Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.08.23 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 15/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. augusztus 23-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                      pénzügyi ügyintéző

Gyimesi Mónika                                      műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Rakics Anna                                            VN Kft. ügyvezető

Arany György                                         Polgárőrség elnök

 

Kovács Ágnes                                        jegyzőkönyvvezető 

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő                    

                                                              

NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

293/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő 23 nyílt napirendi pont szerepel, a pénzügyi bizottság ülésére érkezett egy sürgősségi indítvány, mely itt is szerepel, így kiegészülve 24 napirendi pontra. Aki a 24 nyílt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

294/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. augusztus 23-i soros, nyílt ülésének napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló az adóztatásról

                 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester                 

 1. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Magyar Légimentő Szolgálat felszereltsége ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11.    Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

                 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12.   Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.   A Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.   BVKI intézményvezető megbízás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

                Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester               

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” c. pályázatának kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji játszóterek felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester               

 1. Kisfaludy Kilátó állapota

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester          

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kérés érkezett, hogy a 20. napirendi pontot elsőként tárgyalják. Ezért kéri, hogy aki egyetért a napirendi sor módosításával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

295/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy 1. napirendként a meghívó szerinti 20. napirendi pontot tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

Krisztin N. László polgármester felolvassa az eredeti első napirendi pontot, s felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Ekkor felhívják a figyelmét, hogy a napirendi sor módosítását követően nem ez lesz az első pont.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni az észrevételt és javítja a tévedést, folytatja az ülést a már módosított napirendi sor szerint.

 

Forintos Ervin képviselő 09,05 órakor megérkezik az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

1./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Köszönti a megjelent Arany György elnök urat, s megadja neki a szót.

 

Arany György elnök köszönt minden megjelentet. Elmondja, hogy mindent leírtak a kérelemben, amit szeretnének. Több éve gond már, hogy a komoly összeget kitevő felszereléseket, papírokat hol, hogyan tárolják. Mindent a polgárőr kollégáknál és saját magánál tartanak. Szeretnék ezt a helyzetet megoldani, s ehhez kérik a segítséget. Mivel az önkormányzatnak nincs ilyen helyisége, azért gondoltak erre a megoldásra. Nekik ez tökéletesen megfelel. Az üléseket megtudják így tartani és az eszközöknek, felszereléseknek is lenne helye.

 

Hartai Béla képviselő egyetért ezzel. A javaslatban az iskola van írva, ahova a konténer kerül. Nem látja az anyagban, hogy a tankerület támogatja-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, támogatják. Mindenki támogatja és örömmel fogadják, hogy helyet adhatnak ehhez.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy szó volt róla, hogy nézzen utána a különbségeknek. Azt kell megnézni, hogy a telepítéskor az aljzat milyen. Fém épület a biciklitároló mellett nem biztos, hogy a tűzvédelem és a biztonságtechnikai szempontból jó. A Konténer.hu tetszik neki a lejobban, ugyan drágább. Ha használt, akkor a Mobil-boxot javasolja. Ez a két javaslata van, de főleg az új konténert támogatja.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy mennyi a különbség a használt és az új ára között.

 

Forintos Ervin képviselő felsorolja az anyagból az árakat.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy szigetelve van mindkét konténer?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy 7-800.000.-Ft a különbség a kettő között.

 

Krisztin N. László polgármester javaslata, hogy a használt konténer legyen azzal a feltétellel, hogy a tűzvédelmi és ehhez kapcsolódó teendők a cég feladatai legyenek. Ha nem vállalják, akkor az újra kerül sor.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy mindkét új esetében vállalja a cég, a használtnál a megrendelő feladata.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ezek a használt konténerek már mozgatva voltak. Szerinte ezen az árkülönbségen már nem múlik.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a használtnál is szerepel, hogy vállalják a különböző biztonságtechnikai feladatokat. Amit nem talál, az a garancia. Inkább az újat javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Török Zoltán alpolgármester javaslatát teszi fel akkor szavazásra, az előterjesztésben szereplő új konténerrel. Hiszen mindennel rendelkezik, ami szükséges. Kérte Tóth Zsuzsannát és Rakics Annát, hogy beszéljék meg mi a legjobb. Ha az önkormányzat veszi meg, vagy a VN Kft?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igazán csak az ÁFA visszaigénylés miatt kérdés. Ha az önkormányzat vásárolja meg az ÁFÁ-t nem tudják visszaigényelni, vállalkozási szerződéssel tudják átadni majd.

 

Krisztin N. László polgármester kérdez, hogy a polgárőrséggel így megy?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy beszéltek arról, hogy a költségvetésnél kellenek ilyenek.  

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ha lesz megrendelés és lejönnek telepíteni, akkor hozzon a cég helyszínrajzot, hogy mi hol legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Rakics Anna ügyvezető átnézi.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy akkor megoldás lehet, hogy a polgárőr egyesület támogatást kér a bérleti díjra.

 

Krisztin N. László polgármester akkor lezárja a vitát. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást azzal a kiegészítéssel, hogy a VN Kft. az új konténert beszerzi. Erre vállalkozási szerződést kötnek és forrást biztosítanak a 2023. évi tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

296/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Polgárőr Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (8258 Badacsonytomaj, Római út 69.; képviseli: Arany György elnök) működéséhez szükséges tároló- és irodahelyiség beszerzését elviekben támogatja az alábbiak szerint:
  1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Konténer Hungária Kft.-től (2030 Érd, Fiastyúk utca 7.) a 600 x 240 cm méretű új ECO tároló- és irodahelyiségre szolgáló konténer megvásárlására támogatást nyújt 2.500.000, - Ft összegben, mely támogatást a 2023. évi tartalék terhére biztosítja az önkormányzat. A támogatással megvásárolt tároló- és irodahelyiségre szolgáló konténer a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben fog szerepelni.
  2. a hivatkozott tároló- és irodahelyiségre szolgáló konténer elhelyezését a Badacsonytomaj 2488/5 helyrajzi számú, természetben a Tatay Sándor Általános Iskola területére támogatja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       azonnal

                        támogatási szerződés megkötésére 15 nap

                       értesítésre: 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                       Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy az épületek tetősíkjának szabályait egyeztetéseket követően módosítják, illetve, hogy az antracit színt egységesen, mindenhol elfogadják. Az egyeztetéseket a következő Képviselő-testületi ülésig lefolytatják.  Ezekkel a módosításokkal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd elmondja, hogy most divat lett ez az antracit szín. A napokban pont azon gondolkodott, hogy ebben a szélsőséges nyári időjárásban a fehér szín felé kéne menni, de legyen egy esélye ennek a színnek is. Majd meglátják, hogy mit szólnak hozzá a hatóságok.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy ez egy kiegészítés volt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tető szögének kérdése is benne volt, s egyetért vele. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást a tető dőlésszögének és színének kiegészítésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

297/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az önkormányzati főépítésszel közreműködve az önkormányzati rendelet módosításának szakmai anyagát készítse elő, melyet a soron következő testületi ülésre terjesszen elő.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        következő soros testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán önkormányzati főépítész

Gyimesi Mónika nűszaki-igazgatási ügyintéző

                       

 

3./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy szeptemberben egyeztető megbeszélést tartanak.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s szót ad a jegyző úrnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy első körben a környezetvédelmi hatóság adott támogató állásfoglalást. Most érkezett egy másik állásfoglalás is, amelyben módosításokat kérnek. Volt egy egyeztetés is. Újból meg kell küldeni ezekkel a módosításokkal véleményezésre a rendeletet, így most nem tud hatályba lépni. Átfogalmazzák a dolgokat és vagy egy rendkívüli ülésen, vagy a szeptemberi testületi ülésen bent lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor most ez azt jelenti, hogy arról kell dönteni, hogy a Kormányhivatal által kért módosításokat tegyék bele a tervezetbe. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

