2018.06.27 soros testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 15/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                            polgármester                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Bolla József                                     ügyvezető

Gerencsér Tamás                            ügyintéző

Berecz Nikolett                               BVKI igazgató

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

258/2018. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 17 nyílt napirendi pont szerepel. Javasolja felvenni az alábbi sürgősségi indítványokat:

-          „Csülök Csárda – vételi ajánlatról” és

-            „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – ajánlattételi felhívásról” című napirendeket.

Javasolja a napirendről levenni a meghívó szerinti „7. Tátika üzletház hasznosítása – értékesítés” című napirendet.

 

Kérdezi, hogy egyéb módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi módosításokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

259/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 27-i soros ülésének

a)         napirendi pontjához felveszi

-        „Csülök Csárda – vételi ajánlatról” és

-        „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – ajánlattételi felhívásról”

című napirendeket.

b)         napirendjéről leveszi a meghívó szerinti „7. Tátika üzletház hasznosítása – értékesítés” című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Orbán Péter alpolgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a módosított napirendet 18 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

260/2018.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 27-i soros ülésének módosított napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. 2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása Társulási Megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Helyi Esélyegyenlőségi programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. „Angol-ház” hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Mékli Bernadett Bt. 2551/9. hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés  kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Szociális bérlakás tervezési szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Pályázatokról szóló tájékoztató és pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Csülök Csárda – vételi ajánlatról
 2. 18. „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – ajánlattételi felhívásról

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Orbán Péter alpolgármester

 

 

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

261/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete)

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása Társulási Megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

262/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 2018. augusztus 1. hatályú módosítását és annak egységes szerkezetét véleményezte és azt tudomásul veszi, elfogadja.
 2. 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

4./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi programról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

263/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Programról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 563/2013.(VI.27.) határozatával elfogadott Badacsonytomaj Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő intézkedéseket az új ötéves ciklusra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáig – várhatóan 2018. szeptember 30. napjáig – hatályban tartja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

264/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a) 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz

b)  területe: 6593 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)  műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

 1. 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. 3. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)   A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)  A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)  Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)  Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)      Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)      Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. augusztus 16. 10,00 óra.

c)      Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)      Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)      Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)       Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)      A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)      Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)       A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)       A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)      Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.     A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.     Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.     A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.     A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.     Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.     Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. augusztus 16. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)  A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)  A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)   A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

 1. A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)  Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-      a versenyeztetés helyét, idejét,

-      a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-      a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-      az induló licit mértékét,

-      a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-      a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-      a megjelentek aláírását,

-      a jelenléti ívet.

f)    A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)  A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)  A versenytárgyalás módja: nyilvános

 

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

265/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)     területe: 3843 m2

c)      megnevezése: beépítetlen belterület

d)     műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. augusztus 16. 10,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)     Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. augusztus 16. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)     Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)     Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)     Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

7./ Napirendi pont

„Angol-ház” hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2018. augusztus 16-i pályázati határidő közzétételével és javasolja a BÖÉE felé az ingatlan megtekintését.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az ingatlan régóta az önkormányzat tulajdonában van, befektetőt eddig nem találtunk, nincs aki működtetné. Szociális célú épületnek nem felel meg. A testület ezért úgy döntött, hogy megpróbálja értékesíteni. A BÖÉE jelezte, hogy meg kívánják tekinteni. Ettől függetlenül javasolja a pályázat kiírását.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy bárki megnézheti, a hasznosításra való ajánlatokat szívesen veszi a Képviselő-testület.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az épület állaga kritikus, az állagmegóvás miatt célszerűbb lenne értékesíteni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

266/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Angol-ház hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, Kiserdő utca 1. szám alatti, Bt. 1812 hrsz-ú, az ún. Angol-ház elnevezésű ingatlant tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 3. javasolja az ingatlan megtekintését a BÖÉE részére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

