2013. 06. 26. HÜB Jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 14/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. június 26-án 14.30 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

 

 

Jelen vannak: Simonné Visi Erzsébet             bizottsági tag

Scheller György                           bizottsági tag

Vastag Gábor                               bizottsági tag              (3 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                                  bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                          bizottsági tag              (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás             jegyző

Wolf Viktória                                 aljegyző

Csizmarik Béláné                         iskola igazgató

Nagy Lászlóné                              óvodavezető              (4 fő)

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat, a tanácskozási joggal meghívottakat és a hivatal dolgozóit.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Dr. Scheller György bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

199/2013. (VI.26.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága levezető elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Scheller Györgyöt és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Simonné Visi Erzsébet levezető elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e, hogy az ülést ő vezesse le, a bizottság elnökének és helyettesének távolléte miatt. Kéri, hogy aki egyetért a személyével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi


200/2013. (VI.26.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az ülés levezető elnökeként Simonné Visi Erzsébet bizottsági tagot jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Simonné Visi Erzsébet levezető elnök

Simonné Visi Erzsébet az ülés levezető elnöke javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

201/2013. (VI.26.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

  1. 1. Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató

  1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatos vélemény kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné

  1. 3. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

  1. 4. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

  1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

  1. 6. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában 2013/2014. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

  1. 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Simonné Visi Erzsébet levezető elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Simonné Visi Erzsébet levezető  elnök

 

  1. I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont

Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet a bizottsági ülés levezető elnöke kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy a beszámolóhoz nem kíván kiegészítést tenni. Elmondja még, hogy az igazgatói álláshelyre nem nyújtotta be pályázatát, magánéleti okok miatt. A kiírt pályázatra 1 pályázat érkezett, Krisztin N. Lászlóné részéről. A tantestület részéről a véleményezés megtörtént, melyen a tankerületi igazgató asszony is részt vett. A nyílt szavazáson 100 %-os támogatottságot kapott a pályázó, a titkos szavazáson 1 nem szavazat volt.

 

Simonné Visi Erzsébet a bizottsági ülés levezető elnöke megköszöni a bizottság nevében is az igazgató asszony munkáját. Kérdezi az anyaggal kapcsolatosan, hogy mit takar a kiemelt feladatok között a munkafegyelem javítása, elsősorban a napköziben.

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy a gyerekek jelentős része semmilyen feladat- tudatot nem hoz otthonról. Megdöbbentő számára, hogy 7-8. osztályos gyerekeknek nincs semmiféle feladata, ezen változtatni kell. A gyerekek öntudata hatalmas, de komoly gondot jelent, hogy nincs megfelelő kapcsolat a gyerekek és a szülők között. Sok helyen nincsenek közös programok, beszélgetések, és ezek hiánya az iskolában csapódik le.

 

Simonné Visi Erzsébet az ülés levezető elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

202/2013. (VI.26.) HüB határozat

Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató  munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

2./  Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatos vélemény kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet a bizottsági ülés levezető elnöke kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 14.48 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy Krisztin N. Lászlóné pedagógus jelenleg kerékpáros táborban van a gyerekekkel, a testületi ülésen már részt tud venni. Pályázati anyagának összeállításához, a fejlesztési célok meghatározásához a tantestület többségének véleményét kikérte, a javaslatokat a fejlesztési program tartalmazza.

 

Simonné Visi Erzsébet az ülés levezető elnöke kérdezi, hogy ha a Miniszter nevezi ki az igazgatót, akkor miért kell a testületnek foglalkozni a pályázattal. A pályázati anyagot nem kapta meg, így nem tud kérdéseket feltenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a nemzeti köznevelési törvény szerint ilyen esetben a székhely szerinti önkormányzatnak az intézményvezető személyével kapcsolatosan véleményt kell adni. Nem egyetértési jogról, hanem véleményezési jogról van szó, mely nem köti a kinevezési jog gyakorlóját.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag felveti, hogy a polgármester felesége a pályázó. Ez nem jelent összeférhetetlenséget?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy összeférhetetlenségről akkor lehetne beszélni, ha az önkormányzat tartaná fenn az intézményt. Az iskola fenntartója a KLIK, a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja, így összeférhetetlenség nem merül fel.

