2023.05.24 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 11/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24-én (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                          (6 fő)       

Hartai Béla                                         képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                 pénzügyi ügyintéző

Gyimesi Mónika                                 műszaki-igazgatási ügyintéző

Rakics Anna                                       VN. Kft. ügyvezető

Molnár Mihály                                    pályázati referens

Dr. Végh József                                  ügyvéd

Molnárné Keller Csilla                        Menü Kft. ügyvezető

 

Kovács Ágnes                                    jegyzőkönyvvezető     

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő                    

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Mékli Bernadett képviselő távolmaradását előre jelezte, igazoltan van távol.

 

Forintos Ervin képviselő az ülés megnyitása előtt indoklás nélkül távozik.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hartai Béla képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

214/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Bélát jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Dr. Bodnár Attila jegyző napirend előtti felszólalásához szót kér. Idézve:

 

„Köszönöm a lehetőséget Polgármester Úr!

 

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt tv-nézőket, a képviselő-testület tagjait és az egyes napirendben érdekelt meghívottakat.

 

A 2023.05.22. napján megtartott Pénzügyi Bizottsági ülés jogszerűen zajlott, a bizottság ajánlásai, döntései érvényesek voltak, tehát a mai testületi ülés munkájának alapjai lehetnek.

A fenti állításom természetesen jogszabályokkal fogom alátámasztani. A bizottság és a képviselő-testület munkáját alapvetően két fontos jogszabály szabályozza.

Az egyik a Magyarország Önkormányzatairól szóló tv, továbbiakban Mötv. és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbiakban SZMSZ.

A jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása, vagy meg nem választása kérdéskörében fogom kifejteni a véleményem.

Az más kérdés, hogy szerintem a bizottsági elnök asszonya a személyi kérdéseknél egyben megszavaztatta a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyvhitelesítő személyét. Mondjuk nem értem azt sem, hogy majd a jövőben elkészülő jegyzőkönyv hitelesítő személyének hiánya miben gátolja a képviselői munkát az, egyéni véleménykialakítást.

De tegyük fel, hogy ez nem történt meg. Mi történik ilyenkor? Egy szabályosan összehívott, határozatképes bizottság felfogadott napirenddel tud-e szabályosan működni?

Igen, tud.

Az Mötv. nem ismeri a jegyzőkönyvhitelsítő jogintézményét. Bárki rákereshet a törvény szövegében, nem talál ilyet.

Nézzük az SZMSZ-t. Az SZMSZ viszont igen.

 

16.§ (1) A polgármester az ülés kezdetekor megállapítja az ülés határozatképességét és azt az ülés során folyamatosan figyelemmel kíséri. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvhitelesítő személyére.

 

 23.§ A képviselő-testületi ülésről szóló

(4) A jegyzőkönyvet a képviselő-testület tagjai közül esetenként megválasztott egy hitelesítő is aláírja.

 

Az SZMSZ a polgármesternek vindikálja a jogot jegyzőkönyvhitelesítő személyének a javaslattételére.

Tudom, jön a következő ellenér, hogy amit nem szabályoz az SZMSZ a bizottságnál, úgy úgy kell eljárni, mint a testületnél.

Ez így is van két kivétellel.

 

60.§* A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak.

 

Ehhez hozzájön a Veszprém vármegyei kormányhivatal jegyzői értekezleten elhangzott, majd írásban megkapott állásfoglalása.

 

Kormányhivatali állásfoglalás:

 

Jegyzőkönyv-hitelesítés:

 

Abból indult probléma: A hitelesítők nem írják alá a jegyzőkönyvet, ami közokirat.

Itt megemlíti a kormányhivatal Visszaélésszerű joggyakorlás lehetőségét.

 

Az Mötv. 52. § (2) bekezdés alapján a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. Mindketten aláírásukkal igazolják, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak. A polgármester és a jegyző aláírása a jegyzőkönyv érvényességi kelléke.

 

A hitelesítők aláírása nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmas akaratnyilatkozatnak. Amennyiben az elkészült jegyzőkönyvet a hitelesítők nem írják alá, úgy ennek a ténynek a jegyzőkönyvön történő feltüntetésével kell a jegyzőkönyvet felterjeszteni. Tehát a jegyzőkönyv nem érvényességi kelléke a jegyzőkönyv hitelesítő aláírása.

 

Összefoglalva: Nem valós az az állítás, hogy a jegyzőkönyvhitelesítő nem megválasztása esetén a bizottság által tett ajánlások és meghozott határozatok érvénytelenek vagy jogszerűtlenek lennének.„

 

 Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jegyzőkönyv-vezetőt megválasztották, a naprendi sor van előttük. Ehhez a forgatókönyvben szerepel, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén sorrendi változás volt. A napirendi sor nem eszerint van előtte, hiszen az a PÜB ülésre vonatkozott, nem átvezetendő. Amennyiben valaki itt is kéri a napirend megváltoztatását, az jelezze. Mivel nincs kérés, így a 29 napirend van, s van hozzá egy sürgősségi indítvány. Ezt korábbi testületi határozat alapján a VN Kft. elvégezte, ezért szerepel itt.

 

Hartai Béla képviselő jelzi, hogy 30 napirendi pont van.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni az észrevételt. Mivel még nem fogadták el a napirendet, így gond sincs. A sürgősségi indítvány a testület, ha támogatja, akkor a napirendi sor végén tárgyalják.

Kéri, hogy aki egyetért ezen napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

215/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek kiegészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. május 24-i soros, nyílt ülésének napirendjét egy sürgősségi indítvány felvételével elfogadja:

 

Sürgősségi indítvány:

Hableány előtti gyalogátkelőhely

Előterjesztő: Rakics Anna ügyvezető

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az immár 31napirendi ponttá bővült napirendek tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

216/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. május 24-i soros ülésének napirendjét 31 napirendi ponttal elfogadja.

 

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2022. évi költségvetés záró előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 1. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2022. évi belső ellenőrzéséről, megtett               intézkedésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 2022. évi költségvetése    végrehajtásának Zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 1. Vagyonkimutatás vagyonállapotról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. VN Kft. 2022. évi mérlegbeszámoló és a 2023. I-III. hónap gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 1. Menü Kft. 2022. évi mérlegbeszámoló és a 2023. I-III. hónap gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

 

 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Jegyző, Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezéséről, valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a BTTF Zrt. közötti együttműködési megállapodás megkötése a Badacsony hegyen lévő önkormányzati tulajdonú közjóléti berendezések rekonstrukciójára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Juventas 365 Kft. beadványa felső-bazársori 2. és 3. számú üzlethelyiségek bérbevételér

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Juventas 365 Kft. beadványa a felső-bazársori „Drágakő Üzlet” átalakítására
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj 1428/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában kártérítési igény

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonyörs, Szőlő utca rendezésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonyörsi hegyoldal ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

             Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj 1993 hrsz.-ú ingatlan bérlésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekvédelmi szolgálat beszámolója éves tevékenyégéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomajon a „Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja 2023” programhoz kapcsolódó  kulturális program megszervezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. MVH Zrt. tájékoztatása a Magyar Falu Programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

            Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Együttműködési megállapodás – Vizeinkért Gyermekeinkkel Civil Társaság
        
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

              Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Horváth Norman kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Hableány előtti gyalogátkelőhely

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester jelzi, hogy a napirendi sorra javaslat érkezett. A 13-as pontot az első napirendi helyen szeretnék tárgyalni. Kéri, hogy aki egyetért az módosult sorrend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

216/1/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. május 24-i soros ülésének napirendjét a 13-as pont 1. pontra változtatásával elfogadja.

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a BTTF Zrt. közötti együttműködési megállapodás megkötése a Badacsony hegyen lévő önkormányzati tulajdonú közjóléti berendezések rekonstrukciójára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a BTTF képviselőit, az asztalhoz invitálja őket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s szót a BTTF képviselőinek kéri a tájékoztatásra.

 

Brájer Éva BTTF köszönt mindenkit. Elmondja, hogy a tv nézők nem tudják, hogy a következő beruházási munka mi lesz. Megnyugtat mindenkit, hogy mindenhol rendet tesznek, például a kilátónál stb. Minden esetben a testületnek küldenek tájékoztatást. Ha bármilyen kérdés van, akkor Kovács Gergő munkatársa rendelkezésre áll mindenkinek. A közbeszerzés kiírásának összeállítása folyik most. A hegyen is szívesebben fognak túrázni az ide érkezők, ha elkészülnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hegyen ilyen mértékű fejlesztés 2010 körül volt, amikor a séta utakat megújították 10 millió Ft értékben és akkor készült a kilátó is. Aki erről kérdezett, az most nincs itt. A lépcső badacsonytomaji területnek tűnik, de pontosan mi a státusza? Kérdezi a polgármester úr.

 

Kovács Gergő BTTF elmondja, hogy a hegytető két helyrajzi számon van. 2009-ben háromoldalú szerződés született. A kőkapu, a Hertelendy lépcső és a Bujdosók lépcsője szerepel benne. Az állam tulajdonában van, de a teljes területre megkapták a tulajdonosi hozzájárulást és a természetvédelmi engedélyt is.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, nyugtázza, hogy akkor jól emlékezett, hogy korábbi pályázathoz kötött.

