2013.01.23 rendkivüli PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 4/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. január 23-án 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott

rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit        bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László            polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás    jegyző

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Nagy Lászlóné                 óvodavezető

Csizmarik Béláné             iskola igazgató

Tótné Sáfár Zsuzsanna     jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Folly Péter elnök-helyettes köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

45/2013.(I.23.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Folly Péter elnök-helyettest a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

Folly Péter elnök-helyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferenc bizottsági kültagot javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

46/2013.(I.23.) PüB határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Horváth Ferenc bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Folly Péter elnök-helyettest a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

Folly Péter elnök-helyettes: Elmondja, hogy a bizottsági ülés a meghívó szerint 2 napirendi pontból fog állni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Módosító indítványként javasolja, hogy a bizottság tárgyalja a „Tájékoztató a Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról” című előterjesztést 3. napirendi pontként, a 01.24-i együttes testületi ülést megelőzően.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a módosító indítvánnyal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

47/2013.(I.23.) PüB határozat

– Napirendi pontok módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványt elfogadja, mely szerint a meghívó 3. napirendi pontjaként felveszi a Tájékoztató a Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról című előterjesztést.

 

A Bizottság utasítja Folly Péter elnök-helyettest a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

48/2013.(I.23.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 23. napján megtartott nyílt, rendkívüli ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere

2./ Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere

3./ Tájékoztató a Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési

megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere

 

A Bizottság utasítja Folly Péter elnök-helyettest a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB elnök-helyettes

Orbán Péter bizottsági elnök 9,15 órakor megérkezik a bizottság ülésére.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Közösen Fenntartott Intézmények 2012. évi elszámolásáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Folly Péter elnök-helyettes: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Menü Bt-vel kapcsolatban az elmúlt ülésen kérték, hogy készüljön előterjesztés. Meg kellene vizsgálni azt a lehetőséget is, ha a Menü Bt. beleolvadna a VN. Kft-be.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az előterjesztés készítése folyamatban van, a február 14-i soros ülés napirendje lesz. Dr. Gáli Mihály ügyvédet megkereste azzal kapcsolatban, ha a Menü Bt. beolvadna a VN. Kft.-be, akkor milyen lépéseket kellene megtennie a Képviselő-testületnek. Ha szakfeladatként működne, akkor azt az anyagot házon belül készítenék el. Harmadik lehetőség, hogy vásárolt szolgáltatás formájában biztosítanák az étkeztetést. Meg kell vizsgálni, hogy milyen kihatása és költségvonzata lenne ezekben az esetekben a gyermekétkeztetésnek.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Kérdezi a bizottsági tagokat, hogy a napirendre vonatkozóan van-e hozzászólásuk? Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Mezőgazdasági Bizottsága a közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolását a beszámoló szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

49/2013.(I.23.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról -

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolását a beszámoló szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé

 

  1. Felkéri Folly Pétert, a Bizottság elnök-helyettesét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Folly  Péter elnök-helyettes

 

 

