2013.01.09 soros PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 1/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. január 09-én 8.00 órai kezdettel   megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                     elnök

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin                  bizottsági tag

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit        bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László            polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                 Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Lukács Antalné                Menü Bt. üzletvezető

Nagy Lászlóné                 óvodavezető

Fodor József                    BVKI igazgató

Pásztor László                 VN. Kft. ügyvezető

Simonné Visi Erzsébet  képviselő

 

Lakosság részéről megjelent: 2 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

1/2013.(I.09.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

Orbán Péter elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

2/2013.(I.09.) PüB határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a bizottsági ülés 17 napirendi pontból fog állni. A 12. napirendi pontot javasolja a napirendről levenni. Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontokat:

- Badacsonytomaj VN. Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. Alapító Okiratának módosítása,

- VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása,

- Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat,

- Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete.

 

Lukács Antalné kérése, hogy a Menü Bt. 2013. üzleti tervéről szóló napirend tárgyalását vegye előbbre a bizottság. Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó javaslatokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

3/2013.(I.09.) PüB határozat

– Napirendi pontok módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványát elfogadja, mely szerint a meghívó szerinti 12. napirendi pontot az ülés meghirdetett napirendjéről leveszi, helyébe „12. Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása”

Napirendi pontként felveszi, továbbá

17. napirendi pontként „17. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat”

18. napirendi pontként „18. Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete” napirendeket.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

4/2013.(I.09.) PüB határozat

– Napirendi pontok módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványát elfogadja, mely szerint a meghívó szerinti 10. napirendi pontot az ülés meghirdetett napirendjétől eltérően 1. napirendi pontként tárgyalja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

5/2013.(I.09.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 9. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Lukács Antalné ügyvezető

 1. 2. Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

4.1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet

4.2. A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

4.3. A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Javaslat a 2013. évi hulladékszállítási díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának

átszervezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. VN Kft. Karbantartási ütemtervéről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 1. 10. VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 1. 11. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet

 1. 13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Egyéb aktuális ügyek, képviselői kérdések
  1. 16. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete napirendeket

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy az előkészítő részéről van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője: Kérdése, hogy a Menü Bt. az Önkormányzat intézménye vagy nem? Székhelye és telephelye Badacsonytomaj, Kert u. 8. szám alatt van, mint az iskolának. Az iskolának nem kell szemétszállítási díjat fizetni, a Bt. fizeti ezt a díjat az egész iskola területén. Ezért kérdezi, hogy hova tartoznak. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Tapolca és Környéke Kistérségi Társuláshoz kérelmet nyújtottak be az étkezési díjak megemelésére, mivel visszakerült hozzájuk a balatonrendesi és a salföldi ebédszállítás és ez miatt megnövekedtek a költségeik. Egy dolgozójuk már nyugdíjba ment, egy fő nyugdíjba vonulása pedig még várható az idei évben. Mivel nem emelte meg a Testület az iskolai és óvodai étkezések nyersanyag normáját, próbál e szerint gazdálkodni, a féléves beszámoló elkészítésére kiderül, hogy szükséges lesz-e az emelés.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdezi, hogy az 1 m. Ft. rezsiköltség előreláthatólag elegendő lesz-e?

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője: Mivel napi 8-10 m3-es gázfogyasztása van a Bt-nek, a szolgáltató szerint kisfogyasztónak minősülnek, az áramfogyasztás szempontjából szintén. Ha e szerint számol, akkor elegendő az 1 m. Ft, de ha a Bt-nek kell kifizetni az iskola rezsi számlájának a felét, akkor nem jönnek ki ebből az összegből. Kérdése, hogy a Menü Bt. kivel fog megállapodást kötni a rezsi költségekre vonatkozóan?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy mivel az iskola 2013.01.01-jével átkerült a KIK-hez, ezért január 15-ig rendelkezni kell ezekről a dolgokról. A Menü Bt. az Önkormányzat felé fog fizetni és az Önkormányzat számlázza ki utólag a KIK felé negyedévente a költségeket. Az iskola mérőóráit át kell íratni az Önkormányzat nevére. A mai ülés napirendjét képezi az iskola vagyonkezelési szerződés tervezete.

 

Forintos Ervin képviselő  bizottsági tag 8,21 órakor megérkezik a bizottsági ülésre.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdése, hogy az almérők felszerelése mikor várható?

 

Orbán Péter elnök: Felkéri Pásztor Lászlót, a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon erre vonatkozóan tájékoztatást.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető: Tervezési, engedélyeztetési folyamatot kell elindítani.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője: Kérdése, hogy meddig lesz számlázva neki a gáz és a villanyfogyasztás a régi áron?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, addig, amíg nem lesz meg a mérőórák leválasztása.

 

Horváth Márta osztályvezető: Annak idején megkérték az árajánlatokat a mérőórák leválasztására és megrendelték a munkát a VN. Kft-nél.

 

Folly Péter bizottsági tag: 2012. november 16-i ülésen határozat született a Menü Bt. gazdálkodásának áttekintésére vonatkozóan. A felelősöket meg kell kérdezni, hogy miért nem történt semmi ezzel kapcsolatban. Látni kellene, hogyan lehetne a Bt. gazdálkodását stabillá tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy a könyvvizsgáló szerződése időközben lejárt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Novemberben tárgyaltak már erről, csak más volt az anyag címe. A könyvvizsgáló által elkészített anyag alapján kellett volna egy előterjesztést készíteni.

 

Folly Péter bizottsági tag: Az anyagban látni, hogy a költség és bevételi oldalon mi a helyzet. Székely István könyvvizsgáló által leírt mínusz 5 m. Ft egy alap, erre lehetne építkezni, hogyan lehetne a Bt. költségvetését nullára kihozni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A költségvetési tervezetben szerepel, hogy a gyermekétkeztetésnél az Önkormányzatnak  közel 5 m Ft hiánya képződik.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Menü Bt-nek van beltagja és kültagja. A kérdést átfogóbban és mélyebben kellene véleménye szerint vizsgálni. A társasági formát, a felelősség kérdését vizsgálják felül.

 

Forintos Ervin képviselő bizottsági tag 8,30 órakor elhagyja az üléstermet.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő

Horváth Márta osztályvezető: Elmondja, hogy ebben a kérdésben, ami a műszaki osztályra tartozott elő is terjesztette decemberre, döntött is a Testület a mérőórák leválasztásáról.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy halasszák el ezt a napirendet addig, amíg a felvetődött problémákat tisztázni lehet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Kérdése, hogy mire terjedjen ki a felülvizsgálat?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az Önkormányzat szerepére, fenntartsák-e ezt a társasági formát.

 

Folly Péter bizottsági tag: Üzleti kockázati elemzést kellene készíteni.

 

Lukács Antalné Menü Bt. ügyvezetője: Elmondja, hogy a térítési díjakat az Önkormányzat szedi be és az állami támogatás is az Önkormányzathoz érkezik, a leadott adagszám alapján fizetnek a Bt-nek. Ezt minden évben az ÁSZ ellenőrzi.

 

Orbán Péter elnök: Horváth Ferenc javaslatát teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem hozott határozatot szavazattöbbség hiányában.

Orbán Péter elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a Menü Bt. 2013. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem hozott határozatot szavazattöbbség hiányában.

Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezetője: Felhívja a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy mivel állandóan csúszik az Önkormányzat és a Kistérségi Társulástól a térítési díjak kifizetése, ezért a Bt. is csúszik az egyes teljesítésekkel.

 

Folly Péter bizottsági tag: Meg kell vizsgálni, hogyan lehetne ezen változtatni.

2./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Polgármester úr nem tud jelen lenni az ülésen felesége betegsége miatt, ezért őt kérte meg, hogy ismertesse, Orbán Péter képviselő-társát jelöli Badacsonytomaj Város alpolgármesterének.

Véleménye szerint a bizottságnak nincs sok teendője ebben a kérdésben, hiszen az Ötv. kimondja, hogy a Polgármester jelölésére, titkos szavazással választja meg az alpolgármestert a Képviselő-testület. 2013.01.01-jével az új Ötv. olyan változást hozott, hogy alpolgármester lehet bizottsági tag is. Lehet több alpolgármestert is választani, de 1 megválasztása kötelező. Lehet külsőst is választani, de annak a jogosítványai nem lennének azonosak a képviselői körből választott alpolgármesterével.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.

 

 

3./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről a napirenddel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az SZMSZ módosítása azért szükséges, mert az Ötv. jelentős mértékben változott. 2010. óta nagyon gyakran módosította a Testület az SZMSZ-t, ezért jogalkalmazási szempontból sokkal egyszerűbb, ha egy teljesen új szabályzat kerül elfogadásra. Új elem, hogy a „széksértés” jogintézményre lehetőséget ad a jogszabály, belekerült az is, ha valaki nem jelenti be összeférhetetlenségét.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a bizottság tagjai részéről az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdése, hogy az 1.§ (5) bekezdésben a hivatal neve miért nem Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző. Az új Ötv. határozza meg, hogy Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal az elnevezés. Ezért kell sürgősségi indítványként tárgyalni a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának a módosítását.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdése, hogy a 3.§-ban meg kell-e nevezni a testvérvárosokat?

