2023.01.25 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 1/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 25-én (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő        

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 költségvetési és adóosztály osztályvezető

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Molnár Mihály                                   pályázati referens

Rakics Anna                                       ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                       ügyvezető

 1. Fekete Balázs igazgató

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető      

 

Lakosság részéről jelen van: 2 fő                    

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

1/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 26 napirendi pont szerepel. Két napirend esetében a pénzügyi bizottság javasolta, hogy a költségvetéssel együtt legyenek tárgyalva. Jegyző úr szerint nincs olyan tény, ami a napirendek levételére indokot szolgáltatna. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

2/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. január 25-i soros ülésének napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

3.   A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4.   Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5.   A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

6.   Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

7.   Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. Gyermekorvos helyettesítési díj emelés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Dorner Mária

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető helyettes

 • Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 • Menü Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 • Beszámoló a pályázatokról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 • Veszprém Vármegyei Kormányhivatal javaslatai

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 • Szent Donát utca napelemes közvilágítás ügye – Ajánlatok elbírálása

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 • Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás II.

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 • Rózsa köz szennyvízelvezetése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18.Gastro Corso Kft. kérelme

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19.Keczer Lajosné jogorvoslati kérelme

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

                       21.A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22.Beszerzési szabályzatról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23.A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester  

24.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26.Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

                             Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a meghívó szerinti 17. napirendi pontot elsőként a 16. napirendi pontot másodikként tárgyalni, mivel az érintettek képviselője a testületi ülésen jelen van. Kéri, hogy aki a napirendi sor javasolt módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

3/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. január 25-i soros ülésén

 1. Napirendi pontként a meghívó szerinti 17. napirendi pontot „Rózsa köz szennyvízelvezetése”
 2. Napirendi pontként a meghívó szerinti 16. napirendi pontot „Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás II.” tárgyalja meg.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 1. Napirendi pont

Rózsa köz szennyvízelvezetése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Elmondja, hogy a bizottsági ülést Hartai Béla korelnök vezette le a bizottság elnökének távolléte miatt. Felkéri, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte. Javasolja, hogy a Képviselő-testületi ülésen a kérelmezők képviselője vegyen részt. A testületi ülésen történjen döntés arról, hogy a nyomott vagy a gravitációs megoldás kerüljön-e tervezésre. A tervezés akkor kezdődhet meg, ha a tervezési költség 50 %-át az érintett ingatlantulajdonosok befizették.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Deres László urat, aki az érintettek képviseletében van jelen. Kéri, hogy ismertesse a véleményüket.

 

Deres László elmondja, hogy rossz tapasztalataik vannak az átemelőkkel kapcsolatban, ezért a gravitációs rendszerrel való megvalósítást kérik.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy valóban sok probléma van a nyomott rendszerrel.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a gravitációs „A” változat tervezési díja 1.130 eFt. A lakosságtól szándéknyilatkozatokat kérünk be, hogy vállalják-e a rájuk eső rész befizetését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági javaslatban szerepel, hogy a tervezés akkor kezdődhet meg, ha a költségek 50 %-át az érinettek befizették.  A rendelet szerint mindenkinek írásban kell szándéknyilatkozatot tennie, ezzel még nem rendelkezünk. Ez az indító feltétel. A testület döntött arról, hogy ennek és még három programnak a tervezését vállalja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az érintett közösség javaslatára a gravitációs megoldás kerüljön tervezésre azzal, hogy a tervezés megindításához az érintettek írásos szándéknyilatkozatát be kell szerezni, kézfelemeléssel jelezze. Megjegyzi, hogy a gravitációs rendszerű vezeték a MÁV területét is érinti, ezért a tervezőnek a támogatásukat be kell szerezni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

4/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Rózsa köz szennyvízelvezetésének ügyeügyében előkészített előterjesztést megismerte. Dönt abban, hogy felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a MÁV Zrt. felé éljen megkereséssel a tárgyi projekthez kapcsolódó szakmai állásfoglalás beszerzése érdekében.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy szándéknyilatkozat formájában nyilatkoztassa meg az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a gravitációs „A” változat alapján a tervezési költségek feléhez hozzájárulnak-e.
 3. az 1. és 2. pont szerinti nyilatkozatok beérkezését követően a képviselő-testület soron következő ülésén újra tárgyalja a napirendet.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket/közös képviselőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 kérelmező/közös képviselő tájékoztatására: 5 nap

                 egyebekben a következő soros testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás II.

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte, a kérelmet elviekben támogatja.

Felkéri a műszaki ügyintézőt, hogy egyeztessen Lasancz Tamás tervezővel arról, hogy adjon olyan műszaki információkat, javaslatokat, hogy minden érintett fél érdekeit képviselve tudjon a testület dönteni a válasz megérkezését követően.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a tervezővel egyeztetett. A tervező úgy nyilatkozott, hogy a nyomásfokozó kiépítésével csak jobb helyzet alakulhat ki. Kérte, hogy ezt írja is le, de még nem érkezett meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen az érintettek képviselője elmondta, hogy nem szeretnék, ha a Folly Arborétum csatlakozása időben eltolná az egyébként már előkészített rendszer megvalósítását. Azonban a Folly Arborétum igényét is figyelembe kell venni, helyi lakosokról van szó. Időben és költségben ezesetben valóban más a helyzet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testület dönthet a tervező szóbeli nyilatkozata alapján, valószínű írásban is meg fogja küldeni.

 