298/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az önkormányzati rendelet módosításának szakmai anyagát a Veszprém Vármegyei kormányhivatal szakmai állásfoglalása alapján készítse elő, melyet a soron következő testületi ülésre terjesszen elő.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                       Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy testületi akarat miatt került ide. Volt egy kérelem, melyben a kérelmezők nem tudták igénybe venni a támogatást életkoruk miatt. Kitolódott a gyermekvállalás ideje, ezért kell módosítani az életkort, hogy a támogatáshoz hozzájussanak az érintettek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával és a rendelet módosításával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja az alábbi:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a letelepedési támogatásról szóló 8/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2023.(VIII.23.) önkormányzati rendeletet

 

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítását, mely szerint tárgyév szeptember 15. napjára kerül a támogatás benyújtásának ideje, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt a javaslatot azért teszik, mert sokan most tudták csak beadni. A középiskolás nem adtak hamarabb igazolást. Ezért kell ez a módosítás. Szépen működik a rendelet, sokan élnek vele. Érkeznek köszönő levelek is. Viszont van egy probléma is, hogy van két olyan család, akiknek ideiglenes lakcímük van ide. Ide járnak a gyermekek, de így nem tudják megadni nekik a támogatást, ahhoz állandó lakcím kell Gondolkodtak, hogy mi lenne a megoldás, de nem lehetnek elfogultak senkivel. Az a gyermek, aki nem ide jár iskolába, de itt van az állandó lakcíme kap támogatást így is. Soka visszaélnének a lehetőséggel, ha nem kéne az állandó lakcím. Az említett esetben még nem döntöttek a támogatás kérdésében. Javasolják a szülőknek, hogy állandó lakcímmel jelentkezzenek be ide akkor a támogatást igénybe tudják venni majd. A hivatali dolgozók nagyon ügyesen, gyorsan intézik a kérelmeket. Tényleg segítség volt, s jól sikerült. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, a rendelet módosításnak elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja az alábbi:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 18/2023. (VIII.23.) önkormányzati rendeletet

 

 

6./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, megadja a szót Hartai Béla képviselőnek.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a szöveges résznél az első félév hogyan áll? Másik kérdése, hogy a létszám vajon fel lett töltve?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az önkormányzathoz a törvény szerinti illetményeken kívül megbízási illetmények is kerültek. Például a BABU sofőrök bére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az idő előrehaladtával minden a helyére kerül. Ha maradvány lesz, akkor az sem veszik el. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

299/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat   2023. I. félévi gazdálkodásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

Krisztin N. László polgármester 9,29 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2023.(VIII.23.) önkormányzati rendeletet

 

 

 

8./ Napirendi pont

Beszámoló az adóztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy a Foldana szerződéssel hogyan állnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, hogy írásban tegye fel a kérdést, 15 napon belül válaszol.

 

Hartai Béla képviselő kéri, hogy majd a jegyző úr olvassa fel, hogy hol van ilyen.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy nem olvassa fel.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ne kötelezze erre.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy majd írásban válaszol.

 

Hartai Béla képviselő azt mondja, úgy, mint tavaly júniusban?

 

Török Zoltán alpolgármester úgy gondolja, hogy a település 96%-a nem fogja fel, hogy ha nem fizet adót, miért folyamodik ilyen eszközökhöz az önkormányzat. Köszöni, hogy ezt megtette a jegyző úr.

 

Krisztin N. László polgármester 9,32 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Úgy gondolja, hogy igenis ez is a dolga többek között a jegyzőnek.

 

Hartai Béla képviselő azzal egyetért, hogy be kell hajtani ezeket az összegeket. A hogyannal van a baja. Nem arról van szó, hogy a jegyző rosszat tett volna. Csak megkérdezte hogyan áll.  

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, azért tájékoztatta a testületet. A kormányhivatal miatt a szerződés meg lett szüntetve. Az írott és elküldött levélre a mai napig nem jött válasz. Még fogalmazzák a választ, ennyit mondtak. A Miniszterelnökségnek is elküldték, onnan sem jött még válasz.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

300/2023 (VIII.23.) Képviselő-testületi határozata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi adóztatásról szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az adóztatásról szóló előterjesztést megismerte, az elfogadásra javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

9./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, mely szerint a Bakonyerdő ajánlatát fogadják el, s a szállításra, darabolásra bekérnek három ajánlatot, a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a korábbi években olyan volt a helyzet, hogy a teljes folyamatra volt ajánlat. Egy cégtől megvették a fát, aki szállította is. A vállalkozó darabolta és szállította. Most ilyen nincs. A bizottsági döntés az erdőgazdálkodóról szól, hogy kitől vegyék meg a fát. Az összes többit az önkormányzatnak kell megoldani, intézni. Felmerült, hogy a cég, akitől megveszik a fát leszállítaná, de van olcsóbb megoldás. Erre volt kérés, hogy Török Zoltán alpolgármester nézzen utána.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy kért három ajánlatot. A helyi vállalkozó jóval olcsóbban vállalja, mint a többiek. 9ezer forint helyett 5ezer forintért szállítana.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy 7900.-Ft helyett?

 

Török Zoltán alpolgármester válaszában elmondja, hogy 6250.-Ft helyett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor nagyjából 1000.-Ft-tal olcsóbb. A következő, hogy van-e olyan vállalkozó, aki darabol.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző igennel válaszol. Erre ajánlatot kértek be, két ajánlat érkezett is. Az egyik 9.000.-Ft + ÁFA/m3, a másik 12.000.-Ft + ÁFA/m3.

 

Krisztin N. László polgármester vissza kérdez, hogy mennyi?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válaszol, hogy 11.430.-Ft.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, csak azért, hogy mindenki tudja, mennyibe kerül.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy összesen nagyjából 48.000.-Ft/m3.

 

Krisztin N. László polgármester összegzi, hogy majdnem 50.000.-Ft/m3. A másik kérdés, hogy ki szállítja ki. Jó lenne, ha időben megérkezne a fa. Arra volt már példa a gyakorlatban, hogy nem volt elég a fa, amit vásároltak. Nagyobb volt az igény, mint amennyi fa volt. Ilyenkor a testület egészítette ki. A helyi házhoz szállításra a VN Kft. is szóba került. Az új elektromos autóval történő szállítás kapcsán. De mivel nem ismerik azt a járművet, ne tudja mennyire bölcs dolog azt a hegyre felküldeni. Meg kell vizsgálni, hogy jó ötlet-e. Nyilván a bevétel jó lenne a cégnek. Van más lehetőség?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy meg tudják oldani, de a költséget most nem tudja megmondani. Egy jármű alkalmas erre, a multicar, a többi nem. A multicar javítás alatt van.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, a tavalyihoz képest az össz m3 mennyi volt? A javaslata az, hogy ne várjanak, hanem a különbözetet rendeljék meg, ami kellhet. Biztos több lesz az igény, most kéne megvenni. Ne várják meg a fűtési szezont, addigra lehet, hogy drágább lesz.

 

Krisztin N. László polgármester jó ötletnek tartja, ha lehetséges. Van hatósági ár? Utána kell nézni a részleteknek. Ha lehet, akkor vesznek a tavalyi alapján Nem tudni mennyien fognak kérni majd.

