2014. 08. 14. soros testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 40/2014.

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus
14-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

(5 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                            (1 fő)

 

Távolmaradását nem jelezte:

Folly Péter                              képviselő                           (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktória                           aljegyző

Jerszli Judit                             igazgató

Rakics Anna                           ügyvezető

Lukács Antalné                       ügyvezető

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné                igazgató

Szabó Zoltán                           főépítész

Klie Zoltán                               tervező

Hoffmann György                  Hajós Egyesület elnöke

Kugler Tamás                         Hajós Egyesület részéről

Bellai Zoltán                            püspöki főtanácsos

Kárpáti Lajos                           T.E.T.T. Fórum Egyesület részéről

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (14 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat, a meghívott vendégeket és a televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébet képviselő jelezte, Folly Péter képviselő nem jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Forintos Ervin és Rajzó Ildikó képviselőket megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

463/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Forintos Ervin és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester a napirend tekintetében a következő javaslatokat teszi:

 1. a 2014. augusztus 14-i soros ülés meghívó szerinti 2. napirendjét elsőként javasolja megtárgyalni, tekintettel arra, hogy a püspöki főtanácsos úr elfogadta a meghívást, és a HÉSZ tárgyalása előreláthatóan több időt vesz igénybe.
 2. a 2014. augusztus 14-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez javasolja felvenni 26. napirendi pontként „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Iskolás tanulók és óvodás gyermekek szállítása tárgyú napirendet.

Kéri, hogy aki napirendek tárgyalásával fentiek szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

464/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-       Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ 2014. augusztus 14-i soros ülés meghívó szerinti 2. napirendjét „Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató” elsőként tárgyalja.

2./   a 2014. augusztus 14-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez

26. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

3./   módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

1. Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Bellai Zoltán püspöki főtanácsos

2.  Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Klie Zoltán főépítész

Szabó Zoltán tervező

3.  Szent István Kápolna építésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Földi István esperes, plébános

4.  Menü Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Lukács Antalné ügyvezető

5.  A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Horváth Ottó CLUB 67 Bt. ügyvezetője

6. Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Hoffmann György elnök

7. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Molnár Péter László tü. százados tűzoltóparancsnok

8. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Nagy Lászlóné óvodavezető

9. Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására.

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hartai Béla kérelmező

10. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

11. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

12. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő:           Krisztin N. László polgármester

13. Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

14. Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

15. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének  támogatása és Táncházi programok megvalósítása

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

17.  A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

18. Tájékoztató védőnői álláshely betöltetlenségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19.  Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.  Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető  gyalogút  kialakítására

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

21.  Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

22.  Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

25. Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont

Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Bellai Zoltán püspöki főtanácsos

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri a püspöki főtanácsos urat, hogy foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy Rajzó Ildikó képviselő kezdeményezésére került sor erre a napirendre, melyet a Humán bizottság már megtárgyalt. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a meghívott vendéget, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bellai Zoltán püspöki főtanácsos megköszöni, hogy itt lehet a testület ülésén. Elmondja, hogy a templom továbbépítését 2 héttel ezelőtt megkezdték, karácsonykor ott istentiszteletet szeretnének tartani, legalábbis ez a Dunántúli Református Egyházkerület szándéka. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll országos adakozásból a templomhajó, a mögötte lévő gyülekezeti helyiség és kiszolgáló helyiségek befejezésére. Az épület egyéb részeivel nem kívánnak foglalkozni. A kivitelezés során sok szakszerűtlenséget követett el a korábbi vállalkozó. Az egyházkerületnek jó kivitelezői csapata van, az előírásoknak megfelelő, használható épületet fognak létrehozni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a templom építésének kezdetekor az önkormányzat is támogatta a projektet. A régi dokumentumokat rendelkezésre tudjuk bocsátani, amennyiben igénylik.

 

Bellai Zoltán elmondja, hogy új felmérési tervdokumentációt készítettek, szakértői véleményekkel megerősítve. 10-12 éve nem történt építési tevékenység a területen, csoda, hogy az épület ilyen állapotban megmaradt. Az eredeti tervekhez viszonyítva komoly eltérések vannak, illetve műszaki hibákat is elkövettek. Az országos egyháztól kifejezetten a templom befejezésére kaptak pénzt, az egész épület problémáját – parókia épület, vendégház és alagsor - nem tudják orvosolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 5 millió forint támogatást biztosított, hagyományosan jó a kapcsolata a történelmi egyházakkal. A testület egyformán figyel a katolikus és református egyházra, felajánlja a további együttműködés lehetőségét és szükség esetén segítséget is.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a tulajdonviszonyok rendezettek-e. Tudomása szerint a bejárat használatával kapcsolatosan voltak viták.

 

Bellai Zoltán elmondja, hogy a telekkönyvi rész rendben van. A templom mögötti épület lakói viszont az ő útjukat használják. Ebből volt is konfliktus, főként Nagy János úrral. Az egyház a saját területét be kívánja keríteni, a tulajdonukban lévő utat lezárni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a tájékoztatást, a továbbiakhoz sok sikert és jó egészséget kíván. Kéri, hogy aki a püspöki főtanácsos úr által adott tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

465/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatosan adott tájékoztatást tudomásul veszi.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2.  Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Klie Zoltán főépítész

Szabó Zoltán tervező

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Szabó Zoltán főépítész és Klie Zoltán tervező urakat, kéri, hogy foglaljanak helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a település településrendezési eszközeinek módosított munkaközi anyagát a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 38. § szerinti véleményezésre változatlan formában megküldeni.

Krisztin N. László polgármester kéri a főépítész urat, hogy röviden foglalja össze a kiosztott anyag lényegét, mivel a Helyi Építési Szabályzatot a Pénzügyi bizottság már részleteiben áttárgyalta.

 

Szabó Zoltán főépítész köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy 2013-ban a Képviselő-testület 60 pontból álló tervezési programot fogadott el, mely alapján a tervezési folyamat a jogszabályban előírtak szerint megindult. Most került abba a fázisba, amikor utoljára lehet érdemben, az egyeztetési folyamat ismétlése nélkül módosítani a tervanyagon. Úgy kell meghatározni a fejlesztési irányt, hogy ne kelljen újabb egyeztetési fázishoz visszakanyarodni. A hatóságok felé történő megküldéstől számított 1 hónap szükséges a véleményezéshez. Ha lesz olyan vélemény, mely ellentmond a testület szándékának, akkor egyeztető tárgyaláson kell azt feloldani. Ezt követően kerülhet sor az állami főépítész záró szakmai véleményének a bekérésére.  Ha ez támogató, nincs jogszabályi ütközés az anyag és a záró vélemény között, a testület elé kerülhet jóváhagyásra. Az elfogadás a településszerkezeti terv esetén határozattal, a szabályozási terv esetén rendeletmódosítással történik. A jóváhagyást követően 30 nap után léphet hatályba, esély van arra, hogy ez ebben az évben megtörténik. A tervanyaggal kapcsolatosan elmondja, hogy amikor a testület megfogalmazta az elképzeléseit, bekerült néhány olyan pont, amiről már akkor sejthető volt, hogy jogi akadálya lesz, illetve szakmai aggályok merültek fel. Az előzetes tájékoztatási szakaszban nem jöttek vissza komoly észrevételek, a lakossági fórumon sem hangzott el kardinális vélemény. Voltak módosítási igények, de nem lehet elölről kezdeni a tervezést, ezek egy következő eljárásban vehetők figyelembe. A bizottsági ülésen programpontonként áttekintették az anyagot. A programpontok alapulvételével 3 fő csoportot határoztak meg. A 60 programpont zöme teljesül, egy szűkebb kör jogi ütközés, szakmai kompetencia illetve okafogyottá válás miatt törlésre kerül. A harmadik csoportba az a kevés programpont sorolható, melyeket a tervezőnek véglegesíteni és az anyagban szerepeltetni kell.  Nem javasolja most a programpontok végigtárgyalását, azt lenne célszerű megbeszélni, hogy mely pontok és miért kerültek törlésre illetve a még függőben lévő programpontokról kell szót ejteni. A konkrét kérdésekre válaszolni fog.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal, hiszen a televízió nézői a képernyőn keresztül nem tudják beazonosítani a jelzett területeket, ez még itt, élőben is nehéz. Kérdezi, hogy a Képviselő-testület támogatja-e, hogy a kivett programpontok legyenek kiemelve. Megállapítja, hogy igen. Kéri, hogy a tervező és a főépítész ítélje meg, hogy a 3. pontba soroltakról ebben a fázisban kell-e beszélni. Kéri, hogy a kivett tételekről adjon tájékoztatást a tervező.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy feladatként kapta a 6 ha-os terület alatti kemping szabályozásának felülvizsgálatát. Ez okafogyottá vált, mivel a kemping felújítása, rendbetétele megkezdődött. Felmerült a MAZSIHISZ területének - volt munkásőr bázis – vizsgálata. A terület rendben van, nem kell vele foglalkozni, ezért a feladatlistából kikerült. A testület kérte a Malatinszky villa helyzetének vizsgálatát. A jelenlegi szabályozás jó, azon nem lehet változtatni, a telek nem osztható, továbbra is így kell fenntartani. A villa felújításra kerül, a környezetében a szőlőművelést folytatni kell.

 

Szabó Zoltán főépítész ismerteti, hogy a Malatinszky kúria felújítására készült egy vázlatterv, melyre vonatkozóan az állami főépítész úr azt a véleményt fogalmazta meg, hogy ne kerüljön ki a szőlő övezetből. Már van olyan jogi lehetőség, hogy a földterület és a felépítmény tulajdonjoga elhatárolható. Ez indokolta volna a módosítást, de így nincs rá szükség. Szakmailag is a jelenlegi forma támogatandó.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy felkérést kapott a Káptalantóti út melletti gazdasági terület szabályozásának átgondolására. Megállapította, hogy ez a programpont is okafogyottá vált, nem szükséges a telektömbbel foglalkozni. Felmerült, hogy Badacsonyban, a Malatinszky villa alatt lévő házat az önkormányzat megvenné, ehhez az útszélesítés vizsgálatát kérte a testület az új parkolási koncepció kapcsán. Az ingatlannak viszont már új tulajdonosa van, aki fel kívánja újítani az épületet. Az út kérdését úgy oldották meg, hogy egységesen 16 méter szabályozási szélességet írtak elő, így egy egyoldalas parkolási sáv is kialakítható. Ez segítené a Kisfaludy ház megközelítését, a forgalom csökkenését. Elmondja, hogy a badacsonyi részen van egy magántelek, mely zöldterületként van szabályozva. A tulajdonos szeretné, ha kikerülne ebből a besorolásból. Ezt megakadályozza a Balaton törvény előírása, miszerint oltalom alatt álló területen zöldterület nem szűntethető meg. Szinte Badacsonytomaj teljes közigazgatási területe – ez a terület is – a Nemzeti Park része, így ezt a pont nem teljesíthető.

 

Krisztin N. László polgármester kéri pontosítani az elmondottakat. Úgy értendő, hogy az adott telek besorolása nem változtatható, vagy az össz. zöldterület mértéke nem változhat a településen.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy nem szűntethető meg a zöldterület besorolás, nem tudják végigvinni ezt a pontot az egyeztetéseken.  Elmondja, hogy a Balaton törvényben a települési övezeten belül került szabályozásra a gazdasági övezet. A Rizai pincészet esetében lehetőség lett volna a gazdasági övezetté való átsorolásra. A területen szőlőművelés is folyik. Azonban úgy döntöttek, hogy ezt a lehetőséget inkább a Káptalantóti úton lévő gazdasági terület bővítésére használják fel.

 

Szabó Zoltán főépítész ismerteti, hogy a Balaton törvény szerint az önállóan szereplő övezetek vonatkozásában a területek méretében plusz-mínusz 5 %-os változást lehet eszközölni. Amikor a program készült, nem végeztek pontos számítást, csak megjelölték azokat a területeket, ahol elméletileg lehetőség van a gazdasági terület növelésére.  A területi melléklet elkészülte után vált láthatóvá, hogy nem fér bele a 105 %-ba a tervezett megoldás. A Balaton törvény szerint a közigazgatási határtól számított 200 méteren belül nem jelölhetői ki új gazdasági terület.

