2023.06.28. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 13/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                      pénzügyi ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Dr. Végh József                                      ügyvéd

Rakics Anna                                            VN Kft. ügyvezető

Molnár Péter                                           tű.alezredes, tűzoltóparancsnok

Soós Ferenc                                            tű.alezredes

 

Kovács Ágnes                                        jegyzőkönyvvezető 

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő                    

                                                              

                               

 

NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Napirend előtt egy témát szeretne megemlíteni. Mégpedig, hogy tájékoztatták, hogy jelentősen emelkedik július 01-től a papír ára. A boltokban levő áruk csomagolásától kezdve a minden, a fénymásoló papír is. Fontolja meg a képviselő testület a digitális anyagküldést. A mostani ülésre is rengeteg papír kellett a nyomtatáshoz. Köszöni szépen. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

257/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki a testületi ülés meghívójában szereplő 27 nyílt, és 1 zárt napirendi pont szerepel, külön intézkedés nincs. Aki a 27 nyílt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

258/2023. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. június 28-i soros, nyílt ülésének napirendjét 27 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

 

 

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László

 

 1. Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség és Badacsonyörs fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatása ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Tájékoztatás Nyári táboroztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Tájékoztatás Nyári napközis ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Kérelem beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására, nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Átjárási szorgalmi jog törlése iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Településrendezési eszközök módosítása – csereerdő kijelölése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     

 1. 2024. évi villamos energia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 2024. évi gázenergia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési vízgazdálkodási Tervének elkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 

 1. Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki a testületi ülés meghívójában szereplő 1 zárt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

 

259/2023. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására és kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. június 28-i soros, nyílt ülésének napirendjét 1 zárt napirendi ponttal elfogadja:

 

 1. Bérleti megállapodás módosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

Hrabovszki László a lakosság részéről szól, hogy napirendi sort kérnének módosítani, hogy először a 12-es napirendet tárgyalják.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a képviselőket, hogy ellenvetés van-e. Mivel nincs kéri, hogy aki a napirendi sor módosításával, hogy a 12.-es napirendet tárgyalják az első pontban, egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

260/2023. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sor módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. június 28-i soros, nyílt ülésének napirendjének módosítását, hogy a 12-es pontot elsőként tárgyalja, elfogadja.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

 

1./ Napirendi pont

8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mai munka kicsit nehezebb lesz, mert Gyimesi Mónika nincs itt, vizsgázik. Ezért Dr. Bodnár Attila jegyzőt kéri fel esetlegesen segítségnek. Röviden arról van szó, hogy a GINOP 716-os pályázatban nyert forrás öt út megújítását irányozta elő. A lényeg, hogy a tervek elkészültével látják, hogy minden nem fér bele. A vízelvezetés már akkor is gond volt, azóta is sok megkeresés érkezett, ugyanúgy, mint a közműfejlesztéssel kapcsolatban. Átbeszélték a tervezőkkel és a vélemény az volt, hogy komolyabb tervezést igényel ez a feladat. A megvalósítás nem lesz egyszerű. A napirendben az Ibos és a Radnóti út egy része szerepel, ami egy modellezési munka lenne, hogy elbírja-e a rendszer, amit terveztek, majd utána kerülne sor a tervezési munkákra. Hasonló a helyzet a Rózsa közhöz. A testület és az érintettek együttesen fognak dönteni. Itt a munkát kellene meghatározni és megrendelni. Az is tény, hogy az útnak az állapotba elszomorító. Viszont értelmes útfelújítást a közmű felújítása után lehet megvalósítani. Ki fog menni és megnézi a területet. Az Ibos út kátyúzása is tervben van.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igazán a kátyúzásról tud beszélni. Kint voltak megnézni a területet, s a legrosszabb állapotban a Badacsony felőli rész van, 50-100 méter közötti szakaszon. Zúzalékkal szokták az ilyet megoldani. Jelenleg úgy látják ez a megoldás nem végleges. A teljes szakaszt kéne aszfaltozni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja az Ibos útra vonatkozóan nincs elképzelés. Ami van, az a Magyar Falu Program keretében szeretnék az egyik pályázatban kátyúzásra kiváltani, de ebben az Ibos nincs benne. Az örsi utak és még néhány másik szerepel benne.

 

Kalotai János lakó elmondja, az Ibos úton lakik. Minden évben van kátyúzás, de nem ér semmit. A hidegaszfalt vagy a bazalt sem ér semmit. A Gyimesi Mónikának javaslatokat tett, hogyan építsék meg, hogy meg is maradjon. Nem kell bitumen, az utat le kell maratni és tömöríteni, majd vízátvezetést betenni. Küldött fotókat is. A kérdése az, hogy miért nem kap választ. A jegyző személyesen küldött levelet egy határozatról. Meg kéne beszélni, hogyan tudnak a lakók is hozzájárulni a költségekhez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érti a problémát, de az Ibos út teljes felújítása anyagilag nem vállalható. A melegaszfalttal való kátyúzás igen. Ebben kértek már árajánlatot, amelyben szerepelnek a rosszabb részek is. A mostani vizsgálat és tervezés után a közműfejlesztés is pályázati forrásból valósul meg. Az országgyűlési képviselő kétszer volt itt, beszéltek erről, az ivóvízről és sok minden másról. Az ígérték, hogy a KEOP pályázatban kiemelten fogják kezelni a badacsonyi területet. Így van esély arra, hogy a lakókkal összefogva valósuljon meg.

 

Kalotai János lakó köszöni a tájékoztatást és kérdezi, hogy mikor történik valami.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok minden történt az elmúlt 35 év alatt. Az építkezések is tönkre tették az utat. Sokan a hegyen az építkezés során tönkre teszik az utat, az önkormányzat pénzt nem kérhet, hogy abból lehessen javítani, majd az építkező reklamál elsőként, hogy milyen az út minősége. Van például egy közkút, aminek csak a teteje látszik már. De több olyan terület is van, ahol a kerítést arrébb tették, ezért az út szűkebb lett. Sok gond van, ezt tudja. Azt tudja vállalni, hogy az idei nyáron a kátyúzást elvégzik a legrosszabb részeken. Nem olyan egyszerű. Elkészül a dokumentáció és arra egy újabb ajánlatkérés jön.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, jó lenne tudni a költségeket nagyjából.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a tervet az önkormányzat rendeli meg és fizeti ki. Egy beszélgetés alapján kb. 10millió forintról van szó. Nem a teljes Ibos és Radnóti út. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

261/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „8261 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út – Radnóti Miklós út ivóvíz-szennyvíz fejlesztés vonatkozásában hidraulikai felülvizsgálat és modellezési munkák elvégzése – ajánlatok elbírálása” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő „L” Mérnök Kft. képviseletében Lasancz Tamás ügyvezető (8286 Gyulakeszi, Balaton utca 4.) 2.000.000,- Ft + ÁFA = 2.540.000, - Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi tartalék terhére biztosítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges szerződés előkészítésére.
 3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        szerződés megkötésére 15 nap

                        ajánlattevők értesítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester javaslata a kátyúzással kapcsolatban, hogy itt van két ember, akiknek fontos, hogy ma délután nézzék meg az érintett szakaszt. A keret terhére 20 millió Ft van a Magyar Falu Programban az örsi munkálatokra. A kátyúzási keret 20 millió forint, illetve a VN Kft. üzleti tervében is keret erre a célra. Tehát ezen logika mentén kell gondolkodni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy az összeg akkor mennyi a kátyúzásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt a felmérés után lehet megmondani. 20-30 méter terület nagyjából, ami nagyon rossz állapotban van.

 

Kalotai János lakó szerint sokkal nagyobb rész van rossz állapotban. Volt egy építkezés, s maradt még bitumen, amit el lehetne használni. Megmérték, ez a felső rész, ahol a villany miatt fel volt bontva, legalább 200 méter, ami szerinte járhatatlan. A már említett kút is rossz állapotban van. Szakaszonként változik mennyire rossz az állapota, de akár 500 méter is lehet. A hidegaszfaltos rész járhatatlan.

