2013. 07. 31. rendkívüli HÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 16/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. július 31-én 15.10 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                  bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet                bizottsági tag

Dr. Magó Ágnes                           bizottsági tag              (3 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Scheller György                     bizottsági tag

Vastag Gábor                                bizottsági tag             (2 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                          polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás              jegyző

Pásztor László                              ügyvezető

Nagy Lászlóné                              óvodavezető

Rácz Mária                                    nyugdíjas egyesület alelnöke

Part Andrásné                              Jegyzőkönyvvezető

(6 fő)

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat,  a tanácskozási joggal meghívottakat, és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Simonné Visi Erzsébet bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

213/2013. (VII.31.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Simonné Visi Erzsébetet és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

214/2013. (VII.31.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. július 31. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

 1. 1. Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

 1. 3. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 6. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 7. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 8. Pályázati kiírás weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kalmár György szerkesztő-operatőr, újságíró, Csiszka Antal és Kovács László Krisztián

 1. 9. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont

Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy Pordán Katalin intézményvezető foglaljon helyet a napirend tárgyalásának idejére az asztalnál. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy valóban úgy van-e, hogy a 64 ellátottból mindössze 3 személy tud az ebédért elmenni, a többiek részére muszáj kiszállítani az ételt.

 

Pordán Katalin intézményvezető ismerteti, hogy orvosi igazolás szükséges az ellátást igénybevevő állapotáról ahhoz, hogy az ebédet kiszállítsák részére. A háziorvos az igazolásokat kiállította.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a helyi gondozónők rendelkeznek-e az előírt képzettséggel. Kérdezi, hogy változott-e az ebéd minősége és mennyisége az elmúlt időszakban.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy Badacsonytomajon minden gondozónő szakképzett. Az ételre vonatkozóan pozitív visszajelzéseket kapott, azonban időnként kemény harcot kell folytatni a konyhával. Bízik benne, hogy az ebéd minősége tovább javul. Az első félévben tapasztalt létszámcsökkenést nem biztos, hogy az étel minősége okozta, tudomása szerint az étkeztetést lemondó 11 főből 2 fő elhalálozott. Az elmúlt években ilyen mérvű csökkenés nem volt tapasztalható.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Képviselő-testület részben a beérkezett panaszok miatt kívánja a Menü Bt-t Kft-vé alakítani, így nagyobb beleszólási lehetősége lesz a működésébe.

 

Pordán Katalin intézményvezető megjegyzi, hogy az étel kiszállítása folyamatos problémát okoz.  Tavaly december végéig a szociális étkeztetés során a kiszállítást a társulás gépjárművével látták el. A gépjárművek eladása Badacsonytomaj vonatkozásában különösen nagy veszteséget jelent, mivel nagy és szétszórt területet kell ellátni, mely a gondozónők lehetőségét meghaladja. Az önkormányzat által nyújtott segítséget megköszöni. Megjegyzi, hogy a jogszabály nem írja elő az ebéd kiszállítását a gondozottak részére, az erre fordított idő kiesik a tényleges érdemi feladatokra fordítható időkeretből.  Más munkáltatóknál a szerződésbe belefoglalják, hogy az ebédet előállító konyha köteles a kiszállítást megoldani. A Társulás szervezete hamarosan feláll, megkezdődik a szerződések áttekintése. Reméli, hogy a szociális szolgálat tekintetében is módosításokra kerül sor, az étkeztetés problémája is megoldódik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az étel kiszállításának költségeit ki viseli.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy amíg a kistérség működött, addig a járművük szállította az ebédet. Most az autó továbbra is szállítja az időseknek az ételt, viszont az önkormányzat fizet a kistérség részére. A törvény szerint ez nem kötelező feladat, ha van igény a házhozszállításra, akkor azt külön meg kell fizetni. Megjegyzi, hogy a Támasz ügyből Badacsonytomajnak 40 millió forintos vesztesége keletkezett, a környező önkormányzatokkal való kapcsolatát is megnehezíti. Kérdezi, hogy a gondozási naplók ellenőrzése milyen módon és gyakorisággal történik. A házi segítségnyújtás intézményesített formában történik-e.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy tudomása szerint a Menü Bt. részéről történő kiszállítás a kalkulált árukban benne van.  Szerződésük értelmében a kiszállítást a konyhától 2 km-nél távolabb eső ingatlanokhoz végzik, a gondozónők viszik ki a közelebb lakók részére az ebédet. A gondozási naplókkal kapcsolatosan elmondja, hogy 2011-ben, a vezetői munkakör átvételekor szembesült azzal, hogy a naplók vezetése nem felel meg a törvényi és szakmai előírásoknak. Azóta ez javításra került. Az ellenőrzés havi rendszerességgel történik, havonta megbeszélést tartanak. A házi segítségnyújtást Badacsonytomajon is a szolgálat látja el.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ha hibák merülnek fel a napló vezetésében, ki vonható felelősségre.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy a vezető gondozónővel rendszeres az egyeztetés, ekkor a hibák korrigálása megtörténik.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy Badacsonytomaj 40 millió forintos veszteségének is meg volt a felelőse, a rendőrségen is járt ez a téma. Kérdezi, hogy utánajártak-e az ügynek, és mit tett a Társulás a rendezés érdekében. Megjegyzi, hogy a többi önkormányzat részéről nem történt semmi.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy amikor a visszafizetési kötelezettség keletkezett, még nem dolgozott ebben a munkakörben, nem ismeri az előzményeket. Így nem tud nyilatkozni. Javasolja, hogy a polgármester úr a társulási ülésen tegye fel a kérdést.