 

Klie Zoltán tervező megjegyzi, hogy a lehetőséget ott használták fel, ahol életszerűbb, erre komoly lakossági igény jelentkezik. Felmerült, hogy a Kert utcai játszótér egyik részéből legyen beépíthető terület. Ez is zöldterületként van jelölve, ugyanaz az akadály, mint az előbb elmondott esetben. A programpontot törölni kell.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a badacsonyi kemping felújítása megkezdődött, de nem valósult meg. Kérdezi, hogy van-e garancia arra, hogy ott valóban kemping fog működni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a tulajdonos 2-3 hete kapta meg a végleges építési engedélyt, mivel előzetesen környezetvédelmi hatástanulmány készítésére kötelezte a hatóság. Úgy álltak hozzá, mintha nem kemping lett volna korábban a területen, hanem csupán egy vízparti füves terület. A tulajdonos határozott szándéka, hogy kempinget üzemeltessen. Az önkormányzat a folyamat gyorsítása érdekében a fellebbezési jogáról elmondott.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a hatályos partvonal szabályozási tanulmányterv szerint a terület kempingként van jelölve, ettől eltérni nem lehet. Ez a dokumentum is biztosítja az ilyen irányú felhasználást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 8.39 órakor távozott a teremből.

 

Szabó Zoltán főépítész ismerteti, hogy az állami főépítésszel is egyeztettek ezekről a kérdésekről, aki elmondta, hogy ha valaminek a visszasorolásáról van szó, ahhoz hozzájárul, de a tanulmánytervben rögzítettekhez képest intenzívebb megoldást nem engedélyez. Jobb helyzetbe nem lehet hozni a területet, ezért marad kemping besorolásban.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Malatinszky villa és az alatta lévő ház vizsgálata azért volt fontos, hogy a Kisfaludy ház felé vezető út tehermentesíthető legyen, legalább a gyalogosok vonatkozásában.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a közlekedés kérdését megoldották. Az út leválasztását a Malatinszky villához tartozó területből az állami főépítész nem támogatta, ezért kikerült a programból.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy személyes egyeztetésen kérte az előkészítő fázisban a tervezőt, hogy úgy módosítsák a szabályozást, hogy a Malatinszky villa megújulhasson. Közben tulajdonosváltás történt, az új tulajdonos kezdeményezte az épület leválasztását, melyre nem kapta meg az engedélyt.

 

Szabó Zoltán tervező megjegyzi, hogy az új szabályok szerint nincs szükség a szétválasztásra, céges keretek között megoldható a felújítás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 8.42 órakor érkezett vissza a testület ülésére.

 

Klie Zoltán tervező szerint a Római út sajátos terület, ahol a forgalmat csillapítani kell. Az út mellett a 16 méteres szabályozási szélesség esetén egy parkolósáv alakul ki.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ehhez az önkormányzatnak a területeket meg kell vásárolni vagy kisajátítani. Úgy tudja, hogy nem mindegy, hogy az utak kialakítása szaggatott vagy folyamatos vonallal van jelölve. Folyamatos vonal esetében a megvalósítás határideje 3 év. Kérdezi, hogy ez igaz-e.

 

Szabó Zoltán főépítész ismerteti, hogy útépítési engedély csak rendezett viszonyok esetén adható. Útszélesítés esetén a telekalakítást el kell végezni, de nem kell átadni az önkormányzatnak. Magánútként maradhat a tulajdonosnál, de külön hrsz-on kell szerepeltetni.  Megegyezés kérdése, hogy mikor kerül át az önkormányzat tulajdonába. Előfordulhat, hogy ez lesz az ingatlantulajdonos érdeke is a szebb környezet kialakíthatósága érdekében.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy az építési engedély kiadásának feltétele az útszélesítés földhivatali átvezetése, a térképen ezt a sávot útként kell lejegyezni.

 

Rajzó Ildikó képviselő a gyalogos forgalommal kapcsolatosan kér választ.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a Szegedy Róza házhoz vezető út forgalmát úgy próbálják csökkenteni, hogy a Malatinszky kúria területe mentén kijelölnek egy nyomvonalat, mely alternatív útként lehetőséget ad a gyalogos, vagy akár gépkocsival történő feljutáshoz. Ezen a területen jelenleg is van egy vízelvezető árok illetve mezőgazdasági út, melyen egy parkolóig lehet feljutni. Innen csak néhány száz méter a Kisfaludy ház. Kötöttpályás lehetőséget – siklót – is jelez a terv. Véleménye szerint egyszerűbb lenne egy oszlopokon álló illetve haladó libegő, mely a felszín felett 6-8 méter magasan vinné fel a turistákat a hegyre. Ez nem okozna olyan mérvű környezeti és tájképvédelmi gondot, mint a sikló megépítése.

 

Krisztin N. László megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az a főépítész által az 1. pontba sorolt programpontok megküldésével, a 2. pontba sorolt programpontok törlésével, a 3. pontba sorolt programpontok esetében a módosítások elvégzésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

466/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök tervező által elkészített munkaközi egyeztetési véleményezési anyagát megtárgyalta, és azt az alábbiak szerint véglegesítve kéri a vonatkozó 314/2012. Kormány rendelet 38. §. szerint az érintetteknek véleményezésre megküldeni:

 1. A 493/2013. (V. 16.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 44/a, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55 és 57 pontjában foglaltak szerint elvégzett lehetséges módosítások megrendelői szándék szerint szerepelnek az anyagban, véleményezésre a tervező által megküldött dokumentációban szereplő módon megküldhetőek.

 

 1. A 493/2013. (V. 16.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 1, 18, 42, 43, 47, 49, 52, 54, 56, 59 és 60 pontjában foglaltak esetében a tervezőt kéri a Képviselő-testület a program szerinti módosítások elvégzésére.

 

Határidő:       folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller Jakus Tamás jegyző

Szabó Zoltán főépítész

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

467/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök tervező által elkészített munkaközi egyeztetési véleményezési anyagát megtárgyalta.

A 493/2013. (V. 16.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott tervezési program 7, 9, 10, 15, 25, 28, 35 és 38 pontjában foglaltak esetében a tervező szakmai indokait elfogadva a tervezési programból jogszabályi ütközés illetve hatáskör hiánya vagy egyéb ok miatt azokat törli, a módosításokat nem kell elvégezni és szerepeltetni a véleményezési anyagban.

 

Határidő:       folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller Jakus Tamás jegyző

Szabó Zoltán főépítész

Krisztin N. László polgármester megköszöni a főépítész és tervező urak munkáját. Kéri, hogy az eddiginél gyorsabb ütemben használják fel a választásokig hátralévő időszakot arra, hogy még ez a testület el tudja fogadni a HÉSZ-t.

 

Dr. Magó Ágnes megjegyzi, hogy a 2012. áprilisában megkötött szerződésben vállalta a tervező, hogy 16 hónap alatt befejezi a munkát.  Kérdezi, hogy a 16 hónap csak a tervezésre vonatkozott-e, vagy tartalmazta az egyeztetést is. Mi volt az oka a késedelemnek.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy nagyon visszavetette a folyamatot az, hogy a város nem rendelkezett jóváhagyott településfejlesztési koncepcióval. Az előzetes tájékoztatás szétküldését követően voltak az állami főépítésznek jogi észrevételei a koncepcióval kapcsolatosan, ezért újbóli egyeztetésre volt szükség. Az egyeztetési fázis lezárásáig hivatalosan nem lehetett a tervezést folytatni.

 

3.  Szent István Kápolna építésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Földi István esperes, plébános

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja felkérni Földi atyát, hogy a Szent István kápolna építésével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást nyújtson be.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az írásos tájékoztatás nem érkezett meg. Földi atya tegnap volt nála, elmondta, hogy a Szent István kápolna közelgő átadási ünnepsége okán sok elfoglaltsága van, ezért nem tud jelen lenni a testületi ülésen sem. Bizonyos értelemben az önkormányzat segítségét kérte, hogy az átadás megtörténhessen. Szomorúan állapította meg, hogy a kivitelezők csúszásban vannak, bizonytalan abban, hogy elképzelésének megfelelően meg tudja szervezni az ünnepséget.  A televízió nyilvánosságának lehetőségét felhasználva elmondja a lakosságnak, hogy a Szent István kápolna felszentelésére augusztus 23-án 17.00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében kerül sor. Az atya kérése, hogy a résztvevők lehetőleg ne gépkocsival menjenek, mert csak kevés járművet fognak felengedni. Az önkormányzat nevében felajánlotta a jubileumi városnapon megmaradt több karton bort az ünnepségre. Az atya elmondta, hogy mintegy 8 autónyi bazaltzúzalékra lenne szükség a templom körüli terület rendezéséhez, illetve segítséget kért a felvezető út felső szakaszának javításához, kátyúzásához, és az idős emberek gépjárművel történő feljuttatásához. Ezt Ábrahámhegy önkormányzata is segíteni fogja saját gépjárművel. A polgárőrök közreműködésére is szükség lesz. A misét Dr. Erdő Péter bíboros úr celebrálja, nagy érdeklődés várható. Javasolja, hogy függetlenül attól, hogy Földi atya nem tud jelen lenni ezen az ülésen, a kért segítséget adja meg a testület, hiszen az új templommal településünk gazdagodik, mindenképpen pozitívumként jelenik meg.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a közelgő átadási határidő miatt terjesztette ezt a témát a testület elé annak érdekében, hogy a kápolna felszentelése, az ünnep szervezése méltóképpen megvalósulhasson, az önkormányzat be tudjon kapcsolódni a folyamatba. A helyszínen találkozott Jankovics Tibor tervezővel, aki elmondta, hogy a kedvezőtlen időjárásnak is van szerepe a kivitelezés csúszásában. Valószínű, hogy az átadás előtt szükség volna lakossági segítségre az ott lévő romok eltakarításában, a többi munkával végezni fognak. Javasolja a fel nem használt bazaltköveket megfelelő helyre szállítani, hiszen más önkormányzati építkezésen szükség lehet rá. Javasolja, hogy a művelődés ház igazgatója kapcsolódjon be az előkészületekbe, hogy a neves eseményre minden fontos személy kapjon meghívást. Megjegyzi, hogy Udvardi Erzsébet festőművész miatt világi vonatkozása is van az eseménynek.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a bazaltkövek tárolásával kapcsolatos javaslattal. Elmondja, hogy az ünnepség szervezésében való részvételre nem kaptunk felkérést. Az atya említette, hogy ki kap meghívást, néhány névvel kiegészítette a jegyzéket. Nem biztos, hogy ebbe beleavatkozhat a testület, legfeljebb jó szándékú segítségét ajánlhatja fel.

 

Jeszli Judit igazgató megjegyzi, hogy az intézmény sörpadokkal és technikai dolgokkal segíti a rendezvényt.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az út bazaltzúzalékos javítása csak pénzkidobás, az eső elmossa. A kritikus szakaszon a kátyúzást megfelelő módon kell megcsinálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kátyúzást a VN. Kft. meleg aszfalttal fogja végezni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint igaza van a képviselő asszonynak, csak az elfogadott technológiát szabad követni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy annak a forrása jelenleg nincs meg. Az útnak nincs alapja, ezért a felvágás nehezen valósítható meg. Legalább az ünnepség körüli időszakban megmaradó megoldást kell találni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy abban bíztak, hogy a beruházás keretében az út rekonstrukciója is megvalósul. Végleges megoldás az út teljes felújítása lenne, de a komplett út felvágása nagy költséggel jár. Úgy gondolták, hogy az átadásra két autó meleg aszfalttal kijavítják a kátyúkat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint célszerű lenne az emberek buszokkal történő felvitelét az ünnepség megkezdése előtt legalább két órával megtenni, mert az ünnepség előtt már komoly gyalogos forgalom várható.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy tudomása szerint Herend felajánlott egy szobrot a Kápolnához. Kérdezi, hogy ez miért nem valósulhatott meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erről nem tud. A felajánlás az egyház számára történt. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Az elhangzottakat továbbítani fogja Földi atya felé. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 8 autó bazaltzúzalékkal illetve az érdeklődők Szent István Kápolnához való szállításával támogassa a rendezvényt, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

468/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Szent István Kápolna építésével kapcsolatos tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szent István Kápolna avatási ünnepségére az érdeklődők helyszínre történő szállításában részt vállal, illetve 8 autó bazaltzúzalékot biztosít az út javításához és a tereprendezéshez.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 23.

