2018.08.15. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 19/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 15-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Gerencsér Tamás                           ügyintéző

Bolla József                                     VN. Kft. ügyvezető

Végh Balázs                                     tervező

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Orbán Péter alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

320/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a Vegyes ügyek felvételét 3. napirendként.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

321/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 15-i rendkívüli ülésének napirendi pontjához felveszi „3. Vegyes ügyek” című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 3 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

322/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása - közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú Zöld Város projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elkészült az ajánlattétel felhívás, mely három részterületre bontható. Első az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció elfogadása, az eljárás megindításának és lefolytatásának elrendelése, majd a gazdasági szereplők megválasztására javaslattétel, illetve a bíráló bizottság tagjainak megválasztására javaslattétel az alábbiak szerint: a./ közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy Dr. Szabó Zsolt BB elnök, pénzügyi szakértelmet biztosító személy Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető, műszaki szakértelem Gaál Arnold műszaki ellenőr, egyéb közreműködő személyek Gerencsér Tamás ügyintéző és Wolf Viktória jegyző Minden részajánlattételre legalább 2 érvényes ajánlatnak kell határidőn belül beérkeznie, ezt követően kerülhetnek a Képviselő-testület elé döntés-előkészítő szakaszba.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy jövő év április 30-cal javasoljuk meghatározni a kivitelezés határidejét. A parkrészre, az alsó bazársor épületére, illetve a strandi részre bontható a beruházás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Gaál Arnold műszaki ellenőr és Orbán Péter alpolgármester holnap véglegesítik a műszaki tartalmat. Külső szakértő cég is megküldte az anyagait. Ez lesz a melléklete a kiírásnak. Javasoljuk a Tájház udvari közbeszerzésnél felsorolt cégek meghívását, melyek közül egyet mindenképpen cserélni kell. Javasolja a MAÉP General Kft. levételét a listáról, illetve a fennmaradó 7 cég meghívását. Megfontolásra ajánlja a Rostfrei-Profi Kft. meghívását, aki a Tájház projekt kapcsán is érdeklődött.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző Balassa Kornél egyéni vállalkozó meghívására tesz javaslatot, aki a kerékpárút projekttel kapcsolatosan nyújtott be már ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat. Kéri, hogy aki a MAÉP General Kft. kivételével a 292/2018. (VI.27.) képviselő-testületi határozatban felsorolt gazdasági szereplők ajánlattételre történő felkérését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

323/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a következő gazdasági szereplőket javasolja ajánlattételre felkérni:

a)      DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)      Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264)

d)      TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

e)      Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

f)            VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480)

g)      POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Rostfrei-Profi Kft.  felkérésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

324/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a következő gazdasági szereplőt javasolja ajánlattételre felkérni a Rostfrei-Profi Kft-t 8258 Badacsonytomaj, Római út 168. (adószám: 2462403-2-19).

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Balassa Kornél egyéni vállalkozó felkérésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

325/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a következő gazdasági szereplőt javasolja ajánlattételre felkérni Balassa Kornél egyéni vállalkozót 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374).

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előzőekben támogatott 9 gazdasági szereplő ajánlattételre történő felhívásával egyetért azon szöveges műszaki feltételekkel, melyek holnap kerülnek véglegesítésre, és az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

326/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)  DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)  GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)   Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264)

d)  TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

e)  Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

f)      VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480)

g)  POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

h)  Rostfrrei-Profi Kft. 8258 Badacsonytomaj, Római út 168. (adószám: 24362403219)

i)    Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)  közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

b)  pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)   a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

d)  a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

e)  a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

 

2./ Napirendi pont

HÉSZ módosítás (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirend lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az 54/2017. (II.01) és a 457/2017. (XI.29.) többször módosított Képviselő-testületi határozatok szerint, miután a partnerségi egyeztetési szakasz lezárult, a szakmai dokumentációt meg kell küldeni főépítészi záróvéleményezésre, illetve a jelen döntés közzététele szükséges. Ismerteti a határozati javaslat szövegét.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

