2023.02.13 rendkivüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 2/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 13-án (hétfő) 10.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Mékli Bernadett                                  képviselő                                (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 költségvetési és adóosztály osztályvezető

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                       ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                       ügyvezető

 

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető      

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő                    

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Mékli Bernadett képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 10.38 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

60/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Javasolja 6. napirendi pontként felvenni „A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról” tárgyú előterjesztést, melyet a Pénzügyi bizottság is megtárgyalt. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

61/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 13-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjére felveszi:

 

1.    A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

          Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 6 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

62/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 13-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3.    MENÜ Kft. 2023. évi üzleti terve

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

4.    Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi üzleti terve

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

   Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

5.    Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

6.    A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a mai napon 8.00 órai kezdettel megtartott ülésén a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság tárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2023. évi költségvetését hosszasan tárgyalta. 3 módosító indítvány érkezett, melyekre vonatkozóan a bizottság az alábbi döntést hozta:

 • 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül Hartai Béla bizottsági tag módosító javaslatát nem támogatja arra vonatkozóan, hogy az ingatlaneladásból tervezett 50 millió forintos bevétel ne szerepeljen a költségvetésben.

-   4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül Hartai Béla bizottsági tag módosító javaslatát elfogadja arra vonatkozóan, hogy a Nyugdíjasok karácsonya rendezvényhez 10 millió forint kerüljön elkülönítésre a költségvetésben.

-  1 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül Forintos Ervin bizottsági tag módosító javaslatát nem támogatja arra vonatkozóan, hogy a Bogyay úti átemelő ne szerepeljen a költségvetésben.

A Pénzügyi Bizottsága javasolta mielőbb az önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetét fórum keretében újratárgyalni azzal, hogy az ott elhangzottak alapján átdolgozott költségvetés tervezet kerüljön ismét beterjesztésre a képviselő-testület, illetve a bizottság februári soros ülésére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy miután a költségvetés elkészítését Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető irányította, ezért kéri, hogy a bizottsági ülésen elmondottakhoz hasonlóan a legfontosabb számokat ismertesse.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy jelen változatban az önkormányzat és intézményei 2023.  évi költségvetésének bevételi oldala 2.600.276.919,- Ft. A kiadási oldal 2.712.839.936,- Ft, ami azt jelenti, hogy a hiány 112.563.017,- Ft.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy az önkormányzat pénzügyi tartalékát nem figyelembe véve. Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi bizottság nem támogatta a költségvetés elfogadását, nagy valószínűséggel a Képviselő-testület sem fogja. Ezért javasolja, hogy mély vitába ne menjenek bele, mivel a bizottság már hosszasan tárgyalta. Ettől függetlenül kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a bizottság azon javaslatával, hogy egy közeli időpontban a Képviselő-testület fórum keretében tárgyalja át még egyszer a költségvetést, ahol értelemszerűen a bizottság által javasolt tételek szóba fognak kerülni, majd kerüljön beterjesztésre ismételten a februári soros ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

63/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadja és dönt arról, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetét képviselői fórum keretében mielőbb újratárgyalja.

Kéri, hogy az ott elhangzottak alapján átdolgozott költségvetés tervezet kerüljön beterjesztésre a Képviselő-testület, illetve a Bizottság februári soros ülésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy Balatonrendes és Ábrahámhegy Önkormányzatának pozitív döntése is szükséges. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

64/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat 1-4. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
  1. Kiadási főösszege             177 616 120 Ft, melyből
 2. Működési kiadások             146 744 376 Ft

ebből:

 1. személyi juttatások: 128 150 106 Ft
 2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:               17 895 014 Ft

 1. dologi kiadások:               28 630 000 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai:                              0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások:         33 000 Ft
 4. ab) Felhalmozási kiadások     2 908 000 Ft
 5. ac) Finanszírozási kiadások                              0 Ft

 

 1. Bevételi főösszege                                     177 616 120 Ft, melyből:
 2. ba) Költségvetési bevételek                           20 757 184 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:   17 257 184 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                  0 Ft
 4. működési bevételek:     3 500 000 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                   0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                               0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft
 8. bb) Finanszírozási bevételek      156 858 936 Ft.

