Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 11. 12. soros testületi jk

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 44/2014.

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 12-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                  (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás       jegyző

Wolf Viktória                  aljegyző

Tamás Lászlóné             költségvetési és adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Rakics Anna                  VN. Kft. ügyvezető

Jerszli Judit                    igazgató

Gerencsér Tamás          pályázati referens

Lukács Antalné              ügyvezető

 

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                               (9 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 3 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti az új ciklus első soros képviselő-testületi nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat, a meghívott vendégeket és a televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Kun István és Nagy Lajos képviselőket megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

561/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István és Nagy Lajos képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szó szerinti jegyzőkönyv készítése nem kötelező a bizottsági illetve testületi üléseken, csak a napirendhez tartozó hozzászólások tartalmi részét kell rögzíteni. Az ülésekről hangfelvétel, a soros testületi ülésről videofelvétel is készül. Még egyszer gratulál és jó munkát kíván azoknak a képviselőknek, akik a lakosság bizalmát megszerezték. Megköszöni a televízió nyilvánossága előtt mindenkinek, aki az elmúlt időszakban a jókívánságát kifejezte, a segítségre és bíztatásra a jövőben is igényt tartanak. A testület egységes abban, hogy sikeresen szeretne tevékenykedni. Bizonyára azok is ki fogják fejezni véleményüket, akik nem kerültek be a testületbe illetve nem feltétlenül támogatják munkájukat. Ez természetes, de igyekezni fognak úgy megváltoztatni a feltételrendszert, hogy ez ne mások bántása legyen, hiszen ebből minden józan gondolkodású embernek elege van.

Elmondja, hogy a testület a jövőben egy bizottságot működtet. A lakosság bevonására létrehoztak egy facebook oldalt, a napirendek a honlapon elérhetők, közmeghallgatásra kerül sor december elején, illetve utcafórumokat is tartani fognak. A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság elnöke Forintos Ervin, a többiek tanácsnoki minőségben dolgoznak. Ez szélesebb körű a képviselői munkánál, szinte napi háttérmunkát igényel. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester teljes jogkörrel helyettesíti, illetve minden területen segíti a képviselői munkát. Ismerteti, hogy Kun István településüzemeltetési terület tanácsnoka, Laposa Bence a beruházások felügyeletéért felelős tanácsnok, Nagy Lajos a szociális ügyek és az intézményekkel való kapcsolattartás tanácsnoka, Nagy Miklós pedig a turisztikai terület tanácsnoka lett. A bizottsági ülésen minden fajsúlyos vitát lefolytatnak, így a testületi ülések talán rövidebbek lesznek. Egy szavazási procedúra, a határozatok, rendeletek meghozatalára irányuló folyamat lesz az órákig tartó vita helyett. Kéri, hogy a bizottsági ülésen megtárgyalt kérdéseket senki ne tegye fel újra.

 

Nagy  Lajos képviselő kérdezi, hogy hol és milyen formában kerül sor a képviselői fogadó órákra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden hónap első hétfőjén 14.00 – 16.00 óra között a polgármester, minden hónap harmadik hétfőjén az alpolgármester, a jegyző pedig minden szerdán tart fogadóórát.  A köztes heteken rotációban kerül sor a képviselői fogadóórákra, melynek pontos rendjét a következő alkalommal fogják meghatározni.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendeken túl a Fő utca járdafelújítás I. ütem, Iskola út aszfaltozása tárgyú napirend felvételét, melyet a Pénzügyi bizottság megtárgyalt.

Javasolja a meghívóban szereplő 3. napirendet - Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet – utolsóként tárgyalni.

Kérdezi Rácz Máriát, hogy kívánja-e a Nyugdíjas egyesületet érintő napirend előrehozatalát.

 

Rácz Mária elmondja, hogy szeretné végighallgatni az ülést, majd a következő alkalomtól bekapcsolódni a tárgyalásba. Nem kéri a napirendi sor módosítását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napirend tárgyalását a javasolt módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

562/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2014. november 12-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez

-       felveszi a „Fő utca járdafelújítás I. ütem, Iskola út aszfaltozása” tárgyú napirendet.

 1. a meghívó szerinti 3. napirendi pont „Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet” 23. napirendként kerül tárgyalásra.

 1. módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló       5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3.   Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak  engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Demjén Tamás, Vízkelety István, Szőke Gábor,  Szántai Zoltán

5.  Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7.  Kegyeleti gondoskodásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8.  Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit igazgató

9. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit igazgató

10. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

11. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

12.  2014. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.  Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.  Hivatali telefon- és gépjármű használat felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.  Idegenforgalmi fejlesztési támogatások elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16.  Sipos László kérelme a Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Sipos László kérelmező

17.  A Nyár utca aszfaltozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben   önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Fő utca járdafelújítás I. ütem, Iskola út aszfaltozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23.  Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az új jogszabályok az anyag tárgyalását nem teszik kötelezővé, de célszerűnek látták egy áttekintés biztosítását. Ismerteti, hogy az önkormányzat takarékosan gazdálkodott, a beszámolóban 70 millió forint fejlesztési tartalék szerepel. Többször elhangzott, hogy az önkormányzatnak 200 millió forint lekötött pénze van. Ezek átmenetileg kivonható vagy ott parkoló pénzek, pld. a Bahart részvényekből. Egy része már felhasználásra került, a héten 180 millió forintot kötöttek le, az év végéig még 21,5 millió forint kifizetése aktuális. A fejlesztési tartalékot is levonva 90 millió forint marad, melyből a működés is teljesül. Javasolja a kötelezettségvállalások áttekintését, amelyekkel a testület nem ért egyet, azokat módosítani kell.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy aki nem fizeti be pld. a gépjármű adót, milyen szankcióra számíthat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a behajtások folyamatosak. A gépjármű adó esetében ha sikertelen a behajtás, akkor kezdeményezik a forgalomból való kivonást.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az idegenforgalmi adónál is alulteljesítés mutatkozik. Kérdezi, hogy kinek van még észrevétele. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

563/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei költségvetés végrehajtásának 2014. III. negyedévi alakulásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 1. 2. Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy gyakran találkozni fog a testület ezzel a napirenddel, mivel a költségvetésbe utólag be kell emelni azokat a tételeket, melyek a testület döntése következtében pluszban jelennek meg. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

24/2014. (XI.24.) önkormányzati

rendelete

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló

5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

 1. 3. Napirendi pont

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy két hatályos rendeletről van szó. Az egyik a társadalmi részvételről szóló 31/2011. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet, melynek törvényi felhatalmazását 2014. október 12-én hatályon kívül helyezték.  Ha a testület szeretné a helyi önkormányzati rendeletek társadalmasítását megtartani, akkor az SZMSZ-be kell beépíteni a szabályokat. A 22/2013. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet – a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról – törvényi háttere szintén megszűnt az OTÉK szabályainak megváltozása miatt. Megszűnt a lehetőség, hogy az önkormányzat helyi szabályozást alkalmazzon.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

25/2014. (XI.24.) önkormányzati

rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 1. 4. Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak  engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Demjén Tamás, Vízkelety István, Szőke Gábor,  Szántai Zoltán

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a hegyi taxisok kérelmét fogadja el, közterület foglalási szerződésüket 5 évre hosszabbítsa meg 500 eFt/év bérleti díj meghatározásával.

A bérleti díj az infláció mértékével évente kerüljön megemelésre.