 

Krisztin N. László polgármester örül, hogy a lakó is megemlítette az építkezést. Annyival könnyebb a tervezés, hogy vannak ajánlatok.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az ajánlatok általában 25.000, Ft/méter bruttó, nagyjából 20 milliós tétel lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezért kell felmérni.

 

Kalotai János lakó elmondja, a mai délután sajnos nem jó neki, de holnap igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, jó neki is a másnap, egyeztessenek még. Az előzőleg hozott döntés gyakorlatilag a felmérésről szól és utána kell majd megint dönteni.

 

 

 

 

2./ Napirendi pont

A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti rendelet hatályon kívül helyezését javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Krisztin N. László Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hatályon kívül helyezi

 

a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendeletét Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(VI.29.) önkormányzati rendeletével

 

 

3./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen alaposan át lett beszélve. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023.(VI.29.) önkormányzati rendeletét

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról      

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi a jegyző urat szeretné-e kiegészíteni valamivel.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nem kívánja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2023.(VI.29.) önkormányzati rendeletet

 

 

 

5./ Napirendi pont

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a módosító javaslatot, miszerint a kiscsoportba lépéskor 30.000Ft-ot, az azt követő években pedig 20.000Ft támogatást nyújtanának gyermekenként 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással a módosítás szerinti határozati javaslatot nem javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a módosító javaslatot, miszerint az általános iskola 1. osztály és középiskola 9. évfolyam kezdéséhez 50.000,- Ft, az azt követő években pedig 30.000Ft támogatást nyújtanának gyermekenként 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással a módosítás szerinti határozati javaslatot nem javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a módosító javaslatot, miszerint a szerdai testületi ülésig a költségvetés ide vonatkozó tételeit megvizsgálják, hogy aztán dönteni lehessen 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester pár mondatot mondana csak. Arról van szó, hogy a testület egy olyan rendeletet szeretne, amelyben segíti a szülőket az óvoda- és iskolakezdésben, ha a feltételeknek megfelelnek. Például itt laknak és ide járnak a gyerekek iskolába, óvodába. Több dolog merült fel az elmúlt egy évben, amelyet szeretnének rendezni. Az egyik az, hogy ez a támogatási mód még nem volt, s reméli, hogy bevezetésre kerül, s örömet fog okozni a szülőknek. Van egy olyan rész is, amely hamarosan elkészül a gyermekek születésének támogatásával kapcsolatos rendelet. Azt szeretnék, hogy alanyi jogon támogassák a családokat. Ennek a kidolgozása még hátra van. Most az iskola- és óvodakezdési rendelet megalkotása a cél.

 

Török Zoltán alpolgármester módosító indítvány szeretne tenni. A javaslata, hogy a kiscsoport kezdésekor 30.000Ft, utána évente 20.000Ft legyen a támogatás. Az általános iskola 1. osztálya, valamint a középiskola 9. évfolyamának kezdésekor 50.000Ft, utána évente 30.000Ft legyen a támogatás gyermekenként.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a szeptemberi benyújtási időpont augusztus közepe legyen a jogviszony igazolására.

 

Mékli Bernadett képviselő annyit szeretne elmondani, hogy ez elhangzott a bizottsági ülésen is, s abban maradtak, hogy a testületi ülésig megvizsgálják a költségvetést.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hiszen megnézték a költségvetést.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, így még nem tud dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a vizsgálat megtörtént. A bizottsági ülés elég sajátságos volt. Nyilván egyetért a képviselő asszony, hogy érdemes feltételezni, megnézték mi a lehetőség. Az alap összeget, ami az előterjesztésben szerepelt, azt bírja a költségvetés. Első pillanatban most jelentkezik a rendelet, ezután minden évben lehet majd módosítani a rendeletet, ha szükséges. Az ötlet az volt, hogy a családoknak lenne segítség.

 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző részletesen elmondja a számokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, először kérni, igényelni kell, aztán lehet látni hányan veszik igénybe. Lehet tisztázni kell majd kategorikusan a részleteket. Például iskola esetében, hogy vannak olyan gyerekek, akik ide járnak általános iskolába, s vannak olyan badacsonytomaji gyerekek, akik nem ide járnak iskolába. És természetesen vannak, akik nem badacsonytomaji lakosok és ide járnak iskolába, de egyelőre ők nem kapnak. A rendeletben ez a csoportot, akik itt laknak és iskolás gyermeke van, de nem ide járnak, azoknak is jár a támogatás. Ahogy minden más is jár nekik.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, a rendeletben 4.560.000Ft-ot jelent a támogatás. A módosító javaslattal 7.140.000Ft lenne ez az összeg.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni az adatokat. Kérdezi, hogy van e módosító indítvány, hogy a nem badacsonytomajiakat vegyék ki. Nyugtázza, hogy nincs.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a 9. évfolyam Badacsonytomajon nem létezik, azok a gyerekek már más intézménybe járnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, több kategória van.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, két út van. Az egyik, hogy máshova járnak és van, aki máshogy nem tudja megoldani például a munkahelye miatt. Támogatja, hogy aki nem ide jár iskolába, de badacsonytomaji lakos, is kapjon támogatást.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, ez egy új rendelet, a költségvetési tervben mi szerepel.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, a szociális támogatások szerepelnek a költségvetésben. Ennek a rendeletnek a megvalósítása a tartalék terhére menne.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, már volt javaslat a költségvetés áttekintése. Így látja értelmét és így tudják a hatását is látni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg a 2023.-as költségvetésben nincs ilyen sor, a tartalékból lesz megvalósítva. Következő költségvetési módosításban fog megjelenni. A rendelet elfogadását a módosításokkal egyesével szeretné szavazásra bocsájtani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, hogy a kiscsoportba lépéskor 30.000,- Ft támogatást nyújtanának gyermekenként, a benyújtási határidő augusztus hónap közepe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza a rendelet ezen részét.

 

 

261/1/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az óvodakezdési támogatás összege első alkalommal a kiscsoportba lépéskor 30.000,- Ft gyermekenként, egyszeri összeg.
 2. Az óvodakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, hogy a kiscsoportba lépést követő években pedig 20.000,- Ft támogatást nyújtanának gyermekenként, a benyújtási határidő augusztus hónap közepe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza a rendelet ezen részét.

 

 

261/2/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az óvodakezdési támogatás összege a kiscsoportba lépést követő években 20.000,-Ft gyermekenként, egyszeri összeg.
 2. Az óvodakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, hogy az általános iskola 1. osztályába és a középiskola 9. évfolyamába lépésekor 50.000,- Ft támogatást nyújtanának gyermekenként, a benyújtási határidő augusztus hónap közepe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza a rendelet ezen részét.

 

 

261/3/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az iskolakezdési támogatás összege az első évfolyamba lépéskor (általános iskola 1. osztály, középfokú tanintézmény 9. évfolyam) 50.000,- Ft gyermekenként, egyszeri összeg.
 2. Az iskolakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, hogy az általános iskola 1. osztályába és a középiskola 9. évfolyamába lépést követő években 30.000Ft támogatást nyújtanának gyermekenként, a benyújtási határidő augusztus hónap közepe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza a rendelet ezen részét.