266/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, Kiserdő utca 1. hrsz.: 1812 hrsz. ún. Angol-ház

b)    területe: 2069 m2

c)    megnevezése: kivett hétvégi ház, udvar

d)    műszaki állapota: felújítandó

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 38.029.043,- Ft
 2. 3. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 40.991.000,- Ft
 3. 4. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. 5. A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 40.991.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)    Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)  Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)  Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. 6. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. augusztus 16. 10,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Angol-ház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 4.099.100,- Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.
 9. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.
 10. Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.
 11. A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.
 12. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 8. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. augusztus 16. 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 10. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 11. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 12. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

Orbán Péter alpolgármester 8.20 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 8.40 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

8./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a Képviselő-testület a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek, azt ne írja ki újra. Az ingatlant adja át a VN. Kft-nek üzemeltetésre azzal, hogy hasznosítsa saját céljaira.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a kerékpárkölcsönzőre és javításra szükség van. Javasolja, hogy ha nem kap helyet az önkormányzattól, akkor tárgyaljon a vállalkozó a Tourinform Irodával arról, hogy milyen lehetőségei lehetnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

267/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség pályáztatása – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található természetben Badacsonytomaj Park utca 6. szám alatti Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiségre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és dönt arról, hogy nem kívánja bérbeadás útján hasznosítani az üzlethelyiséget.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási

9./ Napirendi pont

Mékli Bernadett Bt. 2551/9. hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti vázrajzon feltűntetett 2551/9/A hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog ellenértékét bruttó 15 millió Ft-ban meghatározni, amennyiben ezt a felépítmény tulajdonosa nem fogadja el, akkor éljen vételi szándékkal a felépítmény tekintetében.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy az előterjesztés nem volt megfelelően előkészítve, még nem volt példa arra, hogy a testület földhasználati jogot adott. Kéri az előterjesztőt, hogy kérjen be véleményeket, hogy mennyiért lehetne eladni ezt a jogot. Csak akkor legyen döntés ebben a témában, ha minden képviselő jelen van.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a ráépítő szándékát jobban meg kellene ismerni, ezért kapjon meghívást arra az ülésre, ahol a döntésre sor kerül.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott módosító indítvánnyal - a földhasználati jog vonatkozásában értékbecslés készíttetése, a képviselők teljes létszámmal történő döntése és a ráépítő szándékának megismerése érdekében a következő testületi ülésre való meghívása - kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

268/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Mékli Bernadett Bt. 2551/9/A. hrsz. ráépítési szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 2551/9/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmet és dr. Gáli Mihály által készített ráépítési szerződést megismerte.
 2. elrendeli a földhasználati jog vonatkozásában értékbecslés készíttetését.
 3. javasolja a döntés meghozatalát abban az esetben, ha teljes létszámmal jelen van a képviselő-testület.
 4. ráépítő szándékát szeretné megismerni, melyhez kapcsolódóan felkéri a kérelmezőt, hogy erről nyújtson tájékoztatást a testület következő ülésén.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

10. Napirendi pont

Szociális bérlakás tervezési szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a VN. Kft. által raktárnak használt Iskola úti épületben a Képviselő-testület 5 db szociális bérlakást -  2 db 2 szobás és 3 db 1 szobás - kíván kialakítani. Az előterjesztés ennek a tervezéséről szól.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

269/2018. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Szociális bérlakások építése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 734 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó meglevő épület átalakításával és tetőtérbeépítésével létesítendő ötlakásos lakóépület építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével Hársfalvi József (8300 Tapolca, Halápi u. 6.) szám alatti tervezőt bízza meg, 720.000,- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összeg értéken.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 3. a 1. pontban körülírt terv engedélyezési eljárásához szükséges kiadásokat az önkormányzat 2018 évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

11. Napirendi pont

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft összeggel a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

270/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2018. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésében elfogadott tartalék terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2018. július 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2019. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

12. Napirendi pont

Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

280/2018.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY támogatási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY (székhely: 1083 Budapest, Pf: 679) részére támogatást nem biztosít, tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetésben e jogcímen biztosított fedezet elfogyott.
 2. felkéri a polgármestert, hogy az érintett értesítéséről intézkedjen.

