2013. 11. 06. soros HÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 23/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. november 6-án 14.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                                bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet                               bizottsági tag

Dr. Magó Ágnes                                         bizottsági tag

Dr. Scheller György                                   bizottsági tag

Vastag Gábor                                             bizottsági tag                      (5 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                                       polgármester

Wolf Viktória                                              aljegyző

Horváth Márta                                            osztályvezető

Tamás Lászlóné                                         osztályvezető

Fodor József                                              intézményvezető

Pásztor László                                            ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné                                    igazgató

Nagy Lászlóné                                           óvodavezető

Lukács Antalné                                          ügyvezető

Heinrich István                                           Alapítvány képviselője

Pordán Katalin                                            intézményvezető

Baranyai Zoltánné                                      igazgató

Part Andrásné                                            jegyzőkönyvvezető

(13 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat,  a tanácskozási joggal meghívottakat, és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Dr. Scheller György bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

311/2013. (XI.06.) HüB határozat

-       személyi javaslatok –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Scheller György bizottsági tagot és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a meghívóban szereplő 17 napirend mellé sürgősségi   indítványként felvenni a „Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai” tárgyú napirendet, illetve az előző ülésen tárgyalt „Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal” tárgyú napirendet, mivel Heinrich István, az alapítvány képviselője az ülésen jelen van. Kéri, hogy aki az így kibővített napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

312/2013. (XI.06.)  HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. III. n. évben Badacsonytomajon végzett munkájáról

Előterjesztő: Rajzó Ildikó

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Intézményvezetők

6. A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

7. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

8. Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9. Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

10.Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Baranyai Zoltánné igazgató

11.Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12.Pályázatokról szóló tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete (Sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19. Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvány-nyal”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag 14.07 órakor érkezett meg a bizottság ülésére.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

 

  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont

Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. III. n. évben Badacsonytomajon végzett munkájáról

Előterjesztő: Rajzó Ildikó

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Rácz Mária elmondja, hogy megnyugodva látja, hogy a testület foglalkozik a fiatalok és a sérült családok ügyeivel is. Örül annak, hogy a fiatalok részére biztosított a testület egy olyan kulturált helyet, ahol együtt tölthetik az idejüket. A szociális étkeztetéssel kapcsolatosan felveti, hogy az ebéd kiszállítást másként kellene megoldani a jövőben. Kevés a gondozónő, sok a feladatuk. Javasolja, hogy az önkormányzat gépkocsija hordja ki a település egészén az ebédet, a gépkocsivezető mellé 10 órától 13.00 óráig egy kisegítő személy biztosításával ez megoldható. Tudomása szerint ez a Menü KFT. vezetőjének is megfelelne. Elmondja, hogy az ételek minősége változó, javasolja megvizsgálni, hogy emberi mulasztásokról, vagy az ellenőrzés hiányáról van-e szó. Véleménye szerint a házi segítségnyújtás bizalmi állásnak minősül, előfordult, hogy a gondozónő személye miatt többen nem kérték az ellátást. Javasolja, hogy a gondozottnak legyen joga megválasztani a gondozónőjét. Augusztusban teljesen egyedülálló idősek maradtak szinte kenyér nélkül, mert kevés volt a gondozónő. Betegség, szabadság, továbbképzés, vagy csupán rossz idő miatt problémák jelentkeznek az ellátásban. A közlekedési eszközök is rossz állapotban vannak, erre kéri jobban odafigyelni.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy a szociális étkeztetés kapcsán az ételek kiszállításáról az egyeztetések folyamatban vannak, az önkormányzat és az intézmény azon dolgozik, hogy az anyagi feltételeket megteremtse. Az ételek minőségét kifogásolva havi szinten 2-3 telefon érkezik. A házi segítségnyújtás kérdésében az intézmény lehetőségei korlátozottak. Egy esetben fordult elő gondozónő csere, senkinek nem tudják megígérni, hogy a neki legszimpatikusabb gondozónő fogja ellátni, hiszen mindenkinek meg van az ellátotti köre, melyet nem igazán lehet bővíteni. Augusztusban egy kolléganőtől meg kellett válni, mivel többszöri figyelmeztetés ellenére sem az elvártnak megfelelően végezte a munkáját. Az új kolléganő viselkedésére nem érkezett panasz.

 

Lukács Antalné elmondja, hogy csupán Badacsonytomajról érkezik panasz – mindig ugyanazon három személytől – az étel minőségére. Kéri, hogy az illetékesek vizsgálják meg, hogy milyen minőségű és mennyiségű ételt kapnak az ellátottak, erről készüljön jegyzőkönyv is. Jó minőségű, friss húsokkal, zöldségekkel dolgoznak. Az ebéd kiszállításában az önkormányzat jelenleg ott segít be, ahová ő nem tudja felvinni az ételt. A gondozónők összesen 11-12 ebédet visznek ki, tudomása szerint több környező településen egy gondozónő több ebédet szállít ki a gondozottak részére. Az ebédre a társulástól kapott bruttó 685 Ft térítési díjból 265 Ft-ot használhat fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gondozónő által használt kismotor rossz állapotban van annak ellenére, hogy már többször megjavították. Kérdezi, hogy van-e lehetőség új motor beszerzésére.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy az intézmény anyagi helyzetét ismerve biztosan nincs lehetőség új motor vásárlására. A jövő évi költségvetés tervezésénél kell erre gondolni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a tervben a járművet szerepeltetni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy az ülésre a gondozónők is jöjjenek el. Javasolja, hogy legalább egy gondozónő vegyen részt a beszámoló tárgyalásán a jövőben, hogy kérdéseit a bizottság fel tudja tenni.

 

Rácz Mária megjegyzi, hogy gondot jelent az is, hogy a gondozónők nem tudják helyben jelezni, ha váratlan problémájuk van. Ezért fontos lenne, hogy pld. az önkormányzatnál, vagy a Humán bizottságban lenne egy olyan személy, akihez fordulhatnak.

 

Pordán Katalin intézményvezető  szerint a kolléganők maximálisan ellátják a feladatukat. Ha a kerékpár elromlik, azt mindig megjavíttatják, ez sem okoz fennakadást.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy ha valamelyik gondozónő nem tudja a munkáját ellátni, akkor kiviszik helyette az ebédet. Az a gond, hogy a gondozónőt egyesek naponta többször is elküldik a boltba, olyan feladatokkal bízzák meg, melyet véleménye szerint nem kellene megcsinálnia.

 

Pordán Katalin intézményvezető ezzel egyetért, valóban nem engedhető meg, amit egyes gondozottak elvárnak. Sajnos másutt is vannak ilyen problémák.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a beszámoló elfogadását javasolja azzal, hogy a jövőben legalább egy gondozónő vegyen részt – ha valamely napirendben érintettek – a bizottsági ülésen. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

313/2013. (XI.06.)   HüB határozat

Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. III. n. évben Badacsonytomajon végzett munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva – a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. III. negyedévről szóló beszámolóját elfogadja azzal, hogy a jövőben a bizottsági ülésén - a beszámoló tárgyalásán -  legalább egy gondozónő vegyen részt.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

2./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Javasolja a 2014. évi költségvetésben a 15/2. hrsz-ú út kialakítására a szükséges összeg elkülönítését. Elmondja, hogy a strand épületeinek felújítására szükség van, a tervezéshez és kivitelezéshez biztosítani kell a fedezetet. A 2014-es szezon végeztével megkezdődhetne a kivitelezés és reálisan elkészülne a megújult épület a következő szezonra.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ez a testületi ülésen is fel fog merülni, a további kidolgozás a VN. KFT. és a Hivatal feladata a koncepció keretében.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a badacsonyi WC felújítása sem történt meg.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság levette napirendjéről a témát, de a testületi ülésen nyilván erre vissza fog térni a testület.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a badacsonyi ABC melletti parkoló leaszfaltozását levenni a listáról, hiszen ettől nem várható több bevétel. A közeljövőben meg kell újítani az épületeket, így ez felesleges pénzköltés lenne.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a badacsonyi játszótér kialakítása az alsó bazársor kérdéskörével összefügg. Amíg ez nem dől el végérvényesen, inkább Badacsonytomajon javasolja a játszóterek felújítását, befejezését. A Kert utcai játszótér felújítását be kell fejezni, a keresettebb játszótéri elemekkel kibővíteni. Műszakilag megfelelő állapotba kell hozni. Balesetveszélyt jelent, hogy nincs bekerítve. Kérdezi, hogy ehhez szükség van-e tervekre. Az anyagban az óvoda részéről is vannak javaslatok. A Bercsényi utca környékén sok gyerek lakik, ezért az ottani játszóteret is felül kell vizsgálni. Véleménye szerint a játékokat egy helyről kell megrendelni, örülne, ha a játszóelemek színesek lennének.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint a Bercsényi utcai játszótér kicsi, nemcsak felújítani, hanem bővíteni is kellene.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke nem javasolja 2014-ben a parkolás ingyenessé tételét, tekintettel arra, hogy az adók csökkentése már 16 milliós bevétel kiesést eredményez. Megjegyzi, hogy plusz bevétel keletkezhet az újonnan megnyíló Halászkert Hotelból és a Badacsonyi Kempingből. Kéri a testületet, hogy segítsék elő azt, hogy a szezonra meg tudjanak nyitni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag örül annak, hogy az iskoláskorú gyerekek sportolnak, de a településen élő idősebb korosztály sportba való bevonása is feladata a testületnek.  Fel kell mérni az igényeket, az edzőkkel egyeztetve. A fiatalok részére biztosított klubhelyiség igénybevételét nagyon odafigyelve tudja elképzelni. Fontosnak tartja, hogy ez a korosztály is sportoljon, akár hétvégén, javasolja felkínálni számukra ezt a lehetőséget is. A költségvetésben a szükséges fedezetet javasolja betervezni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke felveti, hogy a városnapi rendezvényt színesítse a sportágak bemutatója.

