2013. 10. 02. soros HÜB jk

szám: 21/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. október 2-án 14.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                  bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet                 bizottsági tag

Dr. Magó Ágnes                           bizottsági tag

Dr. Scheller György                     bizottsági tag

Vastag Gábor                                bizottsági tag              (5 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                          polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás               jegyző

Wolf Viktória                                 jegyző

Pásztor László                               ügyvezető

Tamás Lászlóné                            osztályvezető

Fodor József                                  intézményvezető

Faragó György Péter                     pályázó

Cseh Ervinné                                 kuratórium elnöke

Hoffer Péter                                   rendszergazda

Tasner Mónika                               Tourinform Iroda vezetője

Vízkelety Dóra                               Tourinform Iroda részéről

Laposa Bence                                CÉH Egyesület képviseletében

Faragó Györgyné

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

(14 fő)


Lakosság részéről nincs jelen senki.


 1. NAPIRENDEK ELŐTT


Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat,  a tanácskozási joggal meghívottakat, és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

273/2013. (X.02.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Vastag Gábort és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

274/2013. (X.02.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. október 2. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:


 1. 1. Pályázatok elbírálása weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Előterjesztő: Rajzó Ildikó HüB elnök

Meghívott: Faragó Péter György pályázó

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

Előadó: Cseh Ervinné Kuratóriumi elnök

 1. 3. Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tatay Ágota „Badacsony Hegyért” Alapítvány elnöke

 1. 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 5. Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont, helyszín és rendezői javaslata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 6. Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 7. A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. 8. Közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Rajzó Ildikó bizottság elnöke sorrendi módosítást javasol, tekintettel arra, hogy az adott napirendben érdekeltek az ülésen megjelentek.

1./   Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

2./ Pályázatok elbírálása weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

3./   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Ezt követően a napirendeket a meghívóban szereplő sorrendben javasolja megtárgyalni. Kéri, hogy aki javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

275/2013. (X.02.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. október 2. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:


1./ Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

Előadó: Cseh Ervinné Kuratóriumi elnök


2./ Pályázatok elbírálása weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Előterjesztő: Rajzó Ildikó HüB elnök

Meghívott: Faragó Péter György pályázó

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tatay Ágota „Badacsony Hegyért” Alapítvány elnöke

5./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

6./ Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont, helyszín és rendezői javaslata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

7./ Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

8./ A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

9./ Közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag 14.07 órakor érkezett meg a bizottság ülésére.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  4  fő 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

Előadó: Cseh Ervinné Kuratóriumi elnök

(Előterjesztés 1. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a Kuratórium elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni.


Cseh Ervinné elnök elmondja, hogy az Alapítványhoz kérelem érkezett a 7. osztályosok szüleitől a sí táborozás támogatására. A Kuratórium részletes tájékoztatást kért a gyerekek számáról, melyet időközben megkaptak.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

276/2013. (X.02.) HüB határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

2./  Napirendi pont

Pályázatok elbírálása weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Előterjesztő: Rajzó Ildikó HüB elnök

Meghívott: Faragó Péter György pályázó

(Előterjesztés 2. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a pályázót, hogy mutassa be elképzelését.


Faragó Péter György elmondja, limnotechnológus asszisztens, valamint a dunaújvárosi főiskola kommunikáció és média szakos hallgatója, emellett az ott működő Klub TV. műsorgyártó szerkesztőség szerkesztőségének vezetője.

Reméli, hogy pályázata elnyeri a bizottság tetszését. Elmondja, hogy augusztusban került meghirdetésre Badacsonytomaj Város weboldalának megújítására illetve üzemeltetésére vonatkozó pályázat. Sokat gondolkodott azon, hogy mit lenne érdemes megvalósítani, természetesen a pályázati feltételek teljesítése mellett. Azért, hogy a bizottság illetve az önkormányzat megismerje elképzeléseit, a weboldalt saját személyes tárhelyén publikálta. Az oldal megtekinthető a projekt.faragopetergy.hu internetes oldalon. Kivetítő igénybevétel bemutatja az előkészített munkáját. Tartalmakat nem töltött fel, mivel úgy gondolta, hogy inkább a szerkesztésre illetve a megközelítésre kell koncentrálnia. Ismerteti az oldal szerkezetét, mely rendkívül egyszerű. Véleménye szerint az ismertetett menürendszerben az átláthatóság a lényeges tényező.  A pályázati feltételek szerinti haladva az első ponthoz szorosan kapcsolódik a Badacsonyi borvidék szókapcsolat.  Munkája még nem tartalmaz grafikai elemeket, ezt a pályázati döntést követően a testület véleménye alapján kívánja kialakítani.  Tartalmi szempontból elsősorban az egyszerűség elveit kívánja teljesíteni, fontos az önkormányzati weboldal áttekinthetősége, az információk könnyű kereshetősége, az oldal folyamatos fejleszthetősége. A jelenlegi oldal karbantartására egy tartalomkezelő rendszer szolgál, melyet próbált megtörni. Úgy gondolja, hogy a fejleszthetőség kereteiben jelenleg korlátozás léphet fel, a menü rendszerben sok választási lehetőség van, az rendkívül szerteágazó. Elképzelése letisztult, átlátható, egyszerű. Fontosnak tartja, hogy a magyar vendégeken túl a külföldi turistáknak is vonzó legyen. Jelenleg csak az alap weboldalak kerültek lefordításra, külső mechanizmus igénybevételével bármilyen nyelvre lefordítható az oldal teljes tartalma, ezt tervezi megvalósítani. Természetesen a protokoláris tartalmakat kötelezően minél pontosabban kell fordítani, ez a jelenlegi módszerrel történne. Az akadálymentes kezelhetőség kritériuma egyszerűen transzformálható a nehezen látók részére is. A hírek, képek, galéria alapértelmezett részei egy weboldalnak, a webmotor alkalmazásával kialakítható a rendszer. Azt az információt kapta, hogy a tartalom feltöltésére egyenlőre nincs szükség, ezért csak a vázlatot prezentálja. Az üzemeltetésen gondolkodott a legtovább, ezért adta be a pályázatot az utolsó időpontban. Véleménye szerint az a legfontosabb, hogy mely tartalmakat kell kihangsúlyozni. Ezért egy előzetes olvasottsági felmérés elkészítését javasolja 1 – 1,5 hónap vonatkozásában.  Ez alatt kialakításra kerülhet az oldal motorja és bevezethető is lesz. Ezt követően is fontosnak tartja az olvasottsági adatok értékelését illetve a weboldal érintés érzékeny mérését. Ezt az üzemeltetés során elvégezné. Elmondja, hogy okos telefonnal is elérhető az új weboldal, így az úton lévőknek is alternatívát jelent. Az átláthatóság itt is ugyanúgy biztosított. Koncepciója szerint Badacsonytomajról  önmagában is lehet beszélni illetve mint körzetről is. A körzetbe látogatók külön is kíváncsiak lehetnek bizonyos tartalmakra, programokra, menetrendre, stb., a turistáknak szánt információk így is megjeleníthetők. Mást nem kíván elmondani, de a jelenlévők kérdéseire szívesen válaszol.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázat elnyerte a tetszését. Az okos telefonok a mai világban már szinte mindennapos használatban vannak, a modernebb weboldalak elérhetők velük. Elmondja, hogy a választást követően kérte az új testület néhány tagja a meglévő fordítás kiiktatását, mivel az nem volt megfelelő. Továbbra is bizonyos tartalmak hagyományos fordítását támogatja. A turisztikai programok tekintetében a külföldi vendégek átirányíthatók a Tourinform Irodába, vagy a náluk lévő idegen nyelvre lefordított programok is felkerülhetnek az oldalra.  Kérdezi, hogy az akadálymentesítés a rosszul látókat érinti-e. Felveti, hogy megvalósítható-e az, hogy az oldalon először nyitóoldalként  a Badacsony hegy jelenjen meg.


Faragó Péter György elmondja, hogy igen. A web oldal legtöbbször fekete és sárga vagy piros betűkkel jelenik meg a tartalom. Ez koprodukció keretében készülne el. Elmondja, hogy az oldal elkészítése során szívesen beépíti a testület elképzeléseit.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy nagyon tetszik neki a pályázat, megköszöni a munkát.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy milyen alkalmazás alatt fut és milyen költségekkel jár az önkormányzat számára a bemutatott elképzelés. Elmondja, hogy problémát jelent az, hogy jelenleg a külső szemlélők nem látják a honlapon a változtatásokat. Az utóbbi időben próbáltuk a legfrissebb hírek között megjelentetni a fontosabb információkat. Az új oldalon ezt szembetűnően kellene megoldani, oly módon, hogy a nyitólapon megjelenjen. Kérdezi, hogy a motor kezelése hogyan történik.  Az Ad-hoc bizottsági ülésen elmondta, hogy jelenleg az a legnagyobb gond, hogy nincs aki az információkat megfelelően elhelyezné. A karbantartónak más a feladata, pld. a vírustámogatások elhárítása, stb.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy olyen lehetőségeket lehetne-e elrejteni a programban, mint pld. az OPAH program. Átlinkelési lehetőség van-e, például testvérvárosra.