 

Határidő: 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

13. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató és pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

-          a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a villamos hálózat korszerűsítési munkarész kivitelezésére a Gy-Vill Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) köt szerződést bruttó 9.192.199 Ft (azaz bruttó kilencmillió-egyszázkilencvenkettőezer-százkilencvenkilenc forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

-          a EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan az építési munkarész kivitelezésére a Gy-Vill Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) köt szerződést bruttó 4.281.921 Ft (azaz bruttó négymillió-kettőszáznyolcvanegyezer-kilencszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

-          a EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan az eszközbeszerzésre a CsuSza Consulting Kft-vel (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 50.) köt szerződést bruttó 3.043.721 Ft (azaz bruttó hárommillió-negyvenháromezer-hétszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

-          a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a végleges kiállítási forgatókönyv szakértői tevékenységének ellátására a Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft-vel (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 8.) köt szerződést bruttó 2.800.000 Ft (azaz bruttó kettőmillió-nyolcszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

-          VI. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek

-          TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó eljárást eredménytelennek javasolja nyilvánítani. Felkéri a testületet, hogy az ülésen újabb cégeket jelöljön meg, akitől ajánlatokat kér be.

-          I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester az előterjesztésben szereplő, illetve a bizottság által hozott határozati javaslatok sorrendjében kéri a Képviselő-testület döntését. Kérdezi, hogy a  badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése című pályázathoz kapcsolódóan a villamos hálózat korszerűsítése munkarésszel összefüggésben van-e észrevétel.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy mi a kivitelezés határideje. Ki fog egyeztetni az orvosokkal.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az ajánlati felhívásban a határidő szeptember 15. Az egyeztetést közösen fogjuk lefolytatni a nyertes vállalkozóval.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

281/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról – TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a villamos hálózat korszerűsítési munkarész kivitelezésére a Gy-Vill Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) köt szerződést bruttó 9.192.199 Ft (azaz bruttó kilencmillió-egyszázkilencvenkettőezer-százkilencvenkilenc forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

kivitelezés határideje 2018. szeptember 15.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” projekttel összefüggésben, az építési munkarész kivitelezésével kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

282/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásárólEFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan az építési munkarész kivitelezésére a Gy-Vill Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) köt szerződést bruttó 4.281.921 Ft (azaz bruttó négymillió-kettőszáznyolcvanegyezer-kilencszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” projekttel összefüggésben, az eszközbeszerzéssel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

283/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásárólEFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan az eszközbeszerzésre a CsuSza Consulting Kft-vel (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 50.) köt szerződést bruttó 3.043.721 Ft (azaz bruttó hárommillió-negyvenháromezer-hétszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az GINOP-7.1.6-16-2017-00004 “Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekttel összefüggésben, az építési munkarész kivitelezésével kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

284/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról – GINOP-7.1.6-16-2017-00004 “Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a végleges kiállítási forgatókönyv szakértői tevékenységének ellátására a Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft-vel (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 8.) köt szerződést bruttó 2.800.000 Ft (azaz bruttó kettőmillió-nyolcszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázaton belüli átcsoportosítással kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

285/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan módosítási igény keretében a gyermekorvosi lakás értékesítése esetén a lakás fűtéskorszerűsítésére vonatkozó bruttó 3.742.952 Ft költség átcsoportosítását kezdeményezi a nem elszámolható építési költségsorra.

2.  A fennmaradó bruttó 3.742.952 Ft összegnek megfelelő támogatási összeg átcsoportosítását kezdeményezi a villamos hálózat korszerűsítése építési költségsorra.