 

Heinrich István a ping-pong versenyt is jó kezdeményezésnek tartja. A résztvevők szívesen vennék, ha legalább heti egy alkalommal játszhatnának a szezonon kívüli időszakban is. A kapcsolatépítést segíti ez a sportág, javasolja átgondolni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy örül annak, hogy ennyi játszótér felújításáról esik szó. Viszont fontosnak tartja, hogy elsősorban az intézmény keretein belül kell a megfelelő feltételeket biztosítani, biztonságos játékokat telepíteni, hiszen a gyerekek naponta 7-8 órát töltenek el az óvodában. Az elmúlt időszakban itt mindösszesen 3 játék lett lecserélve pályázat keretében. Elmondja, hogy az óvoda udvarának rendezésére nagyobb hangsúlyt kell fordítani, a nyár folyamán többször fordult elő darázscsípés a gyomnövények elszaporodása miatt. Kéri, hogy a testület támogassa a kültéri játékok felújítását, melyhez az árajánlatokat már bekérte. A sportkoncepcióval kapcsolatosan felveti, hogy a néptánc oktatásnak sok éves hagyománya van már az óvodások körében is. Felmenő rendszerben működik, utánpótlást teremtve és egy szép színfoltot biztosítva a rendezvényeken. Mivel önként vállalt feladat, a szülők viselik a költségeket. Kérdezi, hogy a sportkoncepcióba beépítve a szülők válláról levehető lenne-e ez a teher.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a sportkoncepcióba az úszásoktatást is beépíteni, hiszen a testület minden évben biztosítja a támogatást. A ping-pong foglalkozások kapcsán a KLIK Intézményfenntartó Intézetet kell megkeresni, hogy engedélyezik-e rendszerességgel a tornaterem használatát a lakosság részére.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy az iskolai szakkörök megtartását a KLIK engedélyezte a tornateremben, melynek kihasználtsága hét közben 100 %-os. Szombaton vagy vasárnap lenne lehetőség az asztali tenisz foglalkozások beütemezésére, szívesen venné, ha abba Heinrich István úr be tudna segíteni. A bérleti díjat az önkormányzat a sportkoncepcióba beépíthetné.

 

Heinrich István megjegyzi, hogy köszöni a felkérést, szívesen vállalná.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató megjegyzi, hogy a sportágakban az alapok lefektetése folyik. Az edzőkkel meg kell beszélni, hogy a gyerekek állnak-e olyan szinten, hogy a Városnapon be tudjanak mutatkozni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy a parkolók vonatkozásában a fokozatos átmenetet szerencsésebbnek tartja, nem kellene azonnal ingyenessé tenni a parkolást, hiszen jelentkezik egy ráfordítás is.  A visszajelzések figyelembevételével lesz látható, hogy hol érdemes meghúzni a határt, fokozatosan javasolja csökkenteni a díjat. A korábbi időszakban a sport támogatása nehézséget jelentett anyagi okok miatt, de természetesen voltak szervezési és egyéb problémák is. Véleménye szerint nem feltétlenül a versenysport irányába kell elmozdulni. Reméli, hogy a támogatás mértéke nőni fog a következő években. Az önkéntesség és az anyagi ráfordítás függ az életkortól is, de bízik abban, hogy a gyerekek a későbbiek során is együtt tudnak maradni, és az önkéntes sport erősödik. Fontosnak tartja a játszóterek korszerűsítését, fenntartását. Az iskolában is van helye a játékoknak és sporteszközök bővítésének, a néptáncnak. Ezekre a célokra minden életkorban áldozni kell.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag egyetért az óvodás korosztály támogatásával. A sportszakkörökön való részvételről, az oktatás színvonaláról, az elért eredményekről visszajelzésre van szükség.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató ismerteti, hogy a szakkörökön összesen 43 gyerek vesz részt. Két hónap alatt senki nem maradt ki, a gyerekek jól érzik magukat. A sport fegyelemre nevel, segíti az iskola nevelő munkáját.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy az óvodában szükség van egy fűtőre, aki állandó kontrollt tud gyakorolni. Az igazgató asszony meg fogja kérdezni a KLIK-et, hogy az iskola fűtője elláthatja-e a feladatot az óvodában is. Ha igen, ennek költségvonzata lesz. A VN. KFT. nem tudja a feladatot vállalni, ez hétvégén is elfoglaltságot jelent. Az óvoda kazánjait cserélni kellene, a fűtő alkalmazására feltétlenül szükség van.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat. Az óvodai fűtő biztosítását fontosnak tartja, a néptánc, az úszás, az óvodai játékok koncepcióba való beépítését támogatja.

 

Wolf Viktória aljegyző kéri mérlegelni a karbantartás vonatkozásában, hogy a VN. KFT. ennek a feladatnak a kötelező ellátója, ezért a létszámbővítést megfontolásra javasolja.  Ismerteti, hogy a Polgármesteri Hivatalban a közeljövőben több munkatárs nyugdíjazására kerül sor. Az a javaslat fogalmazódott meg részéről, hogy a munkaügyi központ által támogatott, jelenleg a Hivatalban dolgozó fiatalok esetleges továbbfoglalkoztatását a bizottság előzetesen tegye megfontolás tárgyává, mivel a hivatali munkatársak leterheltsége átlag feletti. Amennyiben lehetőség lenne a nyugdíj illetve a sétaidő közötti időtartamban a két fiatal további foglalkoztatására, az hatalmas segítség lenne. Két év alatt három főt érint a nyugdíjazás. Ismerteti, hogy a két fiatal szerződése május közepéig tart, ők már betanultak, rendelkeznek gyakorlattal. A júniustól november végéig tartó időszakban lennének átfedések.

 

Rajzó Ildikó bizottsági elnök kérdezi, hogy ez a költségvetési évet teljes mértékben érinti-e. Erről egy írásos kimutatást kér.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy a Polgármesteri Hivatal beszámolójában ez megfogalmazásra került, decemberben tárgyalja a testület. A létszámkeret meghatározásában a testület kompetens.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Hivatal vezetőjének a feladata meghatározni, hogy milyen végzettségű munkatársra van szüksége. Javasolja, hogy az óvodai fűtést a VN. KFT. oldja meg, eddig is így történt.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy nincs a KFT-nek fűtője, és hét végén nem tudják vállalni a feladatot.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a VN. KFT. alkalmazta az iskola állami átvételéig Sikos József karbantartót. Ekkor átkerült az iskolához, így az óvoda fűtő nélkül maradt. Ettől kezdve vásárolt szolgáltatásként a VN. KFT. látta el a karbantartási feladatokat, de a rendszer nem tud teljeskörűen működni. Erről a bizottságnak most nem kell döntenie, de a költségvetés elkészítésének időszakában megoldást kell találni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióba kerüljön be a néptánc oktatás és úszásoktatás fedezete, illetve az óvodai játszótér és udvar megújításának fedezete. Kéri, hogy aki ezt támogatja,  kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

314/2013. (XI.06.)   HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióba kerüljön be a néptánc oktatás és úszásoktatás fedezete, illetve az óvodai játszótér és udvar megújításának fedezete.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a Képviselő-testületnek, hogy óvodai fűtő alkalmazására keressen megoldást, biztosítsa a fűtő foglalkoztatását. Kéri, hogy aki ezt támogatja,  kézfelemeléssel jelezze

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

315/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy óvodai fűtő alkalmazására keressen megoldást, biztosítsa a fűtő foglalkoztatását.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a ping-pong kapcsán, hogy a testület vagy az igazgató asszony vegye fel a kapcsolatot a KLIK-kel.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az ifjúsági sport nem múlhat azon, hogy a KLIK engedélyezi-e a tornaterem használatát. Ha szükséges, más helyszínen is megoldható az asztali tenisz. Javasolja, hogy az ifjúsági és sportreferens járja körül ezt a kérdést és tegyen javaslatot a testületnek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a Polgármesterúr javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

