Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 12. 09. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 48/2014.

 

Készült: 1 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 9-én 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                             alpolgármester

Forintos Ervin                          képviselő

Laposa Bence                           képviselő

Nagy Lajos                               képviselő                              (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                               képviselő                               (2 fő)

Nagy Miklós                             képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás             jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Horváth Márta                          osztályvezető

Tamás Lászlóné                        osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa                       jegyzőkönyvvezető              (5 fő)

 

Lakosság részéről jelen vannak:   0 fő

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat és a munkát segítő alkalmazottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van, a testületi ülés határozatképes, azt megnyitja.  Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt megválasztani. Kéri, hogy aki egyetért a személyi javaslatokkal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

656/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

-                                    Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti meghívóban szereplő 4 napirendi pontot, melyet a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság is megtárgyalt. Kéri, hogy  aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

657/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 09. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirend:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Badacsonytomaj város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. 591/2014.(XI.12.) Képviselő-testületi határozat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. I. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, alapvető, hogy az anyagokból a Révfülöp Nagyközségre vonatkozó rész mindenhonnan kikerül. A Megszüntető Okirattal kapcsolatban megkérdezi, hogy mi a megszüntetés módja?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy véleménye szerint egyesítés.

 

Wolf Viktória aljegyző úgy gondolja, hogy a megszüntetés módja, beolvadás.

 

Krisztin N. László polgármester A Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 1. pontjában a jogelőd a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal lesz.

 

DR. Weller-Jakus Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalból történő kiválással.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Megállapodás 5.1. pontjában 19 fő szerepel a közös önkormányzati hivatal létszámaként. Megkérdezi, hogy a közös hivatal szervezeti felépítése miként változik.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése az SZMSZ-ben leírtak szerint változik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 5.2.3 pontban a kirendeltségek kirendeltségre változik értelemszerűen. A 8.1.1 pontban a közös önkormányzati hivatal kiadásai állami támogatással nem fedezett részének 80,22 %-át Badacsonytomaj Város Önkormányzata, 19,78 %-át pedig Ábrahámhegy Község Önkormányzata biztosítja. A 8.7. pontból kikerül az 5.2.2.3. alpontban írt költségek szövegrész.

 

Krisztin N. László polgármester Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezekkel a módosításokkal a a Megállapodást elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

658/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása  - Megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85.§-ában foglaltak alapján az I. számú melléklet szerint 2015. január 1-jei hatállyal jóváhagyja Ábrahámhegy Község Önkormányzatával megkötendő a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére vonatkozó megállapodást a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. A képviselő-testület rögzíti, hogy a 2014. december 31-i hatállyal megszűnő Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal állományában a megszűnés napján foglalkoztatottakat a 2015. január 1. napjával, jogutódlással létrejövő Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal továbbfoglalkoztatja, jogviszonyuk folyamatosnak minősül.
 4. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a közös hivatal létrehozására tekintettel gondoskodjon a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és a vonatkozó rendelettervezetnek a képviselő-testület elé történő beterjesztéséről.

Határidő: 2014. december 11.

4. pontra: 2015. február 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezekkel a módosításokkal a Megszüntető Okiratot elfogadja, szavazzon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

659/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása  - Megszüntető Okirat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 14.§-ában foglalt rendelkezések alapján 2014. december 31-i hatállyal jóváhagyja a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát a II. számú melléklet szerint.

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a hozott döntésről a megszüntető okirat megküldésével egyidejűleg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodát (8200 Veszprém, Budapest u. 4.) tájékoztassa.

Határidő: 2014. december 11.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának tervezetére vonatkozóan elmondja, hogy természetesen a Révfülöp Nagyközségre vonatkozó részek abból kikerülnek. A 4. pontnál a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalból történő kiválással. A 7. pontban az államháztartási szakágazati besorolásnál a szakágazat száma: 841105

 

Wolf Viktória aljegyző véleménye szerint pontosítani kell a 7. pontban. A szakágazat megnevezésénél a helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége marad, a többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége pedig kikerül.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a 8. pontban szükséges-e változtatás?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy a 101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások sor kikerül az anyagból.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 15. pontban a kirendeltségek helyett, csak kirendeltség fog szerepelni. A 16. pontban a vagyon feletti rendelkezés jogánál a záradékból ki kell venni Révfülöpöt és természetesen az aláírók közül Kondor Géza polgármestert. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az anyag tárgyalása során elhangzott módosításokkal elfogadja az Alapító Okiratot, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