3.  A gyermekorvosi lakás fűtéskorszerűsítésének megvalósításához 3.742.952,- Ft összegű többlet önerőt biztosít a 2018. évi pénzmaradvány terhére.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás. A bizottság javasolta a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, majd újabb ajánlatokat bekérni.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy javaslatait írásban megküldte az alpolgármester úrnak. Több céget javasol meghívni, - Imperial Kft., Dr. Sipos Balázs Tihamér, KG Procure Kft., Virtual Systems Kft., HBH Kft., Dr. Horváth Klaudia, Grants Europe Kft., -  hogy a megfelelőt ki lehessen választani. Kéri a határidő megállapítását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ajánlati kötöttséget szokás előírni, a nyári időszakban, augusztus 30-ig kérjük. A tervegyeztetések még nem történtek meg. A következő ülésre javasolja előterjeszteni ismét.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával és az elhangzott meghívandókkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

286/2018.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról – TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 2. javasolja újabb ajánlatok bekérését a következő gazdasági szereplőktől:

-       Imperial Kft.

-       Dr. Sipos Balázs Tihamér

-       KG Procure Kft.

-       Virtual Systems Kft.

-       HBH Kft.

-       Dr. Horváth Klaudia

-       Grants Europe Kft.

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse és az újabb ajánlati felhívást tegye közzé
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a pályázatokról szóló beszámoló elfogadását is javasolja a bizottság. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

287/2018. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

 

 

14. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

288/2018 .(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

15. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy hatalmazza fel dr. Gáli Mihály ügyvédet Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti, 2469/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásban a további szükséges jogi lépések megtételére, beleértve a keresetindítást is, ami elősegíti a lakóház mielőbbi kiürítését.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Római úti szennyvízcsatorna tervezés kapcsán gesztor szerepet vállalt ő is. A Park utca és a Római út csatlakozásánál van egy geodéziai pont, azonban az árok 5 méter után leszűkül, mivel az ottani ingatlantulajdonosok ráépítettek. Ezt idővel rendezni kell. A tervező itt tartózkodik a nyár folyamán, lehet vele egyeztetni. Kapott egy emailt, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy a Spar telket egy külföldi oldalon hirdetik eladásra. Az adás-vételi szerződést megnézte, az ingatlan jelzáloggal terhelt. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat tegyen-e lépéseket a jogi képviselőjének bevonásával az ingatlan hasznosítására.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a Spar telek adás-vételi szerződését és annak módosításait vizsgálja meg az ügyvéd úr, és tegyen javaslatot a hasznosítási lehetőségekre, amennyiben a szerződés alapján erre van lehetőség.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy telekösszevonások is történtek. Javasolja a határidő megszabását az ügyvéd úr felé. Legsürgősebb a Széchenyi u. 12. szám alatti ingatlan eladásából fakadó anomáliák tisztázása, a jogcím nélküli lakáshasználó még az ingatlanban lakik. Kéri, hogy az ügyvéd úr egy héten belül intézkedjen.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy többen megkeresték azzal, hogy mikor lesz egy megfelelő kereskedelmi egység a településen. Nem az önkormányzatnak kell ABC üzletet építeni. Kérdezi, hogy a Római úton a csatorna tervezése hogyan áll.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy augusztus végén, szeptemberben elkészülnek az engedélyezésre beadandó tervek. A tulajdonosokkal le kell folytatni az egyeztetéseket. A geodéziai bemérések folyamatban vannak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr a május 30-i határozat alapján tegnap kérte a 241/2018. számú határozat kiegészítését a következők szerint: „a külterület 0122/2 helyrajzi számon, 2576 m2 területtel, 4,69 aranykorona értékben felvett, szántó és árok megnevezésű, részben mezőgazdasági rendeltetésű földingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg”.

A határozat részeként javasolja még a következőket:

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti, 2469/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a további szükséges jogi lépések megtételére, beleértve a keresetindítást is, ami elősegíti a lakóház mielőbbi kiürítését, július 4-i határidővel.

