2023.03.29 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 6/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 29-én (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (6 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                             (1 fő)

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                 pénzügyi ügyintéző

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                       ügyvezető

Nagy László                                       igazgató

Dr. Végh József                                 ügyvéd

Sipos László

Török Péter

Kulcsár-Székely Attila

 

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető      

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő                    

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

141/2023. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend kiegészítésére nincs szükség. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 19 napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. március 29-i soros, nyílt ülésének napirendjét 19 napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető munkakör betöltése

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ Bányász Strand hasznosítása – pályázatok elbírálása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Badacsonyi büfé hasznosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Önkormányzati ingatlanok hasznosítása II.

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ Badacsonyörsi kemping TRRE módosítás – véleményezési szakasz

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ Kisfaludy-ház Étterem napelem elhelyezése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ Tatay Sándor Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése

            Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ Módosító javaslat az egészségügyi alapellátás átszervezéséhez, a védőnői szolgálatok működéséhez

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Szociális Tűzifa támogatási igény benyújtása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Civil szervezeteknek 2022. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./Nimfeum Kft. névhasználati kérelme Badacsony név használata tárgyában

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./Nyírségi Szociális Centrum tájékoztató leveléről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./Tájékoztató a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Beszámoló a pályázatokról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a meghívó szerinti 2. napirendi pontot elsőként megtárgyalni. A Pénzügyi bizottság javasolta a pályázókat meghallgatni a testületi ülés keretében, egyikük jelen van, a másik pályázó jelezte, hogy 15 percet késik. Kéri, hogy aki a sorrendiségi módosítást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

143/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Sorrendiségi módosításra javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2023. március 29-i soros, nyílt ülésén elsőként a meghívó szerinti 2. napirendi pontot „Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető munkakör betöltése” tárgyalja meg.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

     Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető munkakör betöltése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. A bizottság elnöknek távolléte miatt felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványát elfogadja. Kéri, hogy a testületi ülésre a pályázók kapjanak meghívást, az ülés keretében kerüljön sor a személyes meghallgatásukra. Ezt követően döntsön a testület az intézményvezetői munkakör betöltéséről.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Kulcsár-Székely Attila urat. Elmondja, hogy a másik pályázó, Dienes Jenő Attila később érkezik. Kurucz Olga pályázó nem kapott meghívást, mivel vezetői gyakorlata kevesebb, mint 5 év, ezért nem felel meg a pályázati kiírásnak. Elmondja, hogy hosszú ideje próbáljuk betölteni az intézményvezetői posztot, többször írtunk ki pályázatot. Vagy nem jelentkezett senki, vagy nem felelt meg a pályázati feltételeknek. Az írásos anyagot minden képviselő megkapta. Kéri a pályázót, hogy röviden mutatkozzon be, ismertesse a pozícióval kapcsolatos elképzeléseit, majd ezt követően van lehetőségük a képviselőknek a kérdéseiket feltenni.

 

Kulcsár-Székely Attila elmondja, hogy Marosvásárhelyen született 1972-ben. Minden iskoláját ott végezte. 8 éven keresztül színművész volt, majd felesége orvosi szakosodása miatt 3 évig Magyarországon éltek. Ezt követően a Marosvásárhelyi rádiónál dolgozott hírigazgatóként. 2016-ban létrehozott Székelyföldön egy Végvár Egyesület elnevezésű nonprofit egyesületet. A szórvány magyar településekre ingyenesen vittek előadásokat, melyeket pályázatokból finanszíroztak.  6 éven keresztül 250 alkalommal játszottak kis falvakban feleségével, aki megtanulta a hangosítást és a világítást. Majd Magyarországra költöztek, Lesencetomajon élnek, jelenleg a Veszprémi Színházban dolgozik színészként. A közösség szolgálatában is tevékenykedik, a településen két jótékonysági előadása volt eddig. Elsődleges számára a közösség szolgálata, ezért adta be pályázatát is, abban remek lehetőséget lát erre. A Veszprémi Színházban karakter szerepeket formál meg, az aktuális szerepeit nem szakítaná meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyék fel a kérdéseiket.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat költségvetésének ismeretében a jövőre nézve a jelenlegihez képest milyen változást tudna elképzelni.

 

Kulcsár-Székely Attila elmondja, hogy több elképzelése van, melyek nem jelentenek plusz költséget. Badacsonytomaj városát bevinné a Déryné programba. Ennek fő specialitása, hogy állami támogatással vidékre visz le előadásokat. A Magyar Nemzeti Intézet pályázatokkal támogatja a vidéki művelődési házak működését, felvenné velük a kapcsolatot. Az elve az, hogy ha kultúrát tudunk nyújtani, az a TV-nél mindig többet ér. Használná kapcsolatát a Veszprémi Színházzal, a kisebb költségvetésű rendezvényeket le lehetne hozni.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy Badacsonyban két nagy program van, a Borhét és a szüreti hétvége. Ezzel kapcsolatban milyen ötletei vannak.

 

Kulcsár-Székely Attila elmondja, hogy az a tapasztalata, hogy ha egy helyi rendezvény nagy turisztikai látványossággá fejlődik, akkor a helyiek elkezdenek lemorzsolódni, a rendezvény elveszíti a helyi jellegét. Fontos az egyensúly megtartása. Keresztény konzervatív emberként fontosnak tartja a gyerekek nevelését, ebből a szempontól is szeretne újdonságokat hozni a településre.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy nincs több kérdés. Megköszöni a bemutatkozást. Köszönti Dienes Jenő Attila urat. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság hétfő délután kérte, hogy a jelentkezőkkel személyes találkozásra legyen lehetőség. Kéri, hogy amit fontosnak gondol a saját életéből, említse meg és beszéljen a terveiről, majd adjon választ a képviselők kérdéseire.

 

Dienes Jenő Attila elmondja, hogy 52 éves, és hosszú évek után azt gondolta, hogy ismét a kultúrával szeretne foglalkozni. Feleségével 5 gyermeket nevelnek. Alapvetően természettudományi beállítottságú, mellette művész, most dolgozik az ötödik diplomáján. Szépirodalmi, társadalomkritikai írásai vannak, fest, grafikákat készít, könyveket illusztrál. 15 évig dolgozott kulturális intézményvezetőként, 80 ezres város könyvtárigazgatójaként, 10 évig a művelődési információs központ vezetője volt. Olvasókör, faluház, falumúzeum, könyvtár és információs iroda tartozott hozzá. A piliscsabai múzeum és színház vezetője is volt, kulturális, gasztronómiai programokat szerveztek. Úgy érzi, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb probléma, hogy a virtuális világ rossz hatással van az emberekre, nehéz alternatívát nyújtani. A fogyasztói világ nem szeretné, ha ebből a létből az emberek kizökkennének és valóságos értékközvetítésben vennének részt.  Előző munkahelyein pályázatok útján tudta létrehozni azokat a dolgokat, amire szükség volt, a semmiből kellett várat építeni. Pályázatába a helyi adottságokat szándékosan nem írta le, azt a mai magyar valóságra vonatkozóan készítette el. Badacsonnyal kapcsolatosan a Művészetek Völgyének kiterjesztését célozná meg elsősorban. A mai tudása szerint nem 5 éves ciklusban gondolkodna, hanem évezredes valóságban szeretne maradandót alkotni, ez kísérte végig az eddigi életét is. Ebben segítséget tudna nyújtani a helyi közösségnek, mert a maradandó dolgok mindig a kultúrában gyökereznek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytomajon a kultúrát illetően büszke arra, amit az elmúlt évtizedekben elértünk, ehhez keresünk egyrészt folytatást, másrészt új gondolatokat. Az intézményvezető nyugdíjba ment, most megbízott vezetőként végzi a munkáját, keressük az utódját.

