2023.09.27 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 16/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                             (4 fő)                                    

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                     pénzügyi ügyintéző

Gyimesi Mónika                                     műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Dr. Végh József                                      ügyvéd

Rakics Anna                                           VN Kft. ügyvezető

Kovács Ágnes                                         jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről jelen van:

 

Csúri Ákos

Hrabovszki László                                                                                         (2 fő)              

                                                              

                                                       NAPIRENDEK ELŐTT

 

Török Zoltán alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester és Mékli Bernadett képviselő távolmaradását jelezte. Hartai Béla képviselő távolmaradását nem jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

321/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő 23 nyílt napirendi pont szerepel, s 2 zárt napirendi pont, így összesen 25 napirendi pont van. Aki a 25 nyílt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

322/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. szeptember 27-i soros, nyílt és zárt ülésének napirendjét 23 nyílt és 2 zárt napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő jogi ügyeiről  ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az irányító hatóság TOP-1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” projekthez kapcsolódó elmarasztaló döntés ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bogyai út fejlesztés II. ütemének közbeszerzési eljárásának megindítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájház udvar nádazásának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Napelemes lámpák telepítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisörshegyi útpadka javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című pályázata keretében történő gépbeszerzés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Sportpálya öltöző korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

          Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

Csúri Ákos a lakosság részéről elmondja, lehetőséget kapott napirend előtti felszólalásra. Viszont nem akar abba a hibába esni, hogy az érintettek távollétében beszél, ezért majd az október képviselő-testületi ülésen szeretne felszólalni. Köszöni a lehetőséget, elköszön és távozik az ülésről.

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy nem jelezte távolmaradását a Pénzügyi Bizottság üléséről. Jelezte az elnökasszonynak sms-ben, hogy nem jelenik meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy igen, de délután 17 órakor, az ülés pedig 14 órakor kezdődött.

 

Török Zoltán alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy most a határozatokkal, a napirendekkel kell foglalkozni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző is hozzá szeretne szólni a távolmaradáshoz. Elmondja, hogy volt már ilyen gond. Döntöttek arról, hogy a távolmaradásokat neki, a jegyzőnek kell jelezni. Ez nem így történt most sem. Csak Mékli Bernadett képviselő és Krisztin N. László polgármester jelzett neki, mások nem. Egy ideig működött és szeretné, ha ezekután neki jeleznének a képviselők. Köszöni, mást kíván hozzá tenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy neki Hartai Béla képviselő jelezte távolmaradását.

 

Török Zoltán alpolgármester lezárja a vitát. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletét

20/2023.(IX.28) önkormányzati rendeletét

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, majd elmondja, hogy az sms parkolás díja nem lesz magasabb, mint a most is érvényes legalacsonyabb díj, 300,-Ft/óra.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a rendezvényeken a focimeccseket értik?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az is. Nem az egyesületet akarják nehéz helyzetben hozni. A panaszok miatt kel ilyen döntést hozni. Rendet akarnak ott tenni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2023.(IX.28.) önkormányzati rendeletét

a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

                       

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, s megadja a szót az illetékes ügyintézőnek.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, két dolgot szeretne hozzá tenni. Az egyik az, hogy az előterjesztés része a törvényességi felhívás, melynek tekintetében határozatot szükséges hozni. A másik része az önkormányzati rendelet, melyre az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről szükséges dönteni. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülésén elhangzott, hogy a rendelet-tervezetbe a részlet-szabályok pontosításra kerülnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy akkor most két döntést kell meghozni. Az első a Törvényességi határozattal, a második pedig a rendelet elfogadásával kapcsolatos Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a Törvényeségi határozat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

323/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Törvényességi felhívásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/1123-1/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásában rögzített felhívással egyetért, és felkéri dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a jövőben a törvényességi felhívásban foglaltak szerint járjon el.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a Kormányhivatalt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

                             tájékoztatásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a rendelet megalkotásának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

 

 

