2018.08.29. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 20/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 29-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Bolla József                                     ügyvezető

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (4 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit a hosszú nyári szünetet követő első soros ülésen. Elmondja, hogy a júniusi soros ülés óta 4 alkalommal volt rendkívüli ülés, különböző határidős feladatok miatt.  Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

329/2018. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 26 nyílt napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Wolf Viktória jegyző sürgősségi indítványként javasolja felvenni a „Tatay Sándor Általános Iskola kérelmei” című napirendet. Javasolja a meghívó szerinti 19. napirendi pont, „Pál-Kiss Nikolett kérelme üzlethelyiségre” című napirend levételét. Kérelmező levelében azt a szándékát fejezte ki, hogy a majdan megépülő üzletekre pályázni szeretne, de ez még idő előttinek tűnik. Így 26. napirendi pont képezné a mai munka alapját.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javasolt módosítással a 26 napirendi pontot a mai munka alapjául elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

330/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 29-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi „Tatay Sándor Általános Iskola kérelmei (sürgősségi indítvány)” című napirendet, nepirendjéről leveszi a „19. Pál-Kiss Nikolett kérelme üzlethelyiségre” című napirendet és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 29-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 2. Bölcsődei ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 3. Ösztöndíj programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról és Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Támogatási szerződés módosításáról (1)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. 028/9. hrsz-ú ingatlan (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 1812. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Schramm László vételi szándéka Badacsonytomaj 2267. hrsz-ú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Földházi János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Káli Ferenc és Sabján Ernőné ingatlan felajánlása Bt. 0141/84. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Magyar Állam részére víz és szennyvíz csatorna szolgalmi jogról történő hozzájárulásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Dr. Pogány István tűzcsap kiépítés költségének megtérítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Harsányi Gábor kérelme tábla kihelyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. 2018. évi Balaton Díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tatay Sándor Általános Iskola kérelmei (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a gyermekszállítást a határozat visszavonásáig vállalni javasolja.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

331/2018.(VIII. 29.) képviselő-testületi határozat

Az óvoda és iskola kérelme a gyermekek szállítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 2018/2019. tanévtől kezdődően biztosítja önkormányzati gépjárművel Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a bejáró gyermekek intézménybe, valamint haza történő szállítását az előző évek gyakorlatának megfelelően, jelen határozat visszavonásáig.

 

Határidő: 2018. szeptember 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

2./ Napirendi pont

Bölcsődei ellátásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bölcsőde szeptember 3-án történő indításának minden feltétele adott, ez a döntés az utolsó eleme a folyamatnak. Az építkezés befejeződött, az átadás-átvétel, a leendő dolgozók felvétele megtörtént. A Társulási Tanács a vonatkozó dokumentumokat módosította. A beruházás átadó ünnepségére a bölcsőde működésének megkezdését követően hamarosan sor kerül. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával és a rendeletalkotással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete)

3./ Napirendi pont

Ösztöndíj programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, további pontosítással.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az állandó lakosok közül 57 gyerek lenne jogosult az ösztöndíjra életkora alapján, és a lakcímnyilvántartás adatai szerint, de eőfordulhat, hogy közöttük még vannak 8. osztályos tanulók, vagy akik már befejezték a középiskolát. Javasolja, az előzetesen elhangzottak szerint, hogy azok kaphassák meg az ösztöndíjat, akiknek a tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et, melyet az előző év végi bizonyítvány másolatával kell igazolni. A pályázatok elbírálására szeptember végén kerül sor, a támogatás 12 hónapig adható 12.175,- Ft összegben. Tájékoztatja a testületet arról is, hogy a Kormányhivatallal egyeztetett a bizottsági ülés óta és részükről javasolt pályázati eljárás keretében lefolytatni, mint rendeleti szinten szabályozni a rendszert.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

332/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíj programhoz kapcsolódó pályázati felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri annak közzétételére Krisztin N. László polgármestert.

.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy gyakorlatilag a vagyon pontosítása történt meg a bizottsági ülésen elhangzottak szerint. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2018.(IX.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete)

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról és Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Kéri, hogy mindkettőről szavazzon a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 2018. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

333/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozata

2018. évi közbeszerzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2018.(III.07.) határozatával jóváhagyott „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és elfogadja azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

334/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozata

Közbeszerzési Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát” az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

6./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az I. félévről szóló beszámoló nem jogszabályi kötelezettség, de fontosnak tartja, hogy a gazdálkodásról áttekintést kapjon a fenntartó. Felhívja a figyelmet a szigorú gazdálkodásra, a kiadások tekintetében az év elején elfogadott előirányzatokat tartani kell, ez alól kivételt a rendkívül indokolt esetek képezhetnek meglátása szerint. Az önkormányzat és intézményei takarékos gazdálkodást folytatnak.

