2018.05.18. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 12/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 18-án 8.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Kalmár György                                Badacsony Média munkatársa

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (4 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

200/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyvhitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 5 nyílt napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet 5 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

201/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 18-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Néhai Dr. Sellyei Ferenc saját halottá nyilvánításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Amaczán üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsony ABC parkoló közvilágításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Néhai Dr. Sellyei Ferenc saját halottá nyilvánításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

202/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Dr. Sellyei Ferenc saját halottá nyilvánításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  néhai Dr. Sellyei Ferencet, Badacsonytomaj város gyermekorvosát az önkormányzat saját halottjának tekinti és a temetéséhez kapcsolódó költségeket átvállalja, melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a családot tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Amaczán üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

203/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Amaczán üzlet pályáztatása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlan, ún. Divatáru Üzletet 1.400.000,- Ft/szezon + rezsiköltségért bérbe adja Szalai Zoltán, 9028 Győr, Kakashegyi u. 2/B. szám alatti lakos részére.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát határozott időtartamban, 2018. szeptember 30. napjáig határozza meg.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
 4. felkéri a Műszaki Osztály megbízott ügyintézőjét a bérleti szerződés előkészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre a képviselő-testületi döntést követő 15. napon belül

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

204/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz. ingatlan értékesítése – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz-ú lakás, garázs megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyában indított pályázati eljárást eredményessé nyilvánítja és dr. Sellyei Ferenc Gyuláné (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.) szám alatti lakos vételi ajánlatát elfogadja, a pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
 2. az 1. pontban körülírt ingatlant dr. Sellyei Ferenc Gyuláné (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.) szám alatti részére a pályázatban szereplő 11.293.000,- Ft összegen értékesíti.
 3. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése.
 4. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
 6. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

4./ Napirendi pont

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egy korábbi határozat módosításáról van szó, mivel a település adóerő képességének növekedése miatt a pályázati önerő emelkedik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

205/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2018.(IV.25.) számú határozatát módosítja és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázat benyújtásához kapcsolódóan az alábbi döntést hozza:

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 1233. hrsz-ú, Park utcai útkereszteződés körüli járda egy szakaszának és a József Attila út menti 542/3. és 234/3. hrsz-ú járdaszakasz, illetve a 196. hrsz-ú Kisörsi út felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-     pályázat költségét összesen:                       16.119.414,- Ft-ban,

-     az önerő mértékét (35%):                                5.641.795,- Ft-ban,

-     az igényelt támogatás összegét (65%):       10.477.619,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések/nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

5./ Napirendi pont

Badacsony ABC parkoló közvilágításáról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ABC parkoló felújítása beruházáshoz kapcsolódóan a közvilágítás kiépítésének kivitelezésére Kun István egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el 2.064.300 Ft + ÁFA összegben. A vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására kérje fel az ingatlan vagyonkezelőjét, a Badacsonytomaj VN Kft-t.

Kun István képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Kun István képviselő szavazásból való kizárását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

206/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

207/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony ABC parkoló közvilágításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABC parkoló felújítása beruházáshoz kapcsolódóan a közvilágítás kiépítésének kivitelezésére Kun István egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 1.; nvilvántartási szám: 8899173; adószám: 75503646-2-39) ajánlatát elfogadja 2.064.300 Ft + ÁFA (azaz bruttó 2.621.661 Ft) összegben. A vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására felkéri az ingatlan vagyonkezelőjét, a Badacsonytomaj VN Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.).

 

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 3 munkanap

teljesítés 2018. június 29.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 1. III. NAPIRENDEK UTÁN

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület az ülés keretében foglaljon állást a badacsonyi park témájában a rendezvényterület és fák kapcsolatáról, illetve a jelenleg betonelemekkel leburkolt árok sorsáról.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a szilárd burkolattal ellátott rész kövesse le a fák vonalát, az árok felé pedig legyen sétány kialakítva. A buszmegálló mögött készüljön egy bástya a szinteltolódás miatt.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a bástya tetején ülőpadok legyenek, mögötte pedig virágágyás, kúszó cserjékkel, ami nem zárja le a kilátást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kozáry féle tervben a fák kivágásra kerülnek, az árnyékolást napvitorlákkal oldanák meg. Masszi úr ezt a tervet dolgozta tovább. A tegnapi helyszíni bejáráson egyeztetés történt arról, hogy a fák egy kivételével maradjanak meg.

 

Nagy Lajos képviselő megjegyzi, hogy a fák egy részének a gyökere már most a föld felett van. A gyökerek a térburkolatot fel fogják nyomni.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy a gesztenyesori megoldáshoz hasonlóan a fák alkossanak zöldfelületet, közöttük 2-3 átjáró legyen kialakítva. 3-4 méter széles sétány legyen térkövezve, mögötte füves terület, ahová a faházak is lerakhatók. A teret kicsit megnyitva a fák túloldalára lehet asztalokat is tenni.  A Borhéten kívüli időszakban a sétány belső felére padokat lehet kihelyezni, szemben a Balatonnal, melyek a rendezvény alkalmával eltávolíthatók.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a fák egy kivételével (sarkon lévő fa) maradjanak meg a Gesztenye sorhoz hasonló elhatárolással, illetve Laposa Bence képviselő – vitában elhangzott – javaslatainak figyelembevételével történjen a további tervezés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

208/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor kiviteli tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor kiviteli tervéhez kapcsolódóan javasolja a tervező felé, hogy a fák maradjanak meg és a badacsonyi Gesztenye sorhoz hasonló elhatárolás történjen, illetve Laposa Bence – vitában elhangzott – javaslatai alapján javasolja a tovább tervezést.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Masszi Építésziroda Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi vízelvezető árok legyen a sétány és attól a 71-es számú főút felé legyen egy kb. 50 cm magas bástya és növények az elhatárolás érdekében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

209/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor kiviteli tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor kiviteli tervéhez kapcsolódóan javasolja a tervező felé, hogy a jelenlegi vízelvezető árok legyen a sétány és attól a 71-es számú főút felé legyen egy kb. 50 cm magas bástya és növények az elhatárolás szempontjából.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Masszi Építésziroda Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a jelenleg a fasoron belül menő sétány kerüljön át az alsó bazársor felé eső részre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

210/2018. (V.18.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor kiviteli tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor kiviteli tervéhez kapcsolódóan javasolja a tervező felé, hogy jelenleg a fasoron belül menő sétány kerüljön át az Alsó-bazár sor felé eső részre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Masszi Építésziroda Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                      Kun István

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!