 

Wolf Viktória aljegyző: Válaszában elmondja, hogy a testvérvárosi megállapodások miatt ez szükséges.

 

Forintos Ervin képviselő bizottsági tag 8,53 órakor visszaérkezik az ülésre.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Vannak elírások az előterjesztésben, melyeket javítani kellene. 5.§ (5) bekezdés c, d pontjában a tárgyragok lemaradtak. (6) bekezdésben község szerepel a város helyett. 16.§ (1) bekezdés b) pontban „sincs” helyett „nincs” szerepeljen. 31. § (3) bekezdésben a polgármester szót levezető elnökre kell cserélni. A 39.§ (6) bekezdés és a széksértésre vonatkozó rendelkezések kivételét javasolja, mert egy 7 fős Képviselő-testületnél nem tartja ezt szükségesnek. Alkotmányos aggályai is vannak, mert nem definiálja pontosan, hogy mi a sértő kifejezés, továbbá a javaslat nem biztosítja a jogorvoslat lehetőségét.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Észrevételt tesz arra vonatkozóan, hogy a Humán Bizottság alelnöke nem ő, hanem dr. Magó Ágnes. Olyan megfogalmazást tartana jónak, amely szerint rendkívüli ülésre is lehetne sürgősségi indítványt bevinni, mert a jelenlegi SZMSZ ezt nem teszi lehetővé.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Rendkívüli ülés azért kerül összehívásra, mert olyan napirendi pont van, ami nem várhat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Azt kellene rögzíteni, ha valamiről dönteni kell, akkor a következő soros ülésre kerüljön be. Nem ért egyet Simonné Visi Erzsébet javaslatával, hogy rendkívüli ülésre sürgősségi indítványt is be lehessen vinni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az 1. függelékben pontosítani kell, hogy 2013.01.01-jétől az Önkormányzathoz került a gyermekétkeztetés, ezért az 552313 és 552323 intézményi étkeztetés szakfeladatokat fel kell sorolni.

 

Orbán Péter elnök: Kérdezi a bizottsági tagokat, hogy a napirendre vonatkozóan van-e módosító indítvány? Mivel több módosító indítvány nem hangzott el, kéri, hogy aki Horváth Ferenc által jelzett hibakijavítás okán a módosító indítványokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

6/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról – Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetéhez kapcsolódóan Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványát elfogadja az alábbi elírási/nyelvtani hibák kijavítása okán:

-    5.§ (4) bekezdés: „Az önkormányzat honlapja, a www.badacsonytoma.hu, melyen keresztül friss információkkal látja el a város lakosságát.”

-    5.§ (5) bekezdés c) pont: „költségvetés és azzal kapcsolatos beszámolókat

-    5.§ (5) bekezdés d) pont: „közigazgatási eljárás hirdetményeit””

-    16.§ (1) bekezdés b) pont: „megállapítja …….. lejárt és nincs meg a határozatképességhez ….”

-    31.§ (3) bekezdés: „A szavazás eredményének megállapítása után a levezető elnök kihirdeti az elfogadott határozatot, amelyet a jegyzőkönyvben változtatás nélkül szó szerint kell rögzíteni és a jegyzőkönyvben szerepeltetni.”

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki Horváth Ferenc módosító indítványát a 39. § (6)  bekezdés kivételére vonatkozóan elfogadásra javasolja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

7/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról - Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetéhez kapcsolódóan Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványát elfogadja és az önkormányzati rendelet tervezetében a 39.§ (6), (7) és (8) bekezdéseket nem javasolta elfogadásra.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Simonné Visi Erzsébet javaslatát a sürgősségi indítványra vonatkozóan, illetve hogy a Humán Bizottság alelnökének neve kerüljön javításra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

8/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról - Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetéhez kapcsolódóan Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja és az önkormányzati rendelet tervezetében módosításra javasolja a

-    22.§ (3) bekezdését az alábbiak szerint:

„A sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az ülés megkezdését megelőző 24 óráig – sürgősségi indítvány nyújtható be:”

-    2. függelékben az alábbiak szerint:

„Humán Ügyek Bizottsága

Rajzó Ildikó elnök (képviselő)

Dr. Magó Ágnes alelnök (képviselő)

Simonné Visi Erzsébet (képviselő tag)

Dr. Scheller György nem képviselő tag

Vastag Gábor nem képviselő tag”

 

 1. 2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Tamás Lászlóné javaslatát, mely szerint az 1. függelékben az intézményi étkeztetés szakfeladat  kerüljön felsorolásra, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

9/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról - Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetéhez kapcsolódóan Tamás Lászlóné osztályvezető módosító indítványát elfogadja és az önkormányzati rendelet tervezetében kiegészítésre  javasolja az 1. függelékben 552 313 és 552 323 szakfeladatokkal.

 

 1. 2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra javasolja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

10/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal és a bizottság által elfogadott módosító indítványokkal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

 

2.  Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az előterjesztésben szerepel, hogy törvényi változás miatt szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése. Az új Ötv. 143. § (d) pontja alapján van lehetőség, hogy hasonló szabályozást vezessen be az Önkormányzat, mert szezonban nem tudnak mi alapján eljárni. Legkésőbb áprilisig, ha nem születik erre a probléma körre magasabb szinten szabályozás, akkor rendeletet kell alkotni.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e a bizottsági tagok részéről kérdés? Hozzászólás? Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

5./ Napirendi pont

Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előkészítő részéről az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető: Elmondja, hogy mivel változtak az építési törvények, elment az építéshatóság a Járási Hivatalhoz, ezért, hogy az Önkormányzatnak beleszólási joga legyen az építési folyamatokba a Kormányrendelet lehetőséget ad bizonyos hatáskörökre, melyekhez viszont rendeletet kell alkotni. Ezeket ismertette az előterjesztésben:

-          A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet

-          A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

-          A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

 

Folly Péter bizottsági tag: Arról van szó, hogy véleményezhetne az Önkormányzat, de nem szankcionálhatna?

 

Horváth Márta osztályvezető: Településképi kötelezési eljárás esetében lehetne kötelezni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Mivel a településképi véleményezési eljáráshoz főépítész szükséges, nem tartja szükségesnek ilyen rendelet megalkotását. A településképi eljárásnál nem látja a szankcionálási lehetőségét az Önkormányzatnak. Olyan eljárásról van szó, ami betarthatatlan. Feleslegesnek tartja mindkét rendelet megalkotását.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Azért került ez a napirend a bizottság elé, mert összefügg a főépítész kérdéskörrel, amely szintén napirendi pont lesz. Ha úgy dönt a Testület, hogy legyen szankcionálás a településképre vonatkozóan, akkor a mostani Helyi Építési Szabályzatot a lehető legrészletesebben kellene megalkotni, így a tapolcai hatóságnak azt kellene figyelembe vennie az egyes építéshatósági ügyekben.

 

Folly Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy alkalmi jelleggel is lehet főépítészt alkalmazni egy adott projektre. Egyetért azzal, hogy a HÉSZ-t kell részletesen szabályozni.

 

Orbán Péter elnök: További hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért felkéri a bizottság tagjait szavazzanak, hogy javasolják-e a Testületnek a településképet befolyásoló rendelettervezetek közül:

1./ A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül meghozza az alábbi határozatot:

12/2013.(I.09.) PüB határozat

- A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

 

 1. 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait szavazzanak, hogy javasolják-e a Testületnek a településképet befolyásoló rendelettervezetek közül:

2./ A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

13/2013.(I.09.) PüB határozat

-A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra nem javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait szavazzanak, hogy javasolják-e a Testületnek a településképet befolyásoló rendelettervezetek közül:

3./ A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

14/2013.(I.09.) PüB határozat

- A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

 

6./ Napirendi pont:

Javaslat a 2013. évi hulladékszállítási díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy az előkészítő részéről kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A tavalyi évhez képest voltak változások, erre vonatkozóan kiküldött egy módosító indítványt. 2012. december 31-től nincs meg az a jogköre az önkormányzatoknak, hogy a hulladék gazdálkodási díj mértékét szabályozzák. Erre vonatkozóan majd miniszteri rendelet fog születni. A Hgt.  átmeneti rendelkezései között meghatározza, hogy 2013. január 01. után a díjakat milyen módon lehet változtatni.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e hozzászólás a napirendre vonatkozóan?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Elmondja, hogy a 64/2008. Kormányrendelet érvényben van a díjmegállapítás szabályairól. Az előterjesztésben a jogszabályhelyek fel vannak sorolva, de egy kimaradt, ez a 88.§ (4) bekezdés, amelyben az önkormányzati felhatalmazásra vonatkozó rész szerepel. Ez alapján a pont alapján az Önkormányzat felhatalmazással élhet addig, amíg nem születik meg a Miniszteri rendelet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Amikor a törvényt elfogadták, akkor a 64/2008. Kormányrendelettel is kellett volna foglalkozni. Magasabb szintű egy törvény, mint a Kormányrendelet. A rendelet tervezetben benne van, hogy a felhatalmazó rendelkezés, melyik pontja alapján lehet eljárni, de a mértékét kivették. Erre nincs már jogalapja az önkormányzatoknak. A novemberben elfogadott rendeletet újból felül kell vizsgálnia, hogy megfelel-e a törvényben foglaltaknak. Továbbra is megmarad az önkormányzatok hatáskörében, hogy meghatározzák egy vagy kéttényezős legyen a díj, az edényméreteket, mentesség körét. Javasolja, hogy a 18/2012-es rendeletet helyezzék hatályon kívül.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A díjfizetési feltételek szerepelnek a 88. § (4) bekezdésben. Kérdés, hogy a díjfizetési, díjalkalmazási feltételekbe mit értenek bele? Ha nincs rendelet, akkor mondhatjuk azt is, hogy pl. 500 Ft legyen. Január 01. után 45 napig nem lesz díj, mert akkorra várható, hogy döntés születik ez ügyben a Minisztériumban. Problémásnak látja, hogy nincs jelen pillanatban díj meghatározva. A decemberben elfogadott hulladékszállítási rendelet felül kellene vizsgálni. Véleménye szerint maradjon a múlt évi díj mindaddig a rendeletben, amíg erre más díjmegállapítást a Miniszterelnöki Hivatal. nem tesz. Nincs biztosíték arra sem, hogy 45 napon belül megállapítják a díjat. Kérdés, hogy a Szolgáltató végzett-e KEOP és ISPA beruházást.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Amíg nem alkotják meg a Minisztériumi rendeletet, addig a közszolgáltató 2012. 12.31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 % emelést alkalmazhat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdés, hogy a Remondis Kft. megteheti-e ha sem KEOP sem ISPA projektekre nem pályázott?

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T.  elnöke: Már tavaly októberben sejteni lehetett, hogy max. 650 Ft-ban miniszteri rendelet fogja az árakat meghatározni. Az Önkormányzatnak van ára, a 2012. évi, esetleg + 4,2 %. A Remondis Kft. 750 Ft-ra szeretné megemelni a díjat, amit biztosan meg is indokol. Az biztos, hogy ezt az összeget nem tudja viselni a település lakossága. Az Önkormányzat felelőssége, hogy 2005-ben ki írta alá a konzorciumi szerződést, ki tett rá 20 %-ot számlázás címén a szemétszállítási díjra, hogyan magyarázzák meg a lakosságnak a díj mértékét.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Elmondja, hogy az új hulladék törvénnyel kapcsolatban végrehajtási kormányrendeletek jelentek meg. 438-441/2012. számmal. Úgy gondolja, hogy a 64/2008. számú díjrendeletnek tekinthető.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Ennek a Testületnek büszkének kell lennie magára, hogy nem fogadta el tavaly decemberben a díjemelést, így kellően tudták a lakosság érdekeit képviselni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Próbálják megengedni a. 4,2 %-os maximumot a jogszabály szerint, a többit hagyják egyelőre.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványával, miszerint a 18/2012. önkormányzati rendeletet helyezzék hatályon kívül, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

15/2013.(I.09.) PüB határozat

- 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének A települési hulladékszállítási díjakról szóló 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A tavalyi év során már tárgyalta a Testület ezt a napirendet, akkor az a döntés született, hogy várják meg a költségvetés tárgyalását. Ez az előterjesztés az alapján készült. Arról volt szó, hogy az építéshatóság és az igazgatási feladatok Járási Hivatalhoz való átkerülése miatt létszámcsökkentéssel számoltak. Ezekről a dolgokról úgy kell dönteni, hogy az idő már túl haladta ezeket a dolgokat. Az építéshatósági hatáskör már 01.01-jétől a tapolcai jegyzőnél van. A folyamatban lévő ügyek már átadásra is kerültek. A Járási Hivatalhoz átkerült 1 fő köztisztviselő megállapodás szerint. Tehát a tavaly elnapolt döntések a gyakorlatban már megvalósultak. A jelenlegi előterjesztésnél a létszám előirányzatok kerülnének hozzáigazításra a valósághoz. Meg fog jelenni egy BM rendelet a létszámcsökkentésre vonatkozóan, az építéshatósági osztályon dolgozó köztisztviselő végkielégítésének egy részére lehetne pályázni. A határozati javaslatban javítani kell, nem 17, hanem 16 főről van szó. Külön van véve az önkormányzati igazgatás (Polgármester, sofőr, takarítónő), a Polgármesteri hivatalnál vannak a köztisztviselők, illetve a közterület-felügyelő.

Az anyagban van egy szervezeti ábra. A Képviselő-testületnek arra van hatásköre, hogy megmondja hányan dolgozzanak a Polgármesteri Hivatalban, illetve hogy milyen szervezeti struktúrában álljon fel. Ő bármilyen szervezeti struktúrát tud támogatni, kivéve azt, ha semmilyen tagozódás nem lenne. Egy személy nem tud mindig mindent megnézni, leellenőrizni. Az osztályvezetői szintnek anyagi vonzata van, ha csoport vagy iroda van, ott nincs szorzószámbeli eltérés.

Orbán Péter elnök:  Kérdezi, hogy kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdése, hogy kell-e a Hivatalnál sofőrt alkalmazni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Mivel az építéshatósági jogkor elment január 01-gyel kevesebb levél lesz, mert azok 2/3-át az építésügy „termelte”. Az Önkormányzat gépjármű parkja megcsappant. Úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy 8 órában kellene, hogy ez működjön. Ezért írta alternatív javaslatként, hogy a kolléga átképzésével a közterület-felügyelői állományt lehetne erősíteni legalább a nyári szezonban. Elmondja, hogy a közterület-felügyelő tevékenységéhez tárgyi feltételt kell biztosítani. Kéri, hogy a költségvetésnél erről beszéljenek majd.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Az adóosztálynál 3 főt lát. Ki lesz ez a 3 fő?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Nem kíván új kollégát felvenni. Házon belül lenne átcsoportosítás. Még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kintlévőségekre, az adós munkára. Tavalyi évben problémáink voltak végig az adó területén.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A struktúrát szeretné, ha módosítaná Jegyző úr. Javaslata, hogy a Jegyző alatt az Aljegyző álljon, mivel feladatában is őt helyettesíti. Két osztályt gondol, műszaki osztályt, adó- és pénzügyi osztályt. Az alatta levő dolgokat változatlanul tartaná. Tehát megtartaná a 2 osztályt, osztályvezetőkkel együtt, mert mégis egy városról van szó.

 

Orbán Péter elnök: Ez egy új módosító indítvány, határozati javaslat. Ezen kívül van-e további javaslat a bizottsági tagok részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Polgármester úrral beszéltek erről a napirendről, mivel nem tud itt lenni, elmondja helyette, hogy olyan elképzelése van, miszerint irodákra bontaná a struktúrát. Lenne egy polgármesteri iroda, ahova bekerülne a polgármesteri referens, a közbiztonsági referens, takarítónő és a sofőr. Az adóba beolvadna az igazgatás, mert itt 1 főről beszélünk. A pénzügyi rész közigazgatási lenne, ez az Aljegyző asszony vezetése alá kerülne. Az adó a Jegyző felügyelete alatt lenne. A műszaki csoport külön lenne.

 

Orbán Péter elnök:  Tehát ebben az esetben nem lennének osztályok, csak csoportvezetők lennének. Ez egy újabb javaslat. További hozzászólás?

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T.  elnöke:  Kérdése, hogy a pályázati referens státusszal van-e valami terv?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A pályázati referens munkakört költségvetés szempontjából kell nézni, hogy tudunk-e egy embernek napi állandó 8 órában munkát adni. Az elmúlt időszakra visszatekintve új beruházásokba nem kezdtek. A befejezett beruházások monitoringolása történt meg. Ezt kell figyelembe venni. Jelenleg a Vagyongazdálkodási osztály 1 kolléga kapcsolt munkakörben látja el ezt a feladatot.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A központi költségvetés a település létszámára levetítve 16,54 főt támogat. A táblázat szerint 15,5 fővel számolnak. Ez azt jelenti, hogy 1 fő lóg a levegőben, betölthető ez az álláshely?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A költségvetési törvény megmondja, hogy erre a település kategóriára hány köztisztviselőt finanszíroz, azt nem kell visszafizetni. Van egy normatíva, a Testület dönt, hogy hány fő legyen alkalmazva.

 

Folly Péter bizottsági tag: Tehát ha nem töltik be az összes álláshelyet, akkor az a normatíva másra elkölthető, megmarad.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e további javaslat? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kéri, hogy aki Horváth Ferenc módosító indítványát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

16/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséhez kapcsolódóan Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványát elfogadja és a hivatal szervezeti struktúráját jelen határozat melléklete szerint javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a Jegyző úr által ismertetett módosító indítványt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

 

17/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséhez kapcsolódóan Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványát nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elfogadott módosításokkal együtt, kézfeltartással szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi

 

 

18/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a bizottság által elfogadott módosító indítvány szerinti változtatással javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

19/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében.