 

Simonné Visi Erzsébet az ülés levezető elnöke kéri, hogy aki Krisztin N. Lászlóné intézményvezetőként való megbízását az oktatásért felelős miniszternek javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

203/2013. (VI.26.) HüB határozat

Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatos vélemény kérése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. Lászlóné a Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezetői munkakörre való megbízását az oktatásért felelős miniszternek javasolja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

3./  Napirendi pont

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Simonné Visi Erzsébet a bizottsági ülés levezető elnöke kérdezi az előkészítőt, illetve az intézményvezetőt, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészítés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

204/2013. (VI.26.) HüB határozat

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

4./  Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet a bizottsági ülés levezető elnöke kérdezi az előkészítőt, illetve az intézményvezetőt, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy a  Pedagógiai Programot maximálisan tartsák be.

 

Nagy Lászlóné intézményvezető elmondja, hogy a programban minimális változtatások történtek, elnevezéseket kellett módosítani, jogszabályokat aktualizálni. Régóta a programban foglaltaknak megfelelően dolgoznak, igyekeznek pontosan betartani azt.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy az anyagot figyelmesen áttekintette. Örül annak, hogy az egészségvédelem bekerült a programba, ez illeszkedik a szolgáltatástervezési és esélyegyenlőségi programokhoz. Az együttműködés területén az esélyegyenlőségi programban foglaltakat is figyelemmel kell kísérni.

 

Simonné Visi Erzsébet levezető elnök kéri, hogy aki a Pedagógiai Program elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

205/2013. (VI.26.) HüB határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

5./  Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet a bizottsági ülés levezető elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólást tenni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy leírta a jogszabályi hátteret és hozzátette, amit a költségvetés megkövetelt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az általános tartalék terhére az önkormányzat további finanszírozást nem tud vállalni az intézményben. Ha a javaslatot a testület elfogadja, akkor a fejlesztési tartalék terhére lehet a költségeket prezentálni, illetve a társönkormányzatok hozzájárulása is szükséges, melyhez még a költségvetés módosítását elő kell készíteniük a Társulási Tanács bevonásával.

 

Nagy Lászlóné intézményvezető ismerteti, hogy a köznevelési törvény egyértelműen leírja, hogy a fenntartónak három csoport esetében kötelező biztosítani a pedagógiai asszisztenst szeptember 1. után. 114 eFt-os minimálbérrel tervezték az asszisztens bérét plusz Erzsébet utalvány biztosítását kérik számára.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági ülés levezető elnöke kérdezi, hogy ezen összegben részt vállalnak-e a társönkormányzatok.

 

Nagy Lászlóné intézményvezető megjegyzi, hogy ez a teljes összeg, mely az állami normatívával csökkenthető.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy 2013-ban 3 havi bérjellegű kiadás és járulékai jelentkezik, a decemberi bér már 2014. költségvetési évet terheli. A bért támogatja egész évben a Magyar Állam, szeptember 1-től a pedagógiai asszisztens alkalmazása az óvoda csoportlétszámára tekintettel kötelező. Vagy létszámbővítést hajt végre a fenntartó, vagy a létszámgazdálkodást kell felülvizsgálnia a bizottságnak, a testületnek illetve a Társulási Tanácsnak. A társönkormányzatok a gyereklétszám alapján az intézményt együttesen finanszírozzák.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy a következő napirend a 3 csoport indításáról szól, tehát innentől ez nem lehet kérdés.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy két megoldás lehetséges. A demográfiai adatokat figyelembe véve pár év múlva nem biztos, hogy indokolt a három csoport kialakítása, két csoport esetén nem kötelező az asszisztens alkalmazása. Megoldás lehet 3 csoport esetében a meglévő létszám kereten belül megoldani a feladatot, vagy plusz személy felvételével. A HEP véleményezése során előtérbe került egy bölcsődei csoport indítása is, bár ez egy hosszabb távú elképzelés.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági ülés levezető elnöke hiányolja, hogy nincs az előterjesztésben döntési alternatíva, meg van mondva, hogy mit kell szavazni. Legalább két verziót kellett volna megjelölni.

 

Nagy Lászlóné intézményvezető megjegyzi, hogy a közneveéási törvény értelmében 13 fővel indítható egy csoport, tehát itt a 3 csoport indítása indokolt.  Megjegyzi, hogy Káptalantótiból várnak még gyerekeket, illetve januárban érkezik 3 kiscsoportos gyermek. A vidéki szülők nem tartják be minden esetben a beiratkozás időpontját.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jogszabály kimondja, hogy mikor kell beíratni a gyerekeket. A jegyzőnek fel kell szólítania a szülőket a beíratási kötelezettség betartására, tehát itt valaki részéről mulasztás történt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági ülés levezető elnöke kéri, hogy aki a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásával a fejlesztési tartalék terhére egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