4./ Napirendi pont

Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, minden évben igénylik ezt a támogatást, meg is kapták, ezért van itt a rendelet. Elmondja, hogy a tavalyi jogosultsági részletek vannak benne most is. A kérelmezőken igazolni kell majd a jogosultságukat.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a társadalmi hatásának vizsgálata megtörtént? Kiket, hány főt érint a 65 év feletti rész?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a beérkező kérelmek alapján lesz eldöntve. Ha meghaladja az egy főre eső összeghatárt, akkor nem lesz jogosult az illető.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az előterjesztés melléklete a hatásvizsgálat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy azt érti, de hány embert érinthet a 65 év feletti rész vajon?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy arról nincs információjuk, hisz a vagyoni helyzetre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával és a rendelet megalkotásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló

23/2023.(IX.28.) önkormányzati rendeletét

 

 

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy folyamatosan foglalkozni kell ezzel. Vannak pályázati bevételek és egyéb kiadások, ezért kell a költségvetést mindig rendbe tenni. Részletesen le van írva minden az előterjesztésben. Nagyon jól áttekinthető.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy a zárt ülés összege el van-e fogadva.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy azt majd a következő testületi ülésre korrigálják a költségvetésben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a 7-es napirendi pontnál lesz szó róla ma.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, a rendelet módosításnak elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 24/2023.(IX.28.) önkormányzati rendeletét

 

Török Zoltán alpolgármester 10,19 órakor ZÁRT ÜLÉST rendel el.

A nyílt ülés 10,55 órakor folytatódik.

 

 

8./ Napirendi pont

Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, miszerint nyilvánítsa eredménytelennek az eljárást.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, s elmondja, hogy igazából több árajánlatot értek és nem jöttek még be. A VN Kft. pályázott egy elektromos autóra. Pontosít, az önkormányzat pályázott és majd átadja a VN Kft.-nek, s ezzel olcsóbban tudnak szállítani majd. Ezért döntöttek így. A következő ülésre hozzák majd be.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a gépjármű mennyit bír?

 

Molnár Mihály pályázati referens máris nézi.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy minimum 1 m3-t kéne, hogy elbírjon, az nagyjából 8-900kg/m3.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy a sárga autóval nem lehet?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az az egyik megoldás. Jelenleg csak azzal tudnák vinni. De a részletek a gépről majd a napirendi pontnál.

 

Forintos Ervin képviselő a támogatási összegről érdeklődik.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy majd annál a napirendi pontnál megbeszélik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

329/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte, és dönt abban, hogy a tűzifa szállítására vonatkozó beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                       Szabó Patrik pályázati és műszaki referens

 

9./ Napirendi pont

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy minden évben kiírásra kerül a program. Azt kell most elfogadni, hogy csatlakoznak-e az ösztöndíjrendszerhez. A beérkező kérelmeket majd a testület zárt ülés keretében fogja elbírálni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza:

 

330/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztés mellékletét képező “A” és “B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
 2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:       2023. szeptember 29., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

10./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni. Elmondja, hogy minden évben érkezik az anyag a KLIKK-től, sok dolog nincs vele. Lényegében el kell fogadni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

331/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2024/2025. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Köznevelési és Jogi Osztályát (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; veszpremi@kk.gov.hu ) 2023. október 15. napjáig értesítse.

 

Határidő:       azonnal           

értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

11./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a gyermekorvos munkába járásának támogatását 30,-Ft/km összegben elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy szeretné a lejárt Epipen injekció pótlását is.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a doktornő mondott-e árat.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a költségvetésben el van különítve ilyen dolgokra.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ha elő van irányozva, de eddig nem használták fel, akkor kell e vajon hozzá pénzt tenni. Mindössze 3 hónapról van szó idén.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy ha 3 hónap összesen, akkor nem.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Akkor az első határozatról kell dönteni, miszerint támogatják az injekció pótlását és a munkába járás támogatását. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

332/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Gyermekorvos Epipen injekció pótlására és munkába járásának üzemanyag támogatása iránti kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. támogatja Dr. Horváth Margit házi gyermekorvos kérését a lejárt Epipen injekció pótlására, valamint
 2. támogatja Dr. Horváth Margit házi gyermekorvos munkába járásának üzemanyag támogatását 30.-Ft/km összegben az önkormányzat 2023. évi költségvetés tartalék keretének terhére
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy most a második határozatról kell dönteni, miszerint a beszámolót a település egészségügyi helyzetéről elfogadják. Kéri, hogy aki elfogadja határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

