2013. 11. 12. soros testületi

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 37/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november
12-én 80.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Tamás Lászlóné                      költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                         műszaki osztályvezető

Pásztor László                         ügyvezető

Fodor József                           igazgató

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Csizmarik Béláné                    igazgató-helyettes

Lukács Antalné                       ügyvezető

Szőke Margit                           KCSE elnök

Rádai Attila                              vállalkozó

Turi István                               vállalkozó

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (12 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat, a meghívott vendégeket és különösképpen a televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Simonné Visi Erzsébet képviselőt  és Orbán Péter alpolgármestert megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

751/2013. (XI.12.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester  elmondja, hogy Békássy Péter, településünk díszpolgára a napokban elhalálozott. Valamennyien ismertük. Az utóbbi években már rossz egészségi állapotban volt, a közéletben nem tudott részt venni, de korábban sokat segített a mindenkori vezetésnek. Ő hívta fel az önkormányzat figyelmét az 1990-es években, hogy Badacsonytomajnak a Club Tomajban részesedése van. Ezt követően indult el az a több mint tíz éves per, melynek kapcsán településünk komoly forráshoz jutott. Elmondja, hogy a helyi templomban lesz egy mise, ahol a helyiek elbúcsúzhatnak tőle, majd Bezeréden a családi sírkertben lesz a végső nyughelye. Kéri, hogy 1 perces néma felállással tisztelegjünk az emlékének.

Ezt követően elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendeknek kétszerese gyűlt össze, de a Jegyző úrral úgy látták jónak, hogy amelyek nem voltak határidősek, azokat egy következő időszakban fogják előterjeszteni. Rendkívüli ülésre is sor kerül, melyről az ülés végén a Jegyző úr tájékoztatást ad. Ismerteti, hogy a meghívóban a nyilvános ülésen 30 napirend, a zárt ülésen 2 napirend szerepel. Javasolja a zárt ülés napirendjéről a „Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztés levételét, mivel a pályázatok véleményezésébe külső szakértőt vontunk be.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, és a zárt ülés napirendjeként az „Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása” tárgyú előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

752/határozat

- Zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 12. napján megtartott zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pont:

1./ Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester javasolja a nyilvános ülés napirendjei közül a meghívó szerinti 26. napirend „Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztatás” levélét.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottság határozata szerint az összes érintett üzlet tulajdonosát meg kellett volna hívni a testületi ülésre, ami az idő rövidsége miatt nem sikerült. Ezért javasolja, hogy ezt a napirendet a mai ülésen ne tárgyalja a testület.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napirend levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

753/határozat

Napirendi módosítás, előterjesztés levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztatás” tárgyú előterjesztést a napirendről leveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester sürgősségi indítványként a

-        Kötelező  felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete

-        A Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása

tárgyú előterjesztések felvételét javasolja. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

754/határozat

-       Napirendi pontok felvétele, sürgősségi indítványok –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő előterjesztéseket sürgősségi indítványként a napirendi pontok közé felveszi:

-        Kötelező  felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete

-        A Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendek sorrendiségére vonatkozóan eddig egy kérés érkezett. A Menü Bt. üzleti terv koncepciója és a Rendelettervezet a 2014. évi étkezési térítési díjakról előterjesztések egymást követően kerüljenek megtárgyalásra. Ezt logikusnak tartja, kéri a Hivatalt, hogy a napirend sorrendiségének összeállításánál erre jobban figyeljen oda.  Köszönti a megjelent vendégeket. Javasolja, hogy a 15. napirend előrehozatalát, másodikként történő tárgyalását, mivel az érintett vállalkozó a testület ülésén jelen van. A Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló előtt kéri felhívni Heinrich Istvánt, hogy a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal kötendő megállapodás témájában az ülésre induljon el.  Kéri, hogy aki a sürgősségi indítványokkal, illetve a sorrendi módosítás figyelembe vételével a 31 napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

755/határozat

-       Napirendek sorrendiségére, elfogadására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendet 31 napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit KCSE elnök

2. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Menü Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezető

5. Rendelet tervezet a 2014. évi étkezési térítési díjakról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezető

 1. 6. VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. 7. A VN. Kft. karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

8. A VN. Kft. közbeszerzési szabályzata (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

9. A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. 10. Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Intézményvezetők

