2023.10.25 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 18/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 25-én (szerdán) 09.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                     alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                             (7 fő)                                     

Hartai Béla                                          képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                     pénzügyi ügyintéző

Gyimesi Mónika                                     műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Dr. Végh József                                      ügyvéd

Rakics Anna                                           VN Kft. ügyvezető

 

Kovács Ágnes                                         jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről jelen van:

 

Csúri Ákos

Hrabovszki László                                                                                         (2 fő)              

                                                              

                                                       NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

354/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülés meghívójában 21 nyílt napirendi pont szerepel. Aki a 21 nyílt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

355/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. október 25-i soros, nyílt ülésének napirendjét 21 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve 2023-2024. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről – ajánlat bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisfaludy-ház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kodály Zoltán utca telekügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Óvoda napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Napelemes lámpák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Pályázatokról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester napirend előtt jelenti be, hogy a korábbi Tanács Elnök, Német Lajos elhunyt. A munkássága, amellyel a település fejlődéséhez hozzájárult vitathatatlan. Kéri, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek rá. Köszöni szépen. Az egy perc letelte után a polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámoló szóban lesz. Jelezte Brájer Éva, hogy a 14. napirendi pont tárgyalásánál jelen lesz. A Kisfaludy-ház kapcsán Török Pétert köszönti, s ezt a napirendet szeretné majd elsőként tárgyalni. Elmondja, hogy a bizottság tárgyalt mindent. Mivel tegnap volt az ülés, így nem készült forgatókönyv. Kéri, hogy aki támogatja a 11-es napirendi pont 1-es napirendre történő áthelyezésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

356/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosításának elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. október 25-i soros ülésének napirendjét a 11-as pont 1. pontra változtatásával elfogadja.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

Csúri Ákos napirend előtt szeretne felszólalni, melyhez megkapja a szót.

 

Csúri Ákos elmondja, hogy 2023. augusztus 23.-i ülésen a háta mögött volt egy támadássorozat. Végig nézte az egész felvételt. Most itt szeretne néhány dolgot hozzá fűzni és válaszolni. Olyan gondokat mondtak, amihez nem volt köze. Forintos Ervin azt mondta, hogy tisztánlátást szeretne. Ez rendben is van. Csak itt kellett volna lennie mindenkinek. Ez nem történt meg. Egy hónappal később volt. Még az Egry Múzeum is szóba került. Ekkor elmondja, hogy mit beszéltek, nem bántott senkit. Ezek után Borbélyné Galambos Gabriella szólalt fel. Az egyik gond a borászatokkal kapcsolatban volt. Ez véleménye szerint senkit nem érdekel. Volt egy szerződés és nem a borászat kereste meg, hanem a szervező cég. Majd azt mondta, hogy a borászatoknak volt ez a helye. Megmondta, ha akarja, akkor kiteheti a szórólapokat. Azt várta, hogy borászként vagy képviselőként elmondja, hogy a Borhéten a képviselő diszkót akart, de szavaztak, hogy más program legyen. Fel sem merült, hogy a milliós költségekből bármit átvegyenek. Elmondja, hogy miért szavazták meg a pénzt, hogy a borászatok is ott legyenek. Nem ő kereste meg a várost, hanem a város kereste meg őt. Nem tudja, hogy borászként vagy képviselőként van jelen. Elmondta a képviselő, hogy az illető felhívta, de a képviselő hívta fel őt. Elmondja, hogy mit beszéltek. A képviselő a feszültséget keltette. Az a kérdés, hogy miért keresték meg. Szerinte sohasem fog semmi változni, ha így állnak hozzá. Az, hogy bántották a háta mögött, az nem érdekli. Az alapítvány alapítójaként ingyen hozott ide programokat, 19 országos média megjelenése volt ezeknek. Május végén 26 országos média megjelenése volt a városnak, majd később 79 országos megjelenést adott a városnak. Összesen 126 média megjelenést adott ennek a városnak. A buli miért fontos? Hartai Béla azt mondta, hogy a szerződéseket akarta. Miért nem elég csak a betekintés? Gondolja, hogy az is elég lehetett volna Reméli, hogy nem a BBB csoportban akarta kitenni. A másik tény az az volt, hogy nem nevesíti meg a települést, de elmondja, hogy a környező településeken is sikeres volt. Ábrahámhegyen nem hosszabb időre ugyan, de szervezett programokat és a fényeket a település adta. Nem először vettek ebben részt. Most a város kereste meg őket. Ábrahámhegy támogatásként adta a pénzt. Mékli Bernadett azt mondta, hogy katasztrófa volt. Mi volt az? A vihar miatt maradt el koncert. Nem véleményezi a kérdést, hogy vissza kell-e fizetni az elmaradt koncert árát. Tudni kéne, ha elmaradt a koncert és a fellépő megjelenik, akkor nem jár vissza. Navracsics Tibor azt mondta, hogy a leglátogatottabb fesztivál a Kőfeszt volt. A képviselőnek ez katasztrófa. Pedig nem. Ennyit szeretett volna elmondani. A megjegyzés, amit mondott, hogy ide többen nem jön, ezt fenntartja. Köszöni szépen.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Pulpitummal kapcsolatban már akkor is elmondta a véleményét.

 

Csúri Ákos válaszában elmondja, akkor őket hívja meg.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, ajánlattételre nem volt lehetősége, hogy cégeket javasoljon. Azt mondja, lehet az önkormányzat több céget keresett volna meg, akkor jobb lett volna. Köszöni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az, hogy ő hívta fel a Csúri urat, az nem igaz, hiszen éppen akkor borkostolót tartott. Ide is tudja hívni a csoport vezetőjét. Nagyon megviselték az elmondott szavak. A másik, hogy borász vagy képviselő? Igen, megszavazta, mert azt gondolta, hogy ez majd emel a színvonalon. Borászként ki lett zárva a rendezvényről.

 

Csúri Ákos elmondja, hogy nem lett kizárva. Nem akart ebbe itt belemenni. Volt egy borhét, ami a borászatokról szól, amihez volt rendezvény szervezve. Ez volt a borászatoké. A Kőfeszt nem a borászatokról szól, hanem kulturális rendezvény. Csak azért, mert van bódé, akkor alap, hogy ott legyenek borászatok? Nem gondolja, hogy mindenre joga van. Engedélyt kell kérni, ha ott akar lenni. Nem kértek engedélyt. Ne keverje össze. Semmi köze a Borhétnek a Kőfeszthez, amit egy alapítvány rendez. Ne keverje össze. Nincs értelme. Minden szabályos volt. Az, hogy nem éltek a lehetőséggel és reklamáltak a díjjal kapcsolatban, ezzel nincs gondja. Aki fizetett az kinyitott. Plusz programokat is akartak, és nem akartak fizetni. Azután jött, hogy mennyibe kerülne, de senki nem akart fizetni. Nem volt benne az eredeti tervekben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, szeretné, ha a Csúri Ákos eljönne egy megbeszélésre, ahol a borászatok is ott lesznek.

 

Csúri Ákos válasza, rendben.

 

Harta Béla képviselő nem menne ilyen részletekbe bele. Szerinte méltatlan. Két kérdése van. Az egyik Borbélyné Galambos Gabriellával kapcsolatban, hogy tudott vele beszélni, ha más van megjelölve kapcsolattartónak. A szerződés mással van. Hiszen a szerződés a testület elé soha nem került, a tartalmát nem tudják. Azért kérte ki. A programhoz kapcsolódó szerződés a dolga és nem az épületek kiadása. Nem is az ő feladatuk, hanem hatósági döntés lesz az egész.

 

Csúri Ákos elmondja, hogy segít. Az alapítványt megkereste a cég és erre válaszolt. Direktben nem beszélt, Borbélyné Galambos Gabriella hívta fel, hogy hallotta mi történt és kitelepülnének. Tehát a kérdést érti, de nem neki kell feltenni. A képviselő viszont azért hívta fel hogy a borhéten úgy működtek ahogy, de ez egy másik téma volt. Mindent megvalósított, amit vállalt. A média megjelenés tekintélyes.  

 

Mékli Bernadett képviselő elmonda, hogy igaza van, hogy nem volt itt, de nem gondolja, hogy ez gond lenne. Most se mindenki van itt a napirendek kapcsán. Az előterjesztések nem zártkörűek. Képviselő, és a lakosok véleményét továbbítja. Ki kéri magának, amit mondott. A véleményét, mint képviselő elmondta. Sokaknak nem tetszett. A katasztrófát az időre gondolta. Az, hogy nincs nyitva borászat, az nem elfogadható. Ezt most is fenntartja. A rendezvény szervezésben nem jártas, azért kérdez ilyet. Azt is kérte, hogy a 18millió forinttal kapcsolatban kéri az elszámolást. Most is kéri.

 

Csúri Ákos elmondja, hogy nem tőle kell kérni az elszámolást. Szerinte nem tartalmazza a szerződés az elszámolást. Megszervezték.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, akkor tájékoztatást kellett volna kapni a jegyzőtől.  

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, nem politikai akció, miért rá fényeznek ki mindent? Nem fog indulni a választásokon.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy miért minden a választásról szól? Miért nem mondta, hogy nem tőle kell kérni. Akkor az illetékestől fogja kérni. Joga van megkérdezni amire kíváncsi.