333/2023 (IX.27.) Képviselő-testületi határozata

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy volt már az előterjesztés a testület előtt. Elmagyarázza az anyagot. Kötöttek egy szerződést a védőnői ingó-ingatlanokkal kapcsolatban. Az elmúlt ülésen kérdés volt, hogy a jegyzőkönyvi melléklet miért nem volt a mellékletben. Ez csak akkor kellene, ha kikerülne valami a szerződés tárgyai közül. Mivel ez nem történt meg, így nincs szükség erre a dokumentumra. Szerinte ezt el kell fogadni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

334/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat
 2. dönt, hogy a 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, (továbbiakban: Eütv.)  2023. július 1. napjától hatályos 6/B. §-a alapján a települési önkormányzat és a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház (mint kijelölt irányító vármegyei intézmény) együttműködésben gondoskodik a védőnői ellátásról.
 3. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                    Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

13./ Napirendi pont

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjenek be árajánlatokat és a következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalják újra.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ez egy nagy tábla, ami egy kicsit már kopott. Ennek a táblának a készítője hívta fel a figyelmet, de más cégtől is kér a testület árajánlatot. Amint ezek beérkeznek, a testület elé kerül újra.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy csak erről az egy tábláról van szó?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a kérelem csak erről az egyről szól.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy akkor csak ez az egy tábla.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy igen, csak ez az egy tábla.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy Badacsonyörsre ne tegyenek?

 

Török Zoltán alpolgármester válaszában elmondja, hogy napirenden nincs. A következő ülésen majd megbeszélik. Az árajánlatoktól függ majd, de úgy kérik majd az árajánlatokat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy akár lehetne az összes bejövő úthoz ilyen tábla.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a Borvidék mindenhova tett táblát, de beszéljenek róla.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, lehetséges, ha több táblára kérnek ajánlatokat, akkor kedvezményt is kapnak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, szerinte jobban nézne ki, ha mindenhol egyforma tábla lenne.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

335/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a 71. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjeügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja meg, hogy a település közigazgatási területén hol szükséges még idegenforgalmi tábla kihelyezése.
 3. a 2. pont szerinti vizsgálat figyelembevételével dönt abban, hogy a beszerzési eljárás alapján a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal kérjen be 3 árajánlatot.
 4. dönt abban, hogy a következő Képviselő-testületi ülésen újra tárgyalják az előterjesztést
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    a beszerzési eljárás lefolytatására: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                    Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

                                    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

14./ Napirendi pont

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjenek be 3 árajánlatot, valamint támogatják a megvalósítást.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy már régóta téma ez a szakasz, hiszen nem szép. Ez még eddig nem lett felújítva. Felkérték a VN Kft.-t az árajánlatra. Elmondja, hogy szeretnék a Kert utcát felújítani, ha a Fő utca elkészült. A két felújítás nem kapcsolódik össze, ezért szeretnének több árajánlatot is bekérni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, ha a tervezés elindul, akkor a térkövek egyformák lesznek, vagy sem a már meglévővel? Ha nem, akkor a korábban felvett térkövekkel mi lesz, hiszen hegyekben áll.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a pályázatban, ami a Kert utcával kapcsolatban van, az a parkolóra és az útjavításra van. Minden aszfalt lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, több helyről fel lett szedve térkő, vajon le lehet-e tenni. Most a kérdés az, hogy kérjenek árajánlatot. Majd utána döntenek ilyenekről. El kell dönteni, hogy a meglévő térkő fajtával folytassák, vagy másik legyen.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a felszedett térkőnek nem lesz új hatása, ráadásul többféle van. Viszont hegyekben nem áll. A hullám mintájúból rengeteg van, több száz négyzetméter. A Piazzából nagyon kevés van, talán 10 raklap. Az kevés. Szerinte a szükséges 130m2 nincs a bontottból. Színbeli különbségek is vannak. Új térkövezésre kaptak felkérést.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a játszótérhez kialakított parkolóhoz esetleg fel lehetne használni. Szerinte ne legyen sokféle a térkő vigyék tovább azt, ami már a korábbi felújítás során oda került. Annyira nem nagy összeg ez, hogy ne lehetne megoldani. Kérjenek három árajánlatot és a következő ülésen nézzék meg, majd döntsenek, de a térkő új legyen.  