Bohus Zoltán Badacsonyörs Arborétum u. 27. szám alatti lakos megköszöni, hogy ezt a napirendet előrehozta a Képviselő-testület. A közösség képviseletében elmondja, hogy már 2002. előtt is foglalkozott a testület ezzel az üggyel. A közösség egymást mindenben segíti, nem szeretnék, ha az Arborétum csatlakozna, ez új helyzetet teremtene, műszaki és anyagi kétségek merülnek fel. Az előzetes terv szerint két helyen is lehetséges a szivattyúk felépítése, a házaik felett illetve alatta. Ezek a házak már régen épületek, lehet, hogy nem bírnák a megnövekedett nyomást. Ha a házak felett épülne meg, akkor csökkenne a víznyomás. A Folly Arborétum beláthatatlan fejlődés előtt áll, most is komoly mennyiségű vízre van szükségük. Számukra nagyon fontos, hogy mennyibe kerül a fejlesztés. A tulajdonosok többsége nyugdíjas, nem tud több költséget bevállalni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nyomásfokozó beépítése szükséges, hogy a szakaszt tovább lehessen vinni az Arborétum felé. Nem látja az Arborétum részéről a nyilatkozatot, hogy a plusz költségeket vállalják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Lasancz Tamás tervező másfél évvel ezelőtti áron – emlékezete szerint 650 eFt – vállalta az alaphálózat tervezését. A táblázatban látható összeg plusz 470 eFt. Kérdezi, hogy ez a Folly Arborétum miatti növekmény-e. A teljes rendszer megtervezése 1.120 eFt lenne.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az alapszakaszra 650 eFt-os áron szerződtünk A 650 eFt felét az érintettek, a másik felé az önkormányzat fizeti, a szerződés így került előkészítésre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy az Arborétum bevállalja-e a 470 eFt pluszköltséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelmükben leírták, hogy vállalják.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a 9 fő befizette a 650 eFt rájuk eső részét. Ezt a szakaszt is használná a Folly Arborétum. Nála a 9 ingatlantulajdonosnak nagyobb a súlya, mint egynek. Megoldást kell keresni, hogy a víz felkerüljön, de a csatornát is meg kell oldani. Az egész hegyoldal komplikált helyzetben van a közlekedés miatt is, ehhez jön még a csatorna kivitelezése. Fontosnak tartja, hogy a 9 fő kérése ne halasztódjon. Külön kellene megoldani a Follyék kérését. Különben csak bonyolódna a dolog, a 650 eFt-os tervezésbe is részt kellene vállalniuk, ezt a szakaszt is használnák.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a 325 eFt-ot befizette a közösség, lassan elkészül a terv, ami módosulhat, például a nyomásfokozóval, amennyiben az Arborétum csatlakozik. Egyetért azzal, hogy a 9 ingatlanra vonatkozó munkát a tervező készítse el azzal, hogy ahol szükséges, készüljön el a terv Folly Arborétum csatlakozására a 2. ütemben, ha a testület ezt támogatja.  A bizottság javaslatának az első felét beemeli a határozati javaslatba, miszerint a képviselő-testület javasolja a tervezővel úgy megállapodni, hogy az eredeti 650 eFt-os tervezési program készüljön el annak tudatában, hogy lesz hozzá csatlakozó fél, ha a Folly Arborétum a 470 eFt plusz tervezési költséget, illetve többletköltségeket vállalja.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy most deklarálják, hogy erre a rendszerre fog mindenképpen az Arborétum rákötni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés foglalkozik a C verzióval, Ábrahámhegy irányából kaphatna vizet külön rendszerrel.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy egy árokban mehet-e két vezeték, ez megoldaná-e a problémát. A Folly Arborétum igénye teljesülne, lenne egy közvetlen saját rákötése és a 9 érintettnek is lenne vize úgy, hogy a nyomásfokozó az ő rendszerüket közvetlenül nem érintené.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja meghívni a tervezőt és a Folly Arborétum képviselőjét, nélkülük nem kellene döntést hozni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kérelmező leírta, hogy mit akar, a tervező pedig, hogy kétféleképpen lehet megoldani. A javaslat azzal számol, hogy az Arborétum ehhez a rendszerhez csatlakozik. A másik verzió, hogy külön leágazást kap és ezáltal nem csökken az érintett közösségnek a víznyomás. Ha a tervező azt mondja, hogy rosszul értelmezzük, akkor javasolja visszahozni a testület elé. Javasolja Hartai Béla képviselő által elmondottakat elfogadni azzal, hogy ha nem oldható meg, akkor a következő tárgyalásra meghívjuk a kérelmezőt és a tervezőt. Egyébként induljon meg a tervezés, a pluszköltséget a Folly Arborétum vállalta.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ha a szakasz egyben lenne megtervezve, a vezeték kiépítése hogyan történne, külön vehető-e a 9 ingatlantulajdonost érintő rész.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha a tervező úgy készíti, akkor igen. Az utoljára megfogalmazott javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

5/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás II” ügyében előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a kérelmező ügyfél nyilatkozata alapján a 8257 „Badacsonytomaj, Arborétum út ivóvízhálózat kiépítése nyomásfokozóval” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó tervezési feladatokat megrendeli Lasancz Tamás tervezőtől azzal, hogy a Folly Arborétumhoz vezető szakasz is kerüljön egyben tervezésre, amennyiben a Folly Arborétum a pluszban jelentkező 470 eFt tervezési díjat egyösszegben befizeti az önkormányzat számlájára a tervezési szerződés megkötése előtt.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a tervezési feladatra a vonatkozó szerződést/megállapodást készítse elő.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmező ügyfelet tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 kérelmező ügyfél tájékoztatására: 5 nap

                 tervezési szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy

 • a rendelet tervezet 1. § (2) d) pontja az alábbiak szerint változzon: A b) és c) pontban felsorolt jogosultságokat igazoló dokumentumok előállítási és nyilvántartási költségeit üzemeltetőnek 1.500,- Ft/db áron kérelmező köteles megtéríteni.
 • felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a testületi ülésig, hogy a Művelődési háznál lévő parkoló lehet-e fizetős. Egyebekben rendelet tervezet 1. sz. melléklet 1. pontjával egyetért.  
 • a rendelet tervezet 1. sz. melléklet 2. pontjával - - ingyenes parkolók – egyetért.
 • a rendelet tervezet 2. sz. melléklet 1. pontjával – üzemidők - kapcsolatosan javasolja, hogy főszezonban egységesen minden díjzónában, a Bogyay Lajos úton is  8-21.00 óráig tartson az üzemidő.
 • a rendelet tervezet 2. sz. melléklet 2. pontjával – díjosztályok - kapcsolatosan javasolja, hogy hogy mivel a gépjárművekhez tartoznak a kétkerekű motorkerékpárok is, azok az „A” díjosztályba legyenek sorolva.
 • a rendelet tervezet 2. sz. melléklet 3. pontjával – alapdíjak óránként – a VN. Kft. által előterjesztett mértékben
 • Halászkert parkoló, ABC parkoló 400,- Ft/óra
 • Móló parkoló 350,- Ft/óra
 • Egry sétány parkoló, strand parkoló 300,- Ft/óra
 • Bogyay Lajos út 800,- Ft/óra
 • osztály (autóbusz) 1.000,- Ft/óra
 • Napidíj: Móló parkoló 2100,- Ft, Egry sétány parkoló 1.800,- Ft, Strandparkoló 1.500,- Ft

egyetért.

 • a 2. melléklet 4. pontjában leírt pótdíjakat a VN. Kft. által beterjesztettnek megfelelően elfogadásra javasolja.
 • a Bizottság
 • a Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére a rendszámra szóló idény bérlet esetében 7.000,- Ft-ban javasolja megállapítani a bérlet árát.
 • a Bogyay úton a bérleteket ne lehessen igénybe venni.
 • a bizottság a többi ponttal egyetért.
 • javasolja, hogy a bérlet bemutatás díja 1 munkanapon belül 2.000,- Ft/alkalom legyen, azon túl pedig 10.000,- Ft.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy mint üzemeltető tettek javaslatokat a díjszabás átalakítására, illetve néhány parkolóban megváltozott a parkolóhelyek száma. A testület korábban kérte felmérni, hogy a településen hol lehetne parkolókat kialakítani. A bizottsági ülésként kérdésként merült fel, hogy hány helyi bérletet adtak ki tavaly. Elmondja, hogy 90 db-ot. A bizottság kérte, hogy a kétkerekű motorkerékpárok is kerüljenek be a parkolórendeletbe. A közterületi parkolásról szóló törvény 2. § (5) bekezdése szerint erre nincs lehetőség, nem lehet parkolásra kötelezni őket.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a bizottság javaslatairól külön szavazni.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a rendelet tervezet 1. § (2) d) pontjában az eredeti javaslat 3.000,- Ft. A bizottság ülésen felmerült módosító indítvány - 500,- Ft/db ár - nem került elfogadásra. A bizottság az 1.500,- Ft/db ár elfogadását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a dokumentumok előállítási és nyilvántartási költsége minimális, valójában arról van szó, hogy a testület akarja-e ezzel támogatni a Kft-t.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

6/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt abban, hogy a rendelet tervezet 1. § (2) d) pontja az alábbiak szerint változzon: A b) és c) pontban felsorolt jogosultságokat igazoló dokumentumok előállítási és nyilvántartási költségeit üzemeltetőnek 1.500,- Ft/db áron kérelmező köteles megtéríteni.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a bizottság felkérte a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a testületi ülésig, hogy a Művelődési háznál lévő parkoló lehet-e fizetős, egyebekben az 1. sz. melléklet 1. pontjával egyetértett.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Jegyző úr nem tudott részt venni az ehhez kapcsolódó megbeszélésen egyéb tárgyalása miatt. Kéri Török Zoltán alpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a tervezővel a helyszínt megtekintették. A tervező úgy nyilatkozott, hogy nem kell hozzá terv, felfestés és parkoló óra kihelyezése mellett megnyitható a parkoló. Szeretnénk a későbbiekben megterveztetni a bővítést, illetve az alatta húzódó közművek cseréjét.