 

Csúri Ákos elmondja, hogy igaza van. Csak nem napirend után kellett volna. Látta, hogy mi történt a gyakorlatban. Olyan állítások voltak, amit ki kér magának. Minden össze volt kavarva, még a személyek is. Már válaszolt ezekre a dolgokra. Rendet szeretne, azért mondta el.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, akkor igaza van. Ezért is látszik, hogy nem megrendezett volt. Tudja, hogy mit tett.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy honnan veszi, hogy ő beszélt a borászok érdekében? Nem szólt senkinek.

 

Mékli Bernadett képviselő válaszában elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella mondta.

 

Csúri Ákos elmondja, a Pulpitum a Márkóval vette fel a kapcsolatot. Neki csak a kérések érkeztek. Senkihez nincs köze hozzá, még Krisztin N. Lászlónak sem. Nem véd senkit. Ebben az ügyben nem kereste meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Samu Márk beszélt a borászokkal és jelentkezési lapot küldtek be, s azt továbbították, hogy vizsgálják meg, hogy a borászatok hogyan jelenhetnek meg. Kaptak választ és két borász fogadta el.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy nagyon negatív volt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy bement akkor a polgármesterhez és kérdezte, hogy mit tud. A Sípos Balázst meghívták és vele beszéltek. Ennyit tudtak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondaná, hogy az egyik az, hogy a képviselőknek elmonda, hogy ő kereste meg Csúri Ákost. Ezért is, már előtte kb 10 borásszal volt beszélgetés. Felvetődött, hogy minőségi irányba menjenek el. Főleg a Borhét és a szüret kapcsán. Itt hangzott el Csúri Ákos neve, hogy máshol csodát tett. Ekkor jött a megkeresés, addig csak beszélgettek. Ezután gyorsultak fel az események. Hiszen voltak itt Kőfeszt programok, amik jók voltak, például január-februárban. Ezek sikeresek voltak. De volt itt a borászatokkal megbeszélés. Az egyiken itt volt Csúri Ákos is.

 

Csúri Ákos elmondja, hogy második és a harmadik megbeszélésen itt volt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az volt a javaslat, hogy a Greznárt és a Molnár Bencét is keressék meg. Ő vállalta a Csúri Ákos meghívását. Csak az Ákos jött el. Egy programtervezet került elő, amit a jelenlevők elfogadtak. Megbeszélték, hogy 22 óra helyett a rendezvények később érjenek véget. A harmadik megbeszélésen fogadták el a véglegest. Az került a testület elé. Úgy, hogy a művelődési ház, mint szervező kapja a pénzt, és oldja meg. Megszervezték a megbeszélést. Meglepődne, ha ellenvélemény lenne, hiszen elfogadták a tartalmakat.

 

Csúri Ákos elmondja, azt gondolja, hogy a fotókon is látszik, hogy soka voltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a Kőfeszt menet közben merült fel. Leszerződtek. Sajnos az időjárás olyan volt, amilyen. Azt gondolja, hogy azt szerették volna tovább vinni, hogy inkább minőségi jellegű népi hagyományokra épülő programsorozatot akartak.

 

Harta Béla képviselő Csúri Ákos felé intézve a nevét pontosítaná, nem jól mondta. Köszöni.

 

Krisztin N. László polgármester is köszöni.

 

Csúri Ákos távozik az ülésről.

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának több módosító javaslata volt, több dologban is. Az egyik javaslat, hogy úgy volt, hogy az nyújthat be pályázatot, aki soha nem állt peres ügyben az önkormányzattal. Ezt szeretnék módosítani, hogy öt éven belül nem állt perben és jelenleg sem áll perben az önkormányzattal. A régmúlt nem számít szerintük. Tehát ezt mindenképpen javasolják. A másik a kiírásnál volt. A licit 500.ezer Forint legyen, a beérkezés ideje november 30, s ekkor lenne a bontás és a licit is. A bérleti idő 1 év és az induló bérleti díj 15millió forint. Kaució a bérleti díj 10%-a. Az ingatlan megtekintése pedig november 20. napján lenne. Ezeket javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az is volt, hogy ha két ajánlat érkezik, akkor mindenképpen licit lesz.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a nyitvatartás is volt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő egyetért. Elmondja, hogy az elbírálásnál előnyt jelentene a kötelező nyitvatartás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beszélgetések során előjött az inflációkövetés, ami nehezen érthető. Javasolja a kiírás „D” pontját törölni. Az elbírálásnál a „4” pontot javasolja törölni. Az üzemeltetést megbeszélték. Előnyt jelent, ha végig vállalja, de ezt kötelezővé teszik május 01. és szeptember 30. között minden nap. Szezonon kívül hétvégén kötelező. A felújításokkal kapcsolatban pontosítani kell. Úgy fogalmazzák, hogy az üzemszerű működéshez szükséges felújításokat végezze el, hogy ki tudjon nyitni folyamatosan. A bérleti szerződés „2.” pontjában a dátum 2025. január 01. helyett 2024. december 31 legyen. Ügyvéd úr ez nem gond?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy rendben, semmi gond. Úgy volt vele, hogy december 31. 00,00 óráig. Legyen minden összhangban.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Még annyit szeretne, hogy sok igazolást kérnek, s az egyikben az van, hogy az önkormányzattól. Szeretné pontosítani, hogy az önkormányzat hivatalos neve szerepeljen.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy más székhelyű cég pályázik, akkor más az önkormányzat is. Azért szerepel így.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ha budapesti, akkor az illetékes kerülettől.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a bérleti szerződésben a 18. pontnál volt módosítás. Beszéltek róla, hogy kevés a három nap a kiköltözésre. Szerinte legyen több.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a bérlő tudni fogja december 04.-én, hogy mi a helyzet. Ott már tudni fogja, hogy mikor kell kipakolni. Bőven lesz ideje.

 

Borbélyné Galambos Gabriella köszöni, akkor így jó lesz.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy bőven időben tudni fogja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.

 

Hartai Béla képviselőnek kérdése lenne. Egy évről beszélnek a pályázati kiírásnál. Valóban lehet pályázó, aki kiveszi így? Szerinte nem jó kategória. Módosító javaslata, hogy az egy évet hat évre módosítsák. A törvény szerint viszont nem lehet a szerződést meghosszabbítani.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott az időtartammal kapcsolatban, hogy tárgyalások vannak arról, hogy ha az EU-s források újra jönnek, akkor jó eséllyel forrást kapnak a felújításra. Még jóval korábban beszéltek arról, hogyan tudják ezt majd megoldani. Azt a helyzetet szeretnék elkerülni, mint ami most is van másik ügyben, így jött az egy év.

 

Török Péter két kérdés tenne fel. Az egyik a bérleti szerződés 20-as pontja említi, hogy azonnali hatállyal felmondható a szerződés a bérbeadó részéről. Szerinte ez nem jó. Szeretné kivenni belőle. A Covid nagyon nehéz helyzeteket teremtett.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Covid más helyzet volt.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy azt jogszabállyal rendezte az állam.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akár vissza is jöhet a Covid. Javaslat?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy akár körül is tudja írni. Tudja pontosítani a részleteket. Egyébként volt a Covid miatt is már ilyen bírósági döntés. Természetesen tudja részletezni. Az önkormányzat érdekeit néz, ez a dolga.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy ez a biztosítéka az önkormányzatnak.

 

Török Péter másik kérdése az adóigazolással kapcsolatban, minden tagtól kell? Minden egyes tulajdonostól?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy valószínűleg az OTP és egyéb hasonló cégek nem fognak pályázni. Ehhez a részhez ragaszkodik.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy magánszemély melyik önkormányzattól kérje? Ahol laknak?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, ahol adó vagyontárggyal rendelkezik. Az összes szerződés itt lesz megkötve. Ha változás lesz, akkor felmondás lehet. A következő kiírás sokkal keményebb lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vitát lezárja. Módosító javaslat volt a hat év futamidő. Ha többséget kap, akkor egy pontot vissza kell majd tenni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, ha ez többséget kapna, akkor sokat kellene változtatni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bérleti időtartam 6 évre módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 4 ellenszavazattal az alábbi döntést hozza:

 

357/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 035/26 hrsz-ú, természetben az ún. Kisfaludy-ház ingatlan hasznosítása vonatkozásában nem fogadja el a pályázati felhívásban a bérleti időtartam 6 évre történő meghirdetését.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a végig beszélt kiírást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

358/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 035/26 hrsz-ú, természetben az ún. Kisfaludy-ház ingatlan hasznosítása okán pályázat kiírását határozza el az alábbiak szerint:

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 1. 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy u. 28. szám alatti Badacsonytomaj 035/26 hrsz.
 2. területe: 4497 m2
 3. megnevezése: kivett vendéglő
 4. műszaki állapota:
 5. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképtelen)
 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése:  
 2. A hasznosítás módja: bérbeadás
 3. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:
 1. Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2023. november 30. napja 12,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Kisfaludy-ház hasznosítására”)
 2. Pályázat bontásának helye, ideje: 2023. november 30. napja 14,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Rózsakő terme
 3. A pályázati tárgyalás helye, ideje: 2023. november 30. napja 14,30 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Rózsakő terme
 4. A bérleti szerződés időtartama: 1 éves határozott időtartam
 5. Induló bérleti díj: 15.000.000.-Ft  + rezsiköltség
 6. Kaució: a bérleti díj összegének 10%-a/1.500.000,- Ft összeg megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva szükséges.
 7. Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 8. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: a beérkezett pályázattal kapcsolatos képviselő-testületi döntés 2023. december 4. napján tartandó ülés keretében történik meg, a szerződéskötés a képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 9. Licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft.
 10. A pályázó pályázatában vállalja, hogy a május 1. és szeptember 30. napja közötti szezoni időszakban kötelezően működteti a Kisfaludy-házat, szezonon kívül csak a hétvégéken.
 11. A pályázó pályázatában vállalja, hogy az ingatlan üzemszerű működéséhez szükséges felújítást a műemlékvédelmi hatóság engedélyével, és a hatályos lakástörvény betartásával végzi el.
 12. A Pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki perben nem áll, és perben 5 éven belül nem állt az önkormányzattal.
 13. Pályázó tevékenységi körében szerepel, az éttermi, mozgó vendéglátás, italszolgáltatás tevékenység
 14. Pályázó igazolja, hogy minimum 5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik referencia helyek jelölésével
 15. Pályázó nyilatkozatában vállalja a bérlemény kötelező május 1. és szeptember 30. napja közötti mindennapos, ezen időszakon kívül hétvégente történő nyitvatartását.
 16. Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan üzemszerű működéséhez szükséges felújítást a műemlékvédelmi hatóság engedélyével, és a hatályos lakástörvény betartásával végzi el

 

 1. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 2. A pályázati felhíváson bérbeadásra meghirdetett ingatlan 2023. november 20. napján megtekinthető.