2./ Közterületi használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítására kerüljön sor úgy, hogy az igazodjon a hegyi taxisok kérelmében foglaltakhoz, lehetővé téve az 5 éves szerződéshosszabbítást.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító javaslatot tesz oly módon, hogy a jelenlegi szabályozás 4. §. (6) bekezdése a következő szövegszerű környezetre módosuljon: Az 1. §. (3) bekezdésében szabályozott illetve a rendelet 1. mellékletének 9. pontjában foglalt esetben a jelen paragrafus (5) bekezdésében megfogalmazott időtartamtól el lehet térni. Ez egyelőre csak a taxisokra vonatkozhat.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az informális értekezleteken elhangzott, hogy a testület maximálisan elkötelezett abban, hogy sokkal igényesebb környezet jöjjön létre a lakó és turisztikai övezetekben. Ezért a közterület használat rendjét drasztikusan felül fogják vizsgálni. Kéri, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésre készüljön el az új rendelet tervezet, mely szerint kizárólag rendezvényhez kötött, egyedi kérelmeket tudnak támogatni. A jelenlegi rendszert elvetik, mert általa olyan esztétikai környezet jön létre, mely nem segíti azt a fajta turisztikai koncepciót, melyet meg szeretnének valósítani. Bizonyos rendezvényekhez továbbra is fennállhat a lehetőség, illetve új rendezvények által is várható közterület használati bevétel.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy többen felvetették a régi népművészeti vásárok újjászervezését. A december 8-i közmeghallgatáson ez a téma napirendre kerül, a közterületek állapota és a lakosság szerepe vonatkozásában is.  Kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a hegyi taxisok esetében a Jegyző úr által javasoltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

564/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról – hegyi taxisok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a jelenlegi szabályozás 4. §. (6) bekezdése a következő szövegszerű környezetre módosuljon: Az 1. §. (3) bekezdésében szabályozott illetve a rendelet 1. mellékletének 9. pontjában foglalt esetben a jelen paragrafus (5) bekezdésében megfogalmazott időtartamtól el lehet térni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő bizottsági ülésre kerüljön kidolgozásra a közterület használat új rendszere, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

565/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak  engedélyezésével kapcsolatos eljárásról – közterület használat új rendszerének kidolgozása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért abban, hogy következő bizottsági ülésre kerüljön kidolgozásra a közterület használat új rendszere.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2014. december 8-án tartandó közmeghallgatáson a közterület használat rendje napirendként szerepeljen a lakossággal való konszenzus kialakítása érdekében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

566/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak  engedélyezésével kapcsolatos eljárásról – a közmeghallgatás napirendje legyen

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért abban, hogy 2014. december 8-án tartandó közmeghallgatáson a közterület használat rendje napirendként szerepeljen a lakossággal való konszenzus kialakítása érdekében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a részszavazásokkal együtt elfogadja a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

26/2014. (XI.24.) önkormányzati

rendelete

a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 1. 5. Napirendi pont

Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendeletmódosítás azért szükséges, mert a választásokat követően az önkormányzat szervezeti rendszerében változás állt be.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

27/2014. (XI.12.) önkormányzati

rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló

25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 1. 6. Napirendi pont

Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Weller Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy szeptemberben a Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Kormány által meghirdetett szociális tűzifa támogatásra, mely részleges eredményt hozott. Ahhoz, hogy a támogatás az érintettekhez eljuthasson, a kapcsolódó eljárási rendet helyi rendeletben kell szabályozni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy 42 erdei m3 tűzifára nyújtottunk be pályázatot, 31 m3-t ítéltek meg, az önrész ennek megfelelően csökkenni fog. A fát meghatározott helyeken lehet megvásárolni és térítésmentesen kell az önkormányzatnak a rászorulók részére házhoz szállítani.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a kiszállításhoz – amennyiben igény van rá - a vállalkozók felajánlották segítségüket.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a rendelet tervezet 3. §. (3) bekezdését javítani, mivel a Humán bizottság megszűnt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy keresi a testület az utat, hogyan tudná a kiosztható mennyiséget növelni saját erőből. Korábban kísérletet tett az erdőben kidőlt fák társadalmi munkában történő összegyűjtésére annak érdekében, hogy a rászorulóknak ki lehessen osztani. Azonban környezetvédelmi szervek illetve személyek szerint a kidőlt, korhadt fáknak a helyszínen kell maradni. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

28/2014. (XI.19.) önkormányzati

rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és

igénylésének feltételeiről

 1. 7. Napirendi pont

Kegyeleti gondoskodásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Weller Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2014. őszén néhai Kalmár Lászlót a testület saját halottjának kívánta nyilvánítani. Ennek szabályozása hiányzott, ezért került megoldási javaslatként a rendelet tervezet a Képviselő-testület elé.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

29/2014. (XI.24.) önkormányzati

rendelete

a kegyeleti gondoskodásról

 1. 8. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a Kulturális Intézmény költözzön vissza a Polgármesteri Hivatal épületébe.

-       a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelését, illetve a BVKI megújulásával összefüggésben elhangzott javaslatokat fogadja el.

Krisztin N. László polgármester köszönti Jerszli Judit igazgatót, kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a visszaköltözésükkel nem ért egyet, a munkaszervezésben nagy problémát jelentene. Az SZMSZ szerint a kulturális intézménynek állandóan nyitva kell tartani, székhelye az Egry József Művelődési ház. A hivatali épületben lévő régi irodában nem férnek el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Keresztúry házban való kiköltözés többlet költséget generál, nem látható az intézmény működése, kevés az információ. A Keresztúry házzal kapcsolatosan a testületnek más elképzelései vannak. Javasolja a visszaköltözést. Meg fogják keresni az épületen belül azt az irodacsoportot, ahol az intézmény működni tud. A korábban használt irodán nincs ablak, nagy elektromos terhelés éri az ott dolgozókat, ezért abban a helyiségben irattár kialakításának gondolata vetődött fel.

 

Orbán Péter alpolgármester 8.54 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BVKI megújulása tekintetében az igazgató asszony bevonásával tárgyalt a testület, a sarokpontok a következők:

Az Egry Múzeum az intézmény működtetésében van, az épületre költeni kellene. A testület kezdeményezte a Múzeum ingyenes átvételét az államtól. Kéri a képviselőket, hogy kapcsolatrendszerük segítségével ezt próbálják meg előmozdítani.  A megyei területfejlesztési program befogadta az új művelődési ház, kultúra háza tekintetében megfogalmazott elképzeléseket. Javasolja azonnali hatállyal megrendelni az új művelődési ház tervezési feladatait. A tervező válassza ki a lehetséges helyszínek közül a legoptimálisabb megoldást. A testület elhatározta egy civil ház kialakítását, végleges helyszíne a VN. Kft. régi irodaépülete lenne. Ez néhány százezer forint ráfordítással megvalósítható.  A Tájházat szintén a kulturális intézmény működteti. A testület szeretné a Polgármesteri Hivatal és a Rendőrség környezetéhez hasonlóan a Tájház udvar környékét is rendbe tenni. Ehhez a tervek rendelkezésre állnak, mivel az engedély lejárt, új engedélyeztetés szükséges. A Tájház sorsáról ismételten egyeztetni kell a lakossággal.  Az intézmény alkalmazotti közösségét frissíteni kell, ehhez a konkrét elképzelést a november 26-i testületi ülésre kéri előkészíteni. A rendezvényekkel kapcsolatosan elmondja, hogy az emberek nincsenek megelégedve a programokkal, a jövőre nézve jelentős változásokat várnak. Évek óta ugyanazok a rendezvények, egyre csökkenő érdeklődéssel. A Badacsonyi szüret szervezése az igazgató asszony szerint négy hónapot vesz igénybe. Nem biztos, hogy egy ilyen programot közalkalmazottaknak kell megszervezni. A Borhét megnyugtató gazdára talált a Turisztikai Egyesületben. Többen megjegyezték, hogy túl Badacsony centrikusak a programok, igény lenne rendezvényekre Badacsonytomaj centrumában is.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.02 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Laposa Bence képviselő szerint vizsgálni kell, hogy a rendezvények elérik-e a kívánt célt. Inkább legyen kevesebb rendezvény, de azoknak legyen tartalma, mondanivalója, ehhez az alapokat meg kell teremteni. Az intézmény igazgatójának és a testületnek a felelőssége, hogy tudjon közönséget hívni, a lakosság részéről jóval nagyobb aktivitásra számítanak a jövőben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:

-       A testület színesebb, gazdagabb, a régi hagyományokhoz közelebb álló programokat vár a jövőre nézve.