 

Hartai Béla képviselő megemlíti, hogy volt egy kérdés, az ügyvéd út látta-e az anyagot?

 

Dr. Végh József ügyvéd nyilatkozik, hogy még nem.

 

Brájer Éva BTTF elmondja, hogy a szerződés anyagát még módosítják, a Bakonyerdő Zrt. helyett Badacsonytomaj Városa szerepel.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy nincs semmi baja, csak technikai kérdés volt. Elmondja, hogy gondolja a jegyző úr átnézte az anyagot.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy nem jegyezte volna ellen, ha bármi kivetni valót talál a megállapodás-tervezetben.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolók elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

217/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről a Badacsony hegyen lévő

önkormányzati tulajdonú közjóléti berendezések rekonstrukciójára

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a Badacsony hegyen lévő önkormányzati tulajdonú közjóléti berendezések rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervdokumentációban foglaltakkal, illetve a kapcsolódó együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, és a felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, valamint a megvalósításhoz szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        az együttműködési megállapodás aláírására 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 1. Bodnár Attila jegyző

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2022. évi költségvetés záró előirányzat

módosítása             

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni az elnök asszonynak, s megkérdi Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt van e kiegészítése az anyaghoz.

 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy nincs kiegészítése, mindent tartalmaz az anyag. Az Államkincstár felé az anyag leadásra és jóváhagyásra is került.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolók elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

3./ Napirendi pont

      Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2022. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni, s megkérdi jegyző urat, kíván-e hozzá fűzni valamit.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen is elmondta, belső ellenőr váltás volt a tavalyi évben. Minden benne van az előterjesztésben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

218/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

 1. évi Belső ellenőrzési jelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott ABOGENCIA Kft. által készített Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Menü Vendéglátóipari Kft.

Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

 „Éves ellenőrzési jelentés 2022.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 1. Felkéri a jegyzőt, a jelentésben foglaltak szerint a szükséges intézkedések végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

4./ Napirendi pont

      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesítés elszámolása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

      Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi jegyző urat, szóbeli kiegészítése van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek nincsen kiegészítése az anyaghoz.

 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző annyit szeretne mondani, hogy szükséges egy határozatot meghozni, majd a záró rendelet elfogadása is szükséges. Az Államkincstár elfogadta az anyagot.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a táblázatban szerepel Badacsonytomaj pénzügyi átadása durván 6,5 millió forint, az mit takar? Az első sor a táblázatban, finanszírozási szükséglet 6.588.305Ft. Szerepel benne a 2022. év maradvány elvonásánál 8.850.000Ft.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy nincs annyira szükség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy része visszaépítésre kerül. Valami pedig a közös pénzmaradványba vissza kerül.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

219/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

a KÖH 2022. évi teljesítés elszámolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elszámolását elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradványból Balatonrendes Község Önkormányzatát megillető 122.160,- Ft összeget, valamint Ábrahámhegy község Önkormányzatát megillető 438 870,- Ft összeget a KÖH 2022. II. félévi finanszírozási összegébe kéri beszámítani.
 3. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő:       elfogadásra azonal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Tóth Zsuzsanna püi üi.

 

 

5./ Napirendi pont

        Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kolléganő elmondja a legfontosabb számokat, hogy mennyi a pénzmaradvány, mennyi a szabad pénzmaradvány és a kötelezettséggel terhelt maradványt. Ha egy gazdálkodási év lezajlik, akkor lehet az adott évnek szaldója. Most örömmel számol be arról, hogy van maradvány.

 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat és intézményei pénzmaradvány felosztását. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának összes maradványa 2.219.020.180Ft, ebből a kötelezettséggel terhelt, tehát tavalyi szállítói számlák, de az idei évben kerültek könyvelésre, 5.889.092Ft, szabad pénz maradvány 2.213.181.088.Ft. A 2023.-as költségvetést elfogadta a testület, s eredeti előirányzatként 1.865.792.046.Ft van betervezve, illetve a 2023-as testületi üléseken már kötelezettségeket vállalt a testület a várható maradvány terhére.

A kulturális intézménynél 16.655.028Ft az összes szabad maradvány, a szállítói kötelezettség 137.937.Ft, a szabad pénzmaradvány pedig 16.517.091Ft. Itt is vannak a kötelezettséggel vállalt szállítói számlák. Itt kérnék elfogadásra a pénzmaradvány terhére a rezsi költségre további fedezetet kérni. A tavalyi fogyasztás alapján kerülnek az idei évben átalányban számlázva a rezsi díjak. Így lenne biztonságos a működés. Továbbá az intézmény kéri, hogy a pénzmaradvány kerüljön a rendezvények költségeihez visszaosztásra.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál az összes maradvány 16.698.648.Ft, a kötelezettséggel vállalt 559.128Ft. Tehát az összes szabad maradvány 18.130.520.Ft. A kötelezettséggel terhelt összegbe természetesen bele tartoznak a szállítói számlák és a népszámlálás is, melynek költségét a KSH biztosította. A költségvetési rendelet megalkotása után a közlekedési költségtérítések a kétszeresére emelkedtek, s a költségvetés készítésekor még ez nem ekkora összeggel szerepelt, ezért szeretnék ezt az összeget megemelni. A közüzemi díjakra támogatást kérni, illetve a banki, postai szolgáltatások is megemelkedtek. Így a vég maradvány 8.850.520.Ft lenne.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy volt „ijesztő” része is, kéri a kolléganőt, hogy a maradványt mondja el még egyszer.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata szabad maradványa 287.582.449.Ft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy mondja el a kötelezettséggel terhelt, de szabad lenne?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy decemberben 350millió Ft. pénzmaradvánnyal számoltak. Az idei évben a képviselő-testület már durván 50.millió Ft értékben vállalt kötelezettséget. A Művelődési Ház körülbelül 12-14 millió Ft-ot takarított meg. Tehát megállapítható, hogy stabil lábakon áll a költségvetés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tehát a lényeg, hogy 287.millió Ft szabad pénze van az önkormányzatnak. Erre is büszke lehet az önkormányzat, hiszen ez az összeg rendelkezésre áll. Ezúton szeretné megköszönni jegyző úrnak és mindazon kollégáknak, a testületnek, hogy ezt el tudták érni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy durván 280.millió forintnyi szabad felhasználásuk van. Viszont a 16-os sorban szereplő összeg valójában azt jelenti, hogy vannak olyan összegek, amelyek az év végén akár növelhetik is ezt a részt?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy fajlagosan igen. De azért az esetek többségében ez azzal jár, hogy ez az összeg fogy, de ha történik ilyen, akkor azt majd a következő év ugyanezen időszakában tudják kimutatni. Mint hallani is lehetett, mindenki azon dolgozik, hogy a gazdálkodás jó legyen, legyen a városnak megtakarítása is.

 

Dr. Végh József ügyvéd 9,43 órakor kimegy az ülésről.

 

Tehát a közgazdász barátok szokták mondani, hogy az infláció várhatóan 10-20% körül van.

 

Dr. Végh József ügyvéd 9,45 órakor visszatér az ülésre.

 

Tehát, mikor egy ilyen év van, akkor nem tudni mennyire bölcs dolog tartalékolni, mennyi ideig szabad őrizgetni, nehogy az infláció elvigye.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, most kapott egy jó hírt, hogy a csoportos energia közbeszerzési eljárása tegnap elindult. A földgáz közbeszerzésben is, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi árnál jóval kedvezőbb áron tudnak majd földgázt is beszerezni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

220/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány felosztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzmaradvány felosztását – az előterjesztés szerinti tartalommal – az alábbiak szerint elfogadja

 

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                               2 219 020 180,-Ft

- Kulturális Intézmény                                         16 655 028,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                          18 686 648,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                               1 931 437 731,-Ft

- Kulturális Intézmény                                         16 655 028,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                            9 839 128,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                  287 582 449,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                         0,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                            8 850 520,-Ft

 

 1. az önkormányzat pénzmaradványából az 1. pont szerint a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 287 582 449,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre, működési költségekre és rendezvény ktg-re a pénzmaradványt 16.655.028,- Ft összegben az intézménynél hagyja.
 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványából az 1. pont szerinti  kötelezettségeire és  többletfeladataira a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány 8 850 520,- Ft összegét az intézménytől elvonja és az önkormányzati tartalékba helyezi.
 4. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                        egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna püi üi

 

 

6./ Napirendi pont

      Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

      Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni az elnökasszonynak, s kérdezi a pénzügyi ügyintézőt, hogy kiegészítést szeretne-e tenni.