 

 • felhatalmazza a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Hartai Béla képviselő kérdése a szöveges részben ami le van írva a kamatnál a 16 millió mit takar?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a Menü Kft. részére fizetett étkezési díjak. A költségvetés készítésekor még nem a magasabb összegek voltak.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a 18 millió egyéb dologi kiadást nem találja.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a „Zöld Város” pályázati támogatás után visszafizetendő pénz.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a 2. mellékletben az általános tartalék van, a 15. mellékletben más az összeg. 3millió a különbség.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a mellékletek külön tartalmazzák csak az önkormányzat, illetve az intézmények tartalékát.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a 2. mellékletet nézi.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a 2. melléklet az önkormányzaté. A másik melléklet az összesített, az intézményekkel együtt.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megalkotja:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023.(X.26.) rendeletét az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

3./ Napirendi pont

Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi, hogy kiegészítést kíván-e valaki tenni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nem.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző köszöni, nincs kiegészíteni valója.

 

Krisztin N. László polgármester annyit elmondana, hogy az IFA emelésen kívül más adót nem emeltek. Az előterjesztés sem tesz erre javaslatot.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy kapnak-e majd egy összegzést év végén?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza igen, kapnak.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy ez most azt jelenti, hogy 50,- Ft-al emelik az IFA-T?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem. Már emelték. Most nem változik. Még így is olcsóbb, mint sok más helyen. Máson nem változtattak. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

359/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

 • Badacsonytomaj város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára készített előterjesztést megvitatta, a 24/2018. (XI.29.) sz. rendeletet módosítani nem kívánja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztály vezető helyettes

                        Kovács Katalin adóigazgatási ügyintéző

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy ilyenkor mindig meg kell ezt határozni, majd pedig végre kell hajtania a belső ellenőrnek. Lesz beszámoló majd. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

360/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés számú melléklete szerint elfogadja.
 2. A munkaterv előírásait 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni. A Képviselő-testület felhatalmazza Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
 3. A belső ellenőrzési feladatokat az ABOGENCIA Gazdasági Ellenőrző és Tanácsadó Kft.-vel kötött megbízási szerződés szerint, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a megállapodásban foglaltak szerint.

 

Határidő:       2024. december 31.

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

Szabó Béla belső ellenőrzési vezető

 

 

5./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt a városnak ilyen programja már. Kötelező elem az EU pályázatokhoz, azért kellett átdolgozni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja

 

361/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2023-2028 elfogadja.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2023-2028 a badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő:       azonnal           

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

6./ Napirendi pont

Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, melyben 2023. december 04. napján 18,00 órát javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

362/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

 1. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított

jogkörében eljárva a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023. december 04. napján 18.00 órában határozza meg. Helyszíne a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.).

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról    a lakosságot előzetesen informálja.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna polgármesteri referens

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve 2023-2024. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s üdvözli Rakics Anna ügyvezetőt. Kérdezi tőle, hogy kíván-e hozzá tenni valamit.

 

Rakics Anna ügyvezető köszöni, nincs mit hozzá tennie.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, ha elkészül a Fő utca, akkor ott is lesz?

 

Krisztin N. László polgármester válaszul elmondja, hogy amíg munkaterület, addig nem.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy 2023. december 15. napja a határidő.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy amíg nem veszik át, addig a munkaterület a használó feladata.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy régen volt, hogy a Közúttól kaptak útszóró sót. Ez most is lesz? Tavaly nem volt.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem, idén sem lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza:

 

363/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozata

Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve 2023.-2024. évre tárgyban készített beszámolóját elfogadja.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetőjét, hogy a téli üzemeltetési terv közzétételéről gondoskodjon.

 

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

8./ Napirendi pont

Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy találkoztak az Orbán Józseffel, aki darabolja a fát. A fának a feldolgozása folyamatos. Ha ebben döntenek, akkor kezdődik a szállítás. Arra van szükség, hogy a kérelmeket elbírálják és utána viszik a fát. Lesz 50-80 fő, aki belefér ebbe a keretbe. Nagyjából ennyien fordulnak a testülethez és általában megkapják. Tavaly egy másik szervezet is segített. Döntést kell hozni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy idén nem várták meg a kérelmeket, hanem előre megvették a fát.

 

Krisztin N. László polgármester helyesel. Ezt megoldották. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

364/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. a szociális célú tüzelőanyag (összesen 80 erdei m3) keménylombos tűzifa ingatlanokhoz történő szállításáról tárgyában szerződés megkötését rendeli el Orbán József (8286. Gyulakeszi, Kossuth u. 64.) egyéni vállalkozóval
 3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 4. a szociális célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításának költségét 5.800,-Ft + ÁFA/forduló, azaz 2.900,-Ft + ÁFA/m3 összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                       Szabó Patrik pályázati és műszaki referens

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

Gyimesi Mónika ügyintéző szól a testületnek, hogy a lakossági szállításról is kell dönteni.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy szükséges egy határozat. Külön rendeltek 80 m3 fát. A lakossági fa szállításáról is kell határozat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez technikai jellegű.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzászólva elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önköltségen vásároltat is.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy esetleg, ha nem lesz elég a vásárolt, akkor a többi is mehet majd.

 

Török Zoltán alpolgármester véleménye, ha tudja majd vállalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy abban most nem döntenek. Majd akkor, ha aktuális lesz. Nem felejtik el. Így jó lesz?

 

Forintos Ervin képviselő köszöni, igen, jó lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot a lakossági fa szállítására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

365/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. a lakossági célú tüzelőanyag (összesen 80 erdei m3) keménylombos tűzifa ingatlanokhoz történő szállításáról tárgyában szerződés megkötését rendeli el Orbán József (8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 64.) egyéni vállalkozóval
 3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 1. a lakossági célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításának költségét 5.800,-Ft + ÁFA/forduló, azaz 2.900,-Ft + ÁFA/m3 összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                       Szabó Patrik pályázati és műszaki referens

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

9./ Napirendi pont

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről – ajánlat bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Dr. Végh József ügyvéd 10,15órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma7 fő.

 

Elmondja, hogy a legjobb ajánlat a Bakony Plastiroute-tól érkezett, de a szállítás nincs benne. Arról volt szó, hogy kérnek szállításra is ajánlatot. Ha nem lesz jó, akkor az önkormányzatnak kell szállítani, viszont akkor kettő tábla legyen.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen Forintos Ervin képviselő felajánlotta, hogy elhozza a két táblát.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy csak a cég szerelheti fel a táblát? Ha nem, akkor csak táblát rendeljenek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a tábla nem az önkormányzaté. Azt valaki ide tette. Nem az önkormányzat tette ide ki. Nem tudja, van-e értelme a táblának, szerinte nincs. Sőt, annyi tábla van már, hogy nagyon kusza az egész. Szerinte nem is kéne. Nagyon fura, hogy valaki ide tette a táblát, majd felajánlja, hogy cseréljék ki. Azon kéne gondolkodni, hogy az állam a kerékpárutat újítja fel. Most éppen a Vasút utcát csinálják most. Ennek áldozatul esett a régi Természetvédelmi Hivatal lábazat és tábla. Ott ez a kő és a tábla, valahol a városban is lehetne. Ez a véleménye.

 

Hartai Béla képviselő egyetért, hogy meg kell nézni, hogy milyen tábla legyen. A felújítások során látták, hogy sok tábla eltűnt vagy tönkre ment.

 

Dr. Végh József ügyvéd 10,19 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Ezt felül kéne vizsgálni és újra tárgyalni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyezné, hogy tegnap kaptak választ a táblájukról a Közúttól. Azt mondták, hogy ha felújítás van, akkor azoknak a tábláknak ott a helyük, vissza kell tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennyi változás van, de annak nincs értelme, hogy az új Fő utca zsúfolt legyen láblával. Beszéltek arról, hogy van vagy 30 kerékpárút tábla. Az egyik szomszédja – aki rendszeresen kerékpározik – elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban. A véleménye az, hogy senki nem nézi a táblákat, applikációkat használnak a kerékpárosok. Szerinte már nincs rá szükség.