 

Rácz Mária saját tapasztalataira hivatkozva elmondja, hogy az ebéd minősége a januárihoz viszonyítva javult. Gondot jelent viszont a gondozónői helyettesítés. Ha valaki hiányzik, lehetetlen kivárni a megfelelő helyettesítést. Erre megoldást kell találni. Javasolja kivenni a gondozónők feladatköréből az ebéd kihordását, így a valós segítségnyújtással többet tudnak foglalkozni. A meghatározott ütemet tartani kell, hiszen egy cukros idős esetében nem engedhető meg, hogy késsen az ebéd. A higiéniára jobban oda kell figyelni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy más településeken hogyan oldják meg az ebéd kiszállítását. Itt 60 ebéd kiszállításáról kell gondoskodni, ennek a költségét valakinek fel kell vállalni.  Kiemeli, hogy ez nem kötelező önkormányzati feladat.

 

Pordán Katalin intézményvezető ismerteti, hogy a szociális alapszolgáltatásnak része az ebédkihordás, de ebben minden település nem részesülhet. 600 fő alatti települések esetében a falugondnoki szolgálat szállítja ki az ebédet. Tapolcán úgy oldják meg, hogy egy adag étel kiszállításáért mindenkitől 100 Ft-ot kérnek el. Ebből illetve az önkormányzati támogatásból finanszírozzák a vállalkozót, aki magánvállalkozás keretében hordja ki az ételt. Társadalmi önkéntesek is végezhetnék a feladatot, de ennek területünkön nincs hagyománya. Más megoldást nem lát, mint a konyhával kötött szerződés módosítása oly módon, hogy ezt a feladatot nekik kelljen megoldani.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a Menü Bt-nek van egy olyan autója, melynek hitele még nem járt le, költségeit valamilyen szinten az önkormányzat viseli. Ez is megoldást jelenthet. Kérdezi, hogy a gondozottak a 100 Ft/ebéd hozzájárulást fel tudnák-e vállalni.

 

Rácz Mária szerint az igazán rászorulók bevállalnák ezt a díjtételt, mely havi szinten 2 eFt-ot jelent. Fontos a tervezett intézkedés bevezetése előtti megfelelő tájékoztatás.

 

Pordán Katalin intézményvezető elmondja, hogy két éve próbálkoznak a szállítási díj bevezetésével egyes településeken, emiatt bizonyos lemorzsolódás következett be. Ezért a jövedelemtől függően sávosítást vezettek be a szállítási díjak tekintetében. A díj bevezetése egyfajta természetes leválogatódást is jelenthetne, csak a valóban rászorulók vennék igénybe a kiszállítást. Véleménye szerint vannak olyan ellátottak, akik rendelkeznek orvosi igazolással, de el tudnák hozni az ebédjüket. Akinek valóban szüksége van a segítségre, az igényli, de viszont megfelelő minőségű ebédet kell kapnia.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a határozatba belefoglalni, hogy a rendszer átvizsgálását meg kell oldani, a következő ülésre készüljön egy megoldási javaslat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a fenti kiegészítéssel a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

215/2013. (VII.31.) HüB határozat

Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról szóló beszámolót fogadja el azzal, hogy a következő ülésre a szociális étkeztetés jelenlegi rendszerének átvizsgálása történjen meg és készüljön egy megoldási javaslat.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a nyugdíjas klub segítését a megoldáshoz. Elmondja, hogy ha a nyugdíjas klub következő összejövetelén foglalkozna a témával, szívesen részt venne a megbeszélésükön.