 

 

 

261/4/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy az iskolakezdési támogatás összege az általános iskola 1. osztályába és a középiskola 9. évfolyamába lépést követő években 30.000,- Ft, egyszeri összeg.
 2. Az iskolakezdési támogatásra a jogosult a kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjáig nyújthatja be.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előbbi szavazások alapján előkészített rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iskola- és óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét

 

 

6./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti csendrendeletet érintő határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az engedélyeket hajnali 3 óra helyett 2 óráig adják ki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal az előterjesztés szerinti határozati javaslat egyéb részeit elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester röviden annyit szeretne elmondani, hogy ez egy olyan rendelet, amely sok mindenről szól. Arról is, hogy a lakosság mikor zajonghat, de foglalkozik azzal is, amit csendrendeletnek neveznek. Szeretnék határok közé szorítani ezeket. Rengeteg kérelem vonatkozik azzal, hogy a 22 órai időponttól eltérjenek. A polgármester engedélyezhet más időpontot, ezért a sok kérelem. A területi besorolást három részre osztották. Az egyik a 71-es út alatti rész a Balaton felé eső. A másik a 71-es út és a Római út közé eső területek, a harmadik pedig a Római út feletti rész. A 71-es út és a Római út közötti sűrűn lakott részen 24 óráig van az engedély, a szállodák és a lakosság érdekében. Rengeteg panasz volt. Nemcsak a városból, de az úgynevezett buli hajóról is nagy zaj volt, ezért beszéltek a Bahart igazgatójával is. A Római úttól a hegyre fel hajnali 2 óráig engedélyezik. A tervezet erről szól. Ennek a megbeszélése jön most. Minden övezetben, minden szabályt felülír az önkormányzati és a kultúrház rendezvényei. Tehát ha a parkban van önkormányzati rendezvény 23 óráig, akkor nem lehet más. A borhét, ha 24 óráig tart, akkor ne lehet más engedélyt kiadni. Ez az alap rendelet. Lesz olyan, amikor a borhét hajnali 2 óráig lesz nyitva, az felül írja az alapszabályt. Az önkormányzati rendezvény minden övezetben felülír mindent. Javasolja, hogy zárt térben miért kell engedélyt kérni külön, hiszen, ha van egy esküvő, akkor a zárt részre is kell engedélyt kérni. Szerinte nem biztos, hogy kell.

 

Forintos Ervin képviselő annyit szeretne kérdezni, hogy a rendelet szerint a szőlőt munkát végezhet vasárnap, de füvet nem nyírhat.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a szabály szerint nem.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy növénytermesztés igen, de fűnyírás nem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most a csendrendelet a téma. Elmondják majd annál a résznél.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, a bizottsági ülésen szó volt róla, hogy vasárnaptól péntekig 24 óráig, péntek és szombat hajnali 2 óráig lehet engedélyt kérni, az esküvő kivételével, ott hajnali 6 óráig.

 

Krisztin N. László polgármester válasza, nem. A középső részen csak 24 óráig, kivétel az önkormányzati rendezvény.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző is helyesel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez a rendelet módosítás egyik célja. Azon a területen volt a legtöbb gond. Ez Badacsonyra lényegében szezonálisan szól.

 

Forintos Ervin képviselő véleménye, hogy jó tudni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, most a szabályt alkotják meg, az ellenőrzés az más. A szél vagy az időjárás érdekes dolgokat tud alkotni, nagyon képes a hangot vinni. Nehéz az engedélyek betartását ellenőrizni. A lakosságnak is komoly eszközei vannak már a zenéhez. El kell dönteni, hogy melyik irányban haladnak.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja a vasárnapot kivenné a szőlőművelés és a fűnyírás esetén.

 

Krisztin N. László polgármester ismét elmondja, hogy most a csendrendelet része a téma. Kéri, hogy aki a bizottság támogatásával, hogy az engedélyeket hajnali 3 óra helyett hajnali 2 óráig adják ki, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megszavazza a csendrendelet-módosítását.  

 

 

261/5/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arttól, hogy a közterületi rendezvényekre az engedélyek hajnali 3 óra helyett hajnali 2 óráig adható ki.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselőket, hogy lapozzanak a 7. oldalra és akkor beszéljék át a fűnyírást érintő részt. Felolvassa a 13§-t, melyben benne van, hogy szőlő- és növénytermelésnél zajjal járó munkák hétfő-szombat 06-21 óra között végezhető, vasárnap és ünnepnap pedig 8-20 óra között végezhető. Jelenleg ez a szabály.

 

Török Zoltán alpolgármester a 11§-t olvassa fel, amelyben magánszemélyek kertgondozással kapcsolatos szabályai vannak. hétfő-péntek 7-20 óra között, szombat 7-20 óra között, vasárnap nem lehet. Kérdezi, hogy mi a különbség, hogy szőlő vagy fű? A két paragrafus, 11 és 13, egybe venné.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, a képviselő-testület tavaly, amikor tárgyalta és most a bizottsági ülésen sem volt rá javaslat. Kéri, hogy ne a testületi ülésen tegyék a javaslatokat, itt a rendeletet kellene megalkotni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy most is módosítható-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza igen, de elmondja, hogy nem ez a rendje az eljárásnak.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy ha jól tudja, volt egy olyan országos rendelet, ami megszüntette a vasárnapi tiltó rendeletet.

 

Krisztin N. László polgármester nem tudja, nem biztos benne. Az interneten keringett ilyen hír, de hivatalosan nem tudja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, nem tiltaná meg a vasárnapi és az ünnepnapi munkákat. Soka akkor érnek csak rá, nem tudja máskor megcsinálni. A 11§-nál vasárnap is engedné, de nem 8 órától, hanem 10 órától.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, akkor a 11-es §-nál engedjék a vasárnapot 10 órától. De a két paragrafust összevonná, majdnem ugyanaz a kettő, csak vita lenne belőle.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő egyetért, nem tiltaná a vasárnapot. Fizetnek a lakók, a nyaralók az önkormányzatnak a lakások után és ezért vasárnap is végezhesse el a munkálatokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, egyszer volt már erről szó, hogy azoknak a távoli tulajdonosoknak lehetne például a VN Kft. szolgáltatása a fűnyírás, vagy pedig megfizet valakit a karbantartásért. Már az, hogy valakinek Badacsonyban ingatlana van, az azt jelenti, hogy viszonylag meg tudja fizetni az ilyen vállalkozókat, akik rendben tartják az ingatlanokat. Érti a képviselő asszonyt, de a vasárnap a pihenés ideje.

 

Mékli Bernadett képviselő azt nem érti, hogy a 11§ a lakóépületekről és lakásról szól, a 13§ a nyaralóról szól szerinte. Nem mindegy, hogy lakó övezetben vagy nyaraló övezetben van az ingatlan.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez a jó elválasztás, amelyet Detti mondott.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző szerint is.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint nem ugyanaz a kettő, csak kicsi a különbség.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy az egyik lakó övezet, a másik nyaraló övezet. Van különbség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, akkor annak alapján, amit Mékli Bernadett képviselő elmondott.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, az a módosító indítvány, hogy vasárnap és ünnepnap 10-18 óra között lehessen kerti munkákat végezni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, a rendeletet el kell küldeni a hatóságnak is. A szomszédos településeknek is lesz beleszólása. Lehet érdemesebb lenne összegyűjteni a javaslatokat és átbeszélni.

 

Molnár Péter tű. alezredes elmondja, hogy elég tágan fogalmaz a rendelet. Nem tiltott, de a helyi önkormányzat szabályozhat máshogy.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, amikor ezt újra tudják beszélni az már augusztus lenne. Akkor Borbélyné Galambos Gabriella módosító javaslata szerinte elfogadható.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért, hogy a kertépítés, kertgondozás bármikor végezhető legyen. A szőlő- és növénytermesztés is lehet vasárnap. A füvet bármikor lehet nyírni, nem feltétlenül vasárnap.

 

Krisztin N. László polgármester lezárja a vitát. Elmondja a rendelet 13§-ának módosítását, hogy vasárnap és ünnepnap 8-20 közötti időszak helyett, 10-18 óra között lehet ház körüli zajjal járó tevékenységet folytatni, aki ezt el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza a 13§ módosítását.  

 

261/6/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. egyetért a 13. § módosításával, hogy a veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet magánszemélyeknek a ház körül vasárnap 10-18 óra között engedélyezett.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a módosítások rendelet-tervezetbe történő átvezetésébe, és a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

7./ Napirendi pont

Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a tűzoltóság képviselőjét kíván-e kiegészíteni valamit.

Molnár Péter tű.alezredes köszöni, nem szeretne semmit.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Dr. Csillag István igazgató úr látogatást tett nála, kinevezését követően, most elfoglaltságai miatt nem tudott eljönni, de minden jót kíván a testület nevében is.