 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmonda, hogy nem kíván tenni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

221/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
  1. Kiadási főösszege 161 245 577 Ft, melyből
 2. Költségvetési kiadások 161 245 577 Ft

ebből:

 1. személyi juttatások: 106 985 868 Ft
 2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 425 607 Ft

 1. dologi kiadások: 21 824 335 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai:           0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások: 16 351 049 Ft
 4. ab) Felhalmozási kiadások 658 718 Ft
 5. ac) Finanszírozási kiadások                0 Ft

 

 1. Bevételi főösszege 179 735 225 Ft, melyből:
 2. ba) Költségvetési bevételek 26 083 056 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül: 22 109 045 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                 0 Ft
 4. működési bevételek:   3 974 011 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                     0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 8. bb) Finanszírozási bevételek 153 852 169 Ft.

 

 1. Mérlegfőösszege:
 2. Eszközök: 20 117 357 Ft

ebből:

 1. Befektetett eszközök                           1 142 734 Ft
 2. Forgóeszközök 18 344 091 Ft
 3. Források 20 117 357 Ft

ebből:

 1. Saját tőke 12 488 251 Ft
 2. Kötelezettség      252 128 Ft
 3. Passzív időbeli elhatárolások   7 376 978 Ft

 

 • Pénzmaradvány             18 689 648 Ft
  1. kötelezettséggel terhelt     559 128 Ft
  2. szabad pénzmaradvány             18 130 520 Ft

 

mely pénzmaradványból 252.128.- Ft-ot a szállítói kötelezettségekre, 163.000.- Ft-ost foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (2022. évről áthúzódó Népszámlálás), 82.000.- Ft-ot munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (2022. évről áthúzódó Népszámlálás), az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 29.000.-Ft, a választásra kapott, fel nem használt 33.000.- Ft-ot egyéb működési kiadások fedezetként biztosítja,

9.280.000,- Ft összeget a KÖH költségvetésébe a működéshez biztosítja a fennmaradó szabad pénzmaradványt 8.850.520.-Ft összegben, Badacsonytomaj Város Önkormányzat vonja el, és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást készítse elő.

 

 

 1. felkérem a jegyzőt, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendeletébe építse be.

 

Határidő:       május 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

7./ Napirendi pont

      Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 2022. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással Pénzügyi Bizottsága nem javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, a rendelet megalkotását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni, s megkérdezi a pénzügyi ügyintézőt, kíván-e hozzá tenni valamit.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az előterjesztés részletes, kiegészíteni valója nincs.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azzal egyetért, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi rendeletet:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi zárszámadásáról szóló 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

 

 

8./Napirendi pont

    Vagyonkimutatás vagyonállapotról

   Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

   Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester csak annyit szeretne mondani, hogy a fejlesztések eredményeként a város vagyona nőtt. Ezt a növekedést felkészíti egy olyan folyamat, amelyet az értékcsökkenés ….. Folyamatosan azon kell dolgozni, hogy a fejlesztések megtörténjenek. Ez az összeg eddig 7milliárd Ft körül volt, ha jól emlékszik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

222/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi vagyon állapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat vagyonkimutatását – az előterjesztés szerinti melléklettel – elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

9./ Napirendi pont

VN Kft. 2022. évi mérlegbeszámoló és a 2023. I-III. hónap gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek Badacsonytomaj VN Kft. mindkét beszámolóját elfogadásra javasolja.

 

 

Krisztin N. László polgármester megadja a szót az ügyvezetőnek.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletesen beszámolt mindenről, az adatok tény adatok.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

223/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2022. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal az adózott eredmény - 10 618 e Ft (veszteséggel) elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy most a testület a VN. Kft. I.-III. hónap gazdálkodásáról beszámolóval kapcsolatban hozzon döntést.

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

224/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2023. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2023. I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

10./ Napirendi pont

       MENÜ Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója és a 2023. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek mindkét beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi az ügyvezetőt, szeretne-e hozzátenni valamit.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezetőnek nincs kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester megszólítja a jegyző urat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek sincs kiegészítése az ügyben.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy 2022. jegyzett tőke 10.862.000Ft. volt. A konyhai eszközök korszerűsítése pályázati keretből valósult meg, az a kérdése, hogy ez az idő mikor fog lejárni, mert jó lenne ezeket a kft részére átadni, ezzel a vagyon növelni. Ha negatív év lenne valamikor, akkor nem kellene a tulajdonosnak tőkeinjekcióval segíteni, hiszen lehetne a vagyont növelni. Ez csak egy biztonsági gondolat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerinte a határidő hamarosan le fog járni, de most pontosan nem tudja megmondani. Az átadás lehetőségét meg kell vizsgálni. Az biztos, hogy ezek az eszközök is folyamatosan amortizálódnak, tehát az összeg napról napra csökken.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki MENÜ Kft. 2022. évi mérlegbeszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

225/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2022. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 3 208 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki MENÜ Kft. 2023. I.-III. hónap gazdálkodásának beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

226/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2023. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2023. I.-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

                                   

Krisztin N. László polgármester köszöni a két cég és cégvezető munkáját.

 

11./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Jegyző, Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazattal nélkül és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását.  

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző szeretne hozzászólni. Elmondja, hogy az Államkincstártól kapott tájékoztatást, hogy egy kormányzati funkció kód változott, ezért kell módosítani a rendeletet.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelet módosításával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete

                       

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 11/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző felhívja a figyelmet, hogy a határozatot is el kell fogadni, melyet fel is olvas.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

226/1/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2023. június 10. napi hatállyal Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZE1a jelű tervlapon szereplő változtatások szerint módosítja.

 

 1. sz. melléklet: Badacsonytomaj településszerkezeti terve módosított m-SZE1a tervlap.
 2. sz. melléklet: Badacsonytomaj településszerkezeti leírás kiegészítése:

 

Badacsonytomaj 1232/1 hrsz-ú ingatlan kétharmada, zöldterületből (Z) településközponti vegyes (Vt) területfelhasználásúra változik, a szomszédos ugyan azon tulajdonban levő borászat bővíthetősége érdekében.

 

Biológiai aktivitás érték kompenzálása és a város zöldterületeinek növelése érdekében a Badacsonytomaj 306/1, és Badacsonytomaj 306/2 helyrajzi számú különleges sport terület (Ksp) zöldterületre (Z) módosul.

 

Területi mérleg:

 

 • Vt: +0,1281 ha
 • Z: -0,1281 ha
 • Z: +0,29 ha
 • Ksp: -0,298 ha

 

Határidő:       alkalmazásra: elfogadást követő napon.

értesítésre: elfogadást követő 15 napon belül

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                        településtervezők

                        Szabó Zoltán főépítész

                       Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

13./ Napirendi pont

        Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről, és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezéséről, és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző szólni kíván. Elmondja, hogy a Kormányhivataltól kaptak egy tájékoztatást, hogy nemcsak a belterületen kell házszámozás, hanem külterületen is. Ezért kell ezt a rendeletet megalkotni.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a tájékoztatást, megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezéséről, és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól rendelete megalkotásáról szóló 12/2023 (V.25.) önkormányzati rendelete

 

 

14./ Napirendi pont

        Juventas 365 Kft. beadványa felső-bazársori 2. és 3. számú üzlethelyiségek bérbevételére

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

        Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Istvándy Gergely és feleségét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek mindkét beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Krisztin N. László polgármester megkéri Istvándy Gergelyt, hogy ismertesse beadványát.

 

Istvándy Gergely elmondja, hogy arról a két üzlethelyiségről van szó, ami a mostani üzlethelyiségük, a „Drágakő” mellett van. Arra gondoltak, hogy kiegészítenék egy kultúrára alapozott „Drágakő” galériával jelenlegi tevékenységüket egy alapítvány keretében. Az alapítvány már bejegyzés alatt van. Az egyik üzletet bérleti díjért, a másikat az alapítvány támogatásaként az önkormányzat fizetné. A Pénzügyi Bizottságtól elhangzott, hogy ingyen ezt nem lehet megoldani, de 50-50% bérleti díjat fizetnének az két üzletért, az megvalósítható lenne. Alapvetően a település és a környék kulturális értékeit szeretnék bemutatni. Kiegészítésként antik bútorok, egyéb festmények is láthatóak lennének. Gondoltak arra, hogy az iskolásoknak, nyugdíjasoknak egy-egy nyílt napot is tartanának.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a beszámolót. A bizottsági ülésen is elmondta a véleményét. Megvizsgálva a település-fejlesztési koncepciót, valamint az integrált városfejlesztési stratégiát, amelyben komolyan össze van foglalva, s a testület is elfogadta a legfontosabb területeket, ahol előre tudna lépni a város. Az egészet körbe veszi egy környezetvédelmi és fenntarthatósági burok. Alapvetően a fő terv az, hogy Badacsonytomaj gazdasági, turisztikai, szőlészeti és borászati központ legyen. Végeredményben a lényeg az, hogy ez a kezdeményezés teljes mértékben bele illik az önkormányzat terveibe. Sok tennivaló van még a kultúra és a művészet területén. Jelenleg érvényes pályázati kiírás nincs, viszont több is volt kiírva. Ezért most a képviselő-testület szabadon tud tárgyalni a két üzlet ügyében. Eddig három érdeklődő van, aki pályázati kereteken kívül szívesen tárgyalna, az egyikük az Istvándy Gergelyék, akik itt vannak és be is adták a kérelmet. Azt javasolja, hogy üljenek le és beszéljék meg a részleteket. A maga részéről azt képviseli, hogy szimpatikus a kezdeményezés, az együttműködésre nyitott. Meglátása szerint az is helyi vállalkozónak tekinthető, akinek már van itt vállalkozása, mint pl. a „Drágakő”, s nemcsak a lakcím számít. Úgy érzi a testület is nyitott. Ebben az ügyben a másik napirend viszont csak akkor aktuális, ha ezt a napirendet támogatja majd a testület.