4.  Menü Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Lukács Antalné ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület 2014. július 30-i rendkívüli ülésén tárgyalta. A testület egy része kérte a beszámolóval érintett szabályzatok becsatolását azzal, hogy a beszámoló elfogadásáról a következő 2014. évi augusztusi soros ülésen, a szabályozatok áttanulmányozása után hozza meg döntését.

Köszönti Lukács Antalné ügyvezetőt, kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy az anyagban szerepel egy felsorolás a feltárt hiányosságokról. Ezzel kapcsolatosan kér tájékoztatást. A személygépkocsi használatra vonatkozó szabályzatban a dátum nem jól van feltűntetve, az csak a felhívást követően készült el. Kéri javítani.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az ügyvezető tevékenységével kapcsolatosan már tavaly is történtek figyelmeztetések. Ezt követően kapta meg a testület a könyvvizsgáló által készített beszámolót, melyből kitűnik, hogy a jelenlegi ügyvezető a Kft. vezetésére teljes mértékben alkalmatlan. Kérdezi, hogy hivatalból megtörténtek-e a szükséges lépések az ügyben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Hivatal a könyvvizsgálói jelentés alapján felhívta az ügyvezető figyelmét, hogy a feltárt hiányosságokat szűntesse meg, azokra folyamatosan figyeljen. Szúrópróbaszerű ellenőrzésekre számíthat illetve a belső ellenőrzési program keretében  a Menü Kft. is érintett lesz minden évben.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az elmondottak alapján nem látja a kellő garanciát az elvárt változásra. Tavaly is felhívta a testület a figyelmet a súlyos hibákra, és nem történt semmi előrelépés. Ezért pályázat kiírását javasolja új vezető megválasztásához.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja a testület figyelmét arra, hogy a Menü Kft. ügyvezetője nem megbízásos jogviszonnyal, hanem a Munka Törvénykönyve alapján van alkalmazva, így a visszahívás jogi intézménye nem működik. A tulajdonos köteles megindokolni a jogviszony megszűntetését.

 

Rajzó Ildikó képviselő indoklásként a könyvvizsgálói beszámoló anyagát jelöli meg. Mivel az anyag zárt ülésen került tárgyalásra, ezért nem idéz belőle a televízió nyilvánossága előtt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy korábban már elhangzott a javaslat, de a testület többsége nem támogatta az indítványt. Megállapítást nyert, hogy a könyvvizsgáló által feltárt hiányosságok jelentős része a nem kellő gazdasági szakemberi támogatás eredményeképpen keletkezett, ezért a testület javasolta a könyvelőváltást. Javasolja, hogy ez a testület ne foglaljon állást, hiszen többen felvetették, hogy mi értelme volt több millió forintért átalakítani a céget. Megfogalmazódott az is, hogy így az ügyvezetőtől könnyebb lesz megválni, most ez látszik beigazolódni. A könyvvizsgáló által feltárt minden pontban történt intézkedés, remény van arra, hogy a Kft. a jövőben szabályszerűen fog működni. Az új testület döntse el, hogy kíván-e együttdolgozni az ügyvezetővel. Kérdezi a képviselő asszonyt, hogy módosító indítványnak szánta-e a javaslatát.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja.  A módosító indítványt teszi fel elsőként szavazásra. Kéri, hogy aki a jelenlegi ügyvezető távozását támogatja, ennek érdekében a munkajogi részeket is felvállalja, illetve pályázat kiírását határozza el a Menü Kft. ügyvezetői posztjára, kézfelemeléssel jelezze.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy nem a munkaviszony megszűntetéséről, csak az ügyvezetői megbízás alóli felmentésről van szó.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

469/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Menü Kft. ügyvezetőjének távozása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Menü Kft. jelenlegi ügyvezetőjének felmentését az ügyvezetői megbízás alól, illetve nem támogatja pályázat kiírását az ügyvezetői posztra sem.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót - miután a Jegyző úr jogilag megvizsgálta és megállapította, hogy minden könyvvizsgálói észrevételre intézkedést történt, illetve a becsatolt szabályzatokat a testület áttekintette -, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

470/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Menü Kft. Közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. Közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

5.  A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Horváth Ottó CLUB 67 Bt. ügyvezetője

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kössön a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 1239. hrsz-ú ingatlanból a 40 m2 ingatlanrészre, (amely természetben a Kérelmező tulajdonát képző felülépítmény alatt helyezkedik el), határozatlan időre, az előterjesztés szerinti tartalommal területbérleti szerződést a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) szám alatti székhelyű gazdasági társasággal, amennyiben a Bt. a korábbi tartozását rendezi.

Orbán Péter alpolgármester 9.22 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület sokadik alkalommal tárgyalja ezt a témakört. A bizottság azt javasolja, hogy ha a Bt. befizeti a tartozását, akkor a testület kösse meg vele a területbérleti szerződést. Megjegyzi, hogy az előterjesztésben van néhány elírás, pld. nem földhasználati szerződésről van szó, hanem az önkormányzat hatályos közterület foglalási rendelete szerinti díjtétel alkalmazásával 40 m2-re vonatkozó területbérletről.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy milyen következményekkel jár, ha esetlegesen a határozatlan idejű szerződést az önkormányzati felmondja, mert a felső bazársor hasznosítására a későbbiekben olyan befektető jelentkezne, aki az egész területet szeretné igénybe venni.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.25 órakor érkezett vissza a testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy egyik alternatíva a határozott idejű, másik a határozatlan időre történő szerződéskötés, melyet a Pénzügyi bizottság is támogatott.  Kérelmező részére a határozott idejű szerződés nagyobb biztosítékot jelent. A határozott idejű szerződést nehezebb felmondani, ha az önkormányzat a területét szeretné a futamidő alatt hasznosítani. Határozatlan időre történő szerződéskötés esetén 3-6 hónapos felmondási időt javasol előírni, ez támasztaná alá jobban az önkormányzat érdekeit.  Az épületre vonatkozó tartozást még nem egyenlítették ki, amíg ez nem történik meg, addig a testület határozata értelmében nem kerülhet sor a szerződéskötésre.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a jelen Képviselő-testület ezt az ügyet a korábbi testületek érdekes szerződéskészítéseinek folyamodványaként örökölte meg.  Kéri olyan határozat megfogalmazását, mely az ügyet nyugvópontra teszi.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy olyan szerződéskötés történt, melyben az éves inflációval növelve került meghatározásra a bérleti díj. A fizetendő összeg a bérlő szerint illetve a felépítmény tulajdonosa szerint elérte azt a határt, melyet már nem tud, illetve nem akar megfizetni. Ezért földhasználatot kért, vagy azt, hogy a közterület bérleti díjakhoz legyen igazítva a bérleti díja. Speciális helyzetről van szó, a területen van egy stabil felépítmény. A testület nem véletlenül akarta véglegesen rendezni az ügyet, esetlegesen a felépítmény megvásárlásával, hogy tiszta tulajdoni helyzet alakulhasson ki. A képviselő asszony valamit nagyon félreértett.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint Badacsony szégyenfoltja az ott lévő bódé. Kérdezi, hogy van-e lehetősége a testületnek arra, hogy a felépítményre vonatkozóan az elvárását megfogalmazza.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tulajdonos évek óta folyamatosan felajánlotta, hogy megújítja a saját üzletét, de a mindenkori testület bizonytalan volt abban, hogy a tulajdonában lévő területen egy nagy értékű felépítményt elfogad-e, amit esetleg később a tiszta tulajdoni helyzet miatt meg kell vásárolnia. Amikor Török úr jelezte, hogy megújítja a felső bazársort, akkor Horváth úr úgy nyilatkozott, hogy a projektben ő is részt kíván venni. Talán azért is akarja tisztán látni az üzlete jövőjét, hogy a fejlesztést meg tudja valósítani.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő arra gondolt, hogy a jelenlegi épületet néhány százezer forint ráfordítással tegye esztétikusabbá. Az nem lenne célszerű, ha önállóan odaépítene valamit, az aktuális testület pedig másként gondolkodna erről a témáról.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez kérésként megfogalmazható a testület részéről, melyet a szerződésbe bele lehet foglalni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a felső bazársor különböző hasznosítása többször felvetődött, a felépítmény tulajdonosa eddig ezért nem vállalt komolyabb beruházást. Viszont hosszú távra szeretné a vagyontárgyát hasznosítani akár harmadik személynek kiadva. Az önkormányzat felé jelentős fizetési kötelezettsége van. Érdeke egy jobb műszaki állapotú épület bérbeadása. Ha a testület a határozatlan idejű konstrukciót támogatja, nem valószínű, hogy egy nagyobb átépítés szóba jöhet. A helyreállítás igénye – pld. festés – megfogalmazható a tulajdonos felé.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja azzal, hogy a testület felkéri a tulajdonost, hogy az épület külső megjelenése tekintetében a karbantartásról intézkedjen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

471/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 1239. hrsz-ú ingatlanból a 40 m2 ingatlanrészre, amely természetben a Kérelmező tulajdonát képező felülépítmény alatt helyezkedik el, határozatlan időre az előterjesztés szerinti tartalommal területbérleti szerződést köt a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) szám alatti székhelyű gazdasági társasággal azzal a feltétellel, hogy a Bt. a korábbi tartozását rendezi.

Felkéri a tulajdonost, hogy az épület külső megjelenése tekintetében a karbantartásról intézkedjen.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2014. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

6. Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Hoffmann György elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Hajós Egylet számára az Egylet céljainak megvalósítása érdekében – a város és a környező települések iskoláiba járó gyermekek részére a vitorlás, proa és evezős sport oktatása – az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj Bányász strandot - 2552. hrsz-ú ingatlan – biztosítsa.

Kérje fel a Polgármestert, hogy egyeztessen az Egylet képviselőjével az együttműködés lehetőségeinek feltárásában.

Kérje fel a Jegyzőt, hogy a használatra vonatkozó szerződéstervezetet készítse el és terjessze be a soron következő testületi ülésre.

A Bizottsága javasolja, hogy a Badacsonyi Hajós Egylet elnöke a KLIK igazgató asszonyától a testületi ülésre egy előzetes támogatói nyilatkozatot szerezzen be.

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Hajós Egylet számára, céljainak megvalósítása érdekében biztosítson helyet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező azon badacsonytomaji strandján, amely a tevékenység folytatására a legalkalmasabb.

Krisztin N. László polgármester köszönti a napirend kapcsán megjelent vendégeket. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Hoffmann György a Hajós Egylet elnöke elmondja, hogy a település rendkívül jó adottságú és szép helynek tartják, ezért is meglepődve tapasztalták, hogy hiányzik a hajós sportágak jelenlétét biztosító egyesület. A Sportegyesületet 13 fővel alakították meg, szeretnének az iskoláskorú gyerekek részére tanrendszerű lehetőséget biztosítani a vitorlás, az evezős és a proa sport gyakorlására. Az együttműködésre megállapodást kötöttek az iskola igazgatójával. Szükségük lenne egy vízhez jutási lehetőségre, számukra a Bányász strand lenne a legmegfelelőbb erre a célra. A partszakasz védett, az ott lévő épület az általuk használt kisebb méretű hajók tárolására, karbantartására megfelelő. Hangsúlyozza, hogy nem kizárólagos használatot kérnek, a kialakult hagyományokat tiszteletben tartják, továbbra is megoldható a strandolás. Kellő támogatás mellett békében megférnek egymás mellett.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a témával kapcsolatosan egy lakossági levél érkezett, melyet felolvas. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint átfogó gondolkodásra van szükség. A horgászok is többször megkeresték a testületet. Személy szerint a Bányász strandot tartja legalkalmasabbnak ilyen célra, annak ellenére, hogy a strandolók nyugalmát zavarnák.  Az iskolás gyerekek oktatása nem napi elfoglaltság, hanem meghatározott időpontokban történne. Fontosnak tartja a gyerekek számára ezt a sportlehetőséget, látókörük szélesítése érdekében is. Megjegyzi, hogy a program őt semmilyen formában nem érinti, nem érheti vád azért, mert támogatja a kezdeményezést.  Úgy gondolja, hogy az aggályoskodó fürdőzők meggyőzhetők, haladni kell előre, nem rögzíthetők mindig a megszokott régi szokások.

