Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.12.04 rendkivüli testülti jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 21/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 04.-én 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                     alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Takács Lajos                                      képviselő                                             (6 fő)                                     

Mékli Bernadett                                  képviselő

Hartai Béla                                          képviselő

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: Forintos Ervin képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                                   jegyző                                                (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                     pénzügyi ügyintéző

Gyimesi Mónika                                     műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                         pályázati referens

Dr. Végh József                                       ügyvéd

Rakics Anna                                           VN Kft. ügyvezető

 

Lakosság részéről jelen van:  (2 fő) 

            

                                                              

                                                       NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, Forintos Ervin képviselő előzetesen jelezte távolmaradását. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Mékli Bernadett képviselő 17:11 órakor kimegy az ülésteremből,

szavazásra jogosultak száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

 

442/2023. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                  

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő 4 nyílt napirendi pont szerepel. Aki a 4 nyílt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

443/2023. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. december 04.-ei rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Tátika műemléki épület liftjének karbantartási és üzemeltetési szerződésének megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Balaton utca vízelvezetési nehézségeinek enyhítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 1. Kisfaludy-ház hasznosítása, pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

Tátika műemléki épület liftjének karbantartási és üzemeltetési szerződésének megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Mékli Bernadett képviselő 17:12 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

A szavazásra jogosultak száma 6 fő

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a karbantartási és üzemeltetési szerződés 48 hónapos időszakra történő megkötését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bizottsági ülésen tisztázták a részleteket. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

444/2023. (XII.04.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Tátika műemléki épület karbantartási és üzemeltetési szerződéseinek megkötése  

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. felhatalmazza a polgármester a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez szükséges liftek karbantartási és üzemeltetési szerződésének megkötésére, az ehhez szükséges lépések megtételére, valamint a szerződés megkötéséhez bruttó 4.023.360 Ft./48 hónap összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a működési kiadások terhére, valamint az azt követő évek költségvetésének működési kiadásainak terhére.

 

Határidő:        elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

2./ Napirendi pont

Balaton utca vízelvezetési nehézségeinek enyhítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Fő utca és a Balaton utca további szakasza vízelvezetési problémáinak a felülvizsgálatára vonatkozó kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakossági észrevételekre reagálva a Képviselő-testület javasolja, hogy a teljes projekt szakaszon, a garancia keretében vizsgáltassák meg a csapadékvíz elvezetését. Az Önkormányzat befogadta ezeket a jelzéseket és kérjük kivizsgálni.

 

Dr. Végh József ügyvéd megerősíti, hogy a garanciára a Képviselő-testület tartson jogot annak tisztázása érdekében, hogy tervezői, vagy kivitelezői hibáról van-e szó. A tervezéskor nem tudták, hogy ez a beruházás a Badacsony hegy oldalában készül?

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy a műszaki átadási eljárás végén nem mi vagyunk, de megszólalunk, mint az állampolgárok képviselője. Ezért próbált úgy fogalmazni, hogy ez nem jelenti automatikusan további önkormányzati összegek elismerését. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás?

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy a műszaki tartalom módosítása szükséges-e, illetve engedélyköteles-e a tevékenység? Nem jelenthet később problémát? Van egy közel 10 millió Ft-os költség összeg. Meg kellene vizsgálni azt a részét, hogy a van-e tervezői biztosítás. Kiegészítő indítványként kérné, hogy dr. Végh József ügyvéd úr ezt vizsgálja meg és tegyen a tervező felé ezirányú megkeresést.  

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy 2 hónapja foglalkoznak az üggyel. Azokra a változásokra melyek az előterjesztésben szereplő műszaki tartalomban szerepelnek szól, adják a forrást. Azon kívül, hogy a garancián belül szeretnénk megvizsgáltatni a projekt területet, nem tudjuk azt számszerűsíteni. Időközben Brájer Évától a BTTF vezérigazgatójától azt a tájékoztatást kapta, hogy ők ezt a tervezővel átvezették a rajzokon.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, ha nem pályázati pénz, akkor nincs az 5 éves kötöttség, engedélyeztetés?

