2018.07.20. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 16/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 20-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                                  képviselő                            (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Gerencsér Tamás                           ügyintéző

Kalmár György                                Badacsony Média képviseletében

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (5 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő bejelentette távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

293/2018. (VII.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 8 nyílt napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti nyílt napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

294/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 20-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 8 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Pipitér Óvoda kerítés felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Pipitér Óvoda melletti füves terület burkolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Egészségház fűtéskorszerűsítéséhez szükséges megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Mékli Bernadett földhasználati jog

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Balatonfüredi Tankerület nyilatkozat kérése a bejáró iskolás gyermekek bérletének biztosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az önkormányzat vagyonbiztosításának aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a tudnivalókat. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előző ülésén nem fogadta el a Képviselő-testület a Virtual English Systems Kft. ajánlatát. Állítólag elhangzott, hogy nem képviseli megfelelően az önkormányzat érdekeit. Az ismételt ajánlatkérés során a most legolcsóbb ajánlatot adó cég a korábbi ajánlatának összegét egyharmaddal csökkentette. Felmerülhet, hogy a folyamat szándékosan irányítva lett.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy azért nem fogadta el a testület az ajánlatot, mert mindenkitől olcsóbb ajánlatot várt, nincs szó szándékos irányításról. Úgy emlékszik, hogy a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a hivatal dolgozóival nem megfelelő az együttműködésük. Az a kérdés, hogy az Imperial Tender Kft-vel együtt tud-e dolgozni a hivatal. Ha igen, akkor javasolja elfogadni az ajánlatukat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a júniusi soros ülésen itthon van, akkor ennek a testületnek a történetében először újra tárgyalást kezdeményez. Mivel erre három napon belül van lehetőség, ezt nem tudta megtenni. Folyamatosan kritika éri a testületet azért, hogy tehetetlen, mégis hátráltató döntések születnek. Most 100 eFt-ot nyert a testület, de igazából indok nélkül 3 hetet vesztettünk azzal, hogy az Imperial Kft. 700 eFt-os árlejtést tett a korábbi ajánlatából. Ez azt is felveti, hogy mennyire volt komoly az előző ajánlatuk. Végeredményben az önkormányzat érdeke érvényesül, az Imperial Kft-vel jó a hivatal együttműködése. Kéri, hogy aki az Imperial Kft. ajánlatát az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására bruttó 1.143.000 Ft összegben elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

295/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az Imperial Tender Kft-vel (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.) köt szerződést bruttó 1.143.000 Ft (azaz bruttó egymillió-egyszáznegyvenháromezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt szeretné, ha a beérkezett ajánlatokat a jövőben a bizottsági ülésen bontanák fel.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy mivel havonta van ülés, ezzel rengeteg időt veszíthetünk.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy köztes időben a Jegyző, az Alpolgármester, a Polgármester, egy képviselő, illetve a pályázati ügyintéző legyen jelen az ajánlatok bontásánál. Előfordul, hogy emailben és postai úton is érkeznek ajánlatok. A borítékos megoldásra azért van szükség, mert az ÁSZ ezt kéri. Felesleges támadási felületet adunk azzal, hogy az email-ek is folyamatosan érkeznek, nem szeretne emiatt gyanúba keveredni. Elmondja, hogy a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására az Imperial Tender Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 1.778.000 Ft összegben. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

296/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az Imperial Tender Kft-vel (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.) köt szerződést bruttó 1.778.000 Ft (azaz bruttó egymillió-hétszázhetvennyolcezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan, a tematikai alapján a szemléletformáló kampány megvalósítására három ajánlat érkezett, melyek közül Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által benyújtott bruttó 1.016.000 Ft-os ajánlati ár a legkedvezőbb. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

297/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódóan a szemléletformáló kampány lebonyolítására a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménnyel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) köt szerződést bruttó 1.016.000 Ft (azaz bruttó egymillió-tizenhatezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „A fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a meglévő koncepció tervek alapján az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére a Geoplaner Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 806.450 Ft összegben. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

298/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

TOP programokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a tervezési feladatok ellátására a Geoplaner Kft.-vel (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2/d.) köt szerződést bruttó 806.450 Ft (azaz bruttó nyolcszázhatezer-négyszázötven forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