 

Török Zoltán alpolgármester 10,18órakor távozik az ülésről, szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

Elmondja, hogy átbeszélték a dolgokat. Szó volt arról is, hogy a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság megszűnik-e, de nincs ilyen terv. A másik téma az volt, hogy a korábbi évben a hőségriasztáskor volt locsolás az utakon, amelyet már idén is csináltak.

 

Török Zoltán alpolgármester 10,20órakor visszatér az ülésre, szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

 

Jelezte a tűzoltóság felé, hogy a jövőben is szeretnék a locsolást hőségriasztáskor. Ha elkészül a Fő utca, akkor azt az esetet leszámítva, hogy ezen a részen van tűz, keresnek más utat a vonulásra. Ezzel is segítenék a Fő utca nyugalmán.

 

Molnár Péter tű.alezredes helyesel. Kimenti az igazgató urat, hogy nem tudott eljönni elfoglaltságai miatt. Annyit kért az igazgató úr, hogy mondja el, ezentúl már csak bérmunkával lehet a locsolást elvégezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, akkor a jövőben majd számlázni kell és aztán fizetnek.

 

Molnár Péter tűzoltó elmondja, nagyjából egy óra locsolás 20.000Ft. Ebbe az időbe a szokásos területek bele férnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdését a tű.alezredeshez intézi. Szeretné kérni, hogy legyen egy bejárás, hogy a tűzoltó autók mindenhol elférnek-e. Ezt kezelni kell.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy sok helyen még a közlekedés is akadályozva van a belógó fák és egyebek miatt.

 

Krisztin N. László polgármester megemlíti, hogy egyébként a VN Kft. szokta ezeket megoldani. De az ingatlan tulajdonos is köteles a terület karbantartását megtenni. Az a baj, hogy nincs apparátus az ellenőrzésre. Van, aki megteszi és van, aki sajnos nem. Első körben az állampolgárok kötelessége. A 71-es út mellet is ez a helyzet. Sok helyen a Közút és a vasút helyett kell nyírni a területeket. De nem az önkormányzat feladat egyébként. Meg lehetne vizsgálni, hogy ki lehet-e számlázni ezeket a munkákat. Biztos lenne belőle gond, de talán megoldódna a helyzet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10,24órakor távozik az ülésről, szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy eszébe jutott, a tomaji strandon is a régi, nagy platánokról a nagy ágak letörtek. Kéri, hogy Anna nézze meg, nehogy baj legyen belőle.

 

Hartai Béla képviselő annyit szeretne mondani, hogy már támogatták a tűzoltókat, azóta volt-e még kérés. Technikai eszközökkel tudják a támogatni őket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha van igény, akkor megvizsgálják. 11 éve volt az állam részére az épület átadva, amit előtte 50millió forintból felújított az önkormányzat. A támogatás lényegében előre meg lett adva azzal a felújítással. De természetesen mindig adnak támogatást. Lesz egy együttműködés, mert a lengyel útra nem jött össze a létszám, pedig a lakosság felé is meghirdették, egy tűzoltó verseny, ahova 4 fő tűzoltó is megy.

 

Molnár Péter tű.alezredes elmondja, hogy az Ibos úttal kapcsolatban a kerítések nagyon sokszor gondot jelentenek. A sövények is nagyon kint vannak, nagyon nehéz így elférni, főleg, hogy az autójuk nem személyautó méretű.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

262/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség és Badacsonyörs fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatása ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, miszerint 300.000Ft támogatást biztosít a BÖÉE részére elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, miszerint a VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatását a BÖÉE részére elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Simonné Visi Erzsébetet az ülésen. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen azt még nem tudták, hogy a VN Kft. mennyiért vállalja a hulladék elszállítását.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen, de most el tudja mondani. Tehát, van 62 nap a szezonban a hulladék elszállítását illetően, ez bruttó 198.628Ft.  

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy az ügyvezető azt kérte, hogy támogatás legyen az összeg, az egyesület pedig rendelje meg a hulladék elszállítását. Ezúton is köszöni az egyesület munkáját. Nagyon kevés olyan egyesület van, amely 30 éves múlttal rendelkezik. Köszöni, amit Badacsonyörsért tesznek. Az ivóvíz nehéz ügy, de dolgoznak rajta az egyesület tagjai is. Jó helyen lesz a támogatás.

 

Simonné Visi Erzsébet köszöni. Elmondja, hogy valóban szükségük van a támogatásra, hogy jó és minőségi szórakozást, programot tudjanak szervezni, s szeretnének emléktárgyat is adni az oda érkezőknek. Mindenkit megajándékoznának. Büszke az egyesületre. 1993. óta ugyanazon problémákkal küzdenek. Ő személy szerint bírja, de több családnak is nehéz, amikor itt vannak és a szivattyú nem jó. Köszöni, hogy sok helyre tettek napelemes lámpákat. Viszont telepítésre került olyan lámpa is, amit a fák közé tettek. Javasolja, hogy egy közös esti bejárással nézzék meg. A támogatást köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyesület továbbra is számíthat az önkormányzat támogatására. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, miszerint 300.000Ft támogatást biztosít a BÖÉE részére, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

263/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a 30 éves jubileumi ünnepség fellépői díj finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000 Ft összegben, azaz Háromszázezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 30 éves jubileumi ünnepség fellépői díj támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, miszerint a VN Kft. által végzett hulladékszállítási költségek támogatását a BÖÉE részére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

264/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a badacsonyörsi fürdőhelyen a VN Kft. által elvégzendő hulladékszállítási költségek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 198.628.-Ft összegben, azaz Egyszázkilencvennyolcezer-hatszázhuszonnyolc forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonyörsi fürdőhelyen VN Kft. által végzett hulladékelszállítási költségek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

9./ Napirendi pont

Tájékoztatás Nyári táboroztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, arról van szó, hogy az önkormányzat feladata a nyári napközi. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

265/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Nyári táboroztatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a nyári táboroztatásról szóló tájékoztatást megismerte.
 2. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására bruttó 200.000.-Ft összegben
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                         Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

 

10./ Napirendi pont

Tájékoztatás Nyári napközis ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a tájékoztatást.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy tavaly mennyit fizetett az önkormányzat ezért.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerinte ugyanennyit. Beszélt a hölggyel és ezért az összegért elvállalja. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

266/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Nyári napköziről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Tatay Sándor Általános Iskola jelzése alapján a nyári napközis felügyeletet 2023. július 1. napjától 2023. július 31. napjáig Novákné Borsodi Ildikó megbízásával biztosítja.
 2. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                         Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

 

11./ Napirendi pont

Kérelem beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására, nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a 7 fő általános iskolai tanuló éves bérletének támogatását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra vonatkozóan elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen szó volt róla, hogy a táboroztatási összeg terhére volt tavaly is. Idén is úgy van tervezve? A bizottsági javaslatból nem úgy derült ki, hanem támogatásként.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 800.000,- Ft testvériskolai kapcsolatokra a tartalék terhére, és 70.000Ft éves bérletekre, melyekről szavazni kell majd, de volt egy gondolat, hogy a nyári bevételekből.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, az előterjesztés szerint támogatás.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, akkor most ez mehet, ennyi.

 

Krisztin N. László polgármester Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, miszerint a 7 fő általános iskolai tanuló éves bérletének támogatását elfogadásra javasolja kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

267/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem a beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatásához, 7 fő esetében mindösszesen 69.100,- Ft összegben, melyet a költségvetésben a maradvány terhére biztosít.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna püi üi

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, miszerint a nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra vonatkozóan elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

268/2023. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a nyári táborok tartására, testvériskolai kapcsolatokra 800.000,- Ft összegben, melyet a költségvetésben a maradvány terhére biztosít.
 2. Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna püi üi

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, elindult egy kezdeményezés, elég sokáig húzódott. Többszöri ajánlatkérésre sem jött össze, de most sikerült. A Szorgos Fuvar Kft. ajánlata volt a legjobb. A lakosok által befizetett összeg ezt csökkenti majd. Az eredeti összeget vállalja be a vállalkozó. A többiek ennél magasabb összegért vállalták volna. Most a javaslat az, hogy fogadják el és végezzék el a munkát. A rendelet nem mondja, hogy kell az 50% támogatás, csak azt, hogy lehet.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy mi a határidő.

