2023.07.10. rendkivüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 14/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. július 10-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Hartai Béla                                         képviselő                                (5 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  0 fő

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Gyimesi Mónika                                   műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Zsuzsanna                                   pénzügyi ügyintéző

Rakics Anna                                         VN Kft. ügyvezető

Dr. Végh József                                   ügyvéd

Molnár Mihály                                     pályázati referens

 

Kovács Ágnes                                       jegyzőkönyvvezető  

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő               

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

288/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki a testületi ülés meghívójában szereplő 3 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

289/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. július 10-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 

 1. MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” c. pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bányász strand üzemeltetőjének kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” c. pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot elfogadásra, miszerint a pályázatot 45millió forint összeggel, az 1800m2 területre önerő nélkül adják be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meg volt a tájékoztatás. A napirend kapcsán el lehet mondani, hogy sok bejelentés volt az utcával kapcsolatban. Szeretnének tájékoztatást adni, hogy a testület levélben tárgyalt a Vértesút vezetőjével és a lakópark beruházójával. Annyit tudtak elérni, hogy

a tűzoltóság felőli bejövetel miatt kérték, hogy ne onnan jöjjenek a nagy járművekkel. Ez nagyjából működik is. Engedélyek voltak kiadva, amik most járnak le, s az új engedélyekben már tételesen írni kell, hogy honnan jöhetnek be. Ellenőrizni is fogják ennek betartását. A Kert utca állapota folyamatosan romlik. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy kell aszfaltozni és a szegélyköveket is ki kell cserélni. Nem olcsó, de kell a járdával is egy másik pályázatban majd foglalkozni. A régi hivataltól a 71-es útig szörnyű a járda állapota, ráadásul fontos turisztikai útvonal. Ha már strand, akkor a VN Kft.-t kéri vizsgálja meg a badacsonytomaji strand és a Bányász strand között a járdát, hogyan lehet rendbe hozni, nagyon rossz állapotban van.  Meg kell oldani, előzetes számítást kér. A Kert utca megújítása lenne a pályázat beadásával kezelve. 1800m2, 45 millió Forint, ezt meg lehet valósítani.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a szegély teljes hosszában nem lesz cserélve. Nem fér bele, csak a legrosszabb részek. Valamit valamiért. A járda felújításával kell majd kezdeni valamit. Ez most egy lépés, de kell még tenni majd.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja a városközpont kezd kialakulni. Vannak még hiányosságok, ezeket is meg kell javítani, oldani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy mi a terv a régi hivatallal, tőle is kérdezték.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ilyen kérdésre azt kell mondani, hogy van szándék a testület részéről. A testület kifejezetten az udvar megújításával még nem foglalkozott eddig. A Mecsek Füszérttel tárgyaltak. Írásos eredmény is van, a következő testületi ülésre bekerül. Jött egy megkeresés a Fő utca felőli régi hivatali épülettel kapcsolatban, fejlesztést hoznak. Még nem ismert, hogy mi lenne. A Víg Bacchussal kapcsolatban elmondja, a folyamat hosszú. Azoknak az ingatlanoknak a felújítására nincs pénz, amik rossz állapotban vannak. A 6 hektáros alatti rész szörnyű állapotban van. A régi polgármesteri hivatal szintén, és az óvoda udvara is. A Víg Bacchus alatti terület is, s lehetne még sorolni. Várják a képviselők gondolatait ezekkel kapcsolatban is. Az óvoda udvarra volt megkeresés. Írásos a Víg Bacchus és a Kert utca.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdése, hogy a 45 millió a pályázati rész, de az egész utca 88 millió lenne?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a szegély nincs benne. Nem jutnak el az óvodáig a 45 millióból. Nagyjából a fele utcára elég.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, ha sikerül, akkor a 45 millióból megy a pályázat és később dönthet az önkormányzat, hogy tovább csinálja meg, ha lesz rá pénz.

 

Molnár Mihály pályázati referens válasza igen. Természetesen lehet. Ki lehet írni egy beszerzési eljárást. Meg kell jelölni, hogy pályázattal támogatott vagy sem a terület. Azt is lehet, hogy egy beruházás keretében megcsinálni. Szerinte a legjobb a 45 millió önerő nélkül és van még lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a VN Kft-t kérte, hogy a tájház bejáratánál van egy vízelvezető, ami le van hegesztve, s nagyon rossz állapotban van, hogy mérje fel és egyezzen meg, hogy mikor lehet kijavítani. A víznyelőt is meg kell csinálni. A válasz az volt, hogy ha a munka befejező részében lesznek, akkor lehet megcsinálni.

 

Török Zoltán alpolgármester az ügyvezetőtől kérdezi, hogy a fekvőrendőrök meg lettek-e rendelve.