2./ Napirendi pont

Pipitér Óvoda kerítés felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hamarosan befejeződik az óvodai beruházás, ez kvázi pótmunkaként merül fel. A projektben 7 méter kerítés és 1 kapu szerepel, most további kerítés megépítéséről, és újabb kapuk kialakításáról kell dönteni, mely mindösszesen 2.355 eFt-ba kerül.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy miért kell négy kapu.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a terven így szerepel. Egy az Egészségház felől, egy a bölcsődei parkoló felől, egy a Széchenyi utca felől, egy pedig a Kert utca felőli meglévő kapu.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szakértő asszony szerint az a fontos, hogy a gyerekek ne tudjanak kimászni a kerítésen. Ez egy belső műanyag zöld fonott hálóval is megoldható. Azt javasolja, hogy most ne költsön az önkormányzat 2,3 millió forintot, oldja meg ezzel az egyszerűbb megoldással. Ha maradna forrás, akkor készüljön el a tervek szerint a kerítés.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a zöld hálós megoldásra három helyi vállalkozótól kérjen be a hivatal árajánlatot, csak ezt követően tudja támogatni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Széchenyi utca felől sövény van, ott nincs szükség a hálóra, csak a bölcsődei részen. A régi kaput sűrűbben kell belécezni, majd utána lehet hálózni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az előírásoknak megfelelően, rendesen meg kell csinálni a kerítést és a kapukat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az ügyintéző pontosítsa, hogy hány folyóméter kerítésre van szükség elengedhetetlenül. Az anyagárat és a munkadíjat fogadja el a testület, és a munkát rendelje meg. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

299/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

PIPITÉR Óvoda kerítés felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Pipitér KFNO Óvoda bölcsődei részt érintő kerítésének felújítását mintegy 30 fm hosszúságban 11.880 Ft+ÁFA anyag- és munkadíj összegben, mely kivitelezésére a GÁDOR Kft-vel (székhely: 2881 Ászár, József A. u. 4.) köt szerződést. Az összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

3./ Napirendi pont

Pipitér Óvoda melletti füves terület burkolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a téma tárgyalását azért kezdeményezte, mert az óvoda előtti parkoló jelentős részéből buszmegállót kellett csinálni a különböző, VOLÁN által meghatározott szabályozás miatt, így a szülők és dolgozók nem tudnak hol megállni.  A pályázatba nem fért bele ezen a területen a parkoló kialakítása.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a terület zöldterületként van szabályozva, jelen állapotok szerint nem alakítható ki parkoló.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a terület burkolásáról beszélünk, ehhez nem kell engedély. A parkolót terveztetni kellene. Ésszerűségi okokból kérte az óvodaberuházás kivitelezőjét, hogy mérje fel a munkát. Ha az ajánlatát soknak tartja a testület, akkor további árajánlatok bekérésére van mód. A térkövezést helyi vállalkozók is meg tudják csinálni, aszfaltozást viszont szeptember előtt nem tudnak vállalni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy elöl K-szegély, hátul magas szegély van tervezve. Ha a testület soknak tartja a költséget, esetleg murvázni is lehet.

 

Forintos Ervin képviselő bazaltmeddőt javasol.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a térkő 4.680 eFt-os költségét tartja soknak, minden egyéb reális.

 

Krisztin N. László polgármester egyelőre nem javasolja megrendelni a munkát. A műszaki felmérés alapján 3 helyi vállalkozótól árajánlat kérését javasolja azzal, hogy olcsóbb térkő kerüljön bele a kiírásba.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a településen működő, jogosult vállalkozók kapják meg az árajánlat bekérő anyagot, ha mód van rá.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ennek nincs akadálya.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a helyi vállalkozók több alkalommal meg lettek szólítva, eredménytelenül. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatot elfogadja, hogy a PIPITÉR Óvoda B3 Takarékszövetkezet felőli oldalán lévő terület felújítása tárgyában, térkővel történő burkolásra vonatkozóan rendelje el a testület ajánlatok bekérését és a beérkezett ajánlatok alapján hozza meg a végső döntést, illetve javasolja kedvezőbb áru térkőburkolat felkutatását és helyi vállalkozók megkeresését is, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

