2013. 09. 04. HÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 18/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. szeptember 4-én 15.10 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                  bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet                bizottsági tag

Dr. Magó Ágnes                           bizottsági tag

Dr. Scheller György                     bizottsági tag

Vastag Gábor                                bizottsági tag             (5 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                          polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás              jegyző

Pásztor László                              ügyvezető

Tamás Lászlóné                           osztályvezető

Nagy Lászlóné                              óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné                      igazgató

Lukács Antalné                             ügyvezető

Dr. Gáli Mihály                                ügyvéd

Dr. Sellyei Ferenc                          gyermekorvos

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

(10 fő)

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat,  a tanácskozási joggal meghívottakat, és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Dr. Scheller György bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

231/2013. (IX.04.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Scheller Györgyöt és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

232/2013. (IX.04.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. szeptember 4. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

 1. 1. Települési Értéktárral kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Rajzó Ildikó HüB elnök

 1. 2. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:            Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc gyermek háziorvos

Tapolcai-Hajdu Veronika védőnő

 1. 3. Beszámoló az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 4. MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:            Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd

Pikó László könyvvizsgáló PIKÓ és Társa Kft.

Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 6. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 7. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczi Kft.

 1. 8. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 9. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

10. Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

13. BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont

Települési Értéktárral kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Rajzó Ildikó HüB elnök

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülést megelőzően került sor a települési értékek összeállításával kapcsolatos fórumra, melyen a feladatokat felvázolták. Jelenlévők megállapították, hogy komoly adatgyűjtésre van szükség, melyhez a lakosság bevonása is szükséges. A Badacsony Hegyért Alapítvány képviseletében Úrvölgyi Judit felajánlotta egy adatlap összeállítását, melyet a honlapon javasolnak megjelentetni. A bizottság támogatását kéri ahhoz, hogy a civil szervezetek is kapjanak megkeresést ez ügyben, jelezzék, hogy a helyi értéktárba mit javasolnak felvenni. Javasolja a lakosság együttműködését kérni a Badacsony Újságon keresztül is. Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 15.25 órakor távozott az ülésről.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  4  fő

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előbb elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

233/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Települési Értéktárral kapcsolatos tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Települési értéktár létrehozásával kapcsolatosan a következő javaslatokat teszi:

-        A civil szervezetek véleményét ki kell kérni, levélben történő megkereséssel.

-        A Badacsony Újságon keresztül a helyi lakosságot is meg kell szólítani.

-        A Holnapon biztosítani kell egy tárhelyet, ahová a Badacsony Hegyért Alapítvány által meghatározott formában az összegyűjtött anyag felkerülhet.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Dr. Scheller György bizottsági tag 15.27 órakor érkezett vissza a terembe.

A bizottság ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

 


2./  Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc gyermek háziorvos

Tapolcai-Hajdu Veronika védőnő

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos a bizottság ülésének megkezdése előtt elmondta, hogy nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Tapolcai-Hajdu Veronika védőnő hamarosan szülni fog, nem tud jelen lenni. Kérdezi, hogy Dr. Scheller György háziorvos kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Scheller György háziorvos elmondja, hogy nem, de a kérdésekre szívesen válaszol.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy három eltérő táplálkozási igényű gyermek veszi igénybe a Bt. étkeztetését. Kérte, hogy a gyerekek mutassák be a hivatalos papírokat arról, hogy liszt illetve tejcukor érzékenyek. Sellyei doktor úr igazolását nem tudja elfogadni, az ÁNTSZ állásfoglalása szerint szakorvosi, gasztroenteorológusi igazolást kell beszerezniük. Ezeknek a gyerekeknek az étkeztetése jóval többe kerül, kéri az önkormányzat támogatását.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy az orvosok által jelzett korábbi probléma megoldódott-e a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulással. A beszámolóból úgy látja, hogy nem teljes mértékben.

 

Dr. Scheller György háziorvos, bizottsági tag elmondja, hogy szakmai szempontból jó a jelenlegi megoldás, az ügyelet szempontjából szintén, egészen jól megszűrik a hívásokat is. A betegek számára kicsit szokatlan még, nehezebben férnek hozzá az ellátáshoz, mert egy központi számot kell hívniuk, vagy hívhatják közvetlenül a 104-et is.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a védőnőtől teljes körű beszámoló érkezett. Hamarosan szülni fog, kérdezi, hogy a kiírt pályázatra volt-e jelentkező.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy két hónappal ezelőtt jelent meg a pályázat a védőnői állásra, augusztus 26-i benyújtási határidővel. Mivel nem volt jelentkező, felvettük a kapcsolatot a vezető védőnővel a helyettesítés megoldására. A pályázatot újra meg fogjuk jelentetni. Elmondja, hogy a fogorvosi ellátás jelenleg helyettesítéssel történik. A balatonedericsi fogorvos írásban felmondta a helyettesítést, foglalkozni kell az ellátás megoldásával. Tudomása szerint a szomszédos települések polgármesterei kezdeményezték a körzetből való kiválást. Hivatalos értesítést még nem kapott önkormányzatunk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kimutatás arról, hogy a fogorvosi ellátást Balatonedericsen hányan vették igénybe.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy nincs, de meg lehet kérdezni a doktornőt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy milyen indokkal mondta fel a további helyettesítést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egymás kölcsönös helyettesítésére max. 1 hónapra szóló megállapodás volt érvényben. A jogszabály szerint maximum 6 hónapra kötelezhető valaki helyettesítésre, az edericsi orvos ezt teljesíti, azonban olyan mértékű a leterheltsége, hogy nem tudja tovább vállalni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a belgyógyászati szakrendelés mikor kezdődhet meg a településen.

 

Dr. Scheller György háziorvos, bizottsági tag elmondja, hogy október 1-jei induláshoz minden lehetőség adott.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a felújítások során a vállalkozó számlája szinte mindig megegyezik a rendelkezésre álló összeggel. Így történt ez a világítás korszerűsítése kapcsán is. Javasolja elsőként az árajánlat bekérését, majd ezután történjen döntés a biztosítandó összeg nagyságáról. A rendelőben a bejárati ajtó biztonsági szempontból nem megfelelő, a további javítási, felújítási munkákra javasolja 3 árajánlat bekérését, melynek fedezete a következő évi költségvetésbe legyen betervezve.