 

Török Zoltán alpolgármester csatlakozik Forintos Ervin javaslatához, hogy készüljenek fel fával a tavalyi mennyiség alapján, megelőzve, hogy kevés legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha lehet.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, elméletileg az ajánlat alapján nincs megkötve, hogy állami vagy sem. Szerepel a 80m3, de szerinte nem lehet gond.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezek szerint a PÜB javaslatról szavaznak.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy egyrészt a szociális tűzifa megrendeléséről kell határozat. Ha a plusz fa is kell, arról kell egy másik határozat, mivel a pályázatban az összeget megszabták, meg is érkezett. Ezzel el kell számolni. Két határozat és két szerződés kell.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Akkor az első határozatról kell dönteni, miszerint a pályázaton belül a Bakonyerdő ajánlatát elfogadják és megveszik a fát. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

301/2023. (VIIIl.23.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. a szociális célú tüzelőanyag vásárlására 80 erdei m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el Bakonyerdő Zrt. Erdőgazdasággal (8500 Pápa, Jókai Mór u. 46.). A pályázati támogatás felett, az önrész összegét 203.200.- Ft összegben az Ör. működési kiadásai terhére biztosította.
 3. a szociális célú tüzelőanyag szállítását a darabolás helyszínére Bolf Sándor (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti út 41.) vállalkozóval kívánja megoldani 400.000,-Ft + ÁFA összegen, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.
 4. a szociális célú tűzifa darabolására Orbán József (8286 Gyulakeszi, Kossuth utca 64.) vállalkozóval kívánja megoldani 720.000,- Ft + ÁFA összegen, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.
 5. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most a második határozatról kell dönteni, miszerint a Bakonyerdő Zrt.-től még egy pályázati mennyiségű fát vesznek. Kéri, hogy aki elfogadja határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

302/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági tűzifa vásárlásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a lakossági tűzifa vásárlására 80 erdei m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el Bakonyerdő Zrt. Erdőgazdasággal (8500 Pápa, Jókai Mór u. 46.).
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 3. a szociális célú tüzelőanyag vásárlásának összegét 2.320.000,-  Ft + ÁFA összegben, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör.-ben az általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy következő, harmadik határozatban a szállítással kapcsolatban kell dönteni, miszerint a Bolf Sándor helyi vállalkozó az erdőről a darabolás helyszínére szállítja a megvásárolt fát. Kéri, hogy aki elfogadja határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

303/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági tűzifa szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a lakossági tűzifa szállítását a darabolás helyszínére Bolf Sándor (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti út 41.) vállalkozóval kívánja megoldani 400.000,-Ft + ÁFA összegen, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy következő, negyedik határozatban a darabolással kapcsolatban kell dönteni, miszerint Orbán József vállalkozó a megvásárolt és odaszállított tüzelőanyagot feldarabolja.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy határidők is legyenek. Egyeztessenek.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az ár a darabolásra 9000.-Ft/m3.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a határidő 2024. február 15. a kiírás szerint.

 

Krisztin N. László polgármester érti, s elmondja, hogy bizalommal van Orbán József iránt. Kéri, hogy aki elfogadja határozati javaslatot a tűzifa darabolásra kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

304/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági tűzifa darabolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a lakossági tüzifa darabolására Orbán József (8286 Gyulakeszi, Kossuth utca 64.) vállalkozóval kívánja megoldani 720.000,- Ft + ÁFA összegen, melyet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még a darabolás utáni házhozszállításról kell dönteni, melyet felmér a VN Kft. Ha nem tudják elvállalni akkor mást bíznak majd meg.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy addig is lehet ajánlatokat bekérni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha nincs nagy eltérés, akkor a VN Kft. legyen, véleménye szerint. Támogatni kell őket a nyári rossz szezon miatt is. Kéri, hogy aki elfogadja határozati javaslatot a darabolás követő házhozszállítással kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

305/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. felkéri a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy mérje fel a darabolt szociális tűzifa ingatlanokhoz történő szállítását milyen feltételekkel tudja megvalósítani.
 2. amennyiben a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. nem tudja megvalósítani a szállítást, meghívásos beszerzés keretein belül kívánja megoldani.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

 

 

10./ Napirendi pont

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már tárgyaltak erről a helyzetről, hogy a szolgálat állami irányításba került. Ezzel kapcsolatban intézkedésre van szükség. A sürgősségi előterjesztés is kapcsolódik ehhez. Itt az ingó- és ingatlanról van szó. Az javasolja kössék meg a megállapodást.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a szerződést az ügyvéd megnézte-e. Van egy melléklet feltüntetve és nem látja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor tekintettel, hogy a rész tervezet nincs előttük nem tudnak dönteni. A következő alkalommal tárgyalják meg. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, hogy most nem tudnak döntést hozni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

306/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, azonban jelen ülés keretében nem hoz döntést a tárgyi napirendben.

Határidő:       azonnal

                        soron következő testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

11./ Napirendi pont

Magyar Légimentő Szolgálat felszereltsége ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, az összeg 300.000Ft-ra való módosításával, a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a tájékoztatást. Felmerült a PÜB-ön, hogy volt már ilyen kérelem és utána néznek.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy igen, idén volt már ilyen kérelem, de akkor nem támogatták. Ez most egy másik kérelem.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

307/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Medicopter Alapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Medicopter Alapítvány kérelmére (székhely: 1081 Budapest Szilágyi u.3., képviseli: Rédei Lászlóné Elnök ) a  Magyar Légimentő Nonprofit Kft működtetéséhez szükséges eszköz vásárlására vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000.-Ft összegben, azaz Háromszázezer forint összegben. a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Magyar Légimentők részére eszköz vásárlás támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

12./ Napirendi pont

Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Deres Lászlónét, örül, hogy itt van. Ott tartottak, hogy a tervező két megoldást látott. A lakók és a testület az „A” javaslatot szeretnék megterveztetni. Volt döntés, hogy mivel a MÁV területén menne a vezeték, engedélyt kell tőlük kérni. A támogató nyilatkozat megérkezett. Nincs akadálya annak, hogy a munka elkezdődjön és remélhetőleg rövid idő alatt befejeződik. Gyimesi Mónikát kérdezi, hogy a közmű rendelet keretében fog-e létre jönni. Első feladat, hogy a szándéknyilatkozat meglegyen.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző a kérdésre igennel válaszol.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 1.130.000.-Ft-ot biztosít az önkormányzat, itt tartanak most.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, ha az 50%-ot a lakók befizették, akkor egyből megrendelik a tervezést?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző igennel válaszol.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, a határozatban az van, hogy az 1.130.000.-Ft felét az önkormányzat biztosítja. Át kell írni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy költségvetési szempontból az önkormányzat fizeti, ez így jól szerepel. Költségvetési oldalon kiadás lesz, a lakók befizetése pedig bevétel lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, úgy alkották meg a rendeletet, hogy minden ilyen esetben a beruházó az önkormányzat, az 50%-ot a lakók fizetik.

 

Hartai Béla képviselő felolvassa a határozat 2-es pontját. Véleménye szerint a rendelet alapján kétséges az összeg.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy az összeg helyes-e.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az összeg 1.130.000.-Ft. Elmondja, hogy a határozat azért ennyi, mert bele kell írni az összeget teljes mértékben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ettől függetlenül igaz, hogy a lakossági résznek be kell érkezni.

 

Deres Lászlóné lakos elmondja, hogy egy jogi ismeretekkel rendelkező ismerőse szerint az önkormányzat beruházása és a város kötelessége, hogy megcsinálják. Ez a város dolga.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10.00 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Hozzá fognak járulni a költségekhez, de ne milliókról legyen szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tisztelettel van a jogi szakemberek iránt, de ez nem teljesen így van, ahogy a hölgy elmondta. Természetesen az önkormányzat feladata a közműfejlesztéseket megvalósítani a lehetőségekhez képest. Az önkormányzatnak van egy sok pontból álló terve. Ebben ez is szerepel. A közműrendelet azt teszi lehetővé, hogy ha az érintett lakosságnak ez fontos, akkor segít az 50% befizetésével, s hamarabb kerül kivitelezésre. Ezek a kisebb beruházásokat nem érinti, jelenleg kettőt is támogatnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10,03 órakor visszatér az ülésre Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Deres Lászlóné lakos elmondja, hogy a terv szerint 30.millió van kiírva. Minek a feléről van szó?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezésről van szó, annak a fele. Tanulmány volt, hogyan lehet megvalósítani ezt. Nem terv volt. Az „A” lett kiválasztva, csak a MÁV területén keresztül tud menni. Így volt értelme, hogy előtte megkérik a vasút belegyezését is. Most ott tartanak, hogy a vasút támogatása meg van, örülnek neki. Tartott attól, hogy nem mennek bele. Most kell gyorsan csinálni.