2./ Napirendi pont

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete -

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Folly Péter elnök-helyettes: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az előterjesztés kiegészítéseként ismerteti az ábrahámhegyi és salföldi gyermeklétszámok alakulását. (A jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Elmondja, hogy 0-5 éves korosztály 93 gyermeket jelent, de Káptalantótiból is járnak az intézménybe gyerekek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ezen adatok alapján kérdezi az Óvodavezetőt, hogy hány csoport várható 2013. szeptembertől az intézményben, és ez a létszám a jelenlegi állapothoz képest bővülést jelent-e?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Három csoportot terveznek indítani. A jelenlegi létszámukhoz képest 2-3 fő csökkenés várható. Elmondja, hogy 62 főre kértek normatívát, 60 fővel tudják a nevelési évet nyitni. Lehetőség van 2,5 éves gyerekek felvételére, amire nyitott az intézmény.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Megköszöni a tájékoztatást. Együtt tartaná célszerűnek az Óvoda és az Önkormányzat költségvetésének kezelését, pl az Erzsébet utalvány miatt, mivel ez az 1 dolog is befolyásolhatja az Önkormányzat költségvetését. Úgy gondolja, hogy az óvoda költségvetési tervezetét megismerte a bizottság, de arról ne döntsenek, hanem a költségvetés következő olvasatának tárgyalásától tegyék függővé.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Véleménye szerint a holnapi együttes testületi ülésen a bizottság javaslatait ismertetni kellene.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az óvodát az érintett önkormányzatok társulásban tartják fent. A februári ülés napirendjét fogja képezni a társulási szerződések felülvizsgálata. A Pénzügyi Bizottságnak ajánlást kellene megfogalmaznia, mivel nem Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönti el egyedül az óvoda költségvetését. Nem tartja jónak, ha megvárnák az intézmény költségvetésének elfogadásával az Önkormányzat költségvetésének elfogadását, mivel az óvodai költségvetést együttes ülés keretében is el kell fogadnia az érintett képviselő-testületeknek.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Megkérdezi, hogy lehetséges-e a későbbiekben módosítani a költségvetést.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy igen, együttes ülés keretében.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy a létszámkérdést át kellene tekinteni a pedagógiai asszisztens, konyhai kisegítő vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy a természetbeni hozzájárulás elfogadásra kerülhetne azzal a kitétellel, ha nem fér bele az Önkormányzat költségvetésébe, akkor kivételre kerül. Elmondja, hogy nevesítve van a támogatás, a ténylegesen foglalkoztatottak alapján kell elszámolni a normatívával.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint másképpen kellene nézni ezt. Jelen pillanatban 5 óvónő és 3 technikai dolgozó után kapunk támogatást. A valóságban 6 óvónő 3 dajka és 1 konyhás dolgozik. Ehhez a létszámhoz akarnak még 1 pedagógiai asszisztenst felvenni. A költségvetés szerint közel 24 m. Ft. állami támogatást kap az Önkormányzat, de ennél jóval többe kerül az óvoda működtetése. Várhatóan az Önkormányzat ezeket a plusz kiadásokat nem fogja tudni finanszírozni. Nem tartja elfogadhatónak a pedagógiai asszisztens alkalmazását a jelenlegi létszám mellett. Úgy gondolja,hogy az Erzsébet utalvány nélkül kellene ezt a költségvetést elfogadni. Emlékeztet arra, hogy az előző években az Önkormányzati költségvetés tárgyalásakor az szokott elhangozni, hogy mivel az intézmények költségvetését már elfogadták, azokhoz nem lehetett hozzányúlni. Ettől szeretné megkímélni az Önkormányzatot, hogy bármelyik költségvetési részhez ne lehessen hozzányúlni és máshonnan kelljen elvonni összegeket.

 

Krisztin N. László polgármester: A konyhai kisegítő alkalmazása véleménye szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben tarthatatlan. Elmondja, hogy mindig létszám feletti volt. Amikor meg volt az anyagi lehetősége az Önkormányzatnak akkor ezt biztosította. Úgy látja, hogy a konyhai kisegítő a gyermekétkeztetéssel van összefüggésben inkább, mint az óvodai feladatellátással, tehát ott kellene szerepeltetni. A pedagógiai asszisztens alkalmazásával szakmailag jobban egyet tud érteni, különösen, mivel az állam finanszírozná az ő bérét. Az ő megjelenése az Erzsébet utalvány erejéig érintené az óvoda működését.

