2018.06.06 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 14/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 6-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                             (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Bolla József                                     ügyvezető

Gerencsér Tamás                            ügyintéző

Kalmár György                                Badacsony Média munkatársa

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

252/2018. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyvhitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása” című napirend felvételét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a napirend felvételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

253/2018. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

-       napirend felvétele -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 6-i rendkívüli ülésének napirendi pontjához felveszi „2. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása” című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a két napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

254/2018. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 6-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. EFOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásról Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

EFOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-0032 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a konzorciumvezető Nagyvázsony Önkormányzata pár napja megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy a rendezvényszervezéssel és a képzések szervezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást közzé kívánják tenni. Az egyszerűsítés érdekében javasolja, hogy hatalmazza fel Nagyvázsony Önkormányzatát Badacsonytomaj Város önkormányzata, mint konzorciumi tag a közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok rögzítésére. Megjegyzi, hogy nyílt eljárásról van szó.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy miért Nagyvázsony a központ, ez valamilyen előnnyel vagy hátránnyal jár-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ők voltak a kezdeményezők, vállalták a központi szerepet, a pályázati menedzsment náluk végzi el a feladatokat.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy Badacsonytomaj nem részesült néhány dologból. Kérdezi, hogy ebben történt-e előrelépés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy folyamatosan egyeztetünk. A menedzsment nehézkesen alakult meg, a szakmai vezetőt Badacsonytomaj delegálta. Sok a konfliktus. A rendezvényekkel és képzésekkel kapcsolatos listát megkaptuk. Badacsonytomaj területére vonatkozó építési beruházást – az iskolában egy tanterem felújítása és a Hivatal épületében egy iroda rendbe tétele -  szeretnénk mi lebonyolítani. Javasolja, hogy a felhatalmazást adja meg a testület, hiszen mi is külsős közbeszerzőt vonnánk be. A rendezvények és képzések listájának esetleges módosítására kéri a javaslatokat. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy adjuk meg a felhatalmazást Nagyvázsony Község Önkormányzatának a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

255/2018. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

EFOP -1.5.2-16-2017-00032 pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. az EFOP-1.5.2-16-2017-0032 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan meghatalmazza a konzorciumvezető Nagyvázsony Község Önkormányzatát (székhely: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96., adószám: 154287942-19, képviseli: Fábry Szabolcs János polgármester) a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás(ok) teljeskörű lebonyolítására.
  2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a konzorciumvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat – többek között az ITS-t, stb. – elkészíttettük. A Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum és a Zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv készítésére ajánlatokat kértünk, a partnerek kiválasztására most kerül sor. A Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum elkészítésére a legkedvezőbb ajánlat bruttó 127 eFt, a Virtual English System Kft-től érkezett. A Zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv elkészítésére a BFH Európa Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 698.500 Ft összegben.  Kérdezi, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre a pályázatban.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a fedezet mindkét esetben biztosított, 100 eFt + ÁFA, illetve 550 eFt + ÁFA összegben szerepel a pályázatban.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum elkészítésére a Virtual English System Kft-től érkezett bruttó 127 eFt összegű ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

256/2018. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

1.  Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum készítésére a Virtual English System Kft-vel (székhely) 7551 Lábod, Kossuth u. 57.) köt szerződést bruttó 127.000 Ft (azaz bruttó egyszázhuszonhétezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.

3.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Zöld infrastruktúra-fejlesztési és fenntartási akcióterv készítésére a BFH Európa Kft-vel történjen meg a szerződéskötés bruttó 698.500 Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

257/2018. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

1.  Zöld infrastruktúra-fejlesztési és fenntartási akcióterv készítésére a BFH Európa Kft-vel (székhely) 9700 Szombathely, Semmelweis utca 4-6. 1. em. 6.) köt szerződést bruttó 698.500 Ft (azaz bruttó hatszázkilencvennyolcezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.

3.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester a Zöld Város I. projekttel kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Badacsonyi ABC parkolónál a kivitelezés határideje június 7. Itt át kell beszélni a dolgokat. A szintek miatt probléma a tervezőre vezethető vissza. A Tájház udvarra vonatkozóan a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, most a közmű tervek, víz, szennyvíz és elektromos tervek engedélyeztetése van folyamatban. Mintegy bruttó 70 millió forinttal több a tervezői költségvetés a pályázatban rendelkezésre álló összegnél. Itt is egyeztetés szükséges. A közbeszerzés már most kiírható lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strand tekintetében rendelkezésre áll minden, de a tervezői költségvetés jóval több, mint a rendelkezésre álló forrás. Indikatív ajánlatot kértünk egy cégtől, illetve megkerestük Gaál Arnold műszaki ellenőrt, aki Orbán Péter alpolgármesterrel a költségvetést átvizsgálja. Ezt követően lehet a közbeszerzést kiírni. A bölcsődéről kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a kivitelező dolgozik, a felújítás folyamatban van. Az eszközbeszerzésre csütörtökig várjuk az ajánlatokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha minden jól halad, augusztus 1-től meg lesz a bölcsőde működési engedélye.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társulási Tanács elfogadta az előkészített dokumentumokat, az óvoda nevét, alapító okiratát, illetve az SZMSZ-t kellett módosítani. A mini bölcsődét szeptember 1-től kívánjuk indítani. A munkaerő felvételéhez a Társulási Tanács írja ki a pályázatot. Az Egészségházban történő felújításról kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a befejezés határideje július 31. A hőszivattyús rendszert már a második lakásban is építik. A villamos korszerűsítési tervek véglegesítésre kerültek, több ütemben történik a megvalósítás.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                        Nagy Lajos

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!