 

Takács Lajos képviselő kéri, hogy az ügyvezető kérjen az óra beszerzéséhez ajánlatokat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az üzleti tervébe építse be egy további parkoló óra beszerzését. A bizottság javasolta, hogy az üzleti tervet a költségvetéssel együtt tárgyalja meg a Képviselő-testület. Készüljön megtérülési számítás A-B verzióban, a jelenlegi. illetve a 10 térőhellyel bővített parkolási lehetőséggel.

 

Hartai Béla képviselő módosító indítványként javasolja a döntés elhalasztását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben nem lát veszélyt, jogilag most is megnyitható lenne a parkoló, de egyelőre nincs óra.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja éves szinten üzemeltetni a parkolót, jelenleg április 1-től október 31-ig van tervezve.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint ez nem jelentene jelentős többletbevételt. Fél év múlva a felújítás tervezéséhez már lesz információ erre vonatkozóan is, javasolja fizetőparkolóként üzembe helyezni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ha a rendelet szabályozza, akkor rendezvények idején nem kell díjat fizetni, ezt táblán fogják jelezni. A jelesebb ünnepeken sem szoktak parkolódíjat szedni.

 

Krisztin N. László polgármester összegezi a javaslatot, miszerint a testület támogatja, hogy a Művelődési ház előtti terület kerüljön be a parkolórendeletbe. Kéri az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervben szerepeltesse a parkolóval kapcsolatos költségeket. Az alpolgármester úr tartsa a kapcsolatost a tervezővel az áttervezésre vonatkozóan. A testület kéri annak szabályozását is, hogy amikor rendezvény van, átmenetileg kerüljön a fizetési kötelezettség felfüggesztésre. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

7/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendelet 1. sz. melléklet 1. pontjába a Művelődési ház előtti terület kerüljön be fizetős parkolóként.

Kéri az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervben szerepeltesse a parkolóval kapcsolatos költségeket, illetve az alpolgármester urat, hogy tartsa a kapcsolatot a tervezővel az áttervezésre vonatkozóan.

A testület kéri annak szabályozását is, hogy amikor rendezvény van, átmenetileg kerüljön a fizetési kötelezettség felfüggesztésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a rendelet tervezet 1. sz. melléklet 2. pontjával egyetért a bizottság.

 

Rakics Anna ügyvezető megjegyzi, hogy a Művelődési ház kikerül belőle.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezővel való egyeztetés során felmerült, hogy a Kert utcában új parkolóhelyek kijelölését kérjük. Amikor az Iskola előtti terület felújítása történt, 13 új parkolóhely kialakítására nyílt lehetőség, illetve kértük a Takarékszövetkezet mellett lévő sávra is parkolók tervezését.  Kéri, hogy aki az 1-es melléklet 2. pontját – ingyenes parkolók - elfogadja azzal, hogy a Művelődési ház előtti terület kikerül belőle, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

8/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 1. sz. melléklet 2. pontjával – ingyenes parkolók – egyetért azzal a módosítással, hogy a Művelődési ház előtti terület kikerül belőle.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a bizottság a rendelet tervezet 2. sz. melléklet 1. pontjával kapcsolatosan javasolta, hogy a főszezonban egységesen minden díjzónában, a Bogyay Lajos úton is 8-21.00 óráig tartson az üzemidő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Forintos Ervin módosító javaslata, hogy az összes parkoló esetében az elő és utószezon időtartama változzon, az adventi időszak kivételével egész évben kelljen a parkolásért fizetni.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy akkor a parkolóőrt is egész évben kell foglalkoztatni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a Művelődési háznál lévő parkolóval nem terveztek. A téli időszakot a jelenlegi létszámmal meg tudják oldani. Kéri, hogy a főszezon június 1-től szeptember 30-ig terjedjen, január 1-től május 31-ig az előszezon, október 1-től december 31-ig pedig az utószezon.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy a parkolók üzemeltetése éves legyen a javasolt időtartamú szezonidőszakokkal, illetve az üzemidő a főszezonban egységesen 8-21.00 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

9/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a főszezonban egységesen minden díjzónában, a Bogyay Lajos úton is 8-21.00 óráig tart az üzemidő.

A parkolók üzemeltetése éves szinten történik, az előszezon január 1-túl május 31-ig, a főszezon június 1-től szeptember 30-ig, az utószezon pedig október 1-től december 31-ig terjed.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvezetőt, hogy a parkolás ellenőrzésével kapcsolatos költségeket az üzleti tervében a döntésnek megfelelően számolja újra.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a bizottság javasolta, hogy a gépjárművekhez tartozó kétkerekű motorkerékpárok is az „A”’ díjosztályba legyenek sorolva.  Az ügyvezető jelezte, hogy ennek törvényi akadálya van.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezet 2. sz. melléklet 2. pontjával – a motorkerékpárokra vonatkozó javaslat nélkül – egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

10/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 2. pontjával – díjosztályok – egyetért. A bizottság kétkerekű motorkerékpárokra vonatkozó javaslatát a törvényi akadály miatt nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban felmerült, hogy a motorosok az Egry sétányon a gesztenyefák alatt kapjanak parkolási lehetőséget.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az ABC parkoló alatti részről volt szó, hivatalosan nem megoldható, mert zöldterületként van feltűntetve.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a bizottság a rendelet tervezet 2. sz. melléklet 3. pontjával kapcsolatosan – alapdíjak óránként – a VN. Kft. által előterjesztett díjak elfogadását javasolja. A módosító indítványt a bizottság nem fogadta el.

 

Rakics Anna ügyvezető kéri megállapítani a Művelődési háznál létesítendő parkoló díjszabását is. 250,- Ft/ óra összeget javasol.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a parkolók esetében a díjszabásról külön-külön történjen a döntés. Kéri, hogy aki a Halászkert parkolóra vonatkozóan a 400,- Ft/óra összeget elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

11/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a Halászkert parkolóban a fizetendő díj összege 400,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az ABC parkolóra vonatkozóan a 400,- Ft/óra összeget elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

12/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy az ABC parkolóban a fizetendő díj összege 400,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Móló parkolóra vonatkozóan a 350,- Ft/óra összeget elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

13/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a Móló parkolóban a fizetendő díj összege 350,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az Egry sétány parkolóra vonatkozóan a 300,- Ft/óra összeget elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

14/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy az Egry sétány parkolóban a fizetendő díj összege 300,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Strand parkolóra vonatkozóan a 300,- Ft/óra összeget elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

15/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a Strand parkolóban a fizetendő díj összege 300,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Bogyay Lajos útra vonatkozóan a 800,- Ft/óra összeget elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

16/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a Bogyay Lajos úti parkolóra a fizetendő díj összege 800,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az autóbuszokra vonatkozóan a Móló parkolóban az 1.000,- Ft/óra összeget elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

17/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint – alapdíjak óránként – egyetért azzal, hogy a D. osztályra (autóbusz) vonatkozóan a Móló parkolóban a fizetendő díj összege 1.000,- Ft/óra legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napidíjak tekintetében egyért azzal, hogy a Móló parkolóban a napidíj 2.100,- Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

18/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint egyetért azzal, hogy a Móló parkolóban a napidíj összege 2.100,- Ft legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egry sétány parkolóban a napidíj 1.800,- Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

19/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint egyetért azzal, hogy az Egry sétány parkolóban a napidíj összege 1.800,- Ft legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Strandparkolóban a napidíj 1.500,- Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

20/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. sz. mellékletének 3. pontja szerint egyetért azzal, hogy a Strandparkolóban a napidíj összege 1.500,- Ft legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Művelődési háznál lévő parkolóban a fizetendő díj összege 250 Ft/óra legyen.

 

Hartai Béla képviselő módosító indítványként 300 Ft/órát javasol.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Művelődési háznál lévő parkolóban a fizetendő díj összege 300 Ft/óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

21/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Művelődési háznál lévő parkolóban a fizetendő díj összege 300,- Ft/óra legyen.  