Felhívja a figyelmet, hogy az iskola esetében is rendezni kellett a karbantartó munkakört, hiszen ki volt szervezve ez a feladat a VN. Kft-hez, 6 órában az iskolában, 2 órában az óvodában látta el a feladatokat. Jelenleg az óvodában nincs karbantartó. Két okból is javasolja, hogy a karbantartó személyével foglalkozzanak az óvoda költségvetésében: 1.) Elképzelhető, hogy az óvodák is állami átvételre kerülnek. 2.) Ha karbantartási feladat van az intézményben, akkor azt miért ne finanszírozzák a társtelepülések a rájuk eső részt.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Az óvoda létszáma 60 fő, ez a 100 %-os kihasználtságot jelent. Megköszöni, hogy Polgármester úr a karbantartó fontosságát kiemelte. A konyhai kisegítő személyét illetően elmondja, hogy mindig volt az óvodában konyhai alkalmazott. Volt olyan időszak is, amikor a dajkákkal oldották meg a feladatot (tízórai, uzsonnakészítés, mosogatás, stb.) úgy, hogy a gyerekek mellől mentek a konyhába. Ezért az óvónőknek kellett átvállalni a dajkák feladatát erre az időtartamra. Két évbe telt, amíg a Testület az ÁNTSZ alátámasztását elfogadta, hogy ugyan abban a ruhában, ugyan az az ember nem segíthet a WC használatnál, utána pedig az ételkiosztásnál. Most amikor az Önkormányzat anyagi helyzete stabilizálódni látszik, nem tudja, hogy megerőltető lenne-e a 98.000 Ft-os minimálbér kifizetése a dolgozónak, akinek 2 éve van a nyugdíjig. Ha elbocsátásra kerülne a konyhai kisegítő, a 8 havi végkielégítés és 4 havi felmentés az éves bérét jelentené. Úgy gondolja, hogy méltányosságot is kellene ebben az esetben gyakorolni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Közoktatási törvény szerint óvodás csoportnál a maximális létszám 25 fő, ettől fenntartói engedéllyel 20 %-kal tovább lehet menni.

 

Krisztin N. László polgármester: A konyhai kisegítő esetében azért érvel, mert nem kötelező feladat. A testületi ülésig ki fogja gyűjteni, hogy hány környékbeli óvodában alkalmaznak konyhai feladatra személyt. A korábbi Testületet a mai napig sok mindennel vádolják, pl. azzal, hogy felelőtlenül gazdálkodott. 10.000.000 forintot az Önkormányzatnak az óvoda működéséhez hozzá kell tenni, tehát ezt is szempontként mérlegelni kell, az emberiességi dolgok mellett.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Az óvoda Alapító Okiratában szerepel, hogy SNI-s gyerekek esetében a 20-as csoportlétszám az iránymutató. Az egy gyerekre jutó m2 esetében 1,5 m2 helyett 3 m2-t határoztak meg. Így a csoportlétszámok mérete a 20-as létszámhoz megfelelő.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Milyen formában gondolja Polgármester úr a karbantartó foglalkoztatását?

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a problémát vetette fel, a megoldást nem tudja.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Eseti jelleggel nem lenne megoldható a karbantartó foglalkoztatása? Kérdezi, hogy a VN. Kft-n belül megoldható lenne?

 

Krisztin N. László polgármester: Ebben az esetben szerződést kell kötni.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Feladatellátási szerződés készülne. Így a valós teljesítés alapján lehetne számlázni.

 

Krisztin N. László polgármester: Véleménye szerint árajánlatot kellene kérni a VN. Kft-től.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Ha az óvoda állami átvételre kerülne, akkor ez alapján karbantartási költséget tudna elszámolni az óvoda.

 

Wolf Viktória aljegyző: gazdaságszervezés szempontjából szakmai javaslatot fogalmaz meg és tájékoztat a bizottság felé. 2012-ben a gyermekétkeztetéssel és jubileumi jutalommal tervezett költségvetés mintegy 37.800.000  Ft. volt. A 2013. évi költségvetésben e 2 tétel nélkül, a cca. 5 m. Ft. kieső előirányzat ellenére is 35.414.000 Ft-tal számolnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a dologi kiadásoknál a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében semmilyen csökkentéssel nem számoltak a gazdasági megszorítások ellenére. Az előirányzatok felett szabadon gazdálkodik minden intézményvezető, fegyelmi felelősséggel tartozik az egyes előirányzatok túllépése esetén. Költségvetés módosítási javaslattal minden intézményvezető, illetve Képviselő, Polgármester úr és Jegyző úr élhet. Valamennyiük érdeke, hogy a költségek visszaszorításra törekedjenek a stabilizáció megteremtése érdekében. A dologi kiadások áttekintését javasolja, különös tekintettel a költségvetés I. fordulója során tapasztalt költségvetési hiányra, mellyel nem tervezhet az önkormányzat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem látja az óvoda költségvetésében a szemétszállítás díját.