660/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása  - Alapító Okirat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelem­mel a 84. - 85. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§-ában foglaltakra figyelemmel 2015. január 1-i hatállyal jóváhagyja jogutódlás jogcímen – a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal jogutódjaként - a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester megkéri Wolf Viktória aljegyzőt, hogy az SZMSZ-re vonatkozó anyagot vezesse fel.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztat arról, hogy az SZMSZ már csak Badacsonytomajra és Ábrahámhegyre vonatkozóan készült el. Tartalmazza az általános rendelkezéseket, a hivatal irányítását és vezetését, a hivatal feladatait és működési rendjét. Az anyag kiegészült az Ábrahámhegyi kirendeltség szervezeti felépítésével. Az ügyfélfogadási és munkarend változatlanul maradt. A mellékletben szerepel a szervezeti struktúra, továbbá bekerült a belső ellenőrzési feladatok ellátása, a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó melléklet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ahhoz, hogy a közös hivatal működése elindulhasson létrehozunk egy alap SZMSZ-t, amelyet, ha szükséges menet közben majd tudnak módosítani. Megkérdezi, hogy Jegyző úrnak van-e kiegészítése?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy nincs kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

661/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása  - Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a IV. számú melléklet szerint jóváhagyja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 1. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a hozott döntésről az alapító okirat megküldésével egyidejűleg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodát (8200 Veszprém, Budapest u. 4.) tájékoztassa.
 2. A képviselő – testület felkéri a Polgármestert, hogy a Badacsonytomaji Közös Hivatal jegyzői és aljegyzői álláshelyére vonatkozó pályázatokat írja ki.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság határozatában a pályázati kiírásba beletettek a Pályázat elbírálásánál előnyt jelent részbe egy 5. pontot: helyismeret, és egy 6. pontot: sportéletben jártasság.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a március 01-i határidőt nem lehet-e előbbre hozni?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy leghamarabb a februári testületi ülésen lehet ebben döntést hozni.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a pályázat beadási határideje 2015. 01.16. legyen. 01.21-én tudná tárgyalni a bizottság, a 01.28-i testületi ülésen pedig lehetne az ügyben döntést hozni, február 01-el pedig lehetne kezdenie a kiválasztott igazgatónak.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével, illetve a napirend tárgyalása során elfogadott módosításokkal elfogadja a pályázati kiírást, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

662/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére szóló pályázatot az alábbiak szerint fogadja el:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 
intézményvezet
ő (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. főiskola vagy egyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 6/A.§ (1) bekezdésében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés szerint.,
 2. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 3. büntetlen előélet
 4. cselekvőképesség
 5. magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. legalább 3 éves közművelődési, könyvtári, illetve múzeumi területen szerzett vezetői tapasztalat
 2. idegen-nyelv ismeret
 3. műszaki technikai szakvégzettség, hang-, fény- és színpadtechnikai ismeretben való jártasság
 4. turisztikai területen jártasság
 5. helyismeret
 6. sportéletben jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 2. szakmai gyakorlatról szóló igazolás
 3. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 4. a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 5. az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá
 7. nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 8. nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester  nyújt, a +36 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/219/2013. , valamint a munkakör megnevezését: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 28-i Képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.badacsonytomaj.hu - 2014.12.15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton és zárt borítékban, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. A borítékra kérjük ráírni: „BVKI Intézményvezetői pályázat”

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

3./ Napirendi pont

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kéri a határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság a VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak az alábbi személyeket javasolja: Fekete Ferenc, Lesz Ferenc, Szántai Ferenc. Megbízásukat 5 évben javasolja a bizottság meghatározni. A tagok díjazására vonatkozóan a bizottság nem hozott döntést. A VN. Kft. ügyvezetőjének a bizottság Bolla Józsefet javasolja 2014. december 19-től kezdődően 5 év határozott időtartamú, munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatással, havi bruttó 300.000 Ft. munkabérért, 3 hónap próbaidő meghatározásával. A fenti személyek nyilatkoztak a tisztségek elfogadásáról, zárt ülés tartását nem kérték.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy Bolla József részéről szükséges-e elfogadó nyilatkozat, mivel szóbeli egyeztetést történt vele.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ügyvezetőt a Képviselő-testületnek titkos szavazással kell megválasztania.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint Harmati Miklós lemondását elfogadja, és a VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának Fekete Ferencet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

663/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelőbizottsága egy tagjának, Harmati Miklósnak Felügyelő Bizottsági tisztségéről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi.

2. A Badacsonytomaj Városüzemeltető  Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. december 9. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra Fekete Ferenc (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakost a Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztja, illetve kijelöli.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának Szántai Ferencet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

664/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsonytomaj Városüzemeltető  Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. december 9. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra Szántai Ferenc (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 7. szám alatti lakost a Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztja, illetve kijelöli.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

665/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsonytomaj Városüzemeltető  Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. december 9. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra Lesz Ferenc (8258 Badacsonytomaj, Római u. 89. szám alatti lakost a Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztja, illetve kijelöli.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elhangzott, hogy a bizottság nem hozott döntést a tagok díjazására vonatkozóan.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ő a bizottsági ülésen tett javaslatát (bruttó 23.190 Ft./hó) továbbra is fenntartja.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e más vélemény, javaslat?

 

Forintos Ervin képviselő egyetért Orbán Péter javaslatával.