 

Rácz Mária ígéretet tesz arra, hogy meghívják az ülésre a képviselő asszonyt. Elmondja, hogy a bizottság illetve a testület e témában tartott ülésein szeretne részt venni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag hangsúlyozza, hogy még nem született végleges döntés az ebéd kiszállítás módjáról, feltételeiről. Fontos, hogy a lakosság ne kapjon hamis információkat. Nem kötelező feladat, de sokan természetesnek veszik ezt a szolgáltatást.

 

Rácz Mária elmondja, hogy az érintettek véleményét bekéri, csak az elhangzottakat fogja elmondani. Személy szerint természetesnek tartja, hogy a költségeket meg kell osztani.

 

Pordán Katalin intézményvezető megjegyzi, hogy a tervezést a következő év vonatkozásában lehet megtenni, a térítési díjat csak jövő évtől tudják módosítani.

2./  Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megjegyzi, hogy a fenntartó a jövőben az önkormányzatok által létrehozott társulás lesz.

 

Nagy Lászlóné intézményvezető az előterjesztés 6. pontjából hiányolja annak meghatározását, hogy milyen mértékben fogyatékos gyerekeket lehet felvenni az óvodába. Megjegyzi, hogy súlyos tanulási nehézségekkel küzdő illetve mozgáskorlátozott gyerekek felvételéhez szükséges szakmai és tárgyi feltételekkel nem rendelkeznek. A programban enyhe fogyatékkal élő gyerekek nevelését vállalták fel.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy tudomása szerint az óvoda felújítása során az akadálymentesítés megtörtént.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a pályázaton nem nyertek, ezért az óvoda nem akadálymentesített.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel az Alapító Okirat módosítását támogatja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

216/2013. (VII.31.) HüB határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítását fogadja el azzal a pontosítással, hogy az óvodába csak enyhe fogyatékkal élő gyerekek vehetők fel.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

3./  Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy több olyan napirend volt a Pénzügyi bizottság ülésén, melyhez a költségvetés módosítása szükséges. Kérdezi, hogy az elhangzottakat bele lehetne-e építeni ebbe a módosításba.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülését követően a képviselő testületnek el kell fogadnia a javaslatokat, melyek a következő költségvetési rendelet módosítás során kerülhetnek átvezetésre.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a kisbusz térítésmentes használatának kidolgozása megtörtént-e. A felmerülő költségek fedezete a javaslat szerint a rendeletbe kerülne beépítésre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2013. január 1-től az iskola fenntartása átkerült a KLIK-hez, akik csak a kötelező feladatok költségét hajlandók felvállalni. Amíg az iskolának az önkormányzat volt a fenntartója, a gyerekek szállítása nem jelentett problémát. A költségvetésben szereplő üzemanyag költség erejéig lehet a kisbuszt igénybe venni.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet módosítására vonatkozó javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

217/2013. (VII.31.) HüB határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot fogadja el.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

4./  Napirendi pont

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a tervezet értelmében aki ápolási díjra vagy közgyógyellátásra jogosult, automatikusan jogosult a kisbusz igénybevételére is.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a javaslat a kisbusz élelmiszer vásárlásra való igénybevételét is tartalmazza a szociálisan rászorulók részére. Ezt heti egy meghatározott napon, vagy egy kötelező tapolcai úttal egybekötve tudja elképzelni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az igénybevétel szabályait még pontosan ki kell dolgozni, az anyag egyenlőre azt tartalmazza, hogy a polgármester és a jegyző mindenkor hatályos együttes utasítása alapján vehető igénybe a kisbusz. A rendelet módosítással a jogi háttér biztosított.

 

Rácz Mária elmondja, hogy a heti 1 alkalmat a bevásárlásra elegendőnek tartja. Javasolja összeírni, hogy kinek mire van szüksége, a pénz előre összegyűjthető. A betegek orvosi vizsgálatra történő szállításakor legtöbbször kísérőre is szükség van. A gépkocsivezető a kísérő szerepét betölthetné, hiszen az idős emberek felügyelet nélkül nem tudnak a vizsgálatokon megjelenni. Sokat jelentene a város idősei számára ez a fajta segítségnyújtás.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy korábban az ő közbenjárására jutottak be Tapolcára a betegek a kistérségi busszal a vizsgálatokra. A polgármester és a jegyző gyakorolja a kisbusz felügyeletét, kéri, hogy az egészségügyi problémákkal küszködő betegek kapjanak elsőbbséget.