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Rakics Anna ügyvezető a Művelődési háznál lévő parkolóban is javasolja napijegy lehetőségének biztosítását, 6 órás időtartam után 1.800,- Ft-ban meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

22/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Művelődési háznál lévő parkolóban 6 órás várakozást meghaladóan napijegy váltható, 1.800,- Ft összegben.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a bizottság a rendelet tervezet 2. melléklet 4. pontjában leírt pótdíjakat a VN. Kft. által beterjesztettnek megfelelően elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

23/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. melléklet 4. pontjában leírt pótdíjakat a VN. Kft. által beterjesztettnek megfelelően elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a bizottság a rendelet tervezet 2. melléklet 5. pontjában a bérletekkel kapcsolatosan javasolta, hogy a Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére a rendszámra szóló idény bérlet 7.000,- Ft-legyen, a Bogyay úton ne lehessen igénybe venni. A rendszám nélküli idénybérletre 35.000,- Ft-ot javasol meghatározni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy az idénybérlet évesre módosuljon az előzőek miatt.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem javasol változtatni a bérletek árán, azok éves szinten is reálisak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére a rendszámra szóló éves bérlet 7.000,- Ft-legyen kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

24/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. melléklet 5. pontjával kapcsolatosan dönt arról, hogy Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére a rendszámra szóló éves bérlet 7.000,- Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel vagy üdülőingatlannal rendelkező természetes személy, illetve badacsonytomaji székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező más szervezetek rendszám nélküli éves bérlete 35.000,- Ft-legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

25/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 2. melléklet 5. pontjával kapcsolatosan dönt arról, hogy Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel vagy üdülőingatlannal rendelkező természetes személy, illetve badacsonytomaji székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező más szervezetek rendszám nélküli éves bérlete 35.000,- Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a 2. melléklet 6. pontjában a bérlet bemutatási díjat 2.000,- Ft/alkalomban javasolja meghatározni, amennyiben az 1 munkanapon belül megtörténik. Azon túl 10.000,- Ft-ot javasol.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

26/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2. melléklet 6. pontjában a bérlet bemutatási díja 2.000,- Ft/alkalom, amennyiben az 1 munkanapon belül megtörténik. Azon túl 10.000,- Ft a bérlet bemutatása díja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mostani döntések alapján kidolgozott rendelet tervezet későbbi időpontban ismételten a Képviselő-testület elé kerül.

 

Krisztin N. László polgármester 10.12 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.25 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Iskola igazgatója a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmének előrehozatalát kérte. Kéri, hogy aki a sorrendi módosítást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

27/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Sorrendiség módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy meghívó szerinti 9. napirendi pontot, a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmét az iskolaigazgató kérésére 5. napirendi pontként tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető helyettes

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti D. Fekete Balázs igazgatót, aki pár napja kapta meg a kinevezését. Ezúton is gratulál neki, jó egészséget és jó munkát kívánva. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

28/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére a 93 220,- Ft üdültetési bevétel felhasználását engedélyezi a kérelemnek megfelelően.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. A vásárlást az önkormányzat nevére szóló számla ellenében a bevétel erejéig engedélyezi.
 3. A fedezetét a 2022.évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

 

Határidő: 2022. március 31

Felelős:   Krisztin N László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztályvezető

 

 

6.    Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet az alábbi módosító indítvánnyal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:

1.    § (3) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja egységesen 75.000,- Ft legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok az esküvő, részben ebben a teremben, illetve különböző külső helyszíneken, ahová az anyakönyvvezetőnek ki kell mennie. Az esküvőért fizetendő díj, figyelembe véve az egyéb költségeket is, rendkívül alacsony volt. Most hivatali helyiségben munkaidőn kívül 55.000,- Ft-ot, a külső helyszín esetén a többlet szolgáltatás miatt egységesen 75 eFt-ot javaslunk elfogadásra. A rendelet tervezet 2. §-a az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról szól, hivatali munkaidőn túl bruttó 35.000,- Ft, hivatali munkaidőben bruttó 30.000,- Ft illeti meg.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri megvizsgálni a lehetőségét, hogy a helyi fiatalok milyen módon kaphatnának kedvezményt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy kapott egy levelet, melyben a képviselők rendelet alkotást kezdeményeznek a helyi fiatalok támogatására. E rendelet keretében lehetne támogatni a házasságkötési szándékaikat, a születendő gyermekek támogatását alanyi joggá tenni, az iskola, óvoda és bölcsőde kezdési támogatást biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a babatámogatás jelenleg a szociális rendelet része, vagyis kérelemre indul, figyelembe kell venni az egy főre eső jövedelmet. Úgy gondolja, hogy egy gyermek érkezése ne legyen szociális kérdés, hanem alanyi jog. Az esetlegesen felmerülő jogi kérdéseket a jegyző úr megvizsgálja. Önálló rendeletünk van a letelepedési támogatás igénybevételére, ezt is át kellene tervezni az új rendeletbe.

 

Hartai Béla képviselő az első sírhelymegváltást is javasolja támogatni a helyi lakosok esetében.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja hivatali munkaidőn kívül 55.000,- Ft legyen, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

29/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja hivatali munkaidőn kívül 55.000,- Ft legyen, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja egységesen 75.000,- Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

30/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja egységesen 75.000,- Ft legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I.30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

7.    Napirendi pont

Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató” tárgyában készített előterjesztést megismerte. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bányász strand üzemeltetésére mielőbb írjon ki pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bérleti szerződés lejárt. Arról kell dönteni, hogy az üzemeltető a VN. Kft. legyen-e, vagy pályázat legyen kiírva, mely jelentős felújítási kötelezettséget keletkeztet. Az elmúlt napokban több levél érkezett a lakosság részéről, különösen a VN. Kft. által javasolt plusz tevékenységek keltettek nagy riadalmat. Kérték, hogy maradjon meg a jelenlegi strand funkció. A szezon végén is kaptunk több száz aláírást tartalmazó beadványt, amiben azt kérték, hogy maradjon meg ez a bérbeadási forma. Úgy tapasztalta, hogy kevesen vannak a strandon. Amikor önkormányzati üzemeltetésbe kívántuk venni, a szakhatóságoknak nem felelt meg semmi, de a bérlőnek megadták a szükséges engedélyeket. Úgy gondolja, hogy pályázati eljárást kellene lefolytatni a strand jövőjét illetően. Olyan pályázóra lenne szükség, aki képes megfinanszírozni a mederkotrást, a nádirtást és a homokozást. Ez lehet, hogy illúzió, de valamit tenni kell, mert eltűnik a strand, összeér a nádas.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem az önkormányzat működtette a strandot, de önkormányzati pénzből újult meg. A meder nem tartozik az önkormányzathoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beérkező levelekben elismerik az önkormányzat fejlesztő tevékenységét. A bizottság javaslatát figyelembe véve javasolja, hogy rövid időn belül kerüljön a testület elé a Bányász strand pályázati kiírása. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

31/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató” tárgyában készített előterjesztést megismerte, a VN. Kft ügyvezetőjének beszámolóját elfogadja.

A bizottság javaslatát figyelembe véve dönt arról, hogy a Bányász strand üzemeltetésére pályázat kerüljön kiírásra. Kéri, hogy a pályázati kiírás rövid határidővel kerüljön a testület elé véleményezésre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

 

8.    Napirendi pont

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-          az 1. § (1) bekezdéséből a Bányász strandot kivenni.

-           javasolja a 3. § (4) bekezdését az alábbiak szerint elfogadásra: „a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott 100 db idényjegyet biztosítson 1.500 Ft/db összegért.”

-           javasolja, hogy a helyi felnőtt idény jellegű bérlet díja 5.000,- Ft-ra, a gyermek idénybérlet 3.000,- Ft-ra módosuljon.

