2013. 12. 17. rendkivüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 41/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december
17-én 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Folly Péter                              képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő                           (5 fő)

 

Távolmaradását jelezte:

Simonné Visi Erzsébet            képviselő                            (2 fő)

Forintos Ervin                          képviselő

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Rádai Attila                              vállalkozó

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (3 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat és a meghívott vendéget.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt megválasztani.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

851/2013.(XII.17.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság nem támogatta a pályázó kérelmét a zárt ülés tekintetében, ezért a mai napon zárt ülés elrendelésére nem kerül sor, mindkét napirendet nyílt ülés keretében fogjuk tárgyalni. Kéri, hogy aki az Alsó-bazársor hasznosítására beérkezett pályázat tárgyalása és a Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányelvek elfogadása tárgyú előterjesztések nyilvános ülés keretében történő tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

852/2013. (XII.17.) határozat

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 

  1. 1. Alsó bazársor hasznosítására beérkezett pályázat tárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányelvek elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
  2. II.

  1. 1. Napirendi pont

Alsó bazársor hasznosítására beérkezett pályázat tárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatokat.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony Vitorlás Kft. pályázatának elfogadását azzal, hogy a szerződéskötés előtt a részleteket pontosítani kell, ki kell dolgozni.

Krisztin N. László polgármester köszönti a pályázó képviseletében megjelent Rádai urat. Az előző ülésen a pályázat bontása megtörtént, most a tárgyalására, elbírálására kerül sor. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy nem kíván.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság egyetértett abban, hogy a letett koncepciót támogatják. Bizonyos részletkérdések megfogalmazásra kerültek. A legfontosabb az építészeti megjelenés, hiszen az épület formája, minősége befolyásolja a költségeket, a megtérülést, a futamidőt és a bérleti díjat. A bizottság javasolta, hogy a testület által kiválasztott tervezővel vegye fel a pályázó a kapcsolatot és konszenzusos alapon fogalmazzák meg az épület paramétereit, melyet a januári testületi ülésen véglegesen el tud fogadni a testület. Ezt követően elindulhat a konkrét tervezés és engedélyeztetés. A pályázatból nem derült ki világosan, de pontosításra került, hogy pályázó a jelenlegi épület felújításában gondolkodik, a jelenlegi paraméterek mellett. Elhangzott a múltkor, hogy lehet nagyobb épületet építeni, és egyéb lehetőségek is. Tehát a felújítás a jelenlegi épület paraméterei mentén haladna.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a nagykereskedelmi megjelölés mit takar. Nagykereskedelmi tevékenységet ezen a területen nem tud elképzelni. Mit jelent a halpiac és ehhez kapcsolódó gasztronómia.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy heti két alkalommal nagykereskedelmi áron lehetne halat vásárolni, ezt jelenti a nagykereskedelmi megjelölés. Nem azt takarja, hogy nagy teherautók szállítják a fagyasztott halat. Az általuk forgalmazott termékeket nagykereskedelmi áron a helyi vállalkozók megvehetik.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi a vállalkozót, hogy biztosítottnak látja-e az áruellátást hosszabb távon is. Fontos, hogy két év múlva ne az legyen, hogy elnézést, de tévedtem, és egészen más tevékenységbe kezd.

 