 

Rácz Mária szerint a betegeket kísérő és felügyelő gépkocsivezető kieső munkaidejének ellentéttelezésében a betegek jelentős része anyagilag is részt vállalna.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint célszerű lenne ezt a rendeletet a nyugdíjas klubbal és az érintettekkel megtárgyalni, a javaslatokat belefoglalni.

 

Krisztin N. László polgármester egyetértve az elmondottal is, javasolja, hogy a Hivatal mérje fel, hogy milyen lehetőségei vannak. Ha eltúlzott ötletek érkeznek, melyek teljesíthetetlenek, az rossz érzéseket fog szülni. A gépjármű már jelenleg is leterhelt, 8 órakor gyerekeket, 11 órától ebédet szállít. Ezt figyelembe véve kizárt, hogy a betegeket a gépkocsivezető kísérje és megvárja. Ígéretet tesz arra, hogy a testületi ülésre a Jegyző úrral az idevonatkozó anyag vázát előkészítik.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy a gépkocsi igénybevételének pénzügyi fedezete is legyen megvizsgálva.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy az ebédszállítás nem kötelező önkormányzati feladat, a gondozónők munkaidejében is zavart okoz.  Más megoldást kell találni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szociális kerek asztal megbeszélésre került sor a kistérség megszűnésével összefüggésben, ahol a járművekről is egyeztettek. A gondozónők kérték, hogy segítsen be az ebédszállításba az önkormányzat illetve a Menü Bt. is, mellyel egyetértett. Az önkormányzat a meglévő költségvetési keretein belül segíti ezt a feladatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a tervezetben szerepel, hogy ez az ellátási forma csak azok számára érhető el, akik egészségügyi állapotuknál vagy szociális helyzetüknél fogva rászorulók. Tehát nem taxi jellegű szolgáltatásról lenne szó, nem alanyi jogon jár.

 

Rajzó Ildikó bizottsági elnök nem javasolja a rendelet tervezet elfogadását. Előtte egyeztetni kell a gondozónőkkel, a nyugdíjasklubbal, az érintettekkel.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a rendelet tervezetben foglaltakat el lehetne fogadni, a jogi környezet tisztázott. A gépjármű használatának kidolgozása igényelne több előkészületet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a piros suzuki állapota rossz, gyakorlatilag használhatatlan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy alapos előkészítés szükséges, egyeztetni kell többek között a kórházzal és a szakrendelőkkel is.  Az autó kihasználtsága most is jelentős.

 

Rácz Mária elmondja, hogy a háziorvos is meg tudja adni a szükséges adatokat, azt, hogy hová szokta utalni a betegeket. Az orvosok rendelési ideje így megtudható.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a testület felé a rendelet tervezet elfogadását az elhangzottak figyelembevételével javasolja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

218/2013. (VII.31.) HüB határozat

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el.

A bizottság a gépjármű használat kidolgozására a 2013. októberi soros ülésig felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

5./  Napirendi pont

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megjegyzi, hogy az anyag 95 %-ban megegyezik az előzővel, a módosítást a dőlt betűs és kiemelt szöveg tartalmazza.  A rendelet tervezetbe a Kormányhivatal állásfoglalásában foglaltak kerültek beépítésre, melyek egy részével nem ért egyet. Megjegyzi, hogy a jövőben célszerű lenne a bérleti díjakat módosítani olyan formában, hogy az önkormányzat éves elfogadott rendezvény programjában szereplő helyi ünnepek időszakára vonatkozóan magasabb közterület használati díj kerüljön megállapításra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy további problémák is felmerültek, melyeket a jegyző úrral személyesen ellenőrizni fognak. A hírek szerint gyakorlatilag két személy bérelte ki az összes önkormányzati területet, a viszonylag alacsony  bérleti díjat kihasználva két–háromszoros áron adták tovább a területeket. Ezt igazolja az is, hogy Greznár úr tájékoztatása szerint tavaly kb. hasonló bérleti díjat kért. Máshonnan is visszajelzés érkezett, hogy nevetségesen alacsonyak a kiemelt időszakban az önkormányzat által meghatározott bérleti díjak. Kéri átgondolni, hogy ezzel a helyzettel mit lehet kezdeni, az árakat a valós piaci értékhez kell közelíteni. Bizonyos hozzá intézett emaileket a testület részére továbbítani fog.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a Kormányhivatal levelében a közterület meghatározására vonatkozó részt nehezen tudja értelmezni. Hol van az a határ, ahol a helyi önkormányzat, mint a város gazdája meghatározhatja, hogy milyen tevékenység folytatható. Felháborítónak tartja, hogy a város lakóinak kellemetlenséget okozó tevékenységeket is el kell viselniük. Véleménye szerint minden településen arra törekszik az önkormányzat, hogy az ott lakók jól érezzék magukat. Belátja viszont, hogy a magasabb rendű jogszabályok előírásaival nem lehet vitatkozni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a közterület felügyeletről szóló rendelettel nem lehetne-e valamilyen szinten összehangolni ezt a rendeletet. Így lenne az önkormányzat kezében jogosítvány.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy jelenleg ez a hatályos rendelet. Ennek 18. §-a az Étv.-re hivatkozik. Idézi az idevonatkozó előírásokat. A Kormányhivatal állásfoglalásával nem kíván vitatkozni. A Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján ha a közterület használatának szabályozására más jogszabály alapján is lehetőség van, így a közterület felügyeletről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. szerint is van rá lehetőség.  Azonban ebben az esetben a 18. §.-ból ki kell venni az Étv-re vonatkozó részeket, a közterület felügyeletre vonatkozó törvényre kell hivatkozni a helyi rendeletben, ennek a szabályait kell figyelembe venni. Tehát, ha ebben a formában nem jó, így lehetne átdolgozni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért az elmondottakkal, további átdolgozásra javasolja a rendelet tervezetet az elhangzott javaslatok alapján. Véleménye szerint a táblázatot is egyértelműsíteni kell a műszaki osztály segítségével. Az elhangzottak beépítését kéri, a piaci áraknak megfelelő magasabb közterület bérleti díjat nemcsak a Borhétre, hanem az összes kiemelt önkormányzati rendezvényre vonatkozóan kell meghatározni. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