 

Dr. Scheller György háziorvos, bizottsági tag elmondja, hogy a bejárati ajtó pályázat keretében készült, még garanciális. A hátsó bejáratnál nem történt meg az akadálymentesítés, az ajtó valóban nem biztonságos. A másik oldalon a fal a plafonig vizes. Az ÁNTSZ nem akarja bezáratni a rendelőt, de a problémákat meg kell oldani, melyhez kéri a testület segítségét.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a bejárati ajtó tekintetében a garancia érvényesítését. A szociális helyiség kialakításához, az állagmegóváshoz legalább három árajánlat bekérését javasolja a novemberi testületi ülésre, a műszaki osztály közreműködésével. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

234/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az orvosi rendelő állagmegóvásához, a szociális helyiség kialakításához három árajánlat bekérést javasolja a novemberi testületi ülésre, a műszaki osztály közreműködésével. Javasolja a bejárati ajtó tekintetében a garancia érvényesítését is.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Dr. Scheller György bizottsági tag a fogászati ellátásra visszatérve elmondja, hogy ha a szomszédos települések külön oldják meg a fogászati ellátást, akkor Badacsonytomaj ezzel a feladattal magára marad. Ezzel rossz helyzetbe kerülünk, megszűnhet az ellátás, tehát lépnünk kell. Talán a családnak újra kellene kezdeményeznie a praxis eladását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismereti, hogy a kapcsolatot felvette dr. Szabó József tisztifőorvossal, a település semmiképpen nem marad ellátatlanul, az ÁNTSZ más helyettesítőt jelöl ki. Viszont a lakosságnak ez nem lenne kedvező, hiszen jelentős távolságra kellene utazniuk, ha nem helyben lenne az ellátás. Az önkormányzatnak is van joga a praxis betöltésére hirdetést feladni, fontos azonban, hogy a praxisjog jogosultja meg tudjon egyezni a jelentkezővel. Az év elején a másik 3 település is megkötötte a feladatellátási szerződést, ha kiválnak a praxisból, akkor kártérítési felelősséggel tartoznak Szörtsey doktor úr felé.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy Badacsonytomaj önkormányzata meghirdetheti-e a praxist, vagy csak a többi településsel együtt teheti meg.

 

Wolf Viktória aljegyző 15.42 órakor érkezett meg az ülésre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az 5 önkormányzat együttes nyilatkozata szükséges.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag javasolja ezt kezdeményezni a többi önkormányzat felé.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a holnapi, önkormányzatokkal történő megbeszélésen erre is ki kell térni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a szomszédos önkormányzatoknak a hatóságok engedélyezik a kiválást, akkor olyan helyzet állhat elő, hogy mivel Badacsonytomaj egyedül túl kicsi körzet, betöltetlen lesz a praxis. Megjegyzi, hogy a társönkormányzatok polgármestereivel már tárgyalt ez ügyben, a holnapi megbeszélésen viszont nem tud részt venni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mi volt az előzetes álláspontjuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arra tettek javaslatot, hogy hozzon össze egy olyan találkozót, ahol az ügy összes aspektusát át lehet beszélni a testülettel. Arról szeretnék meggyőzni Badacsonytomaj testületét, hogy döntsenek úgy, ahogy a többség, megoldást kell találni erre az áldatlan helyzetre. Azért hívta össze a polgármestereket, hogy a TÁMASZ ügyben indítandó perről tájékoztassa őket, véleménye szerint ezt személyesen kellett megtennie. A másik fontos téma pedig a fogorvosi ellátás problémája volt. Javasolta, hogy ha a látókörzetükben van olyan orvos, akit esetleg be lehetne hozni, akkor tegyenek erre javaslatot, hiszen hosszú távon egy megbízható orvosra lenne szükség.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag ismerteti, hogy a fogorvosi körzetben teljesítmény finanszírozás történik, ha egy ismert, jó szakember kerülne ide, megoldódhat a helyzet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint Badacsonyban a szállodák megjelenésével az egészségügyi turizmussal is számolni lehet, ehhez viszont egy jó szakemberre van szükség. Javasolja ezt a holnapi ülésen is elővezetni. Kéri megfogalmazni a pályázati felhívást, miszerint Badacsonytomaj Önkormányzata fogorvost keres egy jól felszerelt betöltetlen praxisba.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy sok fogorvossal van baráti kapcsolatban, akik szerint alapvető probléma, hogy a praxisokat nem lehet eladni még Budapesten sem. Tehát nem fogja a praxisjog jogosultja megkapni a kért összeget.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint nem szabad pesszimistán gondolkodni. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

235/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felhívás érkezett az önkormányzathoz az „Itthon vagy -  Magyarország szeretlek” programhoz való csatlakozással kapcsolatosan. A felhívást eljuttattuk a Képviselő-testülethez, mindössze ketten válaszoltak. Személy szerint ő támogatja a programban való részvételt. 200 eFt-ot lehet nyerni, beadási határidő szeptember 5. Kéri a jelenlévő testületi tagok válaszát, hogy egyetértenek-e a pályázat benyújtásával.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a tervezetből Badacsonyörs kimaradt.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ha igény van rá, Badacsonyörsön is lehet rendezvényt tartani, jelezni fogja az igazgató úr felé.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy mindhárom településrész szerepeljen a pályázatban, így támogatja a benyújtását.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag egyetért a javaslattal, a pályázat benyújtását támogatja.

 

Wolf Viktória aljegyző 15.55 órakor távozott a teremből.