Rádai Attila vállalkozó megjegyzi, hogy az önkormányzat nem kötheti ki, hogy mást nem csinálhat a vállalkozó. Előfordulhat, hogy a hal mellett a grill is odakerül, de ez véleménye szerint senkinek nem zavarná az érdekeit.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy gyakran elindul egy jó kezdeményezés, és ha rövidtávon nem hoz megfelelő megtérülést, akkor a vállalkozó odébb áll, másba kezd. Két év alatt be sem lehet vezetni egy valamirevaló üzletet. Néhány éve a Tátika üzletházban egy ízléses üzletközpontot alakítottak ki, de mivel nem hozta az elvárt forgalmat, bezártak az üzletek. Helyükre bóvlit árusítók kerültek. Nem szeretné, ha hasonló eset fordulna elő.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy egészen más profillal szeretne éves szinten nyitva tartani, mint a vitorlás kikötőben. Az országút felé szeretné a projektet megvalósítani, ha naponta 10-15 autó megállna, akkor a telet át tudná menteni. Akik nyáron a kikötőben nála dolgoznak, így éves szinten kapnának munkát, lehetne egy állandó alkalmazotti köre. Most a dolgozói állandóan cserélődnek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a szerződésben kiköthető, hogy a profilváltás előtt a testülettel egyeztetni köteles. Ő sem szeretne pld. egy McDonalt’s-ot hosszú távon itt látni, ebben valószínű egyetértés van.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint egy meglévő épület felújítása csak látszatra kerül kevesebbe. Járt az épületben a nyári fellépések kapcsán, ott mindent ki kell cserélni. Nem biztos abban, hogy a felújítás közelebb hozza a nyitás lehetőségének időpontját. A legutóbbi testületi ülésen megfogalmazásra került, hogy milyen tevékenységeknek kell helyet kapniuk az épületben. A nyilvános WC-n kívül a testület egységes volt abban, hogy a külön kis árusító helyeket nem szeretné ott látni, lehetőség szerint mindent fedél alá kell bevinni. Ezért hangoztatja állandóan a lehetséges alapterület maximális kihasználását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a költségek miatt nem mindegy, hogy valaki felújításban, vagy új épület építésében gondolkodik. A testület nem mondta ki, hogy a nyilvános illemhelynek ebben az épületben legyen a helye, hanem arról volt szó, hogy a tervezési területen számoljon a nyilvános WC-vel, a szökőkúttal, játszótérrel, stb. a tervező.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy ő sem szeretné, ha bódékkal lenne tele minden, egy fedél alá kívánja tenni az üzleteket. A bazalt kőfalban az utca felé is szeretnének nyitni, egy piac jellegű építményt képzel el. A jelenlegi vizesblokk helyén egy komolyabb vendégtér kialakítható lenne. Az új vizesblokkot az épület kikötő felőli részében tudná elképzelni.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a költségvetés tervezése folyamatban van, mivel a terület az önkormányzaté, javasolja a felújításban közreműködni anyagi téren is, ne csak elviekben támogassuk. Így mindjárt komplexebb és színvonalasabb lehet, nem csak néhány évre, hanem évtizedeken át megnyugtatóan szolgálhatja a vendégeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén is elhangzott, hogy nem klasszikus bérleti jogviszonyról lesz szó. A vállalkozó felújítja az épületet, melynek van egy bekerülési költsége. Ezt bizonyos futamidő alatt lelakja és ezen felül 1 millió forint/év bérleti díjat ajánl meg. Nem tudja, hogy egy vegyes konstrukciónak van-e értelme.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő úgy látja, hogy komolyabban át kell gondolni. Az illemhely megvalósítása lehetne önkormányzati beruházás, így szétválasztható a két tétel. Az illemhelynek is színvonalasnak kell lenni. Amit a vállalkozó rá kíván szánni, azt teljes mértékben az üzletre fordíthatja, és elfogadja a testület feltételeit, az önkormányzat által kiválasztott tervező gárdát bevonja a munkába.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy ugyanaz a tervező gárda fogja csinálni, így bele fog illeni a területbe.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő nem emlékszik arra, hogy a strand felújításánál betervezett nyilvános illemhely és egészségügyi rész csak a strandhoz tartozik, vagy kifelé is használható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a döntés úgy szólt, hogy valahol a tervezési területen legyen egy nyilvános WC, kettőre nincs szükség.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint fontos, hogy elegendő illemhely legyen, ne legyenek sorok a főidényben. Ésszerűnek tartaná két illemhely létesítését, kultúráltan kiszolgálva ezen igényeket. A parkok és a közterületek tisztasága csak így biztosítható.

 

Folly Péter képviselő javasolja ezt a tervezőre bízni. A vendéglátó egységeknek is érdekük, hogy legyen nyilvános illemhely, ne mindenki az üzletben lévő helyiséget használja. Az illemhely megoldható másutt is, az ne terhelje Rádai úr épületrészét.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megvárni a konkrét építészeti megoldást azzal a döntéssel, hogy az önkormányzat mit vállal a beruházásból. Szóba jöhet közterület, WC, vagy más is. Ha be van költségelve, tudjuk mi a mozgástér, akkor lehet konkrét döntést hozni.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy a testület tárgyaljon a tervezővel, mondjuk el elképzeléseinket, és a tervező nyilatkozzon, hogy mi fér bele a lehetőségekbe.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez egy felesleges lépés, a testület bizalmat adott a tervezőnek, az instrukciókat is megadta számára, határozati formában. Javasolja, hogy a tervező készítse elő az anyagot, melyet a testület elbírál.

