2023.04.12 rendkivüli testületi jk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 12-én (szerda) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Gyimesi Mónika                                 műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Végh József                                  ügyvéd

Simonné Visi Erzsébet                        BÖÉE elnöke

 

Part Andrásné                                   jegyzőkönyvvezető      

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő                    

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Megállapítja, hogy Forintos Ervin képviselő hiányzik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hartai Béla képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

180/2023. (IV.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel.  A témában tartott képviselői fórumon az a kérés hangzott el, hogy lehetőleg rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki a Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz II. előterjesztés tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2023. (IV.12.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. április 12-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Elmondja, hogy Part Andrásné kolléganő a mai alkalommal utoljára vezeti a jegyzőkönyvet, mert nyugdíjba vonul. Ezúton a testület nevében is búcsúzik tőle, megköszöni az eddig végzett munkáját, további jó egészséget kívánva.

 

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

  1. Napirendi pont

     Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz II.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügy előtörténetét a jelenlévők ismerik. A március havi soros testületi ülés előtt tartott pénzügyi bizottsági ülésen a bizottság bizonytalan volt, hogy ebben a formában ajánlhatja-e a testületnek elfogadásra az anyagot. Ugyanezen véleményen volt Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke is. A testületi ülésen az a javaslat született, hogy a testület döntését képviselői fórum előzze meg. A fórumra április 5-én került sor, mivel igazodni kellett a partnerhez, a főépítész úrhoz, a településtervezőhöz, és minden érintetthez. A megbeszélésen résztvevők vissza tudják igazolni, hogy a bizottság óvatossága jogos volt, az ügyvéd úr és a főépítész úr is rávilágítottak az anyag jelentős pontjára, az örsi vízhez jutás „strand” kialakításával kapcsolatos problémakörre. Az önkormányzat nevében eljáró Planteus Kft. képviseletében Németh Ferenc tervező szövegszerű javaslatát módosítani javasolták, ez a mai ülésig megtörtént.  Az eredeti szövegben lévő mondatok eleve kizárták minden olyan további elképzésünket, melyet a TRSZ-ben határozottan megfogalmaztunk, például a vízhez jutás kialakítását, melyhez bizonyos objektumokra lesz szükség, illetve a nádassal kapcsolatos műveletek elvégzését, és a strandolásra alkalmas partszakaszként való megjelenítést. Ez alapján a szövegszerű javaslat megszületett. Kérdezi az ügyvéd urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészít tenni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nincs kiegészítése, a lényeget a polgármester úr elmondta.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnököt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Simonné Visi Erzsébet elnök elmondja, hogy a csatolt anyagban lévő válasz kitér arra, hogy a telepítési tanulmányterv mellékelve lett. Ezt nem találja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő is csak két lapot látott, az egészet nem. Javasolja, hogy az utolsó előtti mondat kerüljön törlésre. Súlyos mondatok alapozódtak erre a tanulmánytervre.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi Simonné Visi Erzsébetet, hogy a BÖÉE részéről támogatja-e.

 

Simonné Visi Erzsébet elnök elmondja, hogy úgy gondolja, hogy ez az önkormányzati munkafolyamat egy része. Az összes egyeztetésen ott voltak, de az egyesületi tagságnak nem küldték meg az anyagot véleményezésre. A TRSZ további garanciákat ad arra, ha nem megy végbe a rendezési terv módosításának ezen része. Úgy gondolja, hogy ha szükséges, még vissza lehet lépni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fórumon a partner indulatosan azzal érvelt, hogy nem érti, miért akad meg ezen az önkormányzat, hiszen, ha nem az eredeti TRSZ szerinti vállalások mennek teljesedésbe, a képviselő-testületnek van lehetősége nem elfogadni. Van még egy utolsó szakasz az ügy lezárásáig.

 

Forintos Ervin 15.20 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a főépítész úr szerint ezzel a szöveggel meg van az esély arra, hogy a céljainkat elérjük, minden belekerült, amire szükség van. Javasolja a főépítész szakmai javaslata alapján felkérni a Planteus Kft-t, hogy dolgozza át az anyagot és küldje be az állami főépítésznek véleményezésre. Simonné Visi Erzsébet felvetésével egyetértve javasolja az utolsó előtti mondat kivételét, mivel nem láttuk a telepítési tanulmánytervet. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Annyit tesz még hozzá, hogy Németh Ferenc településtervező a végleges anyagot küldje meg a hivatalhoz, hogy a képviselők áttekinthessék, mielőtt beadná az Állami Főépítészi Iroda részére. Nem lesz külön testületi döntés róla, de észrevétel tehető.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fenti kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

182/2023. (IV.12.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz II. napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
  2. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának az előzetes véleményezési szakaszra érkezett szakmai véleményére előkészített önkormányzati válasz 6. pontjában rögzített észrevételére Szabó Zoltán önkormányzati főépítész szakmai javaslatát az alábbiak szerint fogadja el: Az önkormányzat a kijelölt új zöldterülethez kötődően a szabályozási tervlapon feltüntetett, és a hatályos 10/2005 TNM rendelet (Badacsonytomaj vízpart rehabilitációs tanulmányterv) 1:2000 méretarányú tervlapja 5/5 lapszámú mellékletén jelölt, az adott parti sávra vonatkozó "strandolásra alkalmas partszakasz" jelölés szerepeltetésére igényt tart, a konkrét kialakítás jóváhagyott HÉSZ módosítását követően egyeztetett módján megvalósítható településrészi vízhez jutási, fürdési lehetőség megteremtése céljából. Tehát a zöldterület áthelyezéssel egyértelmű célja az önkormányzatnak a zöldterülethez kötődő strandolási lehetőség megteremtése is az adott helyen a vonatkozó jogszabályok előírásait betartva, a szükséges eljárásokat lefolytatva. Hangsúlyozzuk, hogy nem strand létesítése a cél, hanem a rendeletben feltüntetett, strandolásra alkalmas partszakasszal rendelkező zöldterület megvalósítása és az ehhez szükséges jogi feltételek szerepeltetése a készülő rendezési tervmódosítás során.”
  3. dönt abban, hogy Szabó Zoltán önkormányzati főépítész szakmai javaslata alapján felkéri a Planteus Kft-t (8296 Monoszló, Fő utca 23.), hogy dolgozza át a Badacsonyörsi kemping TRE módosítás véleményezési anyagát.
  4. felkéri a Planteus Kft-t, hogy a 3. pont szerinti átdolgozott véleményezési anyagot küldje meg a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal részére áttanulmányozás céljából.
  5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a 4. pont szerinti átdolgozott véleményezési anyag, és a hozzátartozó dokumentáció alapján Krisztin N. László polgármester aláírását követően küldje meg a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája részére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Planteus Kft.

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 15.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Hartai Béla

               képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!