 

Krisztin N. László polgármester a TV. nézők kedvéért ismételten elmondja, hogy a bizottsági ülésen a polgármester és alpolgármester, illetve minden képviselő jelen van, a napirendek részletes vitája ott történik. Ha nem merül fel időközben egyéb körülmény, a testületi ülésen gyakorlatilag csak szavazásokra kerül sor. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

335/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei  2018. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő:   elfogadás azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy visszatérő napirendről van szó, a korábban meghozott döntések átvezetése történik a költségvetésen. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2018.(IX.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

32/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 10. melléklete)

8./ Napirendi pont

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a gazdasági szereplők vonatkozásában a testületi ülésen hozzon döntést.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kisfaludy út és környezetének fejlesztésére 419 millió forintot nyert önkormányzatunk, a kiviteli tervek elkészülte és engedélyeztetése után a közbeszerzési eljárást megindíthatjuk. Nettó 300 millió forintos költséghatárig van lehetőség a meghívásos eljárásra, melynek keretében minimum 5 gazdasági szervezetet kötelező megszólítani. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy jelen esetben is a badacsonyi alsó park és strandbejárat közbeszerzésénél meghatározott cégek legyenek nevesítve. Fontos, hogy több érvényes, pénzügyileg elfogadható ajánlat legyen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségnek elküldtük az előzetesen felsorolt 9 céget, melyek közül nem javasolják azokat, - TERRA GATE Kft. és a MAÉP GENERAL Kft. - akiknek a NAV felé pl. nyilvántartott köztartozásuk van, illetve az üzleti eredményüket is figyelembe vették. Javasolják, hogy szakmai szempontból kerüljenek be a meghívandók közé a következők: DATI-SPED Kft, GÁDOR Kft., Szorgos Fuvar Kft., POSSIBUILD Kft., Víz-Szerviz-Építő Kft. A Folyondár’2008. Kft. és a VEMÉVSZER Kft. is szerepelnek még a listában.

 

Kun István képviselő nem javasolja a nettó 268 millió forintos ajánlatnál magasabb összegű pályázat elfogadását, mert ha a megvalósítás többe kerülne 300 millió forintnál, az eljárás már nem működhetne meghívásosként. A VEMÉVSZER Kft. a Városháza kapcsán is magas ajánlatot adott, nem javasolja a meghívását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Kft. a Tájház udvar kapcsán lett megszólítva, illetve az alsó park és strandbejárat kapcsán. Jelenleg az alánlatok bírálata folyik.

 

Krisztin N. László polgármester 8.23 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 8.38 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzés kapcsán a közbeszerző anyagát várjuk. Javasolja a napirend felfüggesztését annak megérkezéséig. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

336/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról” című napirend tárgyalását felfüggeszti.

.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

9./ Napirendi pont

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, az ajánlatokról a testület ülésén javasolja a döntést meghozni.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a beérkezett ajánlatokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére ajánlatot adott be Takács Balázs Veszprém bruttó 500 eFt, Szabó Csilla Székesfehérvár bruttó 800 eFt, Kállai Éva Székesfehérvár bruttó 1 millió forint összegben. A legjobb ajánlatot Takács Balázs adta, aki már az önkormányzat kerékpáros pályázatához készített egy megvalósíthatósági tanulmányt. A megbízási szerződés a pályázatban elszámolható keret mértékéig megkötésre kerülhet.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Takács Balázs felkérésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

337/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedés-fejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan Megalapozó dokumentum elkészítése tárgyában Takács Balázzsal (székhely: 8200 Veszprém, Ifjúság utca 4/1.) köt szerződést bruttó 500.000 Ft (azaz bruttó ötszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem akcióterületi tervének elkészítésére egy korábbi eljárásban Bozzay Balázs féle céget hirdettük ki nyertesnek, de nem vállalják a felkérést. Emiatt javasolja, hogy többet ne kapjon meghívást semmiféle önkormányzati munkára.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kapacitás hiányában nem tudják vállalni. Ebben az eljárásban Takács Balázst, Szabó Csillát és Kállai Évát kerestük meg. Takács Balázs 1 millió, Szabó Csilla, 1,4 millió, Kállai Éva 1,5 millió forintért vállalja a terv elkészítését. A legtöbb referenciával Takács Balázs bír, aki dolgozott már hasonló TOP-os projektekben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Takács Balázs megbízását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

338/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan akcióterületi terv elkészítése tárgyában a Takács Balázzsal (székhely: 8200 Veszprém, Ifjúság utca 4/1.) köt szerződést bruttó 1.000.000 Ft (azaz bruttó egymillió forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása - Zöld infrastruktúra-fejlesztési és fenntartási akcióterv - elkészítésére nem érkezett be ajánlat.

 

Laposa Bence képviselő javasolja ismét megszólítani Takács Balázst azzal, hogy mint a másik két pályázat nyertese, ezt a feladatot is vállalja be.