 

Molnár Mihály pályázati referens kap szót, majd elmondja, hogy ebben ő nem vett részt. Gyimesi Móni készítette az anyagot.

 

Forintos Ervin képviselő rövid kérdése, hogy szezonban vagy szezonon kívül csinálják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerinte a lakosoknak mindegy, csak induljon meg a munka.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy meg kell rendelni és csinálják meg.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

269/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítés tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj, Kisfaludy út melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szorgos Fuvar Kft. (8258 Badacsonytomaj hrsz.: 2900/9) képviseletében Nagy Krisztián ügyvezetővel a vállalkozási szerződés megkötésével 16.310.900,- Ft + ÁFA = bruttó: 20.714.843,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi tartalék terhére biztosítja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Végh József ügyvédet az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés előkészítésére.
 3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap

                        ajánlattevők értesítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester még annyit hozzátesz, hogy megérdemlik a lakók.

 

 

13./ Napirendi pont

Átjárási szolgalmi jog törlése iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, miszerint az ingatlan-nyilvántartásbeli törléshez szükséges nyilatkozat aláírható elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

270/2023. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Átjárási szolgalmi jog törlése iránti kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Átjárási szolgalmi jog törlése iránti kérelem” tárgyában érkezett kérelmet.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Badacsonytomaj 1874/1 helyrajzi számú 119/237 tulajdoni hányadú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlana tekintetében dr. Végh József ügyvéd szakmai állásfoglalása alapján az alábbi döntést hozza:
 1. a) felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az átjárási szolgalmi jog törléséhez szükséges nyilatkozat előkészítésére, és a további szükséges intézkedések megtételére.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a meghozott döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a terület problémát okoz. Írásban egy megkeresés volt, hogy bérbe vennék. Attól nem zárkóznak el, hogy pályázat legyen kiírva. Figyelembe kell venni, hogy a terület alakja érdekes. Volt egy jogi vita, amely lezárult, hogy nem osztható a terület. Az ott működő vállalkozást sem akarják ellehetetleníteni. Úgy szeretnék kiírni a pályázatot, hogy előtte egy használat szerinti megosztást készítenek. Az akkor jogilag külön lenne kezelve a másik területtől. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni, hogy a terület szőlő kataszterben van. A bérleti időnél 15 évre emlékszik maximálisan. Kéri a jegyző urat, hogy dolgozza ki az ügyvéd úrral a pályázatot, s kérik, hogy közeli időpont legyen, hogy a szőlőmunkákat ősszel el lehessen végezni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy utána járt a témának, s annak a területnek az értéke 300.millió Ft körüli összeg. A kérdése, hogy bérbe adják 15 évre, s az érte kapott összeget egy alapba kéne tenni. A másik kérdés, hogy a HÉSZ engedi pályáztatni a területet?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez már egyszer a testület előtt volt.

 

Hartai Béla képviselő 10,51órakor távozik az ülésről, szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

Akkor is javasolták, hogy pályázat útján értékesítsék. Akkor féltek ettől.

 

Hartai Béla képviselő visszatér az ülésre 10,53órakor. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Többször mondták már, hogy olyan, mint a régi óvoda udvara, ez az ügy. Van sok más terv is, fejlesztések is. A régi Polgármesteri Hivatal, vagy a vízmű területek is. Nagyjából a hathektáros is ez a kategória. Általában ez a vélemény. Ha van igény, akkor mennek tovább. Lakótelkeket is akartak, de ott jogi akadály van.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a szőlőst nem fogja érdekelni, hogy milyen frekventált, vagy drága a terület. 200,- ezer Ft/év, 15 év bérlés alatt nem jön be terület értéke. Jobb az eladás. Kéri a módosítást.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy szerinte csak a 30%-ot köteles beültetni a területen. Meg kell oldani, hogy kinek és mennyiért legyen kiadva. A pályázatban legyen benne és hosszabb idő legyen a 15 évnél. Koncepció terv is legyen. Igaza van Forintos kollégának, hogy 15 évre letudják a gondot. 15 év hosszú idő bérlésnél.

 

Dr. Végh József ügyvéd észrevétele, hogy ismeri a jogi helyzetet. Ez egy érdekes telek, egy része

 

Krisztin N. László polgármester 10,58órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak köre 6 fő.

 

használatban van. Ott van birtoklási igény is. Bármilyen bérlet és átalakítás előtt a jogi helyzetet kell rendezni. Ez egy belterületi rész.

 

Krisztin N. László polgármester 10,59 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Jelenleg nem tudja, milyen állapotban van. A bérletnél a legfontosabb a használati megosztást írni a területet használó vállalkozóval. Ha ezt valaki ezt a területet a pályázati kiírás alapján megnézi, nem azt látja, mint ami a térképen van. Az értékesítés sokkal nehezebb. Meg kell nézni hogyan osztható meg. Ha megosztja, akkor az elbirtoklást nem fogadták el. Akkor a testület megveheti ezt a részt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ez a terület 500-600m2.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, ha beépítik vagy hasznosítják, akkor derül ki, hogy mennyit ér. 6404m2 az egész terület. A HÉSZ szerint 4000m2 lehet a lekisebb. A beépíthetőséget befolyásolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, lehet ebbe az irányba mennek, hogy hasznosítják és pályázat lesz. Annak idején a 30 év után, aki bérbe vette, szó szerint az eredeti állapotot állította vissza a területen. kivágta a szőlőt. Írjanak ki egy egyeztetési rész, hogy ne legyen még egyszer ilyen. Most csak 15 évre adható ki. Fontos, hogy életszerű legyen a szerződés.

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért Forintos képviselővel. Ha nem 200,- ezer Ft bérleti díjról van szó, akkor az augusztusi testületi ülésre nézzék meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,30órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Bele kell azt is venni, hogy a testület bármikor elállhat az egésztől. Akkor, ha idő van, akkor esetleg eladják a teret.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, nem ismeri az illetőt. Csak annyit tud, hogy aki jelentkezett az nem szőlővel foglalkozik.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a gond ezzel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, sok személlyel találkozott és nem tudni sokszor, hogy ki mivel foglalkozik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy nem lehet egy értékbecslőt megkérdezni erről? Egyet ért azzal, hogy egy koncepciótervet adjon be, aki ki akarja venni. Ne siessék ezt el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hasznosítási tervet bele foglalják a határozatba, amit Mékli Bernadett mondott. Állást kell foglalni, hogy milyen irányba mennek.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Illés Balázsnak is volt egy ajánlata. Az javasolja, amíg nem járják jól körbe a dolgokat, ne döntsenek. Ez egy nagyon drága, értékes terület. Az értékesítést tudná főleg támogatni. A bérlettel nem lát garanciát. A telek leválasztását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az csak egy ácsolt megoldás lenne. A valódi megoldás, hogy a HÉSZ-t kellene módosítani, hogy két darab lehessen belőle. Az említett kérelem indította el a jogi dolgokat.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, nem feltétlenül kell külön ingatlant feltüntetni, egy telekhatár rendezéssel is megoldható lehet. A megoldás tekintetében Forintos Ervin javaslatához csatlakozik. A megmaradt területet meg kell vizsgálni, hogy beépíthető e. A bérlés helyett az értékesítésen gondolkodik. A szőlőnél a bérleti idő 10 év, és 10 év fenntartási kötelezettség. A látképbe csak a szőlő illik bele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az építéssel kapcsolatban, ha szerepel az eredeti állapot, akkor az adott bérlő nem tud építkezni, hogy az építményt aztán elbontsa. Napolják el a kérdést, vagy dönteni. Módosító indítványként Forintos Ervin javaslata lenne.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, a hasznosítási irány támogatják. Ügyvéd úr kidolgozza a pályázatot. A kettő között kell dönteni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, de rendezni kell a területet.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, telekhatár rendezés kell, az étterem részen. Ha az a terület nő és a másik is megmarad 4000,- m2, akkor úgy jó lesz.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem így lenne. Szerinte ez egy álom. Meg kell vizsgálni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, 80% zöld területet meg kell hagyni és 5% beépítés mellett jelenleg HÉSZ szerint nem tartalmaz olyan dolgot, hogy gazdasági épület lehessen.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy külterületen is 80%, nemcsak belterületen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, három opció van. 1: Forintos Ervin módosító indítványa. 2: További vizsgálatok, és 3: pályázati kiírás elkészítése.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, lehet megkéne várni, hogy a pályázaton mi lenne és utána tovább menni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, egyelőre arról döntenek, hogy a pályázatot az ügyvéd úr elkészíti. Van a végén egy mondat, hogy minden gond nélkül eredménytelen lehessen. Az ajánlatok után dönt a testület. Ugyanez az értékesítésnél is. Az ügyvéd elkészíti az értékesítési pályázatot, amit a testület átbeszél és kiírják, majd értékel a testület. Egy körülmény, hogy az érzékeny téma miatt augusztusban benyújtásra kerül egy változtatási tilalommal, ami azt a területet is érinti. Ennek fényében gondolkodjanak.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy a jelenlegi HÉSZ szerint tud?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, de az új szabály szerint nem fog tudni.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy egyetért a pályáztatási lehetőséggel a hasznosításra, a bérbe adásról és utána menjenek tovább.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez a változtatási tilalom egy olyan anyag, amely fontos érdekeket is tartalmaz. Ezért kell ezt meglépni. Badacsonyban a szőlőnek van létjogosultsága.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, várják meg a változtatási tilalmat.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ebből a kettőből lépjenek tovább először.