219/2013. (VII.31.) HüB határozat

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  nem javasolja a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását a  Képviselő-testületnek.

Javasolja átdolgozni a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Tv. előírásai szerint.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az elhangzott javaslatok alapján a rendelet tervezetet dolgozza át, a táblázatot a műszaki osztály segítségével egyértelműsítse. A piaci áraknak megfelelő magasabb közterület bérleti díjat nemcsak a Borhétre, hanem az összes kiemelt önkormányzati rendezvényre vonatkozóan javasolja meghatározni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:       azonnal

Felelős:         Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 16.40 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 16.45 órakor folytatódik.

6./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

220/2013. (VII.31.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

7./  Napirendi pont

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyagba a lakossági fórumon elhangzottak illetve az azóta beérkezett javaslatok beépítésre kerültek. Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megjegyzi, hogy a 2. §-t javasolja kibővíteni egy 5 %-os párolgási tényezővel. Elmondja, hogy az önkormányzat nem rendelkezik minden fontos adattal, például nem tudható, hogy havonta mennyi szennyvíz kerül elszállításra az ingatlanokról. Nincs meg a kedvezményekre jogosultak köre sem, hiszen a jövedelmi viszonyok folyamatosan változnak, felmérni lehetetlen.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke aggályosnak tartja a rendelet tervezet elfogadását, mert nem állnak rendelkezésre konkrét számadatok. Nem tudható, hogy a megfogalmazott kedvezmények hogyan hatnak az önkormányzat költségvetésére.  Javasolja a következő egy évet adatgyűjtésre felhasználni, majd a konkrét számok birtokában visszatérni a rendelet kidolgozására.

 