10./ Napirendi pont

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Támogatási szerződés módosításáról (1)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

339/2018 .(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Támogatási szerződés módosításáról (1)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-2018.04.25. napján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosító számon a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával kötött támogatási szerződés előterjesztés szerinti,  IKT-2018-618-I1-00003922 iktatószám alatti „Támogatási Szerződés 1. számú módosítása” szerződést elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző,

projektmenedzser

11./ Napirendi pont

028/9. hrsz-ú ingatlan (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Ranolder ház tekintetében tulajdonosváltás lesz. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van, melyet 135 millió forint kifizetésével gyakorolhat. A bizottság úgy látja, hogy ez a forrás nem áll rendelkezésre, illetve az ingatlan megújítására sincs fedezet. Az önkormányzat egy 2 milliárdos fejlesztési csomagot kíván megvalósítani, melyhez a 2016-ban leadott árakat nem lehet tartani, saját forrást kell hozzátenni. Ezért javasolta a bizottság, hogy az elővásárlási joggal ne éljünk.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

340/2018.(VIII. 29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 028/9 hrsz-ú ingatlannal (Ranolder Ház) kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 028/9 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 3972 m2 területű műemlék besorolású külterületi ingatlan, természetben 8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos  utca 8. szám alatt található Ranolder Ház tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

megküldésre 3 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester 8.44 órakor szünetet rendel el

A Képviselő-testület ülése 8.50 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kun István képviselő szerint a testület nem akarja eladni a szőlőterületet minden áron. Kérdezi, hogy ennek ellenére miért pályáztatjuk.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy már sokszor elmondta a véleményét, nem kíván hozzászólni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

341/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz

b)  területe: 6593 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)  műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

 1. 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. 3. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)     A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)     Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. szeptember 14. 10,00 óra.

c)      Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)     Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)       Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)     Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)       A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)       A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)      Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.        A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)  jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.     Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.     A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.     A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.     Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.     Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. szeptember 14. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)      A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)      A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)      A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)      Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)      A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-      a versenyeztetés helyét, idejét,

-      a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-      a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-      az induló licit mértékét,

-      a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-      a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-      a megjelentek aláírását,

-      a jelenléti ívet.

f)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)      A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)      Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)      Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)      Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)      Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)      A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)      A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *

 

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2  –

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fűzfa utcában lévő ingatlanon a korábbi probléma a szennyvízátemelő miatt megoldódott, így talán nagyobb esély van az értékesítésére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

342/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)     területe: 3843 m2

c)      megnevezése: beépítetlen belterület

d)     műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. szeptember 14. 10,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)     Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. szeptember 14. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)     Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)     Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)     Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

III. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1812. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rendkívüli ülés keretében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ügyvéd úr segítségével megvizsgáltatta az ingatlan mobilizálhatóságát, tekintettel arra, hogy rendkívüli rossz állapotban van az épület és évről-évre tovább amortizálódik. Az önkormányzat a vagyonrendeletét rendszeresen áttekinti, megállapította, hogy sem saját forrásból, sem pályázati úton nincs lehetősége a megújítására. A működtetéshez a funkciót is meg kell találni. Mindezek figyelembevételével került sor a pályázat kiírására, melyre vételi ajánlatot tett az Andonik Kft. az értékbecslésben szereplő 40.991.000 Ft összegben. A letett felújítási és turisztikai koncepció vonzó a testület számára. A felújítást 6 hónap alatt szeretnék elvégezni és sportolók pihenését biztosítani az épületben. Az ügyvéd úr a szerződés kidolgozásában részt vesz, hogy a vállalások ellenőrizhető és szankcionálható módon jelenjenek meg. A pályázat érvényes, az óvadékot a pályázó befizette, a koncepciót letette.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy van-e valamiféle joga az ingatlannal kapcsolatosan a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bejelentették, hogy szívesen hoznának olyan vállalkozót, aki hasznosítja, de ilyen jellegű hivatalos megkereséssel nem találkozott. Szó volt arról, hogy megtekintik, nincs tudomása róla, hogy megtörtént-e.  Jó példaként említi a Vánkos Panziót a régi örsi kocsma helyén, ahol színvonalas vendéglátó tevékenység zajlik, bizonyos szinten közösségi funkciót is befogadnak, szüreti bált szerveznek, stb. Remélhetőleg az un. Angol ház új tulajdonosa is bevállal hasonló missziókat, az örsi lakosoknak biztosít bizonyos szolgáltatásokat, pld. az egyesület elnökségének megfelelő helyet az üléseikhez. Megjegyzi, hogy mintegy ¾ éve összehívta a testületet egy vagyongazdálkodással kapcsolatos képviselői fórumra, ami időpontegyeztetési problémák miatt meghiúsult. Október végén, november elején erre sort kell keríteni. A vagyongazdálkodás rendkívül fontos, a megfelelő irányvonalakat meg kell határozni. Ez történhet külső cég megbízásával, plusz kolléga felvételével, mert most viszonylag ad-hoc jellegű a vagyongazdálkodásunk. Koncepcionálisan kell vizsgálni ezt a kérdéskört. Az un. Angol házra folyamatosan költeni kell, az udvart a VN. Kft. rendezi, adó nem folyik be, mivel az önkormányzat tulajdona. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

343/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1812 hrsz-ú (Angol ház) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  megismerte és elfogadja az ANDONIK Kft. (2300 Ráckeve, Szent Vendel utca 24.; képviseli: Nagy Anett ügyvezető) vételi ajánlatát, és az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 1812 hrsz-ú ún. Angol-ház elnevezésű, természetben a 8257 Badacsonytomaj (Badacsonyörs) Kiserdő utca 1. szám alatti, „kivett hétvégi ház, udvar” megnevezésű ingatlant 40.991.000 Ft összegen értékesíteni kívánja.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázót a döntésről értesítése.

3.  felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.