 

Török Zoltán alpolgármester megköszöni a bemutatkozást. Kérdezi, hogy a nagy távolságot naponta hogyan tudná megtenni, ha elnyeri az állást.

 

Dienes Jenő Attila elmondja, hogy ha a testületi bizalmat szavaz neki, akkor egy héten belül ideköltöznek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja zárt ülés keretében, a nyilvános ülést követően meghozni a döntést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

144/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye intézményvezető munkakör betöltése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a napirend kapcsán zárt ülés keretében, a nyilvános ülést követően hozza meg döntését.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

             Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot. Javasolja, hogy minden bizottsági ajánlást követően történjen meg az adott pont megtárgyalása és a szavazás.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással Rakics Anna ügyvezető által megfogalmazott módosító javaslat elfogadását támogatja arra vonatkozóan, hogy az épület, építmény, épületrész alatti terület esetében a II. övezetben a bérleti díj a jelenlegi 4.850,- Ft/m2/év helyett 9.700,- Ft/m2/év összegre módosuljon.

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen erre vonatkozóan módosító indítványt tett, de félreértés miatt nem szavazott róla a bizottság. Elmondja, hogy a 100 % -os emelést nagyon soknak tartja, helyette 50 %-ot javasolt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 6 éve nem volt emelés. Tájékozódtak a környékbeli árakról, az itteni viszonyokat tekintve még mindig alatta vagyunk az átlagnak. Ezért egységesen mindent 100 %-kal javasol megemelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta nem nyúltunk hozzá a bérleti díjakhoz, ez nem volt helyes, mint ahogy adót sem emeltünk. Közben szinte minden település élt az adóemelés jogával. Pld. az építményadó esetében a nem helyieknél szinte a legalacsonyabb a fizetendő adó mértéke a többi Balaton-parti településhez képest. Legalább kétévente célszerű lenne módosítani a díjakat, mely az idén is elmaradt. Badacsony is van olyan turisztikai értékű, mint pld. Fonyód.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy mindenütt sokkal durvább árakat látunk, melyek inkább napokra, illetve hónapra vannak meghatározva. Úgy gondolja, hogy a közterületekre vonatkozó rendeletet egységben kell kezelni.

 

Krisztin N. László polgármester először a módosító javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a jelenleg tervezett emelés helyett az 50 %-os emeléssel ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

145/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy az épület, építmény, épületrész alatti terület esetében a II. övezetben a bérleti díj a jelenlegi 4.850,- Ft/m2/év helyett 7.275,-  Ft/m2/év összegre módosuljon.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő és a bizottság által is támogatott m2 árat – 9.700,- Ft/m2/év - elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazattal nélkül meghozza az alábbi:

 

146/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az épület, építmény, épületrész alatti terület esetében a II. övezetben a bérleti díj a jelenlegi 4.850,- Ft/m2/év helyett 9.700,-  Ft/m2/év összegre módosuljon.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 3 m2-es parcella esetében a szezon bérleti díjat 251.500,- Ft-ra javasolja megemelni, egyebekben az előterjesztésben javasolt összegek elfogadását támogatja.

Elmondja, hogy egyetért azzal, hogy az elmúlt években nem történt emelés, de egyszerre ez erősnek tűnik. Javasolja átgondolni, hogy az önkormányzat hibáját egyből vagy esetleg évente kellene-e korrigálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem hiba, hanem egyfajta gondolkodás következménye. Az előző díj szerinte ma már nevetséges, még ez is nagyon alatta marad a Fonyódon alkalmazott díjaknak. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazattal nélkül meghozza az alábbi:

 

147/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 3 m2-es parcella esetében a szezon bérleti díj 251.500,- Ft legyen, egyebekben az előterjesztésben javasolt összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 6 m2-es parcella esetében a javasolt összegeket elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezzel a ponttal kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazattal nélkül meghozza az alábbi:

 

148/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 6 m2-es parcella esetében az előterjesztésben javasolt összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 10 m2-es parcella esetében a javasolt összegeket elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezzel a ponttal kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazattal nélkül meghozza az alábbi:

 

149/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 5. Árusító helyek 10 m2-es parcella esetében az előterjesztésben javasolt összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet I. melléklete 8. portrérajzolás, egyéb képzőművészeti tevékenység esetében Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványát javasolja elfogadásra azzal, hogy a bérleti díj az előterjesztés szerinti mérték duplája, azaz 7.000,- Ft/m2/nap illetve 5.000,- Ft/m2/nap legyen.  

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a tételt nehéz kezelni, kedvelt szolgáltatás. Azonban sok konfliktus van miatta, a kérelmezőnek gyakran nem felel meg a kijelölt hely.

 

Forintos Ervin képviselő módosító javaslata, hogy a minimum bérelhető terület legalább 2 m2 legyen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazattal nélkül meghozza az alábbi:

 

150/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezet I. melléklete 8. portrérajzolás, egyéb képzőművészeti tevékenység esetében a minimális bérelhető legkisebb terület 2 m2 legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság által javasolt bérleti díjakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazattal nélkül meghozza az alábbi:

 

151/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendelet-tervezet I. melléklete 8. portrérajzolás, egyéb képzőművészeti tevékenység esetében a bérleti díj az I. övezetben 7.000,- Ft/m2/nap, a II. övezetben 5.000,- Ft/m2/nap legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet I. melléklete 11. mutatványosi tevékenység, cirkuszi vendégszereplés tevékenység esetében a javasolt 500,- Ft/m2/nap, illetve 300,- Ft/m2/nap összegeket elfogadásra javasolja.

Kérdezi, hogy mikor volt a településen utoljára cirkusz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy legalább 3 éve, az utóbbi időben nem keresnek minket, Révfülöpön viszont folyamatosan ott vannak. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

