2023.10.17 rendkivüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 17/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 17-én (kedden) 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                             (6 fő)                                     

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                     pénzügyi ügyintéző

Gyimesi Mónika                                     műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Dr. Végh József                                      ügyvéd

Rakics Anna                                           VN Kft. ügyvezető

Kulcsár-Székely Attila                             pályázó

 

Kovács Ágnes                                         jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről jelen van:                                 (0fő)                  

                                                              

                                                       NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

348/2023. (X.17.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő 4 nyílt napirendi pont szerepel. Aki a 4 nyílt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

349/2023. (X.17.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. október 17-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Hableány előtti gyalogátkelőhelyhez kötődő közvilágítás kialakításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

Leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy elhangzott a bizottsági ülésen, hogy 20 millió forint értékben most zajlott le egy útfelújítási program. Felmerült a gondolat, hogy még talán bele fér egy ilyen felújítás az utak tekintetében. A MFP-ban az előbb említett útfelújítási pályázat 20 millió forintja elszámolható. A módosításokat elvégezték a pályázattal kapcsolatban. Most újabb körre kértek ajánlatot, hogy idén még elvégezzék azokat a munkákat. Sokat lehetne még erre költeni. Itt lesz a Kert utca is, amit fel kell újítani. Az csak maga 100 milliós nagyságrendű lesz. Itt most arról van szó, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felmerült néhány utca és javasolták a határozatba foglalni, hogy a soros ülésre 10 millió forinttal emeljék meg ezt az összeget. Javaslatokat szívesen fogadnak az utakkal kapcsolatban. Elmondja, hogy az örsi ravatalozó előtti út is nagyon rossz állapotban van.  Megkérdezi a kollégát kíván-e még hozzá tenni valamit.

 

Molnár Mihály pályázati referens köszöni, nincs mit hozzá tennie.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, hogy a Szorgos Fuvar Kft-t megbízzák a munkával, illetve a műszaki kollégák előkészítenek a soros testületi ülésre egy 10 millió forint értékben javaslatot a további utakkal kapcsolatban, s ajánlatokat is kérnek be. Igyekezni kell, hiszen november 15-20.-a körül bezárnak a telepek.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, készüljön egy munkaterv is, hogy az érintett lakók tudjanak a munkákról, ne legyen ezzel probléma. Azért, hogy a lakóközösség is tudjon róla.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez mindig így történik. A vállalkozó is ügyes volt és nem volt semmi gond. Az idősebb lakosok is tudnak róla. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

350/2023. (X.17.) Képviselő-testületi határozat

Leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának leromlott állapotban lévő egyes útszakaszainak javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítja bruttó 19.710.400 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a Szorgos Fuvar Kft-vel az vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

2./ Napirendi pont

A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésben szereplő árajánlatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek és javasolja a zöld kerítés telepítését, illetve javasolja, hogy a VN Kft végezze el a növényzet kivágását és a régi kerítés elbontását.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd megkérdezi az ügyvezetőt, hogy a bontásért és tuskózásért a bizottsági ülésen mondott nettó 300.000.-Ft-os ár még áll?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen. Így a bruttó végösszeg: 2.139.050.-Ft.

 

Krisztin N. László polgármester megerősíti, hogy ez az összeg akkor a végösszeg. Elmondja, ha már óvoda, akkor talán fontos megemlíteni, hogy a bölcsi egyik helyiségében van egy kis felpúposodás. Beszéltek a vállalkozóval, s az anyag megegyezett a tervező által előírttal, így nem tudtak felelősséget megállapítani. Arra jutottak, hogy egy szőnyeget vegyenek és azzal takarják le, hogy ne legyen balesetveszélyes. Még, ami gond, az a napelemek további növelése, főleg a fűtés miatt. Korszerűsíteni kell őket. Már készül az anyag.  

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy már a tervezés és a beszerzés is kész van. A testületi ülésen bent lesz az anyag.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Török Zoltánnal beszéltek és három fő dolog van. Az egyik a linóleum csere. A másik az öltözőszekrények cseréje, a harmadik pedig a sövény és a kerítés.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy nem merült fel, hogy egy kaput is szeretnének az ovihoz?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy ez nem vetődött fel.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy vele erről is beszéltek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkérdezik.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

351/2023. (X.17.) Képviselő-testületi határozat

A Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Pipitér Óvodában kerítés felújításának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által adott bruttó 2.139.050,-Ft összegű árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt a Társasággal a Pipitér Óvoda kerítésének felújítására – zöldhulladék elszállítása, Zöld 3D kerítésrendszer betonlábazattal történő telepítése -, melyet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosít.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő.
 4. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a bejelentő értesítésére 15 nap

                        vállalkozási szerződés/támogatási szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                       

 

3./ Napirendi pont

Hableány előtti gyalogátkelőhelyhez kötődő közvilágítás kialakításának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

352/2023. (X.17.) Képviselő-testületi határozat

Hableány előtti gyalogátkelőhelyhez kötődő közvilágítás kialakításának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Hableány előtti gyalogátkelőhely kialakításához kapcsolódó kérelmet megismerte.