 

Forintos Ervin képviselő a jegyzőt kérdezi, hogy a +ÁFÁ-t ki kell fizetni a VN Kft felé? Akkor az ott marad.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy bevétel lesz?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a megrendelő oldalon az önkormányzat kifizeti az ÁFÁ-t. Ott nincs visszaigénylés. A VN Kft. a nettót adja meg, nem a bruttót. Ha vállalkozói szerződés lesz, akkor megy vissza az ÁFA az államhoz.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy akkor miért ad ÁFÁ-s árat?

 

Forintos Ervin képviselő az ügyvezetőt kérdezi erről.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nincs eldöntve, hogy a VN Kft. végzi a munkát, viszont az önkormányzatnak bruttó ár kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, ha a három árajánlat beérkezik, azok is bruttó árat fognak adni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, amikor nettó lehetne, akkor a VN Kft. gazdasági tevékenységre kapja meg. Ha olyan fejlesztéshez kell adni, mint például a strandfejlesztés, akkor tud vissza igényelni ÁFÁ-t. Az önkormányzat ÁFÁ-t fizet, de vissza nem tud igényelni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, arról szól, ha a VN Kft. veszi meg, akkor vissza tudja igényelni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy adójogi kérdéseket nem itt kell megbeszélni, ez nem ide való. Vezetői értekezlet keretében van rá lehetőség.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, ha jól tudja a VN Kft. üzemelteti az utakat, járdákat.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az, hogy a VN Kft. ÁFÁ-t igényel vissza, ahhoz bevételt kell keletkeztetni. Ez nem az.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, az önkormányzat szeretné ezt a szakaszt felújítani és kértek a VN Kft-től árajánlatot. Az előterjesztés szerint a testület kérjen be három árajánlatot erre a munkára és a testület elé vissza kerül majd. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

336/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy az 1. pont szerinti járda burkolási feladatok elvégzésére a beszerzési eljárás alapján a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal kérjen be 3 ajánlatot, melyek beérkezését követően a Képviselő-testület tárgyalja újra a napirendet.

Határidő:       elfogadásra azonnal    

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, nincs másról szó, minthogy azért kell módosítani, hogy egyszerűbb legyen megvalósítani a beszerzéseket, hiszen a világ megváltozott, az árak elszabadultak. Egyre nehezebb kivitelezőt találni a kisebb munkákra. Alig jön be árajánlat, ezért macerás a testület elé vinni és dönteni. Sokáig tart, s azt szeretnék ezzel a módosítással, hogy könnyebb legyen. Rég lett az 1millió elfogadva, most 1,5millióra emelnék.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, módosító javaslata lenne. Azok az előirányzatok, amelyek kapcsolódnak a költségvetéshez csak 2024. január 01.-től lépjen hatályba. Szerinte az idei évben a testület még tárgyalja meg és jövő évtől legyen könnyebb.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, most is vannak olyan ügyek, amelyek ezt a módosítást igénylik.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a döntési jog a polgármesteré. A testület lehet, most sem kellene. A tavalyihoz képest az árak emelkedtek, s ezért emelnének az értékhatáron, hogy egyszerűbb és gyorsabb legyen a folyamat. A polgármester úr szeretné, hogy tudjanak erről. Most is arról lenne szó, hogy folytassa le a testület a döntést, s aztán menjen a beruházás. Az árajánlatok nagyon nehezen jönnek be. Talán ez segít majd rajta. A döntési jogot konkrétan nem befolyásolja.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ez egy betervezett üzleti év. Ezt tartsák be és a többi majd a maga idejében.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, nagyjából fél éve foglalkoznak vele.

 

Forintos Ervin képviselő véleménye, hogy minden rakjanak össze és akkor foglalkozzanak az üggyel.

