2014. 12. 18. rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 50/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László             polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Laposa Bence                  képviselő

Nagy Lajos                      képviselő

Nagy Miklós                    képviselő                                         (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                    aljegyző

Tamás Lászlóné                 Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                  Műszaki osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa               jegyzőkönyvvezető                           (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

678/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 5 nyilvános napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

679/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 12.18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. 2 fő Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott béréhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. 658, 660-661/2014.(XII.09.) határozatok hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. 2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkező pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

2 fő Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott béréhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, a bizottság azt a határozatot hozta, hogy 2 +1 fő bérére biztosítsanak fedezetet 2015. február 28-ig. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

680/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

2 fő Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott béréhez fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2 + 1 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló - 2015. január 1-től 2015. február 28-ig tartó – önkormányzatnál történő foglalkoztatásához hozzájárul és a szükséges – személyi juttatás és járulékai – fedezetet, mindösszesen 991.000,- Ft összegben a 2015. évi költségvetés működési kiadások terhére biztosítja.

Felkéri a hivatal költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy a fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezze.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal; egyebekben 2014. december 31. és 2015. február 28.

Felelős:                Krisztin N László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

658, 660-661/2014.(XII.09.) határozatok hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta ülésén a határozatok hatályon kívül helyezését. Megkérdezi, hogy Aljegyző asszonynak van-e szóbeli kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

681/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

658, 660-661/2014.(XII.09.) határozatok hatályon kívül helyezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 658/2014.(XII.09.), 660/2014.(XII.09.) és 661/2014.(XII.09.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Forintos Ervin és Laposa Bence képviselők 16,05 órakor megérkeznek az ülésre.

A testületi ülésen jelenlévő szavazók száma: 7 fő

3./ Napirendi pont

2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkező pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a beérkezett pályázatot a megajánlott 470.000 Ft-os összeggel.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát, kéri, hogy aki azt támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

682/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkező pályázatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat tulajdonában lévő Badacsonytomaj, 2055 hrsz-ú ingatlan megvásárlására beérkezett pályázatot eredményesnek nyilvánítja és Hartai Béla (Budapest, Zsálya utca 30. 2/9) pályázó által megajánlott 470.000 Ft-os vételárat elfogadja.
 2. felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt, hogy az adásvételi szerződés előkészíttetéséről gondoskodjon és a dokumentum elkészítésére Dr. Gáli Mihály ügyvédet kérje fel.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

4./ Napirendi pont

Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja a közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítását azzal, hogy amennyiben újra kiírás kerül az eljárás, azt csökkentett műszaki tartalommal írja ki a Képviselő-testület.

 

Laposa Bence bizottsági tag tervpályázat kiírását javasolja.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy dolgozzák ki az eljárás rendjét.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, javaslat a napirendi pontra vonatkozóan. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánításával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

683/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárás elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76.§ (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással eredménytelennek nyilvánítja, mivel az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
 2. felkéri Horváth Márta osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Horváth Márta osztályvezető

Határidő: azonnal

5./ Napirendi pont:

VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester kéri ismertetni a Pénzügyi Bizottság határozatát.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja:

-a KFT részére megállapított 6,2 millió forint tagi kölcsön összegét működési támogatás jogcímre módosítani,

-az 5 m. Ft-ot támogatásként továbbra is tartsa fenn a közhasznú feladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok finanszírozására a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy hívják fel a 2015. január 01-el belépő ügyvezető figyelmét a pénzügyek fegyelmezettebb gazdálkodására. Kéri, hogy aki a bizottság határozatot és javaslatát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

684/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a VN KFT kérelmét elfogadja az alábbiak szerint:

 1. a képviselő-testület 33/2014.(I.23.) határozatát módosítja azzal, hogy az abban előírt fejlesztések megvalósításától eltekint a Kft. bevételeinek alulteljesítése miatt és az 5.000.000,- Ft-ot  támogatásként továbbra is fenntartja a közhasznú feladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok finanszírozására.
 2. a képviselő-testület a 152/2014 (II.26.) határozattal a KFT részére megállapított 6,2 millió forint tagi kölcsön összegét működési támogatás jogcímre módosítja.

A képviselő-testület a 2015. január 01-jével belépő ügyvezető figyelmét felhívja a fegyelmezettebb pénzügyi gazdálkodására.

 

Határidő:   2014. december 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

III. NAPIRENDEN KÍVÜL

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tájház udvar üzleteinek az értékbecslése elkészült.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztat arról, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikai felmérése időközben megkezdődött. Ismerteti, hogy milyen eszközök cseréje lenne szükséges, amelyre a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között a fedezet rendelkezésre áll. Tájékoztat továbbá arról is, hogy a közös hivatal létesítésével kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlást írt elő, így amíg a Kővágóörsi KÖH  részéről a hiánypótlást nem teljesítik, addig nem kerül bejegyezésre a Badacsonytomaji KÖH. Az Ábrahámhegyi Kirendeltség január 5-én kerül átadásra.

 

Laposa Bence bizottsági tag tájékoztat arról, hogy dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megrendelt egy informatikai felmérést. Javasolja, hogy várják meg annak az eredményét, s azt követően kerüljön sor beszerzésre.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, azt rögzítsék, hogy a szükséges keretet biztosítani fogják az informatikai fejlesztésre. A Hoffer Péter informatikus által készített anyagban szereplő szoftvereket biztosan meg kell vásárolni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs.

Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén a nyílt ülést 16,30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László                                                   Nagy Miklós

polgármester                                                jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!