 

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret: 22 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

  2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének melléklete.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

3.    Napirendi pont

MENÜ Kft. 2023. évi üzleti terve

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy az üzleti tervben szerepel-e az ügyvezető asszony fizetésemelése, vagy erről külön kell szavazni a testületnek, hogy a szerződésmódosítás megtörténhessen.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy novemberben döntés született arról, hogy 1.135.115 Ft támogatást ad az önkormányzat a MENÜ Kft-nek. Az állami normatíva 32 millió forint, a szülői befizetés 7 millió forint. Az önkormányzat jelentősen többet fizet az étkeztetésért.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a számlákat is ebből fizetjük, ami közel 36 millió forinttal be van tervezve az önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán. A különbözetet az önkormányzatunk teszi hozzá, ezért kértük az érintett társönkormányzatok hozzájárulását is.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az ügyvezető béremelésével kapcsolatosan az az összeg szerepel-e, ami a bizottsági ülésen elhangzott, vagy az ügyvéd úr által javasolt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr bevonása az ügyben addig terjedt, amíg megválaszolta, hogy a pályázati eljárás után is van-e lehetőség a béremelésre. Maga a pályázó jelölhette meg, hogy mennyiért vállalja a feladatot, illetve volt benne egy infláció követés, ami nem lehetne benne. Az ügyvéd úr azt válaszolta, hogy ha a testület akar emelni, akkor megteheti.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy annak idején arról egyeztettek, hogy 10 %-os fizetésemelést kap, illetve premizálva lesz a munkája.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a MENÜ Kft. üzleti tervében ez hogyan szerepel.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a 2022. évi inflációnak megfelelő mértékben, 14,5 %-kal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tette ezt az ügyvezető annak ellenére, hogy a múltkor a testület 10 %-ot fogadott el. Az üzleti terv elfogadásával elfogadásra kerül ez a tétel is. Rendkívül bosszantja és nehezen tud úrrá lenne azon, amit érez, miszerint a két ügyvezető szabályosan hülyének nézi őt ebben a játékban. Kéri, hogy a jövőben ne a képviselők szájába adják a kéréseiket, hanem a polgármestert és a jegyzőt kérdezzék meg. A béremelést becsületből szavazza meg. A képviselő azért teszi fel a kérdést, amiben más szám szerepel, mint az előterjesztésben, mert valaki felbíztatta erre. 20 ilyen ügyet tudna mondani. Ha még egyszer észreveszi, drasztikus javaslatot fog tenni a tulajdonosi kör részére. A szervezetek úgy próbálnak működni, mintha különálló rendszerek lennének, nem az önkormányzat részei. A hét végén felhívták azzal, hogy elromlott 150 ember vízvezetéke és az ügyvezető azt válaszolta, hogy nem az ő dolga. Kérdezi, hogy akkor kié, talán az övé?

 

Hartai Béla képviselő egyetért azzal, hogy jobb kommunikációra van szükség. A 10 %-ot Török Zoltán alpolgármester mondta be. Az ügyvédnek meg kellett nézni, hogy jogszerű-e az emelés. Határozottan ki meri mondani, hogy nem volt döntés számszerűleg, ezért kérdezett rá.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a béremeléssel kapcsolatosan van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Most nem tudjuk leellenőrizni, hogy volt-e a 10 %-ról állásfoglalás, a jelenlegi üzleti tervben 14,5 %-os béremelés van beépítve. Kéri, hogy aki ennek elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

65/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft. ügyvezetőjének béremelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a MENÜ Kft. ügyvezetője részére az üzleti tervben szerepeltetett 14,5 %-os béremelést biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az üzleti tervvel kapcsolatosan van-e még észrevétel.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy része lesz-e az üzleti terv az egyeztető fórumnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a testület elfogadja, akkor nem. A tervezett bevétel és kiadása összege: 89.003.725,- Ft.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ebből az önkormányzati támogatás összege l.l35.115,- Ft.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ha lesznek bebetonozott pontok, akkor nem látja értelmét a további egyeztetéseknek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor kezdeményezni fogja a név szerinti szavazást. Pld. a Bogyay úti beruházás összegének kivétele azzal jár, hogy esetlegesen vissza kell fizetni a támogatást. Nem annyira egyszerű a helyzet, a bebetonozottnak hitt összegeket is van lehetőség módosítani újratárgyalással. A képviselők egy része kérte, hogy legyen még egy fórum. Ha most a testület elfogadja a Menü Kft. üzleti tervét, akkor ez már nem lesz ott téma.