 

Deres Lászlóné lakos elmondja, hogy nem hozta el a terveket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem volt terv, de gyorsan meg lesz. Várják az 1.130.000.-Ft 50%-ának beérkezését.

 

Deres Lászlóné lakos rákérdez, hogy ezt kell befizetni? Aláírták huszonketten, s annak a felét kell befizetni?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ki fogják küldeni mindenkinek.

 

Deres Lászlóné lakos visszakérdez, hogy ugye nem 1-2 hónap lesz?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megéri a hozzászólót, hogy valótlant ne állítson.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, ha az 1.130.000.-Ft fele beérkezik, akkor megrendelik a tervezést.

 

Deres Lászlóné lakos rákérdez, hogy valami közelebbi is lesz? Haladás lesz? Még életében elkészül?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jövőbe nem lát, de azon lesznek, hogy minél hamarabb megvalósuljon. Az önkormányzat az 556.000.-Ft-ot biztosítja.

 

Deres Lászlóné lakos elmondja, hogy 22-en vannak, szerinte rendben lesz. Ezen nem fog múlni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a gyakorlat az, hogy a tervezőt felhívják, hogy kezdje meg a tervezést.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Kossuth utcára is volt, hogy a kivitelezés is jó lett volna, de az árak úgy elszabadultak, hogy ez az 50% lesz a következő lépés. Ha beérkezik az a lakosoktól az összeg, akkor az önkormányzat rögtön teszi a dolgát. Ha lesz olyan kivitelező, aki megoldja.

 

Deres Lászlóné lakos elfogadja.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, majd a határozati javaslatot pontosan kéri. A b. ponttal baja van. Ebben az esetben 100% támogatást biztosít az önkormányzat, pedig 50%-ot biztosít.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 50%, ezt várják a lakosságtól.

 

Krisztin N. László polgármester felolvassa hogyan lesz. A gyakorlatban azt jelenti, hogy a költségvetésben a teljes összeg lesz, amíg a befizetés a bevételi oldalon meg nem jelenik.

 

Hartai Béla képviselő elfogadja úgy, ahogy a polgármester mondta, 50% támogatás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megkérdezi, hogy a 3-as pontot érti a képviselő? Szerinte egyértelmű. A lakossági önrész fizetések vannak benne. Mi nem egyértelmű?

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy kell egy független jogi tudós.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, kell egy határidő, szerinte szeptember 15.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy vállalható-e ez a határidő.

 

Deres Lászlóné lakos szerint a szeptember 15. dátum jó, igyekezni fognak.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy akkor megkapják úgy, hogy 15 napon belül fizessék be.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a kollégákat, hogy küldjék ki mindenkinek gyorsan, s sürgetni kell a lakosságot is.

 

Deres Lászlóné lakos elnézést kér, s kérdezi a jegyző úrtól, hogy a 22 rész az mennyi?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 556.000.-Ft osztódik 22 felé.

 

Deres Lászlóné lakos köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester lezárja a témát. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

308/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügyeügyében előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a Rózsa köz szennyvízelvezetésének közműfejlesztési pályázatát az alábbiak szerint támogatja:
 2. az előterjesztés szerinti 1.130.000,- Ft összköltségű tervezési eljárás 100% mértékét biztosítja az önkormányzat 2023. költségvetésének általános tartaléka terhére, úgy, hogy annak 50% mértékét – 565.000,- Ft összeg – a lakosság fizesse be az önkormányzat számlájára.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről aszerint, hogy a tervezési-engedélyeztetési eljáráshoz szükséges 565.000,- Ft összegű, 50% mértékű lakossági önrészt fizessék be 2023. szeptember 15. napjáig az önkormányzat számlájára.
 4. a 3. pont szerinti lakossági befizetések beérkezését követően felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a tervezési szerződést készítse elő, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    kérelmező/közös képviselő tájékoztatására: 5 nap

                                    tervezési szerződés megkötésére: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha már itt van Deres Lászlóné, hogy a Ranolder kereszt világításával kapcsolatban két villanyszerelőt is megkért. A BTTF-nek van egy projektjük ott és annak része egy modern világítás is. Egy helyi vállalkozó csinálja majd, Nagy Krisztián. A projektnek sok része van, nemcsak a világítás. Például ott a téren a bútorok cseréje is benne van. Csak várni kell, hogy haladjon a projekt.

 

13./ Napirendi pont

Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a kitétellel, hogy a lakossági befizetések beérkezését követően intézkedjenek a további teendőkről, a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

309/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügyeügyében előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a megvalósítást az alábbiak szerint támogatja:
 2. a 480.000,- Ft összköltségű tervezési eljárás 100% mértékét biztosítja az önkormányzat 2023. költségvetésének általános tartaléka terhére, úgy, hogy annak 50% mértékét – 240.000,- Ft összeg – a lakosság fizesse be az önkormányzat számlájára.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről aszerint, hogy a tervezési-engedélyeztetési eljáráshoz szükséges 240.000,-Ft összegű lakossági önrészt fizessék be 2023. szeptember 15. napjáig az önkormányzat számlájára.
 4. a 3. pont szerinti lakossági befizetések beérkezését követően felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a tervezési szerződést készítse elő, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    kérelmező/közös képviselő tájékoztatására: 5 nap

                                    tervezési szerződés megkötésére: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                                   Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

14./ Napirendi pont

A Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügy rövid története az, hogy egy járda építés kapcsán derült ki, hogy a Neptun és a Hableány közötti rész bonyolult helyzetben van. Szándéknyilatkozat is volt. A megoldás az, hogy kimérette a területet Laposa Bence. A terület vázrajza elkészült. Az árok felmegy az útig, egy szegélykő lesz az emelvény része. Az önkormányzat partner ebben az ügyben, hogy jogilag minden rendben legyen. Többen kérdezték, hogy ennek az ajándékozásnak az értéke miért 1millió forintban állapították meg. Nem kell fizetni, csak a Földhivatal miatt értéket kellett megállapítani. A Földhivatal nem jegyzi be a területet, amíg érték nincs megállapítva. Többet ér, de nem ez a lényeg. Javasolja az ajándékozási szerződés elfogadását.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy volt egy TRSZ módosítás zöld területtel kapcsolatban. Be van jelölve az új vonal, a mostani szegélyt tartalmazza, vagy csak a 1231 hrsz. határig?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elvileg a kiépített legyen, úgy kérték.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy marad benne?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ránézésre a belső út.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy Laposa Bence a bizottsági ülésen elmondta, hogy valós.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy térképen nem látszik neki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, valószínűleg azért van, mert ez egy közös zebra. Az engedély szerint neki a saját részén kell egy járdát kialakítani. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

310/2023. (VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj 1232/1 hrsz. és 1233 hrsz. ingatlanok megosztásával és telekhatár-rendezésével összefüggő ajándékozási szerződés megkötésérőlügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy dr. Végh József jogi állásfoglalása, és Antalóczy Zoltán földmérő mérnök (8258 Badacsonytomaj, Borostyán utca 16.) által 2023. június 30. napján 16-1/2023. munkaszám alatt készített változási vázrajz szerint a megosztás eredményeként a Badacsonytomaj 1232/3 helyrajzi számú és Badacsonytomaj 1232/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintő változási vázrajzon jelzett 365 m2 térmértékű ingatlanrész önkormányzat részére történő ajándékozását támogatja, az ajándékot köszönettel elfogadja.
 3. a 2. pont alapján felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, és Dr. Végh József ügyvédet a további szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                                    a szerződés megkötésére: 15 nap

                                    kérelmező tájékoztatására: 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1.    Végh József ügyvéd

                                   Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

15./ Napirendi pont

BVKI intézményvezető megbízás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy Nagy László foglalkoztatása 2023.október 31.-ig tart, ezzel párhuzamosan pedig pályázat kiírására kerül sor, melyre a benyújtási határidő szeptember 30. napja, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő pontosítja, hogy Nagy László foglalkoztatása október 31.-ig tartson, a pályázat benyújtásának határideje szeptember 30, és az elbírálás október 18.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy Nagy Lászlóval tárgyalt és kérte, hogy a pályázat elbírálásában vegyen részt. A pénzügyi bizottság által javasolt időpontokat pontosítani, javítani kell, de jónak tartja. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

311/2023. (VIII.23.) képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezető megbízás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására pályázat kiírásáról dönt.