 

Török Zoltán alpolgármester mond egy példát, hogy az orvosi rendelő ajtaja mekkora gond. A mostani módosítást követően a polgármester megrendeli és elvégezhető a munka. Ha a jelenlegi marad, akkor csak az idő telik és mire a testületen átmegy, akár 1-2-3 hónap is eltelik. Ez nem jó. Nagyon sok ilyen eset van. Nem az van, hogy a polgármester saját hatáskörében ne lássa a testület, csak a folyamatot akarja felgyorsítani. Elmondja a képviselőnek, hogy ő sem szereti, mint vállalkozó, az ilyen dolgokat, hogy húzódik minden hónapokig.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, vannak prioritások. Amíg a költségvetésben nincs kialakítva, addig nem akarja.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, nem erről szól. Az adminisztrációs dolgokról szól csak. A jogkörök nem módosulnak. Több nincs benne. Mindenre megoldás kell és a testület csak modernizálni szeretné a folyamatot.

 

Török Zoltán alpolgármester is elmondja, hogy csak ennyi. Nincs semmi egyéb, csak az egyszerűsítés a lényeg. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

337/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának beszerzési szabályzatának 1. számú mellékletének módosítását elfogadja. A módosított beszerzési szabályzat a 2023.09.28-tól kezdődően felmerülő beszerzések esetében alkalmazandó.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

16./ Napirendi pont

Bogyai út fejlesztés II. ütemének közbeszerzési eljárásának megindítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a módosított dátumokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Forintos Ervin képviselőnek két kérdése lenne. Az egyik kérdés, hogy az érintett tulajdonosok az 50%-ot kifizették már? A másik az eljárás megindítása milyen összeget érint?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy indikatív ajánlat érkezett. Az 50% a költségvetésbe bele is lett tervezve. A tulajdonosokkal felvették a kapcsolatot és vállalják az 50% befizetését. Nem akarnak időt húzni. Akkor lesz érvényes, ha mindenki befizeti a részét.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az indikatív ajánlat alapján indítsák el?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a költségvetésben ez be lett állítva, hogy ne legyen vele gond. De addig kérni pontos összeget, amíg nem látni, hogy a közbeszerzés mire jut, amennyiben lesz, addig nem tudja mit kérjenek a tulajdonosoktól.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,30 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

 

Ennek függvényében kell majd az 50%-ot is bekérni. A közbeszerzést el kell indítani, a piac pedig majd dönt az árakról. Nyílt közbeszerzés lesz, bárki adhat ajánlatot. A befizetéseket követően lesz érvényes. Rajtuk múlik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,31 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mennyi lett betervezve? Ha nem ezt az összeget kapják, hanem 30milliót, akkor azt is vállalja az önkormányzat?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy kb. 40 millió fér bele.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, és ha több lesz?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, akkor behozzák a testület elé és megtárgyalják.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

338/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bogyai út fejlesztés II. ütemének közbeszerzési eljárásának megindítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Bogyay út fejlesztés II. ütemének feltételes közbeszerzési eljárásának megindításával egyetért és felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás, illetve fedezetigazolás aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

17./ Napirendi pont

Tájház udvar nádazásának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nádazás elvégzését halasszák el, s először az épületet, s annak vizesedését vizsgálják meg.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy helyi személy kérte a tető felújítását. Kértek árajánlatokat. Vannak nagyon jó ajánlatok, de a vizesedés megoldása sokkal fontosabb, mit a tető. Alulról fontosabb megoldani a vizesedést, aztán jöhet a tető. Kérnek szakvéleményt és a Műemlékvédelmi Hivatallal is felveszik a kapcsolatot, majd elválik mire jutnak. Hátha lehet támogatást kapni az épület felújítására.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, ha kimennek az anyagok, akkor a műszaki tartalmat úgy kell összeállítani, hogy egyforma legyen, egyforma ajánlatok érkezzenek be. Ezeket most nem lehet összehasonlítani.

