2018.04.25 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 11/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 25-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                     képviselő                            (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Berecz Nikolett                                BVKI igazgató

Sztrik Ákos                                      rendőr százados

Mórocz István                                 PEB elnök

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető           (5 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását bejelentette Kun István képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

181/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 14 nyílt napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Wolf Viktória jegyző sürgősségi indítványként javasolja felvenni a HÉSZ módosítása tárgyú napirendet. Elmondja, hogy ezt az indokolja, hogy a Balaton-parti zöldfelületet az ismert okokból csökkenteni javasolják a jelenlegi 80 %-ról 60 %-ra, illetve 40 %-ról 10 %-ra.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a sürgősségi indítvány tárgyalásával és felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

182/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 25-i soros ülésének napirendjéhez felveszi 15. napirendi pontként „15. HÉSZ módosításról” című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosított napirendet 15 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

182/2018.(IV.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 25-i soros ülésének módosított napirendjét 15 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Sztrik Ákos százados, Mórocz István PEB   elnök

 1. 2. Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 4. NKA Népművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Építőipari Nívódíj 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Tájékoztatás törvényességi felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Sztrik Ákos c.r.főhadnagy, Mórocz István PEB elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Sztrik Ákos százados urat a rendőrség képviseletében és Mórocz István urat, a PEB elnökét. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Sztrik Ákos százados a beszámolóban található néhány számadatra hívja fel a figyelmet. Elmondja, hogy a város területén a bűncselekmények száma csökkent. A közlekedési bűncselekmények jelentős része ittas vezetésből adódik, 2017-ben 13-ból 12 eset erre vezethető vissza. A Veszprém Megyei Rendőrkapitányság a Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi munkáját elismerően értékelte, megkapták az Év Kapitánysága címet. Ehhez az eredményhez nagyban hozzájárult a Polgárőrség, a rendezvények biztosítása és a szolgálatellátás során segítették munkájukat, melyet ezúton is megköszön. Bízik benne, hogy a jövőben is megmarad ez a jó kapcsolat.

 

Mórocz István PEB elnök elmondja, hogy a polgárőrség létszáma nőtt, az elmúlt évben 3 fő, az idén pedig már 4 fő jelentkezett. Összesen 4441 órát töltöttek szolgálatban 2017. évben. A rendőrséggel kitűnő az együttműködésük, 1447 órát töltöttek közös szolgálatban. Megköszöni a támogatásukat, remélve, hogy a jó munkakapcsolatuk a jövőben csak erősödni fog.

 

Krisztin N. László polgármester mindkét szervezetnek megköszöni a munkáját, további jó egészséget és munkasikereket kívánva. A rendőrség évértékelő összejövetelén elhangzott, számadatokkal alátámasztott eredményekre büszkék vagyunk. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

184/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

2.  a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2017. évi munkájáról készített beszámolót az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

3.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

185/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a közterület-felügyelet tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád közterületfelügyelő – műszaki ügyintéző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

3./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy 2018. június 1-től nyisson meg a Múzeum, és a szüreti rendezvény után szeptember 30-ig csak hétvégéken tartson nyitva.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Berecz Nikolettet, a város Kulturális Intézményének igazgatóját. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a tűzriasztó rendszer meghibásodott, dolgoznak a hiba elhárításán. A Múzeum csak akkor tud megnyitni, ha a tűzriasztó rendszer biztonsággal működik. A Pénzügyi bizottság a hiba okán, illetve pénzügyi megfontolásból tette a javaslatát.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

186/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Az Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Berecz Nikolett intézményvezető tájékoztatását tudomásul veszi és egyet ért az Egry József Emlékmúzeum nyitvatartási idejének és napjainak a megváltoztatásával, javasolja az intézmény-vezetőnek, hogy 2018. június 1-től nyisson meg a Múzeum, és a szüreti rendezvény után szeptember 30-ig csak hétvégéken tartson nyitva.
 2. utasítja Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a szabályszerű üzemeltetéshez szükséges intézkedések megtételére, különösen a tűzjelző rendszer meghibásodásából eredő karbantartási munkák megrendelésére, mely kiadás összegét az intézmény 2018. évi költségvetésében biztosítja 727.043Ft + 27% Áfa összegben.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

 

 

4./ Napirendi pont

NKA Népművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy az intézmény a Badacsonytomaji Adventre kíván pályázatot beadni, elsősorban gazdasági okokból. A pályázat beadásának határideje május vége, az előkészítő munkát megkezdték.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

187/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

NKA Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Badacsonytomaji Advent 2018.” címmel.
 2. az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)     a pályázat költsége összesen: 1.000.000 Ft

b)     önerő mértéke: 0 Ft

 1. elrendeli az 1 pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (10.000,- Ft, amely magában foglalja a 27%-os áfát is) megfizetését az intézmény 2018. évi költségvetésének terhére. 
 2. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás Pályázati referens

 

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete)

(Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete)

6./ Napirendi pont

Építőipari Nívódíj 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, kiegészítve Malatinszky-kúriára vonatkozó javaslatával.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

188/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Csomay Kálmán Építőipari Nívódíj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 2018. évben a Csomay Kálmán Építőipari Nívódíjra javasolja a Badacsonytomaj 041/15 hrsz-ú kivett udvar és beépített terület és kivett park és út megnevezésű, mindösszesen 3 ha 3050 m2 nagyságú, természetben 8258 Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor utca 1-3. szám alatti, ún. Malatinszky-kúriát.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

7./ Napirendi pont

Nagy Géza kérelme ingatlan megvételre, cseréjére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

