2018.09.03. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 21/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 3-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Laposa  Bence                                képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                       képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                             (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető           (2 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

267/2018. (IX.03.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyvhitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

268/2018. (IX.03.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 3-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program V. ütem D.IV. pályázati kategória

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program V. ütem D. IV. pályázati kategória (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program keretében a Tatay Sándor Általános Iskola területén létesülő kültéri kézilabda pálya építéséhez pályázat benyújtására van lehetőség. A projekt összköltsége 32.500 eFt, az önrész mértéke pedig 9.750 eFt, mely összeg a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a pályázat benyújtását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

369/2018. (IX.03.) Képviselő-testületi határozat

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program V. ütem D.IV. pályázati kategória   - Tatay Sándor Általános Iskolában megvalósítandó projektről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program V. ütem keretében a 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. 2488/5. hrsz. cím alatt lévő ingatlanon a Tatay Sándor Általános Iskola területén létesülő kültéri kézilabda pálya építéséhez kapcsolódóan pályázat benyújtását elrendeli és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a nyilatkozatok aláírására.

A projekt összköltsége: 32.500.000,- Ft

Az önrész mértéke: 9.750.000,- Ft, mely az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                     Laposa Bence

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!