 

 1. A pályázat tartalma:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A munka jogviszony időtartama: határozatlan idejű munka jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 25.

Veszprém megye, 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet számú mellékletében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés szerint,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • turisztikai jártasság
 • jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség, empátia
 • gyakorlott számítógépes ismeretek
 • gyakorlott internet felhasználói ismeretek (Social media, honlapszerkesztés)
 • PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett jártasság
 • múzeumpedagógiai programok szervezésében, lebonyolításában való jártasság
 • segédkönyvtárosi végzettség
 • médiában szerzett tapasztalat (TV, képújság, havonta megjelenő közéleti lap)
 • hang- és fénytechnikai eszközök üzemeltetésében és működtetésében szerzett jártasság
 • társalgási szintű idegen nyelvtudás (angol, német)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 • szakmai gyakorlatról szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § 1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését a megbízás kezdetétől számított két éven belül vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a +36 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet - Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a munka jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

 

 1. a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján az intézményvezetői feladatok ellátásával a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – 2023. október 31. napjáig – Nagy Lászlót, a BVKI foglalkoztatottját megbízza.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester 10,24 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 10,37 órakor folytatódik. 

 

16./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, s felkéri az illetékes kollégát a felmerült kérdések megválaszolására.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s felkéri Molnár Mihály pályázati referenst a tájékoztatásra.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy korábban döntött az önkormányzat erről a beruházásról, közbeszerzés is volt. A legjobb ajánlatot az Enerin Greenvill Kft. adta a nettó 17.281.727.-Ft-ért. 13 évről szól. A határidőn belül az engedélyek után a munkaterület átadásától számított két hónap van az elvégzésre. Amint a csere kész van, akkor indul a 13 év bérleti idő. A leszerelésre kerülő lámpák sorsát a 3/3-as pont leírja. Elmondja, hogy a leszerelt lámpatestek értékesíthetőek. Az önkormányzat dönti el, mit tegyen a vállalkozó. Pontos válasz ennek költségére nincsen. Alapvetően még bevétel is származhat belőle. Az új lámpákat már kezeli a szerződés. Alapvetően 1200 cseréről van szó. A kimutatások alapján teljesítmény csökkenést kell elérni és garantálni is. Így kell megvalósítani a projektet. Majd a kiviteli terveken látják jobban. A 12/3-as ponttal kapcsolatban megemlíti, hogy a lényeg az elhasznált energia mennyisége. Vannak kvóták is. Egy egyszerű adás-vétellel lehet a megtakarított mennyiséget értékesíteni. A cég értékesít és 50-50%-ban osztoznak a felek. Még nem talált pontos adatokat, hogy ez mit jelent pontosan. Rengeteg olyan eleme van, például a piaci helyzet, hogy nem lehet előre megmondani. Egyértelmű, hogy ha az önkormányzatnál maradna, akkor az önkormányzatnak segítség kéne az értékesítéshez és ez többlet összeget jelentene.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy nagyjából 6-8 éve próbálják már ezt megoldani. A legtöbb esetben a cégek keresték meg az önkormányzatot, hogy a lámpákat szeretnék-e lecserélni. Volt, aki készpénzért, volt, aki hitelt és finanszírozást ajánlott a megtakarításból. Most jutott el addig, hogy közbeszerzési eljárás is volt. A cél, hogy kb. 1000 lámpát LED-re cserélnének. A napelemesek nem tartoznak ide. Molnár Mihály kolléga elmondta már ezzel kapcsolatban a legfontosabbakat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy 1002 lámpára érkezett az ajánlat, arra is lesz normatíva? Akkor viszont a cél, hogy a maradékot is megoldják. A visz major még kérdéses. Ügyvéd látta a szerződést, az anyagot?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ügyvéd készítette.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a visz majort olvassa fel az ügyintéző. Elállhatnak tőle? Az önkormányzatnak a 11/2. pont jó lesz?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy változtatni egy közbeszerzési szerződésen nem ehet. Szerinte a jogászok jól oldották meg. Nem akar állást foglalni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy akkor jó nagy mennyiségű tartalék lámpatestek keletkeznek a cserével. A közvilágítással nem ellátott részeket majd meg lehetne ebből oldani. Akkor már csak a kiépítést kellene finanszírozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzattal közös akaratot tartalmaz az anyag. Van 30-40 éves lámpa is ebben. Lehet, hogy lesz belőle bevétel, de nem biztos benne. Ha meg lesz ez a mennyiség, majd akkor kell dönteni ezzel kapcsolatban A félelme az, hogy ha a leszedett lámpatestek itt maradnak, vagy veszélyes hulladék, akkor fizetni kell, hogy elvigyék. Lehet egy irány, hogy kiválogatni a használhatókat, és úgy megoldani a dolgot.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy csak a lámpatest lesz cserélve. Oszlopcsere nincs a projektben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy erről is volt szó, hogy az oszlopok az EON-é. Kérdés, hogy engedik-e vagy sem a munkát az oszlopokon. Nagyjából 800 oszlop. A szerződés az EON-nal 2024. január 01.-ig van.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az üzemeltetés valamennyi lámpatestre vonatkozik. Valóban felmerült az oszlophasználati díj. Nem talált pontos összeget. Éve szinten nem milliós tétel, talán vállalható. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Mindig a hálózattulajdonos dolga.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, vagy a lámpákat, amik a pályázat miatt nem kerülnek beépítésre, azt lehet olyan helyre tenni, ahol nincs közvilágítás. Akár a Bányász és a Badacsony strand között. Azokat fel lehet használni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, nem lehet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy arról volt szó, hogy megoldják.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, a lámpatestek cseréje lesz. Ha nincs oszlop, akkor oda nem lehet tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem lehet kérni, hogy ingyen rendszereket építsenek. Engedély nélkül nem is lehet. Most már lesz LED-es, napelemes lámpa. Örsre is tettek, de nagyon nehéz volt megoldani a terepviszonyok miatt. Ebben a pályázatban nem lehet. Azt majd külön kell.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, 1002 ha megvalósul a beruházás, akkor látni pontosan, hogy mennyi az annyi. Akkor lehet megmondani, hogy mi legyen vele. Ezeknek 13 évig működni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja pozitívan gondolkodnak mindig, hogy felhasználják, hogy ne maradjon itt és ne legyen költség. Várják meg, hogy milyen állapotban lesznek a lámpák.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ezeket a régi lámpákat olyan helyre lehet felszerelni, ahol régebbi lámpák vannak. Olyan, hogy építenek oszlopot és arra teszik, az nem éri meg. Az újra garancia is van. Biztos járható út, hogy ahol vannak régebbi lámpák, például a környező falukban, oda felajánlani. Itt szerinte nem lehet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az látja, hogy a közvilágítással a településen foglalkozni kell. Össze kell állítani a feladatot és fontossági sorrendben meg kell valósítani. Ezt látja megoldásnak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, nem minden lámpa 40 éves. A Füge közben például vannak fiatalabbak is. Szerinte sokat lehet még használni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, lehet, a LED-es mellé teszed és az önkormányzat az üzemeltető, de ki fogja javítani, ha szükséges?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, egyetért, a legjobbakat el kell tenni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, alku tárgya, hogy vigyék el és értékesítsék, amit tudnak.