327/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Településrendezési eszközök részleges módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 54/2017.(II.01.) 75/2017.(III.1.) és 322/2017.(VII.25.) határozataival elfogadott településfejlesztési döntések és a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 36.§ szerinti teljes eljárás alapján a végső szakmai véleményezési szakasz dokumentációját és településrendezési eszközeinek részleges módosítását főépítészi záróvéleményezésre kéri megküldeni és jelen döntését közzétenni, tekintettel arra, hogy a partnerségi egyeztetés szakaszát lezárja.
 2. 457/2017.(XI.29.) és 35/2018.(I.31.) határozataival elfogadott településfejlesztési döntések és a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás alapján a végső szakmai véleményezési szakasz dokumentációját és településrendezési eszközeinek részleges módosítását főépítészi záróvéleményezésre kéri megküldeni és jelen döntését közzétenni, tekintettel arra, hogy a partnerségi egyeztetés szakaszát lezárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Németh Ferenc településtervező

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

3./ Napirendi pont

Vegyes ügyek (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőt, hogy ismertesse a beérkezett levelet.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy Nagy Krisztián vállalkozó a Badacsonyi ÁBC parkoló ügyében él pótmunka igénnyel. A munkához szükséges anyag értéke 990.199,- Ft, a munkadíj 2.086.755,- Ft. Az anyag értékének megtérítését kéri, mely három tételből - 136 m2 térkő burkolat, 33 méter zárószegély, 89 méter csatornaépítés - áll. Ismerteti az elmaradó munkákat is.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a műszaki ellenőr mit javasol.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ki rendelte meg a pótmunkához szükséges térkövet.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a tervet folyamatosan változtatni kellett, mivel ésszerűtlen volt. A műszaki ellenőrrel és a vállalkozóval egyeztetve történt a megrendelés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tisztázni kell, hogy a pótmunka elrendelés jogilag hogyan működhet. Kérdezi, hogy mi ennek a hivatalos menete.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy amennyiben indokolt pótmunka vagy többletmunka keletkezik, a vállalkozónak előzetesen, írásban kell jeleznie a megrendelő felé, külön megállapodásban kell rögzíteni. Ilyen jelzés a megvalósítási szakaszban a hivatalhoz nem érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyösszegű átalánydíjas szerződés esetében ilyen jellegű pótmunka a vállalkozó kockázata, mivel nem nézte át a tervet megfelelően. Pótmunkáról van szó, ha pld. egy nem látható vezeték elszakad, és helyre kell állítani.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy folyamatosan jönnek közbe olyan dolgok, melyeket a tervező nem látott, illetve más a megrendelő elképzelése. A parkoló esetében pld. nincs olyan vállalkozó, aki a terveket geodéziai szempontból nem vette volna készpénznek.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy aszfaltbontás és egyéb munkák is történtek a térkövezésen kívül. Kérdezi, hogy ki döntötte el, hogy fűrészfogas legyen a parkoló. A műszaki ellenőr feladata, hogy átnézze.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy maximálisan megbízik a műszaki ellenőrben és a képviselő-társában. A körülményekhez képest a beruházás korrekt módon lebonyolódott, kis késés mellett esztétikailag elfogadható az eredmény. A pótmunka logikája is korrekt, csak az anyagköltséget kéri a vállalkozó. Javasolja elfogadni. Úgy gondolja, hogy mindenben tökéletes projektünk nem lesz.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy kinek a felelőssége, hogy egy hónapja befejezetlen pld. a parkoló. A szegély mellett nincs meg a helyreállítás, ez nem engedhető meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy központi költségvetésből származó államháztartási pénzeszközökkel dolgozunk. Sem a műszaki ellenőr, sem a képviselő-testület tagja nem adhat ad-hoc jellegű megbízást szerződés nélkül, nem veszélyeztethetik a pályázati projektek megvalósítását. Ilyen megrendelés nem lehetséges, ajánlatbekérés nélkül, írásbeli kapcsolattartás szükséges.