 

Krisztin N. László polgármester: A Remondis Tapolca Kft. jegyzőkönyvileg bevállalta azon az ülésen ezt a költséget, amikor elfogadták a közszolgáltatási szerződést minden intézményre vonatkozóan.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kéri, hogy a hulladékszállítással kapcsolatban a közszolgáltató írásban nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az intézmények vonatkozásában nem fog 2013-ban hulladékszállítási díjra vonatkozóan számlát kibocsátani. Úgy gondolja, hogy problémát jelenthet, ha az egyes intézmények költségvetése ezt a költséget nem tartalmazza.

Mivel nem szerepel az óvoda költségvetésében a 10 %-os energiaköltség csökkentés, szemétszállítás, így a benyújtott 35.414.000 Ft. nem fedi a valóságot, tehát nem lehetne elfogadni a költségvetés tervezetét.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Megkérdezi, hogy a 10 %-os rezsi csökkentés nem csak a lakosságra vonatkozik?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy amíg jogszabályban ez nem jelenik meg, bármi lehet. Javaslata, hogy mivel a Szolgáltató ezt bevállalta, be lehet tervezni előirányzatként, maximum nem fog teljesülni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az óvodavezető által benyújtott I. változatban az alapilletménynél a pedagógiai asszisztens egész évben szerepel, de csak szeptembertől lehet ezzel számolni. Az előző évihez képest (20.833.000 Ft.) 23.401.000 Ft. a személyi juttatás. Az Erzsébet utalvány, pedagógiai asszisztens egész éves bére, illetve a bér az átsorolások és minimálbér emelés miatt következett be emelkedés. Tehát az I. változatban a személyi juttatásoknál jelentős többlet van.

 

Krisztin N. László polgármester: Korábbi hozzászólásában a pedagógiai asszisztens alkalmazását úgy javasolja, amikortól az állam finanszírozza.

Jegyző urat kérdezi, hogy van egy óvónő, aki Celldömölkről jár be, fizetjük az útiköltségét, emellett több óvónő van munka nélkül Badacsonytomajon. Kötelező az ő útiköltségét vállalnia az Önkormányzatnak?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A munkahelyre történő eljutást a 39/2010. Kormányrendelet szabályozza, kötelező az útiköltség bizonyos százalékának kifizetése.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: 300 e. Ft. szerepel a költségvetésben költségtérítésként.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Két vidékről bejáró kollégája van. A tavalyi teljesítést vette alapul a tervezésnél, plusz számolt a várható emeléssel. Rezsiköltség csökkentéssel azért nem számolt, mert úgy tudta, hogy az csak a lakosságra vonatkozik. A pedagógiai asszisztenssel kapcsolatban elmondja, hogy már bizottsági ülésen jelezte, elnézést kért, hogy egész évre tervezett, nem szerette volna megtéveszteni a bizottságot. Elmondja, hogy az érintett kollégája havonta 10 menetjegyet számoltat el, 12.000 Ft. értékben.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Megkérdezi, hogy a pedagógiai asszisztens teljes bérét támogatja az állam, vagy csak bizonyos százalékát.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az állam létszámot támogat, ehhez egy keretösszeget ad ehhez.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Elmondja, hogy C5 fokozattal, minimálbérrel tervezett a pedagógiai asszisztens vonatkozásában.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az elmúlt évben a belső ellenőrzési vizsgálat munkaruhával kapcsolatos elszámolási problémát állapított meg az óvodánál. A jelenlegi költségvetés is 210.000 Ft. munkaruha költséget tartalmaz. Kérdése, hogy ez indokolt-e?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Válaszában elmondja, hogy védőruhát kapnak az óvoda dolgozói, a konyhai kisegítő kap munkaruhát. A munkaruha szabályzat, amely a közalkalmazotti szabályzat része tartalmazza az óvodában szükséges védőruhákat. Ennek a költségét tervezte a dolgozóknak. (2 köpeny, 1 papucs)