 

 

3./  Napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri az ügyvéd urat, hogy foglaljon helyet a napirend tárgyalásának idejére az asztalnál. Kérdezi, hogy az önkormányzat összes peres ügye hozzá tartozik-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Raiffeisen Bank képviselője arról tájékoztatta, hogy megszűntették az önkormányzat számláját, tudomásul véve, hogy nem fizetjük ki a 9 millió forintos üzleti kamatot. Nem indítanak pert.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy Szebellédi Ferenc nem burkolta le Badacsonyban az üzlete előtti területet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 6 pontos egyezséget ajánlott, melynek feltétele volt a terület burkolása. Szebellédi Ferenc nem vállalta a burkolás elvégzését, ezért az egyezségi ajánlat nem került vissza a testület elé.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy Szebellédi úr kérte a szüneteltetés megszűntetését, az eljárás folytatását.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag Fodor Ilona perével kapcsolatosan kéri kifejteni, hogy az újabb szakértői vélemény az önkormányzatot miért tartja nagyobb mértékben felelősnek.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint a szakértők legtöbbször eltérően nyilatkoznak. A jelenlegi Fodor Ilona álláspontját erősítette meg. A második szakértő kijelölésekor szóba került, hogy lépjenek be a perbe más alperesek is, többek között a kivitelezők. A szakértő szerint a kivitelező nem, kizárólag a megrendelő önkormányzat a felelős.  Az ügy három éve folyik, több tanú kihallgatására került sor.  Álláspontja szerint Fodor Ilonának kellene bizonyítani, hogy a falvizesedés minek a következménye. Javasolná az első szakértői vélemény elfogadását, miszerint az önkormányzat negyedrészben felelős.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Nagy házaspár birtokvédelmi perében mikorra várható a határozat meghozatala.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy húzzák az időt, a bíró nem követhet el eljárási hibát. A jogorvoslati eljárás 2-3 hónapot legalább igénybe vesz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

236/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a testület a Bahart részvények eladásától el kíván állni, ehhez jogi képviseletet kért. Ezzel kapcsolatosan kérdezi az ügyvéd úr véleményét.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy kérni fogják a Siófoki önkormányzatot, hogy tekintsék tárgytalannak az ajánlatot a testület többségi akaratát figyelembe véve, mivel megszűnt azaz ok, amire tekintettel az eladásra döntés született.

 

 

4./  Napirendi pont

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd

Pikó László könyvvizsgáló PIKÓ és Társa Kft.

Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy annyi változás van az anyagban, hogy a határidő június 30.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy valóban ilyen komoly értéket képviselnek-e az eszközök.  A tartozásokkal kapcsolatosan kér tájékoztatást, megjegyzi, hogy veszteséges cég nem alakítható meg.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy az érték meghatározása helyes. Az átalakítás előtt a céget fel kell tőkésíteni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az ügyvéd urat, hogy nem lenne-e szerencsésebb megoldás, ha az adó és egyéb tartozásokat az önkormányzat, mint tulajdonos tagi kölcsönként rendezné, nem pedig a feltőkésítést választaná. Az átalakítás kapcsán a veszteséges működést nyereségessé, vagy nullássá kell alakítani.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy ebben a témában nem készült fel, a testületi ülésig átgondolja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a feltőkésítés összege 1.921 eFt, a vagyonleltár 1.985 eFt. Nem ért egyet azzal, hogy a tartozásokat az önkormányzat átvállalja. Kérdezi, hogy milyen adótartozás áll fenn, és hány éves tartozásról van szó.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy iparűzési adótartozása van a Bt-nek, melyet maga előtt görget. Felhívta a Társulást, hogy fizessék ki az augusztusi tartozásukat, de azt kérték, hogy legyen türelemmel. A főzéshez szükséges alapanyagokat meg kell vásárolnia, ezért az egyéb számlákat nem tudta fizetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy fontos lenne Pikó úr jelenléte. Megjegyzi, hogy a cégnek vannak folyamatban lévő tartozásai és követelései, a két táblázatot együtt kell nézni.  A cég hiánya mindösszesen 1.921 eFt, ezt kell az önkormányzatnak rendezni, mert a cégbíróság veszteséges céget nem jegyez be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a cég működése eleve veszteségre van ítélve, hiszen csak a felnőtt étkeztetés illetve a táboroztatás jelent nyereséget számukra. A gyerekek étkeztetéséhez az állam normatívát biztosít, illetve a költségek egy részét a szülők viselik. Azonban ez nem fedezi a tényleges költségeket, tehát minden újabb étkeztetést igénybe vevő gyermek növeli a veszteséget. A szociális étkeztetés is veszteséges. A KFT-vé alakítástól azt várja, hogy bizonyos költségelemek csökkenjenek, és a meglévő hiány mérséklődjön. Elfogadja, hogy az átalakításnak az a célja, hogy közelítsen egymáshoz a tényleges költség illetve az igénye vevőktől beszedhető összeg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint az átalakítás után az alaptevékenység mellett a KFT. tevékenységi köre bővíthető, módosítható.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy a Bt. és a Kft. is a testület által jóváhagyott árakkal dolgozik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint ebben a témában a testület tagjai tisztán látnak. Kéri, hogy aki a független könyvvizsgálói jelentés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

237/2013. (IX.04.)  HüB határozat

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) átalakuló vállalkozásnak és a létrejövő Menü Kft. a 2013. június 30-i fordulónapra készített vagyonmérleg tervezetéről és vagyonleltár tervezetéről a társaság tulajdonosai részére a Pikó és Társa Kft. Pikó László bejegyzett könyvvizsgáló (8229 Csopak, Vadvirág utca 2.) MKVK tagsági ig.sz. 000722 által készített Független könyvvizsgálói jelentésének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a MENÜ Bt. feltőkésítésének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 tartózkodással, igen szavazat és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

238/2013. (IX.04.)  HüB határozat

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a  MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) feltőkésítését nem javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a MENÜ Bt. vagyonmérleg-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

239/2013. (IX.04.)  HüB határozat

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága  az átalakuló MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetének elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a MENÜ Bt. vagyonleltár-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

240/2013. (IX.04.)  HüB határozat

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága az átalakuló MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a MENÜ Kft. vagyonmérleg-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

241/2013. (IX.04.)  HüB határozat

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága az átalakulással létrejövő Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a MENÜ KFt. vagyonleltár-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

242/2013. (IX.04.)  HüB határozat

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága az átalakulással létrejövő Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonleltár-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az egyszemélyes MENÜ Kft. Alapító Okiratának  elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

243/2013. (IX.04.)  HüB határozat

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága az átalakulással létrejövő egyszemélyes Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) Alapító Okiratának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

5./  Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki az alapító Okirat módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