Faragó Péter György ismerteti, hogy egyedi szoftver működtetné a weboldalt, mely a HTML 5-ös technológiát használja, ezt a böngészőnek is kezelni kell. A legújabb böngészők már támogatják ezt a technológiát, tehát külön szoftverre nincs szükség. Rendkívül egyszerű az alkalmazása. A frissességgel kapcsolatosan elmondja, hogy fordított időrendben javasolja megjelentetni a weboldal főoldalán a tartalmat. Ez garancia lehet arra, hogy a legfrissebb hírek eljussanak az olvasókhoz. Az üzemeltetéssel kapcsolatosan külön ismeretekre nincs szükség. Tudomása szerint minden böngésző a problémás tartalmak terjedését megpróbálja meggátolni, figyelemfelhívó programrész megjelentetésére azonban lehetőség van.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a popub ablak helyett a blogos technológia megfelelő-e.


Faragó Péter György szerint  vannak olyan programozási lehetőségek, melyek egymást ütik, tehát nincs értelme mindkettőt alkalmazni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy milyen módon lehet kezelni.


Faragó Péter György elmondja, hogy a motor elkészülte után különböző jogosultságok rögzítése lehetséges. Lehetséges adminisztrátori, tartalomkezelői, illetve webmasteri szerepkör bevezetése is.


Hoffer Péter rendszergazda elmondja, hogy a jelenlegi weblapunk joomla alatt működik, ezt használjuk. Most hasonló szintű cms-es történet létrehozható. Kérdezi, hogy a programozás után megoldható lesz-e a fejlesztés részünkről. Vagy mivel leprogramozott rendszerről van szó, mélységében mennyiben tudunk belenyúlni. A későbbiekben szükség lesz-e a készítőre. Ha fejlesztésre lesz szükség, ennek költségét az oldal elkészítésének összege fedezi-e.


Faragó Péter György elmondja, hogy az egyediségre törekedett, tehát hozzáfejleszteni kell külön. Ennek költségei megállapodástól függenek. A jelenlegi tartalomkezelő rendszereknél van egy adott modul, ezen nem lehet változtatni. Az egyedileg elkészített tartalom kezeléséhez egyedileg elkészített modulok készülhetnek a későbbiekben, az igények szerint.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági döntést követően az igények felmérésére további megbeszélésre van szükség, a szakmai kérdéseket nem kellene most megtárgyalni.


Wolf Viktória aljegyző kérdezi, hogy megoldható-e az a honlapon keresztül és milyen háttérre van szükség hozzá, hogy kiemelt rendezvényekről a település közigazgatási területére belépők sms-ben kapjanak értesítést.  Van-e ennek külön költsége. Például a 2014. évi szüreti rendezvényről már napokkal korábban értesülhetnének az emberek. Tudomása szerint ez a rendszer néhány településen már működik.


Faragó Péter György elmondja, hogy ez rendkívül összetett. Ahhoz, hogy valaki bármiféle üzenetet kapjon, regisztrációra van szükség, a telefonszolgáltatóval történő megegyezés után válik lehetővé.  Ha van erre igény, érdemes a technikai háttérrel foglalkozni.


Vízkelety Dóra a Tourinform Iroda munkatársaként elmondja, hogy a Badacsony.hu web oldalon ez a lehetőség már működik, az okos telefonnal érkező vendégek a programokról kapnak értesítést.


Dr. Scheller György  bizottsági tag 14.45 órakor érkezett meg a bizottság ülésére.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő


Hoffer Péter rendszergazda kérdezi, hogy üzemeltetés szó a badacsonytomaj.hu esetében mit takar.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy ezzel nem kell foglalkozni, benne maradt az anyagban, ki lesz húzva.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

277/2013. (X.02.) HüB határozat

Pályázatok elbírálása weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Faragó Péter György pályázatát elfogadja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a tartózkodás nyilván abból ered, hogy a bizottság egyik tagja nem látta a bemutatott prezentációt. Kéri a váltás mielőbbi megvalósítása érdekében a következő találkozásra egy időpont rögzítését.


Faragó Péter György elmondja, hogy októberben pénteki napokon tudna a megbeszélésen részt venni. Október 18-a megfelelő lenne számára.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja október 18-án pénteken, 8.00 órára kitűzni a következő találkozás időpontját, melyen vegyen részt Faragó Péter György, Hoffer Péter, Kovács L. Krisztián könyvtáros, a Tourinform Iroda vezetője, illetve a Humán bizottságból Vastag Gábor és Rajzó Ildikó. Megállapítja, hogy önként jelentkezett a tárgyaláson való részvételre Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Fodor József igazgató is.  Ismét megköszöni a pályázó munkáját.3./  Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság egyhangúlag döntött az ösztöndíj rendszer bevezetése mellett azzal, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen, a kérelmező családjában az egy főre jutó  jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át ne haladhatja meg.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a kötelezettségvállalást a határozati javaslat 3. pontja taglalja. Kérdezi, hogy pénzbeli kötelezettsége van-e az önkormányzat.


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az első kötelezettség október 11-én keletkezik, a csatlakozási nyilatkozatot a következő tanévre alá kell írni, erre a képviselő-testület hatalmazza fel polgármester és jegyző urakat. A nyilatkozatot ezen a napon el kell juttatni a felsőbb szervhez. A pályázati kiírást október 14-ig kell megjelentetni. Az A./ típusra azok pályázhatnak, akik felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal már rendelkeznek, a B./ típusra pedig azok, akik 2014-ben kezdik meg tanulmányaikat. Az önkormányzat anyagi kötelezettsége azt jelenti, hogy a következő szemesztertől 10 hónapon át az arra jogosult hallgatóknak támogatást nyújt. A Megyei Önkormányzat a támogatást kiegészítheti, egy hallgató támogatása 8-10 ezer forint is lehet összesen. A támogatást két részletben kell elutalni az intézmény felé, akik havi rendszerességgel folyósítják a hallgatók részére. Amennyiben egy hallgató jogosultsága, tehát hallgatói jogviszonya megszűnik, erről az intézmény tájékoztatást küld.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy előzetes becslés alapján hány hallgató érintett.


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a pályázat önkéntes alapú, alaki és tartalmi követelményei vannak. Nem tudható előre, hogy hányan élnek a lehetőséggel.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megérti, hogy a pályázók oldaláról képlékeny az igény, de van-e lehetősége az önkormányzatnak meghatározni, hogy hány fő részére tudja biztosítani a támogatást. Meghatározható-e egy felső limit.


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy szociális rászorultsággal összefüggő támogatási rendszerről van szó, célszerű a pályázati kiírásban meghatározni a kritériumokat. Ha az önkormányzat a jövedelmi határokat nem szabályozza, akkor minden felsőoktatásban résztvevő igényelheti. A jövedelemhatár megállapításával szabályozható az igénybevevők száma.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elviekben támogatja a pályázat kiírását, de mivel nem látható, hogy ez milyen mértékben terheli meg a költségvetést, javasolja a jövedelemhatár meghatározását. A fiatalok támogatását a továbbtanulás terén megtérülő befektetésnek tartja.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint egyenlőre csak a pályázati csatlakozásról legyen döntés. Javasolja a testületnek, hogy járja körül ezt a témát.


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy nem rendelkezik a Hivatal a szükséges adatokkal. Nem tudják, hányan tanulnak államilag finanszírozott alapképzésben, első diplomásként nappali tagozaton, a családok jövedelmi adatait sem tudják. Véleménye szerint a település lakossága egyre jobban elöregedik, nem kell több száz jelentkezőre gondolni. Két félév vonatkozásában 2 x 5 hónapról van szó, mely a jövő évi költségvetésben fog kikristályosodni.


Simonné Visi Erzsébet  bizottsági tag 14.59 órakor távozott a teremből.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  4  főDr. Scheller György bizottsági tag szerint jobb lenne, ha a bizottság elbeszélgetne a kérelmezővel, és úgy bírálná el a rászorultságot. Tapasztalatai szerint a jövedelemhatár alapján meghatározott rászorultság nem mindig valós, mivel nem minden jövedelem nyomon követhető. Személyes elbeszélgetés után tudná elfogadni a támogatásról történő döntést.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy egyedi elbírálásra van-e lehetőség.


Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy ezek szubjektív dolgok, objektivitásra van szükség. Előírható lehetne környezettanulmány készítése hallgatónként, de nincs alapja. Javasolja a pályázati feltételeket konkrétan meghatározni. Elő lehet írni, hogy az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg pl. a 70 eFt/hó összeget, kérelmezőnek nem lehet több ingatlana, csak az a ház, melyben élnek. Vagyonvizsgálatot is előírhat a testület.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszert az 51/2007. kormányrendelet szabályozza. A 20-21. §. határozza meg a hallgató szociális helyzetét. Nem lehet önkormányzati rendeletet alkotni arra, hogy ki veheti igénybe, kimondottan a szociális helyzetet kell vizsgálni, a rendeletben meghatározottak szerint. Az idei költségvetést nem érinti. Ha biztosítja az önkormányzat, el kell dönteni, hogy milyen mértékben, hány hallgatót támogat és sorrendiséget is meg kell határoznia. A kérelmezők egy részét a megyei önkormányzat és a minisztérium is segíti. Az A./ verzió egy évre szól, a B./ verzióra pályázók most kezdik meg a tanulmányaikat. A testület dönti el, hogy melyik támogatási formában hány főt támogat és éves szinten milyen összegben biztosít fedezetet. Most arról kell dönteni, hogy a testület támogatja-e a csatlakozást a programhoz vagy sem.