 

Krisztin N. László polgármester válaszol, hogy igen. A határozati javaslatot teszi fel szavazásra a 45 millió forint pályázati összeggel, önerő nélkül. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

290/2023. (VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja a Magyar Falu Program keretében megjelent MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra a Kert utca részleges aszfaltozására vonatkozó pályázat benyújtását bruttó 45.000.000 Ft összegben tervezetten önkormányzati önerő biztosítása nélkül és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

                       

 

 

2./ Napirendi pont

Bányász strand üzemeltetőjének kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a határozati javaslatot, mely szerint a bérlőnek a 19/2011.sz rendelet betartásától eltekint a testület, a bérlő döntsön, hogy ad-e kedvezményt, vagy sem. A szerződés alapján ne legyen kötelező.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy a strand üzemeltetőjétől érkezett kérelem, hogy adóügyileg nem tudja a bérleteket elfogadni és kéri, hogy mentesítse a testület őt. Az ügyvéd is javasolta.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, a PÜB ülésen is elhangzott, hogy szerződés módosítás nem kell. Viszont a kiírást nem lehet módosítani. Érdekes a helyzet. Akkor milyen áthidaló megoldás lehet, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján hogyan lehet, s licit is volt. A feltételeket figyelembe kellett venni. Nem hozzák vajon verseny előnybe a bérlőt? Nehogy gond lehessen ebből.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja nem hozzák ilyen előnybe. Itt a következő van. Igaz, hogy érdekes a helyzet. A szerződést nem kell és lehet módosítani. A szerződésben kedvezmények nem voltak, csak utalt a pályázati feltételekre. A kedvezmény biztosításának, álláspontja szerint, nem kell. Nem ezért nem akarja a kedvezményt biztosítani, hanem egyszerűen azt a kedvezményt, amit az önkormányzat és a VN Kft-n keresztül biztosít, azt nem adhatja meg. Elmondja, hogy ő hozta fel, hogy ilyen esetben 0Ft-os jegyet adjon. De olyat nem adhat. A NAV ellenőrzésnél nagy gond lenne belőle. Nincs olyan, hogy 0Ft a jegy.  

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást azzal, hogy a szerződés módosításra nincs szükség és a testület elfogadja, hogy a bérlő nem fogadja el a kedvezményes jegyeket, amelyek az önkormányzat és a VN Kft. által lettek értékesítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

291/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand üzemeltetőjének kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Bányász strand üzemeltetőjének kérelmeügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy dr. Végh József jogi állásfoglalása alapján az alábbi döntést hozza:
 1. a) a szerződés módosítására nincs szükség
 2. b) elfogadja, hogy kérelmező nem tudja elfogadni az önkormányzat által nyújtott kedvezményeket
 3. c) a 19/2011.(IV.28.) sz. rendelet elemeit nem köteles biztosítani
 1. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező tájékoztatására: 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

3./ Napirendi pont

Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a II.-es határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, elmondja, hogy az előterjesztést mindenki ismeri. Az előzmények összefoglalva a következők. Ingatlan tulajdonosok rácsatlakoznának az önkormányzati vízhálózatra és ehhez van szükség a hozzájárulásra. Ahhoz, hogy a magán rendszer csatlakozni tudjon, kell tároló és nyomásfokozó berendezés is. Vagy önkormányzati, vagy magán területen tudja elhelyezni. Szőlőben nem fognak hozzájárulni a tulajdonosok. A tervező talált egy önkormányzati területet, ahol ez megoldható. Az önkormányzat hozzájárulása kell hozzá, s vegye tudomásul, hogy az elemek felszállítása a Bogyai úton lesz. Amikor az engedély ki lesz adva, akkor el kell mindent követni, hogy károk ne legyenek.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, elhangzott, hogy az út elméletileg 5 tonna terhelésre készült.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 3 vagy 5 tonna.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, rémlik neki, hogy egy magasabb műszaki tartalom is készült. Nem tudja meddig jutott el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ő is annyira emlékszik, mint a képviselő. Úgy emlékszik, hogy a kivitelező részéről, ha megcsinálja az utat, mivel az ingatlanokon már akkor is építkezések voltak, meg kell növelni a terhelhető képességet. Úgy tudja, ez kész van.

 

Hartai Béla képviselő még annyit szeretne, hogy javasolja, hogy ne csak a Bogyain legyenek érvényesek a korlátozások, hanem a kisebb utakon is. A 6 hektáros felől menjenek fel.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért. Megkéri a kolléganőt, hogy erre figyeljen az engedélyeknél. Itt nem arról van szó, hogy túl sokszor fordulnak, hanem minél gyorsabban megoldják.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ha bármi történik, a kivitelezőnek kötelessége helyre hozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy dokumentálni kell.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, ha lehet, akkor ezt a szezon után kéne elvégezni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szeptember 30 után jó lenne? Ezekkel a kiegészítésekkel teszi fel szavazásra az előterjesztést. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával az említett kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

 

292/2023. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítése – tározó és nyomásfokozó műtárgy elhelyezése önkormányzati ingatlanonügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Bogyai út feletti ivóvízvezeték kiépítéséhez kapcsolódó magánberuházás keretében az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 028/13 helyrajzi számú útra a tartály és a nyomásfokozó műtárgy elhelyezését támogatja.
 1. szeptember 30. napja után végezhető el a munkálat
 2. a Badacsony, Muskotály utca (6 hektáros) felől közelíthető meg a munkaterület, ezt a kiadott engedély is tartalmazza
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a szükséges nyilatkozatokat készítse elő.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a tervezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kérelmező tájékoztatására: 5 nap

                        szükséges dokumentumok előkészítésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                                    Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 15,30 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

      

  Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

     Borbélyné Galambos Gabriella

                                                                    képviselő                          

                                                            jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!