 1. 14. A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 15. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

 1. 16. Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A Keresztury-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítás újratárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 19. Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Baranyai Zoltánné igazgató

 1. 20. Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Orvosi rendelő szociális helyiség kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A Kisörshegyi Viziközműről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Pályázatokról szóló tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Kötelező  felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. A Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

1.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné iskola igazgató

2./ utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont

Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit KCSE elnök

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Kolping Család Egyesület 105.000 Ft-os kérelmét az alábbiak szerint javasolja a támogatni:

-            Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetésében a Szent Donát kápolnára tervezett 50.000 Ft. + Áfa

-            A fennmaradó összeg Badacsonytomaj Város Önkormányzat kamat többlet bevételéből kerüljön biztosításra.

Krisztin N. László polgármester köszönti Szőke Margitot, az egyesület elnökét. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Szőke Margit elnök elmondja, hogy nem kíván.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem egyértelmű számára a Pénzügyi bizottság döntése.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy megosztva javasolja a Bizottság a teljes összeg biztosítását, mert a Kulturális Intézmény költségvetésében 50.000 Ft áll rendelkezésre. A fennmaradó összeget a kamat bevételek terhére javasolják átadni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

756/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Család Egyesület részére 105.000 Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetéséből a Szent Donát kápolnára tervezett 50.000 Ft + Áfa összeggel és
 2. a fennmaradó részt az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kamat többlet bevétel terhére.
 3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés aláírására és felkéri a Hivatalt, hogy a kifizetés teljesítéséről intézkedjen.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 1. 2. Napirendi pont

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítását.

Krisztin N. László polgármester köszönti Turi István urat, kéri, hogy foglaljon helyet a napirend tárgyalásának idejére az asztalnál.

Ismerteti, hogy korábban változtatási tilalmat jegyzett be az önkormányzat bizonyos ingatlanokra, mivel attól félt, hogy az akkori tulajdonos olyan fejlesztéseket fog végrehajtani, melyek nem a település érdekeit szolgálják. Elmondja, hogy Turi úr részt vett a Badacsony Kemping értékesítésére kiírt pályázaton, jobb ajánlatával ő nyerte meg a tendert. Két alkalommal találkoztak, ezt követően a testületnek beszámolt a terveiről, elmondta, hogy megújult formában a kemping funkciót szeretné visszaállítani. Kérdezi, hogy kíván-e szólni.

 

Turi István vállalkozó elmondja, hogy Szegeden él, azonban a Badacsony-helyen is régóta van nyaralója, mely motiválta a kemping megvásárlásában. Látta a működését, majd az utóbbi években a tönkremenetelét. 30 éve vállalkozó, úgy látja, hogy olyan profitképes lehetőség veszik el, mely a közösség számára is értéket jelent. Ezen a területen tapasztalatokkal rendelkezik, egy termálfürdőt üzemeltet, a hozzákapcsolódó kempinggel együtt, tehát tudja mire számíthat. Nem volt tudomása arról, hogy az önkormányzat is indul a pályázaton, ha tudott volna róla, akkor talán megbeszélték volna a lehetőségeket.  Az ingatlanon 4 csillagos kempinget kíván létrehozni, az építési engedélyhez nem kötött munkákat megkezdték. Az építési engedélyhez szükség van a változtatási tilalom feloldására. Reméli, hogy a beruházást a jövő tavaszig leghamarabb, de egy év múlva biztonsággal be tudja fejezni, a kemping megnyithat a közösség illetve a családja hasznát szolgálva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egymás felé tettek bizonyos kéréseket és ígéreteket. Kérte, hogy ha lehetséges és üzletileg is előnyös, helyi vállalkozókat vonjon be a beruházásba. Turi úr részére a vállalkozók listáját megküldtük. Azt is kérte, hogy ha van rá mód, helyi munkaerőt alkalmazzon a kemping üzemeltetése során.  Azt a felajánlást tette – melytől a testület sem zárkózott el – hogy megvizsgáljuk, hogy a kempinghez vezető járdaszakaszhoz illetve a közvilágítás egy részének kiépítéséhez szükséges fedezetet tudjuk-e biztosítani. A műszaki osztály a közvilágítás tervezésére illetve kivitelezésére árajánlatot kért be, ezt előterjesztés formájában egyéb közvilágítási feladatokkal együtt fogja a testület majd megtárgyalni. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy korábban is kemping funkciója volt a területnek, ez megmarad. A változtatási tilalmat azért vezették be, hogy ne történjen olyan építési munka, mely a funkcióval és a testület szándékaival ellentétes.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a változtatási tilalmat azért kell feloldani, mert jelenleg az ingatlan négy külön hrsz-ú területből áll, a beépítési % miatt telekösszevonás szükséges.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy emlékei szerint több ingatlant érint a változtatási tilalom. Javasolja a Badacsonytomaj külterület 0301., 0302., 0303/1. és 0303/2. hrsz-ú területekre vonatkoztatva a változtatási tilalom feloldását, a többi területen viszont maradjon meg ez a szabályozás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy az előterjesztés csak a kemping területén található 4 telekre vonatkozik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy az önkormányzat kössön egy megállapodást Turi úr cégével, melyben az alapokat lefektetjük. A beruházást minden szinten támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, hogy a dokumentumot készítse elő. Kéri, hogy aki egyetért a Badacsonytomaj külterület 0301., 0302., 0303/1. és 0303/2. hrsz-ú területekre vonatkozó változtatási tilalom feloldásával, illetve azzal, hogy a következő testületi ülésre történjen meg az együttműködési megállapodás egyeztetése Turi úrral, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