4.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

5.  felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal,

értesítésre 5 nap

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

15./ Napirendi pont

Schramm László vételi szándéka Badacsonytomaj 2267. hrsz-ú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felkéri a hivatalt a Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezésére.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Ringa melletti területre vonatkozóan az előterjesztést a következő soros ülésre tudjuk előkészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester úgy látja, hogy a Hivatalnak nem lesz kapacitása a telekalakítással kapcsolatos ügyintézésre. Javasolja egy projektszervezet megbízását, aki tárgyal a tulajdonosokkal. Van, aki 10 éve próbálja a Ringa melletti területen a telekalakítást véghez vinni, de nem sikerült. A kérelemhez visszatérve a József Attila út folytatásában lévő nadrágszíj telkek között van egy önkormányzati terület, melyet Schramm László meg szeretne vásárolni. Az lenne a város érdeke, hogy hasznosuljanak ezek a területek, ehhez telekösszevonásra, majd lakótelkek kialakítására van szükség. A HÉSZ mindkét helyen lehetőséget ad erre. De mivel 99 %-ban magántulajdonról van szó, az önkormányzat külső szemlélőként van jelen. Az egyik tulajdonos többször megkereste az önkormányzatot a telekalakítási szándékával, de a közművek és közút kiépítéséhez sincs jelenleg forrásunk. Nem segítenénk a folyamatot, ha az önkormányzati tulajdonban lévő területeket eladnánk. Ez a bizottsági javaslat lényege is.

 

Forintos Ervin képviselő a Hársfa utcával szemben kialakított virágkertészetről kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy engedéllyel rendelkeznek.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a VN. Kft. a virágvásárlás kapcsán vegye fel velük a kapcsolatot. Kérdezi, hogy a kérelemmel kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

344/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Schramm László vételi szándéka Bt. 2267 hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. megismerte dr. Horváth Tibor ügyvéd, mint Schramm László, 8258 Badacsonytomaj, Pöltenberg utca 7. szám alatti lakos jogi képviseletében eljáró megbízott szándékát a Badacsonytomaj 2267 hrsz-ú ingatlan vételi szándéka tekintetében, azonban nem kívánja adásvétel útján értékesíteni a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező 2267 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő:     azonnal

értesítésre 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Ringa melletti területen kialakítható építési telkek feltérképezését kiadta előkészítésre. Javaslatot kér arra, hogy milyen cég vonható be.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ha valaki tud ilyen feladattal működő céget, jelezze a Jegyző asszony felé.

 

Kun István képviselő javasolja megkeresni azt az urat, aki már foglalkozott a kérdéssel, ő meg tudja mondani, hogy érdemes-e tovább próbálkozni, vagy inkább el kell engedni ezt a témát.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő soros ülésre készüljön egy anyag a Ringa mellett kialakítható építési telkek ügyében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

345/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

„Ringa melletti területen” kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt a „Ringa melletti területen” kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezésére, melyhez kapcsolódó előterjesztés előkészítését elrendeli.

Határidő:   azonnal

előkészítésre 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

16./ Napirendi pont

Földházi János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Földházi János kérelmét a bizottság befogadta. A bizottság javasolta, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg, hogy a garázs alatti terület kiszabályozható-e, Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr pedig adjon írásos tájékoztatást a jogi lehetőségekről. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

346/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Földházi János ingatlan vételi szándéka

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Földházi János 8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 7. szám alatti lakos a Badacsonytomaj 34/3 hrsz-ú ingatlanon álló 25 m2 területű garázs alatti földterületre vonatkozó vételi szándékát.
 2. 2. felkéri a Műszaki Osztály, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a kérelmező által épített garázs alatti földterület a telekalakítási szabályok szerint külön helyrajzi számon feltüntethető-e, a terület megosztása lehetséges-e.
 3. 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a szükséges jogi lehetőségekről adjon írásbeli tájékoztatást a tulajdonos önkormányzat és kérelmező felé.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 15 nap

szükség szerint a testület soron következő ülése(i)

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

17./ Napirendi pont

Káli Ferenc és Sabján Ernőné ingatlan felajánlása Bt. 0141/84. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy egy nagy osztatlan közös területről van szó, sok tulajdonossal. Nem tudjuk, hogy melyik a felajánlott terület, nincs megosztási vázrajz.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez komoly érv az elutasításra. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

347/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Káli Ferenc és Sabján Ernőné ingatlan felajánlása Bt. 0141/84 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Káli Ferenc (8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 37/8.), és Sabján Ernőné (8300 Tapolca, Véndek út 41.) a Badacsonytomaj 0141/84 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosainak felajánlását nem fogadja el, az önkormányzat nem kívánja az ingatlan tulajdonjogát megszerezni.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

Magyar Állam részére víz és szennyvíz csatorna szolgalmi jogról történő hozzájárulásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Lasancz Tamás tervezőtől kapott plusz anyagot kiosztottuk. Az Erdős utca tekintetében is hasonló a helyzet. Ha a testület befogadja, akkor a 059. hrsz-ú ingatlanra is szeretnénk kezdeményezni a szolgalmi jogi megállapodás aláírását, ahol magántulajdonosok összefogásával épül ki a víz és szennyvízcsatorna hálózat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával a Jegyző asszony által tett kiegészítés beépítése mellet egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