 

Laposa Bence képviselő emlékeztet arra, hogy minden témánál a takarékosságról beszélnek. Nem ért egyet azzal, hogy erre 850 e. Ft-ot kiadjanak, mert nem olyan pozícióról van szó. Ezt a feladatot várhatóan havi egy alkalommal, 1,5 órában kell ellátni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem véletlenül tette javaslatát, hiszen ez a feladat felelősséggel jár. Úgy gondolja, hogy a takarékoskodást már máshol is megtehették volna.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Bahart Felügyelő Bizottsági tagsága esetén teljes vagyonával volt felelős a döntésekért.

 

Laposa Bence képviselő úgy véli, hogy havi 23.000 Ft. ebben a felelősségi kérdésben nem segítené az érintetteket, ha teljes vagyonukkal kell felelniük.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy mivel egy gazdasági társaság ellenőrző szervéről van szó, és a cég, ha 3. személynek kárt okoz, akkor a hatályos jogszabályok szerint a FEB tagok is felelősek a károk megtérítéséért.

 

Nagy Lajos képviselő egyetért Orbán Péter által tett javaslattal.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy Laposa Bence fogalmazzon meg egy határozati javaslatot.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy konszenzust szeretne ebben a kérdésben. Javasolja, hogy évi 100.000 Ft-ot kapjanak a FEB tagok.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Elsőként Laposa Bence képviselő módosító indítványát teszi fel szavazásra, mely szerint a FEB tagok részére évi 100.000 Ft.-ot javasol tiszteletdíjként meghatározni. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

666/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a VN. Kft. FEB tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó 100.000 Ft./év módosító indítványt.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az eredeti javaslattal ért egyet, mely szerint bruttó 23.190 Ft./hó legyen a VN. Kft. FEB tagjainak tiszteletdíja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

667/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. felügyelőbizottsági tagok díjazását személyenként bruttó 23.190 Ft./hó összegben állapítja meg.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság által javasoltak szerint a FEB tagok 5 év határozott időtartamú megbízásával, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

668/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. Felügyelő Bizottsága tagjait 5 év határozott időtartamra bízza meg.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a VN. Kft. ügyvezető választásával kapcsolatban van-e kérdés? Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi Bizottság a VN. Kft. ügyvezetőjének Bolla Józsefet javasolta. Az ügyvezető választással kapcsolatos titkos szavazás idejére az ülést 17,30 órakor felfüggeszti, felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy bonyolítsa le a titkos szavazást.

 

A Képviselő-testület ülése 17,35 órakor folytatódik.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök ismerteti a titkos szavazás jegyzőkönyvének eredményét, mely szerint, a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a leadott szavazólapok száma 5 db., érvényes szavaztok száma 5 db., igen szavazatok száma 5 db. A titkos szavazás eredménye: Bolla József ügyvezető.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –titkos szavazással- meghozza az alábbi határozatot:

669/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Bolla József 8258 Badacsonytomaj, Római u. 36. szám alatti lakost választja meg. Munkadíját bruttó 300 e. Ft. összegben állapítja meg. Az ügyvezetőt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai szerint foglalkoztatja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy mikor történne az ügyvezető munkába állása?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy 2015. január 01-el.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a VN. Kft. ügyvezetője 2015. január 01-el legyen foglalkoztatva, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

670/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra bízza meg.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a napirend tárgyalása során elhangzottak szerint elfogadja a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. Alapító Okiratát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

671/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezető és FEB tagok választása – Alapító Okirat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy

 

1.) az alapító okirat 12./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

A Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottsága három tagú, jelenlegi tagjai:

2014. december 9. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Fekete Ferenc (születési családi és utóneve: Fekete Ferenc, anyja születési neve: Németh Anna, adóazonosító jele: 8312363343) 8258, Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos,

Lesz Ferenc (születési családi és utóneve: Lesz Ferenc, anyja születési neve: Ruzits Irén, adóazonosító jele: 8275553210) 8258 Badacsonytomaj, Római u. 89. szám alatti lakos, és

Szántai Ferenc (születési családi és utóneve: Szántai Ferenc, anyja születési neve: Nagy Erzsébet., adóazonosító jele: 8344393701) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 7. szám alatti lakos.

2.)                 a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 10./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Bolla József (születési családi és utóneve: Bolla József., anyja születési neve: Németh Teréz, adóazonosító jele: 8332863872) 8258 Badacsonytomaj, Római u. 36. szám alatti lakos

A határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

A végrehajtás felelősei:

Önkormányzat jegyzője

Önkormányzat jogi képviselője

 

4./ Napirendi pont

591/2014.(XI.12.) Képviselő-testületi határozat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Megállapítja, hogy nincs. Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

672/2014. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

591/2014.(XI.12.) Képviselő-testületi határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 591/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

-          A Tűzoltó laktanyától a körforgalomig terjedő járdaszakasz felújításával kapcsolatos munkák elvégzésére a Badacsonytomaj város Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező VN. Kft-t bízza meg.

-          A munka elvégzéséhez a beérkezett árajánlat alapján 1.112.388 Ft. összeget biztosít a 2014. évi fejlesztési tartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülését 17,35 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                     dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                       jegyző

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!