 

Takács Lajos képviselő 10,21 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

Egyetért ezzel, s át kell tekinteni ezeket. Ha átadják a Fő utcát akkor ne legyen a táblákból zsúfoltság, addigra kell ötlet.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, említette, hogy a Fő utca egyik része át van adva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, fejből nem tudja, de az egyik rész biztos. A Római út egyik része önkormányzaté a másik a KPM. Majd pontosít. Annyiban változás, hogy megszűnik a jogviszony, de ezek szerint nem.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő hozzáteszi, hogy írásban még nincs, de lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valamikor. Módosító javaslat, hogy a táblákra nem költenek és vizsgálják felül az összes táblát, s a rendjét beszéljék át. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a módosító javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

366/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről – ajánlat bekérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a 71. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréje – ajánlat bekérésetárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj közigazgatási területén belül nem támogatja a meglevő idegenforgalmi táblák cseréjét.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a település területén levő kihelyezett táblák felülvizsgálatára, és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    felülvizsgálatra: 2023. november

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                    Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

 

10./ Napirendi pont

Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Kriszti N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés módosítás 2023. november 15. napjáig kerüljön aláírásra, és a bérleti díj inflációkövetés nélkül kerüljön megfizetésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a történet, hogy a testület igyekszik együtt működni a bérlőkkel. Született egy tervezet. Kaptak egy levelet a bérlőtől, amiben észrevételek voltak. Volt, ami jogos, volt, aminek utána néztek. A lefontosabb az volt, hogy az inflációkövetést nem akarják a 2025. évre fizetni. Kérték, tekintsenek el tőle. Minden más rendben van, vállalják. Az inflációkövetésről dönteni kell, hogy elengedik vagy sem. Kérdezi az ügyvéd urat, kíván-e hozzá tenni valamit.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy részletesen átbeszélték, nincs semmi, amit hozzá tenne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy 2023. november 15. napjáig írja alá, s javasolja a bizottság az előterjesztést elfogadni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy új szerződés vagy módosítás?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, módosítás.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a törvény szerint azt hogyan oldják meg.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, úgy, hogy jelenleg azzal a feltételezéssel jött létre ez a tervezet, hogy ebben az évben nem tudta használni az ingatlant saját hibáján kívül. Így. Tudja mire gondol a képviselő.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy döntött a testület.

 

Dr. Végh József ügyvéd tovább folytatva elmondja, hogy igen, a testület elfogadta, hogy ebben az évben nem tudta hasznosítani az üzlethelyiséget. Ezért nem tekinti ténylegesen meghosszabbításnak.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy egyetértettek abban, hogy nem tudott kinyitni. Amúgy a jogszabályban meg van. Elvileg lehet, ha a jogszabály is engedi. A többivel van gondja, azzal, hogy nemzeti vagyon a tárgya, a hirdetménytől eltérő tartalommal nem módosítható. A kiírásban nem tudja, hogy az inflációkövetés ott van-e. Nem tartalmi oldallal van gondja, hanem hogy jogi alapja van-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd úgy gondolja, hogy igen. Egyébként hangsúlyozza, hogy tartalomban nem hosszabbítás. Részben megindokolható a bérlő véleménye is. Nehéz dolog ez. Hosszadalmas vita volt a bizottsági ülésen, s arra jutottak, ha aláírja a bérlő, akkor minden rendben, ha nincs aláírás, akkor jogvesztő.

 

Takács Lajos képviselő 10,31 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

A kérdés még annyi, hogy az előző ülésen felmerült, hogy voltak tartozások, azokkal mi lett. Ki lettek fizetve?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen, ki fizettek mindent.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző egyetért az ügyvéd úrral.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, az állásfoglalását már nem tartja fenn, mivel nincs tartozás. Az eredeti állásfoglalásban és anyagban még úgy volt, hogy van tartozás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bérlő is kérte, hogy nézzék meg, s kiderült, hogy nincs tartozás. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

367/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint Bérbeadó és Horváth Normann, mint Bérlő között 2019. november 15. napján az Alsó-bazársori 1. és 2. számú üzletre létrejött bérleti és üzemeltetési szerződéseket dr. Végh József jogi állásfoglalása, s a bérlői beadvány alapján az alábbiak szerint módosítja, illetve a korábban tárgyalt bérleti szerződés módosítást az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
 1. a) a módosított bérleti szerződést legkésőbb 2023. november 15. napjáig alá kell írnia a Bérlőnek
 2. b) a bérleti díj a 2025. évre inflációkövetés nélkül kerül elfogadásra
 3. c) amennyiben az a) pontban leírt határidőig a Bérlő részéről az aláírás nem történik meg, a szerződés azonnali hatállyal érvényét veszti
 1. felkéri a 2. pont szerinti szerződés módosítás előkészítésére, és a szükséges intézkedések megtételére dr. Végh József ügyvédet.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a bérlőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    a szerződés aláírására: 2023. november 15.

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1.    Bodnár Attila jegyző
 2. Végh József ügyvéd

 

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Kriszti N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívásnál a pontozási rendszerbe kerüljön bele, hogy 10 pontot érjen a Hegyközségi tagság, a pályázati kiírás szőlőtelepítésre legyen kiírva és minimum 10 év a bérleti időtartam. Valamint szakértőt kérnek az ár megállapításához.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, azt is megbeszélték, hogy előny legyen a hegyközségi tagság, s plusz 10 pontot érjen.

 

Hartai Béla képviselő véleménye, hogy ne 10 év, hanem 11 év legyen. Ne az legyen, hogy a testület közben a választások miatt megváltozik. Teljes önkormányzati ciklus legyen.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ez indokolható, jó ötlet. Kötelező 1 éven belül telepíteni és 10 év a fenntartás. Így kijön a fenntartó 10 év.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy erről szó volt előző nap is.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s akkor módosítás a 11 év bérleti idő.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy nem tudják az összeget még. Nem lehet kiírni a pályázatot így.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy szerinte az első része az legyen, hogy a földmérőt bízzák meg a telekalakítási helyszínrajz elkészítésével. Utána legyen a többi.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy egyidőben legyen meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ez csak technikai kérdés.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy addig nem lehet kiírni a pályázatot, amíg nincs minden tisztázva.

 

Krisztin N. László polgármester kérdése, hogy akkor miért van itt az anyag?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem úgy alakult, ahogy kellett volna.

 

Krisztin N. László polgármester összegezve elmondja, hogy akkor, ha minden megvalósul, akkor jöjjön vissza a testület elé. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a módosítást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással meghozza az alábbi:

 

368/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan pályázati felhívás nem kerül kiírásra.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy szakember bevonásával készüljön a Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan tekintetében egy helyszínrajz, és felmérés, és ezen dokumentumok alapján kerüljön pontosításra a pályázati felhívásban a hasznosítani kívánt területrész mértéke.

 

 • felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a helyi hegyközség bevonásával kerüljön meghatározásra a bérleti díj mértéke.

 

 1. javasolja, hogy a pályázati felhívásban a pályázatok elbírálásának szempontjai között kerüljön bele, hogy +10 pont jár, amennyiben a pályázó helyi hegyközségi tag.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a II., III., és IV. pont alapján a következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre az ingatlan hasznosítása.

 

Határidő:       azonnal

                        a következő testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester 5 perc szünetet rendel el 10,37 órakor.

 

Az ülés 10,55órakor folytatódik, Krisztin N. László polgármester nem jön be az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

 

12./ Napirendi pont

Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Hozzáteszi, hogy a további 3,8 millió forintot is javasolja a bizottság.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, s elmondja, hogy nyertek 20millió forintot pályázaton az utak felújítására, melyet egy módosítással megoldhatták, kátyúztak belőle. Abban döntöttek, hogy még 20 millió forintot ráfordítanának. Jött a Szőlő utca ügye és több pénz kell a felújításokra. Sajnos sok út állapota rossz, van hova költeni. Ezért van itt az anyag. Ha lesznek még négyzetméterre lebontva kátyúzások, akkor azt megoldják. Kérdezi a kollégát kíván-e hozzátenni valamit.

 

Molnár Mihály pályázati referens köszöni, nincs mit hozzá tennie.

 

Forintos Ervin képviselőnek kiegészítése lenne. Volt ajánlattétel. Átnézte és csak a Patányinál látja, hogy új aszfaltot tenne, ami szerinte jobb lenne. Ez a 250 m2 új aszfalt mindenhol?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ugyanígy fel kell bontani az alapot mindenhol. Marás és új aszfalt kerül mindenhol oda. Nem az egész utat, csak a 250m2 az utcából, ahol a legrosszabb. Nem egybefüggő az egész utca, plusz a kátyúk is.

 

Forintos Ervin képviselő köszöni, így rendben van.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

369/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szőlő utca javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítja bruttó 6.254.750 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a Szorgos Fuvar Kft-vel az vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        a vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot a bruttó 38 millió forinttal kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

370/2023.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szőlő utca javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú előterjesztést megismerte

 

 1. dönt abban, hogy bruttó 3.800.000 Ft keretösszeget biztosít a 2023. évben útfelújítási munkálatok elvégzésére az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék kerete terhére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

13./ Napirendi pont

Kodály Zoltán utca telekügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hozzátéve, hogy a település fejlesztési cél bele foglalva.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy az út állami tulajdonban marad? Ha átkerül az önkormányzathoz, akkor a Lukács és az Illés urak igényt tartanak az adott részekre?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy jelenleg úgy tudja, hogy a Lukács úr nem.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az ügyvédi anyagban az van, hogy igen. Ez még a régi?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a legutóbbi egyeztetésen, ami májusban volt, ott kijelentette, hogy nem tart rá igényt.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy valami fejlemény van?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ez a mai döntés kell ahhoz, hogy menjen tovább az ügy. Amint megkapja, küldi tovább.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

371/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj 421 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1116 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

 1. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és településfejlesztés célra kívánja felhasználni.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

 

 1. Az igényelt ingatlan tekintetében az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén helyezkedik el, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 421 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 421 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző
 2. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Török Zoltán alpolgármester 5 perc szünetet rendel el 11,03 órakor.