 

Folly Péter képviselő egyetért ezzel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szeretné, ha végleges döntés lenne a januári testületi ülésen, mert különben semmi esély nincsen, hogy a szezonra megnyisson az üzlet. Itt legkésőbb július elejére gondol.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a költségvetést tervezzük, az előterjesztésbe már meg kell határozni, hogy mit vállalunk át.

 

Krisztin N. László polgármester szerint költségvetés márciusban lesz, addigra ebben az ügyben is végleges döntést hozhat a testület.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a két kérdés párhuzamosan futtatható, a tervező munkájában megbízunk, de nem mindegy, hogy mit mondunk neki. Nem akarja megkötni a tervező kezét, de az önkormányzat anyagi hozzájárulása alapján tud ő is tervezni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy az építésznek azt kell végiggondolnia, hogy milyen épület, milyen építészeti megoldással illik bele az épületkomplexumba. Egyeztetnie kell a vállalkozóval. Ez elsősorban az ő feladatuk, a legfontosabb az, hogy az épület milyen megjelenést kap.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a tervező már előre dolgozik a kiviteli terveken is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a problémát nem kívánja felvállalni. A tervező megkapta az instrukciókat, a szabályozási terv pedig a felvetett kérdések 90 %-ára megadja a választ. Fontos, hogy a tervező gyorsan dolgozzon, a januári ülésre egy költségelhető vázlattervet elvárunk tőle.  Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata kiegészül azzal, hogy a tervező és a pályázó vegye fel a kapcsolatot egymással és a januári testületi ülésre egy árazásra is alkalmas, költségeket tartalmazó vázlattervet készítsenek. Mindenképpen a költségvetés készítésének időszakában kell visszatérni arra, hogy milyen költségeket vállal fel az önkormányzat. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni valaki. Megállapítja, hogy nem. Az előbb összefoglaltakat szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

853/2013. (XII.17.) Képviselő-testületi határozat

-       Alsó bazársor hasznosítására beérkezett pályázat tárgyalása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Badacsony Vitorlás Kft. pályázatát elfogadja, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, badacsonytomaji 2557/2 hrsz. alatt található, 123 m2 alapterületű, az „Alsó – Bazársor” 71-es főútra merőleges felülépítményének hosszú távú hasznosítására szerződést kíván kötni azzal a kizárólagos feltétellel, hogy a szerződéskötés előtt a részleteket pályázónak ki kell dolgozni.
  2. kéri, hogy a tervező FORMA ZRt. és a pályázó vegye fel a kapcsolatot egymással és a 2014. évi januári testületi ülésre egy árazásra is alkalmas, költségeket tartalmazó vázlattervet készítsenek elő.
  3. elrendeli, hogy a költségvetés készítésének időszakában vissza kell térni arra, hogy milyen költségeket vállal fel az önkormányzat.

Határidő:        elfogadásra azonnal; egyebekben 2013. januári testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezető a költségvetési tervezés okán

  1. 2. Napirendi pont

Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányelvek elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BFH Európa Kft. által elkészített „Badacsonytomaj Város Településfejlesztési Koncepciója” kiválasztott fejlesztési irányait fogadja el.