300/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

PIPITÉR Óvoda melletti terület burkolása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli árajánlatok bekérését a PIPITÉR Óvoda B3 Takarékszövetkezet felőli oldalán lévő terület felújítása tárgyában, térkővel történő burkolásra vonatkozóan. A beérkezett ajánlatok alapján hozza meg a végső döntést. Javasolja kedvezőbb áru térkőburkolat felkutatását és helyi vállalkozók megkeresését is.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

4./ Napirendi pont

Egészségház fűtéskorszerűsítéséhez szükséges megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervezetet az ügyvéd úr előkészítette, a polgármester úr a testület döntése után írhatja alá. A tulajdonos vállalta, hogy havi 60 eFt-tal, 5 év alatt befizeti az összeget. Az épület nem hagyható fűtés nélkül, társasházról van szó.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy ha nem fizeti a részleteket a lakás tulajdonosa, akkor mit tehet az önkormányzat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az együttműködési megállapodást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

301/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Egészségház fűtéskorszerűsítés – együttműködési megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 azonosító számú A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című projekt eredményes megvalósítása érdekében az előterjesztés szerinti formában és tartalommal az együttműködési megállapodást aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

5./ Napirendi pont

Mékli Bernadett földhasználati jog

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügy előtörténetét minden képviselő ismeri. A megállapodás lényege, hogy a badacsonyi strandon lévő felépítményért a jelenleg fizetett épület alatti terület bérleti díjának 10 évre felszorozott összege lenne a földhasználati jog ellenértéke, 1.690.750,- Ft összegben.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy az előző ülésen az a döntés született, hogy ebben az ügyben akkor lehet szavazás, ha minden képviselő jelen van. Ennek értelmében vissza kell vonni a korábbi határozatot. Kérdezi, hogy az épület tulajdonosa elfogadja-e a javasolt összeget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tárgyaláson részt vettek, elfogadják. Javaslatot tesz a 268/2018. (06.27.) számú határozat visszavonására. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

302/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Határozat visszavonásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 268/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

303/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Mékli Bernadett földhasználati jog Bt. 2551/9/A hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Mékli Bernadett 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos földhasználati jogra vonatkozó szándékát és kérelmét megismerte.
 2. 2. hozzájárul a Badacsonytomaj 2551/9 hrsz-ú és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanon fennálló (változási vázrajz szerinti) Badacsonytomaj 2551/9/A hrsz-ú és kérelmező tulajdonában levő 35 m2 nagyságú felépítmény rendeltetésszerű használatához kapcsolódó és szükséges mértékű földhasználati jog bejegyzéséhez azzal, hogy a földhasználati jog ellenértékét 1.690.750,- Ft összegben határozza meg.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szükséges megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

6./ Napirendi pont

Balatonfüredi Tankerület nyilatkozat kérése a bejáró iskolás gyermekek bérletének biztosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy Tankerület megkereste az önkormányzatot, hogy nyilatkozzon arról, hogy a korábbi éveknek megfelelően az iskolába más településről bejáró gyerekek bérletét kifizeti-e. A kimutatás szerint 21 gyerekről van szó, akiknek a bérlete 181.300 Ft-ba kerül. Ha az önkormányzat nem vállalja fel a bérletek térítését, akkor a szülőknek kell kifizetni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Badacsonytomajról más iskolába járó gyerekek bérletét ki fizeti.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Ábrahámhegyen az önkormányzat fizeti a más helyekre járó gyerekek bérletét is.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy jónak tartja a javaslatot. Ha megszüntetnénk a településen belüli gyerekszállítást, akkor a szülők egy része elvinné ezeket a gyerekeket is másik iskolába. Erre oda kell figyelni a jövőben is.