348/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Magyar Állam részére vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéséhez történő hozzájárulás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat tulajdonában álló Badacsonytomaj 1823 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára a 8/588/2018 záradékolási számú változási vázrajz alapján ivóvíz vezeték építéséhez szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jogi megállapodás és a változási vázrajz aláírására.
 2. 2. az önkormányzat tulajdonában álló Badacsonytomaj 059 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára a Epres Tibor (8300 Tapolca, Tavasz köz 2.) Sz-4/2018. munkaszámú változási vázrajz alapján vízvezeték és szennyvízvezeték építéséhez szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a vízvezetési és szennyvízvezetési szolgalmi jogi megállapodás és a változási vázrajz aláírására.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal

megkötésre elfogadást követő öt napon belül

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

19./ Napirendi pont

Dr. Pogány István tűzcsap kiépítés költségének megtérítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ilyen kérelemmel a jövőben is fog találkozni a Képviselő-testület. Az előterjesztésben az szerepel, hogy az önkormányzat kötelezettsége a tűzcsapokat kiépíteni. Jelen esetben a kérelmező megcsináltatta a tűzcsapot ahhoz, hogy a használatbavételi engedélyt megkaphassa. Most viszont az önkormányzat felé benyújtotta az igényét a teljes összeg megtérítésére. Precedens értékű döntésről van szó, azt kell eldönteni, hogy hogyan viselkedjen az önkormányzat a jövőben hasonló esetekben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy informálisan részletesen tájékoztatni fogja a testületet. Tavaly átkerült a víz és szennyvíz közmű az állam tulajdonába, azonban a tűzcsap elhelyezési kötelezettség megmaradt az önkormányzatoknál. Egyetért a bizottság álláspontjával. Az ügyfél az épület engedélyeztetésekor már birtokában volt az előírásnak. A víznyomás az utcában biztosított. Nem ismert számunkra, hogy miért kellett a tűzcsapot kiépíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mivel kötelezték, meg kellett csinálni. Viszont előtte kellett volna az önkormányzatot megkeresnie.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a műszaki tartalmat növelő beruházásokat – ide tartozik akár a tetőtér beépítés is – a jogszabályok szerint kell végrehajtani. Úgy gondolja, hogy ebben az esetben az építtetőnek kell a tűzcsap elhelyezését finanszírozni. Középtávon vezérlő elv lehet a testület számára, hogy ettől akkor lehet eltérni, ha nem magáningatlanról van szó, hanem olyan üzleti beruházásról, amely tevőlegesen hasznot hoz a településnek.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ebben az évben 4 hasonló eset volt, de nem fordultak az önkormányzathoz. Kérelmező az építési engedély kiadásakor már tudta, hogy ki kell építenie a tűzcsapot. Javasolja, hogy az önkormányzat ne támogassa a kérelmet, ezzel lavinát indítana el.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a BonVino Hotel építésekor három külső tűzcsapot kellett kialakítani, de nem kérték hozzá az önkormányzat támogatását.

 

Laposa Bence 9.17 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

349/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

dr. Pogány István tűzcsap kiépítés költségének megtérítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Pogány István, 1137 Budapest, Pozsonyi u. 36. II/2. szám alatti lakos kérelmét megismerte és a kérelmező által a Badacsonytomaj 642 hrsz-ú közterületre kiépített tűzcsap költségeihez nem járul hozzá.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

20./ Napirendi pont

Harsányi Gábor kérelme tábla kihelyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy táblakihelyezési ügyekben előzetesen kikérjük a rendőrség véleményét, illetve megkeressük a Magyar Közútkezelőt is, ha érintettek az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Római úton való közlekedéssel foglalkozni kell. Pld. az autók a Hősök kertjével szemben az újonnan kialakított járdán parkolnak, az egész úton balesetveszélyes állapotok vannak. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy az októberi soros ülésre terjessze be a testület elé.

 

Laposa Bence képviselő 9.20 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

350/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Harsányi Gábor kérelme tábla kihelyezésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Harsányi Gábor 8261, Badacsonytomaj, Nyár utca 11. szám alatti lakos a Badacsonytomaj 1298/1 hrsz. ingatlanra vonatkozó közlekedési tábla kihelyezési kérelmét megismerte, azonban nem tartja indokoltnak „Várakozni tilos kivéve áruszállítás” tábla kihelyezését és az áruszállításhoz nélkülözhetetlen felhajtó kialakítását az ABC parkolóhoz.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

21./ Napirendi pont

2018. évi Balaton Díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem tesz javaslatot a 2018. évi Balaton Díjra.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

351/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

„2018. évi Balaton Díj”-ról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tesz javaslatot a „2018. évi Balaton Díj”-ra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