Felkéri az ún. Spar telek tulajdoni lapjának lekérésére a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt. Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az ún. Spar telek akkori adásvételi szerződését vizsgálja felül, illetve annak lehetséges módosításait is és tegyen javaslatot a telek hasznosítási lehetőségeire, ha a szerződés alapján erre lehetőség van, július 4-i határidővel.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a taxisok kérdezik, hogy az elektromos járművek üzemelnek-e ezen a nyáron.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy tervei szerint a tavalyihoz hasonlóan fognak működni. Úgy gondolja, hogy ez teljesen más jellegű profil, a taxisok üzletét nem bántja. Más területen működnek, más üzleti konstrukcióban, turisztikai kiegészítő szolgáltatásként. A marketing és használati értéke is jó.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy fel lehet-e festeni a taxisok által bérelt területet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem. Akkor taxi megállónak minősülne, ez számukra hátrányos lenne.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a Part FM rádióban is többször elhangzott, hogy másutt is működnek elektromos kisbuszok, sokan dicsérik.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót a Jegyző asszony által összefoglalt kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

289/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. 2. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti, 2469/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásban a további szükséges jogi lépések megtételére, beleértve a keresetindítást is, ami elősegíti a lakóház mielőbbi kiürítését.
 3. 3. felkéri az ún. Spar telek ingatlan tulajdoni lapjának lekérésére a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az ún. Spar telek akkori adásvételi szerződését vizsgálja felül, illetve annak lehetséges módosításait is és tegyen javaslatot a telek hasznosítási lehetőségeire, ha a szerződés alapján erre lehetőség van.
 4. 4. 241/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozatát kiegészíti azzal, hogy a külterület 0122/2 helyrajzi számon, 2576 m2 területtel, 4,69 aranykorona értékben felvett, szántó és árok megnevezésű, részben mezőgazdasági rendeltetésű földingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

1.pont végrehajtására: azonnal

2. pont végrehajtására: 2018. július 4.

3.pont végrehajtására : 2018. július 4.

4.pont végrehajtására: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2-4. pontban: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

határozat megküldésére és tulajdoni lap lekérésére Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

16. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a beszámolót a polgármester úr készítette. Ha van kérdés, megpróbál rá válaszolni.

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy Dr. Császár Dániel lobbitájékoztatóján miről volt szó.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem kapott tájékoztatást.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy Hartai Bélával mire irányult az a tárgyalás, melyen a Jegyző asszony is jelen volt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a megbeszélésnek csak egy részén vett részt. A HÉSZ módosítással kapcsolatosan adott tájékoztatást, a vállalkozó által megvásárolt ingatlan beépíthetőségéről, mely a terepszint felett 10 %-kal, alatta pedig legfeljebb 80 %-kal építhető be.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy ez a Vt2* övezet előírásaival hogyan van összhangban. Nehéz értelmezni, hogy ezen a területen a rendezési terv szerint szerepel a Vt2* megjelölés, a szakértők pedig most közlik, hogy mégsem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy több nehezen értelmezhető pont van a HÉSZ-ben. Az új anyagot meg fogjuk küldeni a képviselők részére. Még egy véleményezési eljárásra sor kerül a szükséges hatóságok bevonásával, majd újra a testület elé.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a strandi beruházások elkészültek. A pályázatok elszámolása megtörtént a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A pályázó a VN. Kft. volt, 107 millió forintot nyertek a három strandra, melyhez a Képviselő-testületnek 30 milliós támogatást kellett hozzátenni. Javasolja a lakosságnak, hogy tekintsék meg ez a jelentős beruházást, éljenek a felújított strandok lehetőségeivel, váltsák ki az éves kedvezményes belépőket. Sikerként éli meg a komoly fejlesztéseket, mely által a település vagyona, idegenforgalmi megítélése nagyban növekedett. Köszöni a testület pozitív hozzáállását és támogatását, a hivatal apparátusának a munkáját a projektek megvalósítása során. A beruházást ünnepélyes keretek között is át fogjuk adni a közeljövőben.