 

 1. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN KFT részére a Hableány előtti gyalogátkelőhely kialakításához kapcsolódó közvilágítás megvalósítására bruttó 1.524.000.- Ft-ot biztosít, mely összeget az önkormányzat 2023. költségvetésének tartalék kerete terhére biztosít.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

 

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                  Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                  Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                        Rakics Anna ügyvezető

 

4./ Napirendi pont

BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a pályázót, majd elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a testületi ülésen bérjavaslat legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen elmondta már az előtörténetet. A lényeg, hogy pályázat lett kiírva, egy pályázó volt, aki jelen van. A bíráló bizottság a testület elé terjesztette az anyagot. Az NMI vezetője is tagja volt a bizottságnak, segítette a munkát. Ezúton is köszönik a segítségét. Így kerek az egész. A feladat most az, hogy dönteni kell, hogy elfogadják-e vagy sem. Megbízzák a jelentkezőt vagy sem. Nem haszontalan elmondani, hogy most a pályázó ahhoz, hogy megbízást kapjon, ahhoz munkaviszonyt kell létesíteni az intézményen belül. Mellé kap egy vezetői megbízást 5 évre. Ezért fordulhat elő, hogy Nagy László sem lehetett vezető, ha nem lett volna megbízott. A megbízása október 31-ig tart és november 01-től új vezető kell. A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a bér sora üres maradt. Javasol egy bért, ami az alapbér. Ez bruttó 361.000.-Ft, plusz 45.000.-Ft vezetői pótlék. Ez összesen bruttó 406.000.-Ft, ez a javasolt összeg. Miután a pályázó elmondta, hogy a pénzért teszi, kérdezi, hogy mi a véleménye.

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó válaszában elmondja, hogy teljes mértékben elfogadja a javasolt bért.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi a pályázót, hogy mondana e valamit még?

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó köszönt mindenkit. Összefoglalva az alapelve a hagyomány és az innováció. Kötődik a hagyományokhoz. Régóta figyeli város kulturális életét, melyet szeretne folytatni. Érzi, hogy ezt a munkát még jobbá is tudja tenni.

 

Forintos Ervin képviselő hozzászólva elmondja, hogy amennyiben olyan döntés születik, hogy november 01-től alkalmazásba kerül, akkor a BVKI költségvetéséért is felelős lesz. Tervez idénre olyat, ami még nincs benne a költségvetésbe, vagy megy tovább, ami eddig volt betervezve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy december 31-ig nem javasolja, hogy mást tervezzen be. Viszont arra tud válaszolni a pályázó, hogy 2024. január 01-től vannak-e tervek?

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó elmondja, hogy idén nem, természetesen. Esetleg a rendezvényeken belül még valami pluszt, de nem olyat, ami a költségvetést érinti. Betlehemes játék az iskolásokkal például. Január 01-e után tervez új dolgokat, ami a jelenlegire szorosan építkezik. Úgy érzi, hogy a kommunikációt fejleszteni kell. Vannak elképzelések, de nem költségvetést érintőek.

 

Forintos Ervin képviselő részben tud egyet érteni, hogy idén már nem tervez új programokat. Már sok helyen csinálnak programokat télen is, itt is lehetne, szükség lenne rá. Például pódium beszélgetésekre gondol.

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó elmondja, hogy szó szerint szinte ez is benne van a pályázatában.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előző pályázati anyagában is benne volt.

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó elmondja, hogy szeretné a lakosságot minél nagyobb számban megmozgatni a rendezvényekre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már a bíráló bizottság ülésén is felhívta a pályázó figyelmét, hogy Badacsonytomaj Város a település pontos megnevezése. Érzékeny településrészekkel, fontos, hogyan kezelik, nevezik. Amennyiben a bizalmat elnyeri, erre különösen figyelni kell. Beszélték az ülésen, hogy szeretné a pályázó a helyieket jobban bele vonni a rendezvényekbe. Az ötlet nagyon jó, ez a cél.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja a pályázónak, hogy biztos hallott arról, hogy működik egy turisztikai egyesület és szeretné, ha jó kapcsolatot alakítana ki velük és a borászatokkal is. A Borhét is nagyon fontos a borászatokkal együttműködve. A jó kapcsolat a lényeg.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a NABE több programot is csinált, ezzel kapcsolatban javasolja, hogy a civilszervezeteket is keresse meg, s dolgozzanak együtt.

 

Kulcsár-Székely Attila pályázó köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a képviselőkkel. Elmondja, hogy arra külön kell figyelni, hogy a különböző rendezvények ne öljék meg egymást. A civil egyesületek nagyon sokat tesznek és feladat támogatni őket minden módon. Ahol jó a civil élet, ott jó a közösség is. S most eljött a szavazás ideje. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával és a rendelet megalkotásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

 

353/2023.(X.17.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető beosztásának betöltése

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Római út 69.) intézményvezetőjévé 2023. november 01. napjától 2028. október 30. napjáig tartó határozott időre Kulcsár-Székely Attilát nevezi ki.

 

Munkabérét a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Alapbér:                                                                                                         361.000.- Ft

Vezetői megbízási díj (2023.11.01. – 2028.10.31.)                                           45.000.- Ft

Mindösszesen:                                                                                             406.000.- Ft

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester gratulál és minden jót kíván. Szeretné elmondani, hogy a Képviselő-testület köszöni Nagy Lászlónak a hosszú, eredményes munkáját. Megfontolásra ajánlja, hogy a költségvetési kereteken belül Nagy László munkájára valahogy számítson. Nagy tudással rendelkezik, ami pótolhatatlan. Természetesen vele is egyeztetni kell. A városnak érték Nagy László. Ha nincs valamire a költségvetésben fedezet, akkor az önkormányzathoz forduljon bizalommal. Segíteni fognak. Több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 14,35 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

       

     Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

         polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

                Mékli Bernadett  

                                                                    képviselő

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!