244/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának és Módosító Okiratának a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal történő elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytomaj és Káptalantóti közötti autóbusz közlekedés témájában megbeszélést folytatott le a Volánnal. Augusztus 27-én érkezett emailjükben jelezték, hogy a kérésünket teljesítették, azonban az email valamiképpen a számítógép levélszemét rendszerébe került. Így az óvoda és iskola vezetése meglepetéssel jelezte hétfőn, hogy a gyerekeket a Volánbusz szállította. Az elmúlt időszakban az önkormányzatnak komoly anyagi ráfordítást jelentett a gyerekek szállítása. Az iskolások szállítását a Volán meg tudja oldani, azonban az óvodások mellé kísérőre van szükség. A menetrend szerint közlekedő autóbuszra Káptalantóti önkormányzata megvásárolja a gyerekeknek a bérletet. Az óvoda vezetője azt ígérte, hogy a gyerekek kíséretét megoldják, ebbe a pedagógiai asszisztens is besegít. Kérdezi, hogy ez így megfelelő-e, vagy a buszjárattól függetlenül az önkormányzat szállítsa tovább az óvodás gyerekeket. Ebben kéri a bizottság állásfoglalását, mivel ezzel nem lehet megvárni a testület döntését.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy van-e költségszámítás arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne, ha az önkormányzat szállítaná tovább a Káptalantóti óvodásokat. Ezzel együtt a badacsonyörsi óvodások szállítását is meg tudná oldani. Egy belső rendszerű buszjárat indításáról javasolja elgondolkodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2 óvodás gyereket már elvittek Révfülöpre, mivel ezt a problémát nem oldottuk meg. Megjegyzi, hogy az érintettek több vonatkozásban fordultak segítségért az önkormányzathoz, ugyanakkor az első alkalommal cserbenhagytak bennünket. Elmondja, hogy nem rendelkezünk kimutatással a költségekre vonatkozóan. A helyi járat indításával nem ért egyet, ahhoz túl kicsi a településünk. A Káptalantóti gyerekeknek nem a mi iskolánk van kijelölve az ellátási rendszerben, azonban ha nem jönnek ide, akkor kérdésessé válhat az iskola sorsa. Ezért volt fontos a szállításuk megoldása, melyet Káptalantóti önkormányzata gyerekenként 10 eFt-tal támogatott. Mivel a bérlet megvásárlását is felvállalnák, Badacsonytomajnak nem merülne fel pluszköltsége. Javasolja kihasználni a buszos lehetőséget oly ódon, hogy az óvoda a kíséretet megpróbálja biztosítani.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint vissza kellene csábítani az elvitt gyerekeket és megakadályozni, hogy további gyerekeket vigyenek át Révfülöpre. Badacsonyörsről egyéb rendezvényekre sem tudnak az emberek eljönni, lenne igény egy helyi buszjáratra.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy tegyen javaslatot a képviselő asszony a probléma megoldására. Átgondolt döntést kell hozni. Reményei szerint az oktatás átszervezési folyamata során központosítják az iskolákat, és a megszűnő iskolákból a tanulók Badacsonytomajra jönnek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a helyi buszjárat az önkormányzatnak plusz kiadást jelentene.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint elképzelhető, hogy a szállításért térítést fizetnének az igénybevevők. A volánbusz menetrendjét kéri a Badacsony újságban megjelentetni.

 

 

6./  Napirendi pont

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy Krisztin N. Lászlóné igazgató és Berecz Nikolett sportreferens foglaljon helyet a napirend tárgyalásának idejére az asztalnál. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy felmérés alatt áll, hogy a meghirdetett 5 sportágra ki kíván jelentkezni. Az előrejelzések szerint legalább 10 gyerek jelentkezik mindegyik szakkörre. Amennyiben a testület elfogadja a költségvetést, szeptember 12-e után indítanák a szakköröket. A költségvetés az edzők óradíját és útiköltségét tartalmazza.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy örül, hogy sportélet kiszélesedése 3 év munka után megvalósulni látszik, ami az utánpótlás nevelést illeti. Kérdezi, hogy milyen összeg áll rendelkezésre erre a célra.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy 600 eFt van még, 200 eFt került felhasználásra a Tatay napokra illetve úszásoktatásra. A sportegyesület részére 1 millió forint lett elkülönítve.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a decemberi kiadások csökkenthetők, hiszen az ünnepek miatt két hét kiesik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a megtartott órák után történik a kifizetés, maximum az előterjesztésben szereplő összegben. A dzsúdó oktatás díját túl magasnak tartja.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a szerződést óradíjra lebontva fogják megkötni az edzőkkel. A teljesítés leigazolása után kerülhet sor a számlázásra.

 

Berecz Nikolett sportreferens elmondja, hogy az önkormányzat nem tud útiköltséget elszámolni, ezért az edzők beépítették azt az óradíjukba, emiatt vannak komolyabb eltérések.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a dzsúdót oktató szakedző másutt duplája óradíjat számol fel. Neki komoly referenciái, országos válogatott versenyzői vannak.

 

Vastag Gábor bizottsági tag felveti, hogy talán érdemesebb lenne megvenni a szőnyeget, mert a havi bérleti díjak magasak.

 

Berecz Nikolett sportreferens elmondja, hogy a szakkör most indul, előfordulhat, hogy nem nyeri el a gyerekek tetszését. Az áraknak utánajárt, javasolja erre a későbbiekben visszatérni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy általában először nagy a lelkesedés az új dolgok iránt, de a mai gyerekek hajlamosak könnyen feladni mindent. Javasolja december 31-ig várni, utána egyfajta értékelést megtenni. Ezt követően a következő évi költségvetésben a tényleges igények szerint tervezni a költségeket.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a szülőkben kell tudatosítani, hogy fontos szerepük van, sok múlik rajtuk is.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a pedagógusok szerepe is jelentős, amelyik tanár szimpatikus, a gyerekek az általa adott órákat általában szeretik. Javasolja erre novemberben visszatérni. Véleménye szerint a szülők – ha van rá lehetőségük -  valamilyen összeggel támogatnák gyermekük sport szakkörön való részvételét.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint testületi előterjesztés van a bizottság előtt, annak ellenére, hogy ez a bizottság hatásköre. A határozati javaslat nem megfelelő.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a sportelőirányzatról való döntés valóban a Humán Bizottság hatáskörében van, a költségvetés összeállítása viszont a testület hatásköre.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a szülőkkel történt megbeszélésen felvetődött, hogy jelképes összeget – havi 500–1.000 Ft-ot – fizessenek a szakkörre járó gyermek után, amiből később az eszközök beszerezhetők. Valóban fontos a szülők szerepe, aki most beiratkozik egy szakkörre, azt fél évig nem hagyhatja abba.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint, ha a szülők a költségek 1/5 részét felvállalnák, a kosárlabda szakkör is beindítható lenne.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a gyerekek sok szakkör között választhatnak, melyekkel a környező településekről is ide lehetne csábítani a tanulókat. Szigligettel jól alakulnak az iskola kapcsolatai. Megjegyzi, hogy a 2-3 óra közötti időszakot tanulásra kell fordítani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a szakkörök anyagi vonzatának átdolgozását oly módon, hogy óradíjakra legyenek levetítve és feltűntetve a költségek. A szakköri lehetőségek és annak feltételei a Badacsony Újságban is legyenek megjelentetve. A bizottság erről átruházott hatáskörben dönt. A 2014. évi költségvetési koncepció támogatását javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az iskola beszámolója alapján történjen a döntéshozatal. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