152/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 11. mutatványosi tevékenység, cirkuszi vendégszereplés tevékenység esetében a javasolt 500,- Ft/m2/nap, illetve 300,- Ft/m2/nap összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a rendelet-tervezet I. melléklete 12. üzletek előtti terület esetében az előterjesztés szerinti 6.000,- Ft/m2/hó, illetve 4.500,- Ft/m2/hó összegek elfogadását nem támogatja.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ez az összeg a már megkötött szerződésekre is vonatkozik-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy éves szerződések vannak, melyek december 31-én lejárnak.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint, ha valaki csak 5 m2-t vesz ki, akkor elfogadhatók ezek az összegek, de egy strandnál akár 100 m2-t is bérelhetnek a székek és asztalok kihelyezéséhez. Ez nagyon sok, három hónapra 1,8 millió forint is lehet. Ha valaki több helyet igényel, annak olcsóbb árat szabna meg.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy az üzlet előtti területekre évente kellett kötni szerződést. Módosító javaslata, hogy egységesen kezeljük, az előterjesztés szerinti 6.000,- Ft/m2/hó, illetve 4.500,- Ft/m2/hó összegeket javasolja. Kérdezi, hogy minden képviselő szavazhat-e ebben a kérdésben.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy aki nem érintett, az szavazhat.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a szerződésében tudomása szerint egy fix összeg van, ami az inflációval emelkedik.  16 m2 üzlet és 51 m2 üzlet előtti felépítményre 2018-ban nyerték el a jogot, kompletten. Ezt egyoldalúan nem lehet módosítani, ezért úgy érzi, hogy szavazhat, de ha a testület azt szeretné, akkor eláll ettől.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ha a bérleti szerződésben benne van az üzlet előtti terület is, akkor szavazhat. Jóhiszeműen szerzett jogról van szó, nem lehet egyoldalúan módosítani akkor sem, ha a testület az emelésről dönt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a közterület használat joga is szerepel a szerződésben, akkor ő nem érintett. A testület akkor úgy döntött, hogy nem változtat a korábbi pontokon.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy nem a képviselő asszonyra gondolt, mindenki tudja, hogy miről van szó. Kérdezi, hogy a többieknek mi áll a szerződésében.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nem mindenütt látja az üzlethez tartozóan a területbérletet, a Badacsonyi strand büfénél például nem úgy van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy strandcikkesnek be kell tudni mutatni az áruját, ezért került be a pályázatba. Viszont abnormális, hogy egyáltalán az önkormányzat közterületet bérbe ad.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ha burkoltan rá céloznak, akkor tisztázni kell a rosszindulatú félreértés keltést. Neki most nincs szerződése, tavaly volt. Ezért nem gondolja, hogy kérnie kellene a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy saját tulajdonú üzletről van szó, a placcot évente bérelte a tulajdonos. Összefügghet a dolog.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy üzletemberként mit és hogyan tesz, az nem a testületre tartozik. Az idén nem fogja bérelni, nem kér területet hozzá.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez így tiszta. Elfogadja a két bejelentést és mindenki szavazhat.

 

Mékli Bernadett képviselő kéri a szavazásból való kizárását.

 

Hartai Béla képviselő szintén kéri a szavazásból való kizárását, de nem fog szerződést kötni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Mékli Bernadett képviselő szavazásból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

153/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mékli Bernadett képviselő szavazásból való kizárásával nem ért egyet.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy Hartai Béla képviselő szavazásból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

154/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hartai Béla képviselő kérését támogatja, a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Takács Lajos képviselő módosító javaslata az előterjesztés szerinti 6.000,- Ft/m2/hó, illetve 4.500,- F/m2/hó összegre való visszatérést jelenti, miután a bizottság nem támogatta a javaslatot. Az előző döntéseknek megfelelően 5 fő vesz részt a szavazásban. Kéri, hogy aki a fenti díjakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

155/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 12. üzletek előtti terület esetében az előterjesztés szerinti 6.000,- Ft/m2/hó, illetve 4.500,- Ft/m2/hó összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet I. melléklete 15. légvár, hinta, stb. berendezések működtetése tevékenység esetében az előterjesztés szerinti 1.200,- Ft/m2/nap, illetve 1.000,- Ft/m2/nap összegeket elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

156/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet I. melléklete 15. légvár, hinta, stb. berendezések működtetése tevékenység esetében az előterjesztés szerinti 1.200,- Ft/m2/nap, illetve 1.000,- Ft/m2/nap összegeket elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendeletmódosítást fenti javaslatokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testütetnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e meg hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről és használatáról szóló

5/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

 

3./ Napirendi pont

      Bányász Strand hasznosítása – pályázatok elbírálása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Sipos László vállalkozót. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Sipos László pályázó részére a licittárgyaláson megajánlott 6.150 eF + rezsiköltség összegen, 5 éves időtartamra adja bérbe a Bányász strand ingatlant.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy ő szavazott nemmel, de nem Sipos László ellen van kifogása, nem ismeri, hogy hogyan dolgozik, jót és rosszat is hallott. Egyszerűen a strandot szeretné megmenteni. Félreérthető volt számára is a pályázati kiírás, a koncepció terv kérése és a licitnél is voltak fenntartásai, nála az egész ügy több sebből vérzik. A másik pályázó koncepció tervében benne van a mederkotrás, a nádas gyérítése. Ha nem ezt fogadja el a testület, akkor nem jó gazda módjára szavaz, mondhatja, hogy hűtlen gazda. Elfogadja, hogy a 20-30 milliós költséget nem tud bevállalni Sipos László, de a másik pályázó a saját költségén megvalósítaná. Ha a testület ezt nem támogatja, akkor 5-10 év múlva a strand megszűnik, csak egy csónakkikötő marad. A lidót már benőtte a nád, eliszaposodott a meder, mivel 20-25 éve nem történt mederkotrás és nádgyérítés. Megoldás lehet egy másik pályázat kiírása 10 évre, melyben kötelezni kell a nyertes pályázót ezek elvégzésére. Saját példáját említi, az önkormányzat 15 éve kérte, hogy a strandon a strandcikkes üzletével csináljon valamit, mert így nem elfogadható. Nem volt a felújítására 15 millió forintja, ezért inkább eladta vendéglátós célokra. El tudta engedni, mert belátta, hogy így jobb lesz. Itt is azt látja, hogy 10 éven belül el fog vérezni ez a strand.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem hiszi, hogy hűtlen kezelést követ el, ha Sipos Lászlót választja a Bányász strand bérletére. Az anyagban feltételes módban szerepelnek a megfogalmazások. Április 1-re minden engedélynek meg kellett volna lenni, a vízjogi engedélyt is be kellett volna szerezni. A mederkotrást speciális cégek végezhetik csak. Nem tudjuk, hogy mi lesz a mederrel, de úgy gondolja, hogy a jelen helyzetben Sipos Lászlót kell nyertesnek megszavazni.

 