Állapítsa meg, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a koncepció tervezetét véleményezésre küldje meg a 314/2012. Kormányrendelet 30. § (5) bekezdés alatt leírtak szerint a 30. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti államigazgatási szerveknek, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti résztvevőknek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyző urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megjegyzi, hogy az hasznos volt, amit a Pénzügyi bizottság ülésén elmondott, talán most is tegye meg néhány mondatban.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy azért nem került kiküldésre az anyag, mivel azt a Képviselő-testület egyszer már elfogadta. A határozat hatályon kívül lett helyezve, de most újból vissza kellett hozni a testület elé, ismét határozatot kell hozni az ügyben. Új előterjesztés nem készült, a márciusi anyag rendelkezésre áll, mely ismét véleményeztetésre került a területi vagy országos főépítész észrevétele alapján. Megerősíti, hogy az anyag ugyanaz, de még egyszer lett véleményeztetve.  Azért került a rendkívüli ülés elé, hogy még az ünnepek előtt ki tudja küldeni a hivatal az elkészült irányelveket egy újabb körre, melynek határideje 21 nap. Így januárban tovább tudunk lépni, a 21 nap az ünnepek alatt is pörögjön, ez a lényege.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „Kicsit elgondolkodtam és nagyon felhúztam magam tegnap. Valamikor este véletlenül nyúltam bele a postaládámba. Ez az a munkamódszer, Polgármester úr ne haragudj, de próbálj meg valami rendet teremteni. Azt látom, hogy a képviselőket lassan senki nem veszi felnőtt számba. Ez a munkamódszer így nem működhet. Egy évvel ezelőtt hoztuk a határozatot, mely az előterjesztésben úgy szerepel, hogy 2013. november 12-én elfogadtuk a HÉSZ módosítást. Azt 12-ben fogadtuk el.  Azóta eltelt egy év. Próbáltam egy kicsit belenézni a Kormányrendeletbe, mely 2013. január 1-jén lépett életbe. Abban 8-21 napos határidők vannak. Nem tudom felfogni, egyszerűen nem találok magyarázatot arra, hogy hogyan létezik, hogy még most is csak itt tartunk. Elhiszem, nyár volt, szabadságok voltak, minden volt. Nem tudom elfogadni most már, nem ez az első alkalom. Azért hajtottam tegnap őrült forgalomban 400 km-t, hogy itt tudjak lenni, és akkor kapom tulajdonképpen ezt a valamit a rendkívüli ülésre.  Szükség van rá, mert ha valaki, akkor én vagyok leginkább azon, hogy igenis a fejlesztésekre csináljunk valamit. De nem sziszifuszi munkának látom, mert nem látom mögötte a támogatottságot. Ne haragudj, meg kell mondanom, hogy nem látom a dolgozóid részéről, az osztályok részéről. Mikor kaptunk az önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztatót. Mostanában nem.”

 

Krisztin N. László polgármester: tegnap vagy tegnapelőtt.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „Én nem kaptam, az biztos. Kérlek, magyarázd el a hivatalnak, hogy a képviselők felnőtt emberek. Elég hosszú éveket dolgoztunk felelős beosztásban, alkalmazottakkal, beosztottakkal. Nem lehet, azt mondom, hogy ne csináljátok ezt velünk, hogy tulajdonképpen elmennek a napok, de semmi, de semmi olyan lényeges dolog nem történik, ha valamit meghozunk – egy határozatot –, azok elfekszenek hosszú ideig. Nem kapunk normális előterjesztéseket. Ne haragudj Jegyző úr, de ezt, amit az előbb elmondtál, abból semmit nem tudtam kiolvasni. Nem értettem, hogy mit és miért kell újra szavaznunk, mindenkit megkérdeztem. Ennek oka van. Nem kaptam választ. Tegnap, amikor ezt megláttam, azt mondtam, kivetkőzöm úrinői mivoltomból, mert tényleg nagyon, mert nagyon elegem van ebből, tessék már valahol. Most ez a testület lett megválasztva, bírja ki mindenki a jövő választásokig, akkor dönt mindenki úgy, ahogy akar. De azt, hogy állandóan a négyünk nyakába varrva a problémákat, mert miattatok nincs ez meg az, ez nem igaz és így nem megy. Kérlek, tartsál komoly eligazítást. Mindenkinek van munkaköre. Nekem nem felmentés, egyszer-kétszer, hogy kinek milyen az egészségi állapota, tudom, nem tehet róla. Erre immáron negyedik éve nem lehet hivatkozni. Polgármester úr, mindenkit lehet helyettesíteni, nincsenek pótolhatatlan emberek. Legyen helyettesítő, ne álljon meg a munka, a településről van szó. Elmegy az idő, és elvitte az esetleges pályázati lehetőségeket, olyan dolgokat, amik a kicsi falvakban, településeken, Akalitól elkezdve több minden készül, mint nálunk.  Nem igaz, hogy ennyire hülyék és tehetetlenek vagyunk, hanem valahol hiányzik az összhang. Ez most a te kezedben van, és ne mondd, hogy mi vagyunk a kerékkötők. Nagyon szépen kérlek, kapjuk össze magunkat, mert rajtunk nem múlik, most rajtad múlik, tényleg.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Az utolsó mondattal egyetértek, kapjuk össze magunkat. Három évig nem ezt csináltuk, hanem folyamatosan azon dolgozott mindenki, hogy ne sikerüljenek a problémák. Pár dolgot tegyünk helyre, nem értek egyet azzal, hogy nincsenek a határozatok végrehajtva. Csak az aljegyző asszony betegsége akadályozott meg, hogy számszakilag kimutassam, hogy hány határozat született és hány nem lett végrehajtva. Kb. összesen 20 határozat nem lett végrehajtva a 750-ből, melyek egy része folyamatos határidejű, a többi az kaphatja azt a titulust, hogy valamilyen oknál fogva nem lett végrehajtva, ennek vizsgálata nyilván folyik. Tehát nem igaz, hogy a határozatok nincsenek végrehajtva és elfekszenek. Más kérdés, hogy vissza kell hozni néha, pontosítani kell, mert nem egyértelmű a döntés a végrehajtók számára. A hivatal apparátusa be lett kényszerítve egy olyan utcába, hogy alacsony a létszám és nagyon sok a munka. A hatékonyságot szívesen felülvizsgálnám. Nyilván a Jegyző úrral le is fogunk ülni, mivel a képviselő asszony szava fontos. Fontos, hogy átbeszéljük, hogy min tudunk javítani. A konkrét napirend tekintetében meg tudom mutatni, hogy én voltam, aki szóvá tettem vezető ülés keretében, hogy akár szerződésbontás árán is, de a településrendezési tervnek el kell készülni. Ekkor egyeztetésre került sor, ahol feketén-fehéren elmondtuk a tervező cégnek, hogy ez a tempó nem elfogadható számunkra. Ennek alapján szerződésmódosításra is sor fog kerülni, mert ez a tempó számunkra sem megfelelő. Nem segíti a folyamatot a főépítész megbízásos alkalmazása sem. Éppen a Pénzügyi bizottság ülésén volt erről szó, hogy egyik kézzel fogjuk a pénzt és közben döntsük el, hogy óránként 10 eFt-ért bevonjuk-e. Ebbe viszonylag kevés támogatást kapunk. Régóta rálátok a rendszerre, soha nem küldtünk ki ennyi anyagot a testületnek véleményezésre, áttekintésre, mint most. Ennyire soha nem lettek bevonva.  Az átlagos 20-25 %-os képviselői ügyek, amikor polgármester lettem, ez volt a helyzet a napi ügyek tekintetében, most lényegesen magasabbak, mert sajnálatosan a Képviselő-testület ilyen megosztott és igényelte a többség szinte napi szinten, hogy képben legyenek mindenben. Őszinténszólva magunknak is jobb volt, ha mindenki tájékoztatva van. Azt gondolom egymásra mutogatni lehet, de nem sok értelme van. Tehát az utolsó mondathoz csatlakozom még egyszer, kapjuk össze magunkat.”