245/2013. (IX.04.)  HüB határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva - kéri a szakkörök anyagi vonzatának átdolgozását oly módon, hogy óradíjakra legyenek levetítve és feltűntetve a költségek. A szakköri lehetőségek és annak feltételei a Badacsony Újságban is legyenek megjelentetve.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

246/2013. (IX.04.)  HüB határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 2014. évi költségvetési koncepciót elviekben támogatja. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az iskola beszámolója alapján történjen meg a döntéshozatal.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 17.15 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 17.30 órakor folytatódik.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a VN. Kft.-t érintő napirendek - Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.) illetve a Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően - egymást követően kerüljenek megtárgyalásra, ügyvezető igazgató úr kérésére.

Kéri, hogy aki a napirendek sorrendiségére vonatkozó indítványt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

247/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Napirendek sorrendiségére vonatkozó indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 7. napirendi pontként a Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.) napirendek tárgyalásáról dönt.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

7./  Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az alsó bazársorra vonatkozóan beérkező tervpályázatokról a képviselők kapnak-e tájékoztatást, illetve részt vehetnek-e az elbírálásban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden képviselő tájékoztatva lesz e témában.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy javasolta a szüreti felvonulásra a Mólón lévő XXL-es hinta eltávolítását. Kérdezi, hogy Domján Tamással sikerült-e egyezségre jutni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hinta eltávolításáról beszélni fog az üzemeltetőjével. Domján Tamással még nem tárgyalt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzatot a hinta és a Tátika alatti hangos zene miatt sok kritika érte, a Lányi Antal megemlékezésen nagyon kényelmetlenül érezte magát a vendégek előtt a méltatlan környezet miatt.

 

Simonné Visi Erzsébet továbbra sem tudja elfogadni a Céh Egyesület álláspontját beszámolójuk megjelentetésével kapcsolatosan. Szó volt arról, hogy az együttműködés új alapokat kap, véleménye szerint ez nem valósult meg. Kéri, hogy a testületi ülésen vegyenek részt, a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló megjelentetését ne kössék feltételekhez.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a támogatás elszámolásáról készített kimutatás az interneten is megtalálható, azt bárki megnézheti. Az 585/2013. számú határozattal kapcsolatosan szeptember 17-én 16.00 órakor Veszprémben egyeztetésre kerül sor.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek lezárása nem oldja meg a problémát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén is kérte, hogy ezen gondolkodjanak a képviselők. 2014. január 1-jétől háztól kellene szelektíven elszállítani a szemetet, de az ehhez szükséges előkészületeket nem látja. Elhangzott a hulladékgyűjtő szigetek megszűntetésére illetve zárhatóvá tételére is javaslat. Meghatározott nyitvatartási idővel, közmunkás ellenőrzése mellett működhetne egy-egy hulladékgyűjtő sziget településrészenként. Ezt azonban a bizottság elvetette. A bizottság szerint ebben az évben maradjon meg ez a lehetőség.  Ezzel nem ért egyet, mert a jelenlegi helyzet katasztrofális.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint is meg kellene szűntetni a szelektív hulladékgyűjtést, ami plusz 4,5 millió forintba kerül. A Halászkerti parkolónál lévő gyűjtőt mielőbb el kell távolítani.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy hogyan lehetne megszűntetni a településképet romboló helyzetet.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy korábban nyitható fedelű konténerek voltak kihelyezve a településen, melyeket hetente, komoly költséggel ürített a szolgáltató. A lakosság a szemetet az edényzet mellé is lerakta, aminek az elszállítása további plusz költséget jelentett.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az Öreghegyi és Orgona út kereszteződésénél 4 db kerekes kuka van összeláncolva, rengeteg szemetet raknak le mellé is, melyet kézzel kell összeszedni és plusz költségen elszállíttatni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha a szelektív edényzetben nem a megengedett hulladék van, akkor azt is leszámlázzák pluszban. Pályázati kötöttség nincs a fenntartásukra.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mikor és milyen formában lesz lomtalanítás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Badacsony újságban tájékoztatva lesz a lakosság a lomtalanításról. Előreláthatóan szeptember végén lesz, minden településrészen egy-egy gyűjtőhely kijelölésével.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy éjszakánként sok üveget törnek össze az utcákon. A vállalkozók szemétszállítási szerződéseit meg kellene vizsgálni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke határidő megjelölésével javasolja, hogy a szelektív gyűjtőszigetek kerüljenek megszűntetésre. Gyakori ellenőrzést és komoly büntetést javasol annak érdekében, hogy az elszállított edényzet helyén ne legyen ismét szemétdomb.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a polgárőrök bevonását javasolja az ellenőrzésbe.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

248/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mielőbbi megszűntetését javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Pásztor László ügyvezető a szelektív gyűjtőszigetet Badacsonyban a Móló alatti parkolóban, Badacsonyörsön a gumis mellett, Badacsonytomajon pedig az edzőpályánál lekerített formában meghagyná.