-       Az új művelődési ház építésére tervezői ajánlatok bekérését határozza el, a döntéshozatalhoz ezeket a november 26-i testületi ülésre kéri előterjeszteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt a határidőt a Hivatal nem tudja teljesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a folyamat elkezdődött, nem fog problémát okozni a határidő. Ha a tervezési költségek közbeszerzést érintenek, akkor a testület a közbeszerzési eljárás megkezdéséről határoz.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a kiírást a műszaki osztályvezetővel előkészítették, a tervezőknek kiküldik. Ha 2-3 érdemi ajánlat érkezik, akkor a testület elé kerülhet.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az új művelődési házra vonatkozó tervezői ajánlatok bekérésével illetve a november 26-i testületi ülésre való beterjesztésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

567/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelése – új művelődési ház terveztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új művelődési ház építésére tervezői ajánlatok bekérését határozza el, a döntéshozatalhoz ezeket a november 26-i testületi ülésre kéri előterjeszteni.

 

Határidő: 2014.11.19.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester a beszámolóhoz a következő kiegészítések elfogadását is javasolja, melyben kéri a képviselők szavazatát:

-       A testület civil ház kialakítását határozza el. Erről a helyszínen egyeztet a civil szervezetekkel, melynek eredményeként a november 26-i ülésen meghozza végleges döntését.

-       Az alkalmazotti közösség megújulásával kapcsolatos tervezetet kéri a november 26-i ülésre beterjeszteni.

-       A kulturális intézmény visszaköltöztetésére lépéseket tesz, a végleges döntést a november 26-i ülésen hozza meg.

-       A programcsomag több eleme a november 26-i ülésen fog kiteljesedni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

568/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2014. évben lebonyolított rendezvények értékelése – kiegészítések elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-        Civil ház kialakítását határozza el, melyről a helyszínen egyeztet a civil szervezetekkel. Végleges döntését a november 26-i ülésen hozza meg.

-        Az alkalmazotti közösség megújulásával kapcsolatos tervezetet kéri a november 26-i ülésre beterjeszteni.

-        A kulturális intézmény visszaköltöztetésére lépéseket tesz, a végleges döntést a november 26-i ülésen hozza meg.

-        A programcsomag több eleme a november 26-i ülésen fog kiteljesedni. A testület színesebb, gazdagabb, a régi hagyományokhoz közelebb álló programokat vár a jövőre nézve.

 

Határidő: 2014.11.19.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

Javasolja, hogy a következő ülésre, illetve a költségvetési koncepció tárgyalása előtt az intézmény igazgatója készítsen olyan előterjesztést, mely tartalmazza a rendezvények költségvonzatát, illetve azt, hogy a civil szervezetek, a Céh Turisztikai Egyesület mit vállalnak fel.

Felkéri Nagy Lajos és Kun István bizottsági tagokat, hogy a következő ülésen adjanak tájékoztatást a fellépőket szolgáló illemhely állapotáról, javításáról.

Nagy Lajos képviselő megjegyzi, hogy még nem tudnak az illemhely állapotáról tájékoztatást adni, holnap fogják megnézni a helyszínt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelen ülésen nem tudja a testület elfogadni a programtervet. Kéri, hogy a sztendern rendezvények időpontját – Badacsonyi szüret szeptember 12-13., Borhét július 17-augusztus 2.,– az országos adatbázisba a következő évi megjelenéshez adják le.

Kéri az intézményvezetőt, hogy a következő ülésre költségelje be a programokat, a költségvetés megalkotásakor ebből tud a testület kiindulni.

 

Jerszli Judit igazgató javasolja, hogy a testület a Városnap illetve a Fényvarázs időpontjáról is döntsön.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Városnap általában május utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre, azonban ez egy belső program, időpontja később is meghatározható. A turisztikai jellegű programok időpontjáról kell mielőbb dönteni. A Fényvarázs a korábbiaknak megfelelően augusztus 19-ére tervezhető program.

Kéri, hogy aki a három rendezvény időpontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

569/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat – Badacsonyi szüret és Borhét időpontjának meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-        a Badacsonyi Szüret időpontjaként 2015. szeptember 12-13-át,

-        a Borhét időpontjaként 2015. július 17-augusztus 2. közötti időpontot,

-        Fényvarázs időpontjaként 2015. augusztus 19-ét határozza meg.

Kéri fenti rendezvények időpontját az országos adatbázisba mielőbb eljuttatni a következő évi megjelentetéshez.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság azon javaslatát támogatja, hogy a következő ülésre az intézmény igazgatója készítsen olyan előterjesztést, mely tartalmazza a rendezvények költségvonzatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

570/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározására javaslat – rendezvények költségvonzatának kidolgozása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kulturális intézmény igazgatóját, hogy a következő ülésre készítsen olyan előterjesztést, mely tartalmazza a rendezvények költségvonzatát is.

 

Határidő: 2014.11.19.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

 

 

 1. 10. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti a Kft. ügyvezetőjét. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a VN. Kft. 2014. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

-        A közmeghallgatáson napirendként szerepeljen az ingatlanok előtti közterületek gondozása. Készüljön javaslat az ingatlantulajdonosok bevonására, a testület alakítsa ki azokat a kemény szankciókat, melyekkel a rendeletben foglaltak betarthatók.

-        A VN. Kft. heti – két heti rendszerességgel a vizesárkokat és a vízelvezetők rácsait  ellenőrizze.

-        Készüljön kimutatás a prioritásként kezelendő útszakaszokról fűnyírás, hóeltakarítás, szemétszedés szempontjából, térképileg is jelölve.

-        Készüljön egy költségkimutatást is tartalmazó tervezet a hóeltakarításról, a téli díszkivilágításról.

-        Készüljön egy gazdasági számítás a tervezett mezőgazdasági vonallal kapcsolatosan arról, hogy milyen beruházásokkal, milyen költségekkel, milyen bevételek várhatók.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kft. jövőjéről is tárgyaltak informális ülések keretében, melynek legfontosabb elemei a következők:

-       A testület a hosszú ideje tartó labilis és bizonytalan helyzetnek szeretne véget vetni, a KFT-t stratégiai cégnek tekinti.

-       Kéri, hogy a településkép javítása érdekében fokozottabban tevékenykedjen.

-       Növelje vállalkozói tevékenységét.

-       A használaton kívüli mezőgazdasági ingatlanokat hasznosítsa – növénytermelés, virágosítás, akár állattenyésztés terén.

-       Géppark áttekintése. Mivel nem történt beszerzés, a felszerelések elamortizálódtak. A cég jegyzett tőkéje fogy, fejlesztésekre van szükség.

-       Felügyelő bizottság visszahívása, az új stratégiai alaphoz jobban igazodó új bizottság kinevezése.

-       Önkormányzati beruházásokban való részvétel, feladata lesz a helyi vállalkozók bevonása is.

-       Nagyobb mikro-térségi szerepvállalást vár el.

-       Jelenjen meg a településen szolgáltatóként.

