2018.07.30. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 18/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 30-án

8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                            (6 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                   jegyző

Tamás Lászlóné                              osztályvezető

Gerencsér Tamás                             ügyintéző

Tóthné S. Zsuzsa                             jegyzőkönyvvezető             (4 fő)

Lakosság részéről megjelent::0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

310/2018. (VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Javasolja a napirendi pontokhoz felvenni a Balatonfüredi Tankerületi Központ támogatási kérelmét. A kérelemmel kapcsolatban szóbeli tájékoztatást fog adni. Kéri, hogy aki a napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

311/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 30-i rendkívüli ülésének napirendi pontjához felveszi „4. Tankerület támogatási kérelméről” című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az ily módon módosított napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

312/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 30-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) – 2. célterület

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 2. „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. 292/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Tankerület támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) – 2. célterület

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja köztudott, hogy pályázatot nyújtottunk be, melynek az eredménye megérkezett. A lényege, hogy két terület kivételével (szellőztető rendszer, szelektív hulladékgyűjtő edények) támogatták a pályázatunkat. Felmerült, hogy érdemes-e ez miatt fellebbezni, de így is egy évig tartott a pályázat elbírálása, a fellebbezés pedig kb. újabb 6 hónapot jelentene. Az a javaslat a Képviselő-testület felé, hogy fogadja el az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, álljunk neki a feladat végrehajtásának, a szellőztető rendszert saját erőből kell megvalósítani, amelyhez a Képviselő-testületnek forrást kellene biztosítania.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 19.393.118 Ft-ot nyertünk a pályázattal. Eredetileg is vállaltuk a 15 %-os önerő biztosítását. Az önerő mértékére 6.534.984 Ft.-ot javaslunk a tartalék keret terhére biztosítani. Két helyszínen valósulna meg a fejlesztés, a Menü Kft-nél és az Óvodában. A szellőztető rendszert muszáj cserélni a NÉBIH előírások miatt.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés.

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy hibáztunk-e a pályázattal kapcsolatban, amiért a 2 terület nem kapott támogatást?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy a pályázat készítője szerint a hiánypótlásban előírtakat teljesítette.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a hiánypótlásban írták ki, hogy tervet kell benyújtani a szellőző berendezésekről is. A tervnek a pályázat benyújtása előtti dátumúnak kellett volna lennie, ezzel szemben ez a hiánypótlás utáni volt.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja elfogadni, a határozati javaslat 1. pontját és kéri a felhatalmazást az ajánlatok bekérésére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

313/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) – 2. célterület tárgyú projektről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) projekthez kapcsolódóan

 1. a 781/5901/3/13/2017. ikt.számú Támogatói okiratot megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és a projekt megvalósítását elrendeli.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a projektmegvalósításhoz szükséges ajánlatkérések lebonyolítására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyekben folyamatos a támogatói okirathoz igazodóan

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a projekthez kapcsolódóan a testület tudomásul veszi, hogy a projekt elszámolható összköltsége 19.393.118 Ft, a támogatás intenzitása 85%, a projekt teljes költsége 23.019.106 Ft, az önerő mértéke 6.534.984 Ft. és az önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

314/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) – 2. célterület tárgyú projektről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17) projekthez kapcsolódóan tudomásul veszi, hogy a projekt elszámolható összköltsége 19.393.118 Ft, a támogatás intenzitása 85%, a projekt teljes költsége 23.019.106 Ft, az önerő mértéke 6.534.984 Ft. Az önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

ajánlatkérésre folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

2./ Napirendi pont

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” – közbeszerzési eljárás megindításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy Gerencsér Tamás pályázati referens vezesse fel a napirendet.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy elkészültek az útépítési tervek, ki kell írni a közbeszerzést. A tervezői költségbecslés br. 50 m. Ft., a pályázatban 42 m. Ft. áll rendelkezésre, ezért bontottuk szét részekre a beruházást. Ha lemegy az útépítés, akkor meglátjuk, hogy milyen összeg marad a pihenőhelyek, csomópontok, stb. megvalósítására. Az útépítést 2018. december 31-ig kell megvalósítani, a többi részt jövő év tavaszig.

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy az érintett szakaszon lévő fákat érinti-e a projekt? A gyökerük nem fog sérülni?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a tervező egyeztetett a szakhatósággal, nem kell fákat kivágni, mert 40 cm. mélyre kell csak lemenni a kivitelezéskor.

 

Nagy Miklós képviselő véleménye szerint a tervező végig gondolta a megvalósíthatóság szempontjából a lehetőségeket.