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A koncepció készítésekor már jelezték a Képviselők felé, hogy az idei költségvetés összeállítása különbözni fog az előző évtől. Első körben készített egy olyan táblázatot, melyben szétszedték a feladatokat aszerint, hogy az kötelező avagy önként vállalt. Az iskola részére már nem kell költségvetést készíteni, viszont az ottani technikai dolgozók decemberi bérét lehetséges, hogy az Önkormányzatnak kell kifizetnie. Az állami támogatásokat más rendszerben kaptuk, nincs kirészletezve, mint az előzőekben volt. Az intézményektől bekérték a költségvetési tervezeteket, melyet az előző évi teljesítéseket figyelembe véve készítettek el az intézményvezetők. Teljes részletességgel a költségvetés tárgyalásának következő fordulójára lesz kidolgozva, most elsősorban az arányokat szerették volna bemutatni.

 

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van, az tegye fel.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az újság és TV (szerkesztői, nyomdai) díjánál elírás történt: 6.840.000 Ft. helyett 4.840.000 Ft. a helyes összeg, így a működési egyenleg 2 m Ft-tal javul. A kötelező feladatokhoz a Polgármesteri Hivatalnál beépítették egy beszámoló könyvvizsgálatát. Tavaly év végén a könyvvizsgáló szerződése lejárt. 2013-ban Badacsonytomaj önkormányzatánál a folyamatos könyvvizsgálat már nem kötelező. A könyvvizsgáló árajánlatot adott az éves könyvvizsgálatra, ami br. 381.000 Ft. Az önként vállalt feladatokhoz beépített 10 hónapra vonatkozó könyvvizsgálati díjat. Az iskola leválasztás miatti költségeket az Önkormányzatnak kell fizetni tovább számlázott szolgáltatásként. Így ez a tétel jelentősen meg fog növekedni, mert az iskola közüzemi költségei 8-9 m Ft-ot tesznek ki éves szinten. Nem tudják még, hogy milyen időtartamra kell ezt a költséget tervezni. A főépítésznél egész évre számolt a tervezet 1,9 m. Ft-ot. Az önként vállalt feladatoknál döntés szükséges, hogy mely feladatokat kívánja megtartani a Képviselő-testület. Ahol nem szerepelnek összegek, javaslatok voltak már a koncepciónál, hogy különböző alapokat hozzanak létre. Az önkormányzat konszolidációja megtörtént telefonos tájékoztatás alapján. Az óvadéki betétet elutalták. Hamarosan erről írásbeli értesítést fognak kapni, viszont 2012-ben a Képviselő-testület előtt már volt egy olyan anyag, hogy ügynöki díjat kellett volna fizetni. A Testület ezt arra hivatkozva nem fogadta el, hogy a költségvetésben nem lett tervezve. A Bank azt engedte, hogy a 2012. évi ügynöki díjat 2013-ban fizesse meg az Önkormányzat. Rákérdezett, hogy ez nem lehet-e része a konszolidációnak, hiszen ahhoz csatlakozik, de azt a választ kapta, hogy nem. Így a hiteleknél ezt beépítette 9 m Ft-os összeggel. Az Önkormányzatnak vannak folyamatban lévő peres ügyei, ha ebből kifizetési kötelezettség keletkezne, biztonsági tartalékként 15 m Ft-ot tervezett, illetve az általános tartalékhoz 10 m Ft-ot tervezett. A környezetvédelmi alap kötelező, 749.000 Ft-tal került feltöltésre. A könyvtári feladat kötelező, illetve működteti az Önkormányzat az Egry József Emlékmúzeumot. Az önként vállalt feladatokhoz beépítésre került a múzeum költsége. A kötelező feladatokhoz a dolgozók bére, járulékokkal, fenntartás, intézményi üzemeltetés, állami rendezvények kerültek tervezésre. Az állami rendezvényekhez Március 15., Augusztus 20. és az Október 23-i ünnepség tartozik. Vannak kulturális rendezvények, melyeket a Közművelődési Tér kategóriához lehet sorolni. Ilyen pl. a Költészet Napja, Trianoni megemlékezés, Kávéházi estek, Tehetségkutató Verseny, stb. amiket ide tettek. Az egyéb rendezvények átmentek az önként vállalt feladatokhoz: Hajózási évadnyitó, Múzeumi megnyitó, Város- és Gyermeknap, Sportmajális, Badacsonyörsi Jubileumi rendezvény, Szent Donát napi búcsú. Hagyományőrző rendezvények: Keszeg Fesztivál, Kéknyelű Virágzás Ünnepe, Fényvarázs, Emlékszüret.

Ha az önkormányzat az óvoda, illetve a BVKI a dolgozók részére Erzsébet utalványt szeretne juttatni, mely a kedvezményes adózással nem kötelező, hanem adható jegyzi meg, dolgozónként havonta 8.000 Ft-ot jelentene. Ez került még beépítésre az önként vállalt feladataikhoz.

Az Önkormányzat költségvetésében önként vállalt feladatoknál egy keretösszeget épített be a Céh Egyesület, Polgárőr Egyesület és egyéb civil szervezetek támogatására. Az Alapítványok, egyéb szervezeteknél 2 m Ft került beállításra. Itt a Badacsonytomajért Közalapítvány 2 m Ft-os kérelmet nyújtott be. Egyéb szövetségi és tagdíjakra lett beállítva 1 m Ft.

A működési egyenlegben 2 m Ft-os mínusz van. Ezt az egyenleget mindenképpen egyensúlyba kell hozni, az idén működési hiánnyal nem tervezhető költségvetés.

A felhalmozási kiadásoknál ebben a változatban még csak 2 folyamatban lévő ügyet írt be: útlejegyzés, településrendezés. Ha pályázatról dönt a Testület, akkor az fog még a felhalmozáshoz tartozni.

Mivel a koncepciónál semmilyen döntés nem született, ezért nem számolt felhalmozási bevétellel.

A jelenlegi változatban érintve van a VN. Kft. Mivel az idei évben az állami támogatás mellékletében látszik, hogy a településrendezési feladatokra (zöldterület fenntartásra, utakra közvilágításra) összesen 11.666.000 Ft. van nevesítve. Az Önkormányzatnak van 4 m Ft beállítva az egyéb városgazdálkodási feladataira. Ezért a különbözetet a 7.666.000 Ft-ot állította be egyelőre a VN. Kft-nek mint támogatás. A jelenlegi költségvetési terv ilyen szempontok alapján készült el, a továbbiakat a képviselő-testületi döntések, javaslatok alapján részletezik ki.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Mire alapozzák az Önhiki-vel kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető:  Az Önhiki-re 22,4 m. Ft-ot kapott az Önkormányzat. Leírták, hogy mik azok a tételek, amelyekkel el lehet számolni. Az előző évi bemutatott szállítói kötelezettség az egyik rész, amit el lehet számolni. Abban az időszakban, amikor ezt kimutatták 4,5 M Ft-os szállítói kötelezettséget mutattak ki. Írták a tájékoztatóban, hogy a pénz megérkezése utáni tételekkel lehet elszámolni. Van egy olyan mondat is a tájékoztatóban, hogy a konszolidációval érintett részt nem lehet elszámolni. Az Önkormányzat nagy részét igyekezett a konszolidációba bevonni. Elég sok olyan tétel lesz, amit nem tudnak elszámolásra betenni, mert a konszolidációnál a folyószámla hitelből kiegyenlítettük. Ezért január 31-ig megjelenő számlákkal és az egyéb szállítói kötelezettségeket lehet számolni és elszámolni. Még nem állt neki elszámolni, hiszen nehezen megállapítható és nem tudja, hogy lesz-e annyi számla, amivel el tudunk számolni az Önhiki-vel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A 9 m Ft-os ügynöki díjjal kapcsolatban elhangzott, hogy nem volt a költségvetés része. Ez valóban így volt, de szerződésben szerepelt. Ha ezt az összeget a konszolidációba betették volna, akkor az egyéb költségekből 9 m Ft mehetett volna az Önhiki támogatás elszámolására. Véleménye szerint a 9 m Ft-ot nem lehetne szerepeltetni a költségvetésben, mert egy ügynöki díj. Maga a Bank volt a kötvény elindítója az Önkormányzat megrendelésére. Akkor járna az ügynöki díj, ha talált volna a kötvényre vevőket. Ha ezt nem tudja bizonyítani, akkor nincs ilyen díj. Ha a Bank ezt érvényesíteni akarja, forduljon Bírósághoz. Véleménye szerint a konszolidáció részének kellett volna lennie ennek a 9 m. Ft-nak, mert a szerződés része volt.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A szerződésben úgy szerepelt, hogy 3 napon belül jelezheti, ha akarja az ügynöki díj igényét, de nem kötelezőként szerepelt. Tavaly az lett mondva, hogy mivel nem jelezték februárban, ezért nem került a költségvetésbe betervezésre. Sajnos a konszolidációt úgy írták ki, hogy fel volt sorolva, melyek azok a követelések, melyek beleszámolhatóak. Az ügynöki díjat sajnos az Állam nem ismerte el. Tavaly ezért döntött úgy a Testület, hogy a Pszáf-hoz forduljanak, mert úgy gondolják, hogy e mögött az ügynöki díj mögött nincs teljesítés. A pénzügyi szervezetekről szóló jogszabályban meg van határozva, hogy az ügynöki díj mire jár. Mivel egy élő szerződésről van szó, szerepeltetni kellene ezt az összeget a költségvetésben, amellett, hogy azt mondja a Testület, hogy nem ismeri el a követelést.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Tartalékban lehetne szerepeltetni ezt az összeget, de külön soron ne szerepeltessék, mert akkor elismerik a követelést.