189/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagy Géza ingatlanok cseréjére vonatkozó felajánlásáról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Géza 1039 Budapest, Kabar utca 3. II.8. szám alatti lakos vételi ajánlatát megismerte és felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az ingatlancsere lehetőségét vizsgálja meg, és arról adjon tájékoztatást.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

8./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II-III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester 8.20 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 8.45 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik: Kun István képviselő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy Badacsonyban az ABC parkolóban történő kivitelezéshez a munkaterület átadása megtörtént, az új parkoló átadása június 7-én lesz. Kérjük a lakosság türelmét az építkezés miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsony belterületén ez a terület még zúzalékos, ezért határozta el a Képviselő-testület, hogy a tervezett felújításokba beleveszi. Badacsonyban komoly fejlesztések történnek, a Zöld Város pályázat kapcsán a 71-es út alatti részt és a Felső bazársort újítjuk meg, a Hableány pedig magánerőből lesz átépítve.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

190/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

191/2018. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 1233. hrsz-ú, Park utcai útkereszteződés körüli járda egy szakaszának és a József Attila út menti 542/3. és 234/3. hrsz-ú járdaszakasz, illetve a 196. hrsz-ú Kisörsi út felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-     pályázat költségét összesen:        16.119.416,- Ft-ban,

-     az önerő mértékét (25%):               4.029.854,- Ft-ban,

-     az igényelt támogatás összegét (75%): 12.089.562,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2018.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról - A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint:

a)      a környezeti nevelés,

b)      a környezettudatosság erősítése,

c)      a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerése és elsajátítása céljából.

-     pályázat költségét összesen:            3.000.000,- Ft-ban,

-     az önerő mértékét:                                          0,- Ft-ban,

-     az igényelt támogatás összegét:       3.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

9./ Napirendi pont

Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Kalmár György egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C 10/33.) a Badacsony Média szerkesztési és működtetési feladatinak ellátása tárgyában kötött szerződést hosszabbítsa meg 2018. szeptember 30. napjáig 356.000 Ft/hó összegben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

193/2018.  (IV.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Média

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. 1. Kalmár György egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C 10/33.) a Badacsony Média szerkesztési és működtetési feladatainak ellátása tárgyában 2013. április 30. napján kötött szerződését 2018. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja 356.000 Ft/hó összegben.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződés aláírására 2018. szeptember 30.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja bruttó 50 ezer Ft összeggel a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

194/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Horváth Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmestert, Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javasolja és bruttó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

kifizetésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

11./ Napirendi pont

Tájékoztatás törvényességi felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

195/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Törvényességi felhívás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármesternek a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1643/2018. számú törvényességi felhívásáról szóló tájékoztatását tudomásul vette, nem javasolja intézkedés megtételét a munkáltató felé, de felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a jövőben az önkormányzati rendeletek publikálása során legyen figyelemmel a jogszabályi előírásokra.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

12./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja a települési támogatás mértékének felülvizsgálatát a temetési költségekhez kapcsolódóan.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

196/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Javasolja a települési támogatás mértékének felülvizsgálatát a temetési költségekhez kapcsolódóan

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

13./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy a képviselőkkel napi kapcsolatban vagyunk, az aktuális ügyekben, a konkrét munkákban részt vesznek. Alaposan áttárgyaltunk mindent, ezért születnek az ülésen gyors döntések. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

197/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

14./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

198/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történő fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csökkenteni szeretnénk az ősszel induló badacsonyi fejlesztések helyszínén, a 2557/2 és 2557/3 hrsz-ú ingatlanokon a zöldfelület-arány mértékét. A parkban rendezett Borhetek tapasztalatai alapján elmondható, hogy nem lehet minden ősszel füvesíteni. Szeretnénk egy rendezvényteret kialakítani, melyhez szükség van a HÉSZ módosítására, a terület egy darabjára előírt 80 %-os zöldterület 60 %-ra csökkentésére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a két érintett terület találkozik egymással. A másik, Vt2 övezetben a jelenlegi 40 %-ot 10 %-ra kívánjuk visszacsökkenteni. A Főépítész úrral egyeztetve a tárgyalásos eljárás szabályai szerint javasoljuk az eljárás lefolytatását. A környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt, az érintett területeket kiemelt fejlesztési területnek nyilvánítanánk. Ismerteti a határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a közbeszerzési eljárás megindítását. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy a főépítész és a tervező segítségével ezt a lehető leggyorsabban végezzék el, hogy a megújult badacsonyi alsó részt a jövő turisztikai szezonra át lehessen adni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a HÉSZ módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

199/2018. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Badacsonytomaj 2557/2 és 2557/3 hrsz-ú területeket területi operatív program fejlesztés megvalósítása céljából, mint változásra kijelölt területet.
 2. megindítja a Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítását a jogszabályi előírások figyelembe vételével és a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott minimális zöldfelület-arány szabályozásba történő beépítésével.
 3. kinyilvánítja, hogy álláspontja szerint az elhatározott módosítás jellege alapján a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.
 4. az eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti „tárgyalásos” eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Bányász strandon kialakítandó csónakveszteglő terveit megküldte a képviselőknek, az engedélyezési folyamatot megindítanák, 38 csónak kikötésére nyílna lehetőség. Körbe adja a terveket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy győri vállalkozó házaspár megkereste azzal, hogy a szükséges forrást biztosítanák a csónakveszteglő megépítéséhez, ha az üzemeltetői jogot megkapják.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a fürdőzőket a csónakkikötő nem akadályozná. Fontosnak tartja a megépítését, a horgászoknak szükségük van rá.

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 9.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                      Laposa Bence

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!