Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 01. 15. soros HÜB jk.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 1/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014.  január
15-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Magó Ágnes              levezető elnök, bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet      bizottsági tag

Vastag Gábor                   bizottsági tag                   (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                     bizottság elnöke                (2 fő)

Dr. Scheller György         bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf  Viktória                  aljegyző

Part Andrásné                  jegyzőkönyvvezető             (2 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök, bizottsági tag köszönti a bizottság nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Humán bizottság 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét. Elmondja továbbá, hogy a Humán bizottság meghívójában szereplő azon napirendi pontokat, melyek a Pénzügyi bizottság napirendjén is szerepeltek, a bizottságok együttes ülése megtárgyalta. A Humán bizottság nyílt ülése előtt így egy napirend szerepel. A zárt ülésen két napirend kerül megtárgyalásra, az Önkormányzati segély ügyek és a Szociális célú tűzifa támogatás. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja és aki a napirendek tárgyalásával egyetért,  kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

47/2014. (I.15.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről és a napirendi pontok elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága

  1. Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.
  2. a 2014.01.15. napján megtartott soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

Zárt ülés napirendje:

1./ Önkormányzati segély ügyek

2./ Szociális célú tűzifa támogatás

 

A Bizottság utasítja Dr. Magó Ágnes levezető elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

1./Napirendi pont:

Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/A/2014. (I.15.) HÜB határozat

Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját, az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg:

2014. április 22.             8,00 – 11,00

2014. április 23.             8,00 – 11,00

2014. április 24.             12,00 – 15,00

 

  1. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
  2. kérje fel Dr. Weller Jakus Tamás jegyzőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök több napirendi pont nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 18.14 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Dr. Magó Ágnes                                                   Vastag Gábor

levezető elnök                                                     bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!