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a pályázatot ki kell írni október 14-ig. Azért kérte a pályázati feltételek meghatározását, mert az is alapkritérium lehet a döntéskor.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki elviekben egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

278/2013. (X.02.) HüB határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához való csatlakozást elviekben támogatja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság öregségi nyugdíjminimumra vonatkozó javaslata a szociális ellátásokra jellemző összeghatár. Többségében a 250 % közelít ahhoz, ami Badacsonytomaj esetében a szociális rászorultságot alátámaszthatja.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a bizottság akar-e különbséget tenni a nagycsaládosok illetve a kevesebb, mint 3 gyermeket nevelők között. Megállapítja, hogy nem.  Tehát egyedi elbírálás alapján történik a döntés. Kéri, hogy aki a jogosultság megállapításához a Pénzügyi bizottság által javasolt öregségi nyugdíjminimum 250 %-os szorzójának meghatározásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

279/2013. (X.02.) HüB határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a jogosultság megállapításához az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet  bizottsági tag 15.09 órakor érkezett vissza a terembe.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

4./  Napirendi pont

Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tatay Ágota „Badacsony Hegyért” Alapítvány elnöke

(Előterjesztés 4. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy kérelmező nem jelent meg a bizottsági ülésen. Javasolja, hogy a bizottság akkor tárgyalja meg az előterjesztést, ha a „Badacsony Hegyért” Alapítvány elnöke megérkezik. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

280/2013. (X.02.) HüB határozat

Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal tárgyú napirend tárgyalását későbbre halasztja, mivel kérelmező még nem érkezett meg a bizottság ülésére.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

5./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

(Előterjesztés 5. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.


Fodor József igazgató elmondja, hogy ebben az évben közel 30 %-kal több rendezvényt terveztek és hajtottak végre eddig az időpontig. Ez pályázatok segítségével valósulhatott meg, pld. a könyvtárra, a Badacsony tehetségkutató versenyre, az Egry múzeumra és a múzeumi rendezvényekre pályáztak.  A kulturális rendezvények nagy részének látogatottsági mutatója pozitív, ez hosszú munkának az eredménye. Az ifjúsági rendezvények egy részében nem volt előrelépés, viszont a tehetségkutató versenyre, a sportrendezvényekre szívesen eljöttek a fiatalok. A Városnapon a 18 évesek részére átadott ajándékot négyen még mindig nem vették át. Az iskolások és óvodások részvétele egyre nő a rendezvényeken. Jó hatása volt az Itthon vagy Otthon című programnak. Kiemeli, hogy nálunk a múzeum bevétele nem csökkent, országos szinten ez a tendencia. Negatívumként említi, hogy a múzeum beázott, négy kép károsodott. A szükséges intézkedéseket megtették, a biztosítás kiterjedt a képekre is. Azonban ha nem szűntetjük meg a beázást, veszélybe kerül az Egry kiállítás. Ezt levélben is jelezte, kérte a kapcsolatfelvételt a tulajdonossal. A biztosító úgy fogalmazott, hogy 1 év alatt rendbe kell tenni az épületet. A könyvtár látogatottsága is nőtt, az új kolléga beilleszkedett, pozitív jelek láthatók a könyvtári munkában. A kulturális intézmény kávéházi esteket szervezett, képzőművészeti pályázatokon vett részt. A pénzügyi gazdálkodásukban a takarékosság és a körültekintő anyagi tervezés volt jellemző. Az önkormányzat által a rendezvényekhez nyújtott anyagi támogatást megköszöni. A helyi vállalkozók pénzügyileg, az Ajkai Kristály KFT., illetve Herend pedig komoly díjakkal járult hozzá a rendezvényekhez.


Simonné Visi Erzsébet megköszöni az intézmény munkáját. Kéri az igazgató urat, hogy adjon egy áttekintést arról, hogy melyik rendezvény mennyibe került.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a nagyobb rendezvények – városnap, augusztus 19-20., szüreti rendezvény – komoly pénzeket emésztenek fel. Erről a pályázati pénzek elszámolása után, január első hetében tud beszámolni.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag nem érti, miért kell közel fél év a három rendezvény költségeinek bemutatásához. Elmondja, hogy a kisebb rendezvényekről is kérnek kimutatást. Megjegyzi, hogy a Tájház esetében nem lett feltűntetve, hogy mennyi bevétel keletkezett. Kérdezi, hogy milyen konkrét elképzelés van a nyitva tartás meghosszabbítására. Elmondja, hogy a Tájház belső és külső tatarozását meg kell oldani, mert a gyűjtemény tönkre fog menni. Az ilyen jellegű gyűjtemények egyre inkább felértékelődnek, meg kell óvni a tárgyakat.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a Tájház bevételét nem tudja most megmondani. A rendezvényekről a részletes elszámolást sem tudja ilyen rövid idő alatt megtenni.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a bizottság nem kért részletes elszámolást a költségekről.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a testületi ülésre a rendezvények költségét táblázati formában előkészíti. A Tájház tatarozására nem tud pénzügyileg javaslatot adni, ehhez a műszaki osztály segítségét kell kérni.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy az Egry Múzeumban történt beázás javításának a költségeit szintén mérje fel a Műszaki osztály.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a műszaki osztályvezető megígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal, mivel a múzeum jelenleg nem az önkormányzat tulajdona.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy több alkalommal történt üzemeltető váltás, jelenleg sincs pont az ügy végén.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint attól függetlenül, hogy nem az önkormányzat a tulajdonos, a beázást meg kell szűntetni, például 5-10 eFt-ból megoldható az ablakok szilikonnal való eltömedékelése. A végleges műszaki megoldásról utána kell elgondolkodni.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Tájház bevételének utánanézett, 41.968 Ft volt.


Rajzó Ildikó bizottsági tag megjegyzi, hogy ez még az ott dolgozó személy bérét sem fedezi.


Fodor József igazgató elmondja, hogy Magyarországon nincs olyan múzeum, melynek bevétele fedezné a költségeket, ez tény.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a Kulturális Intézmény által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag által tett kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

281/2013. (X.02.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvények értékelésének elfogadását javasolja a Képviselő testületnek.

A Bizottság felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a Képviselő-testület ülésére adjon egy áttekintést arról, hogy melyik rendezvény mennyibe került.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

6./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont, helyszín és rendezői javaslata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

(Előterjesztés 6. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.


Fodor József igazgató elmondja, hogy azt a feladatot kapta, hogy kérjék be a város civil szervezeteinek a véleményét. A levelet elküldték, azonban a NABE válaszán kívül – mely tegnap érkezett meg – a civil szervezetek nem reagáltak. Legfontosabbnak a városi rendezvények időpontjának eldöntését tartja, mivel a marketing munkát mielőbb meg kell kezdeni.


Dr. Magó Ágnes felveti, hogy tavaly elmaradt az Adventi vásár egyeztetése az egyházzal. Most személyes egyeztetést kér. Nem érti a nagyobb rendezvények esetében, hogy a rendezésről milyen vállalkozókkal tárgyaltak, kivel egyeztették az időpontokat. Itt elsősorban a Badacsonyi Borhetekre, a Rózsakő fesztiválra, a Kéknyelű fesztiválra, stb. gondol.


Fodor József igazgató megjegyzi, hogy vannak olyan rendezvények, melyek időpontjáról a testületnek kell dönteni. Javasolja, hogy az előterjesztés szerint nézzék végig a rendezvényeket.  Az új évi köszöntő időpontja természetesen január elseje. A március 15-i megemlékezést 14-én javasolja megtartani, mivel így hétköznapra esne. A Tájház és a Múzeumok megnyitásának időpontját május 3-ára javasolja, tapasztalatai szerint május 1-én soha nem volt bevételük.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy az Udvari Erzsébet időszaki kiállítás időpontja egyeztetve lett-e a hagyaték kezelőjével.


Fodor József igazgató elmondja, hogy előzetes megbeszélés volt a találkozásról és az időpontról. Ismerteti, hogy a Sportmajálist május 1-re, a Város- és Gyermeknap időpontját május 23-24-re tervezte, de 25-én is folytatódhatna, az anyagiak függvényében. Kéri, hogy ebben a testület döntsön. A Kéknyelű fesztivált a Kutatóintézettel egyeztette, Pünkösd is erre az időszakra esik.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy emlékezte szerint Badacsonytomaj szeptemberben lett város. Kérdezi, hogy miért májusban tartjuk a Városnapot.


Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a régi jogszabályok szerint a köztársasági elnök június 30-ig döntött a várossá alakításról. Véleménye szerint a döntéshez kapcsolódik a városi rang.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja megnézni pontosan, hogy melyik nap keletkezett a köztársasági elnöki határozat.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a Pünkösdi Keszeg Fesztivál időpontját a horgászokkal egyeztette, a Borheteket pedig a szomszéd településekkel. A Rózsakő fesztivál, a Lányi Emlékünnepség és a Jubileumi Badacsonyi Szüret a hagyományoknak megfelelő időpontban történne. A Nagy Imre Emlékszüretet és a Városi Ünnepi megemlékezést október 22-re tervezte, így talán többen lesznek. Az Adventi vásár és az Idősek Karácsonya a megszokott időpontban lenne. Az Egyházzal egyeztette azokat az időpontokat, melyekben konkrétan részt vesznek. A civil szervezetek nem adták le a tervezett programjaikat, de úgy gondolja, hogy ez orvosolható februárban, a költségvetés tervezése előtt.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a Nemzeti Ünnepet március 15-én kell megünnepelni, nem tartja problémásnak, ha az szombatra esik. A programtervezet egyébként bármikor módosítható.


Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a dátumot tapasztalatból javasolta, de a testület által meghatározott időpontban fogják megrendezni az ünnepséget. Megjegyzi, hogy az idősek karácsonyának előrehozatalát fogja kérni egy héttel. A főbb rendezvények időpontjának megváltoztatása kényes kérdés lehet.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy október 22-e szerdára esik. Ott nem valószínű, hogy központilag bármiféle összevonás lesz.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a rendezvények rendezőjére is vannak javaslatok. Előfordul, hogy a szervező más. Ezt össze kell hangolni.


Fodor József intézményvezető kéri, hogy csak az időpont legyen most lefixálva.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja, hogy a szervezés is most legyen tisztázva. A rendezvényeket megelőzően már mindent tudni kell, legkésőbb a költségvetéskor kell rögzíteni, de az esetleges résztvevőkkel előzetes tárgyalások is szükségesek. Mindenkinek sokkal megnyugtatóbb, ha tudja, hogy mit kell csinálnia és mikor.


Fodor József igazgató javasolja, hogy ez a fórum illetve a testület a soros ülésén csak a rendezvények időpontjáról döntsön, a teljes rendezvény naptárat a februári testületi ülésen tárgyalja meg.


Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője szerint a pályázatok szempontjából késő a februári döntés. Kéri, hogy a Borhétről az októberi testületi ülésen szülessen meg a döntés, de legkésőbb novemberben.


Vízkeleti Dóra a Tourinform Iroda munkatársa elmondja, hogy a Badacsonyi és Badacsony környéki rendezvények időpontját legkésőbb november elején le kell adniuk a Balaton Régióhoz illetve a Magyar Turizmus Zrt-hez. Sok kiadványba a rendezvénynaptár ingyenesen bekerül, nagyon kellemetlen, ha az Utazás kiállításra elkészített prospektusok nem pontosak, a rendezvények időpontja megváltozik. A szervezők is előbb tudnak készülni, ha a testület időben elfogadja a tervezetet.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e akadálya annak, hogy a testületi ülésig a kérdéses pontok tisztázása megtörténjen.  Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy az időpontok tekintetében 2014-re vonatkozóan végleges döntést hozzon a Képviselő-testület.


Fodor József igazgató kéri, hogy a turisztikai rendezvények rendezési jogát a novemberi ülésen határozza meg a testület.


Laposa Bence a CÉH Egyesület képviseletében kéri, hogy a Borhéttel kapcsolatosan most szülessen meg a döntés.


Rajzó Ildikó bizottsági tag javasolja, hogy az időpontok véglegesítése történjen meg a jövő hétig. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

282/2013. (X.02.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont, helyszín és rendezői javaslata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpontjáról az októberi soros ülésén határozzon.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

7./  Napirendi pont

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

(Előterjesztés 7. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a napirend keretében a Borhetekkel kapcsolatos beszámolóról is beszélni kell. Kérdezi, hogy ki képviseli a Céh Egyesületet.


Tasner Mónika a Tourinform Iroda vezetője elmondja, hogy Laposa Bence, Vízkelety Dóra és ő.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy részt vett az Egyesület legutóbbi ülésén, a beszámolójukat meghallgatta. Kérdezi, hogy kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.


Pásztor László ügyvezető szeretné kiemelni a leírtak közül, hogy az idényre való felkészülés során több kellemetlenségük volt, pld. a 2-es vizesblokkot a felújítását követően megrongálták. A két játszótér, a strandi programok nagy sikert arattak. A strandok látogatottsága nőtt, bevételeik jobban alakultak az előző évinél. A világítás korszerűsítéséhez megvették a lámpatesteket.


Rajzó Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy az időjárási tényezők nem befolyásolhatók, de a működtetést rugalmasabban kellene kezelni. Szeptemberben több hétvégén tele voltak a strandok, de a pénztár nem működött. A szezon előtti – Pünkösd környéki -  és utáni lehetőségeket is ki kellene használni, mert így komoly bevételtől esünk el. A Tourinform Iroda beszámolójában olvasható, hogy a Badacsony kártyát kevesen veszik igénybe. Ez a rendszer kifehérítését célozza, ezért javasolja, hogy az önkormányzat hirdetőtáblákkal, molinókkal segítse a turisták tájékoztatását, melyhez az Iroda is adjon segítséget. Felveti, hogy a badacsonyi strandi büfék szerződése a következő szezon előtt lejár, a felújításuk esedékes, a szezonra meg kellene oldani.


Dr. Scheller György  bizottsági tag 15.51 órakor távozott a bizottsági ülésről.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  4  fő


Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy a strandi szezon általában augusztus 20. körül véget ér, ennek ellenére szeptember 1-jéig alkalmazták a vízimentőket, mely feltétele az üzemeltetésnek. Nem teheti meg, hogy egy-egy napra visszahívja őket, illetve így az egyéb személyzetet sem tudja biztosítani.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint ez csak tárgyalás kérdése, nyáron vannak esőnapok, melyek beszámíthatók a főszezonon kívül.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy megpróbálják a büfék felújításának lehetőségét megteremteni, fontos lenne egy látványterv készítése.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a strandok fejlesztése bevételt hozó beruházás, meg kell keresni a felújítás lehetőségét és a forrást biztosítani kell hozzá. Javasolja, hogy a műszaki osztály kérjen be három árajánlatot a tervezésre és a felújításra.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a műszaki osztály részéről miért nincs soha jelen senki a Humán bizottság ülésén. Felmerülnek olyan kérdések, amikor szükség van rájuk.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Halászkert parkolónál lévő játszótér állapota lesújtó, nem méltó Badacsonyhoz.  Badacsonyban nincs több olyan játszótér, amit a gyerekek ingyen használhatnak.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a játszóterek tárgyalása során ezt jelezte a testületnek. A testület döntése volt, hogy a strandokon illetve a Kert utcában lévő játszótér legyen felújítva. Azt az utasítást kapta a VN. Kft., hogy a többi játszótéren a tönkrement játékokat bontsák el.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke hangsúlyozza, hogy ezzel kapcsolatosan javaslatot kell tenni a testület felé.  Kérdezi, hogy a Rizling sori nyilvános illemhely felújítása megkezdődött-e.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a novemberi ülésre kéri egy javaslat összeállítását arról, hogy a műszaki osztály illetve a VN. Kft. mit tart feltétlenül szükségesnek. Véleménye szerint a strand kerítésének vizsgálatát, a játszóterek vizsgálatát mielőbb meg kell tenni. Fontos, hogy határozatok is szülessenek a feladatokról, hogy ne a költségvetés készítése előtt kelljen ötletelni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a koncepciót a testület a jövő évre vonatkozóan áprilisban elfogadta a törvényi rendelkezésnek megfelelően. A VN. Kft. vagyonkezelési szerződése szerint a karbantartási tervben novemberben fel kell mérni az általa kezelt ingatlanokat, meghatározni azokat a munkálatokat, melyeket jövőre el kell végezni, egy sorrendiség felállítása és a feladatok beárazása mellett. Az üzleti tervben szerepel a badacsonyi strand is, nem kell külön vagyontárgyként kezelni.  A karbantartási tervet minden évben el kell készíteni. Határozati javaslatként teszi fel, hogy a 2014. évi karbantartási tervet nyújtsa be a Kft., mely alapján az üzleti terv is megalapozottan összeállítható. Így is előfordulhatnak váratlan események, melyeket soron kívül meg kell csinálni. Kérdezi, hogy az üzlethelyiségekre vonatkozóan  van-e valamilyen felújítási terv.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint szükség lenne egy terepbejárásra.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a Bányász strand jövőjére kérdez rá.


Tasner Mónika a Tourinform Iroda vezetője úgy emlékszik, hogy a májusi vagy júniusi testületi ülésen a WC és a játszótér felújítására konkrét testületi határozat született.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az illemhelyre vonatkozóan igen, a játszótérre viszont nincs ilyen határozat.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az illemhelyre vonatkozó korábbi ajánlatot sikerült-e módosítani.


Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy szeptemberben a testület úgy döntött, hogy három képviselő bevonásával készüljön új műszaki leírás, majd ez alapján kérjünk be új ajánlatokat.  A bejárás megtörtént, az árazatlan költségvetés kiírása folyamatban van. A képviselők közül Orbán Péter alpolgármester és Folly Péter képviselő volt jelen.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy az anyagot a testületi ülésig kaphassák meg, hogy tárgyalni tudják.


Horváth Márta osztályvezető hangsúlyozza, hogy a testület úgy döntött, hogy három képviselő bevonásával csinálja meg. Az árajánlatok beérkezése után esetleg még lehet módosítani illetve javítani.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a pénztárgépek beszerzése megtörtént-e.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a gépeket megrendelte, egyenlőre nincs pénztárgép.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a parkolók üzemeltetéséről szóló beszámolóban szerepel, hogy a Midi Tourist és a Tourinform Irodák segítették a vendégek kiszolgálását. A parkoló őrök szintén foglalkoznak pénzkezeléssel, jegyváltással. Ezt nem tudja elfogadni. Tapolcán sem ül senki folyamatosan az automaták mellett, hanem rajtaütésszerűen ellenőriznek. Véleménye szerint a három ember foglalkoztatása luxus. Kérdezi, hogy a pénzkezelés milyen módon van leszabályozva. A testület döntött-e arról, hogy az Euro Inford Iroda KFT. végezze a behajtásokat. Ez megbízási szerződés keretében történik? A Tourinform Iroda beszámolója szerint szükség van egy kerékpár szervizre. Javasolja, hogy ez az örsi településrészen legyen.


Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője elmondja, hogy a legtöbb kerékpáros az Irodát keresi meg. Legközelebb Szigligeten illetve Révfülöpön van ilyen szerviz.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a szállásadókkal szemben hatékonyabban kell fellépni, ezzel kapcsolatosan konkrét javaslatot kér. Nagyon kevesen vállalják be a szobakiadást. Nem érti, hogy a hivatal részéről miért mindig ugyanoda mennek ellenőrizni, ahol biztosan be vannak írva a vendégek. Sok olyan ingatlantulajdonos van, akit soha nem ellenőriztek.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy ezt a problémát orvosolja, hogy a Badacsony kártya hirdetésekor fel kell tűntetni, hogy a kártya hol igényelhető. Fontos, hogy a vendég is kiválthassa.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy az önkormányzat már vizsgálta a badacsonytomaji strandnál egy gyalogos átkelőhely kialakításának lehetőségét. A feltételek nem adottak hozzá, nem valósítható meg. Szerette volna, ha a badacsonytomaji állomástól az iskolához egy zabra felfestése megtörténik, de ezt sem engedték. Szeretné, ha a bejáráson a bizottsági tagok részt vennének, mert hiába van az önkormányzatnak egy idevonatkozó rendelete, a BAHART területén a szezonban nincs rend, a rendelet valakire vonatkozik, valakire pedig nem. A beszámolóban olvasható, hogy a településről a vendégeket át kellett irányítani másik településre, mert nem volt szabad szálláshely. Itt ellentmondás van, tehát a szobakiadók tényleg nem jelentik be a vendégeket. Meg kell vizsgálni, hogy a kártya igénybevétele miért maradt el az eddigiekhez képest. Ezt az ülésen boncolgatni kellene.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy nem kívánja megvédeni a Hivatalt, de a kollégák utasítások alapján végzik az ellenőrzést. Azokat is ellenőrzik, akik visszaadták az engedélyüket. A szobakiadással foglalkozók tudják, hogy bármikor ellenőrzést kaphatnak. Akkor érhető el eredmény, ha a vendég a szálláson tartózkodik és a vendégkönyv is rendelkezésre áll. Sok településen sérelmezik az ellenőrzéseket, Badacsonytomaj soha nem szerepelt emiatt a médiában, nem érkezett panasz. Az ellenőrzés más-más szempontok alapján történik, cáfolja, hogy mindig ugyanoda mennének az ellenőrök. A kártyás rendszer alapján statisztikák készíthetők, ezért nem alkalmazzák. 2011-ben is elmondta, hogy hátrányt is jelenthet a rendszer. A jövőben az lehetne célravezető, hogy ha a vendég kérhetné a kártyát, mindegy lenne, hogy a szállásadó tagja-e az Egyesületnek. Most nem így működik a rendszer.


Tasner Mónika a Tourinform Iroda vezetője szerint az ellenőrzési tervet kellene kicsit átalakítani és passzítani a rendszer által nyújtott lehetőségekhez. Nem tudja, hogy az ellenőrök éltek-e azzal a lehetőséggel, hogy megnézték, kinél van éppen vendég.  A kártya statisztikai szerint ahol éppen nem volt vendég, ott kellett volna ellenőrizni.  A kártyát adókat nem szükséges rendszeresen ellenőrizni. A jelenlegi rendelet szerint a vendég jogosult a kártyára, de ha a szobakiadó nem viszi el az irodából, akkor nem tudja átadni.  Javasolja a rendelet módosítását oly módon, hogy a vendég is legyen jogosult a kártyát átvenni, az Iroda pedig hozzárendeli a szállásadót, ha tetszik neki, ha nem. Az ellenőrzési tervbe az Irodának is bele kellene folynia javaslataival, ha a törvény ezt lehetővé teszi.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy amikor közzétettük az újságban az ellenőrzési tervet, sok félreértés származott belőle. Természetesen a Badacsony kártyát kiváltó szobakiadók ritkábban kaptak ellenőrzést. Az ellenőrzés az engedélyüket visszaadókra illetve a külföldi szobakiadókra koncentrálódott.


Vízkelety Dóra a Tourinform Iroda munkatársa szerint elsősorban az a probléma, hogy a szobakiadó fel sem ajánlja a kártyát a vendégnek. Ezt inkább csak az Egyesületi tagok teszik meg, ezenfelül talán 6-an váltották ki a kártyát.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a parkolók viszonylag hosszú ideig üzemelnek, szezonban este 10.00 óráig. A felvett személyzetnek ki kell adni a szabadságot, illetve a túlórákat. A munkajogi előírásokat be kell tartani. A nyitvatartási idő 2 ember munkaidejét fedi le, a helyettesítésre plusz 1 fő szükséges. A 356/2012. kormányrendelet szerint az automaták mellé kötelező mobil fizetési lehetőséget működtetni. A teljes folyamat szereplői a rendeletben vannak kijelölve, a tartozások behajtására az Euro Inford Iroda KFT-nek van jogosultsága. A behajtások során az esetek többségében valamilyen fizetési hajlandóság van. Ha nincs, akkor nem érdemes továbbmenni a bíróságra, mert ennek költségei sem biztos, hogy megtérülnek. A 3 fő alkalmazására mindenképpen szükség van.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy melyik parkolóban vannak a parkolóőrök.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az összes parkolóban elvégzik a feladatokat.


Vízkelety Dóra Tourinform Iroda munkatársa úgy gondolja, hogy 3 fő kevés a feladathoz, ők napi kapcsolatban vannak a parkoló őrökkel. Sokat dolgoznak, több mint napi 10 órában. Az Irodának megállapodása van a VN. Kft.-vel aprópénzváltásra, illetve jogosultak parkolójegy kiadására, ha az automata nem üzemel.  A dolgozók lelkiismeretesen végzik a munkájukat egész nyáron a parkolók teljes területén, sokszor kerülnek konfliktushelyzetbe.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem hagyományos értelemben vett pénzváltásról van szó. Az automaták gyakran elromlanak, üzemképes állapotba hozásukkal is foglalkoznak a dolgozók.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Borhét kapcsán volt már egy testületi fórum, ahol a többség támogatta az új irányt, melyet a szervezők 2013-ban bemutattak. Kérdezi, hogy kíván-e valaki még hozzászólni.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy az idevonatkozó anyagot nem tudta megnézni, mert reggel kapta meg. Nem érti, hogy ha szeptember 2-i keltezésű a beszámoló, akkor miért nem kapták meg előbb. Ezt nem tudja elfogadni, nem először kérték, hogy időben kapják meg az anyagokat.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a beszámolót időben elküldte a Tourinform Iroda. Meg fogja nézni, hogy történt a mulasztás.


Laposa Bence az Egyesület nevében elmondja, hogy a múltkori ülésen részletesen beszámoltak a rendezvényről, reméli, hogy mindenki választ kapott a kérdésére. Kéri a bizottság illetve a testület döntését a rendezvény szervezéséről. Véleményük szerint a rendszer minden oldalról jól működött az idén, ezért szeretnék, ha legalább 3 évig az ideihez hasonló megvalósításban a Turisztikai Egyesület lenne a Borhét gazdája. Itt a rendezvény időpontjára, szervezésére és megvalósítására gondol. Úgy gondolja, hogy a bizottságok illetve a testület túl sokszor tárgyalta ezt a témát, ennek egyszerűsítését javasolja a jövőben. Az összes szervezési és rendezési kérdés a szakmailag hozzáértő Egyesülethez kerülhetne azzal, hogy évente 1-2 alkalommal az önkormányzat felé beszámolási kötelezettsége van. A Hegyközség bevonásával 100 %-san meg tudják rendezni a Borhetet.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kéri, hogy az Egyesület elképzeléseiről, az egyszerűbb megvalósításról a testületi ülést megelőzően legalább két nappal egy írásos anyagot nyújtsanak be. Kérdezi, hogy hogyan képzeli az Egyesület, hogy teljesen kihagyná a rendezvényből az önkormányzatot, mi lenne így a szerepe.


Laposa Bence nem tételez fel semmi rosszat az asztal másik oldalán lévőkről, kéri, hogy ez fordítva se történjen meg. Az önkormányzattal közösek a céljaik, azért fektetnek nagy energiát a rendezvénybe, hogy az évről-évre jobb legyen. A Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között kötendő szerződés keretein belül lehetne az összes szervezési és rendezési kérdést tisztázni.  A szerződéstervezetre az Egyesület javaslatot tenne, mely elfogadás esetén évekig fenntartható.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy abszolút jó szándékkal van, egyetért azzal, hogy tegyék meg javaslatukat. Elhangzott a korábbiakban, hogy az Egyesület esetleg pályázni tud a rendezvényre, így még színvonalasabb, teljesebb program jöhet létre. Fontos, hogy a rendezvénynek időben készen legyen a rögzített váza.


Fodor József igazgató felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat kulturális intézménye is sokat tudna segíteni, ennek ellenére nem kapott felkérést. Felajánlja segítségüket bármilyen fronton. Nem szeretne még egyszer olyan csúszásokat átélni, melyek előfordultak. Ezt a jobbítás szándékával mondja.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a kulturális intézmény dolgozói protokoláris dolgokban jártasak, segítségükkel kiküszöbölhetők a kisebb hibák.