Hartai Béla képviselő is úgy gondolja, hogy most Sipos László pályázatát kell elfogadni. Kérdezi az ügyvéd urat, hogy a kiírástól számított 15 nap a vagyonrendeletnek megfelelően eltelt-e, teljesült-e a pályázati eljárás jogi feltétele.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a pályázatok hozzá érkeztek be. Nincs tudomása arról, hogy konkrétan mikor került fel az önkormányzat honlapjára, illetve mikor került levételre a pályázati kiírás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a pályázatból kivonja magát, a bontáson sem szeretett volna részt venni. Ennek meg van az oka. Ha az ügyvéd úr nem kér jegyzőkönyvvezetőt és nem ragaszkodik hozzá, akkor nem marad ott. A pályázat lebonyolítója az ügyvéd úr.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy 2,4 millió forintos induló árral írtuk ki a pályázatot, licittel több mint a duplája lett a bérleti díj, ez az önkormányzatnak jó. Ki szavazná meg, hogy érvénytelen legyen a pályázat egy ilyen helyzetben. Mindjárt kezdődik a szezon. Úgy gondolja, hogy el kell fogadni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen részt vettek a Falusi Szárnyas Kft. képviselői. Nem jelentették be, hogy szabálytalanságot észleltek, csak meg akarták hallgatni a testület véleményét. Úgy érzi, hogy hangulatkeltés folyik. Mékli Bernadett képviselő, mint a bontáson és licittárgyaláson jelenlévő képviselő, aláírta, hogy mindent rendben talált. Kéri az ügyvéd urat, hogy ezt erősítse meg.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy mivel többször elhangzott a neve, szeretné rendbe tenni a dolgokat. A facebook bejegyzések köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Olyan típusú szabálytalanságokon ne nyisson a testület vitát, ami nincs igazolva. Amíg nincs konkrét információ, hogy hány napot volt kint a honlapon a hirdetés, addig nem kell következtetéseket levonni. A licittárgyaláson senki nem emelt kifogást. Egyetlen pályázó sem jelezte, hogy valami nem stimmel. Az rendben lezajlott, rögzítésre került, hogy ki a legmagasabb összeget ajánló pályázó. Ezt követően szomorúan tapasztalta, hogy a vesztes licitáló olyan észrevételeket próbált tenni a bizottsági ülésen, ami nem volt a pályázat elbírálásának tárgya. Nem igazán érti a hűtlen gazda kifejezést sem. Tény, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 2,4 millió forintban határozta meg az induló bérleti díjat, a strand ennek majdnem háromszorosáért kelt el. Ezt követően a vesztes pályázó olyan elejtett mondatára alapoz a testület egy vitát, hogy a mederkotrást vállalja. Van-e erre írásos nyilatkozat, letétbe helyezte-e a szükséges összeget. Ez nem volt a pályázat tárgya.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ebből a szempontból a 15 nap releváns-e. Kéri az ügyintézőt, hogy ezt vizsgálja meg.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a rendszer nem úgy rakta fel a honlapra, ahogy kellett volna, erről több helyről kaptunk visszajelzést.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a licit előtt történtekről nem készült jegyzőkönyv, nem mondaná, hogy csendben zajlott, mivel az ügyvéd úr, a jegyző úr és a polgármester úr nem akarta a licitet. Az hangzott el, hogy mindkét pályázat rendben van, és a testület fog dönteni a koncepció terv alapján. Ezt követően ő jelezte, hogy legyen licit. A polgármester úr azt mondta, hogy jó, legyen, de a testület fog dönteni a terv alapján. Ezért mondta, hogy meg lettek tévesztve a pályázók.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem szólalt meg a bontáson. Méltatlannak tartja mind az ügyvéd úr, mind az ő nevében, hogy ilyesmi megfordult a testület fejében, főként a 2019-es szerződés alapán. Nem szeretne részt venni sem a badacsonyi büfé, sem a Kisfaludy ház pályázati eljárásában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az eseményen ott volt. Az ügyvéd úr felbontotta a pályázatokat, mindenki megnézhette, azok a követelményeknek megfeleltek. Az ügyvéd úr jelezte, hogy a képviselő-testület dönt. Akkor kérdezte meg a képviselő asszony, hogy mi van a licittel. Azon polemizáltunk, hogy vajon jó-e a kiírás, amikor része az eljárásnak a koncepció terv és a licit is. Nem volt semmilyen kinyilatkoztatás. A liciten egy remek ajánlat születetett a győztes részéről, miközben az is a pályázat része volt, hogy egy koncepció tervet értékeljünk. Se a koncepció terv, se a licit alapján önállóan nincs döntés, a kettőt együtt kell értelmezni. Számára az az egyetlen kérdés, hogy van-e olyan helyzetben, hogy a bontásoktól ő is távol tartsa magát.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy közjegyzőnek átadható. Felelősen kell dönteni, de a képviselők hisznek a pletykáknak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hosszú ideje jelezte, hogy olyan pályázati kiírást tudna elképzelni a jövőre nézve, mely tartalmazza a mederkotrást és a nádgyérítést a pályázó részéről. Ennek a pontos kritériumai nem lettek megbeszélve. A jelenlegi koncepció tervben, vagy ajánlatban ez nincs nevesítve. Kapott egy levelet, melynek az írója utána nézett a kotrási költségeknek, 100 millió forint körüli összegről van szó és nincs rá kapacitás sem. Ha ekkora a lendület, akkor a licitáló miért állt meg 6 millió forintnál és miért veszítette el a licitet 150 eFt-tal.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy utánanézett, a pályázati kiírás március 7-én került fel, és március 21-én történt a bontás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megállapítja, hogy ez 15 nap.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy számára az a mérvadó, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen az eljárás, nem érdekli, hogy mi történik a háttérben. Ha eredménytelennek nyilvánítja a testület az eljárást, és utána csak 1 jelentkező lesz, azt nevezné hűtlen kezelésnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület bármilyen oknál fogva dönthet úgy is, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, akár indokolás nélkül. Nincs joga megsértődni egyik félnek sem.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint direkt hangulatkeltés folyik. Ha Sipos úr helyében lenne, akkor beperelné az önkormányzatot, ha nem őt hozza ki nyertesnek. A másik pályázó leírta, ha minden engedélyt megkap, akkor kikotortatja a medret. Ez 100 milliós nagyságrend és a büfére is rákölt 50 milliót, mindezt 5 éves bérlettel.

 

Hartai Béla képviselő 10.53 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az eredménytelenné nyilvánítás azért van benne a kiírásban, ha esetleg a jelenlegi használati céltól eltérne a pályázó. Mindketten strandot akarnak üzemeltetni, nem ment senki szembe az önkormányzat szándékaival.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Sipos László pályázónak adja bérbe az önkormányzat a Bányász strandot 5 évre, 6.150 eFt/év/rezsiköltség összegen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

157/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása – pályázatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelete, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 2552 helyrajzi számú ún. Bányász strand ingatlant 6.150.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Sipos László 8284 Nemesgulács, Simon I. lakótelep 10. szám alatti pályázónak.
 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időtartamát 5 év határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 4. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t, és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a birtokbaadási eljárást folytassák le.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   dr. Végh József ügyvéd

                 Rakics Anna ügyvezető

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Dr. Végh József ügyvéd kéri Sipos urat, hogy a bérleti szerződés aláírására 15 napon belül jelentkezzen.

 

Krisztin N. László polgármester 10.55 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 11.05 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Hiányzik Krisztin N. László polgármester

 

 

4./ Napirendi pont

      Badacsonyi büfé hasznosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

 • 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek, hogy a jövőben a hasznosítási pályázatok bontása az ügyvéd úr jelenlétében, zárt képviselő-testületi ülés keretében történjen.
 • 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül Mékli Bernadett bizottsági tag módosító javaslatát elfogadásra javasolja, az induló bérleti díjat 4.000.000,- Ft/év + rezsiköltség összegben javasolja meghatározni.
 • 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja az elhangzott módosító javaslatokkal. Dr. Végh József ügyvéd javaslatát támogatja, miszerint a badacsonyi büfé hasznosítására a pályázatok beérkezésének határideje április 20. legyen. A pályázatok bontása április 24-én 14.00 órakor zárt bizottsági ülés keretében történjen ügyvéd úr jelenlétében, utána kerüljön sor az esetleges licittárgyalásra, majd a szerdai képviselő-testületi ülésen a döntésre.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy álláspontja szerint az elmúlt pályázatból adódó észrevételekre figyelemmel lehet ezt nyilvános ülésen is tárgyalni. Azzal kell a pályázati kiírást kiegészíteni, hogy amennyiben a pályázó részéről üzleti titkot érint a tárgyalás, akkor kérheti zárt ülés elrendelését.