 

Laposa Bence képviselő tart attól, hogy a fák gyökerei fel fogják nyomni az aszfaltot úgy, mint sajnos más kerékpárutas szakaszon is.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez?

 

Wolf Viktória jegyző hozzászólásában elmondja, hogy két benyújtott ajánlat szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Az alábbi gazdasági szereplőket javasolja ajánlattételre felkérni:Szorgos Fuvar Kft., Balassa Kornél ev., Terra Gate Kft., Gádor Kft., Sipos Zsolt e.v. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő, a közbeszerzési eljárás kiírására vonatkozó és a gazdasági szereplőkre tett kiegészítéssel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

315/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 39.263.500 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 32.677.166 Ft.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

b)      Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

c)       TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

d)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

e)       Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Takácsné Dr. Kovács Éva BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

d)      a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

e)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

3./ Napirendi pont

292/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozatban eredetileg a Városháza tér közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívását fogadták el öt gazdasági szereplővel. Ehhez érkezett informális jelzés, hogy a gazdasági szereplők okán célszerű lenne módosítani a határozatot. A határozatban szereplő öt gazdasági szereplő mellé még érkezett három képviselői javaslat a Possibuild Kft-re, a  Vemévszer Kft-re és a Maép General Kft-re. Valamennyi céget leellenőriztünk a cégjegyzékben.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az előző határozatban szereplő öt cég maradjon és egészüljön ki a beérkezett három javaslattal. Megkérdezi, hogy van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határidőkben is módosítani kell. Ott tartunk a Zöld Város pályázatnál, ha minden jól megy, akkor a 2000 m2-t, az eredményességi keretindikátort, október 31-ig elfogadhatja a Magyar Államkincstár az ABC parkoló teljesítésével. A projektmenedzsment részéről is az az álláspont, hogy ezt be tudjuk ebbe számítani. Ha ez nem sikerül, akkor kell egy Irányítóhatósági engedélyt kérni, hogy december 31-ig tolják ki a határidőt. Ezt nagy valószínűség szerint a MÁK meg is fogja tudni kérni. Összességében a 2000 m2-t produkálnunk kell. Tehát vagy kockáztatunk a Városháza tér kivitelezésének határidő kitolásával, és nem december 31. hanem április, vagy május 30., vagy azt mondjuk, hogy a december 31-gyel „bepróbálkozunk”, viszont akkor fenn áll a veszélye, hogy ha a kivitelező nem tudja teljesíteni, akkor a közbeszerzésben már nem tudunk szerződést módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester javaslata, úgy írják ki, hogy december 31-re be tudják fejezni.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens ezt kockázatosnak tartja.

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy mikor lehet munkaterületet adni?

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet, arra is kell majd gondolni, hogy az érintett terület mellett üzletek működnek.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens szerint a reális időpont szeptember közepe lehet.

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy mi a helyzet a kisajátítással kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos eddig nincs egyezség.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a forgalomba helyezés mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a 2000 m2-t lejelentsük.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, javaslat?

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az eredeti határozat szerinti 3. pontban szereplő öt gazdasági szereplő mellé javasolt három céggel egészüljön ki a határozat. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a kivitelezési határidő vonatkozásában 2019. április 30-át kívánják-e meghatározni?

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

316/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

292/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 292/2018.(VI.27.) határozat 3. pontját a következők szerint módosítja:

„3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a) DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b) GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c) Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264)

d) TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

e) Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

f) VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480)

g) POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

h) MAÉP GENERAL Kft. 1057 Budapest, Nyírpalota utca 1. F.1. (adószám: 25469967-2-42; EKR azonosító: EKRSZ_ 43057692)”

 

 1. a kivitelezési határidőt javasolja 2019. április 30. napjában meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

 

Krisztin N. László polgármester azt kéri a Képviselő-testület nevében a Hivataltól, hogy legkésőbb a jövő hét elejére kerüljön a Képviselő-testület elé a nagy park önálló nyílt eljárása, pályázati kiírása és műszaki tartalma. Felolvassa a Tájház udvari üzletek módosított bérleti szerződésének a felmondásra vonatkozó részét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, a bérlők tudják, hogy egy fejlesztendő területről van szó.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy mondják fel velük most a szerződést.