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért. Elmondja, hogy lesz egy második kör is.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Dr. Magó Ágnes levelében kérte az épület felújítását. Elmondja, hogy korábban már egy felújításhoz felajánlotta a tiszteletdíját is.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy bizony követendő példa.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

339/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvar nádazásának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Tájház udvar nádazásának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a műemlékvédelmi hatóságtól kérjen szakvéleményt a Tájház épület vizesedéséről.
 3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, így a Tájház épület nádtetőjének felújítását egyelőre elhalasztja.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket, és a bejelentőt a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        az ajánlattevők értesítésére 5 nap

                        a bejelentő értesítésére 5 nap

                        a szakvélemény bekérésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

Napelemes lámpák telepítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a napelemes lámpákat vizsgálják felül a településen, hol vannak még hasonló problémák, majd ezt követően tárgyalják újra.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Muskotály utcában az egyik lámpa magánterületre kerülne, s így nem lehet.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a közvilágítás korszerűsítéssel nem lehet megoldani?

 

Török Zoltán alpolgármester válaszában elmondja, ez nem az a projekt. Elmondja, hogy az új résszel nyerni fognak és ha ott marad lámpa, akkor lehet abból telepíteni ilyen helyekre. Van az említett utcában világítás, csak kérték a lakók, mert van egy sötét rész.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az egyik terület, ahova lámpa kerülne nem önkormányzati terület.

 

 Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

340/2023. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Napelemes lámpák telepítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Napelemes lámpák telepítéséről tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal kivizsgálja, hogy a településen mely közterületeken szükséges még közvilágítási oszlop elhelyezése, illetve a település közvilágítási helyzetét megvizsgálja, és a vizsgálat eredménye alapján újratárgyalja a napirendet.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt, és az ajánlattevőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a kérelmező, és az ajánlattevő tájékoztatására: 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 

 

 

 

 

19./ Napirendi pont

Kisörshegyi útpadka javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elvi támogatást és az új beszerzési szabályzattól függő részletek kidolgozását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy ezt a leszakadást vis maiorban nem lehet megoldani?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy vizsgálják a kilátóval együtt. Megpróbálják a vis maiorban megoldani.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

341/2023. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Kisörshegyi útpadka javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „8257 Badacsonyörs, Kisörshegyi útpadka javítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte
 2. dönt abban, hogy az 1. pont szerinti útpadka javítási munkálatok megvalósítására beszerzési eljárást folytat le.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a bejelentőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a beszerzési eljárás lefolytatására 15 nap

                        a bejelentő értesítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című pályázata keretében történő gépbeszerzés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a gép teherbírása 1100kg.

 

Forintos Ervin képviselő hozzá teszi, 1m3.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, ennek függvényében kell majd Rakics Annának átgondolni. Pályáztak egy gépre, amit megnyertek, amelyhez tartozik egy kis önerő is. Ez a cég és ajánlata a legjobb

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy igen, kellett önrész. Év végéig el kell számolni a projekttel. A cég november végére leszállítja a járművet. A költségvetésre ez az összeg el van különítve. Egyébként kisebb összeg lett, mint amit beterveztek.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

342/2023.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című pályázata keretében történő gépbeszerzés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” pályázat keretében történő gépbeszerzés” beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a BirdieCar Hungary Kft-t nyilvánítja bruttó 17.881.600 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a BirdieCar Hungary Kft-vel az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a bizottság jól átbeszélte, Molnár Mihály részletes tájékoztatást adott.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, a kerékpárút felújítás történik. Van arról valami műszaki tartalom? Sokan kérdezik tőle.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Vasút utca teljesen új burkolatot kap, a többi részen pótlások lesznek. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

343/2023.(VIII.23.) képviselő-testületi határozata

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1.                     Bodnár Attila jegyző