 

Krisztin N. László polgármester 11.08 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Takács Lajos képviselő egyetért az ügyvéd úrral. Módosító javaslata, hogy a bérleti díj 4,5 millió forint legyen.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

158/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Lajos képviselő módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy az induló bérleti díj összege 4,5 millió forint legyen, nem támogatja.  

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy marad a bizottsági javaslat a 4 millióra vonatkozóan. Az ügyvéd úr módosító javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint nyílt ülésen kerüljön sor a tárgyalásra. A pályázati kiírás kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a tárgyalásra nyílt ülésen kerül sor, amennyiben a pályázó üzleti titokra való hivatkozással nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalást. Aki egyetért azzal, hogy ez plusz pontként kerüljön be a határozatba, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

159/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a pályázati kiírás kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a döntésre nyílt ülésen kerül sor, amennyiben a pályázó üzleti titokra való hivatkozással nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalást.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatot fenti módosítással, illetve kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

160/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi büfé hasznosítása II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 – 8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi strandon 130 m2 területnagyságú melegkonyhás vendéglátó egység + 127 m2 üzlet előtti területre pályázati felhívás kiírása mellett dönt:

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 2. 8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi strandon 130 m2 területnagyságú melegkonyhás vendéglátó egység + 127 m2 üzlet előtti terület
 3. megnevezése: kivett strandfürdő, épület, büfé, vizesblokk
 4. műszaki állapota: felújított
 5. vagyon jellege: forgalomképtelen
 6. A hasznosítás módja: bérbeadás
 7. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:
 8. Pályázat beérkezésének ideje, módja: április 20. napja 14.00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban a Dr. Végh Ügyvédi Iroda Dr. Végh József ügyvéd 8300 Tapolca, Batthyány u. 8. szám alatti címre (a borítékra rá kell írni „Pályázat badacsonyi büfé hasznosítására”)
 9. Pályázat bontásának helye, ideje: 2023. április 24. napja 14.00 óra, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülése (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 10. A pályázati tárgyalás helye: 2023. április 24. napja 14.00 óra, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülése (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 11. A döntésre Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26. napján 9.00 órakor kezdődő ülésén kerül sor.
 12. A pályázati eljárás nyílt ülés keretében zajlik, amennyiben a pályázó üzleti titokra való hivatkozással nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalást.
 13. A bérleti szerződés időtartama: 5 éves határozott időtartam
 14. Induló bérleti díj: Induló bérleti díj: 000.000,- Ft/év+rezsiköltség. A bérleti díj minden január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2024. január 1. napjától. A bérlő kötelezettsége az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése. A bérleti díj megfizetése 2 részletben első részlet május 31-ig, a második részlet július 31-i határidővel.
 15. Szerződéses óvadék (kaució): A kaució mértéke 3 havi bruttó bérleti díj, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.
 16. Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)
 17. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 18. Licitösszeg emelésének mértéke: 1000 Ft

A szerződéskötés feltétele a bérleti díj Badacsonytomaj Város Önkormányzata számlaszámára történő beérkezése.

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és egyben felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Török Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Krisztin N. László polgármesternek.

 

 

5./ Napirendi pont

      Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

 • 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság Forintos Ervin bizottsági tag módosító javaslatát elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, miszerint az induló bérleti díj összege 1.000.000,- Ft/év + rezsiköltség legyen, azt két részletben, május 31-i illetve július 31-i határidővel fizethesse be a bérlő.
 • 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fenti módosítással elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. A bizottság javasolja, hogy a pályázatok beérkezésének határideje április 20. legyen. A pályázatok bontása április 24-én 14.00 órakor zárt bizottsági ülés keretében történjen ügyvéd úr jelenlétében, utána kerüljön sor az esetleges licittárgyalásra, majd a szerdai képviselő-testületi ülésen a döntésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő módosító javaslata, mivel nincs összegszerűen leírva, hogy a bérlő a bérleti díj 50 %-át május 31-ig, majd 50 %-át július 31-ig fizesse be.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja itt is alkalmazni az ügyvéd úr zárt ülés elrendelésére vonatozó javaslatát.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Hartai Béla módosító javaslatát a bérleti díj befizetésének ütemezésére elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

161/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete Hartai Béla módosító javaslatát elfogadja arra vonatkozóan, hogy a bérlő a bérleti díj 50 %-át május 31-ig, illetve fennmaradó 50 %-át július 31-ig fizesse be.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottsági javaslatokkal kiegészített, illetve módosított határozati javaslatot elfogadja az ügyvéd úr zárt ülésre vonatkozó passzusával együtt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

162/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú ún. Felső-bazársoron, illetve a Kisfaludy út mentén levő nyilvános illemhelyek hasznosítása okán pályázat kiírását dönti el az alábbiak szerint:

 

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában lévő 8261 Badacsony, Kisfaludy út felső részén lévő 14 m2 nagyságú, a 8261 Badacsony, Kisfaludy út középső részén található 21 m2 nagyságú, és a 8261 Badacsony ún. Felső bazársoron lévő 21 m2 nagyságú nyilvános illemhely.

műszaki állapota: felújított

vagyon jellege: üzleti vagyon (üzleti vagyon)

 1. A hasznosítás módja: bérbeadás
 2. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:
 3. Pályázat beérkezésének ideje, módja: április 20. napja 14.00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban a Dr. Végh Ügyvédi Iroda Dr. Végh József ügyvéd 8300 Tapolca, Batthyány u. 8. szám alatti címre (a borítékra rá kell írni „Pályázat nyilvános illemhelyekre”)
 4. Pályázat bontásának helye, ideje: 2023. április 24. napja 14.00 óra, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülése (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 5. A pályázati tárgyalás helye: 2023. április 24. napja 14.00 óra, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának ülése (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 6. A döntésre Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26. napján 9.00 órakor kezdődő ülésén kerül sor.
 7. A pályázati eljárás nyílt ülés keretében zajlik, amennyiben a pályázó üzleti titokra való hivatkozással nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalást.
 • szerződés időtartama: 5 év
 • Bérleti díj: 000.000,- Ft/év + rezsiköltség. A bérleti díj minden január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2024. január 1. napjától.
 1. Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely a bérleti díjon felül fizetendő.
 2. Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)
 3. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 4. Licitösszeg emelésének mértéke: 1000 Ft

A szerződéskötés feltétele a bérleti díj Badacsonytomaj Város Önkormányzata számlaszámára történő beérkezése.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és egyben felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

Határidő:  azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

                   Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

6./ Napirendi pont

      Önkormányzati ingatlanok hasznosítása II.

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Török Zoltán alpolgármester módosító javaslatának figyelembevételével javasolja a képviselő-testületnek az I. számú határozati javaslat elfogadását. A Badacsonytomaj 2945. hrsz-ú ingatlant, illetve 2949. hrsz-ú ingatlant a kérelmező által megajánlott áron javasolja értékesíteni, mivel az az értékbecslésben meghatározott összegeket meghaladja.  