 

Istvándy Gergely elmondja a megkeresés kapcsán, egyrészt fontos lenne, hogy az üzlethelyiségekhez nem tartozik mellékhelyiség, szeretné, ha a mozgássérült illemhelyet lehetne használni. A másik, hogy a felső bazársor elnevezésre vonatkozóan tettek egy javaslatot, hogy a téren a poharazó, amely most a Pláne nevet viseli, a tervezője Callmeyer Ferenc volt, talán lehetne az udvar névadója is.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni szépen. Nyilván van egy jogi folyamata ennek, de az ötletet köszöni. Callmeyer Ferenc úrnak több munkája is van Badacsonyban, például az éppen felújítás alatt levő Tátika épülete is hozzá fűződik, de a Pláne épületét is ő tervezte. Ha a testület támogatja, akkor előkészítik a dokumentumokat. Van más felajánlás is a tér kapcsán, de jó ötlet az elnevezés. Nyilván a testületnek mérlegelési joga van. Határozati javaslatot tesz, ami módosító a bizottságihoz képest: a képviselő-testület tárgyaljon az érdeklődőkkel és a képviselő-testületnek megfelelő hasznosítási forma mellett kössön szerződést. Természetesen a tárgyalások eredményeit a képviselő-testület megkapja.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, itt felmerül, az átalakítás miatt, hogy mivel pályázati pénzből volt, az irányító hatóság hozzájárul-e. A tárgyalások alatt ezt is meg kell kérdezni. A másik, hogy kezdődik a szezon, s vajon milyen gyorsan lehet ezt megoldani, hogy a szezonra minden kész legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pénteken, 26-án 10 órakor tud időt szakítani a megbeszélésre, s ez így elég gyors akkor.

 

Istvándy Gergely köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselő azért említette, mert egy korábbi pályázó estében már nehézséget jelentett az öt éves fenntartási idő alatt az épület átalakítása engedélyezett-e.

 

Istvándy Gergely elmondja, hogy az üzletek alkalmasak mindenre, a gondot az átjárás egyikből a másikba okozza. Csak átjárót szeretnének nyitni.

 

Krisztin N. László polgármester ettől függetlenül évek óta keresik azt a partnert, aki üzemeltetné az Egry József Múzeumot. Voltak mindenféle galériák, de olyan üzemeltetési szisztémákat mondtak, hogy nem lett belőle semmi. Ez a lehetőség folyamatosan fenn áll.  Mert az önkormányzat ugyan nem tulajdonosa az épületnek, de partnerrel üzemeltetheti.

 

Istvándy Gergely elmondja, azért ez nekik is egy új dolog, de látnak benne fantáziát.

 

Krisztin N. László polgármester a javaslatát tenné fel szavazásra, hogy pénteken, 2023.05.26.-án 10 órakor meghívná a leendő partnereket, akik érdeklődtek az üzlet irányában. A megbeszélések eredményével pedig visszajön a testület elé egy rendkívüli ülés keretében. Aki ezt tudja támogatni, azt kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

227/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Juventas 365 Kft. beadványa

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Juventas 365 Kft. beadványa” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Felső-bazársori üzlethelyiségek vonatkozásában az alábbi döntést hozza:
 3. május 26. napján 10,00 órára egyeztető tárgyalást kezdeményez a Felső-bazársori üzletek iránt érdeklődők részére
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

                        érintettek értesítésére 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 15./ Napirendi pont

  Juventas 365 Kft. beadványa a felső-bazársori „Drágakő Üzlet” átalakítására

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester az javasolja, hogy ezt a napirendi pontot vegyék most le.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző tájékoztatja a testületet, hogy hozhat olyan határozatot, hogy most nem dönt a kérdésben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy akinek megfelel, hogy a képviselő-testület olyan határozatot, hoz, hogy nem dönt az ügyben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

228/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Juventas 365 Kft. beadványa a felső-bazársori „Drágakő Üzlet” átalakítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Juventas 365 Kft. beadványa felső-bazársori Drágakő Üzlet átalakítására” tárgyában készített előterjesztést megismerte, azonban a tárgyi napirend vonatkozásában jelen ülés keretében nem hoz döntést.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

                        kérelmező értesítésére 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1428/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában kártérítési igény ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással nem javasolja a képviselő-testületnek dr. Végh József ügyvéd és Szabó Zoltán főépítész véleményének figyelembevételével a kérelem elfogadását.  

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr megírta a véleményt. Kiegészítése van-e?

 

Dr. Végh József ügyvédnek nincs kiegészítése.

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek sincs kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

229/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1428/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában kártérítési igény ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a “Badacsonytomaj 1428/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában kártérítési igény ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy dr. Végh József és Szabó Zoltán önkormányzati főépítészi véleményének figyelembevételével a Badacsonytomaj 1428/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában benyújtott kártérítési igényt, annak megalapozatlansága miatt nem fogadja el, és nem támogatja annak teljesítését.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet a kérelmezők tájékoztatására.

 

Határidő:       azonnal

                        kérelmezők tájékoztatására 8 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester 10,23órakor 5 perc szünetet rendel el.

A szünet után 10,30órakor folytatódik az ülés.

 

17./ Napirendi pont

8257 Badacsonytomaj, Szőlő utca rendezésének ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek dr. Végh József ügyvéd felkérését a Szőlőutcarendezésének megoldására.  

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

230/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

8257 Badacsonytomaj, Szőlő utca rendezésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „8257 Badacsonytomaj, Szőlő utca rendezésének ügye” tárgyában készített előterjesztést.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet az érintett ingatlantulajdonosokkal történő kapcsolatfelvételre, és a szükséges intézkedések megtételére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselőt.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

18./ Napirendi pont

Badacsonyörsi hegyoldal ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek új rendelet megalkotását, és szakértő bevonását a Badacsonyörsi hegyoldal ügyéhez kapcsolódóan felmerült közlekedési problémák megoldására.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság általi javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

231/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi hegyoldal ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonyörsi hegyoldal ügye” tárgyában készített előterjesztést.
 2. a Badacsonyörsi hegyoldal problémájának megoldására az alábbi javaslatot teszi:
 3. új rendelet megalkotását kezdeményezi, továbbá
 4. szakértő bevonását kezdeményezi Badacsonytomaj közigazgatási területén a közutak állapotának megóvására tett megoldás kidolgozása érdekében
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ügyfelet.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

19./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1993 helyrajzi számú ingatlan bérlésének ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással nem javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj 1993 helyrajzi számú ingatlan hasznosítását.  

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a magaságyás már elkészült.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy lépni fognak az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

232/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1993 helyrajzi számú ingatlan bérlésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj 1993 helyrajzi számú ingatlan bérlésének ügye” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadában álló Badacsonytomaj 1993 helyrajzi számú kivett közterületet nem kívánja hasznosítani.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

20./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Költségvetési- és Adóosztály vezetője

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással nem javasolja a Képviselő-testületnek a kérelem elfogadását.  

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a városnak van egy olyan rendelete, mely lehetővé teszi bizonyos feltételek teljesülésével, fiatalok támogatását letelepedéshez, építkezéshez. Sokan igénybe vették már ezt a támogatást, ez is egy ilyen kérelem. Az a baj, hogy a kérelmezők életkora meghaladja a rendeletben foglalt korhatárokat. Ezt azért fontos megemlíteni, mert valószínűleg nem egyedi eset lesz, hogy a kérelmezők túllépik a korhatárt. A támogatásra vonatkozó rendelet fent van a honlapon is.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igazából tájékoztató jelleggel került be a kérelem, hogy a testület dönthessen, van-e igénye a rendelet módosítására.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy látva a mostanában született gyerekeket, elcsúsztak az időpontok. Javasolja, hogy 5-5 évvel emeljék meg a korhatárt, s minimum egy éve legyen helyi lakos. Nem tartja jónak, hogy nem lakik itt a kérelmező egy éve sem, s már támogatást kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg is tartalmazza a rendelet a helyi lakos kitételt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, módosító igényt most nem tudnak befogadni. Fel lehet kérni a hivatalt, hogy készítsen elő egy módosítást.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy a vita akkor legyen, amikor a módosításról tárgyalnak. Az 50 évre felemelést későnek tartja. A jelenlegi kérelem koncentráljanak, ami pedig arról szól, hogy nem felel meg a követelményeknek a kérelmező.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, az előterjesztés kérelmekről szól, itt viszont csak egy kérelem van. Volt más kérelmező is?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, nem, nem volt más.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy munkaterv alapján készült az előterjesztés. Így volt meghatározva, mikor a munkaterv elkészült az idei évre. Decemberben nem lehetett tudni, hogy hányan fognak kérelmet beadni.