Krisztin N. László polgármester a jegyző úr felvezetését kiegészítve elmondja, hogy megkeresték ebben a témában a megyében működő országgyűlési képviselőket, az illetékes minisztériumot, a DRV-t annak érdekében, hogy választ kapjanak arra, hogy miért ilyen nagy az eltérés az árak tekintetében. Semmitmondó válaszok érkeztek. Az emberek nehezen fogadják el, több település mulasztásos törvénysértést követett el, mert a rendeletet nem vezették be. A jegyző úrnak egy kompenzációs anyag készítését javasolta, mellyel valamiféle egyensúly megteremthető lenne azok között, akik csatornával vezetik el a szennyvizet és akiknek nincs erre lehetőségük. Viszont a kompenzáció nagyon magas, 50 – 100 millió forint közötti összegre tehető. Természetesen vélelmezett számokat használtak, ezért Rajzó Ildikó képviselő érvelését elfogadja. Egyetért azzal, hogy konkrét adatok nélkül nem szabad bevezetni. Támogatja az adatgyűjtést. Nagyon fontosnak tartja a további  csatornázás feltételeinek megteremtését.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint is a végleges megoldást a csatornázás jelentené. Tisztában van azzal, hogy vannak olyan területek, ahol ez nem oldható meg. Az elszállított szennyvíz mennyiségéről pontos adatot kaphatna a későbbiekben az önkormányzat a szállítás jogát elnyert vállalkozótól. A felhasznált vízmennyiségről pedig a DRV. adhat tájékoztatást. A kedvezményezettek körét is nagyon nehéz kezelni, véleménye szerint célszerűbb lenne várni. Más településen is hasonlóak a gondok, tehát nem egyedi Badacsonytomaj helyzete.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az elhasznált vízmennyiségen van a hangsúly, de legalább 3 évre visszamenőleg lenne szükség az adatokra.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy Badacsonytomaj is lehetne mulasztásos törvénysértésben, hasonlóan sok településhez.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag szerint egy évvel, az adatgyűjtés lezárultáig a rendelet hatályba lépését el kellene halasztani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a rendelet már hatályban van, egy kapcsolódó kompenzációs lehetőségről beszélünk. Simonné Visi Erzsébet megjegyzése a rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozik. Az önkormányzat lefolytatott egy kvázi közbeszerzési eljárást, melyet egy vállalkozó 2 év időtartamra elnyert. Ez is komoly problémákat jelenthet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén már beszélt arról, hogy más településeken, pld. Badacsonytördemicen 2002-ben már bevezették ezt, csak más néven. Az új Mötv. előírásait be kell tartani. Az anyag 3. §-ának költségkihatása nem ismert, a 2. §. viszont a jelenleg hatályos terheket csökkentené, mellyel lehetne segíteni a problémákkal küszködő háztartásokon. Érdemes a lehetőségeket kihasználni, például a párolgás tekintetében a 10 % elfogadható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy így az eredeti cél nem valósul meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a mulasztásos törvénysértéses helyzet kialakulását nem tudja bevállalni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a 10/a. §. nagy bizonytalanságot jelent, melynek komoly anyagi vonzatai lehetnek. Javasolja kihagyni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egy év időtartamra, az adatgyűjtés időszakára javasolja a tervezetből kivenni. Véleménye szerint a DRV. felé, az országgyűlési képviselők felé ismételt megkeresésekkel kell élni. Javasolja a szükséges intézkedések megtételére a Polgármester urat felkérni. Fontos lenne a csatornázás megoldása pályázat segítségével.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utak nagy része is a csatornázást követő aszfaltozással tudott megújulni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat, miszerint a csatornázást folytatni kell. Amíg nem valósulhat meg, a kompenzációs kérdésekben minden lehetséges módon kérni kell az országgyűlési képviselők támogatását. Ehhez a munkához a képviselők is szívesen társulnak. Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

221/2013. (VII.31.) HüB határozat

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását 1 évvel javasolja elhalasztani a Képviselő-testületnek. Javasolja a következő egy évet adatgyűjtésre felhasználni, majd a konkrét számok birtokában visszatérni a rendelet kidolgozására.

A bizottság szerint a csatornázást folytatni kell. Amíg nem valósulhat meg, a kompenzációs kérdésekben minden lehetséges módon kérni kell az országgyűlési képviselők támogatását, mely munkához a képviselők is szívesen társulnak.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

8./  Napirendi pont

Pályázati kiírás weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kalmár György szerkesztő-operatőr, újságíró, Csiszka Antal és Kovács László Krisztián

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben megfogalmazott pályázati díjakat nevetségesen kevésnek tartja. Ha ezek a lehetőségeink, akkor is másként kell megfogalmazni. Egy web lap elkészítése többszázezer forint.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a leírt összegeket a bizottság javasolta.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint csak első helyezettet kellene kihirdetni, aki a megbízást kapná.  Kérdezi, hogy a jövőben ő felügyelné a honlapot, vagy átvenné a jelenlegi informatikus.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jegyzőkönyvből értesült a testület igényéről. Úgy értelmezte, hogy a javaslattevő az oldal megújítását szeretné, egyszeri alkalommal. Élő szerződése van az önkormányzatnak Hoffer Péter informatikussal, ő üzemelteti a honlapot.  Természetes van mód a szerződésmódosítás kezdeményezésére is.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint akkor használható a honlap, ha annak adminját a Jegyző illetve az önkormányzati dolgozó kezelheti.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy egy helyezést adjon ki az önkormányzat, 50 eFt díjazással.  Évek óta problémát jelent, hogy a honlap kezelhetetlen.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke pluszként egy Vastag Gábor készítette ajándéktárgyat, egy üveg Város Borát, illetve 1 éves ingyenes strandbelépőt javasol biztosítani a nyertes pályázónak. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