316/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy az ifjúsági és sportreferens vizsgálja meg az általános iskolás korosztálynál idősebbek részére az asztali tenisz beindításának lehetőségét, majd tegyen javaslatot a testület felé.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy Városnapon az edzők jóváhagyásával és felügyeletük mellett az iskolában oktatott sportágakban résztvevő gyerekek mutatkozzanak be. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

317/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy Városnapon az edzők jóváhagyásával  és felügyeletük mellett az iskolában oktatott sportágakban résztvevő gyerekek mutatkozzanak be.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a Kert utcai és Bercsényi utcai játszótér felújításának anyagi fedezetét a 2014. évi költségvetésbe beállítani.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kéri a játékok kiválasztásánál a tapasztalatokat figyelembe venni. Egyeztetni kell arról, hogy melyek a kedveltebb játékok.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a 2014. évi költségvetési koncepcióba a Kert utcai játszótér befejezését és a Bercsényi utcai játszótér felújítását beépíteni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

318/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a 2014. évi költségvetési koncepcióba a Kert utcai játszótér befejezését és a Bercsényi utcai játszótér felújítását beépíteni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a badacsonyi ABC parkoló bitumenezése ne szerepeljen a 2014. évi koncepcióban. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

319/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a badacsonyi ABC parkoló bitumenezése ne szerepeljen a 2014. évi koncepcióban.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint egy várható összeget be kell építeni a költségvetésbe Halászkert Hotelből és a Badacsonyi Kempingből származó bevétel címén.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy működési engedély hiányában nem üzemelnek. Inkább egy előirányzat módosítást javasol, a plusz bevételeket bizonyos helyeken rögzítve. Ezt előre tervezni nem célszerű, főként az IFA tekintetében.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a strandi épületek tervezésére és kivitelezésére milyen összeg beállítását javasolja a bizottság.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére most, azonnali határidővel javasolja ezeket a munkákat megrendelni. Ha a költségvetés elfogadása után állunk neki, akkor nem fog megvalósulni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy első körben a tervezésre az árajánlatokat kell bekérni, majd a terveket elkészíttetni. Ha szükséges, utána dönteni a közbeszerzési eljárás megindításáról. A pénzügyi bizottság kért egy strandi bejárást, ott célszerű a javaslatokat megtenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy februárban vagy márciusban már felmerült a testület részéről, hogy a bérleti szerződések lejárnak, ezért kérte az üzemeltetőt, hogy készítse elő megújításukat őszre. Kérte a testület, hogy vizsgálja meg, hogy szükséges-e az összes üzlet megjelenése vagy kevesebb is elegendő a badacsonyi strandon.  Felkérte a testület, hogy terveztesse meg és próbáljon olyan üzemeltetőt keresni, aki a kivitelezésben is részt vállal.  Az előző testületi ülésen kiderült, hogy az ügyben nem történt előrelépés. Egyetért azzal, hogy nem tologatható tovább ez a probléma, hiszen csoda, hogy az üzletek működési engedélyt kapnak. A WC. felújításával is rossz tapasztalatai vannak. A műszaki osztályvezető nem lép az ügyben, mert a VN. KFT. van megjelölve. Javasolja kivenni ezeket a feladatokat a VN. KFT. kezéből, és a műszaki osztályt megbízni a feladattal. Véleménye szerint csak így lesznek készen az üzletek.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a strand átépítéséről egy vázlattervet látott, mely nem felel meg a HÉSZ előírásainak, nem kivitelezhető. Ezért átdolgozásra visszaadta.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a helyzetet az ötletpályázat és egy Leaderes pályázat is – az alsó bazársor úttal párhuzamos részének lebontására – bonyolítja. A badacsonyi strandi üzletek ügyét mielőbb rendezni kell, ezért javasolja, hogy a műszaki osztály kezébe kerüljön át a feladat.

 

Horváth Márta osztályvezető egyetért ezzel, minden ügynek egy vezető felelősének kell lenni. Úgy gondolja, hogy erélyes hozzáállásra van szükség.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint nem feltétlenül a Hivatal mulasztott. A Hivatal egyszemélyi felelőse a Jegyző úr. Ha ő van kijelölve felelős személynek, és általa a műszaki osztályvezető, akkor kérhető számon a feladat a Hivataltól. Ebben az esetben nem. Elmondja, hogy egy tervező 2-3 hét alatt tud valamit „produkálni”.  Az árajánlatok beérkezését követően jó esetben januárban lehet egy közbeszerzési eljárást lefolytatni, ha a kiviteli tervek is rendelkezésre állnak. A jogszabályi előírásokat minden esetben be  kell tartani. Májusig legkésőbb – úgy ítéli meg biztonsággal – el lehet jutni addig, hogy a tervek birtokában a kivitelező kiválasztható, de ehhez gyors döntésekre van szükség. Ha ezt szeretné a testület, akkor nevezze meg a Hivatal műszaki osztályvezetőjét egyszemélyi felelősnek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a tervezéshez most kell biztosítani a szükséges összeget, a 2014. évi kivitelezéshez viszont nem tudható, hogy milyen mértékű fedezetet kell beállítani.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az árajánlatok figyelembevételével történhet a döntés. A költségvetést első körben januárban tárgyalja a testület, akkor már látható az a költséghányad, mellyel tervezni kell.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a strandi üzletek terveinek elkészítésére kérjen be a Hivatal árajánlatokat, az engedélyes szintű tervekhez a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére, a kivitelezéshez pedig a 2014. évi költségvetésében biztosítson fedezetet a képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

320/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a strandi üzletek terveinek elkészítésére kérjen be a Hivatal árajánlatokat. Az engedélyes szintű tervekhez a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére, a kivitelezéshez pedig a 2014. évi költségvetésében biztosítson fedezetet a képviselő-testület.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag 15.35 órakor távozott a bizottság üléséről.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  4  fő

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a 15/2. hrsz-ú út kialakításához az árajánlatkérés megtörtént. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj 15/2.
hrsz-ú út kialakítására a 2014. évi költségvetésben a testület biztosítsa a fedezetet,  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

321/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú út kialakítására a 2014. évi költségvetésében biztosítson fedezetet.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a megfogalmazott módosításokkal Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

322/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megfogalmazott módosításokkal Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei  2014. évi költségvetési koncepcióját fogadja el.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag 15.37 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

3./  Napirendi pont

Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a tájékoztatóban foglaltakat nem tudja elfogadni, további vizsgálatot javasol az ügyben. Az út viszont valóban nem használható, javasolja ezért, hogy az útpadka javításához szükséges forrást biztosítsa a testület.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a feladatot a VN. KFT-n keresztül megoldani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Klastrom út aszfaltozására biztosítson a képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben fedezetet, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

323/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Klastrom út aszfaltozására a 2014. évi költségvetésben biztosítson fedezetet.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ki ért egyet a vizsgálat lefolytatásával.

 

Wolf Viktória aljegyző kérdezi, hogy ki vizsgálja ki és milyen irányban a történteket.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a beruházásra Molnár Zsolt kért be 3 árajánlatot, ezt a Hivatalnak kellett volna megtennie. Miért nem így történt. A Hivatal részéről nem volt munkaterület átadás-átvétel. Kéri kivizsgálni, hogy miért. Molnár úr levelében szerepel, hogy egy ősz hajú ember kért valamit, melyet a VN. KFT. kátyúzás címén megoldott. Ezt is kéri kivizsgálni. A Hivatal nem a megfelelő szabályok alapján jár el, amikor a közpénzek felhasználásáról van szó, jó lenne, ha ez nem fordulna elő a jövőben. A képviselőknek nem szükséges tisztában lenni minden jogszabállyal, azokról a Hivatalnak kell tájékoztatást adni számukra.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag javasolja, hogy az érintett felek együtt leülve folytassanak megbeszélést. Meg kellene hallgatni, hogy a kivitelezést végző vállalkozó cég tudja-e védeni magát. Véleménye szerint érdemes lenne megfordítani a sorrendet, először egyeztetni, utána kerülhetne sor a vizsgálatra.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a vizsgálat legyen a következő lépés, az előbbiek szerint. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

324/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról szóló tájékozatót nem fogadja el, javasolja további vizsgálat indítását az alábbi szempontok szerint:

-       Az árajánlatokat a Hivatalnak kellett volna bekérnie, miért Molnár Zsolt tette ezt meg.

-       Miért nem történt a Hivatal részéről munkaterület átadás-átvétel.

-       Molnár Zsolt levelében szereplő ősz ember kérését a VN. KFT. kátyúzás címén megoldotta, ennek kivizsgálását is kéri a bizottság.