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

22./ Napirendi pont

Sportpálya öltöző korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tetőt javítsák meg, a fűtési rendszert klímákkal korszerűsítsék, ezekhez ajánlatokat kérjenek be.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy Rakics Anna adott koncepciót a tetőre, a fűtés- és a melegvíz korszerűsítésre. A villanybojlert nem javasolja semmi esetre sem. Nem tudja a villanybojler megoldani a hirtelen nagy mennyiségű melegvíz igényt. A klímák nagyjából 1millióba kerülnek. A gázfűtés mellett kb 10 év lenne a megtérülésük. Egyeztetett az egyesület elnökével, s mindenki úgy gondolja, hogy a fűtéssel semmi gondjuk sincs. Vannak konvektorok még tartalékban is. A tetőszigetelést viszont meg kell oldani.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a plusz ajánlat még mindig nem érkezett meg.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja a klímákkal kapcsolatban, hogy a helyi vállalkozótól kérjenek ajánlatot. Nincs senki megkerülve. Elmondja, hogy az egyik játékos édesapja megoldaná ingyen a telepítést. Viszont a legfontosabb a tető.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az elnök úr nem említette, hogy kérelmet adta volna be erre. Nem tartja jó ötletnek a klíma és a bojler cserét. A tető viszont elengedhetetlen, csak ezzel kell foglalkozni. A többivel nem most kell.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a VN Kft az üzemeltető, s fizetik a számlákat, s úgy gondolja, hogy megpróbálnak spórolni, ezért az előterjesztés.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a VN Kft üzemelteti. Az üzleti tervben van keretösszeg, ez alapján gazdálkodik. Hogy az elnök miért mondta azt, nem tudja, hiszen tudott róla ő is. Gázfűtéssel az a gond, hogy nincs folyamatos ellenőrzés és mindig a legmagasabb fokozaton megy a fűtés, ezért gondolta jónak a klímát. Tudja, hogy ha a testület nem támogatja, akkor nem tudja megtenni. Igény van a december-január hónapok kivételével a használatra, azért kérték. Fura, hogy az elnök azt mondta, hogy nem tud róla. Arról is beszélt neki, hogy az egész épülettel kapcsolatban is lesz majd kérelem.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

344/2023.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Sportpálya öltöző korszerűsítés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pintér Károly Sportpálya öltöző épületének és fűtési rendszerének állapotával kapcsolatos tájékoztatást megismerte
 2. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t, hogy az épület tetőszigetelésére és klímával történő fűtéskorszerűsítésére árajánlatokat kérjen be, ezek beérkezését követően javasolja újratárgyalni a napirendet.

Határidő:    elfogadásra azonnal

                           a beszerzési eljárás lefolytatására 15 nap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

                    Rakics Anna ügyvezető

                     Molnár Mihály pályázati referens

                     Szabó Patrik Gergő ügyintéző

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

345/2023.(IX27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

24./ Napirendi pont

Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy említette már, hogy nézzék meg a 71-es út melletti járdát a két strand között. Kérdezni szeretné, hogy a Kisfaludy pályázattal kapcsolatban mit lehet tudni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem tud a pályázattal kapcsolatban mondani semmit.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a járdát nem kell megvizsgálni, hiszen látni, hogy nagyon rossz állapotban van. A 71-es út mellett a járda nem az önkormányzat tulajdona. A polgármester úr próbál a KPM-mel megoldást találni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy augusztusi ülésen szó volt róla, s érdeklődne, hogy mi van a Római út felső részével?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, hogy folyamatban van.

 

Rakics Anna ügyvezető a polgárőrségi konténerrel kapcsolatban megerősítés kellene, hogy november 15.-ig tárolják. Megrendelhetik-e vagy sem?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a konténer megrendelésről döntés született. Erősítsék meg? Elmondja, hogy van egy tiszafa és engedély kell a kivágásához, nem biztos, hogy addig meg lesz. A bekötések is nehezen alakulnak. A focipályán a konténer illemhely mellett meg lehetne oldani esetleg a tárolást, elhelyezést Véleménye, hogy a konténert meg kell rendelni, ha nem változik az iskolánál a helyzet, akkor a focipályán tárolják addig.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy erről érvényes döntés van. A vezetői értekezleten kell megbeszélni, a tárolás nem ide való.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

346/2023.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

25./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ezt a polgármester úr szokta megalkotni és kiküldeni. Jelenleg külföldön van és nem tudta elküldeni az anyagot. A következő ülésen lesz egyben elkészítve és kiküldve mindenkinek a beszámoló. Készült két hozzászólásra, de jelenleg nincs itt, akinek ez szólt volna. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

347/2023.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

Török Zoltán alpolgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 11,57 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

       

     Török Zoltán                                                                                          Dr. Bodnár Attila                                      

    alpolgármester                                                                                                   jegyző

 

 

   Borbélyné Galambos Gabriella  

                                                                    képviselő

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!