-          A gyerek napijegynél megcsillagozva kerüljön be a korhatár igazolás.

-          A táblázatból a Bányász strand oszlop kerüljön ki.

-          Egyebekben javasolja a rendelet elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla korelnök megjegyzi, hogy szó volt a gyerek napijegy meghatározásáról, 4-14 éves kor között.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a rendelet tartalmazta, hogy a helyi gyerekek hogyan válthatják ki a bérletet, erre vonatkozott a javaslat.  Az 1. mellékletben „gyermekjegy 4-18 év között váltható” szövegezést javasolta a bizottság *-gal jelölni. Elmondja, hogy tavaly 387 helyi felnőtt és 109 gyerek bérletet vásárolt a helyi lakosság.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem feltétlenül a helyi lakosokon kell a gazdálkodás egyensúlyát javítani. Módosító indítványként teszi fel, hogy helyi lakosok esetében ne legyen emelve a tavalyihoz képest az idénybérlet ára. Tehát a felnőtt bérlet 4.000,- Ft, a gyerekbérlet 2.000,- Ft maradjon. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

32/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem támogatja, hogy a helyi lakosok esetében a felnőtt idénybérlet 4.000,- Ft, a gyermek idénybérlet 2.000,- Ft maradjon a tavalyi évi szintnek megfelelően.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester a bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy felnőtt idénybérlet 5.000,- Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

33/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi lakosok esetében a felnőtt idénybérlet 5.000,- Ft-ba kerül.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy gyermek idénybérlet 3.000,- Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

34/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi lakosok esetében a gyermek idénybérlet 3.000,- Ft-ba kerül.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az előző döntés értelmében a Bányász strandot kivenni a rendelet hatálya alól. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

35/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bányász strandot kiveszi a rendelet hatálya alól, mivel annak pályázati úton történő üzemeltetéséről határozott.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az üzemeltet által készített és a polgármester által adható 100 db bérlet esetében az 1.500,- Ft-ot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

36/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezet 3. § (4) bekezdését az alábbiak szerint elfogadja: „a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott 100 db idényjegyet biztosítson 1.500 Ft/db összegért.”

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

Takács Lajos képviselő javasolja, hogy a korábbiaknak megfelelően a képviselők dönthessenek a 3. §-ban a nyitva tartással összefüggésben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosító indítványt elfogadja arra vonatkozóan, hogy maradjon testületi hatáskörben a nyitva tartástól való eltérés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

37/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendelet tervezet 3. §-ában megmarad testületi hatáskör a nyitva tartástól való eltérés vonatkozásában.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy fentieknek megfelelően a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I.30.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

9.    Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a döntés elhalasztását. Javasolja a VN. Kft. 2023. évi üzleti tervét az Önkormányzat 2023. évi költségvetésével együtt megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

38/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi Üzleti Tervének elfogadását illetően a döntést elhalasztja, azt az Önkormányzat 2023. évi költségvetésével együtt tárgyalja meg.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                 egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

     Cseh  Dénesné pénzügyi ügyintéző

 

 

10. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a döntés elhalasztását. Javasolja a VN. Kft. 2023. évi karbantartási tervét az Önkormányzat 2023. évi költségvetésével és a VN. Kft. üzleti tervével együtt megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

39/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji VN Kft 2023. évi Karbantartási Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2023. évi Karbantartási Tervének elfogadását illetően a döntést elhalasztja, azt az Önkormányzat 2023. évi költségvetésével és a VN. Kft. üzleti tervével együtt tárgyalja meg.

 

Határidő: elfogadás azonnal

                 egyebekben 2023. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna Ügyvezető

 

 

 1. Napirendi pont

Gyermekorvos helyettesítési díj emelés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Dorner Mária

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gyermekorvos helyettesítését végző doktornő díjemelést kér. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

40/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

 Gyermekorvos helyettesítési díj emeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztést megtárgyalta és felkéri Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld és Balatonrendes Önkormányzatait, hatalmazzák fel Badacsonytomaj Város Önkormányzatát, hogy Dr. Dorner Mária gyermekorvossal a kérelemnek megfelelően szerződést módosítson Dr. Horváth Margit alkalmazott gyermekorvos helyettesítésére.  
 2. Felkéri a polgármestert az érintett önkormányzatoktól a Képviselő-testületi határozatokat kérje be.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a társönkormányzatok határozatai megérkezését követően a szerződés módosítás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

      szerződés módosítás a határozatok beérkezését követően.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Tamás Lászlóné Kvi és adó osztályvezető

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tourinform Iroda vezetője jelezte, hogy nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Gratulál az Iroda dolgozóinak az elért szép eredményekért.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

41/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2022. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2022. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felkéri a polgármestert a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly 10 millió forint volt az Egyesület alaptámogatása, emellett 3,6 millió forint feladatfinanszírozást is biztosítottunk. A szervezet a feladatfinanszírozást az idén nem kéri, de a 10 millió forintot igen.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a szüreti felvonuláson soha nem látja a Turisztikai és Borút Egyesületet, illetve más önkormányzati rendezvényeken sem. Javasolja felkérni őket, hogy jelenjenek meg mindig egy kis csoporttal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az alpolgármester úr kérésével kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

42/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelmét megismerte, és engedélyezi a 2023. évi támogatás 2.600.000,-  Ft összeggel történő kiegészítését, mely összeg a 2023. évi költségvetésben kerül tervezésre.
 2. Felkéri a Hivatalt a Megállapodás módosítását készítse elő.
 3. Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosítás aláírására.  
 4. felkéri az Egyesületet, hogy a jövőben a Szüreti felvonuláson és egyéb önkormányzati rendezvényeken vegyenek részt.

 

Határidő: 2023. évi ktgvetés elfogadását követő 8 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztályvezető

 

 

 1. Napirendi pont

Menü Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

 • a döntés elhalasztását, mivel az előterjesztésben a tervezett bevételi és kiadási oldal nem egyezik. Kéri javítani a Képviselő-testületi ülésre.
 • a bizottság az ügyvezető részére 10 %-os béremelést javasol és kéri a premizálási rendszer kidolgozását.
 • kéri, hogy a Képviselő-testületi ülésen az önkormányzat ügyvédje vegyen részt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a különbözet a kerekítés miatt adódott, kijavították. Kéri a határozatba belefoglalni, hogy még nem tudott árat emelni a rendelet miatt, ha szükséges lesz, akkor év közben jelezni fogja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság észlelte az eltérést és kérte a hiba kijavítását, de a számokat nem fogadta el. Ezért a testület nem tudja elfogadni az üzleti tervet a jelen ülésen. A bizottság 10 %-os béremelést javasolt az ügyvezető részére, illetve a premizálási rendszer kidolgozását.  Az önkormányzati cégek működése érdekében javasolja, hogy rendkívüli ülés keretében, egy közeli időpontban tárgyalja meg a testület az üzleti tervüket, illetve a költségvetéssel se várjuk meg a februári soros ülést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

43/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft 2023. évi üzleti tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. 2023. évi üzleti tervét illetően jelen ülésen döntést nem hoz.