 

Forintos Ervin képviselő szerint mindent át kell nézni a működéshez szükséges költségek minimalizálásához, meg kell vizsgálni, hogy mit lehet csökkenteni. Az a cél, hogy be lehessen tartani a költségvetést és úgy működjön a város, ahogy a képviselők többsége elképzeli.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy bizonyos határig a kollégákban megbíznak, befogadták azokat a javaslatokat, melyeket a vezetők tettek. Ahol úgy érezték, hogy túlment a jóízlés határán, ott módosítást kértek. Legfeljebb annyi lehet a döntés, hogy a testület visszaadja a cégvezetőknek vagy az intézményvezetőknek átdolgozásra. Mindenki döntse el, hogy melyik utat akarja járni.

 

Hartai Béla képviselő tájékoztatást kér majd arról, hogy milyen információkat kaptak és milyen előterjesztésre történt a szavazás.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az üzleti tervet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

66/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                 egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

4.     Napirendi pont

 Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi üzleti terve

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatokat hozta:

-       1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással Hartai Béla bizottsági tag módosító indítványát - miszerint ne legyen tagi kölcsön, hanem a 49.526 eFt-ot támogatásként kapja meg a VN. Kft., negyedéves ütemezésben – nem fogadja el.

-       3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással javasolja, hogy a VN. Kft. 2023. évi üzleti tervében az önkormányzati támogatás összege 29.526 eFt, a tagi kölcsön összege 20 millió forint legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés szerint 49.526 eFt-os támogatási igény jelentkezett, melyet a testület két részletben adna oda, 29.526 eFt lenne a direkt támogatás és 20 millió forint a tagi kölcsön. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy az ügyvezető béremelése be van-e tervezve.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nincs.

 

Hartai Béla képviselő javasolja módosító indítványként, hogy a VN. Kft. üzleti tervének elfogadásáról a testületi fórum után, az egyeztetést követően a februári soros ülésen hozzanak döntést.

 

Rakics Anna ügyvezető kéri, hogy most ne foglalkozzon a testület azzal, hogy lesz-e béremelése, neki az a célja, hogy a cég normálisan működjön. A béremeléséről most nem kér döntést.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az ügyvezető kijelentése után kell-e szavaztatni a módosító indítványt.

 

Hartai Béla képviselő szavazást kér az indítványáról, a testület döntse el, hogy ad vagy nem ad béremelést az ügyvezetőnek. Ne annak megfelelően döntsön, hogy az ügyvezető mit gondol erről. Az egyeztetésen kéri átnézni a költségvetést, és megtárgyalni, hogy van-e rá forrás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi az ügyvezetőt, hogy ha húzódik az üzleti terv elfogadása, ki tudja-e fizetni a béreket.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy bízik benne, hogy igen, amennyiben a februári soron ülésen lesz döntés.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy most ne kerüljön elfogadásra a VN. Kft. üzleti terve, a képviselői fórumon legyen újra egyeztetve, megvizsgálva a béremelés lehetőségét is, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

67/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

VN. Kft. 2023. évi üzleti terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla képviselő módosító indítványát arra vonatkozóan, hogy jelen ülésen ne kerüljön elfogadásra a VN. Kft. üzleti terve, az a képviselői fórumon legyen újra egyeztetve, megvizsgálva az ügyvezető béremelésének lehetőségét is, nem fogadja el.  

 

Határidő: elfogadás azonnal

              Felelős:    Krisztin N. László polgármester

    

Krisztin N. László polgármester az alaphatározatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki VN. Kft. 2023. évi üzleti tervét 29.526 eFt önkormányzati támogatással és 20 millió forint tagi kölcsönnel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

68/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.    a Badacsonytomaj VN Kft. 2023. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.

2.    Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.; képviseli: Rakics Anna ügyvezető) részére 2023. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 29.526 eFt összegben, azaz Huszonkilencmillió-ötszázhuszonhatezer forint összegben a 2023. évi költségvetés működési kiadásai pénzeszközátadások keret terhére, továbbá 20 millió forint tagi kölcsönt biztosít szükség esetén, 2023. december 31-ig történő visszafizetéssel.

3.    elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint: szerződéskötést követő 8 napon belül.

4.    a támogatás célja: Badacsonytomaj VN Kft. működési kiadásai támogatása

5.    a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.

6.    elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.