Laposa Bence elmondja, hogy a protokoláris dolgokra is odafigyeltek, azok egyeztetve lettek a Polgármester úrral és az önkormányzattal. De örömmel dolgoznak együtt Fodor úrral.


Tasner Mónika ismerteti, hogy teljesen váratlanul a BFT. megjelentetett egy pályázatot, melyre a már megrendezésre került rendezvények esetében is lehetett visszamenőlegesen pályázni. 2 millió forintot igényeltek, azonban még nem történt meg az elbírálás. Ha a döntés megtörténik, a testület elé fogják tárni.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy hosszú éveken át nagyszabású rendezvényeket szervezett. Minden rendezvényre vonatkoztatva ismerteti, hogy másutt úgy működik, hogy a tulajdonos területgazda elhatározza, hogy mivel kíván foglalkozni, létrehoz erre egy szervezetet, a művelődési házat, akik a rendezvényeket megszervezik és lebonyolítják. Ha valaki külső körből szeretne rendezvényt szervezni, akkor kerülhet sor a megbeszélésre. Úgy érzi, hogy keverednek a szerepek. Ennek lehet az a következménye, hogy néha a testület és a látogatók is úgy érzik, hogy ezt nem így kellett volna. Fontosnak tartja, hogy a terület gazdája, a Képviselő-testület tudja irányítani és tudjon hatással lenni a dolgokra.


Laposa Bence rossznak tartja a példát. A Turisztikai Céh Egyesület az önkormányzat partnere, közös érdekek mentén hozza létre a programokat.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke összegezi az elhangzott javaslatokat. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a badacsonyi strandon lévő büfék felújításához egy terepbejárás szükséges, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy a büfékhez kapcsolódjon a bejárat is. A bejáráson vegyenek részt a VN. Kft. ügyvezetője, a műszaki osztályvezető, a Tourinform Iroda képviselője és a Képviselő-testület tagjai. Időpontját a testület határozza meg. A bejárás után javasolja eldönteni, hogy a felújítást a VN. Kft. meg tudja-e oldani vagy a kivitelezéshez 3 árajánlat bekérése szükséges. Kéri a bizottság szavazatát.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

283/2013. (X.02.) HüB határozat

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja badacsonyi strandon lévő büfék felújításához illetve a strand bejárat felújításához egy terepbejárás megtartását. A bejáráson vegyen részt a VN. Kft. ügyvezetője, a műszaki osztályvezető, a Tourinform Iroda képviselője és a Képviselő-testület tagjai. Időpontját a testület határozza meg.  A helyszíni szemle után javasolja eldönteni, hogy a felújítást a VN. Kft. meg tudja-e oldani vagy a kivitelezéshez 3 árajánlat bekérése szükséges.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Halászkert melletti játszótér felújítását haladéktalanul meg kell kezdeni, kézfelemeléssel jelezze. A felújításhoz 3 árajánlatot javasol bekérni, melynek fedezetére a testületi ülésen kell javaslatot tenni. Kéri a bizottság szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

284/2013. (X.02.) HüB határozat

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Halászkert melletti játszótér felújításához 3 árajánlat bekérését, melynek fedezetére a testületi ülésen kell javaslatot tenni

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a Badacsony kártyát népszerűsítő táblák illetve molinók kihelyezésével, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja a Tourinform Iroda ötleteit felhasználva árajánlatok bekérését. Kéri a bizottság szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

285/2013. (X.02.) HüB határozat

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Badacsony kártyát népszerűsítő táblák illetve molinók kihelyezéséhez a Tourinform Iroda ötleteit felhasználva árajánlatok bekérését.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a nyilvános WC felújítása a testületi határozat ellenére nem történt meg. A bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást arról, hogy mi szerepel az árazatlan költségvetési kiírásban. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

286/2013. (X.02.) HüB határozat

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága kéri, hogy a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást a Badacsonyban lévő Rizling sori nyilvános illemhely árazatlan költségvetési kiírásáról.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a vendég közvetlenül a Tourinform Irodánál jogosult legyen a Badacsony kártya kiváltására, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

287/2013. (X.02.) HüB határozat

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a vendég legyen jogosult a Badacsony kártya kiváltására a Tourinform Irodánál. A módosítást az idevonatkozó rendeletben át kell vezetni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Bányász strand bérleti szerződése májusban lejár. A csatorna kiépítését mielőbb meg kellene csináltatni. Kérdezi, hogy ez milyen költséget jelent.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint meg kellett volna kéri az üzemeltetőt, hogy a strand állapotáról és üzemeltetés adatairól adjon tájékoztatást.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az üzemeltető magánszemély, nem kötelezhető a gazdálkodás adatainak megadására. A tájékoztatást ennek ellenére kérhet a Képviselő-testület. A csatorna kiépítéséhez árajánlat bekérését javasolja.


Dr. Scheller György  bizottsági tag 16.56  órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  főDr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a Bányász strand hasznosításáról legkésőbb a novemberi ülésen tárgyalni kell.  Ha strandként kívánná a testület hasznosítani, akkor mederkotrás is szükséges.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a csatornázást mindenképpen meg kell oldani. Állítólag a vasút alatt a vezeték már ki van építve. Kéri, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg a strand közművesítésének lehetőségét. A novemberi ülésre árajánlatokkal alátámasztott kész anyagot kér előkészíteni.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint az előterjesztésben már a jövőbeni funkciónak is szerepelnie kell.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Bányász strand jövőbeni funkcióját a készülő rendezési tervben kell meghatározni. Másik dolog, hogy május 30-án lejár a bérleti szerződése a jelenlegi üzemeltetőnek, ettől függetlenül a közművesítést valóban meg kell oldani.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint szélesebb körben ki kell kérni a véleményeket, pld. a civil szervezetektől, a Turisztikai Egyesülettől. Valami ütős dolgot kellene kitalálni.


Vízkelety Dóra a Tourinform Iroda munkatársa megjegyzi, hogy nagyon hiányzik a településen egy horgászhely illetve csónakkikötő.


Dr. Scheller György bizottsági tag egyetért ezzel, de az ilyen irányú hasznosítás nem igazán hozna bevételt a település részére. Esetleg komoly befektetéssel szálláshelyeket lehetne kialakítani, amit csekély fizetés ellenében csak a szezonban vennének igénybe a horgászok.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a hasznosításról a HÉSZ keretében történjen a döntéshozatal. Kéri, hogy aki a csatornakiépítéssel kapcsolatosan megfogalmazottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

288/2013. (X.02.) HüB határozat

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága kéri, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg a Bányász strand közművesítésének lehetőségét és a novemberi ülésre árajánlatokkal alátámasztott kész anyagot terjesszen elő.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Laposa Bence kérte, hogy a testület támogassa azt, hogy az elkövetkezendő három évben az idei évi feltételek mellett a Borhetek szervezését a Turisztikai Egyesület bonyolíthassa.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság elviekben támogatja a kérelmet azzal, hogy a gyakorlati kidolgozást a jövő hónapig meg kell tenni az ezévi megállapodás szellemében, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

289/2013. (X.02.) HüB határozat

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elviekben támogatja, hogy a következő három évben a Borhetek szervezését a Turisztikai Egyesület végezze, az ezévi megállapodásban rögzített feltételek mellett.

A bizottság javasolja, hogy  novemberi ülésre készüljön előterjesztés, melyben történjen meg a gyakorlati kidolgozás, a konkrétumok megfogalmazása.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirend egészére vonatkozó beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

290/2013. (X.02.) HüB határozat

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 17.05 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 17.13 órakor folytatódik.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma: 4  fő

Hiányzik Dr. Scheller György bizottsági tag

8./  Napirendi pont

A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

(Előterjesztés 8. számú melléklete)Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a téli hóeltakarításra vonatkozó megállapodások előkészítése folyamatban van, aki tavaly végezte a munkát, nem kívánja folytatni. A csúszásmentesítő anyagra az árajánlatokat megkapta, nagyon drága az anyag.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a hóeltakarításra beállított ez évi összeg már elfogyott. Kérdezi, hogy hogyan biztosítják a további fedezetet, a bevételekből tudnak-e átcsoportosítani.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy egész évben minden területen spóroltak, itt is így fognak tenni. Alapvető dolgokra viszont költeni muszáj, mint például a gépjavításokra. Nem látható előre, hogy milyen költségek lesznek ez évben a téli időjárás miatt.


Rajzó Ildikó bizottsági tag felveti, hogy egyre nő a tűzifát igénylők száma. Kérdezi, hogy jelenleg hol folyik fakitermelés. A bizottság legutóbb nagyobb mennyiségű fát biztosított a kérelmezőnek azzal, hogy saját magának kell kiszednie a kijelölt területről a még tüzelőként hasznosítható ágakat, gallyakat.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy jelenleg 5 db fára van kivágási engedélyük, készleten sincs tűzifájuk.


Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a régi temetőben lévő fák kivágása megtörtént-e.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy igen. A testületi határozat arról szólt, hogy csak a bokros részt tisztíthatják ki, a fák maradjanak meg. A Major út tisztítása során kinyert fákat a máglyákhoz hasznosították.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a máglyákhoz pályázati pénz állt rendelkezésre.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ígéret volt arra, hogy kap rá fedezetet. Költségként merült még fel az odaszállítás és a takarítás is.