 

Hartai Béla képviselő megemlíti, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az egyik tag mondott valamit.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy azt mondta a tag, hogy biztos veszélyes hulladék, a MOL-hoz kell majd vinni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem lehet módosítani a szerződést, azt tenné a legszívesebben. Kérdezi, ha egyezség van, mi van akkor, ha nem fogadja el.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy miért nem lehet módosítani?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a közbeszerzés szerződésén egy szót sem lehet változtatni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, hogy az Enerin Greenvill ajánlatát nyilvánítja eredményesnek a szerződésben foglalt keretek között, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

 

 

312/2023.(VIII.23.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a Bíráló Bizottság döntési javaslataival egyetért, így a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az Enerin Greenvill Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, az Enerin Greenvill Technologies Korlátolt Felelősségű Társaságot az eljárás nyertesének nyilvánítja éves nettó 17.281.727 Ft + ÁFA bérleti és üzemeltetési díjjal, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.
 2. kéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében szerepeltesse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” c. pályázatának kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megadja a szót a pályázati referensnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, azzal egészítené ki az előterjesztést, hogy az MFP keretében van a felújítás. Most úgy tűnik, hogy minden mindenkinek jó. A határidővel kapcsolatban módosítást kértek, 2023. decemberre. A felmérések alapján a legrosszabbakat újítják fel. Egy feltételes beszerzési eljárás is indult. Feltétele, hogy a változást elfogadják. Öt cégtől lett ajánlat bekérve. A Szorgos Fuvar adta a legjobb ajánlatot, 15.612.500.-Ft + ÁFA = 19.827.875.-Ft, a pályázatból finanszírozható. Javasolja a testületnek elfogadni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, s amint a támogatói iratok megérkeznek, akkor elkezdeni a munkálatokat, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

313/2023.(VIII.23.) képviselő-testületi határozata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” c. pályázatának kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-UHK/2021 kódszámú kiíráson elnyert 3281018401 azonosító számon nyilvántartott „Badacsonyörsi hegyi utak felújítása” című pályázata kapcsán a kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lezárásaként az értékelési munkacsoport döntési javaslataival egyetért, így a beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítja nettó 15.612.500 Ft + ÁFA = 19.827.875 Ft összegű ajánlatával, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó feltételes vállalkozási szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaji játszóterek felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, melyben a VN Kft. 504.000.-Ft + ÁFA ajánlatát is elfogadja az ütéscsillapító homokágy megvalósítására, a Képviselő-testületnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja a játszóterekkel kapcsolatban bejárás volt és akkor látták, hogy cserére van szükség. Két hinta és egy mászóvár hintával, ami cserére szorul. A többi eszközt is javítani kell. Ezekre a cserékre egy beszerzési eljárást indítottak. A legjobb ajánlatot a Játszótér 2006. Kft adta. Szükséges ütéscsillapító burkolat is a játékok alá, ez kötelező. 30 cm vastag homokágy a legjobb. A VN Kft. ajánlatát javasolja. Kértek ajánlatot minden eszközre és játszótérre, hogy minden eszköz a szabályoknak megfelelő legyen. Erre egy nagyjából 3milli Ft összeg lenne szükséges. Javasolja elfogadni ezt és a beszerzési eljárást, a VN Kft. ajánlatát is javasolja elfogadni. Szükséges mind a kettő. Ezen kívül, hogy az összes többi is rendben legyen, kell egy keretösszeg rá. Egy beszerzési eljárást kell majd, az is szükséges.

 

Forintos Ervin képviselő köszöni a munkát. A jegyző urat kéri a szerződés 10/2 pontját módosítani 36 hónapra és a faanyagra 5 év. A játékoknak a TÜV-nek is meg kell, hogy feleljenek. A játszótereket három évente kell felülvizsgálni. Azért kéri a 36 hónapot. Három év után pedig bárki javíthatja. Ezeket a javításokat a VN Kft-től kell majd megrendelni. Szerinte nem kell ezzel másik céget megbízni Térítésmentesen felajánlja, hogy megcsinálja ő is.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ez járható. Van egy-két olyan dolog, aminek anyagköltsége lesz, ára lesz. Lesz, amit meg kell venni. Keretösszeget érdemes létrehozni, s ha kevesebből meg lesz, az csak jó dolog.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, akkor a második felét nem fogadják el.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az új játékok telepítésére a Játszótér 2006 Kft, 2.590.000.-Ft + ÁFA = 3.289.300.-Ft, és a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. a homokágy kialakítására 504.000.-Ft + ÁFA = 640.080.-Ft.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

314/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji játszóterek felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 • a „Badacsonytomaji játszóterek felújításához kapcsolódóan játszótéri eszközök beszerzése” eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a Játszótér 2006 Kft-t nyilvánítja nettó 2.590.000 Ft + ÁFA = 3.289.300 Ft összeggel, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

 • az önkormányzat fenntartásában lévő játszóterek játszóeszközeinek felújítására, a telepítésre kerülő új játszóeszközök ütéscsillapításának biztosításához szükséges homokágyak elkészítésére felkéri a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.-t, s további 640.080.-Ft forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy akkor a szerződést módosítják?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, igen.

 

 

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens pár gondolatot mondana. Lényeges elem, hogy a Kert utca felújítása az MFP programban benyújtásra került. A hiánypótlás is teljesítve lett. A zöldterület fenntartásához a jármű támogatói okirata megérkezett. Az év végéig ennek a gépnek meg kell érkeznie. Az MFP keretében a régi útfelújításra a támogató válaszát várják. A Tátika ügyében a BTTF kérte a támogatási szerződés módosítását november 15.-i véghatáridőre. A költségvetés is módosult, amit a támogatási szerződésbe is át kellett vezetni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Annyit szeretne kamerák előtt mondani, hogy a BTTF küldött egy meghívót egy tájékoztatóra szeptember 05.-én 14 órára.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy megkapták a meghívót.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

315/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

20./ Napirendi pont

Kisfaludy Kilátó állapota

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

 

Krisztin N. László polgármester köszöni és megadja a szót Rakics Anna ügyvezetőnek.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, az előterjesztés azért készült, mert többek között a jegyzőnek is szóltak, hogy a kilátó állapota balesetveszélyes, főleg az első szinten. A gerenda el van korhadva. Lezárták az első szintet. A jelenlegi állapot szerint az egészet át kell vizsgálni. Erre kell egy átfogó kép. Három céget kerestek meg, kettőtől jött ajánlat. A Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt arról, hogy egy másik ajánlat is érkezett, azt támogatták. Ők felülvizsgálják és javaslatot adnak. Ebben nincs benne a javítás összege.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Kiegészítésként mondaná, hogy a BTTF ottani projektjének nem része a kilátó felújítása, csak a környezete tartozik bele. A kilátóval kapcsolatban rengeteg bejelentés volt. Köszöni az előterjesztést és a munkát. Az egyik dolog, hogy egy szakértőt meg kell bízni. A másik egy jogi rész, amit szeretne határozatba tenni. Az ügyvédet megkérni, hogy nézze meg, garancia van-e még. A másik pedig az, hogy a jelenlegi jogi helyzetnek a tisztázása, miszerint bérbe vették a területet a magyar államtól és biztosak benne, hogy a terület vissza került hozzájuk. Az erdőgazdálkodás köszöni, nem az ő gondjuk. Az ügyvéd bogozza ki ezt a helyzetet. Ha benne ragadtak ebben, akkor is meg kell nézni, hogy mi legyen. Vagy elbontják, vagy visszaadják az államnak. De egy életen át nem tudják ezt megtenni. Úgy tűnik, hogy nem úgy van, ahogy előtte, hogy csak az állam helyett elvégezték a munkát. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a Pécsi mérnököt bízzák meg. A második pont pedig az ügyvédi felülvizsgálat legyen.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, két ajánlatot lát. Amit hiányol, hogy nincs kiszállási díj.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, később jött egy harmadik ajánlat, amiben minden benne van.