Elmondja, hogy a vagyonrendelet szerint 1 millió forintig nem kell versenyeztetni eladáskor az önkormányzati ingatlant. Viszont egy másik szakasz előírja a licitet. Kérdezi, hogy most mit kell tekinteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a település életéhez hozzátartozó helyi gazdálkodóval tárgyalunk. Volt egy olyan javaslat, hogy valamennyi ideig kösse ki a testület a művelés folytatását. Bízunk benne, hogy a többi területéhez hasonlóan hasznosítja a kért ingatlanokat, ezért döntött így a bizottság.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a tulajdoni lapon mocsár van feltűntetve az egyik ingatlanra.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy ahol korábban az önkormányzat látványteret szeretett volna kialakítani, az a mocsárként nyilvántartott terület. A felső rész legelő és szántó, neki is ott van ingatlana.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokan idiótának nevezték az önkormányzatot, hogy az un. Büdös-tói résszel nem csinál semmit. Írásos véleményt kaptunk a Nemzeti Parktól, hogy ott semmiféle átalakítást, építést nem engedélyeznek, egy fűszálhoz sem lehet hozzányúlni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy 1 millió forint alatt nem indokolt a pályázati kiírás és a licit.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

163/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlanok hasznosítása II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Önkormányzati ingatlanok hasznosítása II.” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2945 helyrajzi számú kivett 466 m2 terület nagyságú mocsár művelési ágú, és az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2949 helyrajzi számú 442 m2 terület nagyságú kivett beépítetlen területi ingatlan vonatkozásában a kérelmezők által megajánlott árat figyelembevéve – mivel az az értékbecslésben meghatározott összegeket meghaladja - az ingatlanok vagyonhasznosításához hozzájárul.
 3. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2945 helyrajzi számú kivett 466 m2 terület nagyságú mocsár művelési ágú ingatlant 375.000,- Ft összegen értékesíti Férhezli Kálmán és Férhezli Kálmánné 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 10. szám alatti kérelmezők részére.
 4. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 2949 helyrajzi számú 442 m2 terület nagyságú kivett beépítetlen területi ingatlant 355.000,- Ft összegen értékesíti Férhezli Kálmán és Férhezli Kálmánné 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 10. szám alatti kérelmező részére.
 5. felkéri dr. Végh József ügyvédet a 3. és 4. pont szerinti szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjét, hogy a szerződéskötést, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követően az önkormányzat ingatlanvagyon kataszter állományába vezesse át a változtatásokat.
 7. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

              a szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

              Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

7./ Napirendi pont

      Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnökének módosító javaslatát elfogadva javasolja, hogy a képviselő-testületi ülés napirendjéről kerüljön levételre a Badacsonyörsi kemping TRE módosítás című napirend. Két héten belül minden érintett meghívásával fórum keretében kapjon a testület tájékoztatást az ügyben, ezt követően kerüljön vissza az anyag ismét döntéshozatalra.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

164/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping TRE módosítás – véleményezési szakasz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi kemping TRE módosítás című előterjesztést a napirendről leveszi.

Dönt arról, hogy két héten belül fórum összehívására kerül sor minden érintett részvételével, ahol a testület tájékoztatást kap az ügyben.

Ezt követően kerül ismét a Képviselő-testület elé az anyag döntéshozatal céljából.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

8./Napirendi pont

     Kisfaludy-ház Étterem napelem elhelyezése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását – „Kisfaludy-ház hasznosításához kapcsolódó Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 1. napján megtartott testületi ülésén elhangzott feltételrendszer kidolgozásáig a tárgyi napirendben nem hoz döntést” - nem támogatja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 ellenszavazattal az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását – „dönt abban, hogy a B123 Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között a Kisfaludy-ház bérletére létrejött szerződésben rögzített bérleti szerződés lejártának időpontját figyelembevéve – 2023. december 31. – a napelem elhelyezését elviekben támogatja, azonban javasolja a beruházáshoz kapcsolódó részletszabályok kidolgozását követően meghozni a döntést” - nem támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Török Péter urat, aki a kérelmezőt képviseli. Megjegyzi, hogy alapvetően a képviselők hozzáállása pozitív, de a bizottság támogató javaslatot nem terjesztett elő, mert a pályázati feltételrendszer, különösen a fejlesztési oldal, nincs kidolgozva. Kérdezi Török urat, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Török Péter elmondja, hogy minden késlekedés a kérelem visszavonását jelenti. Az utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy az idén nyáron ott napelem működhessen. Megérti az önkormányzat helyzetét is. Javasolja, hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a napelemet telepíthessék. Vállalják, ha nem ők üzemeltetik tovább az objektumot, akkor leszedik. Időközben ki lehet dolgozni azt a feltételrendszert is, hogy megérje az önkormányzatnak, hogy ott maradjon. Ez nem jelenti a részükre, hogy 100 %-ban meg tudják csinálni, de csak ezzel a döntéssel van rá lehetőségük. 2023-ban minden vállalkozás számára az elsődleges probléma az energia ára.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az örökségvédelem hozzájárul-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testület elvi döntést tud hozni, hogy akkor támogatja a kérelmet, ha a szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy e vonatkozásban külön részletes megállapodást kell kötni, mely rögzíti, hogy ha nem ők működtetik tovább, akkor kötelesek leszerelni az épület állagának sérelme nélkül, illetve az önkormányzat csak a hatóságok hozzájárulásával adja meg az engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester a módosító indítványt teszi fel elsőként, mely Török úr javaslata, kiegészítve az ügyvéd úr jogi véleményével, egyúttal felkérve őt a megállapodás előkészítésére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

165/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-ház Étterem napelem elhelyezése tárgyában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a “Kisfaludy-ház Étterem napelem elhelyezése” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a B123 Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között a Kisfaludy-ház bérletére létrejött szerződésben rögzített bérleti szerződés lejártának időpontját figyelembevéve – 2023. december 31. – a napelem elhelyezését elviekben támogatja.
 3. felkéri Dr. Végh József ügyvédet, hogy külön megállapodásban rögzítse, hogy kérelmező csak a szakhatóságok hozzájárulásával telepítheti a napelemeket, illetve vállalja, hogy amennyiben nem ők üzemeltetik tovább az objektumot, azokat leszereli az épület állagának sérelme nélkül.
 4. dönt arról, hogy a bérleti szerződés lejártáig kidolgozza annak feltételrendszerét, hogy az önkormányzat részére hogyan lehet kedvező, ha bérlőváltás esetén a napelemek esetlegesen ott maradnának.
 5. felkéri Dr. Végh József ügyvédet a megállapodás előkészítésére.
 6. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő:       azonnal

                        kérelmező és ügyvéd úr tájékoztatására 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                       Molnár Mihály pályázati referens

 

 

9./ Napirendi pont

      Tatay Sándor Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése

            Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek a Tatay Sándor Általános Iskola átszervezését, a nemesgulácsi tagintézmény létesítését az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

166/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjára hivatkozással a Tatay Sándor Általános Iskola átszervezése ügyében vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos önkormányzataként véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola átszervezését, a nemesgulácsi tagintézmény létesítését.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

10./ Napirendi pont

       Módosító javaslat az egészségügyi alapellátás átszervezéséhez, a védőnői szolgálatok működéséhez

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, miszerint az önkormányzatok dönthessenek róla, hogy 2023 július 1-től továbbra is működtetni kívánják-e a településükön a védőnői szolgálatot a központi finanszírozás igénybevétele mellett, vagy a központi irányítás vegye át a védőnői feladatellátást a településen.  Javasolja aláírni a kezdeményezést, hogy a feladatellátás maradjon meg önkormányzati helyi szinten, de ehhez a szükséges információk beszerzése a testületi ülésig történjen meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudott információt szerezni. Elmondja, hogy a javaslat szerint támogatjuk a devecseri kezdeményezést. Kezdeményezünk egy olyan parlamenti döntést, ami meghagyja a lehetőséget, hogy az önkormányzat fenntarthassák a védőnői szolgálatot.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. számú előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

167/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Az egészségügyi alapellátás átszervezéséhez, a védőnői szolgálatok működéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat.
 2. dönt, hogy él az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogával és kezdeményezi az Országgyűlés illetékes Népjóléti Bizottságánál az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 23. §-ának módosítását az alábbiak szerint:

     Az Önkormányzatok dönthessenek róla, hogy a 2023. július 1-től továbbra is működtetni kívánják-e településükön a védőnői szolgálatok a központi finanszírozás igénybevétele mellett, vagy a központi irányítás vegye át a védőnői feladatellátást a településen.