 

Rajzó Ildikó képviselő a kezdeményezést támogatja, örül annak, hogy a proa is beépül a programok közé illetve a horgászok is találhatnak az együttműködésre megfelelő módot. A kérelem támogatásával reménykedhet abban az önkormányzat, hogy valóban több száz vendége lesz a strandnak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a proa egy házilagos készítésű hajó, megfelelő minősítés nélkül. Nem ért egyet azzal, hogy a gyerekeket erre felengedjék. Csak akkor vállalható fel ennek a felelőssége, ha minden szükséges tanúsítvány rendelkezésre áll.

 

Hoffmann György megjegyzi, a vitorlás oktatás vizsgáztatott, jelenleg is használt típusokkal történne. A proa most kerül felkarolásra, a hatósági vizsgáztatását el fogják végeztetni.

 

Kárpáti Lajos elmondja, hogy kellő affinitással rendelkezik a vitorlázás terén és szívügye a gyerekek oktatása e területen, ezért üdvözleti a Hajós Egylet megalakulását. Ismeri a proa működését is, mely a Balatonon idegen dolog. Kardos Gábor építményével nem elégedett. Egyetért Bertényi professzor és társai véleményével, akik talán túlzottan sajátjuknak tartják a Bányász strandot. A strandot ő sem tartja alkalmasnak, mivel túl kicsi.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy bejegyezték-e már az egyesületet.

 

Hoffmann György elmondja, hogy folyamatban van a bejegyzés, beadták a bíróságra. A székhely vonatkozásában a polgármester úr jóváhagyását várják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hajós Egylettől kérelem érkezett hozzá azzal kapcsolatosan, hogy a Művelődési házat szeretnék székhelyként megjelölni. Véleménye szerint nem szokványos, hogy egy egyesület közintézményt nevez meg székhelyként, szívesebben venné, ha valakinek a lakása lenne megjelölve. A ciklusban nem sikerült a Művelődési házat felújítani, de folyamatosan tervben van. Felmerült az is, hogy másutt kapna helyet. Testületi felhatalmazás nélkül nem tudja megadni a székhely használatára az engedélyt. Az olvasói levélben túlzásnak tartja azt a kijelentést, hogy naponta több száz vendég van a Bányász strandon. A Pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy a kezdeményezést valamelyik strandon támogatja, meg kell keresni a legjobb megoldást. Testnevelő tanárként van elképzelése az oktatásról, ezért a badacsonyi strand Badacsonytomaj felé eső részét tartja legmegfelelőbbnek erre a célra. Javaslatát megfontolásra ajánlja.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a Keresztúry ház elbontása soha nem került szóba, ott biztosítható lenne a székhely.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Művelődés ház székhelyként való megnevezése sok gondot okozhat, főként a téli hónapokban, pld. nincs aki átvegye a leveleket, stb.

 

Kárpáti Lajos egyetért azzal, hogy a badacsonyi strand elhagyatott Badacsonytomaj felé eső részét fel lehetne használni erre a célra. A strand még tervezés alatt áll. Ahol a vizibicikliket tárolják, ki lehetne alakítani egy méltó klubházat. A Bányász strandi épület állapota rossz, a jövőt tekintve nem ajánlja az Egyletnek sem.

 

Hoffmann György elmondja, hogy a székhelyet tudatosan választották, levelezési címként pedig a saját lakását adta meg. Az épületet fizikailag nem akarják igénybe venni, bárhol meg tudják tartani az összejöveteleiket. Legalább ideiglenes jóváhagyást kérnek a székhely vonatkozásában, mert ha másutt kapnak lehetőséget, akkor ismét össze kell hívni a közgyűlést, a bejegyzés csúszna. A proa valóban különlegesség lenne a Balatonon, ha beválna, akkor lehet jövője és létjogosultsága. Csak a bejárás történne a strand területéről, az oktatás már a nyílt vízen történne. A strand látogatottságát figyelte, ott soha nem volt egyszerre 100 ember. A másik strandot is megvizsgálták, az ajánlott részen van egy kiépített bejáróval ellátott kölcsönző. A Bányász strandi épület megfelelő számukra, egy része beázott, de javítható. Egyenlőre nem gondolnak klubház építésére.

 

Krisztin N. László polgármester kéri pontosítani a Hajós Egylet elnevezését. Szerepel Badacsonyi illetve Badacsonytomaji Egyletként is.

 

Hoffmann György megjegyzi, hogy Badacsonyi Hajós Egyletről van szó, Badacsonytomaj székhellyel, ezzel is demonstrálva, hogy a központ Badacsonytomaj.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha a testület támogatja az együttműködési megállapodás megkötését, akkor minden felelősség át lesz hárítva az egyesületre, illetve a felmondás lehetősége is adott. Ha a testület nem engedélyezi a székhely használatot a Művelődési házban, akkor az egyesület más székhelyet kényszerül keresni.

 

Jerszli Judit intézményvezető kérdezi, hogy mit takar a székhely használat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vitában ez elhangzott. Módosító indítványként a Keresztúri ház hangzott el székhelyként.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a Keresztúri ház egy hrsz-on van a Művelődési házzal, annak részeként tekinthető. Az érdekeltek körében gondolja így értelmezni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a székhely használatot a Művelődési házban engedélyezi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

472/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése – székhely használat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonyi Hajós Egylet számára az Egry József Művelődési ház székhelyként történő használatát engedélyezi.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság határozati javaslatának elfogadását támogatja, kiegészítve az általa tett módosító indítvánnyal, miszerint a tevékenység helyszíne a Badacsonyi strand Badacsonytomaj felé eső része legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

473/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése – helyszín biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonyi Hajós Egylet számára céljainak megvalósítása érdekében -  a város és a környező település iskolába járó gyermekek részére a hajósport oktatását vállalja, a tanintézményekkel együttműködik - a tevékenység folytatásához megfelelő helyet biztosít az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonyi strand Badacsonytomaj felé eső végén.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessen az Egylet képviselőjével az együttműködés lehetőségeinek feltárásában.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlan használatával kapcsolatos szerződéstervezetet készítse el és terjessze be a soron következő képviselő-testületi ülésre.

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2014. szeptember 15.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a döntés kizárja-e, hogy a Bányász strandot is használják e célra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi határozat értelmében ezt a strandot biztosítjuk, az Egyesület vezetése pedig reagálni fog, hogy be tudja-e fogadni a döntést, vagy esetleg újra előterjeszti a kérelmét. A TV. nézők kedvéért elmondja, hogy Kardos Gábor azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy proa hajója részére megnyugtató helyet szeretne találni.  A testület akkor azt mondta, hogy vizsgálja meg, hogy a Bányász strand alkalmas-e a hajó telephelyeként.  Ma viszont lényegesen szélesebb körű kérdésről tárgyaltunk.

7. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Molnár Péter László tü. százados tűzoltóparancsnok

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy komoly vita generálódott abból, hogy a Pénzügyi bizottság a lejárt határozatokról szóló beszámoló keretében az Év Tűzoltója díjra 65 eFt támogatásról döntött saját hatáskörében. Ismerteti, hogy az eredeti elképzelésnek megfelelően az összeg kifejezetten az itt szolgálatot teljesítő tűzoltók jutalmazására lesz fordítva. Ezzel kapcsolatosan levelet írt a Tűzoltóparancsnok úrnak szakmai ajánlását kérve. Ezúton is megköszöni a Parancsnok úr, a Megyei Parancsnok úr és az állomány település életéhez adott segítségét, melyre a jövőben is igényt tartunk. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

474/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

8. Tájékoztató a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Nagy Lászlóné óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága kéri, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi beszámolóját a testületi ülésre az intézmény vezetője egészítse ki a várható személyi változásokkal illetve a sürgető munkák elvégzésére támogatásként átadott összegek felhasználásával.

A Bizottság a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi tájékoztatójának tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti az óvodavezető asszonyt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető megjegyzi, hogy a beszámoló az elmúlt nevelési évről készült, ezért nem tartalmazta a várható létszámmal összefüggő változásokat, illetve a támogatás felhasználását. Elmondja, hogy 3 fő megy 40 éves munkaviszonyt követően nyugállományba a közeljövőben, ha a jogszabály lehetővé teszi. A szabad pénzmaradvány felhasználása folyamatban van, a kerítés elkészült. A balesetveszély miatt az óvoda lezárását követően, augusztusban kerül sor a többi munkára. Az előtető javítása a jövő héten kezdődik, a munkát Zalabai Sándor fogja elvégezni. A játszótér kapcsán augusztusban a homokozó cseréjére kerül sor. A munkálatok befejezése után a beszámolót elkészíti, melyhez a számlákat mellékelni fogja.

 

Krisztin N. László polgármester 10.07 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy szabályszerű-e, hogy az óvoda hetekre bezár. Egy másik településen részt vesz az óvoda felújításában. Csak hétvégén végezhetnek kivitelezői munkát, mert a testület úgy nyilatkozott, hogy az óvodának folyamatosan nyitva kell lenni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető szerint a felújítást, illetve a nagytakarítást nem lehet másként elvégezni. A környéken tudomása szerint négy hétre zárnak be az óvodák.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a beszámoló elfogadása a Társulási Tanács hatásköre, a testület tájékoztatást kap. A jogszabály szerint a közintézmény nem zárható be. Az önkormányzat nemcsak a nevelést, hanem a gyerekek napközbeni ellátását is köteles biztosítani. A szülők nem kötelezhetők arra, hogy oldják meg a gyerekek elhelyezését, az óvodának folyamatos ellátást kell biztosítani.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető szerint a felelősség őt és a kollégáit terheli. Nem tudják felvállalni, hogy pld. a tetőjavítás alatt a gyerekek az óvodában legyenek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ha olyan munkák folynak, melyek valóban lehetetlenné teszik a gyerekek ott tartózkodását, akkor az önkormányzatnak másik épületet kell biztosítani azon gyermekek számára, akiknek az elhelyezését a szülők nem tudják megoldani. A problémát a vezető óvónőnek kell jelezni a fenntartó felé, az önkormányzatnak pedig meg kell oldani.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető megjegyzi, hogy senki nem jelezte, hogy nem tudja elhelyezni a gyermekét ezen időszakra.

 

Orbán Péter alpolgármester a vitát lezárja. Kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

475/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

9. Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hartai Béla kérelmező

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy a bizottság nem javasolja az ingatlan értékesítését. A Pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot írjon ki a Badacsonyörs, 2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás. A bérleti jogviszony időtartamát 2015. január 01-től kezdődően javasolja meghatározni.

Megjegyzi, hogy a Pigál Panzió alatti területről van szó, melyet egy ott lakó szeretne megvásárolni vagy bérbe venni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő ismerteti, hogy a település bejáráson elhangzott, hogy az önkormányzat a későbbiekben ezt a területet tudja hasznosítani, ezért a határozatlan időre szóló bérbeadást támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester 10.19 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság határozati javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

476/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-       Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a./ vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának   megjelölése:     Badacsonyörs, 2055.

b./ a hasznosítás módja: bérbeadás.

c./ A bérleti jogviszony időtartama 2015. január 01-től határozatlan időre.