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „Így van, ez a mutogatás, ez nem. Nézzük meg, hogy miért. Azt mondod, hogy több tájékoztatást kaptunk. Ha felelősséggel dönteni szeretnék, már pedig azért bíztak meg bennünket, mert feltételeztek IQ-ban valamit a társaságban, akkor ne haragudj, de igen is igénylem hozzá, mert nem vagyok képben. Hogy lehet, hát ne csodálkozzatok ezen. Hogy mennyi határozatot hoztunk, az egy dolog. A statisztika nem ér semmit, te is tudod mit ér. A 700 határozatban a pitiáner semmi ügyek is számszerűleg benne vannak, melyeket meg kell csinálni igen, de törvény adta kötelesség ez meg az. A mi munkánkat a markáns határozatok fedik le, hogy azt mondom tényleg, hogy igen, ugrás, akár gyerünk holnap. Nem az, hogy kell egy munkához ajánlatbekérés, hetekig nem történik meg. Ne hogy megint valaki félremagyarázza a szavaimat. Egy dolog, hogy igenis a helyieknek kell munkát teremteni, de azt a szemléletet meg kell teremteni, hogy tessék tisztességesen odaállni. Az nem lehet szemlélet, hogy helyi vagyok és úgyis engem támogatnak. Könyörgöm, el kell jutni egy színvonalra most már, igen helyi vagyok, a helyieknek kell munkát adni, ez egy előny. De ne legyen ez egy olyan takaró, ami alá minden befér, nekem aztán mindent lehet. Az ajánlatbekéréseket ezért vagy azért nem, a határidőket kőkeményen be kell tartani. Elhatározom mindig, hogy semmit nem mondok úgy, hogy nem mondom hozzá. Neki fogok állni annak, hogy tényleg még odaállni. Én is sokszor elvesztem az energiámat és a kedvemet, mert azt látom, hogy minden mondatom pusztába kiáltott szó. Azt hiszik, hogy az én érdekem, érdeke a tatárnak, nekem itt még a világon egy ekkora érdekem nem volt semmiben. Ezt nyugodtan merem mondani. El kell fogadjad ezt Polgármester úr. Ne panaszkodjál ránk itt-ott, mindenhol. Most egy más felfogású társaság van, más kritikai érzékkel vagyok megáldva én is, sajnálom, mindenkinek megmondom a véleményem. Próbálom udvariasan megmondani, akarattal nem bántok meg senkit. Kérlek, próbáljuk meg ezt most már tisztába tenni.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Amiről beszélsz, az nagyjából 4 hónapja tart. A játszótér ügy volt az első, amiben lehetett látni, hogy a testület megpróbál összezárni.”