22./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld Város I-ben szerepelő Badacsony ABC parkoló előtti tér felújítása és a strandi fejlesztések befejeződtek. Az ünnepélyes átadás időpontját meg kell határozni. A Zöld Város I. Tájház udvar felújítására a közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, az ajánlatok értékelése zajlik a közbeszerző által. A munkaterület átadására szeptember közepén kerülhet sor. A badacsonyi alsó park önkormányzati részére és a strand bejáratra a közbeszerzési eljárás kiírása egy csomagban bármikor megtörténhet, bár a folyamatot a Magyar Turisztikai Ügynökséggel folytatott tárgyalás sorozat kissé fékezte. Az óvoda felújítás és bölcsőde kialakítás elkészült. Az Egészségház programot a Széchenyi Programirodától a napokban ellenőrizték, az építési rész elkészült, az eszközbeszerzés van vissza. A Zöld Város II. programnál a Felső bazársor, a nagypark és a Halászkert parkoló felújítás kiviteli terveinek egyeztetése folyik. Felmerült a szolgalmi jogok kérdése. A Bíró család részére a tervező által letett anyagot eljuttatta, a helyszíni bejárás megtörtént. Az ügyvéd úr készíti a szerződéstervezetet. Ezután kerülhet sor a közbeszerzésre és a beruházásra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az energetikával kapcsolatosan az eljárás megindítására felkértük a közbeszerzőt, kb. 2 hét múlva indítható. A tervezői költségbecslés véglegesítésére várunk. A kerékpáros pályázat hiánypótlás alatt van, az első ütem határideje pénteken jár le. A vállalkozók a szükséges nyilatkozatokat megtették, a jövő héten az ajánlatok végleges értékelése megtörténik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a GINOP pályázatról már volt szó. Jelenleg két pályázat előkészítése van folyamatban. Egyik az MFÜ kapcsán, a másik az iskolai kézilabda pálya burkolatának felújítása.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Tájház udvar és park felújítása során az ott lévő üzletek működése akadályoztatva lesz, a munkálatok max. fél évig tartanak. Sokan reklamáltak emiatt, illetve azért, hogy kevesebb lesz a parkoló. Elmondja, hogy a parkolási problémát próbáljuk megoldani, pld. az iskola előtt több autó parkolására lesz lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 51 milliós pályázatot nyert el, melynek egyik eleme a parkolók kialakítása, illetve elektromos busz beszerzése. A tervek elkészültek. Megköszöni Orbán Péter alpolgármesternek a badacsonyi alsó park és strandbejárat kapcsán a közreműködését. A műszaki ellenőrrel együtt áttekintették a projektek műszaki tartalmát, a pontosításokat megtették, így a közbeszerzés műszaki tartalma összeállt.

 

Nagy Lajos képviselő a Kisörsi utca felújításával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy Belügyminisztériumi pályázat keretében történne ennek az utcának a felújítása, melynek eredményéről írásos értesítést még nem kaptunk. A BonVino előtti járda, a József Attila utcai járda III. üteme és ez az út szerepel a pályázatban. Jó lenne a munkákat októberben megcsinálni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázati tájékoztatót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

352/2018. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

353/2018 .(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

24./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a VN Kft. ügyvezetőjének és a VN Kft. dolgozóinak jutalmazásáról hozza meg döntését.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy miután a strandi beruházások minden szempontból történő lezárása megtörtént, Orbán Péter alpolgármesterrel levélben javasolták a VN. Kft. ügyvezetőjének a jutalmazását, illetve az ügyvezető javasolta néhány, a programban résztvevő dolgozó jutalmazását. A dolgozók jutalmazására 700 eFt-ot jelöltek meg, az ügyvezető jutalmazására nem tettek számszaki javaslatot.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy az ügyvezető úr döntse el, hogy hogyan osztja fel a 700 eFt-os keretösszeget. A VN. Kft. ügyvezetőjének és az alpolgármester úrnak 2 havi juttatást javasol biztosítani.

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni a javaslatot, de a jutalmazásból szeretne kimaradni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a testületet, hogy az alpolgármester úr megjegyzését a határozati javaslat megfogalmazásakor figyelembe vegye-e.

 

Kun István képviselő javasolja az alpolgármester úr munkájának az elismerését is.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a VN. Kft. ügyvezetőjének jutalmazását 2 havi munkabérének megfelelő összegben támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

354/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Jutalmazásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerve Bolla József ügyvezetőnek a strandfejlesztéssel kapcsolatos projektben végzett munkáját, a VN Kft. ügyvezetőjének jutalmazását javasolja két havi munkabérének megfelelő összegben a munkáltató polgármester felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a programban résztvevő, ügyvezető által javasolt dolgozók jutalmazására 700 eFt keretösszeg biztosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

355/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Jutalmazásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerve a strandfejlesztéssel kapcsolatos projektben végzett munkájukat a VN Kft. dolgozóinak jutalmazását javasolja az ügyvezető felé mindösszesen 700 ezer Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Orbán Péter alpolgármester jutalmazását 2 havi illetményének összegéig támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Orbán Péter alpolgármester személyes érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

356/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester szavazásból történő kizárásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a két havi illetménynek megfelelő jutalmazással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

 

357/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Jutalmazásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerve a strandfejlesztéssel kapcsolatos projektben végzett munkáját Orbán Péter alpolgármester részére két havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a Költségvetési- és adóosztályt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin képviselő Mékli Károly tulajdonában lévő strandi üzlet ügyében, illetve a Spar telek kapcsán kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr megvizsgálta a Spar telekkel kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket, melyről írásos összefoglalót küldött. Ezt a mai napon megküldi a képviselők részére. A strandi üzlettel kapcsolatos földhivatali és építéshatósági munkaanyag a tulajdonos kezében van. Az építmény pontos méretének tisztázása után lehet a szerződést megkötni, mivel a földhivatali és a valós állapot nem egyezik.