 

Forintos Ervin képviselő visszavonja a módosító indítványát.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri az ügyvéd urat és a jegyző urat, hogy a hasznosításra a pályázati kiírást készítsék el. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

271/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy felkéri dr. Végh József ügyvédet, és dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy készítsék elő a Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására a pályázati kiírást, melyet a testület soron következő ülésén javasol újratárgyalni.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

                        a pályázati felhívás előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd
 2. Bodnár Attila jegyző

                       Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

272/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelem elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Szőke Gábor 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 13. szám alatti egyéni vállalkozó Hyundai H1 SHC-270 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

Hartai Béla képviselő 11,18órakor távozik az ülésről. Szavazásra jogosultak

száma 6 fő.

 

16./ Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosítása – csereerdő kijelölése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

273/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozata

Településrendezési eszközök módosítási kérelme – csereerdő kijelölése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Településrendezési eszközök módosítási kérelme – csereerdő kijelölése” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 356/2022. (11. 30.) képviselő-testületi határozatával indult településrendezési eszközök módosításához kapcsolódóan a szükséges csereerdő kijelölése az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Badacsonytomaj 0181 helyrajzi számú rét művelési ágú 5372 m2 térmértékű ingatlan, továbbá a Badacsonytomaj 0163/102 helyrajzi számú szántó művelési ágú 4094 m2 térmértékű ingatlan „Ev” övezetbe való vonásával valósuljon meg.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a meghozott határozatot küldje meg a településtervezők, és Badacsonytomaj Város Főépítésze részére az eljárás megindítása céljából, előbbieken túl felkéri az illetékes ügyintézőt a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a településtervezők, és a főépítész értesítésére 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán főépítész          

                        településtervezők

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Hartai Béla képviselő 11,21órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

17./ Napirendi pont

Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

274/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról Badacsonytomaj településen

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által a 2022. évi KSZR szolgáltatásokról készített tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

18./ Napirendi pont

BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a kisebbik busz javítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ajánlást ő is támogatja. A döntés után, az árajánlat alapján megrendelik a javítást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a bizottsági ülésen felmerült, hogy a nagy busz akkumulátorát használják fel. Ebben az esetben a költségek is csökkennek.

 

Hartai Béla képviselő kérdése a pályázattal kapcsolatban az, hogy mindkét buszra van üzemeltetési kötelezettség, s mire elkészül a javítás már a szezon vége lesz. Van-e így értelme.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Marton úrtól tudja, hogy a megrendelés után rövid időn belül kész lenne.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, arról volt szó, hogy fenntartási kötelezettség van. Üzemeltetni kell, de nem minden áron. A nagy busz esetén meg kell vizsgálni, hogy olcsóbban is lehet-e javítani. A kis buszt kell most megjavítani. A nagyról később kell majd dönteni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a jelenlegi cég garanciát vállal-e.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a vásárláskorit vállalta. A javítást nem tudja, hogy érinti-e. Az akkumulátorra 6 hónap volt a garancia. A téli leállás nem tesz jót az akkumulátornak, de bírnia kellett volna. Lehet, hogy a karbantartásra kell jobban figyelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a szerződésnél jogszabályi kérdések is közbe szólnak.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy kell-e mind a kettőt üzemeltetni vagy sem. Nem szeretné, hogy egy ellenőrzésnél gond legyen.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, mindent meg kell tenni, hogy a javítási munkát elvégezzék, de nem minden áron. Ez nem kötelezettség. Alapvetően fenn kell tartani, de nem minden áron.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az sem volt előírva, hogy helyi járatnak kell lennie. Ha kétszer elviszi a gyerekeket fagyizni, akkor teljesítettük a dolgot.

 

Hartai Béla képviselő véleménye, tegyünk ezt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt már rég megtették.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, akkor nyugtassanak meg mindenkit, hogy nem augusztusra lesz jó.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, kb. a megrendelés után 1-2 hét a kis busz javítása.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

275/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

BABU buszok javítási, felújítási munkáinak megrendelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosítószámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című projekt keretében beszerzett 1 db kizárólag elektromos meghajtású busz javítási, karbantartási munkáira a Birdiecar Hungary Kft-től érkezett, 14 fős busz esetében bruttó 1.795.667 Ft ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza polgármestert a szükséges lépések megtételére.

A javításokhoz szükséges forrást az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

19./ Napirendi pont

 1. évi villamos energia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megadja a szót a pályázati referensnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, egyetlen javítás szeretne. Nem jól mondta a bizottsági ülésen, az MVM Next a jó megnevezés. A tervezettekhez képest jóval kedvezőbb ajánlatot kaptak. Az energia árakhoz képest nagyon jó ajánlatot kaptak.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

276/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő villamos energia adásvételi szerződések elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a a vezetékes villamos energia esetében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel, közvilágítási célú villamos energia esetében a CYEB Energiakereskedő Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményének 2024. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Nagy László intézményvezetőt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Bolfné Tóth Melinda intézményvezetőt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Menü Vendéglátóipari Kft. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. évi villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza Rakics Anna ügyvezetőt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

20./ Napirendi pont

 1. évi gázenergia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester ismét megadja a szót a kollégának.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a lényeg ugyanaz, mint az előző pontnál. Itt is az MVM Next adta a legjobb ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

277/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő földgáz adásvételi szerződések elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményének 2024. évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Nagy László intézményvezetőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Bolfné Tóth Melinda intézményvezetőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal évi gázenergia beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét elfogadja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötendő szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Dr. Bodnár Attila jegyzőt a kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési vízgazdálkodási Tervének elkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, elhangzott, hogy a jövőben a kiírandó pályázatokban ez már feltétel lesz. Ezért gondolták azt, hogy szükséges.