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „Ez eddig is így volt, így lett volna.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Ez nem igaz. 4 szavazattal mindent véghez vihettetek volna, mi pedig végrehajtjuk. Mutass olyat, ami nem lett végrehajtva, amit kardinális, nagy fajsúlyúnak tekintesz. Mondd meg. Az aljegyző asszonyt megkértem, hogy nézze át az összes határozatot. Nem tudom mérlegelni, hogy kicsi vagy nagy határozat, a testület hozta őket, mindegyik fontos. Ne haragudj, de 3 évig nem éreztem az összezárást. Most érzem, hogy van, kezdtük a WC felújítást, látható jelei vannak, hogy a testület megpróbál valami eredményt is felmutatni. Eddig csak a vita, a gyűlölködés, egymás feljelentgetése volt. Ez volt egész eddig. Ha tetszik, ha nem. Mit mondjak másnak, ha ez van. Hányszor nyújtotta az ember a kezét, és soha nem fogta meg senki.”

 

Orbán Péter alpolgármester: „A ciklusunk nagy része eltelt Ági, ezt tudomásul kell venni, a HÉSZ módosításán kívül mondjatok egyetlen egy olyan példát, amit nem támogattunk. A ciklus elejétől fogva kb. ötvenszer elmondtam, hogy álljunk neki az alsó bazársor tervezésének, hogy tudjunk pályázni, ha lehetőség lesz rá, és megépíteni, de nem csináltunk semmit, elment az idő. Nem csináltunk semmit azon kívül, amit a Polgármester úr mondott, hogy feljelentgetések, a másik lejáratása, mocskolódás volt, erről szólt. Ezt kérem jegyzőkönyvbe venni.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Emlékezzetek, hányszor elmondtam. Éjfélkor, amikor össze akartunk jönni a ciklus elején, a Péternek és az Áginak mondom, el sem jöttek a képviselők, hárman jöttek el, amikor stratégiai dolgokról akartunk beszélgetni. Nem tudom, hát szóval… Persze nem ez a minta. A Péter feltette a Pénzügyi bizottsági ülésen a kérdést, hogy vajon az-e a cél, hogy a HÉSZ ne legyen elfogadva a választásokig. Ne felejtsük el, hogy ez nem lehet cél. Vannak itt ebben nagyon súlyos problémák, ha szabad politikai pályára siklani, ha nem, tudjuk helyretenni, abból komoly pénzügyi és erkölcsi bajunk is lehet. Azért indította el ezt a testület, szerintem, hogy nagyon helyesen. Hozzáteszem, hogy az utolsó HÉSZ módosítás 3,5 évig tartott, nem gyors folyamatok ezek. De nem ez a minta. Úgy érzem, hogy az a cég, aki most csinálja, egy nyugodtabbnak tűnő cég, finoman akarok fogalmazni.”

 

Rajzó Ildikó képviselő: „Ne felejtsük el, hogy ha erről a mostani ciklusról beszélünk, eddig csak válságkezelésről beszélhettünk. Az érdemi munka nem véletlenül csak most kezdődött meg, hiszen most lett pénzünk, 2013. elején lettünk konszolidálva. Addig miről beszélhettünk, folyamatosan csak arról, hogy hogyan fizessük ki a dolgozók bérét, csak álmokban gondolkodhattunk, mit fejleszthettünk. Minden mondatunk „ha”-val kezdődött, ha lenne pénzünk, mit lehetne csinálni. Nem volt pénzünk, mínuszunk volt, 800 millióval konszolidáltak ebben az esztendőben. Nem volt semmire sem pénz. Ne feledjük el, végre kaptunk egy tiszta lapot és most tudtunk elkezdeni dolgozni.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Csak részben van igazad. Azokra az intézkedésekre, melyeket megtettünk, így fogalmazok közösen megtettünk, azokra a működés tekintetében, legalább is egy részére szükség volt. Viszont folyamatosan ott volt a fejlesztési lehetőség, a részvények eladása, melyet a testület folyamatosan nem támogatott. Ez azért is érdekes, mert újabban a Pénzügyi bizottság ülésén a korábban legvehemensebben ellenkezők kezdték el támogatni ezt a folyamatot. Ebből látszik, lett volna mozgástér és szép kis fejlesztési csomagot lehetett volna mára előkészíteni ebből a forrásból, ha a testület megérti az értékesítés lényegét.”