 

. Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a következő testületi ülésre készüljön tervezet a módosításról. s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

233/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a letelepedési támogatásról szóló 8/2016. (III.09) önkormányzati rendelete alapján Mékli Balázs és Mékli-Petrőtei Krisztina (8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 62.) kérelmérét a rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesítése okán elutasítja.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

21./ Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek mindkét beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a tájékoztatást. Megadja a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy kötelező ez a napirendi pont.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

234/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést és
 2. a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának évben Badacsonytomaj településen végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és a beszámolót a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal részére küldje meg.

 

Határidő:       azonnal

                        megküldésre május 31-ig

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 

22./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.  

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e?

 

Hartai Béla képviselő elmondja, a második bekezdéssel kapcsolatban – melyet fel is olvas - a Borhetet értik vagy a Kőfesztet, és azoknak az értékhatárai nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, ha jól érti. A közbeszerzésre így nincs szükség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem tudták, hogy a Kéknyelű virágzás ünnepe program úgymond kikerül. Ugyanígy a Borhetek is kikerült, de ott az önkormányzat támogatóként lép fel a folyamatban. A Kőfesztet még nem tudni. Azon rendezvények, melyek ebben a csomagban még bent vannak, azoknak az értékhatára nem éri el.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, kaptak tájékoztatást is.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, mivel kiválasztották a közbeszerzőt van-e lehetőség az időt meghosszabbítani. Ha jól érti a Hargitai ügyvédi iroda elmondta a véleményt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, szerződésben jó a partneri viszony az ügyvédi irodával. Nem kell kifizetni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, ez egy szerződéses kötelem. A szerződést a testület nem tárgyalta, nehogy gond legyen.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, a szerződés teljesítmény alapú kifizetéssel van megkötve, mivel nem volt semmilyen esemény, nem tartoznak semmivel.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

235/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 111/2023. (03. 01.) képviselő-testületével elfogadott Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta, és az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a módosítással egységes szerkezetben 2023. május 25. hatállyal elfogadja a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése alapján.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

23./ Napirendi pont

Badacsonytomajon a „Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja 2023” programhoz kapcsolódó kulturális program megszervezése II.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadjásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja 2023” programhoz kapcsolódó badacsonytomaji kulturális program megszervezésével kapcsolódóan a beszerzési eljárás érvényesnek, és eredményesnek történő nyilvánítását, továbbá elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az eljárás nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot adó PULPITUM PLUS Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft-t fogadja el nettó 14.950.000 Ft + ÁFA = bruttó 18.986.500 Ft összegű ajánlatával. A szükséges forrás biztosítását az önkormányzat a 2023. évi tartalékának terhére javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkéri Gyimesi Mónikát, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, az elmúlt ülésen a testület már döntött arról, hogy nem támogatja a rendezvényt, viszont a beszerzési eljárásról nem döntött. Szeretnék, ha döntést hoznának, hogy az ajánlattevőket értesíteni tudják.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, van-e kérdése valakinek?

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy van határozat arról, hogy nem lesz a program, viszont kiválasztják a nyertes pályázót? Véleménye szerint okoz egy kis anomáliát. Jegyző urat kérdezi, hogy lehet ezt megoldani, kell-e a határozatot módosítani, vagy nyertes pályázót választanak, úgy, hogy nem lesz rendezvény.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, jó ötlet, s az előző testületi döntést hatályon kívül lehet helyezni.

 

Krisztin N. László polgármester nem lát ilyen problémát. Hiszen aki múltkor sem támogatta a javaslatot, ugyanazt megteheti most is.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a testület döntött, hogy nem lesz rendezvény, az anomáliát az okozza, hogy most pedig hirdet egy nyertest egy nem támogatott rendezvényhez.

 

Krisztin N. László polgármester megkéri a jegyző urat, hogy segítsen megszövegezni a módosító indítványt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, amennyiben úgy dönt a testület, hogy a PULPITUM PLUS Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft-t felveszi győztesként a beszerzési eljárásban, mellette a 191/2023.(IV.26.) képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi. Ez egyben lesz egy módosító határozat.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy nem módosító javaslata volt, csak egy kérdést tett fel.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

236/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajon a „Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja 2023” programhoz kapcsolódó kulturális program megszervezése II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2023.(IV.26.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete egyetért a „Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja 2023” programhoz kapcsolódó badacsonytomaji kulturális program megszervezésével és egyúttal a program megszervezésére vonatkozó beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek fogadja el, az eljárás nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot adó PULPITUM PLUS Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft-t fogadja el nettó 950.000 Ft + ÁFA = bruttó 18.986.500 Ft összegű ajánlatával. Továbbá a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.
 3. A szükséges forrást az önkormányzat a 2023. évi tartalékának terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

24./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.  

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi Molnár Mihályt, van-e szóbeli kiegészítése?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszol, hogy igen. Azzal egészítené ki a beszámolót, hogy a Magyar Falu Program keretében folyó pályázattal kapcsolatban volt egy egyeztetés a testülettel, hogy a műszaki tartalmát módosítják a kátyúk javítási munkálataira. Az egyeztetést megtették a támogatóval és egy változás bejelentést nyújtottak be, ennek elfogadását várják. Megjelent egy új pályázat az utak felújítására, s volt egy javaslat, hogy a Kert utca is kerüljön bele a pályázatba. A tervezővel még egyeztetnek, s aztán jön majd a testület elé döntésre.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy ez az az anyag, amelyhez kérték a javaslatokat egy e-mailben? Ez a kátyúzás?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, igen. Őszintén szólva jobban örült volna, ha elő tudnak most állni egy javaslattal. Most le tudnak tenni az asztalra egy 20millió Ft értékű kátyúzást a Magyar Falu Program mellé. Azon akadtak el a folyamatban, hogy igen, de hogy lesz ez elszámolva. Azt gondolták, hogy ketté választják a dolgot, legyen meg a Magyar Falus támogató döntés és akkor 20+20 millió Ft-ra behozzák a testület elé. Ha nem, akkor ezt eldönti a testület, hogy saját zsebből mennyit fordít erre. Az ajánlatkérés ki ment, tudomása szerint.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, nem ez volt a kérdése. Inkább kérés lett volna akkor, az érintett cégeknél volt probléma, hogy pénteken kapták meg az ajánlatkérést és hétfőre kellett válaszolni. Akikkel beszélt, elmondta nekik, hogy a testületi ülés rövid határideje miatt volt ez szűk intervallum. Kérdések lettek volna, adjunk erre időt, s akkor tegyék fel a kérdéseket írásban.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, semmi akadálya.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy egységárat kértek, hogy X négyzetméter kátyút mennyiért lehet kijavítani és erre értek ajánlatot. Többen is jelezték, hogy 1-2 apróságot kell pontosítani. Küldtek ajánlatot, de ezek már a határidőn túl érkeztek. Nagyjából látni, hogy körülbelül mekkora összeggel kell majd kalkulálni. Ahogy polgármester úr is elmondta, újból ki fogják írni az ajánlatkérést, s már pontosítva a részleteket. Egyelőre itt tartanak.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy itt van a VN Kft. ügyvezetője is. Kértek tőle már ajánlatot? Érdemes lenne. Véleménye szerint nehéz egységárat mondani, mert nagyon függ a kátyúzás a helyi viszonyoktól is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azért nem kértek ajánlatot a VN Kft-től, mert alvállalkozót lenne kénytelen bevonni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, ő már kért a VN Kft-től ajánlatot, hogy a kátyúk tűnjenek el, de ez túl nagy falat volt, erre nincs technológiájuk, emberük, ezért kell külsőssel elvégeztetni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, azért javasolta a VN Kft-t, hogy hátha lehetne olcsóbban is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a munka volumenére volt utalás?