-       A Hivatal minden esetben köteles felhívni a képviselők figyelmét a vonatkozó jogszabályokra.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ügyrendi javaslattal él. Javasolja a meghívóban szereplő 10. napirend „Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása” előrehozatalát, mivel az igazgató asszony a bizottsági ülésen jelen van.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az ügyrendi javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

325/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Napirendi sorrendiség módosítására vonatkozó döntés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 4. Napirendi pontként a meghívóban 10. napirendként szereplő „Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása” tárgyú előterjesztést tárgyalja meg.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

4./  Napirendi pont

Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Baranyai Zoltánné igazgató

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy az új közoktatási törvény előírja, hogy a közoktatási intézményi tanácsnak működnie kell. Eddig nem volt ilyen, helyette az iskolaszék végezte a munkát. A tantestület szerint a két szervezet feladata megegyezik. Az iskolaszékbe Forintos Ervin képviselő volt a delegált személy az önkormányzat részéről. Mivel a Közoktatási Intézményi Tanács utód szervezetként működik, kéri, hogy ha lehetséges Forintos Ervin folytathassa a munkát.

 

Baranyai Zoltánné igazgató elmondja, hogy az Iskola Tanácsot elsősorban azokra az intézményekre találták ki, ahol egy nagyobb település a saját tanulói részére működtet egy intézményt, és fontosnak tartják, hogy a civil beleszólásnak legyen nagyobb lehetősége. A köznevelési törvény viszont náluk is előírja az új forma alkalmazását azzal a céllal, hogy utána egy alapítványt hozzon létre. Viszont az intézményt most is alapítvány működteti, egy újabb létrehozásának nincs értelme. Iskolájuk 35 település tanulóit fogadja be, az iskola székhelyén létre kellett hozni a Köznevelési Tanácsot október 30-ig. Szeretné, ha előrehozott döntéssel a tevékenységüket tovább folytathatnák, a régi delegált, Forintos Ervin képviselő közreműködésével.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

326/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közoktatási Intézményi Tanácsba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 73. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

  1. 1. Tatay Sándor Intézményi Tanács tagjai közé Forintos Ervin képviselőt,
  2. 2. Szín-Vonal Intézményi Tanács tagjai közé Forintos Ervin képviselőt delegálja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

5./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem.  Megjegyzi, hogy a beszámolóból látható, hogy az elvártnak megfelelően alakulnak a gazdálkodás mutatói. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

327/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított, 4/2012. (III.09.) költségvetési rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

6./  Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Intézményvezetők

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Kérdezi, hogy milyen döntések miatt vált szükségessé a rendelet módosítása.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény szerint negyedévente felül kell vizsgálni az önkormányzat költségvetési előirányzatainak teljesülését. Erre a szociális ellátások, a képviselő-testületi döntések, pontosított támogatások és átcsoportosítások miatt került sor.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

328/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

7./  Napirendi pont

A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület korábbi döntése miatt 16,5 millió forintos kiesés várható. Kérdezi, hogy a döntés a hivatali munkában milyen plusz terhelést jelent.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a döntés indokaként elhangzott, hogy közeledik a választási időszak.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint ki kellett volna számolni a döntés előtt, hogy a rászoruló állandó lakosok támogatása milyen összeget jelentene, figyelembe véve a lakások méretét.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy ő is furcsának tartotta, hogy előzetes vizsgálat nélkül történt a döntéshozatal.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az előző testületi ülésen határozatban megfogalmazott javaslat volt az adóemelés, de önkormányzati rendelet módosítást nem érintett. Azt követően elkészült az önkormányzati rendelet tervezete.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy az alpolgármester úr nem engedte szóhoz jutni, amikor ezt el akarta mondani. A testület egyik feladata a Hivatal munkájának segítése. Az 50 Ft-os emelés tavaly úgy jelent meg, hogy lehetett látni a Napló cikkből, hogy a környező településekhez képest Badacsonytomaj a 100 Ft-os építményadóval még a legalacsonyabb adót vetette ki. Nem tudja elfogadni, hogy a nyaralótulajdonosok tízszeresét fizessék, mint az állandó lakosság. Véleménye szerint elfogadható a 100 Ft-os adó, ezt próbálta az előző ülésen elmondani, de beléfojtották a szót.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy amikor a Pénzügyi bizottság ülésén felmerült a javaslat, azonnal kiszámolták annak hatását. A Humán bizottság és a Képviselő-testület már kapott tájékoztatást a döntés hatásáról, ennek tudatában hozták meg a döntésüket.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elnézést kér a korábbi kijelentéséért, visszavonja azt.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy ha pillanatnyilag van is az önkormányzatnak tartaléka, az nem jelentheti azt, hogy most kánaán van és különböző érdekek mentén szórhatják a pénzt. A bevételekre oda kell figyelni, ezért a korábbi adótétel megmaradását támogatja most is, és a korábbi döntéskor is ezt tette.

 

Heinrich István megjegyzi, hogy ebben a témában ellentmondásosság van. A helyben lakók adója természetesen jóval alatta marad az üdülőknek. Ennek ellenére a hegyen lakók és üdülővel rendelkezők nevében elmondja, hogy azt szerették volna, ha lett volna beleszólásuk abba, hogy maradjon az adó a régi szinten. Az útviszonyok javítása, a vízelvezetés, szennyvíz megoldása a hegyen és a külterületeken élők részére ebből az összegből legyen támogatva. Javasolja, hogy az ilyen típusú karbantartásokra, beruházásokra legyen egy külön alap létrehozva, melybe a plusz adóbefizetések kerülnek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki nem javasolja a helyi adókról szóló rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

329/2013. (XI.06.)  HüB határozat

A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását nem javasolja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén az a javaslat született, hogy közműfejlesztési alap legyen létrehozva az útalap mellett. A bizottság javasolta azt is, hogy az útalap olvadjon bele a közműfejlesztési alapba azzal, hogy ki kell dolgozni, mi kerülhet az alapba.  Most javaslat hangzott el arra, hogy az adó bizonyos százaléka legyen a közműfejlesztési alapba helyezve. Véleménye szerint ez jó irány lehet. Az elmúlt időszakban felmerült, hogy magánerővel is hozzájárulnának az emberek többek között a csatornázáshoz is, ennek szabályozása a testület elé fog kerülni. Egyetért azzal, hogy a közműfejlesztési alap legyen a gyűjtőfogalom.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint minden döntés visszhangja azon múlik, milyen tálalással kerül a lakosság elé. Úgy történjen a publikálás, hogy a testület az adótételeket nem emeli. Javasolja megjelölni, hogy a 100 Ft-os építményadó 50 %-a a közműfejlesztési alapba kerül. Ha korrekt a tájékoztatás, nem pedig az egyéni ambíciók alátámasztása történik, akkor a józanul gondolkodó lakosság el fogja fogadni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy első évben az alapba 16 millió forint építményadó kerülhet. Ha ezt a bizottság támogatja, akkor javasolja felkérni a Hivatalt, hogy a Közműfejlesztési Alap létrehozásának rendeleti kereteit alkossa meg. Kerüljön az alapba az adott évben befolyt építményadó bizonyos százaléka, illetve az esetleges további lehetőségeket is fel kell kutatni.  Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

330/2013. (XI.06.)  HüB határozat

A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Hivatalt, hogy a Közműfejlesztési Alap létrehozásának rendeleti kereteit alakítsa ki.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 14.10 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 14.15 órakor folytatódik.

Jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő.

Hiányzik Dr. Magó Ágnes és Vastag Gábor bizottsági tag.

8./  Napirendi pont

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

331/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

9./  Napirendi pont

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Humán bizottság már 2013. februári soros ülésén javasolta, hogy Udvardi Erzsébetről közterület vagy épület legyen elnevezve, azonban a bizottsági javaslatot a Képviselő-testület nem támogatta. A Humán bizottság javaslataként kéri erre visszatérni a testületi ülésen.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag nem tartja addig időszerűnek a javaslatot, amíg a családot illetve az örökösöket a testület nem keresi meg. A képviselők nem ismerik az elképzelésüket az örökség sorsáról, nem illendő egyeztetés nélkül semmiféle döntést meghozni.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság javasolta a Kápolna felújítását 5 millió forinttal támogatni, illetve a család megkeresése mellett megvizsgálni, hogy melyik utca illetve tér legyen elnevezve Udvardi Erzsébetről.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ilyen formában a bizottság nem támogatja az előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze. Az Udvardi családdal nem történt egyeztetés, a hagyatéki eljárás sem zárult még le.  Kéri a bizottság 2013. februárjában e témában hozott határozatát szó szerint idézni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a művésznő születésnapján, december 27-én egy méltó megemlékezést kell tartani, melyről az atyával és Tóth Mariannal egyeztetni kell.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja egy emléktábla készítését, ideiglenes elhelyezését.

 

Vastag Gábor bizottsági tag az emléktáblával csak a hagyatéki eljárás lezárása után ért egyet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előző javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

332/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  - mivel a családdal nem történt előzetes egyeztetés és a hagyatéki eljárás sem fejeződött be - nem támogatja az előterjesztés mellékletében foglaltakat.