222/2013. (VII.31.) HüB határozat

Pályázati kiírás weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a weboldal készítésére vonatkozó pályázati kiírást elfogadja azzal, hogy a pályázók között az I. helyezett 50 eFt pénzjutalomban, egy Város Bora ajándékban, a Vastag Gábor készítette ajándéktárgyban illetve 1 éves ingyenes strandbelépő jutalomban részesüljön. Több helyezett ne kerüljön kihirdetésre.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

9./  Napirendi pont

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy az aláírási gyűjtőíven szereplő 18 éven aluliak aláírása érvényes-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 14 éven felüliek aláírását el kell fogadni a fogászati alapellátás kapcsán.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy van-e újabb jelölt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nincs, Tóth Attila visszalépett. A helyettesítés továbbra is Balatonedericsen történik, a doktor úrról nem tudunk semmit.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a javasolt doktornő munkájával – aki Balatonedericsen látja el a helyettesítést -  kapcsolatosan érkezett-e bármiféle visszajelzés az önkormányzathoz.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy egy hölgytől érkezett panaszbejelentés, akinek a jó fogát húzta ki a doktornő a rossz helyett.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a sajtóból arról értesült, hogy a badacsonytördemici képviselő-testület tagja volt a doktornőnél, nagyon elégedett volt az ellátással.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy egyedül Dr. Folly Réka jelentkezett a fogászati praxis megvételére, akinek a praxisjogot a tulajdonos szeretné eladni. Más lehetőség jelenleg nincs.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja, hogy a településen Dr. Folly Réka legyen a fogorvos, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 tartózkodással, igen szavazat nélkül, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

223/2013. (VII.31.) HüB határozat

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága nem támogatja, hogy Dr. Folly Réka részére kerüljön értékesítésre a fogorvosi praxisjog.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

10./  Napirendi pont

Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megjegyzi, hogy a települési értéktárat nem kötelező létrehozni. Létrehozása esetén a Települési Értéktár Bizottság külsős tagjai megválasztásra kerültek, az AD-HOC bizottság tagjai közé még két képviselőt is jelölni kell. A bizottság informálisan, de egy alkalommal már ülésezett.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint nincs szükség a bizottság folyamatos munkájára. Úgy tudná elfogadni a létrehozását, ha nem terhelné tovább a település költségvetését.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy jegyző úr javaslatának elfogadása esetén is van költsége a bizottság működésének. Amikor a bizottság felállítása szóba került, akkor nem egy önkormányzati bizottságról volt szó, hanem egy adott feladatra, meghatározott időre létrehozott bizottságról, tiszteletdíj nélkül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Mötv. szerint a bizottsági tagok többségének képviselőnek kell lennie, az előterjesztés 3. határozati javaslatának elfogadását tartaná célszerűnek. Javasolja egy meglévő bizottság feladatkörének kibővítését. A Pénzügyi bizottság a feladatot a Humán bizottság hatáskörébe javasolta beépíteni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a feladatkör kapcsolódik a bizottság munkájához.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag el tudja fogadni, hogy ne alakuljon újabb bizottság, de az önkormányzaton belül foglalkozni kell a kérdéssel. Kérdezi, hogy lakossági körből kit lehetne társadalmi segítőként bevonni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ha a feladat a Humán bizottsághoz kerül, kell-e a nevét módosítani, vagy elegendő az SZMSZ-ben a feladat és hatáskör módosítása.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az AD-HOC bizottság adott feladatra jönne létre, annak teljesítése után megszűnik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a képviselők közül ő már tagja a bizottságnak, rajta kívül még két képviselő beválasztása szükséges. Javasolja Dr. Magó Ágnes és Folly Péter képviselők jelölését. Kéri, hogy aki az elhangzottak szerint támogatja a Települési Értéktár létrehozását, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

224/2013. (VII.31.) HüB határozat

Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

I./ a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény 3. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Települési Értéktárat hozza létre.

A bizottság önálló Települési Értéktár Bizottság felállítását nem támogatja, a feladatokat a Humán bizottság hatáskörébe javasolta beépíteni.