 

Molnár Mihály pályázati referens válasza, igen, a négyzetméter meg lett határozva. Inkább a kátyúk mérete volt a lényeg, nem az, hogy melyik út. Pontos paramétereket meghatározni nagyon nehéz, mert nincs két egyforma út. Azért az egységár a mérvadó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azért is a négyzetméter árat kérték. Kicsit bosszús is volt, mert pénteken három óráig bent voltak, s meglepő módon nem érkezett ajánlat. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

237/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

 

 

25./ Napirendi pont

MVH Zrt. tájékoztatása a Magyar Falu Programról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek az állami tulajdonú ingatlanok felajánlása tárgyában Magyar Falu Program keretében felajánlott Badacsonytomaj 22/1 helyrajzi számú kivett udvar megnevezésű 170 m2 területű ingatlan 2/8 tulajdoni hányadát, és a Badacsonytomaj 2925 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű 268 m2 területű ingatlan 300/720 tulajdoni hányadát, egyúttal javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi ingatlanok tekintetében önkormányzati tulajdonba adás érdekében kérelem benyújtását az MVH Zrt. felé:  

 1. 1334 hrsz kivett múzeum és udvar megnevezésű (Egry J. Múzeum) 1584m2 területű ingatlan
 2. 039/11 hrsz kivett múzeum (Szegedy R. Ház) 1784m2 területű ingatlan
 3. 0283/24 hrsz kivett standfürdő (Btomaj Strand) 4833m2 területű ingatlan
 4. 2551/8 hrsz kivett mocsár (Btomaj Strand) 134m2 területű ingatlan
 5. 2551/10 hrsz kivett mocsár (Btomaj Strand) 215m2 területű ingatlan
 6. 0283/25 hrsz a) alrészlet kivett Balaton tó (Badacsonyi Strand) 2860m2 területe
 7. 421 hrsz Kodály Zoltán utcai állami ingatlan

 

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s ismerteti az előterjesztést. Arról van szó, hogy a MVH Zrt. fejajánlott két ingatlant a városnak, amit nagyon nehezen él meg, mert az elmúlt 21 évben már 15-ször nyújtottak be ilyen igényt eddig, amit a mindenkori vagyonkezelő kért, hogy nyújtsák be. Most az MVH Zrt egy olyan ingatlannak állt elő, amely összesen 170négyzetméter és abból a 2/8-ad részt ajánlja fel az önkormányzatnak. A másik ingatlannál pedig 268négyzetméternél egy apró részt ajánlott fel. Ezt a két felajánlást a testület, ha akarja elfogadja, ha nem akarja, akkor nem fogadja el. A levél második része az arról szól, hogy amennyiben van még ingatlan, amelyet szeretne a város megigényelni, azt írják meg, s megvizsgálják. Hét ilyen ingatlant tudtak összeszedni. Ezek az előterjesztésben is szereplenek, hiszen a bizottság állította össze. A strandokon a víz felé eső terület az említett, amelyet most bérelnek. Ebben viszonylag nagy az egyetértés. Először a hét ingatlanról kell majd szavazni egyben, majd utána a kisebbekről egyesével. Kérdés, hozzászólás van-e?

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen is kérdezte az ügyvéd urat a Kodály utcával kapcsolatban, hiszen van egy terület, amihez az állam örökösödéssel jutott hozzá. Az örökösödésnél az állam előtt szerepelhet-e az önkormányzat. Nem emlékszik, hogy az önkormányzat lemondott-e az érintett ingatlanról. Esetleg megnézte-e az ügyvéd úr, tud tájékoztatást adni?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, ezt megnézni nem egyszerű. A teljes tulajdoni lapot kevés megnézni ehhez. Már korábban is lekért ilyet. Ha ezt a teljes eljárást akarják megnézni, azt fizikálisan lehetetlen lenne ennyi idő alatt. Konkrétan kell egy ügyvédi meghatalmazás a Polgármester útról, hogy a fölhivatalnál eljárjon az ügyben. Nagyjából két hét egy ilyen ügyintézés. A teljes tulajdoni lap erre kevés. Ezek irattárban szereplő iratok, melyeket ki kell kérni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, megnézik az iktatásban, hogy van-e valami erről az ügyről, ennyivel tudnak segíteni. Elképzelhetetlennek tartja, hogy nyilatkozat nélkül bejegyez valamit a földhivatal. Ha így lenne, az kártérítést vonna maga után.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, ebben a vonatkozásban számítani kell azzal, hogy bírósági ügy is lehet belőle, mivel eltelt már az egy év.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző véleménye, hogy akkor gyorsan lépni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez testületi igény és akkor az ehhez szükséges aláírásokat megadja természetesen. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki először a hét ingatlan vonatkozásában a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

238/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében tárgyú előterjesztést megismerte,
 2. elfogadja a Magyar Falu Program keretében az MVH Zrt. által felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását
 3. felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására
 4. elrendeli, további ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása ügyében kérelem benyújtását az MVH Zrt. felé az alábbi ingatlanok tekintetében:
 5. 1334 hrsz kivett múzeum és udvar megnevezésű (Egry J. Múzeum) 1584m2 területű ingatlan
 6. 039/11 hrsz kivett múzeum (Szegedy R. Ház) 1784m2 területű ingatlan
 7. 0283/24 hrsz kivett standfürdő (Btomaj Strand) 4833m2 területű ingatlan
 8. 2551/8 hrsz kivett mocsár (Btomaj Strand) 134m2 területű ingatlan
 9. 2551/10 hrsz kivett mocsár (Btomaj Strand) 215m2 területű ingatlan
 10. 0283/25 hrsz a) alrészlet kivett Balaton tó (Badacsonyi Strand) 2860m2 területe
 11. 421 hrsz Kodály Zoltán utcai állami ingatlan
 12. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 22/1 helyrajzi számú kivett udvar vonatkozásában a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

239/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében tárgyú előterjesztést megismerte,

2.elfogadja a Magyar Falu Program keretében az MVH Zrt. által felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az alábbi ingatlan tekintetében:

 • Badacsonytomaj 22/1 helyrajzi számú kivett udvar megnevezésű 170 m2 területű ingatlan 2/8 tulajdoni hányada

3.felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására

4.felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 2925 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület vonatkozásában a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

240/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása önkormányzat részére Magyar Falu Program keretében tárgyú előterjesztést megismerte,

2.elfogadja a Magyar Falu Program keretében az MVH Zrt. által felajánlott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az alábbi ingatlan tekintetében:

 • Badacsonytomaj 2925 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű 268 m2 területű ingatlan 300/720 tulajdoni hányada

3.felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására

4.felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

           

 

26./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Vizeinkért Gyermekeinkkel Civil Társaság közötti együttműködési megállapodás megkötése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek az együttműködési megállapodás megkötését.  

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

241/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Vizeinkért Gyermekeinkkel Civil Társaság között

együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Vizeinkért Gyermekeinkkel Civil Társasággal kötendő együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, és a felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, valamint az együttműködéshez szükséges hozzájárulások megadására, a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

                        az együttműködési megállapodás aláírására 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

27./ Napirendi pont

Horváth Norman kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Végh József ügyvéd, és a kérelmező ügyfél jogi képviselője peren kívüli megoldás érdekében egyeztessenek.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni, s elmondja, ha figyelembe veszik a bizottsági döntést, akkor az azt is jelentheti, hogy nem tudnak dönteni a rövid határidő miatt. A másik fél ügyvédjével még nem tudott az ügyvéd úr egyeztetni, azt a tájékoztatást kapta reggel.  Javaslata az, hogy különösebb vita nélkül támogassák a bizottság által tett javaslatot és ha bármilyen előrelépés van, az kerüljön be egy rendkívüli testületi ülésre.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, van jogi kérdés is, amiről az ügyvéd úrral a bizottsági ülésen is beszéltek, hogy az idei év eldőlt, hogy a pályázat szerint mit tudnak csinálni. Több eszmefuttatás is volt. Fel kell venni az ügyfél ügyvédjével a kapcsolatot. A végleges döntés úgyis vissza kerül a testület elé.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, az a legjobb, ha megállapodás születik a bérlővel. Viszont ahogy az ügyvéd úr is jelezte, a szerződésszegés fennáll. Tehát van egy bérleti díj rész, amit az ügyvéd úr úgy idézett a szerződésből, hogy mérsékelni lehet. Viszont tartozás is fennáll. Javasolná, hogy a szerződésszegés helyzetet meg kellene oldani. A megállapodás alap feltételének kell lenni, hogy úgy legyen megállapodás, hogy szerződésszegés nem áll fenn. Nem tudja ennek milyen lehetősége van, de javasolja ezt megoldani.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy kapott tájékoztatást a fennálló tartozásáról. Testületi döntés még máig nincs arról, hogy milyen irányba menjenek tovább, ezért nem lett számla kibocsájtva. Szinte minden héten az ügyvéd úrral beszélnek erről. Remélhetőleg olyan tervezet kerül a testület elé, amit mindenki el tud fogadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, abban egyet értenek, hogy a jelenlegi helyzetben azt az üzletet üzemeltetni nem lehet. Az ügyvéd úron kívül még más hozzáértővel is tárgyalt, ahol azt a választ kapta, hogy ilyen esetben a bérlő részéről is lehet kártérítési igény. A szerződésben szerepel, hogy a bérbeadó biztosítja a rendeltetésszerű üzemeltetést. És mint mondta már a felek érdeke az, hogy megállapodás legyen, ami jogszerű és rendezi a kérdést. Meglátása szerint a bizottság javaslata eszerint született. Kérdezi, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, kéri a bizottság elnökét, olvassa fel a javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnök felolvassa az előterjesztésben szereplő javaslatot.  

 

Dr. Végh József ügyvéd hozzá teszi, hogy azért az egésznek legyen határideje. A végső határidő 2023. június 15. legyen. Amennyibe megállapodás addig nem jön létre, akkor rendkívüli testületi ülésen tárgyalják. Megállapodásos konszenzus útján szeretnék ezt a helyzetet rendezni. Nem ez az egyetlen lehetőség. Kéri, hogy egy határozott és komoly menetrend legyen felállítva, s annak mentén haladjanak, s július 15-ig, ha létrejön a megállapodás, akkor létrejön, ha nem, akkor nem. Ez azért fontos, mert az önkormányzat, mint felelős gazdálkodó nem húzhatja az időt, hiszen ez egy nagyon értékes üzlethelyiség, s nem fordulhat elő, hogy adott esetben nem talál új bérlőt az ügy elhúzódása miatt.  