 

Orbán Péter elnök:  Egyetért az elmondottakkal. Polgármester úr tájékoztatása szerint, amikor a szerződést megkötötték, akkor szóban azt mondták, hogy ezzel nem fognak élni. Ha a Bank erre igényt tart, akkor menjen Bíróságra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Arról volt szó, hogy ha eléri a bank árfolyamvesztesége a 10 %-ot, akkor azt realizálhatják az Önkormányzatnak. De ha ezt az ügynöki díjat bevállaljuk, akkor ettől eltekintenek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A civil szervezetek támogatása között szerepel a Céh Turisztikai Egyesület. Rendezni kell az Önkormányzat és az Egyesület közti kapcsolatot. Az Egyesület próbáljon meg más hangnemet megütni az Önkormányzattal való tárgyalások során. Ha ekkora összegre tartanak igényt, akkor az idegenforgalmi adót generáló tevékenységüket mutassák be. Tavaly is több alkalommal kérték, hogy mutassák be milyen tevékenységet végeznek, és ez mennyiben köthető az ifa növekedéséhez. Jelenleg is épül egy szálloda, tehát nem biztos, hogy az ifa növekedés a Céh Turisztikai Egyesület tevékenységéből következik. Kéri, hogy az Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot az Egyesülettel, alakuljon ki tárgyalásra alkalmas hangnem. Ha ez nem valósul meg, akkor nem lát lehetőséget a támogatás megadására.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: 2012.11.28-án együttes ülés keretében az érintett önkormányzatok olyan határozatot hoztak, mely előrelépésnek számít az ügyben. A határozat szerint az Egyesület támogatásának alapját a tárgyévet megelőző évben befolyt idegenforgalmi adó mértékéhez viszonyítja. Ez alapján úgy gondolja, hogy Badacsonytomajnak nem kell 12 m Ft-ot hozzátenni az egyesület támogatásához. A soron következő együttes ülés napirendje lesz az erre vonatkozó szerződés tervezet, melynek alapja a november 28-i ülésen született határozat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Véleménye szerint ez nem biztos, hogy így lesz. Emlékeztet arra, hogy azon az ülésen a szigligeti polgármester azt mondta, hogy nem bocsátja meg, hogy egy 20 m Ft-os pályázatból Badacsonytomaj miatt kimaradtak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Azért állított be 12 m Ft-os keret összeget, mert tavaly 11.550.000 Ft. volt a Céh Turisztikai Egyesület támogatása. Továbbá volt egy 300.000 Ft-os támogatás a Polgárőrségnek. Tehát a 12 m Ft nem csak a Céhnek szánt összeg.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: 2,3 m Ft van beállítva a káptalantóti gyerekek szállítására. Tudomása szerint nincs élő szerződés, az iskola pedig már nem az Önkormányzathoz tartozik.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Nem született döntés tavaly év végén, hogy a továbbiakban miként lesz a gyerekek szállítása. Nem csak iskolás, hanem óvodás gyerekekről is szó van. A Képviselő-testületnek erről döntenie kell, a döntésről pedig tájékoztatni kell az érintetteket.

 

Orbán Péter elnök: Kérdezi, ha decemberben megkötötték volna a gyerekek szállítására a szerződést, akkor a KIK kifizette volna ezt?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az iskola január 1-jétől állami fenntartásba került. A kötelező iskolai körzetbe Badacsonytördemic és Salföld tartozik bele, a KIK velük köt szerződést, és az ottani gyerekek utaztatását megtéríti. Mivel a káptalantóti gyerekek a nemesgulácsi körzethez tartoznak, az állam nem finanszírozta volna a szállításukat.

 

Folly Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy tegyék tartalékba ezt az összeget.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Káptalantótiból nem csak iskolás, hanem óvodás gyerekeket is szállítanak reggel és délután. Délben a szállítást Káptalantóti Önkormányzata oldja meg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Javasolja, hogy e tanév végéig tervezzék be ezt az összeget.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A szülők részére egy felkészülési idő szükséges, hogy meg tudják szervezni a gyerekek szállítását.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A köznevelési törvénynek is vannak ide vonatkozó rendelkezései. Ha a bizottságnak az a javaslata, hogy ezt nem kívánja támogatni, akkor egy megfelelő intervallumot, pl. 3 hónapot kell biztosítani.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Kéri a bizottságot, fontolja meg ezt a kérdést, mert Káptalantóti Nemesguláccsal van társulásban. Elveszíthetik a mostani óvodásokat, akik itt lennének majd iskolások is.

 

Orbán Péter elnök:  Javaslata, hogy márciusig hosszabbítsák meg a szerződést, addig tudnának tárgyalni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Figyelni kell arra, hogy az egyes osztályokban a minimális létszámok meglegyenek. Az intézményeknél az Erzsébet utalvány témájára a költségvetés II. olvasatakor térjenek vissza.

 

 

Orbán Péter elnök 11,09 órakor átadja az ülés vezetését Folly Péter elnök-helyettesnek, elhagyja az üléstermet. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Folly Péter elnök-helyettes: Van-e további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Erzsébet utalvány a Polgármesteri Hivatalnál csak 2 embert jelentene pluszban.

 

Fodor József igazgató: Elmondja, hogy intézményük 3 éve nem kapott semmilyen bérkiegészítő támogatást.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Hasonló megfontolásból tervezte be az utalványt az óvodánál. A technikai dolgozók minimál béren vannak. A pedagógiai asszisztensnél 12 hónapra tervezett, azonban itt csak 4 hónapot lehet számolni, így 456.000 Ft. + járulékokat kell figyelembe venni. Szeretné, ha ezt a bizottság ezt támogatná.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Ez egy új óvónőt jelentene?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Válaszában elmondja, hogy nem. Egy középfokú végzettségű személyt lehetne alkalmazni, a bérére állami támogatás igényelhető.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A köznevelési törvény szeptembertől lehetővé teszi pedagógiai asszisztens foglalkoztatását, a költségvetési törvény pedig szerepelteti ezt a létszámot, amelyre adják az állami támogatást. A bizottsági tagokat tájékoztatja, hogy az 23 m. Ft. állami támogatást kapunk az óvoda 35 m. Ft-os költségéhez.

 

Orbán Péter elnök 11,16 órakor vissza érkezik az ülésre.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint így nem lehet támogatni az 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását, ne szerepeljen a költségvetésben.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Így csak 3 fő után tudna leigényelni állami támogatást.

 

Folly Péter elnök-helyettes: Kérdezi a vezető óvónőt, hogy meg tudja-e indokolni, miért lenne szükség pedagógiai asszisztens alkalmazására?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Addig, amíg ő az irodai munkákat végzi, a gyerekekkel akkor is kell foglalkozni. Az óvodában átfedési idővel dolgoznak, ami naponta 2 óra. Példaként említi a bizottsági ülésen való részvételét, amikor a kolléganője helyettesíti. Helyettesítést szeptember óta nem fizetnek az anyagi helyzetre tekintettel. Az asszisztens az adminisztrációs munkákban is tudná segíteni az intézmény munkáját, hiszen a pályázatokkal, referencia intézménnyé válással, azzal, hogy ismét elnyerték a zöld óvoda címet rengeteg adminisztrációs feladatuk van.

Tamás Lászlóné osztályvezető: A pedagógiai asszisztenset az önként vállalt feladatok közé tette, a konyhai dolgozó benne van a létszámban. Nem tudja még, hogy az asszisztensi álláshely, ha nincs betöltve, akkor hogyan lesz az elismert létszámkeretben elszámolva.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye a költségvetésében számolt a Borhét alatti közterület díjakkal? A Céh Egyesület 11,5 m Ft-os támogatását már most csökkentené.

 

Orbán Péter elnök: Visszaveszi az ülés levezetését. Nem támogatja Forintos Ervin javaslatát, mert egyből azt mondaná a Céh Egyesület, hogy e miatt elveszítik a pályázati pénzt.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Forintos Ervin bizottsági tag kérdésére válaszolva elmondja, hogy a BVKI nem számolt területbérleti díjakat. Ha az általuk tervezett programok elfogadásra kerülnének, akkor a következő költségvetési fordulóra kell ezeket kiszámolni.

 

Orbán Péter elnök: Ne adjuk oda a közterületeket a szervezőknek, hanem az abból folyt összegből adjanak támogatást a rendezvényekhez a szervezőknek.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: El kell dönteni a Képviselőknek a költségvetés tárgyalásának következő fordulójára, hogy mekkora bevételre gondolnak ehhez kapcsolódóan, és milyen támogatásra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Készüljön egy felmérést a műszaki osztály javaslata alapján, hogy mely közterületek kerülhetnek kiadásra.