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Jegyző úr által elmondott létszámadatok alapján, elvileg 2 csoportot is ki lehetne alakítani. Ha ez így van, akkor az óvónők számát is lehetne csökkenteni. Kérdése, hogy költségvetési szempontból meg lehetne-e fontolni, hogy az óvoda 2 csoporttal induljon 60 fő gyermek esetében?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Nem szeretne 2 csoportos óvodát indítani szeptemberben. Ezt megsínylené a szakmai munka, eredményesség. Minél magasabb egy csoportlétszám, annál nehezebb a mai gyerekeket kezelni. Rengeteg a problémás gyermek az intézményben.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Azért ismertette a létszám adatokat, mert a jelenlegi létszámok az alsó határ felé közelítenek. Ez a létszám nem szeptemberben jelentkezik, hanem fokozatosan év közben. Eddig az óvodai előkészítés volt kötelező 5 éves kortól, most azonban 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. Lehetőség van, azokon a helyeken, ahol nincs bölcsőde, 2,5 éves gyerekek felvételére. Ezekkel a pici gyerekekkel duplán kell számolni a törvényalkotója szerint. Az új köznevelési törvény nem határozza meg a maximális csoportlétszámot, hanem azt mondja, hogy 1 főre 2 m2-t kell számolni. Szakmai véleménye, el kell döntenie a bizottságnak, hogy az anyagiak függvényében milyen felelősséget ró az óvónőkre, milyen ellátást szeretne a települést. A demográfiai adatok alapján látható, hogy mi várható az elkövetkező 3 évben.

 

Krisztin N. László polgármester: Természetes, hogy egy vezető védi az intézménye érdekeit. Valahol azonban kompromisszumra kell jutni. Nem szeretné, ha 2 csoportos óvoda lenne. Olyan megoldást kell találni, amely minden szempontból megfelelő. 20,5 m. Ft.-ot ad a bérhez az állam, de 28,5 m. Ft-ba kerül. Az óvodaüzemeltetésre 3,3 m. Ft-ot kapunk az államtól, azonban 5,3 m. Ft-ba kerül. Tehát összesen 10 m. Ft-ot hozzá kell tenni.

Biztosan nem tartható, hogy minden egyes területen maradjon minden a régiben, mert közben a világ változik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 10,15 órakor  elhagyja az üléstermet.

 

Folly Péter elnök-helyettes: A költségvetés esetében számokon keresztül látják a helyzetet. Figyelembe kellene venni, hogy annak a generációnak a neveléséről döntenek, akik majd utánuk jönnek. Könnyebb lenne úgy döntést hoznia a bizottságnak, ha látnák, hogy pl. 2 csoport esetén mennyi pénzt tudnának megspórolni. Látniuk kellene a változó költségeket, mert így tudnának módosításokról dönteni.

 

Wolf Viktória aljegyző: A Képviselő-testület érdekeit törvényességi szempontból védeni kell. Elsősorban arra kell a Testület figyelmét felhívni, hogy a költségvetés biztonságáért ki felel. Empátia mindenkiben van, ez érthető. Költségvetési alternatívákat lehet kidolgozni, ez a Hivatal részéről vállalható feladat. Intézményt átszervezni csak jogszabály erejénél fogva lehet. A költségvetési oldalt nézve úgy gondolja, hogy a makrogazdasági mutatókat nem hagyhatják figyelmen kívül. Ha közép és hosszú távon akarják a stabilitást megőrizni, valamennyi intézmény tekintetében az „apróságokon” kell elkezdeni a csökkentést.

 