 

Krisztin N. László polgármester egy szelektív gyűjtősziget meghagyását javasolja. Javasolja ezt a témát a testületi ülésen ismét megtárgyalni. Kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a testületi ülésre dolgozza ki, hogy hol és milyen költséggel javasolná a gyűjtősziget meghagyását.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag felhívja a figyelmet a testület korábbi határozatára, mely a badacsonyi parkban lévő illemhely felújítására vonatkozott. Javasolta a tervek átgondolását, az illemhely legyen igényes, de a tisztántarthatóságra oda kell figyelni. Nem támogatja, hogy a belső ajtók fából készüljenek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint is az egyszerűségre kell törekedni, illetve a felfagyásra, a vasút közelsége miatti esetleges falmozgásra is figyelemmel kell lenni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy tárgyalt a műszaki osztályvezetővel az árazatlan költségvetés elkészítéséről. Az osztályvezető szerint a falaknál csak belülről látszik a mozgás következménye, ez nem fog folytatódni. Javasolja egy különálló piszoár készítését, mely nyitvatartási időn túl is használható.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Hableány étterem melletti belső utat nyilvános illemhelyként használják, valamit tenni kellene.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a Felső bazársor melletti illemhellyel is gondok voltak a szezonban.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy dugulás miatt csak részben volt nyitva, illetve a bérlők tartozása miatt később bezárták a WC-t.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy aki egyetért a korábbi testületi határozat értelmében a Rizling sori illemhely felújításának megkezdésével a műszaki tartalom felülvizsgálata mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

249/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a testület korábbi határozata értelmében a Rizling sori illemhely felújításának megkezdését javasolja a műszaki tartalom felülvizsgálata mellett.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a focipálya használattal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az előző ülésen született döntés értelmében az év hátralévő részére várható költségeket kiszámították. A gázkészülék életveszélyes, feltétlenül javítani kell. Összesen 772 ezer forintra van szükségük.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy tartalmazza-e a pályagondnok munkaköri leírása, hogy a felső pályát is gondoznia kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, Csala Ferenc végzi ezt a munkát. Miután a labdarúgás helyzete rendeződni látszik, a vagyonkezelési szerződésbe bele kell foglalni a működtetés költségeit is. A 3 milliós tagi kölcsön elszámolása azzal a feltétellel történt, hogy ha a VN. Kft. pénzügyi helyzete megengedi, akkor visszakapjuk november körül.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint további segítséget fog kérni az egyesület a futballcsapat fenntartásához.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Művelődési házban tartott megbeszélésen úgy nyilatkoztak, hogy 1 millió forint támogatás elég lesz, ebből 500 eFt-ot átutaltunk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke örül annak, hogy a pálya hasznosítva van, egészségügyi szempontok miatt jó befektetésnek tartja. A kiadások mérséklésére a pályát hasznosító programok szervezését szorgalmazná.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy jövő évre focitáborok szervezését tervezik, melyből bevételhez juthatnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a szezon előtti és utáni hétvégékre javasolja elsősorban a sportprogramok szervezését, melynek szezonhosszabbító hatása is lehet. Ilyen kezdeményezést szívesen támogatna.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy az edző pályára a jövőben legalább egy mobil WC-t kell elhelyezni, ha pld. cirkusz felállításához bérbe adjuk.  Ez a pálya éppen a használhatóság határán van, a gaz egyre nagyobb gondot jelent. A lakosság részéről sokan járnak oda kocogni. Kéri műszakilag és anyagilag megvizsgálni egy futópálya kialakításának a lehetőségét, a pálya szélén 1,5 m-es sávban.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a Fűzfa utcában a füvet levágni. A munkavégzés tekintetében keményebb fegyelmezésre van szükség. Badacsonyörsön nincs utcaseprés.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Hamvas Béla utca folytatásában lévő árok el van dugulva. A vízelvezető árkokra fokozottan oda kell figyelni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy Badacsonyban a szelektív hulladékgyűjtő melletti árok gazos, tisztítani kell.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy aki egyetért a 772 eFt biztosításával, a pálya jobb kihasználtsága és bevételt hozó tevékenységek beindítása érdekében a nyári futballtáborok szervezésével, az edzőpályán a futópálya kialakításával, az árkok vizsgálatával és tisztításával,  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

250/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy műszakilag és költség szempontjából vizsgálja meg az edzőpálya körül egy futópálya kialakításának lehetőségét, a pálya szélén, 1,5 m-es sávban.

A bizottság javasolja a 772 eFt támogatás biztosítását azzal, hogy a pálya jobb kihasználtsága és bevételt hozó tevékenységek beindítása érdekében a nyári futballtáborok szervezését kell szorgalmazni.

A településen lévő árkokat meg kell vizsgálni, szükség esetén mielőbb kitisztítani.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a július és augusztus hónapokban Badacsony központi részén ne lehessen építési tevékenységet végezni. A posta mögött folyó építkezés miatt sokan panaszkodtak, zavarta a vendégeket. Kivételt képezhet 1 napos, halaszthatatlan esemény.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a hanghatásra vonatkozó rendelkezéseket a helyi környezet védelméről szóló rendeletbe lehet belefoglalni, erre vonatkozó javaslatát a bizottság határozatba foglalhatja.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

251/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítását oly módon, hogy július és augusztus hónapokban Badacsony központi részén ne lehessen építési tevékenységet végezni. Kivételt képezhet 1 napos, halaszthatatlan esemény.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megállapítja, hogy több hozzászólás nincs a napirendhez. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

252/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló és a Badacsonytomaj VN. KFT. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

8./  Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczi Kft.