 

Határidő: 2014.08.31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

10. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában, 2015. villamos energia évre az előterjesztésben szereplő ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja.

Javasolja továbbá, hogy hatalmazza fel a Polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vitában felvetődött, hogy a tavalyi beszerzés eredményezett-e megtakarítást. Elmondja, hogy több mint 2 millió forintos megtakarítás keletkezett.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság határozati javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

477/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2015. évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat illetve a villamos energia kereskedelmi szerződéseket aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését 10.21 órakor visszaveszi.

11. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja megvizsgálni annak jogi feltételeit, hogy van-e lehetőség egyedi esetben önkormányzati ingatlan ad-hoc jellegű, időszakos, rövidtávú bérbeadására.

A Bizottság Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 26. §. (7) bekezdésének módosítását – „(7) Amennyiben a pályázat nyertese a (6) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget – kivéve, ha arra önhibáján kívül kerül sor -, akkor az utána következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálás kell tartani.” – nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

A Bizottság Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. sz. és 5. sz. mellékletének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet tervezetének 4. mellékletében az önkormányzati vagyonból vagyonkezelésre átadott ingatlanokat felsoroló táblázat 40. sorszáma alatt szereplő általános iskolánál, hogy a helyrajzi szám, illetve a KLIK –mint vagyonkezelő- átvezetésre kerüljön.

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet tervezete szerint a 26. § (7) bekezdésének módosítását.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendeletmódosításra azért volt szükség, mert az önkormányzat vagyonában változás állt be, a jogszabály szerint a vagyont naprakészen kell nyilvántartani. Pontosításra került az általános iskola helyrajzi száma, illetve 2013-tól a vagyonkezelő a KLIK. Az önkormányzat licit útján gyarapította a vagyonát, az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre került az önkormányzat nevére. A rendelet szöveges része is módosulna, pályáztatás esetében 15 napon belül kell a szerződést megkötni a pályázat nyertesével. Ez egy esetben nem valósult meg az elmúlt időszakban. Ha a szerződéskötés nem jön létre, kivéve, ha ez önhibáján kívül történik – akkor a következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell nyertesek tekinteni. Ez a kitétel nem kötelező jellegű, de a többi pont elfogadását javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kinek a hibájából nincs megkötve a szerződés, ha a tervezetben olyan feltételek vannak megfogalmazva, hogy azok az önkormányzatra nézve súlyosan hátrányosak, esetleg a hűtlen kezelés fogalmát is kimerítik. Úgy érzi, hogy a rendelet utólagos alakítása történik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a rendeletnek nincs visszamenőleges hatálya. Egy szerződés megkötéséhez mindig két fél kell. Speciális esetről van szó, amikor az önkormányzat pályázat útján hasznosítja a vagyontárgyát, ekkor a döntéstől számított 15 napon belül a nyertessel a szerződést meg kell kötni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a második pályázatóval kell a tárgyalásokat folytatni a rendelet értelmében. Az önkormányzat életében volt egy példa, amikor nem így történt, ezért rendeletmódosítással kell a helyzetet tisztázni. Azért történt a határidő csúszás, mert az önkormányzat nem tudta egy ülésen végigtárgyalni a szerződéstervezetet. Tehát nem a pályázó lehetetlenítette el a szerződéskötést a Kisfaludy ház esetében. Tehát a rendelet módosításnak nincs visszaható hatálya, de hasonló esetek miatt szükséges lehet a pontosítás.

 

Kárpáti Lajos a vagyonhasznosítással kapcsolatosan elmondja, hogy a régi városháza ingatlanban üzletek kialakításával nem ért egyet, nem erre van itt szükség. Fontosabb lenne a rászoruló idősek részére egy szociális otthon kialakítása, hiszen a Tavirózsa kezdeményezés nem valósult meg. Elmondja, hogy a Római Katolikus Egyház Szeretetszolgálatának vezetője megkereste azzal, hogy ha az önkormányzat átadná részükre hasznosításra a régi hivatali épületet, akkor ott egy színvonalas szociális otthont üzemeltetnének. A közeljövőben szeretné megnézni a főigazgató az ingatlant.  Tudomása szerint a településen sokan vártak, várnak ilyen lehetőségre az öregek közül. A hivatali dolgozók és az önkormányzat azért kapott helyet az új épületben, mert a régi nem volt méltó erre a funkcióra. A testület napjai meg vannak számlálva. Kéri, hogy ne döntsenek olyan kérésekben, melyek hosszú távra szólnak és egy másik testületet fognak terhelni. Türelmet kér az ingatlan bérbe adásában illetve eladásában.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha már konkrétumok lesznek, a testület nyitott a tárgyalásra a szociális otthon kialakításával összefüggésben. A vitát lezárja. Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatával egyetért – a Jegyző úr vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy ad-hoc jellegű bérbeadásra sor kerülhet-e – kézfelemeléssel jelezze.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a jogszabályi környezet 2014. június 18. napjával változott, Magyarország Önkormányzatairól szóló törvény 108. §-a kibővült, melyet pontosan idéz. Sok esetben az önkormányzat nem tudott segíteni, most már nincs törvényi akadály, így erről nem szükséges szavazni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottságok nem javasolták a 26. § (7) bekezdés módosítását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

478/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 26. §. (7) bekezdésének módosítását – „(7) Amennyiben a pályázat nyertese a (6) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget – kivéve, ha arra önhibáján kívül kerül sor -, akkor az utána következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálást kell tartani.” – nem fogadja el.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

 

Kriszti N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet 4. sz. és 5. sz. mellékletének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, illetve egyetért azzal, hogy a rendelet tervezet 4. mellékletében az önkormányzati vagyonból vagyonkezelésre átadott ingatlanokat felsoroló táblázat 40. sorszáma alatt szereplő általános iskolánál, hogy a helyrajzi szám, illetve a KLIK - mint vagyonkezelő - átvezetésre kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

479/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. sz. és 5. sz. mellékletének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, illetve egyetért azzal, hogy a rendelet tervezet 4. mellékletében az önkormányzati vagyonból vagyonkezelésre átadott ingatlanokat felsoroló táblázat 40. sorszáma alatt szereplő általános iskolánál a helyrajzi szám javítása történjen meg, illetve a KLIK - mint vagyonkezelő - átvezetésre kerüljön.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendeletmódosítást az előző határozatokban foglaltak ismeretében egyebekben elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2014. (VIII.28.) önkormányzati

Rendelete

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a rendelet normaszövegében a 15. § c) pont ca) alpont csökkenjen 2 millió forinttal, így változzon 5.342.000,- forintra, illetve a 15. § a) pont ae) alpontja változzon 121.872.000 forintra a bizottsági ülésen kiegészített szóbeli indokolás alapján.

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.

 

Orbán Péter bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi módosítással kiegészítve fogadja el:

-          15.§ c) pont ca) alpont összege 5.342.000,- Ft

-          15.§ c) pont ca) alpont 121.872.000,- Ft

-          a rendelet módosítása egyebekben előterjesztés szerint.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy aki a bizottságok egybehangzó javaslata alapján a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2014. (VIII.28.) önkormányzati

Rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

13. Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a bizottságok elnökét, hogy ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a helyi közművelődésről szóló 29/2004. (IX.30.) rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi közművelődésről szóló 29/2004. (IX.30.) rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatást ad arról, hogy 2011-ben vizsgálták szakfelügyeleti ellenőrzés keretében a közművelődési törvényben leírtak betartását. Akkor ugyanezen tartalommal előterjesztés készült, melyet a Kulturális Tanácshoz véleményezés miatt megküldtünk. A Kulturális Tanács nem válaszolt, ezért a testület nem fogadta el a rendeletmódosítást. A rendeletben foglaltak elfogadásával kerülne az önkormányzati rendelet összhangba a közművelődési törvénnyel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2014. (VIII.28.) önkormányzati

Rendelete

a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

14. Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a bizottság elnökeit, hogy ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi kiegészítéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

-     Badacsonyban és Badacsonytomajon is kerüljön kialakításra termelői piac, melyhez javasolja megkeresni és az előkészítésbe bevonni azokat a termelőket, akik ilyen tevékenységet folytatnak. Badacsonytomajon heti 1-2 alkalommal, Badacsonytomajon a szezonban akár minden nap működhet a piac.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal módosítsa.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nincs akadálya annak, hogy több helyen is legyen termelői piac a településen. A rendelet tervezetet azért terjesztette elő, mert született egy testületi határozat arról, hogy a sportpályáról kerüljön át a piac a felső bazársorhoz. A nyitva tartás idejét a piac szabályzatban kell rögzíteni, ez nem a rendelet része.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy több ismert városközpontban, műemléki védettségű tereken is helyet kap a piac. Kérdezi, hogy történt-e olyan jogszabályi változás, mely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat központi helyen jelöljön ki területet erre a tevékenységre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a helyi termelői piac kijelölését 2012-től a jogalkotó megkönnyítette. Azonban az ilyen piacokon csak őstermelők árusíthatnak, 40 km-es körzeten belül. Bolhapiac, állatvásár, stb. tartását szigorúbban szabályozza a törvény. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javasolja a piacot a régi helyén megtartani, a Humán bizottság pedig a régi mellett újabb helyszín megjelölését is kéri.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a Humán bizottság határozatát figyelembe venni, a konkrét helyszínekről most ne történjen szavazás.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a sportpálya melletti területet senki nem tartotta megfelelőnek, ott fenntartani értelmetlen. Javasolja életszerűbb helyszínt megjelölni. Korábban az iskola melletti területen jogszabályi akadálya volt. Meg kell vizsgálni, hogy időszakos tevékenység végezhető-e nem ilyen célra kijelölt övezetben. Belátja, hogy a településen több vállalkozó is foglalkozik pld. zöldség és gyümölcsárusítással, de az idelátogatók igényelnék a piacot is.

 

Krisztin N. László polgármester elsőként a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki nem támogatja a rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

480/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi bizottság javaslatát – a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal módosítsa - nem támogatja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatával ért egyet kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

481/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Badacsonyban és Badacsonytomajon is kerüljön kialakításra termelői piac, melyhez meg kell keresni és az előkészítésbe bevonni azokat a termelőket, akik ilyen tevékenységet folytatnak.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth  Márta műszaki osztályvezető

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

482/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

15. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a bizottságok elnökét, hogy ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a BVKI nevének megváltoztatását Egry József Kulturális Központra.

A Bizottság Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a név változtatása Alapító Okirat módosítást igényel.

 

Rajzó Ildikó képviselő az Egry József Művelődési Központ megnevezést javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester szerint egy hónappal a ciklus befejezése előtt a névváltoztatás nem lenne célszerű, a kezdeményezést csak ajánlattételként tudja értelmezni annak  érdekében, hogy a következő testület számoljon ezzel a lehetőséggel. Kéri, hogy aki a Kulturális Intézmény SZMSZ-ét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

483/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye névváltoztatásra javaslat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy jelen testület ajánlja a következő testületnek vizsgálatra, hogy célszerű lenne-e a Kulturális Intézmény nevét Egry József Művelődési Központra módosítani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

484/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye névváltoztatásra javaslat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlja a következő testületnek vizsgálatra, hogy célszerű lenne-e a Kulturális Intézmény nevét Egry József Művelődési Központra módosítani.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő: azonnal

 

 

16. NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének  támogatása és Táncházi programok megvalósítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a bizottságok elnökét, hogy ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pályázatot nyújtson be az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által közzétett pályázati felhívásra az alábbi rendezvényekhez:

 1. 1. Badacsonyi Népművészeti Fesztivál
 2. 2. Táncházi programok

A bizottság javasolja a szezonhosszabbítás érdekében a Keszeg fesztiválhoz kapcsolni a Badacsonyi Népművészeti Fesztivál időpontját.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye az alábbi NKA-s pályázatokat nyújtsa be:

-            altéma kódszáma: 3607/99

-            altéma kódszáma: 3608/99

A pályázatok nevezési díjait az intézmény saját költségvetésében, a pályázat nyertessége esetén az önkormányzat a szükséges forrást költségvetési rendeleteiben biztosítsa.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottságok egybecsengő javaslatát a Humán bizottság kiegészítésével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

485/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének támogatása és Táncházi programok megvalósítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pályázatot nyújtson be az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által közzétett pályázati felhívásra az alábbi rendezvényekhez:

1.Badacsonyi Népművészeti Fesztivál

2. Táncházi programok

A szezonhosszabbítás érdekében a Badacsonyi Népművészeti Fesztivál időpontját célszerű a Keszeg fesztiválhoz kapcsolni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő: azonnal, illetve

 

 

Krisztin N. László polgármester 10.53 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 11.16 órakor folytatódik.