 

Orbán Péter alpolgármester: „Ildikónak szeretnék válaszolni: igen lehetőségünk lett volna. Legalább a lehetőséget kellett volna megteremteni arra az időre, amikor van lehetőségünk. Most kapkodunk, hogy terveztessünk. Nem értelek benneteket. A ciklus elején azért nem mentem el arra az egyeztetésre, mert azt mondtam szóban, hogy feleslegesnek tartom, mert bármit mondunk, nem, nem és nem. Nem csináltunk semmit éppen az alsó bazársorban, már rég gondolkodhattunk volna.  Tudtuk nagyon jól, hogy a badacsonyi strandon a bérleti szerződések le fognak járni, meg kell újítani. Miről beszélünk? És most mi hárman vagyunk hibásak.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Ezt a beszélgetést továbbra is most jegyzőkönyvvel folytassuk tovább, vagy zárjuk le az ülést.”

 

Folly Péter képviselő: „Egyrészt 10 óra van már. Erről szervezzünk egy rendkívüli ülést, élesben is mehet a TV nyilvánossága előtt, az sem zavar, rendelkezésre állok fél napon keresztül. Érdemes erről beszélni. Többen vannak itt vállalkozók, döntsük el ezt a kérdést. Maradhat mindenki, aki gondolja. Meg van a véleményem erről, nyilvánvalóan megvan, de látható az, hogy ha 125 millió van a pénztárban, akkor is problémát okoz egy projektet végigcsinálni, mert igazából millió ok miatt, impotencia miatt nem lehet normálisan végig gondolni azt, hogy egy projektet hogyan lehet elkezdeni, milyen lépésekből áll, hogyan lesz a legjobb, a leghatékonyabb előforrások felhasználásával egy jó projekt.  Az alsó bazársornál is látszik, eldöntöttünk valamit, próbálunk valamit összegyúrni a félig kész dolgokból. Az lett volna a jó, felpörgetve az ötletpályázatot, ha a Márti azt mondta volna májusban, hogy csak októberben lesz valami belőle, akkor lefújtuk volna. Akkor a főépítész álljon elő azzal, hogyan lehet összerakni és végrehajtani gyorsan egy projektet és alapvetően ez a polgármester dolga szerintem. Ha én polgármester vagyok, akkor ez az ügy már rendben lenne. Ennyit tudok csak most erre mondani. Úgy gondolom, Polgármester úrnak elsősorban ezzel kéne foglalkozni. Másodsorban lehet rámutogatni mindenkire. Magam részéről mindent megtettem, próbálom a szürkeállományomat is belevonni mindenbe, amit lehet, függetlenül attól, hogy kiről van szó, a település fejlődése érdekében mindent megpróbálok megtenni. Lehet, hogy nem látszódik, függetlenül minden egyéb ellentéttől. Lezárhatjuk itt.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Elfogadom és elgondolkodom rajta, hogy mit hibázok, mert szerintem az viszi előre a dolgokat. De alapvetően évek óta mondom, hogy az apparátus nem elegendő, legalábbis a műszak osztály apparátusa, pályázati szakemberestől. Hiányzik egy olyan, aki, aki. A műszaki osztályon fél ember végzi ezt a munkát, a Tamás, másik fele műszaki ügyintéző, a Jutka vagyongazdálkodással foglalkozik, a Márti osztályvezetőként egy egész fő a műszaki feladatokkal foglalkozik. Úgy érzem, hogy egy expanziós időszakban, ha úgy értjük, hogy most begyorsul egy kicsit a rendszer, hála isten, nagyon kevés. Vagy az van, hogy kívülről kell behozni fizetett dolgokat, de az úgy nem megy, hogy a fogamhoz verem a garast, de a másik oldalon pedig álljon rendelkezésre mindenki. Az önkormányzatunknak az a problémája, hogy olyan kritikus méretű, hogy szinte minden szakfeladathoz kellene szakember, de annyira nem nagyméretű, hogy meg is tudjuk fizetni. Ebben a csapdában vergődünk. Tanárember vagyok, a munkámat a hivatali apparátusra alapozom.  Amit most elmondtatok, annak alapján a holnapi napon az elmondottak miatt a Jegyző úrnak ki kellene adni egy fegyelmit.”