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a 2. 3. és 4. számú mellékletet nem kapta meg.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a realizálási záradékban kiemelt rész mit jelent, milyen észrevételről van szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az egyik záradék a Polgármesteri Hivatalra vonatkozik, a másik esetben az ügyvezető igazgató úr nyilatkozott. Az anyagot későn kaptuk kézhez, nem volt lehetőség az áttanulmányozására. Egyebekben a belső ellenőrzés alapján megállapítottak alapján készült az intézkedési terv, melynek bevezetésével az ellenőrzés során feltárt problémák kiküszöbölhetők. A hiányozó mellékletet pótolni fogjuk.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a VN. Kft. esetében a gépjármű használat nyilvántartása megfelelő volt-e.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a belső ellenőri jelentésben foglaltakat a VN. Kft-re vonatkozóan is elfogadja, teljesíteni fogja, augusztus végén ügyvezetői rendelkezés formájában utasítást adott az okmányok helyes vezetésére, a fokozott odafigyelésre.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke hiányolja, hogy nincs jelen a Lánczi Kft. képviselője, mert nem tudja értelmezni az anyagot, a feltárt hiányosságokat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Lánczi Kft. a meghívót megkapta, az általuk küldött emailt ismerteti. Egyéb elfoglaltságuk miatt az önkormányzat ülésein nem tudnak részt venni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a napirendről levenni a belső ellenőrzés témáját. Akkor kell megtárgyalni, ha a Kft. képviselője jelen tud lenni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint az írásbeli anyagot megkaptuk, nem érti, miért kellene szóban megerősíteni. Véleménye szerint a bizottság illetve a testület meg tudja tárgyalni. Az illetékesek értik, hogy miről van szó, a szükséges intézkedéseket megtették.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke fenntartja korábbi javaslatát. Mivel nem érti, hogy miről van szó, fontosnak tartja, hogy az anyag előkészítője jelen legyen az üléseken, továbbá a mellékletek megküldését pótlólag kéri. Kéri, hogy aki javaslatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

253/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót nem tárgyalja meg, mivel az anyag előkészítője nem jelent meg, a mellékletek megküldését pótlólag kéri a döntéshozók felé. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szintén vegye le napirendjéről.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

9./  Napirendi pont

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az SZMSZ az Értéktárral kapcsolatos  feladatokkal módosult a testület előző döntése értelmében.

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag 18.35 órakor a bizottsági ülésről távozott.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma 4 fő.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

254/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

10./  Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, hogy legutóbb azért nem került elfogadásra a rendelet tervezet, mert volt néhány olyan pontja, mellyel kapcsolatosan a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, illetve a testület kérte átdolgozását a közterület felügyeletről szóló törvény alapján.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag 18.38 órakor érkezett vissza a terembe.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma 5 fő.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a módosítások megtörténtek, melyeket részleteiben ismertet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy a sátortáborozást szigorúan tiltsuk meg közterületen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy ezt a társadalmi együttélés szabályaira vonatkozó rendelet szabályozza. A 3. sz. melléklet vonatkozásában javasolja a közterület igénybevételéért fizetendő díjat tízszeresére emelni, mivel a rendelkezés gyakorlati alkalmazása során kiderült, hogy a hozzá fűzött jogi hatást jelen összeggel alkalmatlan kiváltani. Ezt a Pénzügyi bizottság is támogatta.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosításával, a 3. sz. melléklet vonatkozásában a közterület igénybevételéért fizetendő díj tízszeresére emelésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

255/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosításának, a 3. sz. melléklet vonatkozásában a közterület igénybevételéért fizetendő díj tízszeresére emelésének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

11./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott anyagot átnézte, megállapította, hogy olyan dolgokat tartalmaz, melyeket a testület is jól tud. Jelenleg nincs lehetőség pályázat benyújtására. Ezért kerestük meg az országgyűlési képviselőket, segítségüket kérve. Mindössze hárman reagáltak levelünkre, talán a szezon vagy a közelgő választások miatt. Információk nélkül viszont nem javasolja a napirend tárgyalását. Ismételten javasolja felkérni a polgármester urat, hogy végezzen lobbi tevékenységet a település égető problémájának megoldásához, melyben a testület tagjai is részt vállalnának.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére az önkormányzati szociális támogatás lehetőségét vizsgálni kell. Ezt a Jegyző úr feladatként kapta. A napi problémák a rendelet következményeképpen felmerülnek. Ezért nem javasolja az egész határozati javaslat elvetését.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a határozati javaslat azt  a maximumot tartalmazza, amit az önkormányzat ezen a területen jelenleg tud csinálni. Ezért javasolja annak elfogadását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a szüreti felvonuláson Budai Gyula államtitkár úrral beszélni erről a témáról. Azzal, hogy a testület a rendelet elfogadását egy évvel elhalasztotta, nem oldotta meg a problémát. Fenntartja korábbi javaslatát, hogy a szezon végén ismételten legyenek megkeresve személyesen vagy írásban azok a képviselők, akik nem reagáltak a korábbi megkeresésre. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat illetve javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

256/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

-       Badacsonytomaj Település környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát határozza el. A program részét képező települési szennyvízkezelési programot alkossa meg.

-       A település üdülő területein mérje fel az állandó, életvitelszerűen ott élő lakosok számát és figyelembe véve a lakósűrűséget, a hatályos településrendezési tervnél – ha a felmérés alapján arra lehetőség van -  vonja belterületbe.

-       A 2. pontban szereplő felmérés alapján, amennyiben szükséges a 26/2002. február 25-i Kormányrendeletben foglalt eljárás szerint kezdeményezze a szennyvíz elvezetési agglomerációk köréből történő kikerülést a Nemzeti Környezetügyi Intézet Dunántúli Kirendeltségén annak érdekében, hogy a 2014. – 2020. közötti időszakban pályázati lehetőségek az önkormányzat számára elérhetővé váljanak.

-       Azon településrészeken, ahol az elkészült TSZP. alapján a közműves szennyvízcsatorna hálózat kiépítése gazdaságosan nem valósítható meg, a Balatoni Fejlesztési Tanács által megvalósított, egyedi szennyvízkezelési rendszer kialakítását támogassa, (lásd: melléklet) mely kialakítására a 2014. – 2020. közötti időszakban pályázati források bevonását, felkutatását határozza el.

-       A szociálisan hátrányos helyzetben lévő ingatlantulajdonosok esetében vizsgálja meg az önkormányzati szociális támogatás lehetőségét.