Felhívja a Képviselő-testület figyelmét a Humán bizottság ebben a témában hozott 57/2013.(II.06.) számú határozatára, miszerint a Humán Ügyek Bizottsága a Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására tárgyú előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzügyi bizottság javaslata szerint, az alábbi módosításokkal:

  1. 1. A közterületek elnevezését megelőzően a lakosság véleményét ki kell kérni.
  2. 2. Udvardi Erzsébet festőművészről egy közterületet vagy épületet nevezzen el az önkormányzat.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a születésnapi megemlékezést támogatja oly módon, hogy annak megszervezésére Fodor József igazgató kapjon megbízást, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

333/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy december 27-én – Udvardi Erzsébet születésnapja alkalmából – egy méltó megemlékezésre kerüljön sor, Földi atyával és Tóth Mariannal egyeztetve. A megemlékezés szervezésére Fodor József igazgató kapjon megbízást.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

10./  Napirendi pont

Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a szerződéseket átolvasva talán még Marcellházával eleget tesznek annak, ami megfogalmazásra került. A távolság miatt a lengyel testvérvárosi kapcsolatot nagyon felszínesnek érzi, évente talán két alkalommal kerül sor valamiféle találkozásra. Megjegyzi, hogy előfordulhat, hogy az információi nem teljeskörűek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs olyan esemény, melyről a testület nem tud. Talán időközönként egy-egy busznyi ember jelenik meg a településen, magánszervezés keretében, de ez inkább gazdasági kapcsolatnak nevezhető. A kapcsolat teljesebbé tételéhez tenni kellene, ehhez várja a javaslatokat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a lengyel testvérvárossal kötött  megállapodás egyik pontja, hogy mindkét fél használja a lengyel és a magyar nyelvet is. Ez nem valósult meg. A kapcsolat nem igazán élő, talán a szüreti rendezvényen vesznek részt néhányan. Badacsonytomaj képviselői illetve a lakosság képviselői nem nagyon tudnak Lengyelországba utazni. Nem azt látja feladatnak, hogy a testületek látogassák egymást, inkább a lakosságnak kellene a kapcsolatot ápolni, ez nem valósul meg, nincs élő kapcsolat.

 

Krisztin N. László polgármester ezzel egyetért. Elgondolkodtatónak tartja, hogy több településnek 8-10 testvérvárosi kapcsolata is van, mely talán valamiféle rangot jelent. Kérdezi, hogy mi mit tettünk a lengyel kapcsolat élővé tételére.  Ha az önkormányzat biztosította volna a lehetőségeket a találkozáshoz, és nem lett volna jelentkező, akkor lehetne mondani, hogy nincs élő kapcsolat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint nem az a fontos, hogy egy településnek hány testvérvárosi kapcsolata van, inkább az a lényeges, hogy azok élő kapcsolatok legyenek. Kérdezi, hogy a puch-i kapcsolat miért fejeződött be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyik ok a nagy távolság volt, emellett az utóbbi időben nem éreztük a vendégszeretetüket, magatartásuk nem volt szívélyes.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja olyan testvértelepülést keresni, amely közelebb van és hasonló adottságokkal rendelkezik, példaként Lendvát említi. Marcellházával azért működő a kapcsolat, mert közelebb van, értjük egymás nyelvét. Lengyelország messze van, nem várható el, hogy a jelen gazdasági helyzetben az emberek a távoli kapcsolat ápolására áldozzanak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a jó kapcsolat alapja, hogy legyen miről beszélni. Lengyelország nagyon messze van, egyetért az előbbi hozzászólással. Marcellházával jó a kapcsolatunk, bár a problémáik teljesen mások. Örülne egy német vagy orosz testvértelepülésnek.

 

Magó Ágnes bizottsági tag szerint szerencsés lenne egy olyan személlyel a kapcsolatfelvétel, ki innen származik, és a leendő testvértelepülésen él. Javasolja megnézni, hogy másutt hogyan működnek a testvérvárosi kapcsolatok.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag egyetért azzal, hogy Marcellházával jó a kapcsolatunk. A lengyelekkel a történelmünk köt össze, erről nem szabad megfeledkezni. Javasolja megadni a lehetőséget legalább papíron ennek a testvériségnek is, előfordulhat, hogy a jövőben lesz alkalom akár egy iskolai kirándulásra, vagy bármiféle kapcsolatépítésre.  Jelenjen meg, hogy támogatja a testület ezt a kapcsolatot is, javasolja fenntartani.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy lehetőséget kellene keresni egy új testvérvárosi kapcsolat kialakítására pld. Lendvával, ahol ápolják a magyar hagyományokat. A szőlészet és borászat összekötő kapocs lehet a két település között. Nincs nagy távolság, ez turisztikai szempontból is fontos lehet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a meglévő testvérvárosi kapcsolatok fenntartását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

334/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztató elfogadását, a meglévő testvérvárosi kapcsolatok fenntartását a 2013. évi mintájára.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki újabb testvérvárosi kapcsolatok kialakítását támogatja, az elhangzott javaslatok szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

335/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja hasonló adottságú, közelben található településsel – pld. Lendva -  újabb testvérvárosi kapcsolat kialakítását.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

11./  Napirendi pont

Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy Kalmár György javasolta néhány pont korrigálását. Mindenütt a következő formában szerepeljen a megnevezés: „Badacsony” Újság.

Az I./3. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a javaslatban emlékei szerint úgy szerepel, hogy 4 évente, a választással együtt történjen a felülvizsgálat. Ezt évente vagy szükség szerint javasolja.  Az I/10. pont kivételét javasolja, mivel az a választási törvényben szabályozva van. – „Politikai hirdetésre kizárólagosan a kampányidőszakban van lehetőség. A kampányidőszakot a hatályos jogszabályok határozzák meg.”

II/1. pontban meghatározott elvárást nem tudja vállalni, javasolja a 3 munkanapot az ülést követő legközelebbi adásnapon kifejezésre módosítani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért az évenként felülvizsgálattal, fontosnak tartja, hogy ne csak négyévente lehessen testre szabni ezt a témát.  Az I/10. pont kivételét javasolja a választási törvénnyel való harmonizáció érdekében. A többi észrevételt is tudja támogatni. Kéri, hogy aki fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

336/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonyi Média Etikai Kódexében a következő változtatásokat javasolja:

-       Mindenütt a következő formában szerepeljen a megnevezés: „Badacsony” Újság

-       Az I./3. pont maradjon változatlanul, a bizottság az évente történő felülvizsgálatot támogatja.

-       A bizottság az I/10. pont kivételét javasolja, mivel az a választási törvényben szabályozva van. – „Politikai hirdetésre kizárólagosan a kampányidőszakban van lehetőség. A kampányidőszakot a hatályos jogszabályok határozzák meg.”

-       II/1. pont változtatását javasolja a bizottság oly módon, hogy a Képviselő-testületi ülésről készített televíziós felvételt a Badacsony TV-ben az ülést követő legközelebbi adásnapon kell leadni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a tájékoztatót összességében elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

337/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az AD-Hoc bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexéről szóló tájékoztatót a korábbi határozatban foglalt módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

12./  Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a strandi fejlesztésre benyújtott BFT-s pályázat nem volt sikeres, mivel viziállásnak minősítették a fejlesztési célt.  A Céh Egyesület  a Borhetekre 2 millió forintot nyert pályázat útján. A Norvég pályázat kapcsán az ingatlanvásárlást nem tolerálta a pályázat, a hiánypótlást megtettük. Reménykedünk az eredményességében, de akkor lesz igazán bajban az önkormányzat, mert a VN. KFT-nek másik telephelyet kell biztosítani. Elmondja, hogy hamarosan kiírásra kerül egy VM. rendelet, mely a Leader program III. tengelyére ad lehetőséget. Ha szükséges, ezügyben rendkívüli ülés összehívását fogjuk kezdeményezni. Egyházi vonalon is megjelent egy pályázat 40 millió forint összeghatárig, erről Földi atya értesítést kapott. Úgy osztották el a munkát, hogy két kolléga munkaidőn kívül segíti a pályázat benyújtását, az atya pedig a püspökség engedélyét szerzi be. Nem tudható egyenlőre, hogy a pályázatot az egyházközség
benyújtja-e.