Az ülés 11,08 órakor folytatódik.

Krisztin N. László polgármester 11,08 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

Jogosultak köre 7 fő.

 

 

14./ Napirendi pont

Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hozzátéve, hogy árajánlatot kérnek, hogy mennyibe fog kerülni.

 

Molnár Mihály pályázati referens kiegészítené azzal, hogy jelenleg szándéknyilatkozatot kell kiadni, hogy a működéshez szükséges szerződéseket majd meg fogják kötni. A használatbavételi engedély kell. Azért mondta, hogy a liftnél évi bruttó 1millió forint, a konyha pedig évente 2millió lesz. Hasznosítva lesz az épület, tehát bevétel is lesz belőle. Ezeket az összegeket fedeznie kell. A fenntartási időszakban profit nem keletkezhet az üzemeltetésből. Költségek lesznek, de a bevételi oldalon is keletkezik fedezet rá. Most csak szándéknyilatkozatot kell aláírni, a szerződés akár fél év múlva is lehet.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy ha jól érti a karbantartási részen úgy kell kötelezettséget vállalni, hogy nincs összeg feltüntetve. Illetve az oltóvíz vételezés is benne van. Csak kb összeg van benne. Kérdezné, hogy ez a tervekben szerepel így? Ha szerepelt, akkor a kivitelezési oldalon lehet benne van. Tehát ennek a részét így nem érti. Akkor ez a nyilatkozat mire kell.

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, hogy az épület kapcsán az engedély írja elő a tűzivíz mennyiségét. Most derült ki, hogy a jelenlegi tűzcsapok ezt nem képesek megoldani. Ehhez kell kiépíteni egy plusz vízvételezési pontot. A Balaton vizéből lesz megoldva. Ez bruttó 500 ezer forintot jelent. Ez a tervekben nem volt, s most szükséges. Ehhez kell egy nyilatkozat, hogy ki legyen építve. A vízügyről az engedély meg van ehhez.

 

Hartai Béla képviselő összegzi, hogy akkor a tervben nincs. Bármilyen hatóság ez aláírta? Papír van?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszolva elmondja, hogy minden épületnél meg van, hogy mennyi kell.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a Katasztrófavédelem mondta?

 

Molnár Mihály pályázati referens válasza igen, az engedélyben írta. Elmondja, hogy a tűzivíz, a lift a legtöbb.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

372/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. felhatalmazza a polgármester a Tátika műemléki épület használatba vételi eljárásának sikeres lezárásához szükséges kötelezettségvállaló nyilatkozatok kiadására, különösen az épület üzemeltetéséhez szükséges tűzvédelmi oltóvízvételezési pont kiépítésére vonatkozó nyilatkozat és az épület egyes berendezéseinek karbantartási és üzemeltetési szerződéseinek megkötésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok kiadására.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a baj, hogy folyamatosan ilyen helyzetek vannak. Tegnap találkozott egy másik polgármesterrel és beszélgettek. Nekik is a tervezés volt a legnagyobb gondjuk. A tervezők úgy tekintenek a területekre, mintha önálló lenne. Pedig nem. A park tervezője kiépíti a Tátikánál a részt 1”-os vezetékkel, a másik pedig a 0,5”-os csővel megy, s ezekből vannak a gondok. A tervezőkkel nem nagyon tudnak mit tenni. A Fő utcánál is lesznek még gondok a csapadékvíz elvezetéssel. A pótmunka csak 15% volt, ami már elfogyott. Úgy tekint a tervező a Fő utcára, mintha nem esne eső. Rengeteg ilyen van.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a pályázat mennyi tartalék keretet tartalmaz? Jó lenne tudni. Meglettek kötve a szerződések és akkor is tudták, hogy ilyen vállalás lesz. Lehetett volna erről szólni.

 

Brájer Éva BTTF képviseletében 11,14 órakor megérkezik az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Brájer Évát a BTTF részéről. Éppen jókor jött. Felmerültek kérdések. Tervezési hiányosságokról beszéltek.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a tartalék keret a karbantartási kötelezettségekre van? Ezeket a szerződéseket megkötötték és van róla információ? Időarányosan.

 

Brájer Éva BTTF visszakérdez, hogy az időarányosságot, hogy érti?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem most derültek ki, hogy ezekre szándéknyilatkozatok kellenek.

 

Brájer Éva válaszában elmondja, a Tátikának a tervezési folyamata nehezebb, minthogy csak úgy megtervezzék az épületet. Átvették a tervet, amit újra kellett dolgozni, hiszen műemlék épület. Plusz egy ilyen háznak a nyitása és működtetése a tulajdonos és üzemeltető részéről lesz költsége. Ezzel érdemes lesz foglalkozni. Fel kell készülni és ehhez testületi döntések is kellenek. Ez az épület más pozíciót kap, mint ami volt. Az 50-es évek végén, amikor felépült, akkor lehetett olyan jelentősége, mint ma. Teljesen más az épület, hiszen egy nyári épület volt, s most négyévszakos lesz. Sok új elemet kellett beépíteni, ami most kötelező. Ebben az épületben gáz nincs és nem is lesz. Vendéglátás volt és az is lesz. Viszont a kérdésre a válasz, hogy az EU forrás. Teljesen más ez a folyamat, mint egy itthoni forrásnak. Más az irányító hatóságban az egyeztetés. Szerződés módosítások is vannak. Nagyon lassú a folyamat, mert szigorú folyamatokon megy át. A nehézség például az EU forrásoknál a határidő is, tehát a feladatot el kell időben végezni. Ez okozta a feszes munkatempót, amit megkívánt a feladat, hogy legyen használatbavételi engedély. Ezeket most kell megoldani. Még nem áll rendelkezésre árajánlat, de nem lesz hatalmas összeg. Annak örül, hogy a vízügyi igazgatóság hozzájárult, hogy a Balatonból meg lehet oldani a feladatot. Ha nem így lett volna, akkor nagyon nagy gond lenne. Nem lehetne megoldani másként. Mindenképpen kezdeményezi a testület előtt is – mindig ad tájékoztatást -, üljenek le és az üzemeltetést beszéljék át. Pénzügyi forrás kell majd, ami később visszajön majd. Pozitív értelemben mondja, hogy más a pozíciója az épületnek, mint régen. Jő most bemenni már oda.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, számszakilag, ha látja az összegeket majd akkor érti, hogy a Bahart mit vállal fel majd az összegekből.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szerinte nyílt titok volt, hogy az épületben helyezkedik el a Bahart, ezért a pénztárát nem fogja használni. Megküldték a tervezetet, amit Dr. Végh József ügyvéd és Dr. Bodnár Attila jegyző megvizsgál. Szeretnének megállapodást, hogy a régi pénztár az önkormányzaté, az új helyen pedig a Bahart lehet. Természetesen majd jön a testület elé. Ezt szerintük érdemes lesz megkötni, hiszen a régi pénztárat bérbe adva jó bevétel lehet. Lehet a település rész fogadó kapuja. A tárgyalások meglesznek. A Bahart hozzájárult ahhoz, hogy a területükön levő szennyvíz csöveket a BTTF kicserélje. Ezt meg kellett a tereprendezés előtt csinálni. Az épületnek jó, hogy a Bahart bent lesz és folyamatos lesz az üzemeltetés. Van egy óvatosság is, hiszen ész nélkül nem lehet jövedelmet termelni. Ezért lesz hasznos ez az együttműködés. Köszöni.

 

Brájer Éva kiegészítené a Balatonnal kapcsolatban, hogy az EU-s pályázatoknál van befektetési kötelezettség is. Van egy látogató létszám, amit teljesíteni kell. Ez nyilván meg lesz a pénztárnak köszönhetően. A régi pénztárhoz sokan kötődnek, viszont örülnek a változásnak is. Biztos, hogy a pályázati kiírásnak ez megfelel. A mostani pénztárat is kell üzemeltetni és ezt tudják. Viszont szerinte Badacsony számára, hogy lesz egy ilyen bazalt épület, amit hasznosítani lehet, csak jó. Nyilván felújítani majd kell. A vezeték cseréje szerencse volt, hogy meg lehetett valósítani. Lesznek olyan dolgok, mint a 3D térkép, vagy a VR homokozó. Ez a legjobb homokozó, ami itt lesz. Pici gyerekektől kezdve mindenki tudja használni. Szerinte nagyon izgalmas dolog lesz. Film is készült a borászokkal, amit itt lehet majd látni. Bárki megnézheti. Lesz kültéri kiállítás és az ide érkező vendégek látni fogják, mi várja őket a Tátikában. Nagyon sokat tudna még mondani erről. Szeretné elmondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy az épületnek az üzemeltetése milyen lesz. Egy fogadó épület kell Badacsonyba. Lényeges kérdés, hogy ezt az állapotot és ami bele kerül, azt fenn kell tartani. Ez egy hatalmas lehetőség, hogy Badacsony még inkább olyan irányba menjen el, hogy a turistáknak vonzó legyen. Segít abban is, hogy megbecsüljék Badacsonyt.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy nem lehet előre megmondani hány nyilatkozat és mennyi pénz kell? Van pontos információ erről?