 

Hartai Béla képviselő köszöni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy elhangzott minden pontos adat?

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő válasza, igen.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

316/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy kilátó állapota

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Kisfaludy kilátó állapota” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt az alábbiakban:
  1. az átfogó felülvizsgálat – állapotrögzítő (faipari-faanyagvédelmi) és tartószerkezeti szakvélemény elkészítésével dr. Hantos Zoltánt (9422 Harka, Patak utca 24.) bízza meg.
  2. a kilátó jogi állapotának ügyvédi felülvizsgálatára felkéri Dr. Végh József ügyvédet.
 2. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft. a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal    

                        egyebekben 15 nap     

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

317/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Forintos Ervin képviselő annyit szeretne, hogy július 30.án az Egry Múzeumban beszélt Csurival és elhangzott néhány dolog, ami nem tetszett neki. Visszanézte a Tv-n, nem szeretett volna ezzel tovább foglalkozni, nem mindenről volt tudomása. A Csuri út és a borászok vitába kerültek. Nem szeretne ebben benne lenni. Kellemetlen helyzetbe került, valami félreértés van. Jó lenne letisztázni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, nem tudja, hogy az Egry megnyitónak mi köze van ehhez. A Kőfeszttel volt a gond.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy július 30.-án szólították meg ezzel kapcsolatban, hogy olyat mondott, ami nem felel meg a valóságnak. Az esemény után kereste meg Gabi. Hallott ezzel kapcsolatban dolgokat és nem tudja mi a helyzet. Erről az ügyről nincs adata. A közterületeket ki adta ki egyben, nem tudja. Ennyit szeretett volna.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, meg lett szólítva. Igazán, amit ezzel kapcsolatban tud mondani a testület előtt, az az, hogy a Kőfeszt szervezésével kapcsolatban szólították meg. Akkor valóban a megnyitón az Ákos kérdezte, hogy miért nem szavazta meg. Mondta, hogy sokkalta az összeget. Mondta, hogy módosítottak ezen és úgy már megszavazta. Utána jött a fekete leves, hogy a Borfeszt második hetében egyáltalán a faházért fizetni kell. Ezért kezdte el forszírozni a dolgokat. Megdöbbenésre a Csuri azt mondta, hogy a borászatok akkor vehetnek részt, ha fizetnek. A borászatok védelmére próbált kelni. Arról volt szó, hogy a borászatoknak ott helyük van, de a Csuri nem így gondolta. Azt mondta, hogy a borászatoknak egy beadványt kell beadni. Akkor azt mondta, hogy másnapig azt nem tudja megtenni. Szólt a polgármesternek és ő segített és át lett terhelve a Samu Márkra. Visszajött, hogy az ő pincéjük nem vehet részt. Nem érti, hogy a neve és a borászat miért lett összevonva és nem vehettek részt. Nem érti, hogy történhetett ez meg. A borászatoknak írt levelet, hogy kiszáll az egészből. Ki sem ment oda többet. Hallomásból tudja, hogy a Csurival nem lehet beszélni, csak fizetni kellett, mást nem akart. Egyelőre itt tartanak, hogy a borászatok kitartanak mellette. De két borászat kivonult. Úgy jött vissza az ügy, hogy Borbélyné miatt nem települtek ki a borászatok. Az terjedt el, hogy a pincészet egyedül akart kitelepülni. Ki kéri magának. Ez közösen lenne jó, ha csak egy van kint, annak nincs értelme. A mai napig sajnálja, de nem érzi magát hibásnak. A borászatok szeretnék, ha a szüreti után a testülettel összeülhetnének beszélni. Hozzá tartozik az, hogy a polgármesternek köszön mindent. Bebizonyosodott, hogy erre szükség van.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. A tény az, hogy sikeres volt az augusztus 20.-i ünnep. Az is tény, hogy a borászok nagyon aktívan álltak hozzá. Az is tény, hogy a képviselőjük Borbélyné Galambos Gabriella és Samu Márkó átvette a szerepet. Jelezte, hogy szeretnének leülni a testülettel, hogy a programokat osszák el, hogy mindenki egyforma mértékben jusson lehetőségekhez a VN Kft-vel együtt. Mindenki szerepet kaphasson, ez a helyes út. A programok szervezéséhez és bonyolításához fedő szervezetnek jó a BVKI. Nem nagyon lehet megítélni, hogy az a program milyen lett volna. A Borhéttel kapcsolatban a borászok elfogadták az anyagot. Levelet fog írni a Borhéttel kapcsolatban, írják le a véleményüket. Ha elkészül, ez lesz az első rész. Hivatalosan pavilonok is lesznek. Akkor a vízpartra viszik le a rendezvényeket. Ezzel is foglalkozni kell. De október 31-ig a jövő évi programokat jólenne tudni. Igény is van arra, hogy hamar tudják ezeket.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, júniusi testületi ülésen kérte a szerződést a Borhéttel kapcsolatban. Gondolja, hogy a szabadságok miatt nem kapta meg. Kéri, hogy megkaphassa. Úgy emlékszik, hogy programszervezéssel lett megbízva. Ennek a pénznek a töredékéért szervezett máshova rendezvényt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a Borhetes szerződést a Nagy László tudja átadni.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy az augusztus 3-6-ig a program szörnyű volt. Kaphat költségelszámolást róla? Úgy tudja, hogy maradt el program is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, tessék javaslatokat tenni.

 

Mékli Bernadett képviselő javasolja, hogy kér elszámolást. Kikéri magának, hogy a Csuri szidta a testületet és a várost. Megmondta, hogy többet ide nem jön.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy a lejárt határidejű napirend van soron.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a PÜB ülésen szó volt arról, hogy a 71-es útnál a Badacsonytomaj strandtól mi a helyzet a járdával. Kéri, mérjék fel ezt a szakaszt és újítsák fel. A következő szezonra az legyen már jó. Mindegy, hogy kinek a tulajdona, lépjenek ezzel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Rakics Anna ügyvezetőtől várják a számokat.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy itt az ideje megtudni, hogy kinek a tulajdona.

 

Krisztin N. László polgármester válasza: rendben. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Az elhangzott feltételekkel kapcsolatban:

 • strandok között a járda felújítása, javaslatot adjon a VN Kft.
 • programokat értékelte a testület. Ezzel kapcsolatban igény, hogy a borászatokkal a szüret után megbeszélés.
 • legyen programcsomag jövő évre
 • képviselő kérte az elszámolást a Kőfesztről. Annyit megemlít, hogy az elképzelés az volt – sok szidás volt, hogy a programok a béka feneke alá süllyedtek – ezért keresték a megoldást. Végül is nem volt nagyon változatos. Az volt az elképzelés, hogy csatlakoznak a Kőfeszthez, ezzel biztosítva, marketinggel együtt. Volt egy döntés, azt tudja, hogy a Pély Barna koncert esőben is volt. Beszámolót kérnek, s a szerződést oda adják.

Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

318/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnapi nappal mindenkinek elküldte a beszámolóját. A kérdések előtt szeretné megköszönni a mindenkinek a segítségeket, hogy eredményes lehetett ez az időszak.

 

Hartai Béla képviselő észrevétele a BABU-val kapcsolatban, hogy a szezon végével csináltassanak egy teljes átvizsgálást. Szeretné megkérdezni, hogy a Kodály utcával kapcsolatban mi a helyzet? A pénz átment?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a szerződés megkötve, a pénz elküldve.