Az önkormányzati cégek működése érdekében rendkívüli ülés keretében, egy közeli időpontban tárgyalja meg az üzleti terveket és az önkormányzat költségvetését.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 1. Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a kért anyagot a testületnek megküldtük. A Kisfaludy útra tábla kerül kihelyezésre.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a lezárt projekteknél nem volt pontos idő írva. Fontos, hogy a képviselők lássák, hogy honnan indul a fenntartási időszak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elektromos autóra vonatkozó pályázatot benyújtottuk. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

44/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 1. Napirendi pont

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal javaslatai

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

45/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal javaslatai

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal VE/53/1470-1/2022., és VE/53/1469-1/2022. ügyiratszámú javaslataiban rögzítettekkel egyetért, és a jövőben a jogszabályokban foglaltak szerint fog eljárni.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy a meghozott döntésről soron kívül tájékoztassa a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 a Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatására: soron kívül

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Szent Donát utca napelemes közvilágítás ügye – Ajánlatok elbírálása

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület úgy döntött, hogy ajánlatokat kér be a napelemes közvilágítás megvalósítására. A beérkezett 4 ajánlat közül a Vilatti-Tech Kft. nettó 999.000,- Ft összegű ajánlata a legkedvezőbb. A szezonig a telepítéseket meg kell csinálni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

46/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Szent Donát utca közvilágítás ügye – Ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti „Szent Donát úti közterületen napelemes közvilágítás kivitelezése” – előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 1. a „Szent Donát utca közvilágítás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi napelemes közvilágítás megvalósítását támogatja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szent Donát utca napelemes közvilágítás kivitelezése” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő a Vilatti-Tech Kft. (8181 Berhida, Dankó P. u. 14.) képviseletében Szabó Attila ügyvezetővel a vállalkozási szerződés megkötésével nettó 999.000,- Ft + ÁFA = bruttó 1.268.730,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a vállalkozási szerződés előkészítésére.
 4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket, és a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 a vállalkozási szerződés megkötésére 10 nap

                 tájékoztatásra 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Napirendi pont

       Gastro Corso Kft. kérelme

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a módosító indítvánnyal, hogy 3. pontként az önkormányzat ügyvédje kapjon megbízást, hogy a megállapodásnak megfelelően indítsa el a megfelelő jogi lépéseket.

A bizottság javasolja, hogy a kérelmező a Képviselő-testületi ülésen vegyen részt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy sajnos nem tudnak részt venni a mai ülésen. A terveket megküldték, melyet továbbított a képviselők részére. Kérték a teljesítési határidő meghosszabbítását április 30-ig.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a bizottság azért kérte, hogy vegyenek részt, mert szeretett volna bővebb információt kapni, melynek birtokában akár támogatható is a kérelem. Nehezen tudja értelmezni a szerződés módosítást, de ha sor kerül rá, az önkormányzat ügyvédje véleményezze.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ami a bizottsági ülésen elhangzott, valóban működhet két jogi személy között. Az önkormányzatot, mint jóhiszemű szerződő felet nem biztos, hogy belelovallná abba a helyzetbe, hogy a lejárt szerződést érvényesítse. A kölcsönös együttműködési klauzula a szerződés végén benne van. Javasolja a kért határidő módosítás elfogadását, az a fontos, hogy a szezon előtt fejezze be a vállalkozó a munkát. A szankciók érvényesítésére ráérünk.

 

Hartai Béla képviselő javasolja a szerződésbe belevenni, hogy további határidő módosításra lehetőség nincs.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alapszerződésben kellett volna határozottabbnak lenni. A földhasználati jog a szerződés szerint az épület fennmaradásáig szól. Ha a beruházó nem a vasszerkezetre teszi a következő épületet, akkor eljön egy olyan pillanat, hogy azt levágja és csak a beton alap marad. Ekkor nincs felépítmény. Javasolja a kért április 30-i határidő módosítást elfogadni azzal, hogy további határidő módosítás nem lehetséges.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az önkormányzat ügyvédje nincs jelen, pedig a testület úgy határozott korábban, hogy a soros üléseken jelen kell lennie. Az ügyvéd urat a soros ülésekre kéri meghívni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úrnak tárgyalása van. Jelen ülés napirendjében nincs olyan jogi ügy, ami indokolná a jelenlétét, de természetesen a határozatnak megfelelően a soros üléseken részt fog venni.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy mi lesz, ha nem készül el április 30-ra. Nem lehet lebontatni az épületet, inkább kötbért javasol erre az esetre.

 

Mékli Bernadett képviselő jónak tartja a terveket, szeretné, ha elkészülne az épület, akár május 15-i határidővel. De mindenképpen szankciót javasol, ha a külső rész nem készül el.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy két éve nem történt fizikai előrelépés. Ki lehet szabni szankciókat is, az arányosság elvét figyelembe véve.  További határidő módosítást nem javasol engedélyezni. Érdekes jogi helyzetet eredményez, ha a testület a most beadott kérelmet nem támogatja. Az önkormányzat rosszul akkor sem jár, visszakerül a tulajdonába az ingatlan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenki azt szeretné, ha elkészülne a tervezett épület, ehhez próbál a testület hozzájárulni, megértve, hogy csúszott a terv, az építőiparban komoly árrobbanás volt, stb.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a testület rendeletben szabályozta, hogy a szezonban csak belső munkák végezhetők. Ha április végéig a külső rész elkészül, az épületben végezhető munka, ez nem zavarja a turisztikai szezont.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem rendelet volt, hanem ebben az ügyben egy tiltó rendelkezés. Az iroda és az üzlet közötti útra rendszeresen beparkolnak az autók, ez okozhat problémát. Javasolja a határidő módosításhoz a hozzájárulást megadni, illetve felkérni az ügyvéd urat, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő.

 

Dr. Bodnár Attila  Javasolja a szerződésben a kötbérre is kitérni a Ptk. szerinti mértékben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az április 30-ig történő határidő módosítást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

47/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Gastro Corso Kft. kérelme megállapodás meghosszabbítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Gastro Corso Kft. kérelme megállapodás meghosszabbítására tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 1. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Gastro Corso Kft. között 2021. október 8. napján kelt Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlant érintő „Telekalakítással vegyes megállapodás – épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséről és közös tulajdon megszüntetéséről” szóló megállapodás 5./ pontjában foglalt a Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon álló felépítmény felújításának határidejét 2023. április 30. napjára módosítja, azzal a feltétellel, ha dr. Végh József ügyvéd annak jogi megfelelőségéről nyilatkozik.
 2. a 2. pont szerinti dr. Végh József ügyvéd általi érdemi nyilatkozat alapján felkéri az ügyvédet, hogy a megállapodás meghosszabbításáról gondoskodjon.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                        a megállapodás meghosszabbítására: 10. nap

                        a szerződő fél tájékoztatására: 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ki kellene jelenteni, hogy további határidő módosítás nem lehetséges. Másik alternatíva, hogy a szerződésben kötbér kerül megállapításra. Kéri, hogy aki a véghatáridőt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

48/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Gastro Corso Kft. kérelme megállapodás meghosszabbítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Badacsonytomaj 1239. helyrajzi számú ingatlanon álló felépítmény felújításának véghatárideje 2023. április 30. napja legyen.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

       Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy az önkormányzat ügyvédje a szerződésbe a Ptk. szerinti kötbért építse be, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

49/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Gastro Corso Kft. kérelme megállapodás meghosszabbítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri Dr. Végh József ügyvédet, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Gastro Corso Kft. között létrejött szerződésbe a Ptk. szerinti kötbért építse be, mely akkor kerül érvényesítésre, ha a Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon álló felépítmény felújítása 2023. április 30. napjáig nem fejeződik be.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a testület döntéséről az ügyvéd urat és a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                tájékoztatásra 5 nap

       Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Keczer Lajosné jogorvoslati kérelme

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja, hogy kérelmező forduljon a Badacsonytomajért Közalapítványhoz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a Kiss József Alapítványhoz is lehet fordulni támogatásért, a szociális tűzifa esetében minden igényt kielégítettek.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadja, és javasolja, hogy a kérelmező forduljon a Badacsonytomajért Közalapítványhoz vagy a Kiss József Alapítványhoz, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

50/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Keczer Lajosné jogorvoslati kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Keczer Lajosné (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 11.) részére a szociális tűzifa kérelem tárgyában Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Polgármestere által meghozott 2/497-197/2022. számú határozata ellen érkezett fellebbezés elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:

 

H A T Á R O Z A T

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének a Keczer Lajosné (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 11.) részére a szociális tűzifa kérelem tárgyában meghozott 2/497-197/2022. számú határozatát Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

helyben hagyja

 

A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a (Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém Vár utca 19.) címezve Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

I N D O K O L Á S

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 22/2022.(X.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa formájában annak a 65 év feletti nyugdíjasnak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft-ot).