Krisztin N. László polgármester: Nem javasolja, hogy számoljanak a 2 csoportos óvodával. Lehetséges, hogy nem is lehet, ha igaz a 20 fős csoportlétszám az SNI-s gyerekek esetében, mert akkor az átlépésekkel sem megengedhető a 2 csoport indítása, felesleges munkába fognának. Folly Péter által elmondottak alapján úgy gondolja, hogy amíg lehet, tartani kellene magukat a 3 csoportos óvodához. A megfogalmazott javaslatok nem sértik a gyerekek direkt érdekeit, minőségi nevelésüket nem csorbítanák.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Emlékeztet arra, hogy a Támop pályázattal kapcsolatban 5 éves fenntartási kötelezettsége van az intézménynek. (3 csoport, 6 óvónő, szakmai feladatok) Úgy tudja, hogy ezen idő alatt nem lehet változtatni a csoportok összetételén, az intézményi szerkezeten.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja az intézményvezetőnek, hogy tőle várják a javaslatot, ne a Testületnek kelljen beavatkoznia.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Válaszában elmondja, hogy törekszik a megoldásra, át fogja tekinteni a dologi kiadási oldalt.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Polgármester úr említette, hogy a konyhai kisegítő átkerülne a gyermekétkeztetéshez. A költségvetésben olyan változat kellene, amelyben nincs konyhai kisegítő, helyette pedagógiai asszisztens lenne.

 

Krisztin N. László polgármester: Az Önkormányzatnak van egy 95 %-os tulajdonú betéti társasága, ott kell elérni, hogy alkalmazzák a konyhai kisegítőt.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Elmondja, hogy erre korábban is voltak próbálkozások, de nem sikerült.

Az étkezés továbbra is az óvodában fog történni, hiába került át az étkeztetés az Önkormányzat kiadási oldalára.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi, hogy van a törvényben olyan, hogy kötelezően foglalkoztatandó konyhai kisegítő?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: A közoktatási törvényben szerepel takarító és konyhai kisegítő, a köznevelési törvényben sajnos nincs ilyen, mert kivették. A problémát az okozza, amikor hiányzások vannak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A konyhai kisegítő éves bére 1,5 m. Ft-ot jelent. Felhívja a figyelmet arra, hogy a személyi dolgoknál a változtatások soha nem az első évben hozzák meg az eredményt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 10,26 órakor visszaérkezik az ülésre.

 

Krisztin N. László polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a végkielégítés összegének felére pályázatot lehet benyújtani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ha a konyhai kisegítő átkerülne a Menü Bt-hez, akkor nem kellene szerepeltetni ezt a költséget az óvodai költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester: Javasolja, hogy a konyhai kisegítő kerüljön ki az óvoda költségvetéséből és kerüljön az Önkormányzathoz a gyermekétkeztetés sorra.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Jegyző urat kérdezi, hogy lehet-e nevelési év közben személyi változtatást eszközölni közoktatási intézményben, ha a dolgozó nem pedagógus?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy szerkezeti változást nem lehet nevelési év közben végrehajtani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Intézkedési tervet kell készíteni, annak keretében bármilyen változtatás lehetséges.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Kéri, hogy Aljegyző asszony ismertesse az eddig elhangzottakat összegezve.

 

Wolf Viktória aljegyző:

1.)    Létszámgazdálkodás vonatkozásában vizsgálja felül az intézményvezető a normatíva alakulásához való alkalmazkodást a konyhai kisegítő és a pedagógiai asszisztens foglalkoztatása esetén.

2.)    8.000 Ft./fő/hó Erzsébet utalvány

3.)    Vizsgálja meg a karbantartó vagy részmunkaidős foglalkoztatásának lehetőségét intézményen belül, vagy a VN. Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés keretében, eseti jelleggel, előirányzat meghatározásával

4.)    Bevételi és kiadási előirányzatok, kötelező feladatok felülvizsgálata a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében

 

Folly Péter elnök-helyettes: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy az elhangzottakon kívül, van-e további javaslatuk a napirenddel kapcsolatban.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint az Erzsébet utalvány kerüljön ki a költségvetésből.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Javaslata, hogy amennyiben az Önkormányzat költségvetésében lehetőség teremtődik arra, hogy Erzsébet utalványban részesüljenek a dolgozók, akkor minden intézmény esetében ezt visszateszik.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az ő javaslata pont fordított volt, hogy amennyiben az Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, akkor kikerül minden intézménytől és az Önkormányzattól is az Erzsébet utalvány, mivel nem ismerik még a főösszeget.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Utal az elmúlt időszakra. Ha az óvoda költségvetésénél elfogadják, akkor az Önkormányzati költségvetésnél mit tudnak tenni? Az óvoda költségvetését visszamenőleg módosítani kellene.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Úgy gondolja, hogy az Erzsébet utalványt egységesen kellene kezelni minden intézmény esetében.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A Kulturális Intézmény és óvoda beépítette költségvetésük I. változatában szerepel az Erzsébet utalványt. Az Önkormányzatnál a köztisztviselőknek kötelező juttatás a cafeteria. A hivatali takarítónő, sofőr, az egészségházban a védőnő és takarítónő juttatását kellene még beépíteni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A bizottság 01.09-i ülésén hozott már határozatot az Erzsébet utalványra vonatkozóan. Véleménye szerint ez a javaslat maradjon.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Megkérdezi, hogy van-e a bizottsági tagok részéről kérdés? Hozzászólás? Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Megfogalmazza a határozati javaslatot, kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