36/2013. (XI.13.) önkormányzati

rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló

16/2012. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

 1. 3. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-     a 2014. évi költségvetési koncepcióba kerüljön be a néptánc oktatás és úszásoktatás fedezete, illetve az óvodai játszótér és udvar megújításának fedezete.

-     óvodai fűtő alkalmazására keressen megoldást, biztosítsa a fűtő foglalkoztatását.

-     az ifjúsági és sportreferens vizsgálja meg az általános iskolás korosztálynál idősebbek részére az asztali tenisz beindításának lehetőségét, majd tegyen javaslatot a testület felé.

-     Városnapon az edzők jóváhagyásával és felügyeletük mellett az iskolában oktatott sportágakban résztvevő gyerekek mutatkozzanak be.

-     a 2014. évi költségvetési koncepcióba a Kert utcai játszótér befejezését és a Bercsényi utcai játszótér felújítását  építse be.

-     a badacsonyi ABC parkoló bitumenezése ne szerepeljen a 2014. évi koncepcióban.

-     a strandi üzletek terveinek elkészítésére kérjen be a Hivatal árajánlatokat. Az engedélyes szintű tervekhez a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére, a kivitelezéshez pedig a 2014. évi költségvetésében biztosítson fedezetet.

-     a Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú út kialakítására a 2014. évi költségvetésében biztosítson fedezetet.

-     a megfogalmazott módosításokkal Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei  2014. évi költségvetési koncepcióját fogadja el.

Nagy Lászlóné óvodavezető megjegyzi, hogy az udvari játékok cseréje és az újrafüvesítés is javaslatként hangzott el a Humán bizottság ülésén.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

-       2014. évben is biztosítsa a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.

-       a 2013. évben tett kötelezettségvállalások minimalizált vállalását és a 2013. évi bázisérték melletti összeg jóváhagyását.

-       a szociális kiadások előirányzatát minimum a 2013. évi szinten beépíteni a rendelet tervezetbe.

-       a strandok, fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő díjak emelését.

-       készüljön egy összehasonlító táblázat a környékbeli önkormányzatok által alkalmazott ezen díjtételekről.

-       a településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges fedezetet önkormányzati támogatásként a költségvetés készítése során a lehetőségekhez mérten biztosítsa.

-       kérje fel a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2014. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelet tervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő. Az üzleti terv tartalmazza a közhasznú feladatok ellátásához szükséges létszámigényt, az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.

-       a köztisztviselők részére járó cafetéria juttatás mértékét 2014. évre a költségvetési törvényben meghatározott mértékben, bruttó 200.000 Ft. összegben biztosítsa.

-       az Önkormányzat és Intézményeinél foglalkoztatott egyéb munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatást az SZJA tv. alapján biztosítsa, Erzsébet utalvány formájában, havi 8.000 Ft. összegben.

-       a 2014. évi költségvetés általános tartalékának mértékére 10 m. Ft legyen, azzal, hogy törekedni kell ennek az összegnek a megtartására.

-       a Közmű Alap induló összege 3 millió forint legyen.