 

Rajzó Ildikó megjegyzi, hogy a településen van egy félkész templom, melynek építése évek óta áll.  Javasolja őket is időben értesíteni a pályázati lehetőségről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hivatal megteszi a megkeresést.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy ha a Norvég Alap pályázat nyertes lenne, akkor a VN. KFT. telephelyének kérdését gyorsan meg kellene oldani. Kérdezi, hogy erre vonatkozóan van-e elképzelés. Kérdezi, hogy a badacsonytomaji napozóstég strandi fejlesztés keretében, pályázat nélkül megvalósítható lenne-e. Véleménye szerint ez látványban és hasznosság tekintetében jó lenne, javasolja a bekerülési költségre árajánlatot kérni. A faburkolat tekintetében speciális cég megbízását javasolná.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén javasolta, hogy a 2014. évi költségvetés készítése során erről cseréljen véleményt a testület. Mintegy 3 millió forintból elkészíthető lenne saját erőből is a stég. A Norvég Alap pályázattal kapcsolatosan a testületi ülésig a VN. KFT. ügyvezetőjével megpróbálnak egy koncepciót felállítani, áthidaló megoldást találni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a napozóstég megépítésénél a KFT. nem lehetne a kivitelező, de jelentős részét házilag meg tudnák oldani. Egy év alatt visszahozná az árát, a pénztárban külön jegy vásárlására lenne lehetőség.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a Norvég pályázatba belefér-e a kecskesajt, szőlőmag sajtolás, és egyéb elképzelés.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ezekre sajnos nem terjed ki a pályázati lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy ez egy logikai lánc lett volna. Helyi termékeket kell keresni, azokon kívül, amik eddig felmerültek. A látogató központ része megvalósulhat a pályázatnak, csak az a része nem, amiből kiindult az egész elképzelés.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a másik egyház megkeresésére vonatkozó módosító javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

338/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő Szervezet egyházi támogatásokra vonatkozó pályázati felhívásáról értesíteni a református egyház képviselőjét is.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

339/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a pályázatokról szóló tájékoztatás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

13./  Napirendi pont

Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Krisztin N. László polgármester egy plusz információval szolgál. A Tomcsányi Ügyvédi Irodával Budapesten folyó tárgyaláson a partnereink olyan információhoz jutottak, hogy 5 ezer m2 kiszabályozására is van lehetőség a vonatkozó szabályok szerint.  Az ezt megalapozó ismeretanyagot eljuttatják az önkormányzatnak, mely leellenőrizhető lesz, az ügy új fordulatot vehet. Az előterjesztésből látható, hogy a vizesblokkot – mely jelenleg nincs rákötve a csatornára – bele kellene foglalni a strandba. Ha valós a kiszabályozási lehetőség, akkor sem tudunk ennek alámenni, mert egy útra is szükség van.  A helyzetet a mellékelt rajz mutatja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag – mivel a polgármester úr utalt arra, hogy ő levelezést folytatott a csatornázás ügyében – felolvassa a tárgyban írt leveleket. Elmondja, hogy nem tud előbbre jutni, ezért kéri a Polgármester úr segítségét, a további tárgyalások lefolytatását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselő asszonyt, hogy a teljes levelezést küldje át a gépére.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

340/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a badacsonyörsi stranddal kapcsolatos tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy a csatornázás ügyében megkezdett tárgyalásokat a jövőben ő folytassa tovább.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

14./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy nem az előterjesztésben foglaltakra gondolt, amikor ezt a kérdéskört felvetette. Azt kell megvizsgálni, hogyan lehetne előbbre lépni a kereskedelmi ellátottság terén. Kérdezi, hogy van-e valami hír az un. spár telekkel  kapcsolatban. A kereskedők arra hivatkoznak, hogy nincs forgalmuk. Véleménye szerint ez a nem megfelelő színvonal, választék miatt van így. Talán a pékség az egyetlen kivételt képező üzlet a településen. Az élelmiszer üzletekről a helyieknek és a turistáknak is a legrosszabb a véleménye.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt években ebben a témában sokat dolgozott, több üzletlánccal is tárgyalt, akik megnézték az állandó lakosok számát, a település vonzáskörzetét, a közelben található bevásárlóközpontokat. A nyári turisztikai fellendülést kevésnek tartották, minden érdeklődő elhárított bennünket.  A templommal szembeni üzlettel néhány éve majdnem megegyezést történt a bővítésre, de ez sem valósult meg. Tapolcán is sorra zárnak be az üzletek, egyenlőre nem sok lehetőséget lát a helyzet javulására. Balatonakaliban a CBA épített egy új üzletet, esetleg velük lehetne megpróbálni a tárgyalást. Tudomása szerint a CBA első emberével ez a testület már tárgyalt, sajnos nem volt eredménye.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy Vonyarcvashegyen is épült egy új CBA, de nagyon drága.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag felveti, hogy a jelenlegi üzletnek van szabad kapacitása, a pincerész szabad. A felső rész hátrafelé bővíthető lenne. Ilyen értelemben lehetne az üzletvezetővel tárgyalni, mivel a lakossági alapigények ellátása a cél, az ügyet valamilyen szinten a költségvetésben is támogathatná a testület. Nyáron is sok panasz érkezett, a bővítés mindenképpen érdeke lenne az önkormányzatnak is. Sokan nem tudnak bemenni Tapolcára vásárolni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a régi polgármesteri hivatal épülete szóba jöhet-e a tárgyalásokon, mint segítség.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy igen. Azt mondaná, hogy a költségvetésben is segíthetné a testület ennek a problémának a megoldását.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolná megnyitni az egész teret, így a régi városháza felhasználásával egy bevásárlóközpont kialakítható lenne.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint nem is kellene teljesen lebontani, egy rész maradhatna, még parkolót is ki lehetne alakítani.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a szeptemberi ülésen elhangzott, hogy az üzletek tulajdonosait meg kell hívni egy közös tárgyalásra. Pld. ha az örsi boltot helyiek működtetnék, rugalmasan lehetne a nyitva tartást kezelni. Egy házias jellegű boltra ott mindenképpen szükség van.  Javasolja a testületi ülésre meghívni az üzletek tulajdonosait.

 

Vastag Gábor felveti a régi hivatalépület felajánlásának lehetőségét. Kötöttség lehetne, hogy az önkormányzat kapja meg egy részét üzemeltetésre. Eladni nem fogjuk tudni, de előfordulhat, hogy a felajánlásban fantáziát látna egy áruházlánc. Az épület állaga egyre rosszabb, nem lehet eladni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja mindhárom településrészen lévő üzlet üzemeltetőit és tulajdonosait is meghívni.  Ha nem jönnek el, akkor vegyük le a napirendről a témát, és a következő ülésen mindenképpen vegyenek részt. Legyen a tárgyalás alapja az, hogy a település üzleti ellátottsága rossz, a testület ezen változtatni szeretne. El kell mondani, hogy mint üzemeltetők mit képzelnek el, és mit szeretne az önkormányzat. Akár a VN. KFT. is üzemeltethetne egy boltot, így munkahelyet is teremtene.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

341/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a településen lévő élelmiszer üzletek tulajdonosait, üzemeltetőit meghívni a Képviselő-testület soros ülésére. Amennyiben nem jelennek meg, javasolja a napirend levételét, majd egy későbbi időpontban történő újratárgyalását.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

15./  Napirendi pont

Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság előtt lévő anyagot előkészítetlennek tartja, nem egyértelmű számára, hogy pontosan mire irányul a védelem.  A település a Nemzeti Park része, mégsem tudtuk megakadályozni, hogy pld. a Ranolder villa ilyen állapotba kerüljön. A javaslat elfogadásával a régi állapotokat védené le az önkormányzat, a leamortizálódott részeket nem biztos, hogy világörökségként kellene védelmezni, hiszen a jövőbeni összes fejlesztési lehetőségről lemaradhatunk. Ha egy meghatározott rész védelméről lenne szó, akkor legyen.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy világörökségi védelem vonatkozhat tájra, épületre, egyébre, különválasztva. Itt a Káli medencéről és a badacsonyi tájról lenne szó.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az anyagban Badacsonytomaj teljes közigazgatási területe szerepel.

 

Heinrich István kérdezi, hogy ki határozta ezt így meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudjuk, de ezért tiltakozunk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy például a bányaudvar területén egy geológiai bemutató hely kialakítható lenne, mint Hegyesden. De ha levédetjük, akkor erre már nem lesz többé lehetőség. A teret ki lehetne ilyen célra használni, ha már a bányászat miatt így alakult. Ilyen szempontból nem javasolja, hogy a világörökség része legyen.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért az elmondottakkal. A testületnek van két korábbi tiltakozó döntése, melyet a megküldött anyag figyelmen kívül hagy. Az önkormányzat a minisztérium felé még felterjesztéssel is élt, ennek ellenére benne maradtunk a csomagban még a belterületünkkel is. Eredetileg a világörökség része a hegy csúcsa lett volna. Most arról kell dönteni, hogy fenntartja-e a testület a korábbi határozatát arra vonatkozóan, hogy nem akarunk a világörökség része lenni, vagy változtat ezen. Hollókő vezetőjével beszélt a tapasztalataikról, aki elmondta, hogy ugyanaz a baj, mint a Nemzeti Parkkal. Korábban az államtól kompenzációt kaptak az érintett települések, viszont ezt az újabb Nemzeti Parki törvények nem fogadták el. A világörökség vonatkozásában is ez a helyzet. Országon túli szervek fogalmazzák meg az előírásokat, de nem biztosítanak hozzá forrást. Félő, hogy a rendszer tovább szigorodik, de az állampolgároknak a saját pénzükből kell annak megfelelni.