„2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa formájában:

 1. a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti:
 2. aa) aktív korúak ellátására,
 3. ab) időskorúak járadékára,
 4. ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő igénybevételére, továbbá
 5. ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak,
 6. b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él,
 7. c) azoknak a családoknak, amelyekben 3 vagy annál több gyermeket nevelnek, vagy
 8. d) annak az 65 év feletti nyugdíjasnak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át és annak a 65 év alatti személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

 

Keczer Lajosné 2022. november 14. napján szociális tűzifa tárgyában kérelmet nyújtott Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteréhez.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 2/497-197/2022. számú határozatában a szociális tűzifa kérelmét elutasította, mivel a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő testületének a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 22/2022.(X.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelmi határt meghaladta a kérelmező egy főre jutó havi jövedelme.

 

A határozat a Rendelet 2.§ (1) bekezdés d) pontján alapul.

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 119. § (5) bekezdése alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint 2/497-197/2022- számú határozatok helyben hagyásáról döntött.

 

Az Ákr. 82. § (2) bekezdés c) pontja alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már nem változtatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha a másodokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

 

A hatóság intézkedik a döntés kézbesítése iránt. Erre figyelemmel felhívja a Képviselő-testület a polgármestert a döntés fellebbezővel történő közlésére.

 

A Képviselő – testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 142/A § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (2) bekezdése állapítja meg.

 

A Képviselő-testület javasolja, hogy forduljon támogatásért a Kiss József Alapítványhoz vagy a Badacsonytomajért Közalapítványhoz.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

                   a döntés közlésére 5 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

       Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

51/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felkéri a polgármestert a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 1. Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja, hogy a polgármester úr tárgyaljon a Tankerülettel a jelenlegi körzethatárok csökkentéséről.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

52/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2023/2024. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

 

Határidő: 2023. február 15.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

 Beszerzési szabályzatról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy azt szeretné, ha a testület előre dolgozna, ebben segíthet a pályázati referens. A kis összegű beszerzési eljárásoknál megtartaná a jelenlegi rendszert, de 1 milliónál nagyobb összegűek esetében a nyílt eljárás lehetőségét is meghagyná. A testület vagy egy munkacsoport a meghatározott szempontok alapján értékelné az ajánlatokat, így az elbírólónak könnyebb lenne a helyzete. A rendszert úgy alakítaná át, hogy meghagyná a lehetőséget az önkormányzat oldalán, hogy ezeket a felületeket használja fel a nyílt eljárás lefolytatásához, ne csupán meghívásos rendszert alkalmazzuk. A beszerzések kapcsán a költségvetésben előre szerepeljen egy összeg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az élet nem az elhangzott javaslatot bizonyítja. Kérték a képviselők ajánlását a beszerzési eljárások során, sok helyi vállalkozást megkerestek, akik még ajánlatot sem adnak., próbálunk a környékből keresni vállalkozókat. A költségvetésbe több ilyen sor szerepel, nem érti a felvetést.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy meghagyná a meghívásos rendszert, de biztosítaná a nyílt eljárás lehetőségét is. Regisztráció után kaphassák meg az érdeklődők az ajánlattételi felhívást, pld. a honlapon. Az önkormányzat iparűzési adót szed be, fontosnak tartja, hogy bárki adhasson ajánlatot, ezért kéri, hogy a nyílt eljárás maradjon meg a meghívásos mellett az 1 millió forint feletti beszerzéseknél.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha pld. Debrecenből jelentkezik valaki, annak is lesz lehetősége.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint nem életszerű, azt javasolja, hogy ilyen munkáknál kérjünk be a helyiektől árajánlatot. Úgy gondolja, hogy mindig meg vannak kérdezve, és vagy kapunk vagy nem tőlük választ.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő egyetért azzal, hogy a helyiek legyenek megszólítva, élvezzenek előnyt azonos feltételek esetében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a munka volumenjétől függően minden alkalommal megszólítjuk a helyieket, sokszor arra sem méltatják az önkormányzatot, hogy a telefont megemeljék.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a polgármester úrnak 1 millió forintig van hatásköre. Módosító indítványa, hogy a meghívásos eljárásoknál a testült döntsön 1 millió forint felett, az építési és árubeszerzési szolgáltatásoknál is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az életszerűség hozta ezt a változtatási javaslatot. Nincs olyan eset, ami 1 millió forint alatti, az árak úgy megemelkedtek.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az is lehet javaslat, hogy emeljük meg 3 millió forintra, így átruházott hatáskörben dönthet a polgármester.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő javaslata a szabályzatot nem érinti. Megvizsgálja a regisztráció lehetőségét arra, hogy a honlapon szerepeltessünk mindent.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha bejelentkezik egy idegen, távoli Kft., le kell ellenőrizni a hátterét, referenciákat kérni. Ha 3 árajánlatot kérünk be helyből és a környékről, azokat a vállalkozásokat ismerjük.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ha idegenből jön ajánlat, akkor a regisztrációhoz a szükséges mellékleteket be kell csatolnia, ez így működik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Forintos Ervin képviselő módosító indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

53/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Beszerzési szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat módosítására Forintos Ervin képviselő módosít indítványát -  a nyílt eljárás maradjon meg a meghívásos mellett az 1 millió forint feletti beszerzéseknél, hogy regisztráció után bárki adhasson ajánlatot - nem javasolja elfogadásra.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság által elfogadásra javasolt beszerzési szabályzatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat meghozza az alábbi:

 

54/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Beszerzési szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal nem javasolja elfogadásra.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elnézést kér, de arról volt szó, hogy a 3 millió forint lenne az értékhatár, ezért tartózkodott. Egyébként az eredeti beszerzési szabályzatot elfogadja.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy Hartai Béla képviselő javaslata nem volt módosító indítvány.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy most nem lehet újra szavazni, vissza fogjuk hozni a testület elé egy későbbi időpontban.

 

 

 1. Napirendi pont

       A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri a szavazásból való kizárását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

55/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A polgármester szavazásból való kizárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Török Zoltán alpolgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

56/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban, 14 munkanap pótszabadságban, és a 2020. december 31. napjáig ki nem adott munkanap szabadságban, mindösszesen 52 munkanap szabadságban állapította meg, melyből 2021. december 31. napján a ki nem adott szabadság mértéke 13 munkanap.
 2. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban, összesen 39 munkanapban állapítja meg.
 3. évi mindösszesen 52 munkanap szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

 1. Napirendi pont

       Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

57/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Hartai Béla bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

58/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről (szóbeli)