 

Dr. Weller Jakus Tamás jegyző: „Jó, én meg továbbadom. Ennyi.”

 

Folly Péter képviselő: „Rajta. Tök mindegy, hogy hogyan csináljátok, az a lényeg, hogy működjön, de az nonszensz, hogy a testület hoz márciusban egy döntést és nem történik semmi. Az egész testület közösen gondolta. Nem kell hármakról és négyekről beszélni. Márciusban hozunk egy döntést és nem áll oda senki.”

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „A nyilvános WC is mióta csúszik.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Az  saját magunk miatt csúszott, mert úgy döntöttünk, hogy nem májusban lesz kivitelezve, hanem ősszel. Ez testületi döntés volt.”

 

Orbán Péter alpolgármester: „Szerintem fejezzük be ezt a vitát most, és döntsünk.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Jó, csak ezekből lesznek a félreértések. Ebből van az egymásra mutogatás.”

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „A Bahart részvényhez had tegyem még hozzá. A településen mindenki, nem mindenki, mert két tábor van. A település szétszakadt.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Ez a legnagyobb gond.”

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „De Polgármestert úr, ne vicceljél már. Ki a fene látott olyan egyöntetű települést? Ez már egy másik kategória.”

 

Krisztin N. László polgármester: „De nem volt ilyen.”

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „Azt mondják, hogy hát mindent eladtatok, el ne merjétek adni.”

 

Orbán Péter alpolgármester: „Bocsánatot kérek, azért vagyunk képviselők, azért küldtek ide, hogy döntsünk. Ha nem merjük felvállalni, akkor ne legyünk itt. Elképzelhető, hogy rosszul döntök, de ha nem döntök semmit, az is ugyanolyan rossz. A lehetőségeket elhalasztottuk, vége a ciklusnak. Majd dönt a település, ha kettészakadt, majd jönnek mások helyettünk.”

 

Krisztin N. László polgármester: „A részvényekre visszatérve, már minden normális önkormányzat eladta, még a leggazdagabb Csopak is, ami az ország második leggazdagabb települése. Vajon miért, mert lát benn fantáziát?”

 

Rátai Attila vállalkozó: „Csopakon 3 hajó fordul meg egy nap, Badacsonyban 35.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Most nem a személyhajtózásról beszélünk, az más.”

 

Folly Péter képviselő: „Átküldtem egy linket, a Bahart oda pakolgatja a mérlegét, ahová akarja, ez politikai kérdés mindig. Két oldala van a dolognak. Valaki eladta és valaki megvette.”

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „És aki megvette, az sem volt hülye.”

 

Orbán Péter alpolgármester: „Fejezzük ezt be, már ötszázszor lejátszottuk ezt a meccset, miért folytatjátok tovább. Ha 50 %-ot tudtunk volna produkálni, akkor az mondom, vegyük meg mi is.”

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: „Mert még soha nem tudtuk normálisan lezárni, csak így, hogy  felálltunk.”

 

Krisztin N. László polgármester: „Aki elfogadja a Pénzügyi bizottság javaslatát, miszerint ezeket az irányelveket fogadjuk el, megtoldva, hogy a Polgármester írjon egy levelet a HÉSZ-t kidolgozó cégnek, kérve hogy gyorsítsák a tempót, a ciklus végére szeretnénk elfogadni a Helyi Építési Szabályzatot. Aki ezzel egyetért, segítse a szavazatával.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

854/2013. (XII.17.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányelvek elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BFH Európa Kft. által elkészített „Badacsonytomaj Város Településfejlesztési Koncepciója” tervezetét megvitatta. Elfogadja a koncepció kiválasztott fejlesztési irányait, és megállapítja, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy a koncepció tervezetét véleményezésre küldje meg a 314/2012. Kormányrendelet 30.§ (5) bekezdés alatt leírtak szerint a 30.§ (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti államigazgatási szerveknek, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti résztvevőknek.

A Képviselő-testület felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy írjon egy levelet a HÉSZ-t kidolgozó cégnek, kérve hogy gyorsítsanak a munkán, mivel a ciklus végére a képviselő-testület szeretné elfogadni a Helyi Építési Szabályzatot.

Határidő:        elfogadásra azonnal;

A levél elküldésére: 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester megállapítja, további kérdés nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és  a zárt ülést 10.1 0 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                            dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                jegyző

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

alpolgármester

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!