 

Kun István képviselő szerint ez nem jó üzenet, azt jelenti, hogy az iskolánk nem jól működik a szülők egy része szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szülők szabadon döntik el, hogy hová viszik a gyermeküket iskolába. A helyi iskola jól működik, erről a Tankerülettől is kérhetünk egy állásfoglalást.  A világ nagyot változott, a kényelmi szempontok, az olcsóság sokat jelent, könnyen elviszik máshová a gyerekeket, mindenki azt csinál, amit akar. A közigazgatási területen belül komoly gesztus az önkormányzat részéről a gyerekek szállítása, az a kérdés, hogy a szülők ezt értékelik-e. Sajnos a hiánya lenne probléma. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

304/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerület nyilatkozat kérése a bejáró iskolás gyermekek bérletének biztosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Tatay Sándor Általános Iskolába bejáró 21 fő gyermek bérlet költségét átvállalja. A fedezetet 181.300,- Ft összegben a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a soron következő ülésen gondoskodjon.
 3. felkéri a Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy teljesítést követően, gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő: elfogadás azonnal

előirányzat módosítás a soron következő ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatot augusztus 31-ig lehet benyújtani. Ha a testület emellett foglal állást, akkor az előterjesztés szerinti határozati javaslatot kérjük elfogadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fa felvágatását és kiszállítását is vállalta a korábbi évben az önkormányzat, ezzel együtt is kedvezőbb az ár a piaci alapon vásárolt fűzifánál. Javasolja elfogadásra.

 

Laposa Bence képviselő nem támogatja a pályázat beadását, nem tudja, hogy az elmúlt két évben tapasztalt helyzettel segít vagy árt magának a testület. A lakosság képtelen ezt a kérdést kulturáltan kezelni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ebben is van igazság. A televízióban elhangzott a földgázvisszatérítés 12 eFt-os lehetősége, de a jogi szabályozásról nem volt pontos tájékoztatás, rengetegen érdeklődtek.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy elterjedt, hogy az önkormányzat a hibás, mert nem igényelte meg, ezért nem kapják meg a pénzt. A Kormányzat szándéka a környezettudatos fűtésre való átállás.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy jobban oda kell figyelni, hogy kik kapnak tüzelőtámogatást. Tavaly olyan háztartás is kapott, ahol az udvarban sok fa volt már felhalmozva, a valóban rászorulók pedig nem mertek kérni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jogszabály és a szociális pályázat határozza meg a jogosultak körét. Az idén plusz 29 m3-t kaphatunk. Szociális alapon indokoltnak tartja a pályázaton való indulást, minden évben látható, hogy októbertől márciusig valóban sokan rászorulnak a szociális tűzifára. Javasolja a pályázat benyújtását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tavaly 117 m3-t osztottunk ki, 60 család részére.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a nyilvános ülésen a kamerák előtt a földgáz visszatérítésről legyen szó, hangozzék el, hogy miért nem adható a településen élőknek. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

305/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 232 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 294.640,- Ft erejéig az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő:   2018. augusztus 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

8./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonbiztosításának aktualizálása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Groupama Biztosító jelezte, hogy 1,5 millió forintot fizetett ki az Önkormányzatnak biztosítási kárként. A fizetendő biztosítási összeget évente aktualizálni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy most 752.916 Ft-ot fizetünk, ebben az összes ingatlan 1,3 milliárd forint összegben biztosítva van. A biztosítóval 7. éve állunk szerződésben, minden káreseményt – kátyúkár, beázások, stb. – megtérítenek. A biztosítás a múzeumra, a tűzoltósági épületre is vonatkozik, de a képeket külön kell biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a képviselő-testülete jóváhagyja a Groupama Garancia Biztosító Zrt-nek (8400 Ajka, Szabadság tér 18.) az ajánlatában meghatározott biztosítási feltételek szerinti vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés módosított összegét 752.916 Ft/év összegben elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés megkötésére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

306/2018.(VII.20.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat vagyonbiztosításának aktualizálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Groupama Garancia Biztosító Zrt-nek (8400 Ajka, Szabadság tér 18.) az ajánlatában meghatározott biztosítási feltételek szerinti vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés módosított összegét 752.916 Ft/év összegben elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a biztosítási szerződés megkötésére.

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző kérdezi, hogy van-e újabb javaslat a meghívandó kivitelezőkre a Városháza tér közbeszerzése kapcsán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési kiírásról a testület júniusi soros ülésén döntött, a meghívandó 5 céget megnevezte. Ha valakinek újabb javaslata van, akkor rendkívüli ülésre terjeszthető be. A műszaki paramétereket a műszaki ellenőr hétfőre átvizsgálja. Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 9.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                        Nagy Lajos

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!