 

Horváth Márta osztályvezető: A februári ülésen fogják a Testület ezt az anyagot tárgyalni, melynek készítése már folyamatban van.

 

Fodor József BVKI igazgató: Elmondja, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvényhez 500.000 Ft. bevételt tervezne.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A VN. Kft. támogatása 7.666.0000 Ft-tal szerepel az Önkormányzat költségvetésében, a Kft. üzleti tervében 5 m. Ft-tal. Ha elfogadásra került a Kft. üzleti terve, javasolja, hogy 5 m. Ft-tal szerepeljen a támogatás.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető: Költségvetésük tárgyalásakor szerette volna elmondani, hogy a kötelező feladataik között szerepel az utak, árkok karbantartása. Az árkok sajnos olyan állapotban vannak, hogy költségvetésükben komoly összeggel nem szerepeltette az árkok tisztítását, mert az már nem karbantartási feladat. Ha a két költségvetés közti különbözet megmaradna, akkor erre lehetne fordítani. Elmondja, hogy a vagyonkezelési szerződés mellékletét képező karbantartási listában szereplő feladatoknál sokkal többről van szó, 600 m3 földet kellene géppel kiemelni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Szeretné, ha ez az összeg 7.666.000 Ft. maradna, a folyószámla hitel pedig ennyivel csökkenhetne. Valóban fontos lenne az árkok tisztítása. Ő inkább azt szeretné, ha olyan turisztikai beruházásokat végeznének a strandokon, parkolóknál, stb., ami bevételeket hozhat.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi hogy további javaslat van-e a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy további javaslat nincs.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy az önként vállalt feladatoknál van-e javaslatuk? Nem beszéltek még a felhalmozásokról. Eldöntendő, hogy vállalja-e a Képviselő-testület pluszban a könyvvizsgálatot fenntartani. Elmondja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokra 500.000 Ft-ot állított be. Az újság és TV. sorsa mi legyen? Ezekben a kérdésekben mind döntés szükséges.

 

Orbán Péter elnök: Javasolja, hogy az elhangzott módosításokkal számolják ki, hogyan alakul a költségvetés.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A régi hivatali épület hasznosításával foglalkozni kellene, mert az állaga csak romlik. Ennek a bevételi részét szerepeltetni lehetne a költségvetésben.

 

Horváth Márta osztályvezető: Készül egy anyag a hasznosítható ingatlanokról a februári testületi ülésre. Elmondja, hogy a közterület-felügyelő bére az önként vállalt feladatoknál szerepel, de benne van a 16 fős létszámban is. Bevételei 2 m. Ft-tal szerepelnek, de tudomása szerint tavaly ez 55.000 Ft. volt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Tájékoztatást kér Jegyző úrtól, hogy az egészségházban működő orvosi tevékenységek után fizetendő díjak ügyében történt-e előrelépés?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy a együttes ülés keretében fognak erről tárgyalni az érintett önkormányzatokkal.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az eddigi bizottsági javaslatok alapján mínusz 500.000 Ft. van a működési oldalon.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A kamat kiadásokról kér tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: 4 m. Ft-ot tervezett kamat kiadásokra. Ez az összeg csökkenthető. A könyvvizsgálattal kapcsolatban elmondja, hogy az alacsonyabb összegű lenne folyamatos könyvvizsgálat esetén.

 

Folly Péter bizottsági tag: Kérése, hogy testületi ülésre a képviselők kapjanak folyószámla kivonatot.

 

Orbán Péter elnök: Javaslata, hogy a peres ügyeknél a 15 m Ft helyett csak 14,5 m Ft szerepeljen a költségvetési egyensúly érdekében.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag: Javasolja, hogy az óvodai dolgozók részére az Erzsébet utalványt csak akkor állítsák be, ha a költségvetés lehetővé teszi.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Egyetért a javaslattal, az I. olvasat tárgyalása után döntsenek majd erről.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Javaslata, hogy ha a BVKI-nál és az óvodánál maradhat az Erzsébet utalvány, akkor a Polgármesteri Hivatalnál is kapja meg a 2 fő.

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott javaslatokkal el tudja fogadni a költségvetés I. olvasata vonatkozásában, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

20/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatosan Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a)      9.000 ezer Ft ügynöki díj kiadási jogcímek között történő feltüntetését nem javasolja, mert nem teljesítésre hivatkozással a jogcímet tartalékok között javasolja elhelyezni

b)      Káptalantóti gyermekek utaztatását illetően javasolja a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy 2013. március 31-ig folytassanak egyeztető megbeszéléseket a költségviselés tekintetében

c)      Pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának kiadási jogcímen történő szerepeltetését nem javasolja, és ezzel egyidejűleg a létszámnövekedést sem támogatja

d)      Borhét 2013. évi rendezési jogát vállalkozói körben történő szervezéssel javasolja azzal, hogy a közterületek bérletéből keletkező bevételi jogcímek előirányzata terhére a vállalkozók részére támogatást biztosítson. Javasolja a Műszaki Osztály felé a részletek kidolgozását.

e)      szüreti rendezvényből származó bevételi jogcímre 500 ezer Ft-ot javasol

f)       javasolja a VN Kft. bevétel-kiadás egyensúlyának megteremtését

g)      régi hivatal épületére vonatkozó vagyonhasznosítási lehetőségek kidolgozását javasolja

h)      az újság és TV vonatkozásában a költségek csökkentését 2.000 ezer Ft összeggel

i)           közterületi bírságokból származó bevételek 2.000 ezer Ft-tal való csökkentését javasolja

j)           javasolja 8.000 Ft cafeteria juttatás tervezését a közszolgálati dolgozóknak – közszolgálati tisztviselők kivételével – és a MT. hatálya alá tartozó határozatlan idejű szerződéssel foglalkozatott munkavállalóknak

k)      javasolja a költségvetési egyensúly megteremtését

 

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

 

 

 

9./ Napirendi pont:

VN Kft. karbantartási ütemtervéről

 

Orbán Péter elnök: Felkéri Pásztor Lászlót, a VN. Kft. ügyvezetőjét, röviden ismertesse az előterjesztést.

 

Pásztor László ügyvezető: Megköttetett a vagyonkezelési szerződés, melynek kötelező melléklete a karbantartási ütemterv. Elmondja, hogy abban szerepel a járdák takarítása is, mely nem a VN. Kft. feladata.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy vannak önkormányzati tulajdonú járdák, ez erre vonatkozik.

 

Pásztor László ügyvezető: Az anyagban a feladatok havi bontásban, munkaerő igénnyel szerepelnek.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban a bizottság részéről?

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdezi Pásztor Lászlót, hogy a játszóterek karbantartásához milyen ütemtervet dolgoztak ki, azon feladatokból mit végezhet el a Kft.?

 

Pásztor László ügyvezető: 2012.03.08-cal készült egy felmérés a játszótéri eszközökre vonatkozóan. Nagyon sok játék balesetveszélyes, nem megfelelő. Az óvodában fogják kezdeni a javítást.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Az ünnepek között sok család szeretett volna bemenni a badacsonyi strand területére, mert ott található hinta, de az zárva volt.

 

Pásztor László ügyvezető: Az állagmegóvás miatt lehet, hogy zárva kell tartani. Nem tudott erről. Úgy gondolja, hogy ünnepi alkalmak alatt megbeszélés tárgya, hogy kinyissák a területet.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Július és augusztus hónapban plusz 4 fő szerepel a parkoló üzemeltetési feladatoknál. Indokolt ez a létszám?

 

Pásztor László ügyvezető: A létszám az eddigi gyakorlat alapján lett tervezve. Ha a közterület-felügyelő be tud ebbe segíteni, akkor csökkenhet a létszám, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ehhez kapcsolódóan pénzkezelési, szállítási feladatok is felmerülnek.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Tájékoztatásul elmondja, hogy főszezonban 8.00-tól 20.00 óráig 1 ember kevés erre a feladatra.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről? Hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

21/2013.(I.09.) PüB határozat

- VN Kft. Karbantartási ütemtervéről –

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Badacsonytomaj VN Kft. 2013. évi Karbantartási ütemtervét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

10./ Napirendi pont

VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről

 

Orbán Péter elnök: Átadja a szót az előterjesztőnek.