 1. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törvénymódosítás kezdeményezését küldje meg az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.

 

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                                   

 

11./ Napirendi pont

       Szociális Tűzifa támogatási igény benyújtása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtását az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 152 m3 fára pályázunk, az önrészt az önkormányzat vállalja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

168/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatására a maximálisan igényelhető 152 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 2.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 386.080.,- Ft erejéig a 2023. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Bodnár Attila jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:       2023. április 28.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester,

                Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

                            

 

12./ Napirendi pont

        Civil szervezeteknek 2022. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

169/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Civil szervezeteknek 2022. évben nyújtott támogatások elszámolása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a civil szervezetek részére 2022. évben nyújtott támogatás elszámolásáról szóló beszámolókat megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

     tájékoztatásra 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Cseh Dénesné Pénzügyi előadó

 

 

13./ Napirendi pont

        Nimfeum Kft. névhasználati kérelme Badacsony név használata tárgyában

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nimfeum Kft. névhasználati kérelmét az önkormányzat kompetenciájába tartozóan támogassa. A borral kapcsolatos dolgokban nincs hatásköre, abban az Eredetvédelmi Tanács dönthet a vonatkozó rendelet szerint.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

170/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Nimfeum Kft. névhasználati kérelme Badacsony név használata tárgyában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város nevének használatáról szóló 13/2021. (VII.1.) önkormányzati rendeletében rögzítettek figyelembevételével Nimfeum Kft. névhasználati kérelmét az önkormányzat kompetenciájába tartozóan támogatja. A borral kapcsolatos dolgokban nincs hatásköre, abban az Eredetvédelmi Tanács dönthet.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

                Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

14./ Napirendi pont

        Nyírségi Szociális Centrum tájékoztató leveléről

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy ne támogassa a Nyírségi Szociális Centrum szolgáltatását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy távoli együttműködő partnernek tűnik. A bizottság azt javasolja, hogy oldjuk meg továbbra is a feladatot az évtizedek óta kialakult rendszerben, a kistérség és a helyi konyha segítségével. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

171/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Nyírségi Szociális Centrum tájékoztató leveléről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. nem támogatja a Nyírségi Szociális Centrum szolgáltatását.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Nyírségi Szociális Centrumot értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most több napirendben vita nélkül született döntés. Ez azért történik így, mert előzetesen a bizottság mindent alaposan áttárgyalt, a bizottsági ülésen minden képviselő részt vett.

 

 15./ Napirendi pont

        Tájékoztató a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

172/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, miszerint az önkormányzati képviselők saját, ill. hozzátartozóik 2022. évre vonatkozó vagyonnyilatkozataikat hiánytalanul és határidőben (2023. január 31-ig) leadták, azokat a bizottság nyilvántartásba vette.

 

A vagyonnyilatkozatokat őrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal helyben gondoskodik.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

16./ Napirendi pont

       Beszámoló a pályázatokról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a pályázatokról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az EKF. pályázat beltartalmáról hosszas egyeztetés történt, péntek körül tud egy tervezetet küldeni a képviselőknek. A 15 milliós pályázat lényege, hogy az Egry Múzeumnál különböző irodalmi és zenei programok lesznek, melynek költségeit a pályázat fedezi. A Múzeum megnyitásához a testület a forrást hozzárendelte.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy december 2-án felkerült a honlapra, hogy az irányító hatóság a GINOP pályázattal kapcsolatosan 93.706 eFt elvonást érvényesített. Nem emlékszik, hogy a testület elé ezzel kapcsolatosan bekerült volna anyag, kéri a vonatozó határozatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elvonás tényének a megállapítása és annak fizikai létrejötte időben jelentősen eltérhet. Lehet mondani a folyamat során bármit, de valójában a projekt elszámolásakor alakulnak ki a számok. Eddig a költségvetési rendeletekben minden alkalommal kezeltük a GINOP pályázattal kapcsolatos összegeket. Az ügyintéző válaszolni fog, nem tud ennél többet mondani. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