Forintos Ervin képviselő hiányzik.

Jelenlévő, szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

17. A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint a Badacsonytomaj város belterület 2488/5 hrsz-on, 1 ha 1400 m2 területtel felvett, „kivett általános iskola, udvar” megjelölésű, ténylegesen (természetben) 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. sz. alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a napirendi pont melléklete szerinti alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, az alapító okirathoz mellékelt alaprajz, műszaki tervek és műszaki leírás szerint, egyszemélyi alapítóként, a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, valamint a társasházakról szóló módosított 2003. évi CXXXIII. törvény hatályos rendelkezései alapján az ingatlant társasházzá alakítsa át, illetve az ingatlanon az alapító okirattal társasházat alapítson, azon társasház tulajdont létesítsen.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a társasházi alapító okirat aláírására. Kérje fel a Jegyzőt, hogy az ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzéséről gondoskodjon ezt követően az önkormányzat vagyonkataszterébe a változást vezesse át.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskola épülete önkormányzati tulajdonban van, viszont jelentős részét a KLIK használja. A konyharész leválasztását szolgálja a társasházzá alakítás.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a megkezdett munkálatokkal, pld. a gáz leválasztása, mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a víz, melegvíz és villany leválasztása  megtörtént. A földgáz leválasztásával kapcsolatosan a szolgáltató azt állítja, hogy azonos hrsz-on belül két óra nem helyezhető el, erre a társasházzá alakítás lehet megoldás.

 

Krisztin N. László polgármester szerint fontos, hogy a konyha ne minősüljön nagy fogyasztónak, mert akkor jóval drágábban kapja a gázt. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

486/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj város belterület 2488/5 hrsz-on, 1 ha 1400 m2 területtel felvett, „kivett általános iskola, udvar” megjelölésű, ténylegesen (természetben) 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. sz. alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a napirendi pont melléklete szerinti alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, az alapító okirathoz mellékelt alaprajz, műszaki tervek és műszaki leírás szerint, egyszemélyi alapítóként, a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, valamint a társasházakról szóló módosított 2003. évi CXXXIII. törvény hatályos rendelkezései alapján az ingatlant társasházzá alakítja át, illetve az ingatlanon az alapító okirattal társasházat alapít, azon társasház tulajdont létesít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társasházi alapító okirat aláírására. Felkéri a Jegyzőt, hogy a társasháznak az ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzéséről gondoskodjon. Az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzést követően pedig Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 110. §. (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a 147/1992. (XI.06.) Korm. Rendelet előírásait – az önkormányzat  vagyonkataszterébe a változást vezesse át.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő: Azonnal, illetve a 2. pont tekintetében 2014. szeptember 30.

 

18. Tájékoztató védőnői álláshely betöltetlenségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a védőnői álláshely betöltetlenségéről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hosszú ideje pályáztatjuk a védőnői álláshelyet. Nincs jelentkező, mivel a jelenleg státuszban lévő védőnő szülési szabadságának idejére – kb. 2 év -  hirdetjük meg az állást, semmiféle plusz juttatást nem biztosítva a fizetés mellé. Kevés védőnő van, ez így nem vonzó számukra. Van olyan érdeklődő, aki albérleti támogatás biztosításával érdeklődne az állás után.  Kérdezi, hogy a bizottságok tettek-e javaslatot a támogatásra.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy nem, de a Széchenyi utcai önkormányzati lakás erre a célra hasznosítható lenne. Véleménye szerint ez az egyetlen lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakásban Farkas Erzsébet lakik jelenleg.

 

Forintos Ervin képviselő 11.20 órakor érkezett meg a terembe.

Jelenlévő, szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás elmondja, hogy az előterjesztésben javasolta a pályázati kiírás kiegészítését azzal, hogy a Képviselő-testület vissza nem térítendő albérleti támogatást biztosítson a védőnő részére. Ennek feltételeit leírta. Javasolja az 1. határozati javaslat elfogadását, mivel valóban kevés védőnő van és határozott időre szólóan a környékről nincs jelentkező.  Max. 25 eFt/hó albérleti támogatást javasol meghatározni a helyettesítés idejére, mely a munkavállaló részére adómentes kiegészítést jelent.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy mennyire fontos az időszakot most meghatározni. Mi történik, ha kitolódna a helyettesítés ideje.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az albérleti hozzájárulást a jelenleg státuszban lévő védőnő távollétének idejére 25.000,- Ft/hó összegben meghatározni. A továbbiakról majd az aktuális testület hozza meg a döntését. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

487/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató védőnői álláshely betöltetlenségéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1./ a „Tájékoztató a védőnői álláshely betöltetlenségéről” című előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi.

2./ Javasolja a munkáltatói jogkör gyakorlójának, hogy a pályázati kiírást egészítse ki azzal, hogy a kinevezett védőnő részére Badacsonytomaj Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásként albérleti díj hozzájárulást biztosít 25.000,- Ft/hónap összegben, a jelenleg státuszban lévő védőnő távollétének idejére abban az esetben, ha a munkavállaló

a./ nem rendelkezik a munkavégzés helyétől számított 50 km-t meghaladó vagy badacsonytomaji állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel a kinevezést megelőző 24 hónapban és

b./ bérleti szerződéssel igazolja Badacsonytomaj város közigazgatási területén lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamára létesített bérleti jogviszonya fennállását és

c./ rendelkezik banki lakossági folyószámlával, amelyről teljesíti a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj bérbeadó részére történő átutalását és

d./ egyéb költségvetési szervtől lakhatási támogatásban nem részesül.

3./ A 2. pontban rögzítettek vonatkozásában elrendeli az önkormányzati költségvetésének módosítását és felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítást terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben a pályázati kiírás közzétételétől függően

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

3. pont vonatkozásában a rendelet előkészítésére Dr.   Weller-Jakus Tamás jegyző és Tamás Lászlóné osztályvezető

Pályázati kiírás közzétételére Wolf Viktória aljegyző

 

19.  Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Helyi Választási Bizottság tagjainak választásával kapcsolatosan elmondott tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi. A tagok választására Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára a testületi ülésen kerül sor.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a választási eljárásról szóló törvény alapján a Választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, arról vita nélkül határozhat a Képviselő-testület. A Választási bizottság tagjait a választás napját megelőzően 42 nappal meg kell választani, ezért kell jelen testületi ülésen a döntést meghozni. A választás időpontjának kihirdetését követően minden lehetséges fórumon felhívást tettünk közzé arra, hogy a Helyi Választási bizottságba várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen vállalnák ezt a munkát. A régi választási bizottság mandátuma lejár az új megválasztásával. A régiek közül Lichtneckert Gyula nyilatkozott arról, hogy a bizottsági tagságot a továbbiakban is vállalja. Szabó Judit nyilatkozott, hogy póttagként vállalja az új választási bizottságban a munkát. A felhívásra Fekete Ferencné, Bujtorné Kapcsos Judit, Háriné Márkus Hajnalka, Vercz Attiláné és Deres Lászlóné jelentkezett. Deres Lászlóné az egyik szavazatszámláló bizottság elnök-helyettese, mivel két feladatot nem lehet ellátni, ezért a jelentkezését nem vette figyelembe. A jelentkezők kérését is figyelembe véve a helyi választási bizottságban bizottsági tagként Lichtneckert Gyulát, Háriné Márkus Hajnalkát és Bujtorné Kapcsos Juditot jelöli. Póttagként Fekete Ferencnét, Vercz Attilánét és Szabó Juditot nevezi meg. A póttagoknak készenlétben kell lenniük, ha a tag nem tud megjelenni, akkor kell a feladatot ellátniuk. A Helyi Választási bizottságnak sok feladata van, pld. a jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazás eredményének megállapítása, stb. Amennyiben a Jegyző javaslatát a Képviselő-testület nem fogadja el, a Kormányhivatal hozza meg döntését. A bizottság az elnököt saját maguk közül jelöli ki. A Helyi Választási bizottság alakuló ülését követően a jövő héttel megkezdheti a munkát. A helyi választási kampány hivatalosan augusztus 23-tól indul.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Választási bizottság tagjait és póttagjait a Jegyző úr által ismertetett módon elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

488/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Helyi Választási Bizottság tagjai közé választja Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára:

1. Lichtneckert Gyula 8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 17. szám alatti lakost tagként

2. Háriné Márkus Hajnalka 8258 Badacsonytomaj, Nagykör u. 10. szám alatti lakost tagként

3. Bujtorné Kapcsos Judit 8258 Badacsonytomaj, Római u. 108. szám alatti lakost tagként

4. Fekete Ferencné 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos póttagként

5. Vercz Attiláné 8261 Badacsony, Kápolna u. 10. szám alatti lakost póttagként

6. Szabó Judit 8257 Badacsonyörs, Öreghegyi u. 1. szám alatti lakos póttagként

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

20.  Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető gyalogút  kialakítására

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzen tárgyalást az 1820. hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a gyalogút és az autó kikerülési lehetőségek kijelölése érdekében. Javasolja továbbá, hogy kerüljön megrendelésre az erdőn keresztül vezető gyalogút állapotának felmérése, tulajdonviszonyainak rendezése.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy már az előző testület idején is megfogalmazódtak ezek a kérdések. Kérdezi, hogy akkor miért nem valósult meg a kezdeményezés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy akkor arról volt szó, hogy a terület tulajdonosa hajlandó egy gyalogutat biztosítani az ingatlana szélén. Tudomása szerint árajánlat is készült.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata előre viszi az ügyet. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

489/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető gyalogút kialakítására-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő kérelmét támogatja és tárgyalás kezdeményezését rendeli el az 1820 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a gyalogút és az autó kikerülési lehetőségek kijelölése érdekében. Elrendeli az erdőn keresztül vezető gyalogút állapotának felmérését, tulajdonviszonyainak rendezését.