-       2014. november 26-i ülésen 2015. január 1-től új vezetőt kell választani nem pályázati úton, hanem a testületi tagok közötti konszenzus kialakításával.

-       A Kft. törzsállományát és a közfoglalkoztatást határozottan szét kell választani.

-       Telephely kérésének rendezése, - végleges állásfoglalás még nincs - de az intézményt a centrumból el kell költöztetni.

-       Kéri az ügyvezető intézkedését, hogy a telephelyükön nagyobb rend legyen.

 

Laposa Bence képviselő kéri határidők megjelölését.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a legtöbb esetben november 26-i testületi ülést határozták meg.

A bizottság javaslatainak egy csomagban való elfogadását javasolja. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

571/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a VN. Kft. 2014. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

-        A közmeghallgatáson napirendként szerepeljen az ingatlanok előtti közterületek gondozása. Készüljön javaslat az ingatlantulajdonosok bevonására, a testület alakítsa ki azokat a kemény szankciókat, melyekkel a rendeletben foglaltak betarthatók.

-        A VN. Kft. heti – két heti rendszerességgel a vizes árkokat és a vízelvezetők rácsait  ellenőrizze.

-        Készüljön kimutatás a prioritásként kezelendő útszakaszokról fűnyírás, hóeltakarítás, szemétszedés szempontjából, térképileg is jelölve.

-        Készüljön egy költségkimutatást is tartalmazó tervezet a hóeltakarításról, a karácsonyi díszkivilágításról.

-        Készüljön egy gazdasági számítás a tervezett mezőgazdasági vonallal kapcsolatosan arról, hogy milyen beruházásokkal, milyen költségekkel, milyen bevételek várhatók.

 

Határidő: azonnal, illetve 2014.11.30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület a Felügyelő bizottság visszahívására tett javaslatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ezzel kapcsolatosan törvényességi észrevétellel él. A Kft. nem működhet Felügyelő bizottság nélkül, ezért az azonnali visszahívásra nincs lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Felügyelő bizottságot november 26-i határidővel visszahívni, addigra az új Felügyelő bizottságra javaslatot tesznek. Kéri, hogy akinek van személyi javaslata, jelezze. Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

572/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő bizottságának visszahívása, új bizottsági tagokra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. jelenlegi Felügyelő bizottságát november 26-i határidővel visszahívja.

Az ülésen az új Felügyelő bizottság tagjait megválasztja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 11. Napirendi pont

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti a Kft. ügyvezetőjét, Lukács Antalnét. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a MENÜ KFT. 2014. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta.

Kéri az ügyvezetőt, hogy a testületi ülésre készítsen kimutatást arról, hogy a fennálló 1.159 eFt adófizetési kötelezettség és az 1.615 eFt szállítói tartozás miből tevődik össze.

A Kft. jövőjét illetően az arról szóló kérdések egyeztetését követően javasolja a végleges döntés meghozatalát a Képviselő-testület részéről.

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a főkönyvi kivonatot 2014. I-IX. hónapra vonatkozóan a képviselők részére eljuttatta. Tegnap megkapta a belső ellenőr jelentését, 8 napja van arra, hogy visszaküldje. Ezt mielőbb meg fogja tenni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a testület a Menü Kft-ről is tárgyalt, a következő gondolatok vetődtek fel.

-       Ha a testület a konyhát a jövőben is működtetni kívánja, szükséges az eszközök fejlesztése, pályázat bevonásával.

-       A gazdálkodás áttekintése érdekében szakember bevonását javasolja. Gazdasági átvilágítás és javaslattétel szükséges a készletgazdálkodás és egyéb elemek vonatkozásában a gazdaságosabb üzemeltetés céljából.

-       Ennek kapcsán történjen meg a normák, a létszámgazdálkodás vizsgálata.

-       A korábbi könyvvizsgálói, belső ellenőrzési anyagokat a testület kapja meg.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy szükséges-e két önkormányzati Kft-t fenntartani, megoldható lenne-e az egyesítésük.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a testület vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a két cég tudna-e együttműködni, ennek milyen hozadéka lehet, milyen költségmegtakarítást eredményezhet. Kéri a határozatba beépíteni, hogy a vizsgálatot a Pénzügyi osztály végezze el, szükség esetén szakemberek bevonásával.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy az önkormányzat keretein belül, szakfeladatként működne a konyha.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az év folyamán már készült ilyen jellegű vizsgálat, az anyagot frissítés után meg fogjuk küldeni a képviselők részére.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy eszközbeszerzésre jelenleg nincs pályázat. A testületnek megküldte a működésével kapcsolatos összefoglalót, az üzleti tervben a létszámot 5 főre csökkentette.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ebben a formában ne fogadja el a gazdálkodásról szóló beszámolót a testület, szakemberek bevonásával vizsgáltassa meg a rendszert. A Pénzügyi osztály vizsgálja meg annak lehetőségét, - a korábbi anyagot aktualizálva - hogy a két önkormányzati cég helyett egy lássa el a feladatokat. Vizsgálni kell a szakfeladatként való működtetés előnyeit és hátrányait. Kéri, hogy aki az elmondottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

573/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ KFT. 2014. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót nem fogadja el.

Kéri, hogy a Pénzügyi osztály szakemberek bevonásával vizsgálja meg annak lehetőségét, - a korábbi anyagot aktualizálva - hogy a két önkormányzati cég helyett egy lássa el a feladatokat. Vizsgálni kell a szakfeladatként való működtetés előnyeit és hátrányait.

 

Határidő: azonnal, egyebekben következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 1. 12. Napirendi pont

2014. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a közmeghallgatáson a közterületek rendben tartása illetve a rendőrség éves beszámolója napirendként szerepeljen. A közmeghallgatás időpontja 2014. december 8. 17.00 óra, helyszíne az Egry József Művelődési Ház.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás utólag lesz közvetítve. Kéri, hogy minél többen vegyenek részt, többek között a közterületekről, az idegenforgalmi adóról lesz szó, illetve a fejlesztési programot szeretné felvázolni. A javaslatokat megpróbálják befogadni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

574/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

2014. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2014. évi közmeghallgatás időpontját 2014. december 8. napján 17.00 órában határozza meg, helyszíne az Egry József Művelődési Ház.
 2. A közmeghallgatáson a közterületek rendben tartása illetve a rendőrség éves beszámolója napirendként szerepel.
 3. Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2014. november 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 13. Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását a Képviselő-testületnek a következők figyelembevételével:

-     Az I. világháborús emlékmű felújítását a Fő utca rekonstrukciójához beemelni.

-  A Hősök kertje és a mellette lévő tér együttkezelése, felújítására Hősök tereként pályázat benyújtása.

-     1-2 nagyobb kapcsolatrendszerrel rendelkező pályázati cég bevonása.

-     műszaki osztály megerősítése.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a Hősök kertjében lévő fa kivágására van-e lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a környezetvédelmi hatóság engedélyének megkérését követően a VN. Kft. meg tudja oldani. Kéri, hogy a jövőben egy fa kivágása ne legyen testületi napirend.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy meg kellene vizsgáltatni, hogy az Egészségház tetején lévő napelemes rendszer esetlegesen a melegvíz ellátást is tudna-e szolgálni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Műszaki osztályt, hogy Kun István képviselő bevonásával ezt a kérdést vizsgálják meg, tegyenek le konkrét javaslatot.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a Hivatalban fontos lenne az informatikai rendszer fejlesztése, a papír alapú munkavégzéstől való eltávolodás. Kéri a pályázati referenst, hogy ehhez próbáljon pályázati forrást keresni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szükség lehet 1-2 nagy kapcsolatrendszerrel rendelkező pályázatíró cég bevonására. Ehhez érkeztek javaslatok, a cégek feltételrendszerének megismerése után tud a testület végleges döntést hozni. A szerződést két céggel javasolja megkötni.