 

Mékli Bernadett képviselő 11,32 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

 

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

278/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Települési Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének beszerzéséről

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Települési Vízkárelhárítási Védelmi Terv és Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésének szükségességével egyetért, és a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Települési Vízkárelhárítási Védelmi Tervének és Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elkészítése feladatra kiírt meghívásos beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének Niederhoffer Edina egyéni vállalkozót hirdeti ki bruttó 4.800.000 Ft összegű ajánlatával valamint felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés megkötésére a szerződéskötéshez és a megvalósításhoz szükséges lépések megtételére. A bruttó 4.800.000 Ft összegű kiadás fedezetét az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        a megbízási szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

22./ Napirendi pont

Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester pár mondatot szeretne hozzá tenni. A Varga Kft. hosszabb ideje foglalkozott a biciklis pihenővel. Amihez oda vitték a korábbi ásványvíz vezetékét és a bicikliseknek, az arra járóknak lehet majd használni. Közösségi kötelezettség keretében támogatja az önkormányzat a zebrát.

Mékli Bernadett képviselő 11,35 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Fontos, hogy egy akkora cég az önkormányzathoz fordul. Ezért fontos, hogy közös legyen ez a cél és újra közelebb kerüljön a Varga Kft és az önkormányzat. Változások voltak ott is, és az az igény, hogy az együttműködés a régi kapcsolathoz visszavezessen. Eddig mindig rögtön segített az önkormányzat a cégnek, ha szükség volt rá. Az önkormányzat részéről ez egy jövőbeli együttműködés első lépése.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy milyen összegről van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 700.000,- Ft-ról. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

279/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Varga Pincészet Kft. kérelme gyalogátkelő létesítésére a 71-es úton

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Varga Pincészet Kft. kérelmére (székhely: 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.) a Varga Pincészet előtti 71. számú főúton történő gyalogátkelő kiépítéséhez történő előkészítési munkálatok finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 700.000 Ft összegben, azaz Hétszázezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Varga Pincészet Kft. a Varga Pincészet előtti 71. számú főúton történő gyalogátkelőhely kiépítéséhez történő előkészítési munkálatok finanszírozására
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester tolmácsolni szeretné a cég meghívását a június 30. napján, pénteken 14 órakor tartandó átadási ünnepségre.

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens annyiban egészítené ki az előterjesztést, hogy a Magyar Falu Program keretében az örsi pályázattal kapcsolatos anyag be lett nyújtva. Az új Magyar Falu Program pályázat tervdokumentációját is elkészítették, majd testületi döntés kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 11,38órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

 

280/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

24./ Napirendi pont

Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin képviselő, az elnökasszony távollétében ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázati referens nézzen utána a testületi ülésig az aktuális áraknak, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az ülés előtt a kolléga által elkészített anyagot az aktuális árakról.

 

Molnár Mihály pályázati referens annyiban egészítené ki, hogy látni a jelenlegi áramdíjakat most már, illetve a jövő évi is benne van.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 11,41 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

 

 

Elmondja, 25%-ot számolnak arra, hogy a fizetős rész esetén, hiszen költségek lesznek, ezért határozták meg ebben az arányban. A pontos összeghez kell a testületi döntés.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy kérte Molnár Mihályt, hogy küldje el a pályázati anyagot, még nem kapta meg. Megemlíti, hogy az összegek nem mindenhol stimmelnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy döntés kell a pontosításhoz. Azt javasolja, hogy bevétel ne legyen ebből, az árat úgy szabják meg. Ha ezt az összeget meghatározzák, még rá jön az üzemeltetési díj, akkor kb. 100Ft. lenne az ár. Máshol is 200-400,- Ft között mozog. Az önkormányzat nyerészkedni nem akar.

 

Takács Lajos képviselő kérdése, hogy a kWh összehasonlítható a literrel? Nem mindegy, hogy mennyivel tölt egy autó.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ilyen adattal nem tud szolgálni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,42órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. Megkérdezi, hogy tételenként szavazzanak?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ott van még a várakozási díj is, hogy ne parkoljanak ott. Kell majd táblázni is.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,45órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a Halászkert parkolóra vonatkozó határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

281/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elfogadja az önkormányzat tulajdonában lévő, a 1288 helyrajzi számú Halászkert parkolóban lévő elektromos töltőpont fizetőssé tételét.
 2. Azonnali bevezetéssel 2023.12.31-ig 72,56Ft/kWh árban meghatározni a töltés díját, Erre még rájön az üzemeltető forgalomarányos költsége, ami maximum 25%.
 3. 2024. január 01-től 2024. december 31-ig 121,2Ft/kWh árban meghatározni a töltés díját. Erre még rájön az üzemeltető forgalomarányos költsége, ami maximum 25%.
 4. a töltésen túli töltőpont használat díjfizetéséhez szükséges applikáció fejlesztést megrendelni a TEA Mobilitás Kft-től és az applikáció elkészítését követően azonnal bevezetni a töltésen túli használat díjfizetését 7 Ft/perc összegben.
 5. 30 perc díjmentes türelmi időt biztosítani a töltőpont elhagyására a töltés befejezéséről küldött értesítést követően.
 6. „megállni tilos kivéve töltés” tábla kihelyezése a töltőponthoz, valamint a díjszabásokról tájékoztató elhelyezése a töltőoszlopon, illetve az applikációban.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az Iskola előtti parkolóra vonatkozó határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

282/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajon az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos töltőpontok használatának szabályozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elfogadja az önkormányzat tulajdonában lévő, a Tatay Sándor Általános Iskola előtti 2488/5 helyrajzi számú lévő elektromos töltőpont fizetőssé tételét.
 2. Azonnali bevezetéssel 2023.12.31-ig 72,56Ft/kWh árban meghatározni a töltés díját, Erre még rájön az üzemeltető forgalomarányos költsége, ami maximum 25%.
 3. 2024. január 01-től 2024. december 31-ig 121,2Ft/kWh árban meghatározni a töltés díját. Erre még rájön az üzemeltető forgalomarányos költsége, ami maximum 25%.
 4. a töltésen túli töltőpont használat díjfizetéséhez szükséges applikáció fejlesztést megrendelni a TEA Mobilitás Kft-től és az applikáció elkészítését követően azonnal bevezetni a töltésen túli használat díjfizetését 5 Ft/perc összegben.
 5. 30 perc díjmentes türelmi időt biztosítani a töltőpont elhagyására a töltés befejezéséről küldött értesítést követően.
 6. „megállni tilos kivéve töltés” tábla kihelyezése a töltőponthoz, valamint a díjszabásokról tájékoztató elhelyezése a töltőoszlopon, illetve az applikációban.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

25./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

283/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

26./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, a Rózsa köz ügye, hogy áll.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ehhez most a Móni kéne, de mivel vizsgázik, így nincs jelen.

 

Hartai Béla képviselő következő kérdése a Zsálya utcával kapcsolatos. Várnak az arborétumra annak ellenére, hogy nem erről volt szó.

 

Krisztin N. László polgármester azt javasolja, hogy a kérdésekre az ügyintéző írásban ad majd választ távolléte miatt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Rózsa köznél a MÁV engedélyére várnak.

 

Hartai Béla képviselő kérdése a Kodály utcával kapcsolatban, hogyan alakul.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az egyeztetést követően most más nincs.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt egy döntést, hogy az összeg letétbe kerüljön.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy még nem történt meg, a szerződést előkészíti.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd urat, hogy minél előbb történjen meg, ha lehet, akkor péntekig.

 

Dr. Végh József ügyvéd igennel válaszol.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aztán újra a testület elé fog kerülni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy döntés az egyeztetésen volt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van határozat is.

 

Dr. Végh József ügyvéd szeretné azt megkapni.

 

Hartai Béla képviselő kérdése az SZLBAU-val kapcsolatban, hogyan áll az ügy.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy jól áll, folyamatban van. Perfelvételi eljárás volt. Július 11.-én a bizonyítási eljárás lesz.

 

Hartai Béla képviselő kérdése az alsó bazársori áramot a vállalkozó kifizette már?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, még nem.

 

Hartai Béla képviselő újabb kérdése a járda. Van áthidalási lehetőség, hogy legyen zebra. Vizsgálják meg az iskolánál is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a képviselőt, hogy a Varga Kft.-re gondol-e.

 

Hartai Béla képviselő válasza, igen.  