 

Bolla József ügyvezető megköszöni a Képviselő-testület hozzáállását a céget érintő szavazás kapcsán. A TV. nézőknek elmondja, hogy a három strand felújítására kiírt pályázatot a VN. Kft. nyerte meg, ami sok többletmunkát jelentett, munkaidőn túl és hétvégén egyaránt. Bebizonyosodott, hogy a Kft. képes ilyen volumenű munkák levezénylésére, bár ezt a Jegyző asszony, Gerencsér Tamás ügyintéző, Orbán Péter alpolgármester hathatós segítsége nélkül nem tudták volna megoldani. Az egész projekt 8 hónapot ölelt fel. Sok pozitív visszajelzés érkezett, a strandok színvonalasan működtek. Javasolja, hogy a szezon után ünnepélyes keretek között történjen meg a megújult strandok átadása mindenki örömére.

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni a jutalmat, illetve a kollégák segítő együttműködését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

358/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

25./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskolai kézilabda pálya burkolatának felújítására lenne lehetőség. A Kézilabda Szövetség kapott egy bizonyos keretet az Államtól, melyre pályázatot írtak ki. A 2010-11-ben készült burkolat már szinte használhatatlanná vált, nem lehet rajta labdát vezetni. Az iskola kézilabda sportágban elért eredményei országos szintűek. Szeptemberben kell beadni a pályázatot, melyhez az előkészítő munkát – amennyiben a testület felhatalmazást ad rá – megkezdjük. A felújítás 70 %-os támogatottságú, 30 % önerőt kell hozzátenni. Időközben kiderült, hogy Révfülöpön már készül az új burkolat, amit megfelelőnek tart. Itt a labdafogó hálóra nincs szükség. A GINOP pályázat kapcsán a Magyar Turisztikai Ügynökséggel többször tárgyalt az elmúlt időszakban. A kiküldött levél paramétereit a képviselőkkel többször egyeztették, a terveket elküldtük, áttekintés és feldolgozás alatt vannak. A Hősök tere, Fő utca rekonstrukcióját is szeretnénk a pályázat keretében megoldani, a levélben leírtak szerint. A Turisztikai Ügynökség kérte az alsó park koncepció tervét. A Jegyző asszony javasolta, hogy az önkormányzat ennek költségét vállalja fel azzal, hogy a későbbiekben elszámolja a projektekben. A beadás határideje szeptember 30. Javasolja, hogy ne csak a koncepció tervre kérjünk kötelezettségvállalást az MTÜ-től, hanem a további tervekre is, ha azokra szükség van. Az alsó park közbeszerzését javasolja kiírni. Négy dologban kell állást foglalni. Első, hogy az alsó park tekintetében az önkormányzat vállalja a koncepció terv elkészíttetését.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy úgy gondolta, hogy erről még egyeztetnek. Eddig sem ilyen keretek között történt a tárgyalás.

 

Krisztin N. László polgármester 9.54 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.30 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti beszámolóval kapcsolatban felvetődött pályázati lehetőséggel összefüggésben javasolja, hogy a már korábban meghatározott feltételek mentén a badacsonyi alsó park és strandbejárat közbeszerzését indítsuk el a TOP pályázat keretei között. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

359/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Zöld Város I. pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában hozott döntéseit megerősíti és továbbra is kéri az eljárás megindítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a három fenyő alatti területtel mi a probléma.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az utolsó HÉSZ módosítás szerint a terepszint alatt 50-60 %-os beépítés megengedett, a terepszint felett viszont az előírások nem egyeztethetők össze a tulajdonos kérésével. Egyeztetés után a koncepció módosítását kértük, melyhez a szakhatósági véleményeket is be kell szerezni. Ez folyamatban van.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a jelenlegi HÉSZ akadályozza a tulajdonost, ezért sürgős és fontos számára annak módosítása.

 

Forintos Ervin képviselő a badacsonyi strandon lévő büfék bontásával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azok a szezon után bonthatók el. Felhívást fog közzétenni, hogy a faépületek elbonthatók a kinyert anyagért, mely a téli fűtéshez felhasználható.

 

Kun István képviselő kéri a Bíróék féle üzlet elbontását is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról felkészülés után tud referálni, mivel az ügy nem az ő asztalán van.