 

Krisztin N. László polgármester felvázolja a lehetőségeket:

 

 • Az előterjesztésben szereplő műszaki tartalom későbbi megvalósításához a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő összeget biztosítja.
 • Kérjék, hogy a Beruházó és a Kivitelező garancia keretében vizsgálja felül a teljes projekt terület csapadékvíz elvezetését.
 • A Képviselő-testület kérje fel Dr. Végh József ügyvédet, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a probléma megoldása érdekében van-e kártérítésre lehetőség

 

Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja ez előzőekben felvázoltak szerint az előterjesztésben szereplő határozati javaslat kiegészítését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

445/2023. (XII.04.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balaton utca és Fő utca vízelvezetési nehézségeinek enyhítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte, s abban az alábbi döntést hozza:

 

1./ a Balaton utca vízelvezetése kapacitásának megnövelése feladatra benyújtott ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja, az ajánlatkérés nyertesének a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft-t nyilvánítja bruttó 9.969.500 Ft árral, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges bruttó 9.969.500 Ft forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

2./ Felkéri a BTTF Zrt-t, mint Beruházót, valamint a Vértes-út Kft-t, mint Kivitelezőt, hogy garancia keretében vizsgálják felül a teljes projekt terület csapadékvíz elvezetését.

 

3./ Felkéri Dr. Végh József ügyvédet, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a probléma megoldása érdekében van-e kártérítésre lehetőség.

 

Határidő:        elfogadás azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

446/2023. (XII.04.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI határozata

Badacsonytomaj VN Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. kérelmére (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., képviseli: Rakics Anna) a  Badacsonytomaj VN Kft. biztonságos működéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosít 4.278.586.- Ft összegben, azaz négymillió-kettőszázhetvennyolcezer ötszáznyolcvanhat forint összegben. a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonytomaj VN Kft. biztonságos működéséhez támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2024. január 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. március 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:          a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

4./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház hasznosítása, pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a benyújtott pályázat alapján a Kisfaludy-ház 1 éves időtartamra vonatkozó bérbeadását.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a B1237 Kft. ügyvezetőjét, Török Péter urat. Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése?

 

Török Péter ügyvezető elmondja, hogy nincs kiegészítése a benyújtott pályázati anyaghoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy bizottság bontotta a pályázatot, melyen Pályázó is részt vett. Kéri dr. Végh József ügyvédet nyilatkozzon, hogy a pályázat megfelel a pályázati kiírásnak.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy igen, rendben van.

 

Mékli Bernadett képviselő rákérdez a koncepciós javaslatban leírt szolgáltatás bővítési irány várható megvalósítására.

 

Török Péter ügyvezető elmondja, sok függ a szezontól. Ehhez nem csak ők kellenek, hanem az Önkormányzat, a sümegiek, a Veszprémi Múzeumi Igazgatóság. Ha minden összeállna, akkor részükről pozitív a hozzáállás. A működésükbe belefér, örülnének neki.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság ajánlásával, a B1237 Kft. pályázatának elfogadásával, a szerződés megkötését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

447/2023. (XII.04.) számú határozata

Kisfaludy-ház hasznosítása – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Kisfaludy-ház hasznosítása – pályázat elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában levő Badacsonytomaj, Badacsony településrész, Kisfaludy u. 28. szám alatti Badacsonytomaj 035/26 helyrajzi szám alatt található ingatlant a B1237 Kft., ügyvezető: Török Péter, (8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.) pályázó részére 15.000.000,- Ft/év + rezsi összegért 1 év határozott időszakra, melegkonyhás, étteremként történő üzemeltetésre vonatkozóan bérbe adja.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a 2. pont szerinti szerződés előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a pályázót értesítse a döntésről, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő:         szerződéskötésre 15 nap

 

 

Krisztin N. László polgármester Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 17:36 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

            Krisztin N. László                                                                             Dr. Bodnár Attila                                      

                polgármester                                                                                      jegyző

 

 

 

             Mékli Bernadett

                                                                    képviselő

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!