 

Forintos Ervin képviselő a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási, Megvalósítási Programról szóló kormányrendelettel kapcsolatosan érdeklődik.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan a tervezői árajánlatok bekérése megtörtént, előterjesztés a november 26-i ülésre készül. Most nincs idevonatkozó pályázat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatainak figyelembevételével a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy a pályázati cégek feltételrendszerének megismerése után a két legkedvezőbben történjen meg a szerződéskötés. Az egészségházzal kapcsolatosan az energetikai vizsgálatról készített tájékoztató mielőbb kerüljön a testület elé.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

575/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja a következők figyelembevételével:

-     Az I. világháborús emlékmű felújítását a Fő utca rekonstrukciójához be kell emelni.

-  A Hősök kertje és a mellette lévő tér együttkezelése, felújítására Hősök tereként pályázat benyújtása.

-     Nagyobb kapcsolatrendszerrel rendelkező két pályázati cég bevonása.

-     Az Egészségházzal kapcsolatos energetikai vizsgálat mielőbbi elkészítése.

-     Műszaki osztály megerősítése.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2014.12.31.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 1. 14. Napirendi pont

Hivatali telefon- és gépjármű használat felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        a polgármester részére személyi használatra a belföldi korlátlan mobiltelefon használat biztosítását.

-        a képviselők részére személyi használatra mobil telefonhasználat biztosítását, a későbbiekben meghatározott összeghatárig.

-        a polgármester és alpolgármester részére a hivatali gépjárművek korlátlan használatát engedélyezze, szükség esetén sofőrrel.

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy mikor kapnak a képviselők mobiltelefont.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy foglalkozik a kérdéssel. November 17-én tárgyal a Vodafonnal, a Telenortól is kért ajánlatot. Egy flottaszerződés minimum 2 évre szól, szeretné ha jó döntés születne, ezért türelmet kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselői irodában egy vonalas telefon került elhelyezésre, melyet a képviselők közügyekben használhatnak.  Kérdezi, hogy egyéb észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester részére személyi használatra a belföldi korlátlan mobiltelefon használat biztosított legyen, a számszerűsítés a tárgyalások folyamán fog megtörténni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

576/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Hivatali telefon használat felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére hivatali használatra a belföldi korlátlan mobiltelefon használatot biztosít, a számszerűsítés a tárgyalások folyamán fog megtörténni.

A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §. (2) bekezdése alapján felkéri a hivatal vezetőjét, hogy a jelen határozatban foglaltakat vezesse át az önkormányzat érintett szabályzatain.

 

Határidő: 2014. december 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy egyetért azzal, hogy a képviselők részére képviselői munkájuk ellátásához – aki igényli - a belföldi mobiltelefon használat biztosított legyen a későbbiekben maghatározott összeghatárig, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

577/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Hivatali telefon használat felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők részére képviselői munkájuk ellátásához mobiltelefon használatot biztosít a későbbiekben meghatározott összeghatárig.

A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §. (2) bekezdése alapján felkéri a hivatal vezetőjét, hogy a jelen határozatban foglaltakat vezesse át az önkormányzat érintett szabályzatain.

 

Határidő: 2014. december 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a polgármester illetve az alpolgármester részére a hivatali gépjárművek korlátlan használatát engedélyezi hivatali ügyekben, – szükség esetén sofőrrel - kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

578/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Hivatali gépjármű használat felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és az alpolgármester részére a hivatali gépjárművek korlátlan használatát engedélyezi hivatali ügyekben – szükség esetén sofőrrel.

3./ A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §. (2) bekezdése alapján felkéri a hivatal vezetőjét, hogy a jelen határozatban foglaltakat vezesse át az önkormányzat érintett szabályzatain.

 

Határidő: 2014. december 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester 9.56 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.09 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik: Laposa Bence képviselő

 1. 15. Napirendi pont

Idegenforgalmi fejlesztési támogatások elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága  javasolja a támogatás kifizetését az ellenőrzés megtörténte előtt folyósítani, azzal, hogy az Áht. Közpénzek ellenőrzéséről szóló előírásainak megfelelően minden támogatásra utóellenőrzés formájában kerüljön sor.

Laposa Bence képviselő 10.10 órakor érkezett meg az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az előző Képviselő-testület döntött arról, hogy a befizetett idegenforgalmi adó 50 %-a pályázati úton visszaigényelhető fejlesztési célokra, erre 4 millió forintot különített el. 36 pályázat érkezett, ebből 3 nem felelt meg a kiírásnak. A bizottság utóellenőrzés mellett javasolta a 33 kérelem befogadását. Javasolja a testületnek, hogy a költségvetési időszakban gondolja át ennek a rendeletnek a jövőjét. 8-10 évvel ezelőtt volt hasonló kísérlet, annak nem volt komoly hozadéka, pedig a teljes összeget visszaadta az önkormányzat. Mivel szerepel az érintettek között, kéri a szavazásból való kizárását.  Kéri, hogy aki a kizárásra vonatkozó javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

579/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi fejlesztési támogatások elbírálása – szavazásból kizárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert – érintettsége okán – a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Forintos Ervin képviselő egyetért az átalakítás gondolatával, de a hivatalosan befizetendő IFA érdekében a kisebb magánszálláshely kiadók részére javasolja gesztus értékként továbbra is lehetővé tenni a támogatást. Sajnos vannak, akik például a téli tüzelőjüket vásárolják meg a szálláshely kiadás bevételéből.  Ha emellett valaki fejlesztéssel is foglalkozik, azt becsülendőnek tartja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy el kell dönteni, hogy a nagyobb hotelek kizárásra kerülnek-e a jövőben, ugyanis pályázatuk kimerítené a teljes keretet. Viszont a 20-30 ezer forintos támogatás nem tud jelentős kaliberű fejlesztést indukálni.

 

Nagy Miklós képviselő gondolatébresztésként javasolja egy közösség cél megfogalmazását, például játszótér építését ezen összeg terhére.  Ezzel az IFA befizetés ösztönözhető lenne.

 

Laposa Bence képviselő szerint turisztikai szempontból nincs jelentősége az adó visszatérítésnek, esetleg szociális szempontból tartható fenn a pályázat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja azzal, hogy a Jegyző úr a rendelet átdolgozására az elhangzottak figyelembevételével tegyen javaslatot a költségvetés készítésének időszakában, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

580/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi fejlesztési támogatások elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi fejlesztés támogatására benyújtott, pályázati kiírásnak megfelelő, az alábbiakban felsorolt 33 magánszálláshely kiadó pályázatát befogadja,

Név                                    Regisztrációs szám              Támogatás összege

Tompos Zsolt                         13/2012.                             83.820

Hoffmann Gábor                    63/2010.                             82.405

Csank Péterné                        36/2010.                             39.624

Ifj. Osbáth Sándor                  230/2011.                           44.070

Bujtorné Kapcsos Judit        34/2010.                             38.220

Borbélyné Galambos Gabriella  3/2010.                         69.420

Krisztin N. László                   162/2011.                           59.670

Cseh Ervin                              12/2014.                             16.770

Végh Benjamin                       58/2011.                             22.230

Seja Kft.                                   462-1/2009.                       77.200

Meilinger Lászlóné                 114/2011.                           53.405

Horváthné Szabó Katalin      336/2004.                           57.830

Szőke Gábor                           3/2014.                               29.905