Az önkormányzat a szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

21.  Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a pályázati referenst, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ma kapta az értesítést arról, hogy a testvérvárosi kapcsolatok ápolására benyújtott pályázaton az önkormányzat 20.000 eurót, mintegy 6 millió forintot nyert. Az óvoda energetikai pályázatával kapcsolatos árajánlatot a testületnek emailben megküldte, most is körbeadja az anyagot. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 22. Az előzetes közbeszerzés lebonyolítása pluszpontot jelent, a kivitelezővel megköthető az előzetes vállalkozói szerződés. A közbeszerzési eljárás az árajánlat alapján 190-200 eFt. Ha minden rendelkezésre áll, akkor 15-20 nap alatt az eljárás lebonyolítható, a pályázatot határidőben be tudjuk adni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy közbeszerzést kell lefolytatni egy el nem nyert programra. Több olyan dokumentációval rendelkezünk, melyet az előző pályázatokhoz készíttettünk. Kérdezi, hogy ezek megfelelnek-e most, illetve a költségek elszámolhatók-e a pályázatban.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy meg fogja vizsgálni, hogy milyen anyagokat tudnak felhasználni. Ha nyertes lesz a pályázat, akkor tartalmazza a költségeket, ha nem, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni. A pályázat egyébként 100 %-os támogatottságú, minimum 30 millió forint igényelhető. Az auditor szerint 35 millióra kell pályázni, mely tartalmazza a külső hőszigetelést, kondenzációs kazánt és napelemet a tetőre. A pályázati elszámolás határideje 2015. május 30.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy hogyan lehet a hőszigetelést télen megcsinálni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mikor hirdetnek eredményt. Megjegyzi, hogy október, november hónapban lehet szigetelni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a közeljövőben megjelenik a közvilágítás energiatakarékos átalakítására vonatkozó KEOP pályázat. Az önkormányzat ebben a tárgyban egy tervező cégnek megbízást adott. Kérdezi, hogy érdemes lenne-e rákészülni arra, hogy az önkormányzat ilyen célra pályázik.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az önkormányzat most nincs olyan helyzetben. Megjegyzi, hogy ebben a témában ez a negyedik pályázatunk.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervezők a héten végeznek a felméréssel, két héten belül várhatóan elkészülnek a tervek. A közeljövőben a pályázatíró cég szakemberével, aki az egyik kapcsolattartó, átbeszélik a pályázatot. Megjegyzi, hogy azok, akik a korábbi pályázatokon nyertek, ebben a fordulóban nem vehetnek részt. A keretösszeg 5 milliárd forint, úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak van esélye a 35 milliós támogatás elnyerésére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha a korábbi pályázat esetében a fellebbezésnek helyt adnak, akkor mi fog történni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint vissza kell vonni, mert most jobbak a pályázati feltételek.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az előző pályázatnak 6 milliós önrésze van. Kérdezi, hogy volt-e már arra példa, hogy fellebbezés után valaki elnyerte a pályázott összeget. Javasolja az új pályázat benyújtását, mivel ez tartalmazza az ablakok hőszigetelését is, melyre szükség van.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felhasználni a korábbi tervezés során készült dokumentumokat, ezzel leszorítani a tervezési költséget.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a födémek szigetelése szerepel-e a pályázatban.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy igen.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a korábbi fellebbezéstől vissza lehet-e lépni, azt a pályázatot elfelejtve.

 

Krisztin N. László polgármester részszavazást javasol arra vonatkozóan, hogy a korábbi fellebbezést visszavonva nyújtsuk be az újabb pályázatot.

 

Forintos Ervin képviselő nem javasolja a visszavonást. Az új pályázaton véleménye szerint rosszabb esélyekkel indulunk, mert itt nem kell önrészt biztosítani, ezért nagyon sokan fognak pályázni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy támogató szervezetként azt ítélné meg, melyhez az önrészt biztosítani kell. Közben átszervezés is történt, más felügyelete alá került a pályáztatás. Kéri, hogy aki egyetért a pályázat beadásával, a 880 eFt + ÁFA tervezési költség illetve a bruttó 200 eFt közbeszerzési eljárási költség biztosítása mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

490/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Pályázatokról szóló tájékoztató-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „KEOP-2014-4.10.0/F. Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” tárgyú pályázaton részt vesz, a 880 eFt + ÁFA tervezési költség illetve a bruttó 200 eFt közbeszerzési eljárási költséget 2014. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a korábbi pályázat visszavonását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

491/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Pályázat visszavonásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Óvoda energetikai korszerűsítésére benyújtott korábbi pályázatát nem vonja vissza.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Forintos Ervin képviselő 11.48 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a napelemes kandeláberekről kapott anyagnak mi a célja. Hová kapcsolható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy gondolatébresztőnek szánta arra, hogy már ilyen technika is létezik. A testület egy másik irányba indult el. Legfeljebb az új területeken érdemes megfontolni a használatát, lehet, hogy most nem időszerű. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

492/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin képviselő 11.50 órakor érkezett vissza a testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

 

22.  Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem fogalmaz meg javaslatot a Képviselő-testület felé a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság lemondott kültagja helyett új kültag megválasztására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának megfelelően a ciklusból hátralévő időszakra a lemondott kültag helyett új kültag megválasztását nem támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

493/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 58. §. (1.) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságba új kültagot nem választ.

2. Vargáné Szőke Judit eddigi bizottsági munkáját megköszöni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésében a jelenleg rendelkezésre álló 91 millió forint fejlesztési tartalékot a badacsonyi strand felújítására különítse el.

A bizottság a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester felveti, hogy a Képviselő-testület utolsó ülésén Rakics Annát  2014. október 30-ig bízta meg a VN. Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.  Ezzel nem adott lehetőséget az új testületnek a megbízás meghosszabbítására, lesz egy holt időszak, amikor ügyvezető nélkül marad a Kft. Javasolja a megbízást 2014. december 31-ig meghosszabbítani.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az alakuló ülést a választást követően 15 napon belül kell megtartani. Az ügyvezetői pályázatot nincs idő lefuttatni, ezért támogatja a javaslatot. Kéri, hogy aki támogatja a 461/2014. (VII.30.) számú Képviselő-testületi határozat módosítását azzal, hogy Rakics Anna 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. szám alatti lakost a VN. Kft. új ügyvezetőjének 2014. augusztus 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra választja meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

494/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – 461/2014. (VII.30.) Képviselő-testületi határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 461/2014. (VII.30.) számú Képviselő-testületi határozatát módosítja azzal, Rakics Anna 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. szám alatti lakost a VN. Kft. új ügyvezetőjének 2014. augusztus 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra választja meg.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokhoz kapcsolóan a Badacsonyörsi Ivóvízhálózattal kapcsolatos anyagot is megküldte a testület részére. Időközben újabb levél érkezett a DRV-től, melyet felolvas. A DRV. vezetőjével tárgyalt arról, hogy nincs lehetősége a Hivatalnak arra, hogy a mintegy 100 tulajdonost augusztus 15-ig kiértesítse a fennálló tartozásáról.  Ezért emailben kértük a befizetési határidő augusztus 31-ig történő meghosszabbítását, melyre azt válaszolták, hogy valószínűleg az igazgató hozzá fog járulni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a 7.100 eFt-os tartozásból 3.100 eFt-ot engedtek el, a fennálló tartozás 4 millió forint. A fennálló problémát mindenkinek érzékelni kell.

 

Rajzó Ildikó képviselő a 15/2. hrsz-ú út témájában kér tájékoztatást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az érintettek közül két ingatlantulajdonossal megtörtént a megegyezés. A 15/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a tárgyaláson elhangzottakra nem adott választ. Ha velük is létrejönne a megegyezés, akkor hárul el az akadály az út megnyitása elől. Addig egy gyalogút sem alakítható ki, mert az út középső része a jelzett ingatlanon halad.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a badacsonyi parkban kialakított játszótérrel kapcsolatos elszámolás megtörtént-e. A Rózsakő fesztivállal kapcsolatosan mi a helyzet.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a Badacsonyörsi Viziközművel kapcsolatos szakértői vélemény megérkezett. Tudjuk-e, mi lesz a sorsa a hálózatnak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az anyagot azért küldte meg a testületnek, hogy lássák azt, hogy a törvény szerint mi tekinthető viziközműnek. Egyik feltétel, hogy a hálózat újraelőállítási költsége nem haladhatja meg a 30 %-ot. Az eljáró hatóság kérte, hogy a tulajdonosi közösség igazságügyi szakértőt kérjen fel ennek megállapítására. Dr. Benczúrné Szakértő Iroda Kft. a hálózat értékét a szakértői véleményben 89,5 millió forintban állapította meg. A szakértő elmondta, hogy ennél alacsonyabb újraelőállítási költséget nem tud megállapítani. A DRV. szakértője szerint mintegy 10 millió forintot kell rákölteni a rendszerre. Ez úgy lenne igaz, ha 1,5 km-es szakaszon az ivóvízvezetéket ki kellene cserélni. Az idevonatkozó előírásokat pontosan idézi. Egy törvényes megoldás van, miszerint viziközmű társulatot kell létrehozni és a szabályzatban leírtakat végre kell hajtani. Ha ezt a tulajdonosi társaság nem vállalja fel, akkor az ivóvízvezeték a tulajdonukban marad. Ezt a formát nem látja működőképesnek, a felmérésből látható, hogy pld. a vízórák nem szabályosak, többen visszaélést követtek el. A tervezők a tulajdonosi közösség összehívását augusztus végére tervezik.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri a 60. születésnaposok listáját aktualizálni, mivel többen jelezték felé, hogy nem kapták meg a köszöntő lapot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ilyen panasz nem érkezett a Hivatalba. A kollégák a népesség nyilvántartó program adataiból dolgoznak. Előfordulhat, hogy a panaszos nem ide van bejelentve, de itt él.  A Rózsakő fesztivállal kapcsolatosan elmondja, hogy a testület rendkívüli ülésén támogatta a rendezvényt, melyet Greznár Attila úr szervez a badacsonyi vállalkozók és más szervezetek támogatásával. Felmerült kérdésként, hogy a helyi borászok meg lettek-e szólítva. A két fél egymásra várt, ezért nem történt meg az egyeztetés időben. Azonban a borászatok, a pálinkás és a sajtos a borhét területén maradva kapcsolódni fog a programhoz. Ezzel kapcsolatosan történt egy telefonos közvélemény kutatás a testületben. Első körben a testület nem támogatta, hogy augusztus 23-ig a nagyparkban a Rózsakő fesztivál kiegészítő rendezvényeként a saját programjaikat megszervezzék. A borászok kérték, hogy a testület járuljon hozzá, hogy térítésmentesen megkapják a közterületet, mivel jelentős költségeik vannak és a borhét sem az elvártaknak megfelelően sikerült. Először a testületből ketten támogatták a kérést. Később Simonné Visi Erzsébet képviselőtől érkezett hozzá egy email, illetve Laposa Bence borász is jelezte felé, hogy a testületből többen támogatják ezt a megoldást. Kéri a Jegyző urat, hogy állapítsa meg, hogy a közterületbérletről szóló rendelettől a testület egyedi esetben eltekinthet-e. Megjegyzi, hogy az előkészületek megkezdődtek, de a kisszínpad programjai a programfüzetbe nem tudtak bekerülni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy bizonyos dolgoktól elhatárolja magát, elutasítja, amit Simonné Visi Erzsébet képviselő leírt. Diszkriminatív megoldásnak tartja, hiszen bármely más vállalkozó is megkaphatná ingyen a területet, nemcsak a borászok. Sokallta a részükre nyújtott támogatást, ezért utánajárt, hogy másutt hogyan működik a Borhét. A polgármesterek elmondták neki, hogy a szervező cég bonyolítja az önkormányzat támogatása nélkül a rendezvényt, sőt a szervező fizet az önkormányzatnak.  Ez más Balaton-parti rendezvényekre is igaz.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az egyik borász nagyon leszólta a rendezvényt. Ennek ellenére ingyenesen kérik a területet az önkormányzattól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a borászatok 100-200 eFt közötti összeget fizetnek be a szervezőnek a színpad, technika, programok biztosításához. Az önkormányzatnak 170 eFt körüli közterület használati díjat kellene fizetni. A mintegy 300 eFt nem vállalható fel részükről. A telefonos beszélgetés során felmerült mentőötletként, hogy a helypénzt befizetik, az önkormányzat pedig támogatásként visszaadja részükre. Ezt a megoldást a többség nem támogatta. Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolta, hogy a testület a bérleti díjtól tekintsen el, ezt a rendelet egyedi esetben lehetővé teszi. Több képviselő ígérvényt tett arra, hogy ezt a támogatást megadja.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a telefonos megbeszélés nem törvényes.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aggályként merült fel, hogy a szervező már kapott egy összeget, ha most az 1,7 milliót is átadjuk, akkor ismét annyi támogatást kapnak, mint a 3 hetes Borhétre.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy más településeken betartják a rendeletben foglaltakat. Nem tudja ezt a diszkriminatív megoldást elfogadni, más helyi vállalkozók is kitelepülnének, ha nem kell fizetniük.