 

Nagy Miklós képviselő szeptember 15.-ét javasolja a munkaterület átadására.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy október 1-re kérjék azt, hogy üresek legyenek az ingatlanok. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal és a szerződések felmondásával egyetért kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

317/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari szerződések felmondásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt a Badacsonytomaj belterület 116/4 helyrajzi számon manikűr-pedikűr céljára fennálló helyiségbérleti szerződésnek 60 napos felmondási idővel, 2018. október 1. napjára a bérbeadó részéről történő felmondásáról, a bérleti szerződés 10. pontjában rögzített felmondási ok bekövetkezése miatt.
 2. dönt a Badacsonytomaj belterület 116/4 helyrajzi számon fodrászat céljára fennálló helyiségbérleti szerződésnek 60 napos felmondási idővel, 2018. október 1. napjára a bérbeadó részéről történő felmondásáról, a bérleti szerződés 10. pontjában rögzített felmondási ok bekövetkezése miatt.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa és egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére, a szükséges iratok aláírására..

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a 116/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügyében indítsák el az eljárást és bízzák meg Dr. Sipos Balázs Tihamért, a Sipos Ügyvédi Irodát. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

318/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

116/2 hrsz-ú Tájház udvari üzlethelyiség kisajátítási eljárást megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj belterület 116/2 helyrajzi számú összesen 44 m2 alapterülettel felvett, beépítetlen terület megnevezésű és egyéb épület kisajátítására a kisajátítási eljárás és képviselő-testületi döntések előkészítésére felkéri dr. Sipos Balázs ügyvédet. Az ügyvédi díjazást 250.000 Ft+ÁFA összegben elfogadja, azt az önkormányzat 2018. évi tartalék kerete terhére biztosítja. Az ügyvédi megbízás az esetleges bírósági eljárás megindításig szól. A kisajátítási eljárást az üzlet eredeti m2-ben felvett ingatlan területe vonatkozásában kéri előkészíteni.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd

Krisztin N. László polgármester ígéretet tesz arra, hogy a mai nap estéjéig kér ajánlatot a kisajátítással érintett üzlet tulajdonosától.

 

4./ Napirendi pont

Balatonfüredi Tankerületi Központ kiegészítő támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy a KLIK 11 iskola tekintetében felújításra vonatkozó pályázatot nyújtott be, amelyből a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola 43 m. Ft-ot nyert el. (klíma, udvari kosárlabda pálya felújítása, 9 m. Ft. értékű fejlesztő eszköz beszerzés, szaktanterem kialakítása, festés, burkolatok cseréje, stb.) A kérelmüket azzal indokolják, hogy az udvari kosárlabda pályát műfűvel tervezték meg, ami nem megfelelő a célra, ezért ezt gumira kell cserélni, ami háromszor annyiba kerül. Konkrétan 5 m. Ft. körüli kérésük van felénk. Ő is tudja, hogy megszorítunk, nincs feltétlenül szabad forrásunk, de azt gondolja, hogy támogatni kellene valamilyen formában a kérelmet, hiszen az Önkormányzat vagyona gyarapodik ezzel. Felmerülhet a vissza térítendő támogatási forma is. A maga részéről 2 m. Ft. támogatást javasol biztosítani.

Elmondja, hogy ebben az ügyben megkereste a Kiss József Alapítványt, melytől 2,5 m. Ft. támogatást kért. Azt a választ kapta, hogy az Alapítvány 2 m. Ft. támogatást nyújt abban az esetben, ha egy korrekt műszaki leírást és költségvetést kérünk a Tankerülettől a pályázattal kapcsolatban.

 

Laposa Bence képviselő egyetért a 2 m. Ft. támogatási javaslattal, a visszatérítendő támogatási formát nem javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester tart attól, hogy nem marad az Önkormányzatnak egy fillérje sem a beruházások és a támogatások miatt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, kézfeltartással jelezze, aki támogatja azt a javaslatot, hogy 2 m. Ft. vissza nem térítendő támogatást nyújtsanak azzal, hogy a programhoz szükséges műszaki dokumentációt és költségvetést a Képviselő-testület üléséig bemutatják és az utalásra akkor kerül sor, amikor a pálya elkészült, megtörténik a műszaki átadása.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

319/2018.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központ támogatási kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; képviseli: Szabó Lajos Konrád tankerületi igazgató) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.000.000 Ft összegben, azaz kettőmillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Tatay Sándor Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosító számú projekthez kapcsolódó építési munkákhoz kapcsolódó támogatás
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.
 10. felkéri a Támogatottat, hogy a szerződéskötésig – előzetesen – mutassa be Támogató felé a fejlesztéssel érintett és építési tevékenységhez kapcsolódó műszaki dokumentációt és annak költségvetését.

Határidő:       műszaki dokumentáció és költségvetés bemutatására 15 nap

a megállapodás megkötésére: 30 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra   biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 8:55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                     Nagy Miklós

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!