 

Laposa Bence képviselő a testület nevében külön megköszöni Bolla József ügyvezető és Orbán Péter alpolgármester munkáját, a Turisztikai Ügynökség támogatását, a hivatal munkáját és a műszaki ellenőr áldozatos tevékenységét. A testület igyekezett segíteni a projektet, az időközben felmerülő pluszforrásokat biztosítva.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

290/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

17. Napirendi pont

Csülök Csárda – vételi ajánlatról (sürgősségi indítvány, szóbeli előterjesztés)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tudomása szerint a Képviselő-testület informálisan előzetesen egyeztetett. A határozati javaslat szerint az önkormányzat vételi ajánlattal él a Badacsonytomaj 1239. hrsz-on található 40 m2 alapterületű egyéb vendéglátó egység „Csülök Csárda” ingatlanra, az ingatlanforgalmazó MidiTourist honlapján található 14.900 eFt összegben. Felkéri az ügyvéd urat, hogy az ajánlatot az ingatlanforgalmazó részére soron kívül, 2 nap alatt küldje meg, elfogadása esetén az adás-vételi szerződést 8 napon belül készítse elő. Elmondja, hogy miután az ingatlan egy önkormányzati beruházással érintett területen van, ezért a projekt megvalósítása érdekében is szükséges annak megvétele.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy elindult a testületi döntések által egy olyan folyamat, hogy az önkormányzati ingatlanokat megpróbálják hasznosítani. Amit saját erőből nem tudnak felújítani, annak értékesítésére tesznek lépéseket, a kisebb egységeket, melyek városképi szempontból egybetartoznak, megpróbálják megvásárolni.  Ha a felső bazársor épületei és területe önkormányzati tulajdonba kerülnek, egy egységes pályázatban megújíthatók.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Jegyző asszony által ismertetett határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

291/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Csülök Csárda – vételi ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. vételi ajánlattal él a MidiTourist (Badacsonytomaj (Badacsony), Park utca 53.) ingatlanforgalmazó honlapján (https://miditourist.ingatlan.com

/5899677) található Badacsonytomaj (Badacsony) 1239 hrsz-on található 40 m2 alapterületű egyéb vendéglátó egység típusú, ún. „Csülök Csárda” megnevezésű ingatlanra mindösszesen 14.900.000 Ft összegben.

 1. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat nevében az ajánlatot az ingatlanforgalmazó részére soron kívül küldje meg.
 2. az ajánlat elfogadása esetén felkéri az adásvételi szerződés előkészítésére Dr. Gáli Mihály ügyvédet és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

ajánlattételre 2018. június 29.

ajánlattétel elfogadása esetén szerződéskötésre 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

18. Napirendi pont

„Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – ajánlattételi felhívásról (sürgősségi indítvány, szóbeli előterjesztés)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy önkormányzatunk az Imperial Kft-vel van szerződésben a közbeszerzés kapcsán. Az ajánlati dokumentáció nyílt közbeszerzési eljárás alapján kerül kiküldésre. A szerződés teljesítésére a jelenleg rendelkezésre álló fedezet nettó  95.116.302,- Ft. A kivitelezés első része az iroda és üzlethelyiségek, a második része a Városháza tér kialakítása lesz.

Összefoglalja az előzetes információk birtokában, hogy az ajánlattételre a következő gazdasági szereplőket javasolja a testület felkérni:

-          DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft.

-          GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.

-          Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

-          TERRA GATE Kft.

-          Szorgos Fuvar Kft.

A Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja a testület:

-            közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

-            pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

-            műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

-            közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

-            közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy az ajánlatok beadásáig Masszi Pál tervező álljon a hivatal rendelkezésére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt a szerződés tartalmazza, a tervező köteles szükség esetén közreműködni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Jegyző asszony által ismertetett határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

292/2018. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – ajánlattételi felhívásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának és egyéb közbeszerzési dokumentumainak tartalmával egyetért, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke összesen nettó 95.116.302 Ft, melyből az 1. rész nettó 12.000.000 Ft, a 2. rész nettó 83.116.302 Ft.

A közbeszerzés becsült értéke: tervezői költségbecslés szerint[SZ1] .

 1. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)      DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

c)      Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14199086-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_29144264

d)      TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43)

e)      Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)      közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

c)      műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

d)      közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

e)      közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 9.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László

polgármester

Laposa Bence

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Orbán Péter

alpolgármester

Wolf Viktória

jegyző


[SZ1]Kérem javítani az elmaradó 120/4-es hrszú. épületre tekintettel

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!