 

Krisztin N. László polgármester szerint abban az esetben fizet a szervező az önkormányzatnak, ha a rendezvény fizetős. A testület nálunk elvetette azt a megoldást.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kiemeli, hogy fontos a jövőben az év elején minden körülményt tisztázni, nem pedig a rendezvény előtt néhány nappal befogadni a kívánalmakat. Badacsony a Bor városa, ha a hírnevét akarjuk növelni, akkor ezt a célt támogatni kell. A rendezvény szezonhosszabbító hatású, ezért mindent meg kell tenni. Támogatja a kérelmet, mert nem számolt a testület a bevétellel, de talán presztizs értékű lesz a városnak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a helyi rendelet szerint a közterület használati díj mértékét meghatározott feltételek mellett csökkentheti a testület. A Rózsakő fesztivált harmadik személy rendezi, ezért a díj csökkentéséről nem lehet szó. Ha az önkormányzat intézménye lenne a szervező, akkor lenne rá mód.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy hét borászról van szó. Mellettük élnek a településen kézművesek, népművészeti termékeket készítő vállalkozók. Nem ért egyet azzal, hogy más elbírálás alá esnek, mint a borászok.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a rendelet értelmében az önkormányzat szedi be a közterület használati díjat, melyből a műsorokhoz támogatást adhat. A szervező szintén kért pénzt a résztvevőktől, akik nem akarják felvállalni, hogy két helyre fizessenek. Véleménye szerint az önkormányzat kulturális intézménye alkalmas a programok szervezésére. Sokan szidják a programokat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy akkor vehet részt a borász a Rózsakő fesztiválon, ha a közterület használati díjat megfizeti. Az önkormányzatnak abba nincs beavatkozási lehetősége, hogy a szervezővel hogyan állapodnak meg. Az önkormányzat a rendezvényt 2 millió forinttal támogatta.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a képviselő szóban tett ígéretét célszerű teljesíteni. Erre két megoldás van. A Céh Turisztikai Egyesület vagy a BVKI felvállalja a szervezést, így ingyenesen biztosítható a közterület.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a rendezvényszervező felé miért kell fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerülnek költségek. Például a fesztivál költsége pld. 10 millió forint, melyhez az önkormányzat 2 millió forint támogatást ad. A fennmaradó részt a Badacsonyban működő vállalkozásoktól kell összeszedni.

 

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy Szigligeten a Süllő Fesztivál szervezése ki van adva külső szervezőnek, aki az önkormányzatnak nem kevés pénzt fizet a közterület használaton túl. Mi pedig pluszban adunk támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Kulturális Intézmény igazgatóját, hogy fedőszervezetként be tudja-e vállalni a Rózsakő fesztivál szervezését.

 

Jerszli Judit igazgató megjegyzi, hogy abban az esetben holnaptól mindenért ő a felelős, a helyszínen kell tartózkodni. A kulturális intézményben hárman dolgoznak, augusztus 19-20-ra készülnek, nem tudja bevállalni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Turisztikai Egyesületet felhívni és megkérdezni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a kötelező feladatokra kell tartalékolni, az önkormányzat saját problémáinak megoldására. Nem támogatja a borászatok kérelmének teljesítését.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi a Jegyző urat, hogy járható út-e az, hogy a közterület használati díjat az önkormányzat beszedi és átadja annak érdekében, hogy aki megígérte, ne maradjon szava hihetetlen. Megjegyzi, hogy őt nem keresték meg.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a közterület használati díj és a szervezőnek adandó támogatás mennyiben tér el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két különböző díjtételről van szó. Ahhoz, hogy a borászok bekapcsolódhassanak a fesztiválba, a szervező felé mintegy 150 eFt-ot kellett fizetni. Másik költségük az önkormányzat felé a közterület használati díj, szintén 150-170 eFt értékben. Ezt együtt sokallják.

 

Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy ez annyi, mint a Borhetekre fizetett összeg. Úgy gondolja, hogy valami nem rendben.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az önkormányzatnak tisztázni kell, hogy mi tartozik a saját rendezvényei körébe, mert ez vitára adhat okot.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy rendelet szabályozza azt, hogy milyen biztonsági előírások és engedélyek szükségesek a zenés-táncos rendezvényekhez. Nem tudja, hogy ezek közül mi áll rendelkezésre, 1-2 nap alatt már a hiányosságok nem pótolhatók. Ezért sem tudja felvállalni a felelősséget.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra teszi fel az a korábbi javaslatot, hogy a közterület használati díjat az önkormányzat szedje be, és adja át a szervező részére. Kéri, hogy aki a Rózsakő fesztivál kiegészítő rendezvényeként megjelenő helyi borászatok, környékbeli sajtos és helyi pálinkás megjelenését támogatja oly módon, hogy az általuk fizetendő közterület használati díjat az önkormányzat visszaforgatja a rendezvényre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

495/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Helyi borászatok támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Rózsakő fesztivál kiegészítő rendezvényeként megjelenő helyi borászatok, környékbeli sajtos és helyi pálinkás megjelenését támogatja oly módon, hogy az általuk fizetendő közterület használati díj mértékével a rendezvényt támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Rózsakő fesztivál szervezőjével kötendő támogatási szerződést készítse elő. Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

496/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri a Humán bizottság javaslatát - a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a jelenleg rendelkezésre álló 91 millió forint fejlesztési tartalékot a badacsonyi strand felújítására különítse el – határozatba foglalni. Nem tudható, milyen lesz a következő testület összetétele. Megjegyzi, hogy két évbe tellett, amíg a rendeleteket, jogszabályokat megismerte, annak ellenére, hogy van előképzettsége is. Ha az új testület nem ismeri a közigazgatással kapcsolatos dolgokat, akkor a következő két évben nem lesz előrehaladás. Ez egy figyelem felhívás, mankó jellegű javaslat részükre, hogy a beruházást segítsék.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bízik abban, hogy az új testület előrenéz és nem a feljelentgetésekkel foglalkozik. Legfeljebb egy ajánlást lehet tenni, hogy a badacsonyi strandra különös figyelemmel legyenek. Nem látja értelmét, hogy 2015. évre vonatkozóan hozzon a testület határozatot.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy arról is van testületi határozat, hogy a beruházás az idén megkezdődik. Nem javasolja a tavaszt megvárni, mert a munkálatok nem fejeződnek be a szezonkezdésre.

 

Orbán Péter alpolgármester nem látja értelmét a szavazásnak, hiszen nincs elfogadott építési engedély, le kell még folytatni a közbeszerzést is. A munkát nem lehet ebben az évben megkezdeni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő nem tudja elfogadni, hogy nem lehet az idén megkezdeni a kivitelezést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a testület is megváltoztatta 1 éven belül az elképzeléseit. Az új testület is fajsúlyozhat. Kéri, hogy aki támogatja a Humán bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

497/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-                                                              Badacsonyi strand felújítására fejlesztési tartalék elkülönítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2015. évi költségvetésében a jelenleg rendelkezésre álló 91 millió forint fejlesztési tartalékot a badacsonyi strand felújítására nem különíti el.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a bizottságok elnökét, hogy ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

498/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

25. Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. A televízió nyilvánossága előtt is gratulál Jeck Tibornak 80. születésnapja alkalmából. Megköszöni azt a tevékenységet, melyet a badacsonyi szőlő és bor hírnevének megőrzéséért tett. Neki köszönhetjük a Szőlő és Bor Nemzetközi Városa címet, melyet 1998-ban kezdeményezett és vitt véghez. Kérdezi, hogy van-e kérdés. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a két ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

499/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

26./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Jegyző úr távollétében az érintett sofőrökkel konzultált, mivel az iskolás gyerekek szállítását a munkaidőn túl is meg kell oldani, pld. pénteken délután 16.00 órakor is készenlétben kell lenniük, pedig 12.30 óráig tart a munkaidő. Megköszöni, hogy a feladatot vállalták, azonos feltételekkel, mint tavaly. Viszont jeleznie kell, hogy gyakran több gyermek várakozik, mint ahány személyes a busz. Ha többször kell fordulni, az iskolakezdésre nem érkezik be minden gyerek.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató elmondja, hogy a jelenleg beiratkozottak között vannak olyan örsi gyerekek, akik nem veszik igénybe a buszt, így a jövőben nem kell 8 főnél több gyermeket szállítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

500/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület

 1. A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek és a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére biztosítja a Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a gyermekek/tanulók Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába és a Tatay Sándor Általános Iskolába történő utaztatását az iskolai tanítási napokon a 2014/2015. nevelési/tanévben.
 2. Támogatja a szolgáltatás biztosítását az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-946 forgalmi rendszámú gépjárművel.
 3. A gyermekek/tanulók szállításához kapcsolódó költségeket az önkormányzat 2014. évi és 2015. évi költségvetésében a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak terhére biztosítja.
 4. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szedlák Bálint gépjárművezető

 

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy Szabó Fekete Mónika a körforgalom megújítására kidolgozott egy tervet, a megvalósítás költsége mintegy 350 eFt. A szőlőlugas ültetését és karbantartását a településen működő egyik pincészet vállalja. Kérdezi, hogy ezt a témát beterjessze-e a szeptemberi ülésre.

 

Rajzó Ildikó képviselő szeretné látni a terveket, ezért kéri az anyag előkészítését.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a lengyel testvérvárosunktól ajándéka kapott szélmalmot a Városháza udvarán kiállítani. Meglátása szerint a körparkban, a pad mögött elhelyezhető lenne.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a városba vezető utak melletti üdvözlő táblákról is beszéljünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kapcsolatfelvétel a táblák elkészítésére megtörtént, szüretre vállalják, hogy elkészítik. Másik témaként felveti, hogy Faragó György „Város és akik tette érte” címmel fotókiállítást készít. Ferencz Kálmánnal és Mékli Károllyal javasolja kiegészíteni az alkotást, mely a Városháza Rózsakő termében kapna helyet. A gyűjtemény a jövőre nézve bővíthető. A keretezés költsége 25 képre vonatkozóan 80 eFt. Kérdezi a testületet, hogy befogadja-e a felajánlást.

 

Rajzó Ildikó képviselő örömmel támogatja a kezdeményezést. Sajnálattal látja, hogy Badacsonytördemicen volt Faragó Györgynek az első kiállítása, nem pedig itt. Szeretné, ha a helyi művészek támogatására a jövőben a településen kerülne sor.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Kulturális Intézmény vezetőjét, hogy a jövő évben tervezzen ilyen programokat.

 

Jerszli Judit igazgató megjegyzi, hogy Vastag Gábor kézműves porcelánfestővel, a Humán bizottsági tagjával már beszélt erről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Vastag Gábor munkáinak az Egry Múzeumban már biztosítottunk kiállítási lehetőséget. Szinte nincs olyan önkormányzati megmozdulás, ahol ne a helyi kerámikustól vásárolnánk ajándéktárgyat, így érzi, hogy a helyi mestereket megbecsüljük. Elmondja, hogy szeptember 11-én 16.00 órakor kezdődő koszorúzással egybekötve kerülne sor a fotókiállítás megnyitójára. Kéri, hogy aki egyetért ennek a programnak a támogatásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

501/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Város és akik tettek érte fotósorozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó György felajánlását elfogadja, a képek bekeretezésének költségét felvállalja, a „Város és akik tettek érte” című fotósorozatnak a Városháza Rózsakő termében helyet biztosít.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kalmár György a Badacsony Tv. és Újság szerkesztője kéri, hogy a testületi ülést 1 héttel későbbre tűzzük ki, mert nem tartózkodik itthon. A javaslat szeptember 18. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

502/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Testületi ülés időpontja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy szeptember soros ülésének időpontját szeptember 18-ra módosítja.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: azonnal

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy a Fényvarázs ünnepségen az ünnepi beszédet más mondja el, mert elveivel nem tudja összeegyeztetni a rendezvényt.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a következő időszak programjait. Holnaptól kerül sor a Rózsakő fesztiválra és a Bornapok folytatására. Augusztus 19-én lesz a Badacsonyi Fényvarázs, 20-án a templom előtti téren a Nemzeti Ünnepről szóló megemlékezés. Augusztus 23-án kerül sor a Szent István Kápolna átadó ünnepségére, augusztus 29-én az első világháborús megemlékezésre, annak keretében a Lányi emlékhely koszorúzására.

Kérdezi, hogy van-e egyéb közérdekű bejelentés. Megállapítja, hogy nincs.

Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 12.58  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Rajzó Ildikó

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!