 

Pásztor László ügyvezető: Az üzleti terv pénzügyi részét ismerteti. Két fő bevételük van a strandok és a parkolók, mint átengedett bevételek. Ez jelenti bevételeik 80-90 %-át. Az időjárás nagyban befolyásolja ezt az összeget. Az elkészítésnél figyelembe vették az tavalyi és az előző évi adatokat 1-8 hónapra vonatkozóan. A kiadásokat néhány helyen csökkentették, a közterületi hulladékgyűjtést 4-500.000 Ft-tal az előző évhez képest. A közvilágításra vonatkozóan nem sikerült január 01-el új szerződést kötni, csak március 01-el. A közvilágításnál eddig 17 és 28 Ft./ Kwh közötti összeget kellett fizetni, 3.200.000 Ft. volt az éves karbantartási díj. Ez alapján alakult ki a 21-22 m. Ft. éves összeg. Az új szerződéssel 15,7 Ft./Kwh rendszerhasználati díj fizetendő. Ha sikerül szerződés kötni helyi vállalkozóval, akkor csak konkrét lámpatestek javítása után fizetnének (nettó 2.500 Ft. + alkalom/lámpatest). Ezek alapján kb. 1 havi közvilágítási díjat így meg tudnának spórolni. Kevesebb összeget terveztek a parkok sövényeinek, fáinak gondozására. Spórolni lehet azzal, hogy nem egynyári, hanem évelő vagy kétnyári növényeket ültetnek a közterületekre. A fel nem osztott költségeknél 4 m. Ft-tal csökkentettek, melyben szerepel pl. az üzemanyag felhasználás. Erre mindenképpen oda kell figyelni. Elképzelése, hogy műholdas nyomkövetőt szerelnének minden autóba, melynek költsége br. 180.000 Ft., melyből az áfa egy része visszaigényelhető. A strandoknál több bevételt írtak. Bevétel növelő lenne a badacsonyi strandon is az éjszakai világítás megvalósítása. Ötletként felmerült a pénztárak bekamerázása. A temetőknél ugyan annyit terveztek az idei évre, mint tavaly. Mivel nincs temetőgondnok, így nem tudják nyomon követni a sírköves vállalkozói tevékenységek végzését, melyből több bevételre tehetnének szert. A Szénégető-dűlőnél jelentkeznek a projekt miatt a fenntartási költségek (mintavétel, bevizsgálási költségek). A parkolóknál a 2012. évi üzleti tervhez képest kevesebbet írtak, de a megvalósult összegnél kicsivel többet. A buszok esetében segítséget jelentene a közterület-felügyelő jelenléte, közreműködése. Vállalkozói tevékenységnél nem mertek tervezni, bíznak benne, hogy lesznek ilyen feladataik is. Sátorállításra a BVKI jelezte, hogy az idei évben 2 alkalommal lenne szükség. Nagy probléma az árkok és a játszótéri eszközök állapota.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Szeretné, ha a költségvetés tárgyalás II. olvasatára a VN. Kft. üzleti tervét újból tárgyalnák, az önkormányzati költségvetés alapján módosítanák. 2,5 m. Ft. támogatás van betervezve önkormányzati megrendelés esetén, ebből 1,7 m. Ft. sportpálya fenntartás és 800 e Ft lenne egyéb önkormányzati munkákra.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A közkutaknál 500 e Ft szerepel.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Ez az éves vízfogyasztás, melyben benne vannak a parkok, közkutak. A közkutak télen le vannak zárva.

 

Pásztor László ügyvezető igazgató: Példaként elmondja, hogy a Csigáskuti úton lévő közkutat javítani kell.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A 8.614 e Ft értékcsökkenési leírást nem kell kifizetni sehova?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Nem, az elmegy költségre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ennyiért kellett volna az elhasználódott eszközöket pótolni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Az értékcsökkenést el kell számolni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ezek alapján a VN. Kft. költségvetését számszakilag el lehet fogadni, viszont az önkormányzati támogatási összeget nullának kellene beállítani.

 

Forintos Ervin bizottsági kültag: Nem látja az anyagban azokat a fejlesztéseket, melyekről Pásztor úr beszélt, csónakkölcsönzés, web kamera, stb.

Nem venné el a Kft. támogatását, hanem a strandi üzletek bérbeadása kerüljön vissza a műszaki osztályra.

 

Folly Péter bizottsági tag: A költségvetés szerkezetét el tudja fogadni, de a jövőben változtatni kellene, hogy egyszerűbb és átláthatóbb legyen a képviselők számára. Legyen rálátásuk, hogy mi van az egyes tételek mögött.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javaslata, hogy a következő költségvetési tárgyalásra készüljön egy előterjesztés, hogy a strandokon milyen bevételnövelő, színvonal növelő elképzeléseik vannak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Megemlíti, hogy a sírhely megváltással kapcsolatban született egy rendeletmódosítás, mely szerint csökkenni fog az egyes mentességek miatt a tavalyi összeg.

 

Orbán Péter elnök: További javaslat van-e a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy további javaslat nem hangzott el a bizottsági tagok részéről, kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatát elfogadja, mely szerint a VN. Kft. támogatási előirányzata nulla forint legyen, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

22/2013.(I.09.) PüB határozat

- VN Kft. 2013. évi Üzleti Tervéről – Módosító indítvány -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Horváth Ferenc bizottsági kültag a VN Kft. 2013. évi Üzleti Tervéhez kapcsolódó módosító indítványát nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki Forintos Ervin módosító indítványát elfogadja, mely szerint az önkormányzat költségvetési bevételei közé kerüljön beállításra a strandon lévő üzletek bérleti díja, a 7.666.000 Ft. önkormányzati támogatás pedig maradjon a Kft. részére, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

23/2013.(I.09.) PüB határozat

- VN Kft. 2013. évi Üzleti Tervéről – Módosító indítvány -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Forintos Ervin képviselő bizottsági tag a VN Kft. 2013. évi Üzleti Tervéhez kapcsolódó módosító indítványát nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, ha egyetértenek Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint a költségvetés következő fordulójának tárgyalására készüljön előterjesztés a strandokra vonatkozó színvonal és bevételnövelő elképzelésekről, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

24/2013.(I.09.) PüB határozat

- VN Kft. 2013. évi Üzleti Tervéről – Bizottsági javaslat előterjesztés előkészítésére -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. Javasolja, hogy a VN. Kft. 2013. évi Üzleti tervéhez kapcsolódóan a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára készüljön előterjesztés a strandokra vonatkozó színvonal és bevételnövelő elképzelésekről.

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a VN. Kft. 2013. évi Üzleti tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

25/2013.(I.09.) PüB határozat

- VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről –

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Badacsonytomaj VN Kft. 2013. évi Üzleti tervét elfogadásra nem javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

11./ Napirendi pont:

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető: Minden anyagot kiküldtek. Polgármester úr azt jelezte, hogy 1-2 képviselő pozitívan reagált az e-mailben megküldött anyagra, de kérdéseik vannak. Gerencsér Tamás kolléga tud ezekre a kérdésekre válaszolni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az előterjesztésben nem látszik, hogy ez mennyi önerőt jelentene az Önkormányzatnak. Nincs olyan állapotban az előterjesztés, hogy erről dönteni lehessen.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Ismerteti az óvoda hőszigetelési pályázat előzményeit, mely 14 m. Ft. lenne. Ehhez jönne még a fűtéskorszerűsítés, így 20 m. Ft. lenne összesen a pályázat. Ennek az összegnek 85 %-a lehetne a támogatás.

 

Horváth Márta osztályvezető: Novemberben részt vett egy pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatón, ahol elmondták, hogy az egyes pályázatokhoz kapcsolódón lehet pályázni az önerőre.

 

Wolf Viktória aljegyző: Kiegészítésül elmondja, hogy támogatási szerződéssel megítélt pályázatok esetén van lehetőség és volt lehetőség több esetben az EU önerő alapra pályázatot benyújtani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem látja, hogy mennyi lenne a tervezési költség, a kivitelezés milyen összeget jelentene. Más településeken sokkal előkészítettebb állapotú előterjesztések készülnek ilyen esetben. Nincs alátámasztva, hogy ténylegesen mennyibe kerülne.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: A mostani döntéssel egy auditort és szakértőt kellene megbízni, kb. 80-100.000 Ft.-os költséggel, hogy elinduljon e a pályázat előkészítése. Ezért készült az előterjesztés. Majd ezt követően lehetne pontos tájékoztatást adni a részletekre vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy világosan leírta a Képviselő társainak, hogy a műszaki osztály kezdeményezte egy rendkívüli ülés összehívását ebben a témában. A reakció az volt, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén beszéljenek erről. Egyelőre előkészítő munkákat kellene megrendelni. A számok ismeretében természetesen a Testület dönthet úgy, hogy nem pályázik. Akkor ez a megbízási díj elveszik.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Megemlíti, hogy amennyiben ez a pályázat nem kerülne beadásra az elkészült tanulmányt a későbbiekben is fel lehetne használni.

 

Folly Péter bizottsági tag: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat abban érdekelt, hogy minél alacsonyabb összegből valósuljon meg a pályázat.

 

Wolf Viktória aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

26/2013.(I.09.) PüB határozat

- Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről – KEOP 2012-5.5.0/A

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a KEOP 2012-5.5.0/A kódszámú pályázat beadását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mellyel egyidejűleg javasolja továbbá az óvoda hőszigeteléséhez és fűtéskorszerűsítéséhez előzetes szakértői audit elkészíttetését legfeljebb 150.000,- Ft összeg erejéig.

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

27/2013.(I.09.) PüB határozat

- Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről –

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős:       Orbán Péter elnök

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag 13,39 órakor elhagyja az üléstermet.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a kft. alapító okiratának módosítása

Orbán Péter elnök: Felkéri Simonné Visi Erzsébet előterjesztőt tegye meg kiegészítését.