 

Brájer Éva válaszában elmondja, hogy már elmondta azt, hogy le kell ülni és elő kell készíteni, majd pedig a testület elé hozni. Annyira feszes ütemet kíván a munka, amely folyamatosan halad, hogy ennek pontos tárgyalására a testületi ülés szerinte nem alkalmas, ezért mondja, hogy le kell ülni és átbeszélni, egyeztetni. A lift beüzemelés most lesz. Nincs idő nagyon előre készülni, de teszik a dolgukat. Az elején még azt kérte, hogy amennyiben a testület tagjai fontosnak tartják, hogy üzemelhessen, ez legyen a fő cél. Majd a nyitás után a felelősséget mindenki úgy fogja érezni, mint ő. Mégis az élet minden pillanata most arról szól, hogy kész legyenek. Nyilván, ha dolog van, akkor cselekedni kell és dönteni kell

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Hartai Béla képviselő 11,37 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

15./ Napirendi pont

Óvoda napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az illetékes kollégát kérték nézzen utána a garanciáknak.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a napelemnél 12 év + 25 év teljesítmény garancia, a klíma 3 év teljes és 2 év a kompresszorra.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

 

373/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Óvoda napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a Maxtech Trade Kft-t (8314 Gyenesdiás, Kossuth u. 17.) nyilvánítja bruttó 6.032.500 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a Maxtech Trade Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        a szerződéskötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

16./ Napirendi pont

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Annyit szeretne elmondani, hogy amihez a VN Kft. hozzányúlt, az alapján mondja, hogy bátran pályázzanak, hiszen látható, hogy jó árajánlatot és értéket tudnak adni. Jobb szívvel adnak nekik támogatást, hogy abból termeljenek. Bíztatja a vezetőt. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

374/2023. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) által adott 2.831.720,-Ft + ÁFA = 3.596.284,-Ft összegű árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt a Társasággal a 8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolására, melyet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosít.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a bejelentőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        vállalkozási szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Hartai Béla képviselő 11,40 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

17./ Napirendi pont

Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi az előkészítő kollégát kíván-e hozzá szólni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző köszöni nem.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

375/2023. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „8257 Badacsonyörs, Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte-
 2. dönt abban, hogy a Badacsony Construct Kft. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) által adott 1.311.000,-Ft + ÁFA = 1.664.970,-Ft összegű árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt a Társasággal a Kisörshegyi útpadka javításának megvalósítására, melynek fedezetét, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosítja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a vonatkozó vállalkozási szerződés előkészítésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a bejelentőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a bejelentő értesítésére 15 nap

                        vállalkozási szerződés előkészítésére 15 nap

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

Napelemes lámpák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a kolléganőt, hogy kiegészítése van-e.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző köszöni, nincs.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, az előterjesztésben felmerült a napelemes lámpákkal a település megvilágítása. Jelentősen javult az örsi helyzet, viszont Tomaj és Badacsony között a 71-es út mellett is nagyon kéne a világítás. Ehhez képest is van ez a sorban sokadik terület szerinte. Ezt a pénzt nem kéne oda tenni, ahol nagyobb szükség van erre, ahol sötét oldalak vannak?

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd elmondja, hogy a településnek nincs sötét oldala. Olyan van, ahol megfelelő közvilágítás nincs. Gyimesi Mónikát kérdezi, hogy tudja-e mennyi lámpát tettek már ki?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válaszában elmondja, hogy Badacsonyörsre 20 db, temetőhöz 3 db, a többi területre 30 db körül van.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy ő is 50 db körül mondta volna. Fontossági sorban kell haladni. Nincs elég pénz sajnos mindre. Kaptak egy kérést, így került ide ez az előterjesztés, amiben döntés kell.

 

Forintos Ervin képviselő véleménye is az, hogy a fontosságot vegyék figyelembe. Jó, hogy az egész utat megoldják, de máshol is lenne helye ezeknek a lámpáknak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, akkor legyenek javaslatok, küldjék be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, majd kiderül. Annak idején a többi dolgot is megkérték, ha érkeznek javaslatok, akkor igyekeznek megoldani.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, a jegyző úr nincs olyan rég itt, mint Forintos képviselő. Elmondja, hogy Badacsonyörs nagyon régóta küldi be a kéréseket. Szerinte nem kell külön javaslatokat tenni. A helyiek is küldik a kéréseket. Megnézte az előterjesztést és nem látja a kérelmet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, sokféle módon lehet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző hozzáteszi, hogy testületi ülésen is elhangzott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, javasolja, hogy nézzék meg. Az örsi igényeket folyamatosan elégítik ki. Legalább 5 alkalommal telepítettek lámpákat is. Lehet van még igény, akkor foglalkoznak majd vele. Egyébként elmondta, ha lenne pénz a hálózat fejlesztésére, inkább arra költené, mit a napelemes lámpákra. Nagyon sok gond van akkumulátorok hibájával és cseréjével. A kollégák sokat dolgoznak ezekkel. Ezek eléggé nehéz megoldások. A terveztetés, az engedélyek nagyon nehézkes folyamatok.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy az előterjesztéseknél mindig szóba jön, hogy ide kéne, nem oda. Megoldható. Az előző ülésen is szó volt az örsi lámpákról. Elmondta az Anna, hogy csak azok nem lettek kitéve, amit a környezet nem tett lehetővé. Azt is beszélték, hogy megoldják.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a telepítést nem ők csinálták. Elmondja, hogy a Kiserdő útról van szó, hogy vagy magánterületen lett volna, vagy fák alá mentek volna a lámpák, de ez csak 2 db, ami máshova lett kihelyezve. Minden lámpa kikerült. Volt, ahol a lakó kérte, hogy oda ne tegyenek.

 

Forintos Ervin képviselő a kolléganőt kérdezi, hogy a nyertes tett le anyagot, hogy hiba esetén miként oldja meg?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válaszul elmondja, hogy ilyen részletekről még nem tárgyaltak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a szerződésben legyen benne.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válaszul elmondja, hogy természetesen benne lesz.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

376/2023.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Napelemes lámpák telepítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti „8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út elnevezésű közterületre 20 db napelemes lámpa telepítésének megvalósítása” – előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 

 1. a „Napelemes lámpák telepítéséről” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi napelemes közvilágítás megvalósítását támogatja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út elnevezésű közterületre 20 db napelemes lámpa telepítésének megvalósítása” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő a Surányi-Építő Kft. képviseletében Surányi Norbert ügyvezető (8314 Vonyarcvashegy, Petőfi utca 93.3.) a vállalkozási szerződés megkötésével nettó 10.200.000,- Ft + ÁFA =12.954.000,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a vállalkozási szerződés előkészítésére.
 4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket, és a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Szabó Patrik pályázati-műszaki ügyintéző

 

19./ Napirendi pont

Pályázatokról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszi, megkérdezi, hogy kiegészítése van-e valakinek.

 

Molnár Mihály pályázati referens pár gondolatot szeretne hozzá tenni. Három pályázat van, amiben a kivitelezési szakaszban vannak. Az egyik a gép beszerzése, amit november végén várható, hogy a cég leszállít. Az útfelújítási pályázat fizikai megvalósítása kész, az elszámolás folyamatban. A GINOP – Tátika a kivitelezés az utolsó szakaszban van. Remélhetőleg időben zárható.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

377/2023.(X.25.) képviselő-testületi határozata

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Hartai Béla képviselő 11,54 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

 

