2013. 09. 12. HÜB jk


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. szeptember 12-én 13.40 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                    bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                             bizottsági tag

Vastag Gábor                                  bizottsági tag                (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás                    jegyző

Krisztin N. Lászlóné                         iskola igazgató

Berecz Nikolett                                ifjúsági- és sportreferens

Tóthné S. Zsuzsa                               jegyzőkönyvvezető

(4 fő)

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat, a tanácskozási joggal meghívottakat, és a munkájukat segítő hivatali alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre javasolja Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére Tóthné Sáfár Zsuzsannát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

270/2013. (IX.12.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Vastag Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

271/2013. (IX.12.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. szeptember 12. napján megtartott nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

  1. 1. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete.)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi az előkészítőket, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett sport- és ifjúsági referens tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az anyagban lebontotta a költségeket alkalomra. A dzsúdó edző számlaképes, nem tartozik az áfa körbe. Az anyagban a járulékok is fel vannak tüntetve. A végösszeg közel azonos az előző előterjesztésben szereplő táblázatban lévő összeggel. Ha valamelyik edző nem tartja meg az óráját, azért díjazás nem illeti meg. Jelenléti íven fel kell majd tüntetni, hogy hányan vesznek részt az edzéseken, továbbá az iskola részéről igazolják, hogy a teljesítés valóban megtörtént-e.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért a jelenléti ív vezetésével.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az Önkormányzat számla ellenében vagy megbízási szerződés esetén tud fizetni.

 

Berecz Nikolett sport- és ifjúsági referens elmondja, hogy egyedül a dzsúdó edző számlás, a többiek esetében megbízási szerződésről van szó.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, hogy a KLIK jóváhagyása megtörtént-e?

 

Krisztin N. Lászlóné az iskola igazgatója válaszában elmondja, hogy igen.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, hogy hozzájárulnak és az ezzel kapcsolatos rezsiköltséget is vállalják?

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy nem számolnak fel rezsidíjat. Tájékoztat arról, hogy időközben beérkeztek a kérdőívek: dzsúdó edzésre 43 fő, asztaliteniszre 26 fő, focira 15, kézilabdaedzésre 29, sakkra 6 tanuló jelentkezett eddig.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a bizottságnak a 2013. december 31-i időszakra vonatkozó költségekről kell döntést hoznia. Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az iskola részt vesz egy pályázat keretében az iskolai gyümölcs programban. A gyermekek minden nap 2 almát és egy körtét kapnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az új táblázattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

272/2013. (IX.12.)  HüB határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva

  1. 1. megtárgyalta és elfogadja a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal és az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 585 ezer,- Ft-ot biztosít a „Települési sportfeladatok” előirányzat terhére.
  2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási és vállalkozási szerződések aláírására, felhatalmazza Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére.
  3. 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.
  4. 4. javasolja a 2014. évi költségvetési koncepcióban a „Települési sportfeladatok” előirányzat kereten belül – és a 2014. évi költségvetésben – a 2013. évi tapasztalati adatok alapján külön előirányzat elkülönítését.
  5. 5. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióban, a „Települési sportfeladatok” előirányzat terhére a szükséges előirányzat tervezéséről és előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő:   elfogadásra azonnal

egyebekben előterjesztés szerint havi kifizetésekkel

2014. évi költségvetési koncepció

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

272/2013. (IX.12.)  HüB határozat MELLÉKLETE

SPORTÁG

Alkalom

1.

Bruttó munkadíj

2.

Munkáltatói járulékkal

3. = 2. x 1,27

Bruttó összeg/ alkalom

SAKK

Szeptember

17, 24

22 780 Ft

28 931 Ft

11 957 Ft

Október

1, 8, 15, 22

45 561 Ft

57 862 Ft

November

5, 12, 19, 26

45 561 Ft

57 862 Ft

Összesen:

144. 655 Ft

ASZTALITENISZ

Szeptember 19, 26

23 914 Ft

30 370 Ft

11 957 Ft

Október

3, 10, 17, 24

47 828 Ft

60 741 Ft

November

7, 14, 21, 28

47 828 Ft

60 741 Ft

Összesen:

151 852 Ft

KÉZILABDA

Szeptember

16, 17, 23, 24, 30

16 013 Ft

20 357 Ft

3202 Ft

Október

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22

22 419 Ft

28 472 Ft

November

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

25 622 Ft

32 539 Ft

Összesen:

81 348 Ft

LABDARÚGÁS

(2 foglalkozás/ délután)

Szeptember

20, 27

12 808 Ft

16 266 Ft

3202 Ft

Október

4, 11, 18, 25

25 622 Ft

32 539 Ft

November

8, 15, 22, 29

25 622 Ft

32 539 Ft

Összesen:

81 344 Ft

JUDO

(Vállalkozási szerződéssel)

Szeptember     17 500 Ft

Október          35 000 Ft

November      35 000 Ft

Összesen:

87.500 Ft

JUDO szőnyeg bérleti díja

15.000 Ft/ hónap

37 500 Ft

Mindösszesen

584. 199 Ft

 

 

Sportág

Edző

Tervezett időpontok[1]

Asztalitenisz

Emecz Emil

Csütörtök

15. 00- 17. 00

Judo

Simon Mihály

Szerda

14. 00- 15. 45

Kézilabda

Berecz Nikolett

Hétfő 16. 00- 17. 00

Péntek

13. 20- 14.  20

Labdarúgás

Barcza Bence

Péntek

14. 30- 16. 30

Sakk

Heiligermann Gábor

Kedd 13. 00- 15. 30

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen résztvevők munkáját, az ülést 13,49 órakor bezárja.

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                       Vastag Gábor

bizottsági elnök                                             jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!