Férhezli Kálmán                     88/2011.                             37.050

Kozári Ferencné                     109/2010.                           34.905

Nagy Gyuláné                         2172-1/2012.                     14.430

Zbiskó László                         121/1998.                           54.250

Tóthné Sáfár Zsuzsanna       47/2011.                             27.300

Guvill Bau Kft. Kovács László  B 350/2006.                  72.735

Sall Csabáné                           18/2011.                             74.095

Sall Ágnes                               17/2011.                             70.590

Lakatné Mógor Katalin          BT 20/1997.                      23.790

Dr. Reményi Krisztina           225/2002.                           44.655

Borsányi Nóra                        16/2014.                          113.100

Szabó László                          3/2012.                               75.660

Vargáné Szőke Judit              104/2011.                           12.675

Nagy Józsefné                        131/2010.                           12.480

Nagy József                            130/2010.                           56.160

Leitner Sándorné                   120/2013.                           51.870

Benákné Egyed Márta           B 130/1998.                       64.350

Kozári Beáta                           226/1999.                           58.110

Sóvár Gábor                           23/2011.                             17.355

Csizmarik Béláné                   41/2010.                             13.650

részükre az Idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a Badacsony kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) rendelet 2. fejezet 5. §. alapján a támogatást folyósítja azzal, hogy az Áht. Közpénzek ellenőrzéséről szóló előírásainak megfelelően minden támogatás utóellenőrzésére sor kerül.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés készítésének időszakában az elhangzottak figyelembevételével tegyen javaslatot a rendelet átdolgozására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 1. 16. Napirendi pont

Sipos László kérelme a Bányász strand üzemeltetésével kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Sipos László kérelmező

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sipos László (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/4.) kérelmét támogassa és engedélyezze a Bányász stranddal kapcsolatos jövőbeni hasznosításról történő későbbi döntéshozataláig, hogy a strandhoz tartozó felszerelését a strandi épületben tárolhassa.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Bányász strand eladását nem támogatja.

A Bizottsága kéri, hogy a következő testületi ülésre a beruházásokért felelős tanácsnokkal egyeztetve készüljön el a Bányász strand hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás, nyílt pályázati forma figyelembe vételével.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

 

Laposa Bence képviselő fontosnak tartja az önkormányzati ingatlanok hasznosítását. A testületben meg van az elhatározás arra, hogy ezeket a vagyonelemeket a város javára fordítsa, adóbevételt képezve. A strand eladására nem történt konkrét javaslat, inkább egy elvi állásfoglalásra került sor a Pénzügyi bizottság ülésén. A testület egyetért abban, hogy a hasznosításra nyílt pályázat keretében kerüljön sor, melyhez a műszaki osztályvezetővel a feltételrendszert kidolgozták, az a testület elé kerül. A sarokpontok a következők: Hosszú távú bérleti konstrukció keretében olyan befektetőt keresni, aki vállalja a strand teljeskörű felújítását, legalább 50 millió forint értékű beruházással. Ebből az infrastruktúra megújítható, a srandi közfunkció maximális fenntartása mellett, melyet szerződésben ki kell kötni. A tulajdonosnak is hozzá kell járulni – részben pályázati pénzből támogatni a befektetőt. Személy szerint el tudja képzelni, hogy egy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó egységként működjön a strand, hiszen az önkormányzatnak van két komoly befogadóképességgel rendelkező strandja is. Választékbővülést jelentene, különlegességként jelentkezhetne a magasabb szolgáltatási színvonalat kínáló strand. Ha ilyen befektetési igény lenne, ezt pozitívan értékelné. Ha három éven belül nem történik meg a beruházás, akkor a hasznosítás lehetősége kötbér fizetése mellett visszaszállna az önkormányzatra. Javasolja, hogy a testület határozza meg a pályázat feltételeit, majd a műszaki osztállyal közösen kerüljön kidolgozásra, hogy a pályázat milyen formában és hol jelenjen meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy szó volt csónakhely funkcióról a fürdő funkció mellett, illetve arról is, hogy kisebb vitorlás hajók befogadására alkalmas rész kerüljön kialakításra. A mederkotrás szintén felmerült.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja, hogy a pályázati kiírás mellé az ügyvéd úr készítse el szerződéstervezetet is, megfogalmazva az elvárásokat. Fontos, hogy a pályázók tisztán lássanak. Elmondja, hogy az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázó kiválasztásához az önkormányzat rendeletét módosítani szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a rendeletmódosítást is beterjeszteni a testület elé.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a kiírásban az 50 millió forint értékű ráfordítást hangsúlyozná, nem javasolja meghatározni, hogy mire fordítsa a nyertes pályázó az összeget.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Bányász strand nyílt pályázati eljárás keretében történő hasznosítását határozza el az elhangzott paraméterek alapján - melynek alapja egy hosszú távú bérleti konstrukció – kézfelemeléssel jelezze. A strand volt bérlője, Sipos László kérelmének támogatását javasolja a későbbi döntéshozatalig.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

581/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítása, Sipos László kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos László (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/4.) kérelmét támogatja és engedélyezi a későbbi döntéshozatalig, hogy a strandhoz tartozó felszerelését a strandi épületben tárolhassa.

Egyúttal a Bányász strand nyílt pályázati eljárás keretében történő hasznosítását határozza el az elhangzott paraméterek alapján, melynek alapja egy hosszú távú bérleti konstrukció.

Felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződéstervezet előkészítésére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázó kiválasztásához az önkormányzati rendelet módosítását terjessze be a testület elé.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta osztályvezető

 1. 17. Napirendi pont

A Nyár utca aszfaltozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nyár utcai lakók kérelmét forráshiány miatt ne támogassa.

2015. évi költségvetésben együttesen szerepeltesse a Nyár és Tavasz utca aszfaltozását. A lakók a beruházás költségének 50 %-át vállalják át, az aszfaltozás akkor valósuljon meg, ha a beérkezett árajánlatok alapján a forrás biztosítható.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a korábbi testület döntött arról, hogy az utca lakóit meg kell kérdezni, hogy hozzájárulnak-e a beruházáshoz. Nyilatkoztak arról, hogy nem járulnak hozzá. Közben az árajánlatkérés megtörtént, 5 millió forintba kerülne az aszfaltozás.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata szerint ismét meg legyenek szólítva a Nyár utca lakói, vagy csak a Tavasz utcával foglalkozzanak.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a lakóknak megküldeni válaszként a Major út felújításával kapcsolatos beadványt, mely megmutatja, hogyan lehet európai módon intézni az útfelújítást. A testület elsősorban az állandó lakosok által lakott, a turisztikailag illetve gazdaságilag frekventált településrészek fejlesztését tudja támogatni, a nyaralóövezetekben akkor tudnak beruházásokat eszközölni, ha a tulajdonosok hozzájárulnak a költségekhez. Ebben az esetben a testület minden erejével azon van, hogy támogassa a kérelmet.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy február 15-ig bírálja el a testület a beérkezett pályázatokat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a döntést a költségvetés előkészítéséig megtenni. A Major út esetében korrektül láthatók a felújítás hozadékai.

 

Nagy Miklós képviselő ismerteti, hogy a vállalkozó a Major út felújítását továbbgondolva Salföldig meg kívánja csinálni az utat, melynek komoly turisztikai hatása lesz.

 

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

582/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A Nyár utca aszfaltozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyár utcai lakók kérelmét forráshiány miatt nem támogatja.

A Nyár és Tavasz utca aszfaltozása akkor valósulhat meg, ha az ott lakók a beruházás költségének 50 %-át felvállalják, illetve a beérkezett árajánlatok alapján a forrás biztosítható.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 1. 18. Napirendi pont

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmét fogadja el és értékesítse az 1315. hrsz-ú ingatlan 2/24-ed önkormányzati tulajdonú részét 1.000.000,- Ft ellenében.