173/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

17./ Napirendi pont

        Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

174/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

18./ Napirendi pont

       Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok után befizetett bérleti díjakból mennyit és milyen ütemezésben kap meg a VN. Kft. Az Alsó bazársori üzlettel kapcsolatosan meg kell keresni a megfelelő megoldást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az Alsó bazársorral kapcsolatosan felvette a kapcsolatot az üzemeltető jogi képviselőjével. Megbeszéltek egy konzultációt, majd ezt követően tudja a testület résazére a jogi helyzetet vázolni, ami nem is lesz egyszerű.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt a jogszabályi helyet keressük, mely alapján erre az évre az együttműködést fel lehet függeszteni, majd a futamidőt 1 évvel meghosszabbítani. Kéri az ügyvéd urat, hogy ezt az ügyet gyorsítsa fel.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a VN. Kft-nek elfogadott üzleti terve van. Ez a többletösszegeket nem tartalmazza, annak átadásáról a tulajdonos dönt.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy az Alsó bazársori üzlet bérlője nem fizette be időben a bérleti díjat, ezzel szerződést szegett. A szerződésének felbontására kerülhetne sor, ezért nem érti, hogy miről is beszélünk. Úgy gondolja, hogy ezt az évet mindenképpen sztornózni kell, majd utána kiírni a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amit a képviselő asszony tényként mond, annak mérlegelése a Képviselő-testület hatásköre. Ha nem mondja ki a szerződésszegést, akkor ez csak egy vélelem. Számítunk az ügyvéd urak munkájára, majd utána az ügy visszakerül a testület elé.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az Alsó bazársori áramvételezéssel kapcsolatban visszakereste a jegyzőkönyveket és megnézte a TV közvetítéseket is. Elhangzott, hogy engedéllyel történt, azóta a helyreállítás is befejeződött. Elhangzott, hogy a számlát az érintett kifizeti. Hallomásból tudja, hogy a jegyző úr úgy nyilatkozott, hogy rögtön büntető feljelentést tenne. Kérdezi, hogy van-e érintésvédelem és ki csinálta. Ezekre megnyugtató választ kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már korábban ismertették a történteket. Megjelent egy nagy villanyszámla, melyet Meilinger Anita érzékelt az ő bérleményén. Az volt a vélemény, hogy ezt nem ő használta fel az illemhely vonatkozásában, ahhoz túl nagy összegről van szó. Amikor az Alsó bazársorra jelentkezett a bérlő, úgy sikerült átadni neki az épületet, hogy nem állt rendelkezésére áram. Azonnal kérelmezte az EON-nál, hogy az önkormányzat segítségével az áramvételezés mennyiségét növelhesse. Ezt kifizettük, mivel a bérbeadó feladata lett volna a biztosítása. Elmondása szerint Meilinger Anitától kért segítséget az átmeneti időszakban az áramvételezésben. Valószínű, hogy ebből keletkezett a különbözet. Az órák az önkormányzat nevén vannak, ki kellett fizetni a díjat. Közben többször tárgyaltunk Horváth úrral, aki elismerte, hogy valószínűleg ő használta fel és kifejezte szándékát a teljes összeg kifizetésére. Ennek a jogi előkészítés zajlik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy lehet, hogy bűntető feljelentést kell tenni, a 2019-ben történtek miatt igazmondási kötelezettség van az eljárás során. Az ügyvéd urak vizsgálják a dolgot, meglátjuk, hogy mi lesz a megoldás.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy 2022. december 2-án 8.46 órakor került fel a honlapra, hogy a GINOP pályázattal kapcsolatosan 93.706 eFt-ot elvontak nem elszámolható költségként. Kérdezi, hogy erre van-e határozat. Az előző üléseket visszanézve nem talált ilyet, illetve tájékoztatást sem.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy volt egy közbeszerzési döntőbizottsági határozat egy folyamat eredményeként. Ezen döntés alapján az irányító hatóság egyoldalúan szerződést módosított, az önkormányzatnak ehhez hozzájárulása nem volt.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy az irányító hatóság döntéséről kapott-e értesítést az önkormányzat valamilyen formában, feltették-e a megfelelő elektronikus felületekre. Ha igen, akkor miért nem kapott erről a testület tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy természetesen kapott a testület tájékoztatást, hiszen a tervezéssel kapcsolatos kérdéskört meg is támadták a bíróságon. Utána az erre vonatkozó kérelmet visszavontuk, mivel a támogatási szerződés módosítás fontosabb volt, hogy végbe menjen. A határozatban minden le volt írva, a testület tudott róla.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a Döntőbizottságról tudtak, de arról nem, hogy az irányító hatóság meghozta ezt a döntést.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy április 6-án lesz a Kúrián a tárgyalás. A keresetnek a bíróság helyt adott és a Kúria ezt hatályában fenntartotta., az önkormányzat jogerősen pernyertes lett. Ez még írásban nem jelent meg, egyébként nyilvános lesz. Reméli, hogy a Kúria másik tanácsánál is hasonló döntés lesz. Elmondja, hogy a Kodály utcával kapcsolatosan a szakvélemény megérkezett, mely alapján az összefoglalót elkészítette, majd a képviselőkkel egyeztetés történt. A szakvéleményt ezt követően ki kellett javítani, mert nem kicsi számszaki hiba volt benne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyzet megoldására előterjesztés készül, meg fogjuk tenni azokat a vállalásokat, melyek szükségesek a rendezéshez.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Római útra mikor kerülnek ki a megállni tilos táblák.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a jövő héten a meghatározott helyekre ki fogják tenni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Városnap idejét a napirend keretében megtárgyalni. A Gyerek és Városnapot az utóbbi években összekötötték. Az egyik javaslat Pünkösd, május 27-én szombat, vagy június 3-án szombat. Tudomása szerint június 3-án lesz a Kéknyelű virágzás ünnepe. Elmondja, hogy a Vinum Vulcanum Lovagrend elnöke lemondott, az időpont még változhat. A következő időpont június 10, de akkor lesz a Marcellházi falunap.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy volt példa arra, hogy Pünkösdkor volt a Városnap, de nagyon sok idegen volt, úgy gondolták, hogy többet nem szabad ezen a napon tartani. Dönteni kell arról is, hogy mikor és hol lesznek átadva a kitűntetések. Személy szerint méltatlannak tartja, nem megfelelően kulturált ez a lehetőség. Az utolsó évben már nem így volt, képviselő-testületi ülés keretében történt meg a kitűntetések átadása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület átdolgozta a kitűntetésekkel kapcsolatos rendeletet, liberalizálta az átadás időpontjait. Kéri a testület véleményét. Egyelőre Pünkösd szombatját tartja a legmegfelelőbbnek a Városnap és Gyermeknap megtartásához, ahol a kitűntetések átadására is sor kerülhet. Kérdezi, hogy van-e más vélemény. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Városnap és a Gyermeknap május 27-én Pünkösd szombatján kerüljön megrendezésre, ahol a kitűntetések átadására is kerüljön sor, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

175/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Városnap és Gyermeknap időpontja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyermeknapot és Városnapot 2023. május 27-én Pünkösd szombatján rendezi meg, ahol a kitűntetések átadására is kerüljön sor.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy erről az egyházzal egyeztetni kell.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy a Borhéttel kapcsolatos költségekről beszélni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a borászokkal az egyeztetés megtörtént. A Kulturális Intézmény kidolgozta a Borhetek fizikai megvalósításának pénzügyi rendszerét, a fedezet rendelkezésre áll. A programok tekintetében további milliókra van szükség, erről külön előterjesztést kívánunk készíteni egy későbbi ülésre.

 

Molnár Mihály pályázati referens megjegyzi, hogy utánanézett, a GINOP programmal kapcsolatosan 2022. decemberében tájékoztatta a testületet, hogy az adott sor csökkent. Nem volt elhallgatva.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy megnézte a jegyzőkönyvet, rendben van.

 

Krisztin N. László polgármester 12.16 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Az ülés vezetését Török Zoltán alpolgármester veszi át.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

176/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

19./ Napirendi pont

        Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a múltkori ülésen külön napirendi pont volt a jégpálya ügye. Az ügyvéd úr felkérést kapott, hogy vegye fel a kapcsolatot a cég jogi képviselőjével.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az iratanyagot a múlt héten kapta meg. A kapcsolatfelvétel még nem történt meg.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy született egy Kormányhivatali határozat, erről kér tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem látta a határozatot, nem tud róla.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy akkor nincs kérdése, a következő testületi ülésen vissza fog térni rá. Kérdezi, hogy az iskola előtti gyalogos átkelőhely kialakításával kapcsolatosan történt-e előrelépés. A múltkori ülésen elhangzott, hogy hosszadalmas lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy szigorú szabályokat kell betartani. A zebra járdát járdával köthet össze. Az egyik oldalon nincs járda, nem is található olyan szakasza az útnak az iskola környékén, ahol ki lehetne alakítani, de tovább fogják vizsgálni a lehetőségét. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

177/2023. (03.29.) képviselő-testületi határozat

A két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy tájékoztatnia kell a testületet arról, hogy a BTTF Felügyelő Bizottságának elnöki pozícióját 2023. március 31-től ő fogja betölteni, a Területfejlesztési Miniszter aláírta a kinevezését.

 

Mékli Bernadett képviselő gratulál, és reméli, hogy ezt követően a tájékoztatást mindenre kiterjedően meg fogja kapni a testület.

 

Török Zoltán alpolgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 12.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                            Török Zoltán                             Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                 alpolgármester                                    jegyző

 

 

             Forintos Ervin

                                                                képviselő                           

                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!