7.    a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

8.    felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

9.    felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

10.     utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

                Cseh  Dénesné pénzügyi ügyintéző

5.    Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

69/2023. (II.13.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi karbantartási tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi karbantartási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                 egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mikor van esélye a Bogyay úti parkolás elindításának.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a parkolóautomatát márciusban tudják szállítani, előbb nem.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet a februári testületi ülésre kerül átdolgozásra, melyben a Bogyay út is szerepel.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy arra gondolt-e valaki, hogy két autó nem fér el egymás mellett, ha oda beparkolnak.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a műszaki paramétereket betartva lett a parkolóhelyek darabszáma megállapítva. Más helyekre megállni tilos táblákat helyeznek ki, a Bogyay út állapotáról a Kisfaludy út elején tájékoztatást adnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról volt szó, hogy csak a hegy felőli oldalon lesznek parkolóhelyek kialakítva úgy, hogy két helyen félre lehessen állni, ha torlódás van. A Laposa Borterasz és a Pátzay Hotel között a mérések alapján nem lehet parkolókat elhelyezni, meg kell vizsgálni, hogy a Pátzay Hoteltől a Ranolder ház felé van-e rá lehetőség.

 

Rakics Anna ügyvezető megjegyzi, hogy a vízelvezető árok nem akadályozza a parkolást.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a járda alatt van-e ckt., bírja-e a forgalmat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs. Már két szezon lement, egyelőre nem látszik sérülés, de az tény, hogy nem ekkora forgalomra lett tervezve. Úgy tudja, hogy az út középső szakasza alatt van ckt. erősítés.

 

 

6.    Napirendi pont

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a térítési díjak emeléséről van szó. Véleménye szerint a cég árai jelentősen kedvezőbben a piaci áraknál, de a szavazáskor el kell azon gondolkodni, hogy ez a típusú szolgáltatás mennyire üzleti és mennyire szociális kérdés. Érkezett egy vélemény a nyári táborozással kapcsolatos árakról, a jövőre nézve majd beszélni kell róla. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a borászok a nyári programokkal kapcsolatosan egy fórum keretében kérnek egyeztetést a polgármester úrtól és a képviselőktől. Tudni szeretnék, hogy a rendezvények szervezését hogyan képzeli el a testület, a programokat illetően hogyan tervezhetnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület eljutott addig az elmúlt két hónapban, hogy a nagy rendezvények esetében minőségi változásokat szeretne, ezért ezzel összefüggésben egy közbeszerzési eljárásról határozott. Az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy a Képviselő-testület kiállt egy elképzelés mellett, és azt mindenki minősítette olyan formában, hogy miért nem jó. Akkor lenne értelme a megbeszélésnek, ha a borászok előtte egyeztetik az elképzeléseiket, és határozott javaslattal érkeznek.  Jelenleg azt tudjuk elmondani alapverzióként, hogy a Kulturális Intézmény a szakmai tudásának és eszköztárának megfelelően szervezi a Bornapokat. Második megoldás, hogy lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárást, megjelenik több profi ajánlat, melyhez igazodni próbál az önkormányzat és a borász társadalom. Harmadik verzió, hogy a borászatok átgondolják és letesznek egy olyan verziót, melyben nemcsak kérések, hanem vállalások is lesznek. Meg kell próbálni együtt visszaszerezni a Borhetek fényét, ami korábban megvolt. Az érintettek meghívásához kéri a segítséget. Kérdezi, hogy a doktornő kérésére az 1.690 eFt-os gép beszerzésével foglalkozzon-e most a testület, vagy a költségvetésnél térjen vissza rá.

 

Hartai Béla képviselő javasolja megkérdezni a többi orvost is, hogy mire lenne szükségük. Ha tényleg nélkülözhetetlen a gép, akkor támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felmérés már megtörtént korábban, de nem nyertünk a pályázaton, a költségvetésünkben pedig nem volt rá forrás. Az elmúlt három pályázati körben az Egészségházra sokat költöttünk, de a felmérést újra meg fogjuk csinálni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a doktornő jelezte, hogy a sterilizáló gép nélkül nem tud dolgozni. Több ajánlatot kért, ez volt a legkedvezőbb.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a magánrendelése miatt a szükséges összeg egy részét a doktornő vállalja fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre nem tért ki a kérelmében. A feltételek tisztázására felkéri Török Zoltán alpolgármestert. Emlékezete szerint a doktornő a helyieknek 10 %-os kedvezményt ad a magánrendelésein. Több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 11.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Takács Lajos

                                                                képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!