 

Heinrich István szerint az tény, hogy ha a világörökség részévé válik egy táj, egy kulturális terület, az középtávon nem szokott hátránnyal járni. Érti a bizalmatlanságot, hiszen hátha letiltanak olyan lehetőségeket, melyek a település fejlesztése során fontosak lennének. Véleménye szerint jobban körül kell járni az egész dolgot. Javasolja megkérdezni azokat a szerveket, akik a nemzetközi világörökségi szervekkel kapcsolatban vannak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek kapcsán merült fel a gondolat, hogy keressünk fel két érintett magyarországi helyszínt, és személyesen tájékozódjunk, hogy működik a rendszer a gyakorlatban. Véleménye szerint a Világörökségi Hivatal munkáját azon mérik le, hogy hogyan tudják bevonni a településeket. Fontosabbnak tartja, hogy akik a világörökség részeként említett területen élnek, hogyan élik ezt meg.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag egyetért azzal, hogy további vizsgálatok szükségesek. Ha nem fedi le a védelem az egész települést, a belterületi részeket, hanem csak a Badacsony hegyet, akkor nem biztos, hogy csak negatívumokkal jár, nem lenne bénító hatása.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy a térképen látható, hogy Hollókőn kívül nincs hasonló adottságú település, így máshol nem tudunk érdeklődni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a világörökség része általában egy épület a településen belül. Most viszont a teljes település beletartozna. Kérdezi, hogy van-e lehetőség ezen változtatni. Azt nem szeretné, ha a hegyen bármikor egy 5 emeletes épület épülne. Javasolja a világörökség részéve tenni például a templomot vagy a kőkeresztet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy itt nem erről van szó, egy előkészített anyag van a bizottság előtt, melyhez a település kihagyásával millió tárgyalás zajlott.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint tárgyalási alap lehetne, hogy ne a teljes település, hanem egy-egy meghatározott épület  tartozzon ebbe a körbe.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag azt javasolja, hogy messziről legyen világörökség a táj. Ha tényleg tájegységként lehetne értelmezni, akkor van értelme. Ha ezen túlmegyünk, akkor nem, hiszen mit akarnánk megőrizni, talán a kolóniát?

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a felvetődött kérdések és aggályok tisztázására személyes találkozóra van szükség. Javasolja megkérdezni a világörökség részét képező településeket, hogyan működnek és milyen fékekkel találkoznak. Kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

342/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja személyes konzultáció keretében megkérdezni a már világörökség részét képező települések vezetőit tapasztalataikról, arról, hogy milyen féket és előnyt jelent számukra a besorolás.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Heinrich István elmondja, hogy Ausztriában is vannak világörökséghez tartozó helyek. A magyar és az uniós hivatalok között nagy elcsúszások vannak. Sok megvédeni valónk van, nem gondolja, hogy bárki is ellene lenne ennek. Felajánlja, hogy külföldön is utánanéz, hogy milyenek a tapasztalatok.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy Heinrinch István kapcsolatai révén segítsen az önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pontosan tudja – elmondták neki – hogy a tiroli parasztok megkapják azért a támogatást, hogy a Nemzeti Park bizonyos előírásait be kell tartaniuk. Nálunk ez nem így van. Örömmel fogadja, ha bárki segít ebben a témában.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért Heinrich István felkérésével, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

343/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja felkérni Heinrich Istvánt, hogy személyes kapcsolatai révén Ausztriában illetve az unió területén is tájékozódjon a világörökség részét képező települések tapasztalatairól.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Heinrich István elmondja, hogy a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal kapcsolatos előterjesztést korrektnek tartja, szívesen együttműködne az önkormányzattal a megfogalmazottak szerint. Ha kérdések merülnének fel, bármikor megjelenik és választ ad. Ha nincs a bizottságnak kérdése, akkor távozna.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a bizottság a napirend tárgyalását hozza előbbre, mivel Heinrich úr szeretne elmenni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a sorrendi módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

344/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Napirendi sorrendiség módosítására vonatkozó döntés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 19. napirendi pontként felvett Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal” tárgyú előterjesztés előrehozataláról, 16. napirendként történő tárgyalásáról dönt.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

16. Napirendi pont

Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Heinrich István elmondja, hogy már tavaly is készült egy ilyen előterjesztés, nagy különbség nincs a kettő között.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy akkor valami okból az együttműködési megállapodás nem született meg, ezért került vissza a téma.

 

Heinrich István szerint fontos, hogy az emberek érezzék, hogy az érdekeit figyelembe veszik, ez nevezzük alulról való építkezésnek. A Hegyközösségi bizottság működik, összefoglalja az emberek gondolatait, így próbál előrelépni. A megbízást az Alapítvány elnökétől kapta, szívesen delegálná az elnökség őt a bizottságba, feladata az utak rendezése, vízelvezetés, szennyvíz elvezetés megoldása, stb. lenne. Értesülése szerint az önkormányzat elrendelte, hogy a műszaki osztályvezető és egy hegyen lakó vegyen részt a bizottságban.  Ő az Alapítvány kuratóriumi tagjaként venne részt, mint hegyen lakó. Kéri, hogy a bizottság támogassa személyét.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság szerint az önkormányzat műszaki osztályának a feladata az utak állapotának felmérése, karbantartása. A Pénzügyi bizottság nem tartja célravezetőnek külön bizottság felállítását.

 

Krisztin N. László polgármester szeretné pontosítani az elhangzottakat. Az anyag nem először van a testület előtt. Az Alapítvánnyal azért nem szorgalmazta a testület egy része az együttműködést, mivel nagyon ki lett hegyezve a hegyi utakra vonatozóan. Az Alapítvány egyik tagja kérelemmel fordult egy út felújítására a testülethez, melyhez az árajánlatot is behozta, és a támogatást megkapta. De az önkormányzat nem így működik. A másik hasonló eset a Klastrom út esete, melyet ma tárgyalt a bizottság. Azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, - akár jószándékkal, külső személyek ne hozzanak árajánlatokat utak felújítására - ezt lezárandó két felvetés született. Az önkormányzat létrehozza az útalapot, melyben meghatározott forrás áll rendelkezésre. Így tervezhető lesz a rendszer, visszmajor helyzeteket leszámítva. A műszaki osztály illetve a VN. KFT. felelősei az ilyen típusú feladatoknak. Ha az együttműködés azt jelenti, hogy az Alapítvány figyeli a hegy állapotát, jelzi a problémákat az önkormányzat felé, akkor véleménye szerint az együttműködést támogatni kell. De azt nem támogatja, hogy átvegye bármilyen szervezet az arra hivatott önkormányzati rendszerek szerepét. Véleménye szerint volt erre utaló jel, de lehet hogy félreértette.

 

Heinrich István elmondja, hogy ebben az esetben az Alapítvány követett volna el egy olyan típusú hibát, hogy nem alulról szerveződve működne, hanem megmondaná, hogy mit kell csinálni. Ezt a módszert nem kívánja követni. Ilyen értelemben érti a megjegyzést és továbbítani fogja. Véleménye szerint ebben nincs ellentmondás az Alapítvány és az önkormányzat között.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy azért került elutasításra korábban a megállapodás, mert a lényegét nem beszélte át a bizottság illetve a testület. Ismerteti, hogy  szerveződik egy olyan civil társaság, mely felfedi azokat az értékeket, melyek a Hivatalból nem láthatók. Itt lenne az Alapítványnak is létjogosultsága, amíg még megmenthető valami, addig kell megtenni.  A Helyi értéktár létrehozásában kéri az Alapítvány közreműködését. Megjegyzi, hogy a napokban országos szinten is beszéltek ilyen témákról.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy rendelet előkészítése van folyamatban, melynek során valamilyen módon tolerálni szeretné az önkormányzat azokat az útfelújításokat, melyeket az érintett lakók saját pénzükkel is támogatnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Szent István kápolna építése kapcsán elindultak-e a tárgyalások. Minden alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy az Ibos Ferenc utcát ennek keretében teljes mértékben fel kell újítani.  Kérdezi, hogy a terület tisztítását mikor lehet elkezdeni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy történt egy bejárás, ahol megbeszélték az illetékesek, hogy az adott területrésszel mit kell csinálni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a tervezőnek az volt az álma, hogy 2014. augusztus 20-ra elkészül az épület. Erre az időpontra az útnak is el kell készülnie, mert különben nem lehet felavatni a kápolnát.

 

Heinrich István megköszöni a Kőfejtő úton végzett felújítást az ott lakók nevében.

 

Wolf Viktória aljegyző az együttműködési megállapodás aláírásával kapcsolatosan javasolja az elhangzottak szerint, hogy önkormányzati feladatellátást az Alapítvány ne végezzen, csak tanácsadói szerepkört töltsön be, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltakat lássa el.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kéri, hogy a testületi ülésen is mondja el az együttműködés lényegét Heinrich úr.