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy rendben, akkor legyen 2023. június 30. a határidő, s adott esetben egy rendkívüli testületi ülésen megtárgyalják.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy akkor a bizottsági javaslat azzal lesz kiegészítve, hogy a jogi egyeztetés 2023. június 30.-ig záruljon le. Kéri, hogy aki az így kiegészített előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

242/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Horváth Normann kérelme

 1. megismerte a „Horváth Normann kérelme” tárgyában készített előterjesztést, és dönt abban, hogy Végh József ügyvéd, és a kérelmező ügyfél jogi képviselője peren kívüli megoldás érdekében egyeztessenek. A jogi egyeztetés legkésőbb 2023. június 30. napjáig történjen meg azzal, hogy amennyiben érdemi döntés születik a Képviselő-testületi soron következő rendkívüli ülésén tárgyalja újra a napirendet.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a bérlőt.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

28./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek a beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

243/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

29./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek a beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Krisztin N. László polgármester a jegyző urat kérdezi, hogy szóbeli kiegészítése van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek nincsen kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

244/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

30./ Napirendi pont

      Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenkinek megküldte az anyagot. Szeretne ebből az anyagból két pontot külön kiemelni. Az egyik a 28-as a BABU járattal kapcsolatban: előkészítő megbeszéléseket tartottak. Szekeres Tamás úrnak ezúttal is köszöni a munkáját, segítségét.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,30órakor kimegy az ülésről

 

 Az anyagból jól látszik, hogy igénybe vették az emberek a járművet, de az is látszik, hogy a pályázatban sajnos nem a legextrább járműveket kapták meg. Sok velük a probléma. Javítást kellett több alkalommal megrendelni. A legkellemetlenebb, amikor menet közben a járt meghibásodik és meg kell állni.

Azokkal a személyekkel, akikkel szerződést kötöttünk, hogy sofőrök, azok közül sajnos az egyikük elhunyt. Így vagy pótolni kell, vagy három fő lesz a sorfőr. A fenntartási időszak 2026.06.29. Ez még nem került be az anyagba.

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,33órakor visszatér az ülésre

Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a nagyobb jármű vezérlését kellene kicserélni, ami több millió forintos költség. A kisebbnek, pedig az akkumulátorával van probléma, illetve más egyéb is. Ezt úgy lehetne megoldani, hogy a nagy járműből az akkumulátorokat a kicsi járműbe áthelyeznénk, s így a kicsi jármű látná el a feladatokat. Az üzemeltetési időszakban a kisebbik jármű működne. A második megoldás, hogy ráköltenek rengeteg pénzt és mindkettő jármű működni fog. Van egy harmadik alternatíva is, hogy nem üzemel egyik sem, de ez nem igazán elfogadható, hiszen vállalták, hogy üzemelni fog.

A másik pont melyet kiemel az Nagy Lászlóval megkeresésével kapcsolatan, mindenki tudja, hogy a Badacsony Táncegyüttes megszűnésével űr keletkezett a helyi tánc kultúrában, addig, míg a Ezüst Kükapu táncegyüttes, amely nem jogilag bejegyzett szervezet át nem vette a helyét. Nagyon sok örömet okoztak az elmúlt években a város lakosainak. Szeretnének elmenni Erdélybe fellépni, ehhez kérte Nagy László az önkormányzat támogatását. Úgy gondolja, hogy erről a testületnek tudnia kell és véleményt kell formálniuk. A lényeg az, hogy a 9 fős buszt szeretnék elkérni, s nagy örömmel vennék, ha a járművel kapcsolatos úti költségekben támogatást nyújtana az önkormányzat. A szállást, étkezést maguknak finanszíroznák. A létszámuk akkora, hogy az ábrahámhegyi buszra is szükség lesz. Ennyi lett volna, amit kiemel. Szimpátia szavazást szeretne kérni azzal kapcsolatban, hogy a buszt a rendelkezésükre bocsátják és az ehhez kapcsolódó költségeket a testület vállalja-e. Ezzel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy az erdélyi utazással kapcsolatos járművet érintő összeget finanszírozzák.

Krisztin N. László polgármester köszöni, s akkor aki ezt tudja támogatni, kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületének szimpátia szavazásának eredménye: 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy egyéb kérdés van-e.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy nagyjából mennyibe kerülne a BABU javítása.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kb 2,5 millió Ft.

Hartai Béla elmondja, hogy azért kérdezi, mert mint a polgármester út is említette óriási az igény a buszokra. Már akár május 1-vel is működhetne, mert az igény meg van.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagban is benne van, hogy az ajánlatkérés már megtörtént a javításra, de az csak a kis járműre vonatkozott. Akkor, ha jól érti a javaslatot, akkor kérjenek a nagy járműre is ajánlatot?

Hartai Béla képviselő véleménye, hogy igen, jó lenne. Ugyanis, ha egy busz lesz csak, akkor nagyobb gond egy esetleges meghibásodás.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kicsi busznak nagyobb a kihasználtsága, de igaz, hogy sokszor a nagy is kisegítené. Köszöni ezt a javaslatot.

Hartai Béla képviselő következő kérdése a Zsálya utca. Egy régebbi testületi ülésen bent voltak az érintettek, nem szeretnék, ha elhúzódna az ügy. Van-e előrelépés?

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, volt egy kis zavar a határozatban. Ki lett küldve az új becsatlakozó félnek. Pontosították a befizetés jogcímeit. Ezek a befizetések még nem történtek meg az ügyfél részéről, a tervezési díj. Ez volt a feltétele a szerződéskötésnek.

Hartai Béla képviselő következő kérdése a Rózsa köz csatornával kapcsolatban az a legutolsó információja, hogy a nyilatkozatot leadták. Mi a következő lépés?

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző válaszol, a következő lépés, hogy a testület elé kerül az ügy.

Krisztin N. László polgármester megkéri, hogy minél előbb legyen meg minden és ha lesz rendkívüli ülés, arra kerüljön be.  

Hartai Béla képviselő kérdése a Kodály utcával kapcsolatban: Volt egy egyeztetés. A mai ülésen volt szó arról is, hogy a területet az államtól megigénylik. Mi a következő lépés? Tudja, hogy függ attól, hogy megkapja-e az önkormányzat az ingatlant vagy sem.

Krisztin N. László polgármester elmondja, az ügyvéd úr folytatta le az egyeztetést. A testület döntött, hogy az önkormányzatra eső költséget ügyvédi letétbe helyezték. Megadja a szót az ügyvéd úrnak.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nehéz megegyezés lesz. Nem került az összeg ügyvédi letétbe, annak szándékát fejezte ki az önkormányzat.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy még nem készült szerződést, ezért nem került az összeg letétbe.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ezeket tegyék meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy kellett a mai döntés hozzá. A maradványról kellett dönteni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, gyakorlatilag az egyeztetéssel kapcsolatban azt kell kiemelni, hogy az első egyeztetésen megindultak alapján, akkor még az állam nem volt jelen. Kijelentették, hogy akkor folytatják ezt az egyeztetést, ha az önkormányzat megbíz egy szakértőt és annak alapján lesz megoldás. A szakvélemény elkészült. Az önkormányzat gyakorlatilag megelőlegezte a díját. Az összefoglaló mentén lényegében az érintettek jó része kijelentette, hogy ezt nem vállalja. Volt olyan érintett, aki kimondottan rögzítette, hogy az általa használat területre nem tart igényt, tehát át adja az önkormányzat részére. Illetve felmerült az önkormányzat részéről az az igény, hogy próbálja meg az önkormányzat ennek az állami területnek az átadását igényelni az államtól. Ha ez megvalósul, akkor már csak a felső részről kell megállapodni. Az sem egyszerű, de egyszerűbb, mint a jelen helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni az ügyvéd úr tájékoztatását.

 

Hartai Béla képviselő következő kérdése a közüzemi díjakkal kapcsolatban van. Volt egy táblázat, amit már bemutatott, hogy nagyon sok ki nem számlázott díj van, ami nem ment ki a bérlőknek, mint fizetési kötelezettség. Ha jól tudja, akkor már elindult a VN Kft. által ennek a felmérése. Kérdése, hogy hol tart az ügy?

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy felmérték az összes mérő órát, lefotózták, és ebből elkészült egy táblázat.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy megkaphatják-e?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, igen.

 

Hartai Béla képviselő újabb kérdése az SZLBAU-val kapcsolatban a jegyző úrhoz.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, itt van a szakértő, aki felméri az épületet. Remélhetőleg kész lesz a vélemény a tárgyalásra, ahol a kezdő tanú lesz. Az ügyvédek szerint minden jól halad.