206/2013. (VI.26.) HüB határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatását javasolja – a fejlesztési tartalék terhére -  a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

6./  Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában 2013/2014. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet az ülés levezető elnöke megjegyzi, hogy az előző napirend értelmében egyértelmű az indítandó csoportok száma. Kéri, hogy aki a 3 óvodai csoport indításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

207/2013. (VI.26.) HüB határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában 2013/2014. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában 2013/2014. nevelési évben 3 óvodai csoport indítását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Nagy Lászlóné intézményvezető kérdezi, hogy a fenntartó óvodai-bölcsődei csoportban, vagy bölcsőde fenntartásában gondolkodik-e, mivel a két esetben más-más a jogszabályi háttér.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy ez a következő napirend keretében lesz részletezve.

 

7./  Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Simonné Visi Erzsébet az ülés levezető elnöke kéri az aljegyzőt, hogy ismertesse a Helyi Esélyegyenlőségi Program fontosabb elemeit.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei július 1. után csak a program elfogadását követően tudnak pályázatokon részt venni. Az önkormányzat meglévő esélyegyenlőségi programjának érvényessége 2013-ban lejár, a tavaly esedékes felülvizsgálata nem történt meg. A HEP-et olyan szakember készítheti el, aki az ehhez szükséges végzettséggel rendelkezik. A Hivatalban Horváth Márta műszaki osztályvezető kolléganőjével a képzésen részt vettek és a szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Külső mentoruk első körben „leszakértette” az anyagot, végső soron a képviselő-testület fogadja el. Az anyagban szereplő adatok megszerzéséhez nyújtott segítséget mindenkinek köszöni. Az anyag fórumoztatása megtörtént az intézményvezetők, szociális szakemberek és a helyi orvosok körében, a képviselők és bizottsági tagok is kézhez kapták. Az előzetesen visszaküldött észrevételeket, javaslatokat megköszöni. A kiegészítéseket piros betűvel jelezte, így fogja ismét megküldeni az érintettek részére. Legfontosabb rész az intézkedési terv, melyben 3 témát javasoltak.  Az intézkedési területek megfogalmazásánál próbálták a rendelkezésre álló adatok ismeretében részletesen kifejteni a rövid, közép és hosszútávú paramétereket, a szükséges erőforrásokat leírni. Ismerteti, hogy a HEP 5 övre szól, két évente felül kell vizsgálni. A legtöbb momentum a forrásoktól függ. Az idősek nappali ellátása, a gyerekek napközbeni ellátása és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem részekre tagozódik. Sajnos a település öregedési indexe kimagasló, az országos értékekhez jelentősen meghaladó, értéke 262.  Az idősek nappali ellátása ugyan nem kötelező törvényi előírás, de ha pályázati forrás bevonására lehetőség lenne, akkor egy már meglévő ingatlanban kialakításra kerülhetne egy nappali ellátó. A gyerekszületések száma ezzel szemben nagyon alacsony, sok fiatal fél attól, hogy nem tudja a gyermekét elhelyezni és emiatt elveszíti a munkáját. Szükség lenne egy bölcsődére vagy családi napközire, mely integráltan az óvodában is kialakítható lenne. A családi napközi hosszabbított nyitva tartással, akár éjszakai gyermekfelügyelettel többletszolgáltatást is nyújthatna. Az óvodavezető helyettes elmondta, hogy két szakemberrel már rendelkeznek a bölcsődés korúak ellátásához, tehát a humán erőforrás helyben adott. Ha pályázati lehetőséggel megvalósulhatna az elképzelés, ezzel talán a fiatalok helyben tartása is erősödhetne. A harmadik ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy az a település egészére vonatkozik, a negatív helyzetek orvoslásához további adatokra van szükség.  Ha elfogadásra kerül a program, akkor a polgármesteri hivatal az intézményekkel karöltve meg tudja kezdeni a megvalósítást, a településről az adatok begyűjthetők és tovább elemezhetők lesznek.

 

Nagy Lászlóné intézményvezető elmondja, hogy a helyettese által elmondottakkal egyetért. Két kolléga elvégezte a 3 év alatti gyermekek gondozására felkészítő iskolát. Ha az idő eljön, a tárgyi feltételeket a fenntartó talán biztosítja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági ülés levezető elnöke kéri, hogy aki a Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

208/2013. (VI.26.) HüB határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. évre vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

Simonné Visi Erzsébet az ülés levezető elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 15.15 órakor bezárja.

 

k. m. f.

Simonné Visi Erzsébet                                                              Dr. Scheller György

bizottsági tag, levezető elnök                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!