2023.02.21 rendkívüli testületi jk.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 21-én (kedd) 15.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 költségvetési és adóosztály osztályvezető

Molnár Mihály                                   pályázati referens

 

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető      

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő                    

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

70/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalásával egyetért,

kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

71/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 21-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

  1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadását hosszas előkészítő munka előzte meg. Az intézményvezetőkkel, a cégek vezetőivel egyeztettünk, több fordulóban vezetői értekezletet, képviselői fórumot tartottunk, majd tettünk egy kísérletet, hogy rendkívüli ülésen elfogadásra kerüljön a költségvetés. Szerettünk volna olyan költségvetést alkotni, hogy a várható pénzmaradványt minél kisebb arányban kelljen igénybe venni. Nagyon sok a bizonytalansági tényező, közmegelégedésre nem tudtunk javaslatokat tenni, így a jelen változat 90 milliós hiánnyal számol. Az előző verzióhoz viszonyítva több tételt csökkentettünk, illetve a múltkori fórumon elhangzott javaslat növelte a hiány összegét. A pénzmaradvány több 90 milliónál, tehát ez a pénz rendelkezésre áll. Az ingatlanértékesítés kockázati tényező, de akár egy ingatlan értékesítéséből több bevétel érhető el, mint ami a költségvetésben tervezve van. Sajnos a régi polgármesteri hivatal lapostetős épülete egyre inkább a balesetveszélyes határhoz közelít, úgy gondolja, hogy nem tudjuk elkerülni a lebontását. Ha a testület támogatja, ajánlatot fogunk rá kérni. Erről a témáról a soros ülésen beszélni kell. Elmondja, hogy a költségvetés tervezetet a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság a testületi ülést megelőzően megtárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatokat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, illetve rendelet tervezetet 2.981.646.056,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindazoknak a munkáját, akik a költségvetés előkészítésében részt vettek. Kérdezi, hogy további kérdés van-e.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a civil egyesületek által kért összeg szerepel-e a költségvetésben.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen, 10 tételben szerepel a támogatásuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelet elfogadásával a testület befogadja a kérelmüket.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a Képviselő-testület nem fogadta el a Beszerzési szabályzat módosítását, mely kapcsolódik az önkormányzati rendelet 16. §-ában szereplő 3 millió forint összeghatárhoz. Módosító indítványt tesz arra, hogy legyen visszaállítva az eredeti 1 milliós összeg. Ha ezzel nem ért egyet a testület, akkor javasolja 10 millióra felemelni, hogy minél kevesebbet kelljen itt ülni feleslegesen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs ellene a módosításnak. Vissza fog kerülni a testület elé döntésre a Beszerzési szabályzat. Az összes hatásköri feladat inkább konfliktusforrást jelent számára, mint szórakozást. A kolléga megvizsgálja, hogy a kérelmező jogosult-e a támogatásra, előkészíti a határozatot, és aláírásra átadja.

 

Hartai Béla képviselő javasolja mindenkinek, hogy az összes átruházott hatáskört nézze át. Az 1 milliós összeghatárig történt intézkedéseket és átcsoportosításokat soha nem találja benne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha van alapja az észrevételnek, akkor ezeket is bele kell majd tenni. Egyébként a két ülés közötti beszámolójában mindenről tájékoztatást ad. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 16. §-a illeszkedjen a jelenleg érvényes Beszerzési szabályzatban foglalt 1 milliós összeghez, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

72/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla képviselő módosító indítványát arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 16. §-ában megfogalmazott 3 millió forintos összeghatár illeszkedjen a jelenleg érvényes Beszerzési szabályzatban foglaltakhoz, azaz 1 millió forintra legyen visszamódosítva, nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság által támogatott előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

73/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

Melléklet

 

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

   

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

             

Rovat megnevezése

Rovatszám

 adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

 adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek  

 

   

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

   

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

   

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

   

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

   

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

   

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

                   -     

                   -      

                   -     

 

   

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

   

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

   

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

   

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

   

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

   

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

   

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

                   -     

                   -     

                   -      

 

   

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

   

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

   

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

   

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

   

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

   

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

   

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

   

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

                   -     

                   -     

                   -     

 

   

 

           

           

Rovat megnevezése

Rovat-szám

 saját bevételek 2023.

 saját bevételek 2024

 saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

 

   

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

 

335 500 000

316 845 000

319 687 140

319 687 140

 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

 

 

 

 

 

   50 000 000

 

40 513 982

41 324 261

42 563 989

 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

 

   

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

 

   

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

 

     1 600 000

1 414 000

1 435 210

1 463 914

 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

 

   

ÖSSZESEN:

 

387 100 000

358 772 982

362 446 611

363 715 043

 

 

 

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

                   

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

27 270 000

27 270 000

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

32 979 000

32 979 000

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

400000

 

400000

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9731000

 

9731000

 

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

18989000

 

18989000

 

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

89369000

 

89369000

 

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

18323000

 

18323000

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4947000

 

4947000

 

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

23270000

23270000

 

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet 2.981.646.056,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

 

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 15.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Török Zoltán

            alpolgármester

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!