 

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy járdát kell építeni az iskola előtt. Az interneten fent volt, hogy miért nem festenek fel egy zebrát. Azért, mert így nem lehet megoldani. Ha a testület egyetért és a Misi információkat ad, akkor két fekvőrendőrt fel lehet tenni, lassítani a forgalmat. Ehhez engedély sem kell.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a fekvőrendőr megoldás lehetséges.

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, érdemes figyelembe venni, hogy előkészítés alatt van a pályázat a Kert utca felújítására a beruházás után. A pályázati összeg a felújításra nem lesz elég. Ne legyen az, hogy kirakták a fekvőrendőrt, majd pedig beszedik.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, nem okoz gondot, csavarokkal kell rögzíteni, könnyen felszedhető és vissza tehető. A pályázathoz a tervdokumentáció, 45millió Ft, elkészült. Ajánlatokat kérnek potenciális kivitelezőktől, majd a testület elé kerül. Nem tudni mennyire lesz elég, de az egészre biztos nem.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a tájékoztatást. A fekvőrendőrt saját hatáskörben elintézi. A Strand utcában is bevált már. Kéri Török Zoltánt alpolgármestert és Rakics Anna ügyvezetőt, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a villany- és vízórák leolvasása hogyan halad. Számláznak-e azóta a bérlőknek.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az önkormányzat részére készítették el februárban, s a táblázatot átadták.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Móni mintha már említette volna. Írásos választ fog adni a kolléganő.

 

Hartai Béla képviselő a jegyző úrnak mondja, hogy kérte a borhetes szerződést. Azt akkor megkaphatja-e és a Kőfesztest is kérné.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy írásban kell kérni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, úgy tudja, hogy a testületi ülésen kérheti. Nagyobb probléma szerinte, hogy házon belül vannak feszültségek és raporton vannak alkalmazottak. Nem kéne, hogy legyen.  

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ami feszültség van, az mind gerjesztett. Van, akinek ez a célja. Egyetlen esetben volt számonkérés,

 

Török Zoltán alpolgármester 12,02órakor távozik az ülésről. Szavazásra

                                                      jogosultak száma 6 fő

 

amikor a köztisztviselői esküt nem tartotta be az illető, s ezért volt elbeszélgetés. Két írásbeli válasz fog érkezni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, volt egy kérdés, hogy a Béke utcában lesz-e járda.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy persze ígérgetni lehetne, de nem akar. De a Petőfi utca csapadékvíz elvezetési feladatok is vannak. Nem tudja mekkora szakaszról van szó.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a körforgalom és a Béke utca közötti szakasz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, meg kell vizsgálni. Megkéri Rakics Annát, hogy tegye meg.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy a régi fecskelakások környezetén lehet segíteni valamit.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, nem tudja a képviselő mire gondol.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy rendben. Azt is szeretné elmondani, hogy Hosszú Péter levelet kapott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, kivizsgálás alatt van.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a Tóti úton, ahol a nyugdíjas otthon volt tervezve, nagyon sok szemét került oda. A tulajdonossal mi a helyzet?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tulajdonos meghalt. Az örökösöket nem találták. Ha jól tudja, az állam örököl. Milyen eljárás lehet vajon.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy közjegyző fogja megállapítani. Figyelni kell.

 

Török Zoltán alpolgármester 12,07 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Hartai Béla képviselő írásos tájékoztatást szeretne a pályázatokról.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával és az írásbeli válaszadással, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

284/2023.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

27./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, az egyik kérdése a jégpályával kapcsolatban tudnak-e előre lépni. Ne legyen ott a tanévkezdésre.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a tulajdonos ügyvédje szakvéleményt kért a pályával kapcsolatban április 22.-én. Előrelépés nem történt. Írt egy felszólító levelet a jogi képviselő részére, hogy nyolc napon belül bontsa és szállítsa el. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor az önkormányzat fogja megoldani és érvényesíti a költségeket. Beszélt Rakics Annával, aki elmondta, hogy hasznosítható része nincs. A jogi képviselőtől érkezett válasz, hogy egy szakértő segítségével megvizsgálják.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, ő a tulajdonos. A múltkori ülésen is elhangzott, hogy volt egy kezdeményezés, hogy ingyen az iskola területére lesz téve a jégpálya. Volt egy együttműködési megállapodás.

 

Dr. Végh József ügyvéd hozzáteszi, hogy határozott időről szólt.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, voltak kérések, amiket teljesített, voltak, amiket később fog. Ezt követően volt egy felajánlás, hogy átkerüljön az önkormányzathoz. Ez meghiúsult és üzemeltetni sem akarták. Úgy gondolja, hogy az ügyvéd csak szépít, hiszen az áprilisi ülésen már kérdezett és válaszolt is. Várták az állásfoglalást. A válasz az volt, hogy fel kell mérni és az önkormányzat adjon választ.

 

 

 

Érkezett válasz, de nem nyolc napról volt szó, hanem öt napon belül legyen elbontva. Nem elég, hogy ingyen adta oda és költött rá, még saját költségén vigye is el. Oda lett adva az önkormányzatnak. Ezt az ügyvédek fogják lejátszani. Úgy látja, hogy egyfajta feszültségkeltést akarnak.

 

Török Zoltán alpolgármester válasza, hogy ő akarja. 2019 óta téma, hogy veszélyes és vigyék el. Azt mondta, hogy már eladta és nem az övé. Egy bohózat, ami itt folyik. Ez hangulatkeltés. Elmondja, ha a sajátja lenne, már rég elvitette volna. De itt a hangulatkeltésen van a hangsúly. Ha lesz egy baleset, akkor ki lesz a felelős? Kéri a hozzájárulást a testülettől, hogy bontsák el. Nem vállal garanciát, hogy nem lesz baleset.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy jogilag érdekes. Olyan, mintha résztvevője lenne a hangulatkeltő hangulatnak. Igyekszik tényszerű lenni, de nem minden dátumra emlékszik pontosan. Ez a megállapodás rövid időre jött létre. Jogi értelemben már ennek a lejáratnak már semmi értelme, megszűnt a megállapodás. Az a baj, hogy a megszűnéstől is eltelt öt év. Jogi értelemben nem érvényesíthető. A gyermekek érdekében az a megoldás, hogy hamar legyen elszállítva. Az iskolaigazgató jelezte, hogy már balesetveszélyes. Az első lépés, hogy kerüljön onnan el.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, nem jogilag vitatkozik, hogy el kell kerülnie onnan. Balesetveszélyes. A jogi folyamat egyértelmű, hogy van. Az, hogy két hónapig nincs válasz, azt el kell dönteni, hogy milyen. Egy jogi helyzetről a kamerák előtt nem biztos, hogy jó nyilatkozni. Akkor lenne igaza, ha a testület nem tárgyalt volna róla. Kár is keletkezett, hiszen eltűnt a fagyálló és egyebek. Igen, a Török Zoltán kérdésére nem megy csak úgy bele, inkább bíróságra megy. Már meg kellett volna történni az elszállításnak. Úgy gondolja, hogy egy jogi helyzet állt elő.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy a jogi dolgok sokszor zavart okoznak. Ha jól értette és javasolták, hogy a testület döntsön az elszállításról. A probléma az, hogy ha nem él a szerződés, akkor milyen jogon szállítanák el. A kérdés, hogy hol keletkezik a balesetveszély. Az igazgató úr levele nem jó helyre ment. A balesetveszélyt ott kell elhárítani, ahol van. Nem az önkormányzatnak és a polgármesternek kell megoldani, hanem ahol van. Komolyan mondja, megtette volna már, de nem teheti meg. Az ügyvéd urat kéri, hogy a KLIKK-nek írjon levelet, hogy az önkormányzati döntések alapján hárítsák el a veszélyt.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy rendben, megteszi.

 

Krisztin N. László polgármester szimpátia szavazást kér a testülettől a jégpálya ügyében. Kéri, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással szimpátiaszavazásával egyetért a jégpályával kapcsolatban.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

 

284/1/2023. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 12,26 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

                Török Zoltán  

                                                              alpolgármester

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!