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

378/2023.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Forintos Ervin képviselő módosító javaslatot szeretne. Reggel bejárta a területet a 71-es út melletti járdán. Ha végig nézik, akkor látható, hogy nagy gondok vannak, balesetveszélyes. Javasolja, hogy folyamatosan dolgozzanak Badacsonyig és újítsák fel a járdát. A Villa Bellától kezdjék el. A másik a három strandot összekötő rész, azért fontos, mert nyáron sokan használják. Javasolja, hogy a Bányász strandtól Badacsonyig napelemes lámpák legyenek. Kérdése az lenne, hogy a Kert utcai lekerített résszel mi lesz? A másik, hogy a Kert utca közlekedésével kapcsolatban sok dolog van. A helyzet, hogy a József Attila utcáról 20 tonna bejöhet, majd utána 3,5 tonna felett nem jöhet tovább. Javasolja a kiegészítő táblákat, mert aki ide betéved, az gondban van. Más nincs.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy amit javasolt most, azt sem egyszerű megoldani. Nagyon reméli, hogy egyetért vele abban, hogy amennyiben elkészül a Fő utca, annak nagyon komoly súlykorlátozási és behajtási tilalom lesz majd. Azt gondolja, hogy egyetlen városnak a Fő utcáján sem mennek hatalmas gépek. Szabályozni kell ezt úgy, hogy természetesen amíg a testület nem teszi, addig esetileg lehet felmentést kérni. A másik, a Kert utcában azért lett a korlátozás, mert hiába kérték a vállalkozókat, hogy túl nagy a teher az utcában, jó lenne, ha nem erre mennének, ezt nem tették meg. A lakók panaszkodtak és biztos mindenki tud róla.  Mivel nem sikerült így, ezért kikerült a tábla, de elvileg lehet felmentést adni alóla, kérelem után. Ennyit tud hozzátenni. Az első javaslatnál elmondta a bizottsági ülésen, hogy mindenképpen érdemes a javaslat, hogy a műszaki kollégák megvizsgálják és költségvetést tesznek mellé. Amikor ezen gondolkodtak, akkor 100milliós költség jött kis, csak a térkövezéssel kapcsolatban. Támogatni többet olyat nem fog, mint örsön, ahol a régi kövek mellé ment a térkő. Persze drágább lett volna. Kéri, hogy felmérés készüljön.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy csak bizonyos szakaszokra gondolt, nem egyben az egészet. Szakaszokat kérne. Remélhetőleg majd folytatva is lesz. Muszáj tenni valamit.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Tudja miről van szó. Egyszer már volt arról szó, hogy legalább a strand előtt legyen megoldva. Tudni kell, hogy a VN Kft. létszáma nagyon kevés, ennek ellenére kéri az ügyvezetőt, hogy ahol lehet, ott akár saját kezdeményezésből is, de tegyenek valamit. Ha kicsit, akkor is. Köszöni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, a körforgalomtól a Béke utcáig járda kellene. Az örsi Csigáskuti részen is gondok vannak a közlekedéssel kapcsolatban. Nagy feladatok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, minden útra biztos nem lesz pénz. De van olyan szándék, hogy felújítják ezeket. A Kisörshegyi utat megcsinálni nagy feladat. Újra gond a rizling árok is. Nagyon sok ilyen feladat van.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Petőfi utcában a megállni tilos tábla kire vonatkozik?

 

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy várakozni tilos lesz.

 

Forintos Ervin képviselő visszakérdez, hogy egész végig?

 

Török Zoltán alpolgármester válaszában elmondja, hogy igen. Nagyon sok gond volt. Kérték a lakókat, hogy álljanak be a telekre, de nem tették meg. A sokadik bejelentések után most ezt tették meg, lépni kellett.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a Zsálya utca vizével mi a helyzet?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a tervező a hidraulikai modellezést végzi és ezt követően lesz árajánlat a szivattyúra. Kicsit lassabban halad, de megy.

 

Hartai Béla képviselő következő kérdése a Fő téren a templom előtti szobor. Elmondja, hogy volt két egyesület a megbeszéléseken. Küldött kéréseket. A tájékoztatásban az volt, hogy a testület fog dönteni róla, vagy javaslatokat fognak kérni. Tényleg így van? Ez most már áll? Az új információk szerint nem lesz ott szobor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy senki nem mondta, hogy a civil szervezeteket megkérdezik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy minden egyes jogszabályt nem nézhet át egy ülésre. Köztéri szobrokról csak testület dönthet.

 

Hartai Béla képviselő hozzáteszi, hogy akkor a testületnek kell dönteni. Viszont a fő kérdés volt, hogy igaz-e vagy sem? De a válasz az, hogy nem. Nincs vele baj, hiszen a testület dönt majd.

 

Krisztin N. László polgármester csak azt szeretné kérni, ha ilyen összejövetelt szerveznek azzal a céllal, hogy az adott civil szervezet felhatalmazza, az nem jó irány szerinte. Főleg úgy, hogy egy megbeszélésen elmondta, hogy támogatja a képviselő. Elmondta a rendszert, ami mentén haladnak. A szobor művészeti és anyagi felelőssége a BTTF-é. A rend az, hogy a BTTF letesz egy javaslatot és a testület dönt. Az információk szerint kért ajánlatot az Éva egy művésztől. Az ajánlat még nem érkezett meg, így nem tudni, hogy bele fér-e a galamb megvalósítása. Ennyit tud róla mondani.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, komoly csúsztatások voltak. Szerinte sok embert bántott meg. Sem a Kolping családot, sem a Nyugdíjas Egyesületet nem hívja össze. A szoborral kapcsolatban támogatta az alap részeket. Támogatja a művet. Támogatta a dolgokat. Volt egy kérdés, hogy Hartai Béla támogatja-e a galambot és mondta, hogy nem. Ez a valós információ.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a galamb volt a téma a testületi megbeszélésen és mindenkit egyesével kérdeztek meg, hogy mit támogat.

 

Hartai Béla képviselő válaszában elmondja, hogy a nyíltan feltett kérdést nem támogatta.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az egyesületi megbeszélésre is együtt mentek az Évával?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, úgy gondolja, hogy a testület ott volt és volt 6-7 vázlat. Ott elhangzott, hogy kérje ki mindenki a véleményeket és utána szavaznak majd róla, hogy mi legyen kint. Mindenki amellett volt, amit mindenki el tudott fogadni, azaz a galamb mellett. Ez 100%.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy két megbeszélés volt. Egy volt a BTTF irodában. Ott nem teljes testületi létszám volt. Az egy előzetes egyeztetés volt. Egy héttel később volt itt a hivatalban, ahova mindenki meg volt hívva. Ott hangzott el, hogy a testület elé kerül majd a szoborról a döntés. Ott nem volt Szent Imre javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Éva ide fogja hozni, ha lesz mit.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a megbeszélésen négy ajánlatot kaptak. A Hartai képviselő nem nyilatkozott ennyi információ alapján, azt mondta ott. Azt is elmondta ott, hogy szerinte a civil szervezeteket is meg kéne kérdezni. Lehet onnan indult ki. Jó lett volna, ha a döntésben segítenek.

 

Török Zoltán alpolgármester erre elmondta, hogy jó mindenkit megkérdezni és utána dönteni arról, amit sokan választanak.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, nem kapták meg az anyagot és a képeket. Az Éva nem engedte meg hogy a megbeszélésről elvigyék a képeket.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a galambot elhozta.

 

Forintos Ervin képviselő véleménye, hogy az egészet úgy fogja fel, hogy a katona szobor elkerült onnan, sokaknak nem tetszett. A Mária szobor is eltűnt, vagyis a parókián van. De sokaknak az volt a szokása, hogy a szobor előtt imádkoztak a temetőbe menet előtt. Sok embernek fontos volt. Megfogadta, hogy az új verzió kapcsán amíg nem kap állásfoglalást, addig nem mond véleményt. Nem fogja az embereknek a nem valós dolgokat támogatni és mondani.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy erről beszélnek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy nincs is itt az anyag, még sehol nem tart.

 

Hartai Béla képviselő következő kérdése a Foldana üggyel kapcsolatban, hogy mi a helyzet. Ezzel kapcsolatban augusztus hónapban nyilatkozott a jegyző úr, hogy amikor a kormányhivatal megküldte a választ, akkor rögtön felmondta a szerződést. Mi a helyzet?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy fel van mondva.

 

Hartai Béla képviselő visszakérdez, hogy mi a helyzet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy írásban majd válaszol.

 

Hartai Béla képviselő újabb kérdése az SZLBAU ügy.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző visszaválaszol, hogy ő is kérdezni fog.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi a jegyzőt, hogy kapott tárgyalási jegyzőkönyvet?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, igen.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy más nem volt, csak, ami abban van? A másik kérdés a felső bazársor bérlettel kapcsolatos. Nem tudja, hogy mi lett vele.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, mindkettő igen.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, elmondta, hogy az aláírás előtt jelezte a Kölcsey úr, hogy az az üzlet, ami a döntésben volt, nem jó neki és cserélni szeretne. Abban maradtak, hogy szám szerint lett hozva a döntés. Dr. Végh József ügyvéd lenyilatkoztatta őket és elfogadták a cserét. Ezután a Kölcsey úr szólt, hogy az eredeti is mehet mégis. Alá lett írva minden.

 

Hartai Béla képviselő kérdése a Rózsa köz ügye.

 

Krisztin N. László polgármester válaszul elmondja, hogy nincs jó hír. Kell majd lakossági fórum.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a döntés értelmében kiküldték a lakóknak, hogy ha fizetnek a tervezésre szeptember 15.-ig, akkor a szerződést megkötik. Ezután jött a tervezőtől a MÁV nyilatkozat, hogy ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen két megoldás lehetséges. Az egyik, hogy magántulajdonú ingatlant kell bevonni. 9 méter védőtávolságot írnak elő. Viszont vannak ingatlanok, amelyek belelógnak ebbe a távolságba. A másik az, amit nem szerettek volna a lakók. Időközben jöttek befizetések. 21 főből 15 személy fizetett. Két fő van, aki nem szeretne rész venni benne.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, ez azért baj, mert így a rendelet szerint nincs támogatás az önkormányzat részéről.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy október 10-én érkezett meg a levél.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most a MÁV-tól két levél van.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző helyesel, s elmondja, hogy az első levél július 18.-án érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elsőben nincs ez a védőtávolság megemlítve. Már örültek is, hogy minden rendben van. Most szembesült a tervező ezzel. Nem lehet csak a nyomó rendszert kialakítani. Azt mondta a tervező, hogy szívesen eljön és elmondja a részleteket. Nem tudják máshol vinni, mint magánterületeken. Nem tudja, hogy épület beleseik e. De az ingatlan tulajdonostól egy hatalmas gesztus lenne, ha engedélyezné. Ha hiba van, akkor be kell jutni az ingatlanra, ha ott van a tulajdonos, ha nincs akkor is. Ezt még meg kell beszélni. Ha valaki ebben nem vesz részt az ott lakók közül, akkor az önkormányzat nem tud támogatást adni. Dönteni kell, hogy melyik rendszer legyen. Javaslata, hogy a Gyimesi Mónika a megbeszélést hozza össze, a meghívókat pedig legyen szíves küldje ki. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