A jelenlegi formájában a Pénzügyi Bizottság nem javasolja elfogadásra az óvoda 2013. évi költségvetési tervezetét, arra vonatkozóan az alábbi javaslatokat fogalmazza meg a költségvetés átdolgozásához:

  1. Létszámgazdálkodás vonatkozásában vizsgálja felül az intézményvezető a normatíva alakulásához való alkalmazkodást a konyhai kisegítő és a pedagógiai asszisztens foglalkoztatása esetén.
  2. Amennyiben az Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, a 8.000 Ft./fő/hó Erzsébet utalvány kerüljön ki egységesen az intézmények költségvetéséből
  3. Meg kell vizsgálni a karbantartó vagy részmunkaidős foglalkoztatásának lehetőségét intézményen belül, vagy a VN. Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés keretében, eseti jelleggel, előirányzat meghatározásával
  4. Bevételi és kiadási előirányzatokat, kötelező feladatokat felül kell vizsgálni a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

50/2013.(I.23.) PüB határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési tervezet I. változatának elfogadását nem javasolja az előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Képviselő-testületnek

 

  1. 2. Az intézmény 2013. évi költségvetésének továbbtervezéséhez az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:

-          Létszámgazdálkodás vonatkozásában vizsgálja felül az intézményvezető a normatíva alakulásához való igazodást a konyhai kisegítő és a pedagógiai asszisztens foglalkoztatása esetén.

-          az Erzsébet utalványt 8.000 Ft/fő erejéig javasolja egységesen az intézmények költségvetésében tervezésre

-          javasolja a karbantartó részmunkaidőben történő foglalkoztatásának lehetőségét intézményen belül, vagy a VN. Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés keretében, eseti jelleggel, előirányzat meghatározásával

-          bevételi és kiadási előirányzatokat a kötelező feladatokhoz viszonyítva felül kell vizsgálni a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

 

3. Felkéri Folly Pétert, a bizottság elnök-helyettesét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter elnök

A bizottsági ülésről Orbán Péter elnök 10.40 órakor távozik.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő

A bizottsági ülésről Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvezető 10.40 órakor távozik.

 

 

Folly Péter levezető elnök elmondja, hogy a jegyzőkönyvvezető személyében változás történik.  Jegyzőkönyvvezetésre Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

51/2013.(I.23.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Folly Péter levezető elnöknek javaslatára Part Andrásnét elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Folly Péter levezető elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter PüB levezető elnöke

 

 

3. Napirendi pont

-Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata-

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

 

Hozzászólások

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag kérdezi a megállapodás első pontjával összefüggésben, hogy ki írta elő, hogy az Egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásainak legalább 65 %-hoz, de legfeljebb évi 13 Mft-tal hozzájárulnak az önkormányzatok.  Ezt nem tudja elfogadni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy itt arról a turisztikai pályázatról van szó, melyet 2010-ben nyújtottak be. Ekkor a cég minimális működési költsége 20 millió forint, ennek 65 %-a 13 millió forint. A tárgyalások során mindig előtérbe került, hogy ha ezt az összeget nem kapják meg, akkor a pályázati hatóság, az NFÜ felé jelzik. A régi TDM megállapodásban Szigliget, Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és Badacsonytomaj Önkormányzata szerepel. A megállapodás része, hogy a társönkormányzatok által befizetett összeget Badacsonytomaj pótolja ki. A módosítás szükséges, mert a hatályos szerződés szerint amennyiben a társönkormányzatok kevesebbet fizetnek, Badacsonytomajnak kell a hiányzó teljes részt hozzátenni.  Tavaly felmerült, hogy az Egyesület csökkentse a működési költségét, de ez minimálisan a fentiek szerint van meghatározva a pályázatban. Felmerült, hogy előre kiszámítható arányszám alapján kell a fizetendő összegeket kiszámítani.