-       Szezon végén ismételten legyenek megkeresve személyesen vagy írásban azok a képviselők, akik nem reagáltak a korábbi megkeresésre.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

12./  Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a fél éves beszámolóhoz kapcsolódóan, a MÁK által kiközölt előirányzatokkal módosult a rendelet-tervezet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

257/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

13./  Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni, az első félévi gazdálkodásról az előterjesztésben mindent leírt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megállapítja, hogy nem kíván senki hozzászólni. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

258/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

14./  Napirendi pont

BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Fodor József igazgatói megbízása lejár, emiatt kell kiírni a pályázatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások közül a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok hitelesített másolatát javasolja kivenni. A vezetői megbízás legfeljebb 5 év határozott időre szólhat, 3 hónapos próbaidő meghatározásával.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja az előnyök közé felvenni a turisztikai jártasságot.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a pályázatok elbírálása során van-e lehetőség a személyes meghallgatásra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen. Javasolja a pályázati kiírásba belefoglalni, hogy a Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az elhangzott javaslatok pályázati felhívásba történő beépítésével, majd az intézményvezetői pályázat kiírásával,  kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

259/2013. (IX.04.)  HüB határozat

BVKI intézményvezetői pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BVKI intézményvezetői pályázatot írja ki, a bizottság által tett javaslatok beépítésével:

-       A bizottság javasolja a pályázat elbírálásánál előnyként kezelni a turisztikai jártasságot.

-       Képviselő-testület tartsa fenn a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

15./  Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megállapítja, hogy nem kíván senki hozzászólni. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

260/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozzon arra, hogy az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél, hivatalánál, támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az intézmény tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntsön a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.

A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörben:   belső ellenőr 1 fő

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását támogassa.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

16./  Napirendi pont

A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az ebéd kiszállítása nem kötelező feladat. A jövőben az lehet jogosult, akinek orvosi igazolása van arról, hogy képtelen elmenni az ebédjéért.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag, háziorvos kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy díjazás ellenében az ebédet kiszállítsák. A mozgáskorlátozottakon kívül sokan az idős koruk miatt, illetve a nagy távolság miatt nem tudnak rendszeresen elmenni az ételért.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a témakör további kidolgozására van szükség.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az augusztusi testületi ülésen merült fel, hogy az önkormányzatnak az ebéd kiszállítása miatt költségei merülnek fel. A szállítási költséget 20-50 Ft közötti összegben a Társulás felszámolta a nem rászorulók részére, a Menü BT. szintén felszámolja az étel árában a szállítási költséget. Az önkormányzat részéről viszont nem jelentkezik semmiféle bevétel. A Társulás részéről az anyagunk elkészülte után érkezett meg a Szociális Intézmény vezetőjének a javaslata. A Pénzügyi bizottság a javaslatot kidolgozásra érdemesnek találta.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint el kell döntenie az önkormányzatnak, hogy tudja-e támogatni ezt a szociális juttatást vagy nem. Ha a szállítási költségeket áthárítjuk, akkor sokan nem fogják tudni igénybe venni az ebédet. Az lenne a szerencsés megoldás, ha mindenki hozzá tudna járulni a költségekhez, a megkülönböztetés feszültséget okoz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a nyugdíjas klub alelnöke egy korábbi ülésen úgy nyilatkozott, hogy ha megfelelően van tálalva, akkor az ebédet igénybe vevők a szállítási költség egy részét átvállalnák.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy Pordán Katalin intézményvezető által leírt javaslatok kerüljenek kidolgozásra, majd 2014-től legyen bevezetve a változás.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

261/2013. (IX.04.)  HüB határozat

A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a Balaton-felvidéki Szociális- és Gyermekjóléti Szolgáltat ntézményvezetője által leírt javaslatok kerüljenek kidolgozásra, majd 2014-től legyen bevezetve a változás.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

17./  Napirendi pont

Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a helyi gazdaság fejlesztését támogató marketing program megalapozását és fejlesztését illetve a kulturális alapú városfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatát, marketing stratégiai támogatását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a 3. pontot, a hatékony városkommunikációt is támogatja.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint az internet elérhető, a Badacsony újság és a helyi tv. szintén.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a 7. pontot is támogatja, mert a kereskedelem terén komoly gondok vannak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a 3., 5., 7. és 10. pontot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

262/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing Intézete által meghirdetett Országos Városmarketing Versenyhez csatlakozzon, a

-       A hatékony városkommunikáció új megoldásai alkalmazási programjának kidolgozása

-       A helyi gazdaság fejlesztését támogató marketing program megalapozása, kidolgozása

-       A belvárosi kereskedelem- és turizmusfejlesztés összehangolt marketingprogramjának kialakítása

-       A kulturális alapú városfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata és marketing stratégiai támogatása

témakörök kidolgozását tekintve.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

18./  Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

263/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy sürgősségi indítványként érkezett Kocsis Endre Zsolt kérelme. Kéri, hogy aki a kérelem tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

264/2013. (IX.04.)  HüB határozat

Napirendi pont felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága sürgősségi indítványként a „Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan” tárgyú előterjesztést 19. napirendi pontként felveszi.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

19./  Napirendi pont

Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a kérelmet nem támogatja. A Hajózási Zrt. legutóbb kiadott statisztikája szerint látható, hogy a forgalom a tavalyi szintnek mintegy felére visszaesett. A forgalom visszaesést biztosan érzékeli a kérelmező is, de emiatt az egy szezon miatt nem érzi megalapozottnak a kérelmet.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a testületnek az Alsó-bazársorral tervei vannak, építési terület lesz. Nem azért javasolta a testület a szezon előtt, hogy a Mólón ne legyen lehetőség az árusításra, hogy most pedig visszaálljon a korábbi állapot. Nem támogatja, hogy bárki is helyet kapjon a Mólón, nem biztos, hogy az egyedi bevételeket az önkormányzatnak figyelembe kell vennie.

 

Dr. Scheller György szerint a testületnek az a célja, hogy átlátható, szép legyen Badacsony, ezért továbbmutató javaslatokat kell hozni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Fonyódon teljes egészében megújult a park és a kiszolgáló helyiségek. Ha Badacsonyban az Alsó bazársoron lévő L alakú épület igényesen meg lenne csinálva, az bevételt hozhatna. Nem ért egyet az épület elbontásával.

A kérelmet nem támogatja, a hajóval érkező vendégek száma drasztikusan visszaesett, ez is része a bevételkiesésnek.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

265/2013. (IX.04.)  HüB határozat

A Kolimé Bt. képviseletében Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Kocsis Endre Zsolt (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 3.) kérelmét nem támogatja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 19.40 órakor bezárja.

 

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                              Dr. Scheller György

bizottság elnöke                                                                              bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!