 

Harta Béla képviselő következő kérdése a Zsálya utcával kapcsolatos.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző ülésen ez egy elég indulatos hozzá szólás volt. Pár nappal később elmondta, hogy a Folly Arborétum befizette a díjat. Kérés volt, hogy zárják ki őket.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, meg is kötötték a szerződést. Jövő héten a Jánka Ferencet is meghívják egy egyeztetésre.

 

Hartai Béla képviselő is ott akar majd lenni. Kérdés a Csendes dülő?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy vízügyi szakembert alkalmaztak, egyeztetni fognak. Jegyző urat kérdezi, hogy mondana-e még valamit.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, Gyimesi Mónika ügyintéző többet tud.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy igazán ott tartanak, hogy egy ingatlannyilvántartási átvezetésre várnak. Engedély sincs még. Szorgalmi megállapodást is kell kötni majd. Addig a tervezés nem mehet.

 

Hartai Béla képviselő az SZLBAU ügyet kérdezi. Olyat olvasott, hogy pert buknak?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, majd írásban válaszol.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a Szörf klub szerződéssel

 

Takács Lajos képviselő 11,53 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

mi a helyzet. Át kell vizsgálni a szerződést, mert van arra esély, hogy az önkormányzat hozzá tudjon jutni. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Érdekes számára, hogy az egyik képviselő ezért van birtokvédelmi eljárásban.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, őt jelentette fel, hogy a területére és a stégére lépnek.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, többször szólva lett, hogy zárja le, még annak idején. Akkor azt mondta a tulajdonos, hogy nem zárja le és mindenki használhatja. Szerinte el kellene dönteni, hogy mit tegyenek. Az alsó bazársor aláírásra került?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, nem.

 

Hartai Béla képviselő ezzel kapcsolatban az áramvételezési és egyéb tartozása van? Befizetésre került?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azt tudja, hogy a tavalyi áramdíjat kifizette.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, ő csak az órát olvassa le, mással nem foglalkoznak.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, most ebben a pillanatban nem tudja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy nézzenek utána és válaszoljanak a kérdésre. Megmondja őszintén, hogy volt a Szörfklubbal kapcsolatban egy per, amit elbuktak. Annyira, hogy az összes akkori szerződést az önkormányzatra kellett áttenni. Úgy emléksziki, hogy az ügyvéd megtette azt a javaslatot, hogy vizsgálják felül, de nem mondott semmit, hogy mit tegyenek. Ha ehhez az ügyhöz van javaslat, akkor tegyék meg. Nem tudja, hogy annak a vesztes pernek az árnyékában mekkora remény lehet most.

 

Hartai Béla képviselő véleménye, kérdezzék meg az ügyvédet, hogy mit tegyenek. Fenntartja-e még az álláspontját. Azt írta le, hogy a szerződésre hivatkozva egy rész nem felel meg.  

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az ügyvédet megkérik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő szeretné, hogy egységes képet biztosítsanak Badacsonyban. Boltosokat is megkérdezni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy már érkezett két kérelem, hogy a szüreti hétvégére szeretnének. Kérelmezni kell, és a polgármester dönt róla átruházott hatáskörben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a közterület-foglalási rendelet alapján intézkednek. A határozat az, hogy szeptemberben el kell dönteni a bódék beszerzését. Erre kell majd a testület is, hogy milyen irányba menjenek el. Egy kérdés merült fel, amit a Csiszkó Eszter említett, hogy olyan igény is lehet, hogy több évre kötnének szerződést az önkormányzattal a bódéra. Ezt jónak tartja, kérdés, hogy a rendelet engedi-e. Ígérte, hogy a szüreti utáni napokban összehívják őket és megbeszélik a dolgot. Nem kizárt, hogy a bérleti díjat előre kell majd befizetni, s akkor az önkormányzatnak is könnyebb. Köszöni s kéri Gyimesi Mónikát és a Jegyző urat, hogy nézzék meg, kell-e módosítani a rendeletet.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, a hegyi utakat is meg kell vizsgálni. A másik dolog, a Római út. Rendesen olyan, mint egy akadálypálya. A felbontásokat helyre kell hozatni. Szörnyű állapotok vannak. Tenni kell valamit, hogy ne ilyen legen. A bicikliseknek is balesetveszélyes.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja a Közútkezelő az, akinek figyelni kell erre. Köszöni az észrevételt. Felkéri az alpolgármestert, hogy nézzék át. A táblákat már kihelyezték a Hősök kertjétől Badacsony irányában. A többi részen rendőri intézkedések lesznek. Vannak javaslatok, hogy lehet kellene még néhány tábla. De a Rendőrség kezében van, hogy mennyire figyelnek oda. De a templom elé is behajtanak. Olyan ötlet is volt a Török Zoltán alpolgármesterrel közösen, hogy a talajból felbukkanó oszlopokat kéne venni és telepíteni, hogy ne hajtsanak be oda. Az első lépés Forintos Ervin felvetése, hogy a rendőrséget megkérik, hogy tegyenek valamit.

 

Török Zoltán alpolgármester említi a bejegyzést a Czempini látogatással kapcsolatban, hogy milyen megjegyzések voltak. Április óta mondták, hogy jelentkezzenek az útra az emberek, képviselők. Emlékszik, hogy a júniusi testületi ülésen beszéltek arról, hogy kevesen vannak és kellene menni. Elment, ne legyen már gond. Ne állítsanak olyat, hogy nem tudtak róla. De szívesen veszi, ha jelentkeznek más most előre. A települést is lejáratják ezzel. Mindenki tudott róla.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, májusban kellett volna menni a lengyel duatlonra épült a program. Ketten lettek volna és így lemondta. Kaptak két időpontot és az augusztusi időt fogadták el. Ennek az alapja, hogy a 18. Tűzoltóversenyre hívták

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 12,09 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

meg őket és a tűzoltókkal együtt mentek ki. Nagy élmény volt, főleg a tűzoltóknak. Azt kéri, hogy ilyen helyzetbe senki se hozza őt. A facebookra is kitette, hogy bárki jelentkezzen.

 

Mékli Bernadett a májusi időről tudott, a bajai útról nem. És sok minden másról sem. Kéri, hogy küldjék tovább legközelebb a meghívókat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy itt elmondta és a júliusi rendkívüli testületi ülés végén is.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, borhéttel lett kezdve és minden mást is elmondtak.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

319/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

24./ Sürgősségi napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

320/2023.(VIII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte
 2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint elfogadja
 3. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.

 

Határidő:       azonnal, augusztus 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat mindenkit, hogy az EKF program keretében szeptember 02.-ai rendezvényre felkéri házigazdának Hartai Béla képviselőt. Kérdezi a képviselőt, hogy ezt az időpontot tudja-e vállalni. Mivel idén Petőfi év van, ezért Petőfi programokat is bevonnak. Dr. Takaró Mihályt szerették volna meghívni, de sajnos nem jó neki az időpont. Ezért szeptember 30.-án még egy rendezvény lesz. Akkor Mékli Bernadettet szeretné felkérni házigazdának. Szeptember 02.-án lesznek kézműves foglalkozások és pódium műsor is.

 

Hartai Béla képviselő válaszában elmondja, hogy vállalja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy gondolkodjanak, hogy a szüret közel van és jön a czempini küldöttség is. 15 éves kapcsolat okán állítottak egy táblát, ami erre néz. Azt nem akarják lemásolni, viszont javaslatokat vár, hogy hogyan emlékezzenek a 15 évre. Addig jutottak, hogy itt a tájház téren kiveszik a tuját és oda egy emlék rózsafát ültetnének. Megoldást javasoljanak. Ezen a téren is szeretnének zászlórudakat is. Itt a kis malom, ezért itt szeretnének ünnepséget csinálni. Ötleteket várnak. Ennyit szeretett volna még elmondani.

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 12,18 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

                Takács Lajos  

                                                                    képviselő

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!