 

Kun István képviselő szerint egy tervünk sem olyan, amit változtatás nélkül végig lehet vinni. Minden változás csúszást eredményez a határidőt illetően.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezért vannak a kooperációs megbeszélések, a műszaki ellenőrnek és a kivitelezőnek a legnagyobb a felelőssége. Fontos, hogy a kooperációs megbeszélésekről készüljön írásos feljegyzés.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a tervezői művezetés mikor léphet életbe. Kényszeríthető-e, hogy a tervező művezetőként részt vegyen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vállalkozó felelőssége mindig felmerül. A műszaki ellenőr a megrendelő megbízásából van jelen, jeleznie kell, ha probléma van.  Elmondja, hogy a tervező külön pénzért szokta vállalni a tervezői művezetést.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy mintegy 3 %-os pótmunka keletkezik. Örüljünk annak, hogy végig tudtuk vinni és köszönjük meg a vállalkozó munkáját.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a kiírásban szereplő és a felhasznált térkő ára megegyezik-e.

 

Kun István képviselő szerint a testület nincs abban a helyzetben, hogy a piacnak diktáljon. Nem lesz olyan vállalkozó, aki dolgozzon az önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Végh Bálint tervezőt, hogy milyen tapasztalatai vannak a saját praxisában.

 

Végh Bálint tervező elmondja, hogy mindenütt felmerülnek pótmunkák és vitatémát jelentenek.

 

Nagy Lajos képviselő 9.42 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 990.199,- Ft értékben a Szorgos Fuvar Kft-től az építési anyag megrendelése történjen meg a beadott árajánlata alapján, kézfelemeléssel jelezze.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a határozati javaslatba belefoglalni, hogy a szerződés aláírására utasítja a polgármestert és a hivatal érintett ügyintézőit a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

328/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat

Szorgos Fuvar Kft. anyagmegrendelés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szorgos Fuvar Kft-től (7262 Fiad, Kossuth utca 37.; adószám: 13459260-2-14; képviseli: Nagy Krisztián ügyvezető) 990.199 Ft érték összegben – melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja – építési anyagot rendel a beadott árajánlat alapján.

A szerződés aláírására utasítja Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézőit.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a következő soros ülésre a strandon építendő két büfére készüljön egy koncepció terv, mivel két komoly érdeklődő is van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a holnapi egyeztetés alapján valószínűleg az egyiket az önkormányzat építi meg a most elindított közbeszerzés keretében. A másik egy későbbi ütem lesz. A megvalósításra három lehetőség van. Saját forrásból, pályázati forrással vagy vállalkozó bevonásával, aki hosszú távú üzemeltetés fejében építi meg. Ehhez testületi döntésre van szükség.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a badacsonyi strandi büfék szerződése szeptember 1-én lejár. A strandüzemeltetés szeptember 15-ig tart. Kérdezi, hogy meghosszabbíthatja-e két héttel a szerződéseket, illetve utána kipakoltassa-e az üzleteket. Októberben kerül sor a bojlis horgászversenyre, ami kb. 50 ezer forint bevételt jelent. Erre adhat-e engedélyt.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint október elején még nem lesz munkaterület átadás, a műszaki terveket át kell dolgozni, hiánypótlás is várható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utolsó javaslat szerint a bódék mindenképpen bontásra kerülnek. Kérdezi, hogy érdemes-e meghirdetni a bontás lehetőségét a kinyerhető anyag fejében.

 

Bolla József ügyvezető kérdezi, hogy a strandi beruházások ünnepélyes átadására mikor kerüljön sor. A testületi döntés értelmében augusztus 31-ig el kell számolniuk a kapott támogatással. Az utolsó negyedéves támogatást felhasználták a pótmunkákra, pénzügyileg most nem tudják az elszámolást megoldani. Kéri, hogy ez az októberi ülésen történhessen meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandi beruházások fizikai elszámolása megtörtént. Az alpolgármester úrral közösan kezdeményezték, hogy azok a Kft. dolgozók, akik pluszmunkát végeztek, kapjanak jutalmat.

 

Forintos Ervin képviselő úgy gondolja, hogy az egész kollektívát, a fizikai állományt is érintse az elismerés.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a dolgozók egy része a szokványos munkáját végezte. Akik plusz feladatokat vállaltak, azok kapnak jutalmat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy erről az augusztusi soros ülésen legyen döntés. A strandi beruházások átadására szeptember közepén a tomaji strandon kerülhet sor. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.54 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                      Orbán Péter

polgármester                                                                      alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!