Dr. Magó Ágnes bizottság elnöke felveti, hogy a szénégetői rekultiváció során nagy mennyiségű akácfa került kitermelésre, arról volt szó, hogy abból lesz bekerítve a temető is. A temető vaskerítést kapott. Kérdezi, hogy hol van a kitermelt fa.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem tudja megmondani, akkor még nem dolgozott a jelenlegi beosztásában.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint egy minimális összeget át kellene csoportosítani az üzleti tervben a téli előkészületekre, ároktisztításokra. A testületnek látni kellene, hogy ezek a feladatok biztonsággal megoldhatók.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a várható költségeket és a rendelkezésre álló pénzeszközöket összevetve év végére várhatóan nullára futnak ki, ezt jónak ítéli. Kisebb előrelépések is történtek, a közvilágítás, díszkivilágítás terén illetve a traktorhoz illeszkedő fűkaszát is vásároltak.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint olyan jellegű gépvásárlásokra, melyek a munkát nagyban megkönnyítik, a teljesítményt fokozzák, szükség van. A felszabaduló kézi munkaerő a sokat hiányolt dolgokra lenne fordítható. Kérdezi, hogy a telephely kérdése hogyan fog megvalósulni.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy eszközbeszerzésben gondolkodnak. Szeretnének a meglévőhöz hasonló teherautót vásárolni, vagy egy traktort utánfutóval, mely a szemét összegyűjtését is meg tudná oldani. A környező településeken mindenütt így csinálják. A traktor nyáron a homok átforgatásához illetve fűkaszáláshoz is igénybe vehető.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy a VN. Kft. adjon pontos képet arról, hogy rendelkeznek-e elegendő pénzeszközzel a hóeltakarítás biztonságos elvégzéséhez.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja azzal, hogy a VN. KFt. adjon pontos képet arról, hogy rendelkeznek-e elegendő pénzeszközzel a hóeltakarítás biztonságos elvégzéséhez, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

291/2013. (X.02.) HüB határozat

A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 2013/2014. évi téli felkészülés feladatairól szóló tájékoztatás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy VN. KFt. adjon pontos képet arról, hogy rendelkeznek-e elegendő pénzeszközzel a hóeltakarítás biztonságos elvégzéséhez.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

9./  Napirendi pont

Közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy személy szerint neki a 18.00 órai kezdés nem felel meg. Kéri, hogy 19.00 órakor kezdődjön a közmeghallgatás.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag nem javasolja az ilyen késői kezdést, mert nem fognak eljönni az emberek, a nyaraló tulajdonosok pedig nem tudnak ilyen későn hazamenni.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a üdülőtulajdonosoknak is részt kell venniük, ezért inkább november 9-én szombaton, a 15.00 órai kezdést javasolja. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

292/2013. (X.02.) HüB határozat

Közmeghallgatás előkészítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontjaként 2013. november 9-én szombaton 15.00 órát jelölje meg a Képviselő-testület.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a napirendek közül a rendőrség beszámolójának a levételét.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy előírás szerint félévenként a Rendőrség köteles beszámolót tartani minden településen.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja először a közmeghallgatást megtartani, majd ezt követően lehetőséget biztosítani a rendőrségi beszámoló megtartására.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja 17.00 órára meghívni az előadót. Ha nem ér véget a közmeghallgatás, akkor megszakítani, majd folytatni azt.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendőrség beszámolójára 17.00 órakor kerüljön sor a közmeghallgatás befejeztével, vagy megszakítva azt, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

293/2013. (X.02.) HüB határozat

Közmeghallgatás előkészítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a rendőrség beszámolójára 17.00 órai kezdettel kerüljön sor a közmeghallgatás befejeztével, vagy megszakítva azt.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök10./  Napirendi pont

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)


Hozzászólások:Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a gépkocsit heti két alkalommal lehetne igénybe venni, minden élethelyzetet próbált a szabályozásba belevenni. Az anyagot a civil szervezetek is megkapták. A busz kihasználtsága jelentős, ezt bővítené még a szociális szolgáltatás. A gépkocsivezető munkaideje meghaladná a napi 8 órát, így költségvetési kihatása is lesz a szociális szállítás bevezetésének.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a gépkocsivezetőnek 13.00 órától 15.00 óráig nincs munkája, akkor töltse otthon az idejét.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a gépkocsivezető munkaideje ki van töltve, fel nem jegyzett tevékenységeket, előre nem látható munkákat is végez.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy napi két órában ő viszi az ebédet?


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Pordán Katalin intézményvezető által leírtak október 15-ig érvényesek, ezt követően tárgyalnak a témáról. 2014. január 1-től változik a szociális étkeztetés rendszere. Szabadon vállalt feladatról van szó, az elmúlt ülésen kb. 600 eFt-ot kapcsolt a testület az ebédszállításhoz.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a gyerekek szállítása hogyan vált be, a szülők kaptak-e megfelelő tájékoztatást.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a tájékoztatás az iskolaigazgató feladata volt. A gyerekek szállítása kísérleti jelleggel indult el. Egy alkalommal előfordult, hogy hétfői napon a szemétszállítás miatt a gyerekek szállítása késett, nem értek be az iskolába. A szülők örömmel fogadták ezt a lehetőséget.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a Badacsony újságban megjelentetni a testületi döntést követően a gyerekek szállításának és a szociális étkeztetésnek a lehetőségét és menetrendjét.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a közmeghallgatáson erről egy rövid összefoglalást kell adni, ezen kívül a sarkalatos kérdésekről is be kell számolni.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint idetartozik a fogorvos kérdése is. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatok mellett az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

294/2013. (X.02.) HüB határozat

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól szóló előterjesztés elfogadását javasolja a következő kiegészítésekkel:

-         A testületi döntést követően a gyerekek szállításának és a szociális étkeztetésnek a lehetőségét és menetrendjét a Badacsony újságban meg kell jelentetni

-        A közmeghallgatáson is kell egy rövid összefoglalást adni ezen lehetőségekről.

-        A sarkalatos kérésekről be kell számolni, ideértve a fogorvos témáját is.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök11./  Napirendi pont

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy jelen volt a Szüreti fesztivál alkalmával az Alling településről érkezett rendőrök fogadásán. Megnézte a város honlapját, nem igazán talált hasonlóságokat. Olyan testvérvárosi kapcsolat kialakítását tudná támogatni, melynek adottságai közel állnak Badacsonytomajéhoz. Fontos, hogy legyen miről beszélgetni, ismert legyen a nyelv, hasonlóak legyenek a problémák. Legyenek hasonló vonatkozások, pld. szőlőtermelés, turizmus, stb. A testvérváros nyelve oktatható legyen a helyi iskolában, így gyermekeink plusz lehetőséghez jutnak pld. a csereüdültetés révén is. Javasolja Alling település önkormányzatának megköszönni a megkeresést.


Vastag Gábor bizottsági tag felveti, hogy keressen Badacsonytomaj testvérvárost.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy pld. Lendva vidékén gyönyörű szőlőültetvények vannak, az ott élők felének az anyanyelve magyar. A lengyel testvérvárosi kapcsolat jövőjét is javasolja átgondolni, nagyon messze van és kommunikálni sem tudunk velük.  Javasolja Lendva megkeresését testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szintén támogatja azt a javaslatot, hogy hasonló adottságú településsel kell testvérvárosi kapcsolatot kialakítani.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy hasonló adottságú településsel – szőlőtermelés, turizmus, stb. – alakítsunk ki testvérvárosi kapcsolatot, kézfelemeléssel jelezze. Alling település megkeresésének elfogadását nem támogatja, javasolja azt megköszönni, illetve javasolja a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatát is a novemberi ülésen. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

295/2013. (X.02.) HüB határozat

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hasonló adottságú településsel – szőlőtermelés, turizmus, stb. – alakítson ki testvérvárosi kapcsolatot, Alling település megkeresését javasolja megköszönni. A bizottság a megkeresés elfogadását nem támogatja.

Javasolja a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatát is a novemberi ülésen.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

12./  Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság az építményadó tekintetében 500 Ft-ra illetve 50 Ft-ra, az idegenforgalmi adó tekintetében 350 Ft-ra történő adócsökkentést javasol. Vizsgálni kell, hogy ennek bevezetése milyen bevétel kiesést eredményez. Az iparűzési adónál egyszeri teljesítések vannak, jövőre nem várható ilyen bevétel. Személy szerint nem javasolja az adók mértékének megváltoztatását.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke sem javasol változtatást semmilyen irányban. Reményei szerint beindul Badacsonyban még egy szálloda, mely építményadó, iparűzési adó és idegenforgalmi adóbevételt is keletkeztet.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint nem lehet úgy adó csökkenteni, hogy nem ismert a jövő évi költségvetés állami finanszírozása. Megjegyzi, hogy a badacsonyi kemping új tulajdonosa is megkezdte a terület rendezését, tavasszal nyitni szeretnének. Innen is várható adóbevétel.


Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy az iparűzési adónál a testület döntése értelmében a kedvezmény 2014-ben jelentkezik. A gépjárműadóból az állam 60 %-ot elvisz, az idegenforgalmi adó mértéke megegyezik a környező településekével.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag egyetért az elmondottakkal. Véleménye szerint az idegenforgalmi adó befizetésében érdekeltté kellene tenni a szobakiadót, lehetőséget adni a befizetett összeg visszaforgatására.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy ennek kidolgozása megtörtént, 2014. január 1-el lép hatályba.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag hangsúlyozza, hogy ezeket a lehetőségeket keményen publikálni kell.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az adónemek mértéke ne változzon, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

296/2013. (X.02.) HüB határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága nem javasolja a helyi adók emelését 2014-es évre, a 2013. évi adók mértékét javasolja változatlanul megtartani.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

13./  Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a 15/2-es útkialakítással illetve a Nagy János féle útlezárással mi a helyzet.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy 15/2-es útlejegyzés Bazalt Bányát érintő része kifizetésre került, a munkaterület átadása megtörtént. Az út másik részével kapcsolatosan a pénzt letétbe lett helyezve a bíróságnál, a munkaterület átadása november 15-én lesz. A kisajátításra a szükséges összeg rendelkezésre áll, de az út kialakításának fedezetét a jövő évi költségvetésben tervezni kell.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint szorgalmazni kell az út kialakítását, ha a testület megteremtené a fedezetét, el lehetne kezdeni az idén is.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a másik ügyben nincs változás. A lejárt határozatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a közétkeztetések támogatásaként, a gyerekek étkeztetéséhez a Szervezet átalakítási alapból az önkormányzat 4.200 eFt kapott, mellyel december 31-ig el kell számolni. Vissmajor igényünket elfogadták, a partfalat veszélyesnek ítélték, támogatásként 3,5 millió forintot kaptunk. A létszám leépítési pályázat keretében szintén 2 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. A BonVino  perben az keresetünknek helyt adtak, innen 3 millió forintot várunk. Elmondja még, hogy a mai napig a Remondis Kft. nem kezdeményezett ellenünk bírósági eljárást.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mikor lesz a lomtalanítás.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a legújabb időpont december 5-6-7.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a BAHART-tal kapcsolatosan mi a helyzet.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a levelet elküldtük részükre, válasz még nem érkezett.Dr. Scheller György  bizottsági tag 18.00  órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  főRajzó Ildikó bizottság elnöke a belső ellenőrzéssel kapcsolatos dolgokról érdeklődik.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Lánczi Kft. képviselője a Pénzügyi bizottság ülésén jelen volt, részletesen tájékoztatta a bizottságot, illetve  kiosztásra került az a felmérés, melyet a testület a belső ellenőrtől kért.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a fogorvos ügyében mi a helyzet.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a levelet elküldtük, válasz nem érkezett. Telefonon a holnapi napon érdeklődni fog.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a tartozók listája ki van függesztve. Kéri a Jegyző urat, hogy a Képviselő-testület ülésén adjon tájékoztatást arról, hogy a 3 millió forintos tartozással bíró céggel milyen szerződés van érvényben. Az Öregek Otthona nem épült meg, illetve semmiféle adót nem fizetnek. Szavazást kér arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást a szerződésben foglaltakról.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a felvetéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

297/2013. (X.02.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Jegyző urat, hogy a 3 millió forint tartozással bíró céggel az Öregek Otthona felépítésére köttetett szerződésről adjon tájékoztatást a Képviselő-testület soron következő ülésén.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a pályázattal kapcsolatosan elkészült-e minden szerződés. A VN. Kft. telephelyével kapcsolatos tárgyalásokról kér tájékoztatást.  Megjegyzi, hogy a rádióban az állami tulajdon önkormányzatok részére történő átadásáról beszéltek, fontosnak tartja, hogy ne merüljön feledésbe a vízmű telephely. Ha az önkormányzat nem tesz valamit, akkor teljesen lepusztul, csúfítja a várost. A terület hasznosítható lenne, az esetleges rekultivációra biztosan lehetne pályázatot benyújtani. Erről már két évvel ezelőtt is volt szó.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a kereskedelem helyzetéről szóló előterjesztés miért nem szerepel a napirendek között. Olyan döntés született, hogy a település kereskedelmi ellátottságának kérdéskörét külön előterjesztésben tárgyalja a bizottság illetve a testület.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy erre nem tud választ adni.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag  kérdezi, hogy a rendezési tervvel mi a helyzet.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a szakhatóságoktól a szakvélemények visszaérkeztek, azonban a 2013. január 1-én történt jogszabályi változás miatt a területi főépítész kifogással élt. A véleményeztetést újból le kell futtatni, erről a főépítész, a tervező cég illetve a Hivatal egyeztetett.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, hogy a 654/2013. számú határozat szerint a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket azonnal meg kell szűntetni. A szolgáltató szerint nem lehet mindegyiket eltávolítani. Ezzel kapcsolatosan úgy tudja, hogy az 1-8 havi számlát nem kellett volna kifizetni a Remondis Kft-nek.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Remondis Kft-nek a szelektíven gyűjtött szemetet a szerződés szerint külön juttatás nélkül kell elszállítania.


Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy erről a VN. Kft. nem tudott, ezért azt a gyakorlatot követték, hogy a nem szelektíven gyűjtött illetve az edényzet mellé rakott szemetet összeszedték és saját kukájukból, fizetős módon vitte el a szolgáltató.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, hogy a Remondis Kft. megküldte a lakosság részére a számlákat. A kormányzati politika kihangsúlyozza, hogy az áprilisi árakhoz képest 10 %-os a rezsicsökkentés. Ez nem igaz, növekedés tapasztalható. Kéri a Jegyző urat, hogy forduljon a fogyasztóvédelemhez.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez a Pénzügyi bizottság ülésén is szóba került. Ígéretet tesz arra, hogy mindent meg fog tenni, az Energetikai Felügyelethez fordul, melyhez egy számlamásolatot kér.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy az ifjúság találkozási helyének kialakításáról történt a fiatalokkal egyeztetés.  Nem készült el az előterjesztés.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kéri az idevonatkozó határidő módosítását. Az októberi határidő túl korai volt, javasolja az előterjesztést a novemberi ülésre előkészíteni.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a 648/2013. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonásával egyetért, illetve az ifjúság találkozási helyének kialakításáról szóló előterjesztés novemberi ülésen történő tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

298/2013. (X.02.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 648/2013. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság „Az ifjúság találkozási helyének kialakításáról” szóló előterjesztés novemberi ülésen történő tárgyalását támogatja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy nem találja a kereskedelmi előterjesztés készítésére vonatkozó határozatot. Nem javasolja tovább halogatni ezt a kérdést. Beszámolót kér a Spár telek hasznosításáról is.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

299/2013. (X.02.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a település kereskedelmi ellátottságának kérdéskörét mielőbb külön előterjesztésben javasolja megtárgyalni a Képviselő-testületnek.

A bizottság beszámolót kér a SPAR telek hasznosításáról is.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a múlt ülésen a polgármester urat az örsi stranddal kapcsolatos tárgyalásokról kérdezte. Írásbeli tájékoztatást kért az Egyesület nevében, melyet most határozat formájában is kér megerősíteni, november 15-i határidővel.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

300/2013. (X.02.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága kéri a Polgármestert, hogy az örsi stranddal kapcsolatos tárgyalásokról 2013. november 15-ig adjon írásbeli  tájékoztatást.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, hogy nemesgulácsi telephellyel egy helyi család papír és műanyag feldolgozással foglalkozik. Elérhetőségüket megadták. Telephelyüket bővítenék, ebből még egy helyi család megélhetne. Javasolja megkeresni őket a hulladékfeldolgozás témájában, ehhez kéri a bizottság támogatását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

301/2013. (X.02.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a papír és műanyag feldolgozás témájában a  nemesgulácsi telephellyel működő helyi család megkeresését, telephelyük bővítéséről egyeztetés lefolytatását.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök


Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen felvetette, hogy az Oázis a Klastromhoz nevű vállalkozás útfelújításhoz kért segítséget. Az út 1 éve lett felújítva, de ez nem látszik rajta. Azóta többen megkeresték azzal, hogy Németh Barnabás bejárója lett az aszfaltból illetve pénzből felújítva. Kéri sürgősen kivizsgálni az ügyet. A felelősök csinálják meg a saját pénzükből az utat, különben ez az ügy súlyos következményekkel fog járni. A testület határozata ellenére nem oda került a pénzt, ahol szükség lett volna rá. Egy újabb beadvány érkezett arra vonatkozóan, hogy az út állapota miatt nem tudtak felmenni az úton.


Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy az útépítés során 1-2 millió forint gyakran meg sem látszik.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy sokszor nem igazi útépítésről van szó. A padkát kell kialakítani és a vízelvezetést megoldani.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy ebben az esetben meg volt tervezve és beköltségelve a munka. A legutóbbi testületi ülés óta többen megkeresték. Ha egyetért a bizottság az ügy kivizsgálásával, kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

302/2013. (X.02.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassa ki, hogy az Oázis a Klastromhoz nevű vállalkozáshoz vezető út felújításához biztosított pénz illetve aszfalt hová lett felhasználva.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a 645/2013. (IX.12.) számú határozatban foglaltakra – alsó bazársorra ötletpályázat kiírása – érkezett-e valami.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy erről nem tud tájékoztatást adni.


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzottak figyelembevételével a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

303/2013. (X.02.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel a  lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök


14./  Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki kérdést, hozzászólást tenni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

304/2013. (X.02.) HüB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a napirendről levenni az Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal” tárgyú napirendet, mivel a másik fél nem jelent meg a bizottság ülésén. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

305/2013. (X.02.) HüB határozat

Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal”

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal” tárgyú előterjesztést a napirendek közül leveszi, mivel a másik fél nem jelent meg a bizottsági ülésen.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök


Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 18.25 órakor bezárja.


k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                                   Vastag Gábor

bizottság elnöke                                                                              bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!