 

Heinrich István elmondja, hogy a testületi ülés rá vonatkozó részén szívesen részt vesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend előtt értesíteni fogjuk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a „Badacsony Hegyért” Alapítvány közhasznú jogállású szervezettel az előterjesztés szerinti együttműködési megállapodást a Képviselő-testület írja alá azzal, hogy csak tanácsadói szerepkört tölthet be az Alapítvány, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásába nem folyik bele, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

345/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal”

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a „Badacsony Hegyért” Alapítvány közhasznú jogállású szervezettel az előterjesztés szerinti együttműködési megállapodás aláírását azzal, hogy csak tanácsadói szerepkört tölthet be az Alapítvány, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásába nem folyik bele.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

17./  Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mi a helyzet a fogorvos témájában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fogorvos elhalálozott. A praxis adás-vételének előkészítése nem történt meg, egy évük van az örökösöknek a praxisjog értékesítésére. A hagyatéki eljárás illetve a gyámhatósági eljárás elfolytatása után kerül az édesanya abba a helyzetbe, hogy bárkivel aláírja az adás-vételi szerződést.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy nem értette a hozzá továbbított sms-t. A hozzátartozó a négy képviselőre helyezte a hangsúlyt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért küldte tovább, hátha valaki el kíván menni a temetésre.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a négy képviselő asszisztált a fogorvosnő megválasztásához, mely után a döntés megszületett. A döntés és a haláleset között két hét eltelt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egy hét telt el.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ennyi idő nem elég egy szerződés aláírására? Ez nem a testület és a négy képviselő hibája. Ők a döntéshez asszisztáltak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt döntse el, aki akarja.

 

Dr. Scheller György bizottság tag szerint az tény, hogy a fogorvos állapota olyan volt, amit a testület nem láthatott. Olyan mértékben hanyatlott, hogy nem tette lehetővé a szerződéskötést. A jogi procedúra nagyon nehezen futott volna végig, ha egy alkalmatlan személlyel kötünk egyezséget. Reméli, hogy valaki megveszi és aláírja, így mindnyájan mentesülnek a felelősség alól.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a Badacsonyörs és Badacsonytomaj közötti közvilágítás kérdéskörét a következő ülésre kidolgozni. Kérdezi, hogy az árajánlatok bekérése megtörtént-e.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a mai napon itt volt az a kivitelező, akitől a műszaki osztály árajánlatot kért be.  Az árajánlatról majd a testületi ülésen fog referálni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Bányász strand közművesítése 1 millió forintba kerül-e.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ez az összeg csak a tervezést és engedélyeztetést fedezi.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja kedvezőbb ajánlat bekérését más vállalkozótól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Major területével kapcsolatos egyeztetés emlékeztetőjét megküldte a testület illetve a bizottságok részére. Ebben olyan kérések találhatók, melyekre előzetesen választ adott. A testületi ülésen a lejárt döntések között erre ki fog térni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a szociális tüzifára vonatkozó pályázat eredményességéről van-e információ, mikorra várható a támogatási összeg megérkezése. Hogyan áll a VN. KFT. kezelésében lévő erdőkből a fakitermelés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatról nincs információja. Ha testület úgy dönt, hogy lehozatja az erdőből a fát a rászorulóknak, akkor ezért komoly összeget kell fizetni.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy a fakivágás hivatalos részét lefolytatták, a dolgozók orvosi vizsgálata, a gépek felkészítése 100 eFt-ba került. A fakivágást december 31-ig végezheti, a holnapi balesetvédelmi oktatást követően a munkát megkezdik. Az erdész szerint 70 m3, véleményük szerint max. 50 m3 kitermelhető fa van.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy történt-e egyeztetés az orvosi rendelő szociális helyiségének kialakításáról, mikor indul a munka. Az ajtó áthelyezését a VN. Kft. meg tudja-e oldani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság javasolta a munka fedezetének biztosítását.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy helyszíni felmérés történt, egyeztetés nem. Voltak kérdések, elképzelések, de az ajtó áthelyezése nem jelent megoldást a céljuk eléréséhez.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy már tavaly, amikor a világítás témáját forszírozta, 1 millió forint el lett különítve a felújításra, mely a bejárati ajtó cseréjét is tartalmazta. A hátsó ajtót is érinti a felújítás, illetve volt egy komoly beázás is. Úgy kell a problémákat megoldani, hogy az végleges megoldást jelentsen. Az orvosoknak nem tulajdona az épület, de ettől függetlenül az ott folyó munka speciális jellegű, az előírásokat be kell tartani. Nem engedhető meg, hogy a váróban hallható legyen a beteg és orvosa beszélgetése. A legszükségesebb felújításokat meg kell tenni, nemcsak a szociális helyiséget érintően.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy valóban nagyon kínos helyzetek vannak a nem hangszigetelt ajtó miatt, ezért az ajtó szigetelése is fontos.

 

Rajzó Ildikó javasolja az orvosokkal mielőbbi egyeztetés lefolytatását, illetve a VN. Kft. bevonását a felújításba. Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

346/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja az orvosi rendelőben a legszükségesebb felújítások és a szociális helyiség kialakítása tárgyában mihamarabbi egyeztetés megtartását, a felújításba a VN. KFT. bevonását.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a sürgősségi indítványként előkészítette a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Belügyminisztériumba írt levelének illetve a Társulási megállapodásnak a tárgyalását. Ismerteti a levél lényegét. A Tapolcai Társulás nem pályázhat, csak Lesenceistvánd Önkormányzata nyújthatja be a pályázatot, ezért az összes érintett önkormányzat polgármesterének az aláírását kérik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társulástól is elvontak 20 millió forint normatívát, melyet vissza kell fizetniük. Bíróságon megtámadták a döntést, de első fokon elbukták. Amire megérkezett az ezt alátámasztó végzés, addigra lejárt a belügyminiszterhez benyújtható pályázati lehetőség, melynek határideje szeptember 30. volt. A felhatalmazás lényege az, hogy határidőn túl is nyújtsuk be a pályázatot, hátha elfogadja a belügyminiszter. Ha nem kap a Társulás segítséget, akkor a tagoknak kell összeadni ezt a pénzt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés mellékletét képező, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, a Társulási Megállapodás 6-7. mellékleteinek módosítására vonatkozó határozatát az abban foglalt tartalommal elfogadásra javasolja, illetve a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

347/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az előterjesztés mellékletét képező, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, a Társulási Megállapodás 6-7. mellékleteinek módosítására vonatkozó határozatát az abban foglalt tartalommal elfogadásra javasolja, a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót összességében, az elhangzottak figyelembevételével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

348/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

18./  Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

349/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

19. Napirendi pont

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete (sürgősségi indítván)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt időszakban több vitás ügyünk volt a környékbeli önkormányzatokkal, emiatt Salföld önkormányzata kezdeményezi, hogy ne ehhez a beiskolázási körzethez tartozzanak. Véleménye szerint ilyen alapon kezdeményezhető lenne, hogy más önkormányzatok pedig tartozzanak ide. Elmondja, hogy az idejáró káptalantóti gyerekek utazási költségét nem támogatja a KLIK, mert nem tartoznak a körzetbe.  Szerencsére szeptembertől a VOLÁN elindította a buszjáratot, a bérlet kifizetését pedig Káptalantóti önkormányzata felvállalta. Meg kell fontolni, hogy Ábrahámhegy és Káptalantóti esetében éljen-e az önkormányzat a körzethatár módosítás lehetőségével. Ez természetesen nem kötelező. A módosítás csak az iskoláskorú gyerekekre vonatkozik.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy hány gyermek jár ide ezekről a településekről.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy Ábrahámhegyről 1-2 gyermek, viszont Badacsonytördemicről idejárók száma 20 fő felett van, ha jól emlékszik.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy csak a bejárási költség tekintetében van jelentősége a körzethatárnak, vagy egyéb viszonylatban is.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy körzeten belül fizeti a KLIK a költségeket, körzeten kívül a szülőknek vagy az önkormányzatnak kell felvállalni. Inkább az a lényeg, hogy hány gyerek jár egy iskolába, hiszen látható, hogy előbb-utóbb iskola bezárásokra kerül sor, különben nincs értelme az átalakításnak. Az a kérdés, hogy majd az új rendszerben hol lesz a felső tagozat, melyik lesz a központi iskola. Ahol eleve magasabb a létszám, ott van erre nagyobb esély.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola 2014/2015. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Salföld települések teljes közigazgatási területeire vonatkozóan megállapítani, illetve javasolja megfontolni Ábrahámhegy és Káptalantóti esetében a körzethatár módosítás lehetőségét, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

350/2013. (XI.06.)  HüB határozat

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 50. §. (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogassa a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – 2014/2015. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Salföld települések teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.

A bizottság javasolja megfontolni Ábrahámhegy és Káptalantóti esetében a körzethatár módosítás lehetőségét.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 18.30 órakor bezárja.

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                                   Dr. Scheller György

bizottság elnöke                                                                                 bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!