 

Laposa Bence képviselő a Szegedi Róza házzal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Czaun Jánossal újra tárgyalt, a felső vezetés felé letette a jelentését. Több per is van ott folyamatban a bérlő és a cég között, de gyakorlatilag egyik sem eredményezi az üzlet bezárását. Reálisan január körül tudjuk átvenni a vagyonkezelőtől a jogot. Ha a döntés erre megszületik, akkor át kell beszélni a részleteket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindenképpen visszakerül a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

360/2018. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és a napirendi vitában elhangzottakkal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

26./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelmei (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem egyrészt a szakkörök kérdéskörére, másrészt a nyári üdültetés bevételének visszaigénylésére irányul. A szakkörök finanszírozásához a szülők is hozzájárulnak, a befolyó bevétel a Badacsonytomajért Közalapítvány javára kerül átutalásra. Az alapítvány a befolyó összeget az iskola javára fordítja, a sítáborozáshoz a busz költséget szokták ebből finanszírozni.  Minden szakkör minimum 10 fővel indul, a tényleges működést Nagy Lajos képviselő ellenőrzi.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy milyen a szülői és az önkormányzati támogatás aránya. Hány hónapra szól a megbízás.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy tavalyi testületi döntés okán jelent meg a jelképes szülői szerepvállalás, hogy érezzék a döntésük felelősségét. Most az első félévről döntünk. A létszám függvényében változhat a támogatandó szakkörök száma.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy tavaly működő 5-6 szakkört rendszeresen ellenőrizte. 10 fő alá soha nem csökkent a létszám. A gyerekek láthatóan igénylik a külön foglalkozásokat, javasolja a szakköröket továbbra is támogatni.

 

Laposa Bence képviselő a tavalyi évhez hasonlóan javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézménynek az az érdeke, hogy minél több gyermek vegye igénybe a szolgáltatást. Ha több szakkörös gyermek van, akkor az iskola által az Alapítványon keresztül igénybe vehető összeg növekszik, tehát az intézmény így is motiválva van.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a gyerekszállításra is szükség van. Badacsonyörsről 8 gyermeket, Badacsonyból 4 főt szállítanak be az iskolába, illetve az óvodába, így a busz kihasználtsága maximális.

 

Krisztin N. László polgármester a testület nevében megköszöni Nagy Lajos képviselőnek, hogy besegít a gépkocsivezetői munkába. Az önkormányzati sofőrnek sok feladata van, gyakran végez munkaidőn kívüli túlmunkát, sokszor van távol. Ilyenkor Nagy Lajos önként és ingyenesen segít a különböző fuvarok lebonyolításában.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a szakkörökre vonatkozó kérést a határozati javaslat szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

361/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

2018/2019. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és biztosítja az iskolai szakkörök 2018/2019. tanév I.féléves működtetéséhez szükséges fedezetet 1.700.000,- Ft összegben, amelynek 50%-át a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére, 50%-át pedig kötelezettségvállalásként a 2019. évi költségvetés terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az üdültetésből származó összeg felhasználását plusz klíma vásárlásra támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

362/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

Klíma vásárlás támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és nyár folyamán beérkezett 300.000,- Ft összeget biztosítja az iskola részére klímavásárlás céljára.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a kötelezettségvállalást aláírására.
 3. felkéri a Hivatalt, a soron következő előirányzat módosításkor a rendeletmódosítást készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a felfüggesztett 8. napirendről  - „GINOP-7.1.6-16-1027-00004 Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása - közbeszerzési eljárás megindításáról - most döntsön a Képviselő-testület. Megjegyzi, hogy a felvett kérdésre nem érkezett meg a válasz. A kimutatásban látható, hogy van egy cég, mely magasabb ajánlatot adott. Kérdezi, hogy ragaszkodik-e a kizárásához a Képviselő-testület.

 

Kun István képviselő nem javasolja a meghívását.

 

Krisztin N László polgármester kérdezi, hogy egyéb szervezetre van-e javaslat. A határozat megfogalmazható úgy, hogy amennyiben az MTÜ nem emel kifogást ellene.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy minél előbb legyen kiírva a közbeszerzés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy itt az MTÜ írja ki. Felsorolja a meghívandó 5 gazdasági szereplőt, az alábbiak szerint: DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft., GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft., Szorgos Fuvar Kft., POSSIBUILD Kft., Víz-Szerviz-Építő Kft. Kéri, hogy aki a meghívásukat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

363/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az MTÜ jóváhagyását követően a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a./ DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b./ GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c./ Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

d./  POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

e./ Víz-Szerviz-Építő Kft. (adószám: 14058532-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_90657511)

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Folyondár’2008. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. meghívását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

364/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264) gazdasági szereplőt nem kéri fel ajánlattételre.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a VEMÉVSZER Kft. meghívását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

365/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480) gazdasági szereplőt nem kéri fel ajánlattételre.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy dönteni kell arról, hogy az 5 cég meghívásával a közbeszerzési eljárást elindítjuk a határozati javasaltszerint. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

366/2018.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 268.544.114,- Ft.
 3. az MTÜ jóváhagyását követően a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)  DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)  GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)   Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

d)  POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

e)  Víz-Szerviz-Építő Kft. (adószám: 14058532-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_90657511)

 1. a  Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)  közbeszerzési szakértelmet jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Bakonyi Dolli BB elnök

b)  jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Gáli Mihály

c)   pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

d)  műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

e)  a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

Krisztin N. László polgármester a televízió nyilvánosságát felhasználva hívja a lakosságot a Badacsonyi Szüret rendezvényre szeptember 7-9-ig, péntektől vasárnapig. A rendezvény keretében ünnepeljük a lengyel testvértelepüléssel való kapcsolatunk 10 éves évfordulóját, illetve meghívást kap a Marcellházi testvértelepülésünk is.

Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                          Kun István

polgármester                                                                              képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző2018

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!