 

Nagy Miklós képviselő 10.37 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával, kiegészítve azzal, hogy a befolyó 1 millió forintot a testület helyezze a fejlesztési tartalékba, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

583/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmét elfogadja és értékesíti az 1315. hrsz-ú ingatlan 2/24-ed önkormányzati tulajdonú részét 1.000.000 Ft ellenében.

A befolyó összeg a fejlesztési tartalékba kerül.

Felkéri a Jegyzőt az adás-vételi szerződés előkészítésére, a szerződés megkötését követően az önkormányzati vagyonkataszter módosítására. Felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Nagy Miklós képviselő 10.39 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 1. 19. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja az 529/2014. (IX.18.) számú Képviselő-testületi határozat javítását az alábbiak szerint:

„Felkéri a Hivatalt, hogy a Kisfaludy-kilátóhoz vezető aszfaltos út javítására vonatkozó előterjesztést pontosabban dolgozza ki, majd terjessze be az új testület elé döntéshozatalra.”

A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a libegő projektet kiemelt stratégiai beruházásnak minősítse.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület a libegő projektet kiemelt stratégiai beruházásnak tekinti, mivel ez a fejlesztés gazdaságilag is meg tudja alapozni a település jövőjét. Az érintett hatóságok eddig nem támogatták ezt az elképzelést.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy az 536/2014. (IX.18.) határozat értelmében megtörtént-e a Badacsonyörsi Viziközmű Társulat részére a 4 millió forint átutalása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem, mivel a Viziközmű Társulat még nem alakult meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja az önkormányzat ügyvédjének kérésére – mivel a cégbíróság a szövegkörnyezetet nem fogadta el -  a 494/2014. (VIII.14.) számú határozat módosítását az alábbi szövegezéssel: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 461/2014. (VII.30.) számú Képviselő-testületi határozatát módosítja, Rakics Anna 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. szám alatti lakost, a VN. Kft. jelenlegi ügyvezetőjét 2014. október 31. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az ügyvezetői feladatok ellátásával megbízza.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozat módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

584/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 461/2014. (VII.30.) számú határozatának 2./ pontja az alábbiak szerint módosul:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a korábbi ügyvezetőt Rakics Annát 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. sz. alatti lakost 2014. november 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra újraválasztja.

Rakics Anna e tisztségét megbízási jogviszony keretében, 130.000 Ft díjazás ellenében látja el.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 10./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2014. november 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Rakics Anna (születési családi és utóneve: Rakics Anna, anyja születési neve: Merkli Teréz, születési helye és ideje: Tapolca, 1981.05.31., adóazonosító jele: 8417883231) Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. szám alatti lakos.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester 10.43 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult jelenlévő képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 4 millió forint kötelezettséggel terhelt pénzösszeget az önkormányzat akkor fizeti ki, ha a Viziközmű Társulat megalakul. Javasolja a Képviselő testületnek, hogy korábbi testület vállalásait tekintse át, és döntsön arról, hogy mit vállal fel és mit nem. Sajnos előfordulhat, hogy a Badacsonyörsi Viziközmű Társulat nem alakul meg.  Három szavazást kér. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület a libegő projektet kiemelt stratégiai beruházásnak tekinti, kézfelemeléssel jelezze. Ezúton is felkéri mindazokat a badacsonytomaji lakosokat, itt nyaralóingatlannal rendelkezőket vagy Badacsony ügyeit szívén viselőket, hogy segítsék ennek a projektnek a kibontását esetleges kapcsolatrendszerükkel is.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

585/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – Libegő projekt kiemelt stratégiai beruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Libegő projektet kiemelt stratégiai beruházásnak tekinti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kisfaludy kilátóhoz vezető aszfaltos út felújítására számokkal alátámasztott előterjesztés készüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

586/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – Kisfaludy-kilátóhoz vezető aszfaltos út felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kisfaludy kilátóhoz vezető aszfaltos út felújítására számokkal alátámasztott előterjesztés készüljön.

 

Határidő: 2014.12.31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

587/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 20. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az SZMSZ bizonyos feladatokat a polgármesterre ruház át azzal a feltétellel, hogy köteles a következő ülésen beszámolni. A november 26-i ülésen az SZMSZ módosítása napirendként szerepel.  Megjegyzi, hogy a testület döntése értelmében novemberben két ülésre kerül sor. Kéri a képviselők elnézését, ha az anyagok nem készülnének az előírásoknak megfelelő időben.

 

Laposa Bence képviselő szerint célszerű lenne a polgármester hatáskörébe átadni azokat az ügyeket, melyekre lehetőség van.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

588/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 21. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a napirend a korábbi testület igénye volt. Kéri, hogy az SZMSZ tárgyalása során minden képviselő gondolja át, hogy a jövőben erre szükség van-e. Megjegyzi, hogy a képviselőkkel közeli és rendszeres a kommunikáció. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

589/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő—testülete a polgármester két ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Napirendi pont

Fő utca járdafelújítás I. ütem, Iskola út aszfaltozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./  a Fő utcai járdafelújítás I. ütemére a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozó – Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63. – ajánlatát fogadja el bruttó 4.754.591 Ft értékben, melyből az anyagköltség 2.163.6343 Ft, a munkadíj pedig 2.590.957 Ft. A munkát november 13-i kezdéssel és december 15-i befejezéssel kell elvégezni.

2./ Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Iskola út aszfaltozására a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. A munka kezdésének határideje november 13., befejezésének határideje december 15. legyen.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kátyúzás tekintetében nem foglalt állást a bizottság.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Fő utcai járdafelújítás I. üteme a Polgármesteri Hivataltól a Tűzoltó laktanyáig terjed. A helyszínt az alpolgármester úrral bejárták. Pótmunka merült fel három apró tétel kimaradása miatt, mely pluszban 310 eFt-ot jelent. A vállalkozási szerződést ezzel módosítva, 5.063.591 Ft összegben javasolja megkötni. Felmerült, hogy a körforgalomig készüljön el a felújítás, ez kb. plusz 1 millió forintot jelent.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület felvállalta, hogy helyi vállalkozókat szólít meg. Amennyiben ajánlatuk korrekt, akkor helyi vállalkozókkal fog dolgoztatni. Kérdezi, hogy a vállalkozó meg tudja-e a plusz szakaszt is csinálni december 15-ig.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kivitelező úgy nyilatkozott, hogy nem tudja bevállalni.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja még egy vállalkozónak megadni a lehetőséget pályázattal, vagy megrendelni pótmunkaként.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a plusz szakasz nem része az ajánlatnak, jogilag tisztázni kell a lehetőségeket.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja megkérdezni a következő legkisebb ajánlatot adó vállalkozót, hogy a plusz szakasz kiépítését hasonló paraméterekkel, december 15-i határidővel vállalja-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két döntésre kerül sor. Aki egyetért azzal, hogy a Fő utcai járdafelújítás I. ütemére a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozó – Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63. – ajánlatát fogadja el a testület a pótmunkákkal megnövelt bruttó 5.064.591 Ft értékben, november 13-i kezdéssel és december 15-i befejezéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

590/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca járdafelújítás I. ütem, Iskola út aszfaltozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utcai járdafelújítás I. ütemére a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozó – Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63. – ajánlatát fogadja el a pótmunkákkal megnövelt bruttó 5.064.591 Ft értékben, november 13-i kezdéssel és december 15-i befejezéssel.

Felkéri a Polgármestert a munkálatok megrendelésére és a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a fennmaradó szakasz felújítására a további pályázókkal – az ajánlatok sorrendiségét figyelembe véve – tárgyalni, ezen paraméterekkel december 15-i befejezéssel a szerződést megkötni.