 

Folly Péter levezető elnök a vendégéjszakákra szóló vetítési alapot elfogadhatatlannak tartja.  Nincs kimutatva, hogy a Céh Egyesület milyen tevékenységet végez, és ez idegenforgalmi adóbevételt eredményez-e. Az előterjesztésben szerepel, hogy az Egyesület online részvételi lehetőséget biztosít tagjai számára. Ha csak nekik biztosít lehetőséget, akkor nyilvánvaló, hogy csak az egyesületi tagok által generált bevétel lehetne a vetítési alap. Itt ellentmondások vannak, hiszen pld. a helyi horgászegyesület és egyéb vállalkozások is idegenforgalmi adóbevételt termelnek, melyet szintén vetítési alapnak tekint a Céh Egyesület.

Hiányolja, hogy a szerződés 5. pontja szerint nem számoltak el december 31-ig az önkormányzat által biztosított támogatásokról. Amíg ez nem történik meg, a következő évben ne kapjanak támogatást.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági tag elmondja, hogy januárban még vannak áthúzódó számlák, pld. a közművek, illetve a bérek vonatkozásában.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag szerint ez egy működő gazdasági társaságra érvényes, a Tourinform Iroda viszont nem az.

 

Folly Péter levezető elnök a január 31-i határidő módosítás elfogadását támogatja.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag az Egyesület jogai és kötelezettségei 9. pontjával kapcsolatosan kérdezi, hogy a Borút Egyesületnek az önkormányzat milyen szolgáltatást nyújt díjazás ellenében és miért kell közbeiktatni a Tourinform Irodát.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt is mintegy 95 %-ban a jelenleg hatályos megállapodások tartalmazzák.  Január 31-ig javasolja az elszámolás határidejét módosítani, így a bizonylati rendnek megfelelően el tudnak számolni. Megjegyzi, hogy a 4 önkormányzat régi megállapodása lett összefoglalva. A Borút Egyesületnek a régi megállapodás szerint is el kell számolnia.

 

Krisztin N. László polgármester  elmondja, hogy emlékei szerint az önkormányzat is tagja a Borút Egyesületnek. Régebben, amíg külön irodát tartottak fenn, évi 200 eFt tagdíjat fizettünk. Helyzetük nehezebbé vált, ekkor kérték, hogy a Tourinform Iroda lássa el az adminisztrációs feladatokat, ezt követően a tagdíj fizetése megszűnt. Pongyola megfogalmazásról van szó. A záró rendelkezésekben az 1. pont 3. bekezdésének javítását javasolja. Pontosan meg kell nézni hány  év van vissza – talán 3 év – és a hátralévő időszakra kell megkötni a megállapodást oly módon, hogy újabb ciklusba ne bonyolódjunk bele.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag egyetért az elmondottakkal.

 

Folly Péter levezető elnök az elhangzottak figyelembevételével javasolja a középtávú együttműködési megállapodás elfogadását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

52/2013.(I.239.) PüB határozatot

-Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálat-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. a Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodást az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

-        II/5. Az elszámolási határidő január 31-re módosul.

-        II/9. pont módosítása és pontosítása szükséges.

-        III/1. 3. bek. pontosítása szükséges,  - megállapodás a 2010. január 1. naptól számított mondatrésszel.

  1. felkéri Folly Péter levezető elnököt, hogy a döntésről az Együttes Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Folly Péter levezető elnök

 

 

 

Folly Péter elnök-helyettes megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén a nyílt ülést 11,05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Folly Péter                                                     Horváth Ferenc

elnök-helyettes                                            jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!