 

Hartai Béla képviselő kérdése a Kert utcában a zebrával kapcsolatban, mi a helyzet, hiszen felmerült a Kert utca felújítása is most az ülésen.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy hova szeretné a zebrát? Tudjuk már, hogy nagyon sok tervezés szükséges egy zebrához. Csak ott engedélyezik, ahol járda járdát kötne össze zebrával. Ez kivitelezhetetlen az iskola előtt, már mondta korábban is. Az a baj, hogy ilyen hely a Kert utcában nincsen.

 

Hartai Béla képviselő elfogadja a választ. Elmondja, hogy felvetődött, mint megoldási kérdés, hogyan lehetne zebrát létrehozni ott.

 

Török Zoltán alpolgármester rákérdez, hogy kereszteződésbe akar esetleg zebrát?

 

Hartai Béla képviselő megemlíti, hogy a Hableány előtti zebrával is hasonló helyzet merült fel, akár azt az esetet is figyelembe vehetnék. A zebráról ennyi akkor. A következő kérdés a jégpálya.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy megküldte a levelet a jogi képviselőnek, akitől kapott válaszlevelet, amelyet továbbított is.

 

Hartai Béla képviselő újabb kérdése a Foldana. Lezárult a szerződés?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr állásfoglalását, illetve a saját és a cég állásfoglalását beküldték a Kormányhivatalnak és a Miniszterelnökség Közigazgatási Államtitkárságára is. Nagy probléma az állásfoglalásukkal, hogy nem írja le, hogy mely jogszabály tiltja, hogy követeléskezelőt alkalmazzanak.

 

Hartai Béla képviselő köszöni a választ. Következő téma az útjavítás. Azt a tájékoztatást kapták, hogy nem lehet aszfaltozni az érintett részt, majd csak március 15 után, ha kinyitnak az aszfalt telepek. Azt szeretné megkérdezni, hogy az a kivitelező, aki nem a rendelet szerint csinálja a helyreállítást, az ne kapjon új engedélyt, amíg a másikat nem hozta helyre.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem adtak ki

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a Római úton is lehet, csak 1-2 helyreállítás lett jó.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Vizeinkért alapítvány képviselőjét régóta ismeri. Elkezdődött egy együttműködés. Felvették a kapcsolatot egy rendszer informatikai céggel, aki drónnal berepülné az utcákat és készülne egy adatbázis, ahol minden pontosan látható lenne. Dolgoznak egy rendelet módosításon, hogy fizessen, aki felbontja az utat. Biztos nem lesz rövid folyamat, talán szeptemberre lenne meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, illetve a kátyúzás, aminek az előkészítése folyik. Nyilván az a 20millió Ft-os része Badacsonyörsöt érinti, hiszen arra nyerték a pályázatot. Ez nem jelent teljes felületi zárásokat. Ahol forrás maradt, azt máshol is el tudják költeni. Nemcsak Örsöt, hanem a település más részeit is bele kell vonni.

 

Hartai Béla képviselő kérdése az Örsi vízzel kapcsolatban kaptak egy tájékoztatást, elvileg minden működik. Jön az új szezon, s ha jól emlékszik, akkor 30 körüli azon ingatlanok száma, akik nem vették át a vízórát.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy csökkent ez a szám, most már csak 4-5 ingatlan nem vette át. A jelenlegi műszaki problémák megoldása érdekében volt egy megbeszélés. Erről biztosan fog készülni előterjesztés. A vízjogi engedélyeket megkapták. Felújításokra szükség van, ha lesz pályázat, akkor neki fognak állni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jók a tapasztalatok, azzal van probléma, ha valami csőtörés van, akkor annak a helyreállítása hogyan történik. Erre kell megoldást találni. A VN Kft. lenne talán a feladat legjobb címzettje. Ez az ajánlat készül, ha elkészült, akkor bekerül a testület elé.

 

Hartai Béla képviselő utolsó kérdése jegyző úrhoz lenne. Látható, hogy Forintos Ervin képviselő elment az ülés előtt. Ha lehetséges, akkor normális párbeszéddel legyenek az ügyek elintézve. Érti, hogy vannak kellemetlen kérdések, de mint látható, van, aki másként viseli.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy egy kérdést kaptak tőle. Tisztázva vannak a jogszabályok. Kicsit higgadtabban kellene neki is mondania dolgokat, s számonkérni a hivatalt. Nagy adó kint levőséget látott, amikor ide érkezett. Volt, amit elkezdtek behajtani és akkor számon kérik. Ezek bonyolult számviteli dolgok, hogy melyik építkezésre mit könyvelnek le. Van bevétel és kiadás oldala, ezek különbözete a helyi iparűzési adó alapja. El lehet gondolkodni, az esetleges csökkentésen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amíg a szolidaritási adó elviszi a 90%-át, addig nincs miről gondolkodni. Tavaly 9millió Ft-ot kellett befizetni, most 36millió Ft-ot kell. Jegyző úr mondandójához kapcsolódva azt érzi igen sokszor az ember, hogy provokatív kérdések kerülnek feltevésre, ami nem eredményez egy normális hangvételű megbeszélést.

 

Török Zoltán alpolgármester még annyit szeretne kérdezni, hogy ügyvéd úr előkészítette a jégpályával kapcsolatos levelet, azt megismerhetnék-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd válasza, megküldte a polgármester úrnak és a jegyző úrnak, de természetesen igen.

 

Török Zoltán alpolgármester Megkérdezi, hogy azóta történt-e más ez ügyben.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, nincs más. 2023. április 10.-én írta a levelet. Telefonon beszélt a tulajdonos ügyvédjével, hogy megfelel-e neki az emailben küldés, a gyorsaság érdekében, jó volt neki, a válaszlevelet továbbította.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az iskolával kapcsolatban sok dolog van, de akkor tudnak lényegi munkát ott végezni, ha bezár az iskola a nyári szünetre, akkor fog az anyag bekerülni a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azt kell mérlegelni, hogy ha baleset történik, hiszen ez az építmény balesetveszélyes, az intézményvezető tartozik felelősséggel. A felelősséget az intézményvezető áttolta a képviselő testületre és a polgármesterre. Ha baleset történik, az bonyolult helyzet lesz. Jelenleg ott tart személy szerint, hogy lebontatja saját hatáskörben, megelőzve a baleseteket. Árajánlatot kaptak már kettőt is, tehát hamarosan bekövetkezik. Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy a badacsonyi büfének 2023. május 22-e volt a határideje a pályázat újabb körének. Érkezett rá pályázati anyag?

 

Krisztin N. László polgármester válaszol, hogy nem érkezett. Sajnos sok lehetőség nincsen. A vagyonrendelet szerint lehet tárgyalni bárkivel. Egy strandot úgy üzemeltetni, hogy nincs büfé, elég kényes dolog. Ezért a VN Kft ügyvezetője elkezdte az előkészítését annak a döntésnek, hogy a belépőjegy csökkentésére kényszerülnek, vagy szabad strandként fog üzemelni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

245/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

31./ Sürgősségi Napirendi pont

      Hableány előtti gyalogátkelőhely

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN Kft. leadta az ajánlatát, annak alapján van a javaslat arra, hogy biztosítsák a forrást, s a VN Kft. azonnali hatállyal kezdje el a munkálatokat, hogy még szezon előtt készüljön el.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy ebben a bitumen marás is benne van-e.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy három tétel szerepel az anyagban. Ami a VN Kft saját feladata az a meglévő járda átalakítása lenne, illetve a közvilágítás kiépítéséhez a védőcső behúzása, alvállalkozóval. A kandeláber kihelyezése és az aszfaltburkolat felújítása, amely egy nagyobb mértékű felújítás, 70-80 m2 nagyságú terület. Ahhoz, hogy lehessen a gyalogátkelőt használni, meg kell történni az átalakításnak, illetve a közvilágításnak. Az aszfalt marást saját erőből nem tudják megvalósítani. Lenne egy aszfalt marás és kapna egy újabb kopó réteget. Elég hosszú határidő lenne, a szezonban nem szeretnék az utat lezárni, de ettől még a gyalogátkelő kialakítható. Nagyon kevés ajánlat érkezett be, az a vállalkozó, aki az anyagban szerepel, tudja vállalni a kivitelezést. A VN Kft. a pünkösd utáni héten neki tud állni a munkáknak. Ha a kandeláber kiépítés megvalósul, illetve, ha a Hableány oldalán a másik fél is kialakítja a fogadó részt, akkor utána használható a gyalogátkelő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hableány tulajdonosa természetesen ebben partner. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

246/2023. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Hableány előtti gyalogátkelőhely

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Hableány előtti gyalogátkelőhely kialakításáról szóló tájékoztatót és árajánlatot megismerte.
 2. A Badacsonytomaj VN KFT-t megbízza az árajánlatban szereplő kivitelezési munkák elvégzésével. (Bruttó:396.875.-+65.000.-Ft) értékben az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalék kerete terhére.

 

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

                              Rakics Anna ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester jelzi, hogy annyit felejtett el mondani, hogy Éliás úr megkereste, hogy a testület szeretettel várják VIP vendégként a Kéknyelű virágzás ünnepére, s vagy írásban meghívást küldenek, vagy a karszalagot küldenék el mindenkinek. Több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 12.313 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

  Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

                  Hartai Béla

                   képviselő                           

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!