 

Horváth Márta kéri a határozat kiegészítését azzal, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy az általa körbeküldött vállalkozási szerződést írja alá.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja az elmondottakat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

591/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca járdafelújítás I. ütem, a Tűzoltó laktanyától a körforgalomig terjedő szakasz felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tűzoltó laktanyától a körforgalomig terjedő járdaszakasz felújítására a további pályázókkal – az ajánlatok sorrendiségét figyelembe véve – tárgyalást kezdeményez.

Amelyik pályázó a Fő utcai járdafelújítás értékéhez közel azonos paraméterekkel, december 15-i befejezéssel vállalja a munkát, azzal kerüljön sor a szerződéskötésre.

Felkéri a Polgármestert a munkálatok megrendelésére és a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Iskola út aszfaltozására 4 árajánlat érkezett, ebből a Horváth Ép. Kft.-vel kapcsolatban az önkormányzatnak már vannak tapasztalatai, a másik három ismeretlen. Megfogalmazódott a testület részéről, hogy pár százezer forintos eltérés esetén olyan vállalkozót próbál kiválasztani, akit ismer. Balogh Róbert 4.392.041 Ft-os ajánlata a legkedvezőbb. A Horváth Ép. Kft. ajánlata 4.853.800 Ft.

 

Nagy Miklós képviselő megjegyzi, hogy az útépítésben óriási különbségek vannak, a minőség fontos, az utak hosszú távra készülnek.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a jogszabály a garanciális kötelezettségeket előírja. Vonatkozik pénzvisszatartásra, jótállási biztosítékra is, melyet 10 %-ban javasol meghatározni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a visszatartás 1 évre vonatkozik, a munka nagyságához mérten sokan jelentene, előfordulhat, hogy a helyi cég nyereségét tartaná vissza az önkormányzat.

 

Laposa Bence képviselő szerint az 1 éves bankgaranciát vagy a 10 %-os visszatartást a pályázati kiírásban szerepeltetni kellett volna, utólag nem javasolja kikötni. Kéri, hogy a következő pályázati kiírásban már legyen benne.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja, hogy a Polgármester úr próbálja meg a bankgaranciát érvényesíteni a helyi vállalkozóval szemben, mivel annak minimális a költsége. Ha nem működik, akkor tekintsen el tőle az önkormányzat. A másik esetben ez nem lehet probléma.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a beruházásokért felelős tanácsnok segítségével a műszaki osztály mielőbb dolgozza ki a jövőbeni beruházások esetére a protokollrendszert. A szerződés tekintetében a vállalkozókkal tárgyalni kell a bankgaranciáról, nem kötelező jelleggel. Kéri, hogy aki az elmondottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

592/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Iskola út aszfaltozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a beruházásokért felelős tanácsnok segítségével a műszaki osztály mielőbb dolgozza ki a jövőbeni beruházások esetére a követendő protokollrendszert.

Jelen beruházások esetében a szerződés tekintetében a vállalkozókkal tárgyalni kell a bankgaranciáról, nem kötelező jelleggel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester módosító indítványként javasolja, hogy az Iskola út aszfaltozási munkáira a Horváth Ép. KFt-vel történjen meg a szerződéskötés 4.700.000,- Ft értékben. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

593/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Iskola út aszfaltozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskola út aszfaltozására a Horváth Ép. Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei u. 1.) ajánlatát fogadja el 4.700.000,- Ft értékben, november 13-i kezdéssel és december 15-i befejezéssel.

Felkéri a Polgármestert a munkálatok megrendelésére és a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester 11.18 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úr vezetésével kiszámolásra került, hogy a kátyúzás tekintetében mi a legolcsóbb megoldás. Badacsonyban és Badacsonyörsön 150-150 m2 kátyúzását finanszírozza az önkormányzat, ehhez az adott céggel a szerződést meg kell kötni.  A közterület-felügyelettel közösen a VN. Kft. jelölje ki, hogy melyik kátyúkat kell javítani ebben a programban.

 

Orbán Péter alpolgármester 11.20 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester a napirendi pont tárgyalását felfüggeszti.

 

 

 1. 23. Napirendi pont

Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága

-          a tanácsnokok tiszteletdíját bruttó 100 eFt-ban javasolja meghatározni azzal, hogy szükség esetén az újratárgyalható, módosítható.

-          a Pénzügyi bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 120 eFt-ban javasolja meghatározni azzal, hogy szükség esetén az újratárgyalható, módosítható.

-          a Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 2. §-ában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén nem a szükség szerinti módosításról volt szó, hanem arról, hogy 2014. december 31-ig ezen értékben legyen meghatározva a tanácsnokok illetve a bizottság elnökének tiszteletdíja. A képviselők jelentős többletfeladatot kaptak. A költségvetésben 6.500 eFt áll rendelkezésre e célra, december 31-ig 6 millió forint lenne kifizetve, 500 eFt megtakarításra kerülne. Javasolja, hogy a költségvetés számainak figyelembevételével, ha szükséges, a testület tárgyalja újra a tiszteletdíjak mértékét.

 

Forintos Ervin képviselő kéri  - mivel ő a bizottság elnöke - a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy mindenki foglaljon állást. Rendeletalkotásról van szó, melyben titulusok szerepelnek, a nevektől el kell vonatkoztatni.

 

Laposa Bence képviselő szerint mindenki láthatja, hogy ez a fajta új bizottsági és tanácsnoki rendszer extra feladatokat ró a képviselőkre, napi szintű teendőkkel ruházza fel őket, melynek ők idejüket és erejüket nem kímélve meg kívánnak felelni. Ezt figyelembe véve a tiszteletdíj mértékét maximum költségtérítésnek nevezné. A rendszer átalakításával a kifizetendő bértömeg 2014-ben csökken, valószínűleg 2015-ben is így lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Jegyző úr által előkészített rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

30/2014. (XI.19.) önkormányzati

Rendelete

Képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Orbán Péter alpolgármester 11.27 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Orbán Péter alpolgármester a felfüggesztett 22. napirend folytatásaként ismerteti, hogy Jóni Attila vállalkozó által a kátyúzásra adott ajánlat első verziója 1.512.570 Ft/300 m2, második verziója 742.950 Ft/300 m2. Az olcsóbb megoldást javasolja. Harmadik megoldás lehet az emulzióval való leöntés, kaviccsal betöltve. Vállalkozó a szomszéd településen már dolgozott, munkájával elégedettek voltak.

 

Laposa Bence képviselő javasolja Badacsonytomaj településrészen a Tájház udvarának kátyúzását is.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ideiglenes megoldásként ott a harmadik variációt javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester 1 millió forint keretösszeg megállapítását javasolja, 800
eFt--ot Badacsony és Badacsonyörs kátyúzására, 200 eFt-ot a Tájház udvarra. Kéri, hogy a VN. Kft. vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval, a feladatot november 30-ig el kell végezni.

 

Kun István képviselő javasolja a bankgarancia érvényesítését.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

594/2014. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Kátyúzás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsony és Badacsonyörs településrészen lévő kátyúk javítására illetve Badacsonytomajon a Tájház udvar javítására 1 millió forint keretösszeget állapít meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a VN. Kft-vel a Badacsony, Badacsonyörs településrészek kátyúzásával kapcsolatos vállalkozási szerződést kösse meg.

Amennyiben a VN. Kft. a munkát alvállalkozóval végezteti el, úgy a vállalkozói szerződés megkötésekor a bankgarancia érvényesíté-séről tárgyalni kell.

 

Határidő: azonnal, munka elvégzésére 2014. november 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.35  órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                     dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                          jegyző

Kun István

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Nagy Lajos

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!