379/2023.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester most szóban tájékoztatja a képviselőket a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről. Elmondja, hogy a nyár nem volt eseménytelen. Sok program volt. A legfontosabb idén az 59. Szüreti felvonulás volt. Sok vendég érkezett. Köszöni ezúton is mindenkinek a hozzájárulását. Donát napi búcsút szerveztek, melynek keretében megemlékezés is volt. Bámulatos ünnepség volt. Több rendezvény szerveztek a múzeumban, ami most már zárva van. Megköszöni az EKF támogatást, a kollégáknak, a SzínVonal-nak a közreműködést. Nagy összegű letét volt megszavazva. A képek vissza adása után felszabadításra került ez az összeg. Több helyen voltak a nyáron. Többek között Marcelházán, Baján, Czempinben. Ezúton is köszöni a részvételt. Az augusztus 20. rendezvény is jól sikerült. Az egyik fő lába a borászok által szervezett ünnepség volt, a programok a parkban voltak. A programok vége az volt, hogy javasolták a következő években is legyenek ilyen rendezvények, hiszen sikeresek voltak. Jövőre augusztus 20.-a előtt néhány nappal terveznek majd ilyen rendezvényt. A borászok is nagyon örültek, hogy sokan voltak.

 

Volt egy találkozó a vízügyi tervezővel. Elindult a stranddal kapcsolatban, ahol az a feladat, hogy megvizsgálják mit hogyan lehet kialakítani. Az iskolai évnyitón is rész vett. 20 fővel nőtt a tanulói létszám, aminek nagyon örülnek. Jelzi, hogy az iskolának jó híre van. Sokan költöznek is szerencsére. Ezúton is kéri, hogy akik ide költöztek kapcsolódjanak be a programokba, a város életébe. Volt állampolgársági eskü és babalátogatás is. Részt vett a Nagy Imre Társaság rendezvényén. Október 22.-én itt töltötte a napját Nagy Imre, s ekkor meglátogatják a környéket, s ekkor köszöntötte őket. Így ünnepelték meg. Lehettek volna többen is, jó lenne, ha a nemzeti ünnepeken a város lakossága nagyobb számban képviselné magát. Harminc éves az óvoda épülete, ebből az alkalomból volt ünnepség is. Megköszönték az ott dolgozóknak a munkáját, illetve a testület még az ünnepség előtt döntött, hogy a kerítés felújításához hozzájárulnak. Folyamatosak az egyeztetések a Tördemic Táncegyüttessel. A próbákat itt tartják. Kérések is vannak, amiket majd hoz a testület elé. Majd dönteni kell az együttműködésről, a város számíthat rájuk, a vezetőjük nagyszerű. Szerinte az együttműködés meg lesz.

A Kálvária utolsó három részének az átadásán, megáldásán is ott volt. Jó hangulatú rendezvény volt. A Pálosok is eljöttek, s az atya mondta az áldást. Javasolják ennek megtekintését, érdemes.

Volt az október 23-i ünnepségen Veszprémben és itt a városban is. Köszöntőt is mondott. Tegnap a Rendőrség ünnepi állománygyűlésén is részt vett. Röviden, összefoglalva ennyi, de még sok minden esemény volt.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a főépítésszel mikor lehet beszélni a Római útról? A kilátó ügyében mi a helyzet?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a változtatási tilalommal kapcsolatban a tervezet megjött. Dr. Bodnár Attila jegyző a Miniszterelnökségnek megküldte, de nem jött még válasz.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, 2024. december 31. határidővel kell rendezni egy átfogó anyaggal a településrendezési eszközökkel kapcsolatban. Amíg ez nincs meg, addig nem. Az első ajánlatok 35-35millióról szóltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, 3-4 éve húzódik ez. Nem olcsó játék, hosszú folyamat. Ha nem lehet megoldani, akkor bajban lesznek. A kilátóval kapcsolatban itt volt a szakvélemény. Le lett zárva az a rész. Írt levelet a Navracsics miniszter úrnak, hogy segítsen. Várják a reakcióját, a válaszát. Ennyit tud.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy lehet tudni, hogy kié?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd urat kérték meg, hogy vizsgálja meg az ügyet. Eddig még nem tudott semmit mondani, folyamatban van. Ez most egy holt idő, de sokan járnak a hegyen, ezért tavaszig tenni kell valamit. A felújítás költsége nagyon sok. Fél ettől.

 

Hartai Béla képviselő következő témája a BABU. Ha igaz, akkor október 15-ig járt. Tavasszal beszéltek arról, hogy elküldik egy átvizsgálásra, hogy ne a következő tavasszal legyen gond.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nagyon jók a tapasztalatok. Nagyon sokan vették igénybe. Írásos beszámoló is van, napi lebontásban, hogy hányan vették igénybe. A megoldás, hogy az akkumulátort áttették jó volt, így gond nélkül lezajlott a szezon. Szó volt róla, hogy a másikat is megjavítsák. Elfogják ezt végeztetni.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzászólva elmondja, hogy említették a szüretet. Rég volt ilyen színvonalas az a hétvége. Személy szerint sokat nem látott, de hallotta, hogy mi történt és kaptak egy levelet.

 

Az alpolgármester felolvassa a levelet, mely a jegyzőkönyv 22. melléklete.

 

A felolvasás után elmondja, hogy a levél írója jelen volt és szóvá tette, hogy szerepelt a lakókocsin. Az autó elején az amerikai zászló volt. Volt rajta sok idézet is, melyek jól olvashatóak voltak. Mindenki felfigyelt az emberekre az autó mellett, köztük egy volt, aki rendőrnek öltözött. Tiltakozását fejezte ki. A követség is válaszolt a levélre. Úgy gondolja, hogy ez az egész felháborító, méltatlan a városhoz. Javasolja a következő testületnek, hogy előre kelljen bemutatni, hogy mivel szeretnének felvonulni. Kijelenti, a lakosság nem hülye, csak Hartai Béla akarja őket hülyének tekinteni.

 

Mékli Bernadett képviselő kíván hozzászólni, hiszen meg lettek szólítva. Elmondja, aki ezt a levelet írta, annak üzeni, hogy a moderátor mondta, amit mondott. Talán őt kéne megkeresni. Nem Amerika volt a lényeg. Az Üvegtigris volt a téma. Sokan látogatják azt a helyet, ahol van. Csak utánoztak. Semmi köze hozzá, hogy a Hartai Béla Amerikában élt. A bort akarták reklámozni. Nem nézik Tomaj hülyének, ez a mondat a filmben volt. Volt sok szövet, a filmet hozták ide. Ez egy vélemény, elfogadja. De vannak olyan vélemények is, akiknek ez tetszett. Tudna ilyet hozni. Méltatlannak nem tartja. Ez bohóckodás. Szerinte egyes képviselők ittasan vezetnek vagy szidják a fiának nagyközöség előtt, az méltatlan. Ezt szüreti mulatságnak nevezik. Nincs sehol előírva, hogy kell felvonulni. A többségnek tetszett.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy akkor ez nagy baj. Ha ez tetszett, akkor az üzenete a szüreti felvonulásnak nem ment át. Kell, hogy méltósága legyen, ami szerinte volt is. A kiírást, hogy „Itt mindenki hülye”, ezt visszautasítja. Azon lesz, hogy legyen ennek egy szabályzata, főleg, hogy a jövő évi a 60. szüreti felvonulás lesz, ne hozzák ilyen helyzetbe.

 

Hartai Béla képviselő csak annyit szeretne, hogy ez egy film részlet volt. Akinek nem inge, nem veszi magára. Ennek a felvonulásnak a dolga a hangulat javítása, ami a vidámságról szól. Nem abból áll, hogy csak isznak és piálnak az emberek. Ez egy felvonulás, ami a vidámságról szól. Meg kell nézni, hogy a filmet hányan kedvelik. Hozzátéve, hogy az érkező vendégeken látták, hogy pozitív volt a fogadása. Negatívat nem kaptak. Kis szarkazmus volt, de szerinte ez nem baj. Ezzel nincs gond. Tehát biztos, hogy mindenkinek meg kell adni a mulatságot. Az, hogy az önkormányzat moderátora olyat mond, ami nincs, az felkészületlenségből ered. Volt már olyan, hogy leadták a felvonulók, hogy mit mondjon a moderátor. Biztos, hogy kell szabályozás, de, hogy csak arról szóljon a történet, hogy ők mit csinálnak, az nem jó. Az, hogy volt egy levél és erre reagálnak az rendben van. Sokszor név nélkülit mondott az alpolgármester.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem név nélküli, csak nem ismeri. Az a gond, hogy a tavalyi felvonulásból kiindulva ezt még meg fogják kapni sok embertől. Tudja, hogy sok embert zavart. A hangulat szítása van a településen. Hiszen látni. Már a Kiss József Alapítvánnyal kapcsolatban is volt per. Az illető ott mondta, hogy a Hartai Bélától kapta az információt. Ez is méltatlan. Szépen ment minden a maga útján, amíg nem volt itt Hartai Béla.

 

Krisztin N. László polgármester megvonja a szót, véget vet a parász vitának. Több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 13,05 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

       

     Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

         polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

                 Forintos Ervin  

                                                                    képviselő

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!