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Szó volt már többször a Felügyelő Bizottság munkájáról, illetve arról, hogy ezzel is költséget lehetne megtakarítani. Történt megkeresés a felügyelő bizottsági tagok felé, a válasz az volt, hogy csökkentett díjazással, vagy térítésmentesen nem vállalnák tovább a feladatot. Úgy gondolja, hogy a 3 x 260.000 Ft. elég jelentős összeg. Azt érezte, hogy a FEB nem látta el a Testületet olyan javaslatokkal, amellyel segítették volna a munkájukat. Három személyre lenne javaslata. Két személytől bír elfogadó nyilatkozatot. Kéri a bizottság tagjait, ha részükről van javaslat, mondják el.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Felhívja a figyelmet, hogy személyi kérdéseket zárt ülés keretében lehet tárgyalni.

 

Orbán Péter elnök: Javasolja, hogy elsőként arról döntsenek, hogy visszahívják-e a Felügyelő Bizottság tagjait. Ha ezt elfogadja a bizottság azt követően, zárt ülésen beszéljenek a személyi kérdésekről.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag 13,43 órakor visszaérkezik az ülésre.

Jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdezi Simonné Visi Erzsébetet, tudja-e, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok teljes vagyonukkal felelnek a bizottsági munkájukért? Nem tudja, hogy hány bizottsági ülésen vett részt Képviselő asszony, ami alapján ezeket a konzekvenciákat leszűrte. Azzal, hogy bírálták a Képviselő-testületet, véleménye szerint jogosan tették, mert a Képviselők sem tették meg azokat a költségkímélő dolgokat, amiről az előterjesztés szól. A visszahívásukat lehet kezdeményezni, de úgy gondolja, hogy aki ezt a feladatot pénz nélkül csinálja az nem megalapozottan és a köz érdekében tud döntést hozni.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a bizottság tagjai részéről? (nincs) Más javaslat? (nincs)

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kéri a szavazásból történő kizárását.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Vargáné Szőke Judit szavazásból történő kizárásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem hoz döntést.

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a VN. Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem hozott határozatot.

 

13./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Folly Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a belső ellenőri feladatokra kérjen be Tamás Lászlóné osztályvezető árajánlatot a Lánczi Kft.-től. (8230 Balatonfüred, Szőllősi u. 35/4.)

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy megtörtént ez az árajánlatkérés.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

28/2013.(I.09.) PüB határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

 

14./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

29/2013.(I.09.) PüB határozat

- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős:       Orbán Péter elnök

 

 

15./ Napirendi pont

Egyéb aktuális ügyek, képviselői kérdések

VN. Kft. folyószámla hitelkeret

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Pásztor László ügyvezető: Bevételeik ilyenkor még egyáltalán nincsenek, viszont az egyik legnagyobb számla, a villanyszámla megfejelve a karácsonyi díszkivilágítással most fog érkezni kb. 2,5 m. Ft. összegben, ez a Kft. részére átmeneti nehézségeket okoz.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Kérdése, hogy az önkormányzati kezesség vállalás hogyan működik a jövőben? Lehetséges-e egyáltalán?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ugyan úgy beleszámít a kezességvállalás mértéke a hitelképesség számítási mutatóba. A költségvetési rendeletünkben ki kell mutatni, hogy mennyi ez a mérték. Az Ötv. azt mondja ki, hogy nem lehet működési hiányt tervezni. Javaslata, hogy testületi ülésre ezt vizsgálják meg. Azzal a feltétellel támogassa a bizottság, hogy bele fér-e ebbe a dologba.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A közvilágítás a VN. Kft-n keresztül van kifizetve. Kérdése, hogy nem fizethetne-e az Önkormányzat? Kérdése továbbá, hogy miért pont 9 m. Ft. a folyószámla hitelkeret összege?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Válaszában elmondja, hogy a tavalyi évben is ennyi volt.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag: Ennek a költségeit felmérték-e, rendelkezésre állási jutalék, stb. Kéri, hogy ezt megfontoltabban határozzák meg, támasszák jobban alá, mert így nem tudja támogatni.

 

Orbán Péter elnök: Jegyző úr elmondta, hogy meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán az Önkormányzat tudja-e vállalni kezességet, ezt a döntést el kell halasztani.

 

Krisztin N. László polgármester: Megerősíti, hogy a testületi ülésig, vagy a végleges költségvetés elfogadásáig tisztázni kell a közvilágítás rendszerének esetleges változtatását, mert 300.000 Ft. körüli normatívát kapunk az államtól közvilágítás címén, azért mert a 2011. évi adatok alapján adják a normatívát. Mivel nekünk nem volt a költségvetésünkben akkor közvilágítási tétel, ezért nem kapjuk meg a 21 m. Ft-ot 2011-re. Annak idején azért került a Kft-hez a közvilágítás, mert az akkori szakemberek azt mondták, hogy a karbantartás, áfa, és egyéb vonzatai miatt nekünk ez jobban megéri. Nem tudjuk, hogy jövőre is ugyan ezen elv alapján lesz-e megállapítva a normatíva. Ha most lépünk, akkor 2015-ben kaphatunk először. Mindenképpen át kell gondolni és mérlegelni kell.

 

Orbán Péter elnök: Ha a közvilágítást visszaveszik, mivel a VN. Kft. saját bevételeiből fizette a villanyszámlát, így a költségvetést is módosítani kell.

 

Folly Péter bizottsági tag: Az egész közvilágítási pénzt megkaphatnánk támogatásként az államtól?

 

Krisztin N. László polgármester: Az a szám, ami a rendszerben szerepel, a kísértetiesen hasonlít a 2011. évi költségvetésben szereplő számra.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Elmondja, hogy bizonyos településüzemeltetési feladatokhoz, mint kiderült a mostani tájékoztatóból, az adott önkormányzati szakfeladatokon megjelent összegekkel számoltak, azt vették figyelembe. Hogy milyen szinten, mennyire egészítették ki nem tudni, mert sajnos semmilyen részletező magyarázat nincs hozzá.

 

Folly Péter bizottsági tag: Szervezeti kérdés, jobban járnánk, ha ezeket a feladatokat nem a VN. Kft., hanem az Önkormányzat végezné. Utána kellene nézni, hogy ez más önkormányzatoknál miként működik.

 

Krisztin N. László polgármester: Annak is utána kellene nézni, hogy adott esetben nem megfelelő érv-e az Állam felé egy felülvizsgálat kérésére, tudjuk igazolni, hogy fizettünk ilyen költséget.

 

Folly Péter bizottság tag: Úgy gondolja, hogy ezzel nem veszíthetünk.

 

Orbán Péter elnök: Felkéri Wolf Viktória aljegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória aljegyző: Határozati javaslatban javasolja: „Felkéri a Pénzügyi Bizottság a VN. Kft-t és a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a VN. Kft. folyószámla hitelfelvétele tárgyában az önkormányzati kezességvállalással egyidejűleg az előterjesztést készítse elő.”

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

30/2013.(I.09.) PüB határozat

- VN Kft. folyószámla hitel kérelme -

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a VN Kft. folyószámla hitel kérelmére vonatkozó előterjesztését további előkészítésre az ügyvezető felé visszautalja azzal, hogy ahhoz az önkormányzati kezességvállalás is kerüljön részletesen kidolgozásra.

2. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az új Ötv. miatt szükséges, mivel 2013.01.01-el lépett hatályba, ezért került az anyag sürgősségi indítványként előterjesztésre. Javasolja az elfogadását.

 

Orbán Péter elnök: Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

31/2013.(I.09.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

 

17./ Napirendi pont:

Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy hétfőn kapta meg az Önkormányzat a KIK-től az anyagot, mely feltöltésre került. A Menü Bt-re vonatkozóan elmondja, hogy az előző éves közmű fogyasztási adatok alapján került a szerződésbe beépítésre. A szerződésben a KIK az üzemeltetést, fenntartást magára vállalta.

 

Folly Péter bizottsági tag: Az iskolában a Szorgos Fuvar Kft-nek a büfére vonatkozóan van egy bérleti szerződése. Ezt most felbontja az Önkormányzat és új szerződést fog kötni a KIK-kel?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy igen. Jogszabályi változásra hivatkozva a szerződést fel lehet mondani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem látja a szerződésben a hulladékszállítás díját az iskolánál. A Menü Bt. fizeti önállóan, de hogy van ez az iskolánál?

 

Orbán Péter elnök: Tavalyi évben bevállalta a Remondis Kft. ingyen az iskola szemétszállítását. Az iskola majd megköti a Remondos Kft-vel az erre vonatkozó szerződést. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? (nincs) Javasolja a szerződés elfogadását a Szorgos Fuvar Kft-vel kötött szerződés felmondásával kiegészítve.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

32/2013.(I.09.) PüB határozat

-Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. az előterjesztés szerinti tartalommal és formában a Vagyonkezelési szerződés tervezetét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2. javasolja továbbá a 2012. május 28. napján kelt Szorgos Fuvar Kft-vel kötött bérleti szerződés egyidejű felmondását a jogszabályi kötelezettségekre hivatkozással
 3. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

 

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén a nyílt ülést 13.00 órakor bezárja, zárt ülés következik.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                Vargáné Szőke Judit

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!