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a november 30-án tartott utolsó soros ülés óta köszöntöttük a Kolping Család Egyesületet 25 éves működésük okán. A Fő utca rekonstrukciója témájában tárgyaláson vett részt. A Balaton utca végén kialakítandó közlekedési csomópont egy norvég úr ingatlanához való bejutást nem teszi lehetővé. A terv alapján építették meg, de nem lehet bekanyarodni az ingatlanra. A BTTF képviselője azt mondta, hogy ott be kell tudni fordulni. Alpolgármester úr megpróbálta, de valóban nem lehet, ezért kértük a BTTF-t, hogy vizsgálják felül. Ez megtörtént, jelezték, hogy a tervmódosítás és engedélyeztetés költsége bruttó 1,5 millió forint. Kérik, hogy ennek a felét az önkormányzat fizesse ki. A badacsonyörsi kemping és stranddal kapcsolatban a Nemzeti Parknál történt egyeztetés, ahol a Főépítész úr képviselte az önkormányzatot, sok megoldandó feladat van. Az igazgatási szünet alatt sikerült a Tátika munkaterületet visszavenni a vállalkozótól. A két tartóoszlop elbontása miatt az épület összedőlt volna, ezért azt megvásároltuk. A VN. Kft. segítségével a korábban megvett kerítés felállításra került. Megkereste az önkormányzatot a Kisfaludy Ház jelenlegi üzemeltetője, mivel az idén lejár a szerződésük. Azt kérték, hogy lehetőleg ne halassza a testület az új pályázat kiírását az utolsó pillanatra, mielőbb tegye meg.  Kértük, hogy írják le az üzemeltetési tapasztalataikat, van-e olyan körülmény, amit az új pályázatban figyelembe kell venni. Átbeszéltük az általunk érzékelt problémákat, pld. a sátor kihelyezését, ami ugyanakkor mint esküvői helyszín népszerű. A Kodály utcai bejárás megtörtént. A Fő utca vonatkozásában azt javasolja, hogy a testület, a kivitelező és a BTTF vezérigazgatója egyeztessen, a kialakult helyzetről a testület kapjon tájékoztatást. Határidő módosításra fog sor kerülni, a rekonstrukció érinteni fogja a turisztikai szezont is. Közösen kell dönteni róla, nem szeretné felvállalni. Elmondja, hogy egy Madonna szobor felállítására kaptunk megkeresést, a 6 ha-os területet kérték erre a célra. Ezt a testület nem adja át. Közben felmerült, hogy másik településrészen kellene helyet találni, vannak olyan vélemények, hogy nem szabad elengedni ezt a lehetőséget. A beruházás 6 milliárd forint értékű és minimum 1,2 ha terület kell hozzá. Nonprofit kezdeményezés, fontos annak mérlegelése, hogy mennyire illeszkedne a település szellemiségéhez. Felvetődött, hogy a badacsonyi településrész nem lenne szerencsés a Ranolder kereszt közelsége miatt sem. Magánszemély vagy vállalkozás tulajdonában lévő terület is szóba jöhet. Nem akarnak helyszínt venni vagy elbirtokolni, egy olyan területet kérnek, amit erre a célra használhatnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő szerint a lakosságot mindenképpen meg kell kérdezni és a Turisztikai Egyesület véleményét is javasolja bekérni a döntés előtt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BTTF. vezérigazgatójával való egyeztetésen elhangzott, hogy az általuk tartott tájékoztatókra 60-80 ember jön el a Fő utca kapcsán, utána azok írogatnak a facebookra, akik ott sem voltak. A Katona szobor kapcsán is megoszlik a vélemény, egy helyi népszavazást megérne a Madonna szoborral kapcsolatos elképzelés.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a szobor megépítéséhez szükséges forrást világraszóló gyűjtésből kívánják megteremteni, ami akkor indul, ha meg lesz a helyszín. A nagyobb költséget a szobor talapzata és a föld alatti dolgok kiépítése jelentené.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem könnyű a helyzet. Ha megépülne, nagyon sokan jönnének megnézni, kérdés, hogy ezzel mit tud kezdeni a település. Az alapfilozófia az, hogy az emberek jelentős része elfordult az Istentől és a gyermekvállalástól. A különböző vallásokban elfogadott személy Madonna ahhoz, hogy példaként lehessen állítani az elkövetkezendő évszázadok embere elé.   A befolyt bevételt jótékonysági célra szeretnék fordítani, az, hogy az önkormányzat ebből kap-e valamit, megbeszélés kérdése. Az üzemeltetést nem az önkormányzattól várják.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a közmeghallgatáson elhangzott, hogy az iskola előtt megnövekedett a forgalom, szükség lenne egy zebrára. A Fő utca rekonstrukciója során felszedett kockakővel kapcsolatosan kér tájékoztatást. A mennyiséget látva javasol ingatlanonként 1 db-ot felajánlani a lakosságnak a település történelme miatt, amennyiben igényt tartanak rá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezek a kövek különböző méretűek, lesznek olyanok, melyet a BTTF. nem vesz meg. A Városháza és a kilátó építésekor a lakosságnak téglajegyek vásárlására volt lehetősége, amivel sokan éltek. Itt most ingyen kapnák a követ. Elmondja, hogy az iskola előtti átkelőhellyel foglalkozunk. Ha a Fő utcát felbontják, nem lehet a félpályás közlekedést sem biztosítani. Fel kell készülni a Kert utca megnövekedő forgalmára, arra, hogy hogyan teremtsünk ott alternatív parkolóhelyeket. A beruházást követően sem lesz az üzletek előtt parkolóhely.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a kockakő beszerzési eljárása sikertelen volt, a vállalkozók nem adtak ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakossági kezdeményezés eredeti célja az volt, hogy a Fő utcai beruházáshoz adjuk el a követ, az kerüljön vissza az útba, nem kőkereskedelemről van szó.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy találtak néhány helyet, ahol bontott bazaltkövet lehet vásárolni, 3-7 eFt/m2 áron. Amit a BTTF ajánlott darabárban, azzal 7,5 eFt/m2 árat jelent. A Balaton utcában sok kő maradt még, kiszedik és a VN. Kft. telephelyére deponálják be.  Ha elkezdik bontani a Fő utcát, nem lesz hely, ahová lerakják. Fontos, hogy visszakerüljön az útba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a követ a városban kisebb közterületeken is fel lehet használni, mert a múltunkhoz tartozik.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az előző testületi ülésen felmerült az alsó bazársornál kialakult helyzet, ami információja szerint kivizsgálásra került. Erről kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az illemhely vonatkozásában megjelent egy nagy villanyszámla. Az üzemeltető kérte, hogy vizsgáljuk ki az esetet. A korábbi évektől jelentősen eltérő összegről van szó, a Jegyző úr a vizsgálat eredményéről tájékoztatást fog adni. Az önkormányzat a különbözetet kifizette, reméljük megoldódik a probléma.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az adóbehajtásról lenne szó. Ha egyszer valami történik, az semmi, ha kétszer az véletlen, ha többször, az véleménye szerint szándékos. Az előző testületi ülésen kérte a szerződésről való tájékoztatást, a mai napig nem kapta meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a szerződést valaki kijuttatta a hivatalból, ennek a vizsgálata szintén folyik. Testületi ülés után a szerződést átadja a képviselő úrnak.

 

Hartai Béla képviselő több együttműködést kér a Jegyző úrtól ahhoz, hogy megfelelően el tudja látni a közfeladatát. A jövő hétre kér egy időpontot, ahol az önkormányzat ingatlanjainak bérbeadására vonatkozó szerződéseket, közüzemi számlákat meg tudja nézni. Ebből adódóan is sok a szóbeszéd.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs akadálya.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a badacsonyi strandi büfék pályáztatása hogyan történik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy testületi döntés még nem született. Arra vonatkozóan szükséges döntés, hogy az ilyen típusú bérbeadások a testület kezébe kerülnek. Ha ez megtörténik, onnantól a badacsonyi strand pályázatát a Képviselő-testület fogja lebonyolítani az irodájában elhangzottak szerint, a közakarat alapján. Az ügyvéd urat megkértük, hogy ebben működjön közre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa keretében a gasztro-kulturális programokra kiírt pályázat határidejét január 31-ig meghosszabbították. Három altémában 5-5 millió forinttal lehet pályázni a települési önkormányzatoknak is. Javasolja a Borhét és a Szüret esetében beadni a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nem adott be ebben a témában pályázatot, a 15 milliós pályázat megvalósítása is komoly előkészítést jelent. A Turisztikai Egyesület kérte, hogy az NKA pályázat érdekében próbáljon segíteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy a Turisztikai Egyesület a saját programjaira adott be egy ilyen pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a szóbeli beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

59/2023. (I.25.) képviselő-testületi határozat

Két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 12.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Forintos Ervin

                                                                képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!