II./Az Ad-hoc Bizottság létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátására a következő személyeket javasolja:  Rajzó Ildikó képviselő, Dr. Magó Ágnes képviselő, Folly Péter képviselő.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

11./  Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javasolta a Nagytérségi Társulás megkeresését a pályázati lehetőségek vizsgálata és kihasználása érdekében.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az Óvoda korszerűsítésére benyújtott pályázat miért volt eredménytelen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudható, miért nem nyertünk támogatást.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

225/2013. (VII.31.) HüB határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

12./  Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a társönkormányzatok hogyan foglaltak állást a TÁMASZ ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csak néhányan válaszoltak az általa kiküldött anyagra. A mai napon aláírta az ügyvéd úr részére a meghatalmazást a bírósági eljárás lefolytatására. Megjegyzi, hogy más út is volt, de az költségesebb volt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Csiki féle bolt előtti terület felújítása miért akadt el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felújítás készen van, a fákat kell még beültetni, ha az időjárás lehetővé teszi.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy ilyen időben nem lehet fát ültetni. Több helyről kértek árajánlatot a fák vonatkozásában, nettó 20-25 eFt egy földlabdás fa. A mai napon kapott ajánlatot konténeres fákra, 10 eFt/darab áron.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy többen megkeresték azzal, hogy Badacsonyban sok a szemét. A szemetet rendszeresen össze kell szedni.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy a hét elején a VN. KFT. a Remondis KFT-től 800 eFt-os számlát, plusz 200 eFt-os konténer számlát kapott. A szemét nagyon gyorsan termelődik, a konténer elszállítását követően 1 óra múlva már tele van. Ezt fényképekkel is igazolni tudja. A Csigáskúti buszmegálló szeméttárolója mindig háztartási szeméttel van tele. A sok csikk szintén problémát okoz. A strand szabályzata nem tartalmazza, hogy a strandok területén tilos a dohányzás, javasolja ezt belefoglalni. Az önkormányzat épülete mögötti dohányzásra kijelölt helyen is sok a csikk, pedig az edényzet ki van helyezve. Ezért egyetért azzal, hogy a közterületeken a dohányzás tiltva legyen.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a Csiki bolt előtti területen az első két fa helyére valaki festéket öntött. A földet itt mélyen ki kell cserélni, mert a fák ki fognak pusztulni. A strandokon kicsik a szelektív szemétgyűjtők. A tomaji strandon a kijelölt helyen dohányoznak, úgy látja javult a helyzet e tekintetben. A Kert utcai játszótér mászó részén a gumírozott megoldás nem megfelelő. A rönkök helye még mindig lyukas. Egyébként a most kialakított játszótereknek, játékoknak nagy sikere van. A Kert utcában meg kell akadályozni, hogy a gyerekek a forgalmas útra kijussanak, az árokba beleessenek. A jövő évi költségvetésben az ehhez szükséges fedezetet biztosítani kell.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a badacsonyi parkban lévő homokozó helyét felszedték. Az egész területet rendezni kell, az apró kavicsos megoldás nem jó. Forintos Ervin képviselő javasolta, hogy legyenek közlekedő utak, a többi területet pedig füvesítsék be.  A Kert utcai játszótérnél az árok mellé sövény ültetését tervezik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem javasolja a Kert utcai játszótér felújítás kifizetését, amíg a vállalkozó a hibákat ki nem javítja.  A gyöngykavicsot a szüreti időszak után javasolja társadalmi munkában fellapátolni, és ezt követően a füvesítéshez a talajt előkészíteni. Javasolja a felszedett kavics bedeponálását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a játszótereknek és a strandon lévő napernyőnek nagy sikere van. Kérdezi, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlannal és a Götli Edit féle utakkal mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2. hrsz-ú úttal kapcsolatosan az önkormányzat kérelmének helyt adtak, a munkaterület átadására a szezon végét követően kerülhet sor. Közigazgatási úton további fellebbezésnek nincs helye, egyéb fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. A Götli Edit féle ügyben nincs fejlemény. A következő ülésen a folyamatban lévő peres ügyek napirendként fognak szerepelni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan többen megkeresték, hogy egy aggregátor zavarja a pihenni vágyók nyugalmát.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy ez egymás bosszantását szolgálja. Zajmérővel bemérték, nem hangosabb a megengedettnél, de zavaró.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a betonkerítés elbontása mikorra várható.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a háromszori pénzbírság kiszabása nem vezetett eredményre. Az ingatlant a férj megvásárolta, az új tulajdonos perújítást kezdeményezett a kerítés elbontásával kapcsolatosan is. Az egyik pénzintézet végrehajtási jogot jegyzett be a 15/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy ha a bank az ingatlan árverezését megkezdené, az önkormányzatnak azonnali hatállyal jeleznie kell igényét.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

226/2013. (VII.31.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

13./  Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

227/2013. (VII.31.) HüB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 18.00 órakor bezárja.

 

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                             Simonné Visi Erzsébet

bizottság elnöke                                                                              bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!