-       az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a 2014. évi testnevelési és sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetést.

-       az óvodai játszótér bővítésére a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza. A játszótéri eszközök elhelyezésére készüljön egy vázlatrajz.

-       a Polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV Zrt. képviselőivel és a Rizling-sori üzletek üzemeltetőivel a peron melletti terület rendbetételéről, használatáról. Vizsgálják meg a Rizling-sorra a gyalogosok és kerékpárosok által történő behajtás lehetőségét, áruszállítók megállásának lehetőségét.

-       a rendezvényterület tervezésének megrendelésével várja meg az Ötletpályázat eredményét

-       A bizottság nem javasolja Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványának elfogadását, mely szerint a parkoló díjak kerüljenek csökkentésre, vagy elő- és utószezonban ne szedjenek parkolási díjat.

-       nem javasolja elfogadásra Rádai Attila kérelmét.

Folly Péter képviselő 8.37  órakor érkezett meg  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy sok javaslat érkezett a bizottságok részéről. Kérdezi a Jegyző urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottsági üléseken nem tudott részt venni, mert szakmai továbbképzésen volt. Ismerteti, hogy 2014-től változnak a költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok. A médiában már hallhattak a jelenlévők a feladatfinanszírozásról, az eredményszemléletről, melyeket a költségvetés tervezése során figyelembe kell fenni. A Pénzügyi bizottság javasolta 10 millió forintos tartalék képzését, erre 2014. január 1-től nem lesz lehetőség. A költségvetésben feladatokat kell meghatározni. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a koncepciót az új szabályok szerint, a feladatfinanszírozás és eredményszemlélet figyelembevételével fogadja el.

 

Forintos Ervin  képviselő 8.46  órakor érkezett meg  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a központi számok még nem ismertek, ezért nehéz helyzet állt elő. Ennek ellenére pontosan rögzíteni kell, hogy milyen feladatokat vállal be a Képviselő-testület a következő évben, nem teheti meg, hogy a koncepció általános elveit elfogadja, és a konkrét fejlesztéseket a meglévő számok ismeretében határozza meg. Javasolja befogadni a bizottsági javaslatokat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a koncepció határozza meg a költségvetés főbb irányait. Pontos számok nem ismertek, mert Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény decemberben kerül elfogadásra. Kiindulási alapként a ¾ éves beszámoló tekinthető. A mai ülésen is több olyan napirend tárgyalására kerül sor, melyek befolyásolják a költségvetést. Javasolja a főbb irányelvek meghatározását illetve a bizottsági javaslatok figyelembevételét a költségvetés első olvasatának kidolgozásához az új ÁHSZ szabályok betartásával.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a kötelezettséggel terhelt feladatok átemelését is, bár ezek jó része bizonytalan, például a napelemes pályázat, és egyéb olyan pályázatok, melyekben nem született döntés.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tartalék képzésére nincs lehetőség, de a költségvetésben mind a működési, mind a fejlesztési oldalon egy bizonyos keret megjelenhet, másként nevesítve. Ezek a váratlan feladatokra kell, hogy fedezetet nyújtsanak.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a jövő évi pályázatok benyújtása során az önrészre milyen jogcímen biztosítható fedezet. Véleménye szerint a konkrét javaslatokat tárgyalni kell, így látható lenne az első olvasatban, hogy milyen költségekkel kell tervezni. Buszmegállók építésére van szükség, a vasútállomással szemben illetve Badacsonyörsön a kempinggel szemben. Javasolja ezt építésszel egyeztetni, nem biztos, hogy a hagyományoknak megfelelő „bazalt bunkereket” kellene építeni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy lesz lehetőség rátartásra feladatfinanszírozás címén. A szemlélet változik, de a lényeget tekintve úgy működik a rendszer, mint a tavalyi évben.  A bizottsági javaslatok figyelembevételét támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy azok egy csomagban a konkrét tervezéskor kerüljenek be a költségvetés mellé.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a költségvetésben tervezni a Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti közvilágítást, a Római útnak a Kossuth utcától a Badacsonyi leágazásig történő csatornázását, a Bányász strand közművesítését. A csatornázáshoz egy bizonyos keretösszeg rendelkezésre áll, javasolja azt kipótolni.

 

Fodor József intézményvezető megjegyezni, hogy jövőre lesz Badacsonytomaj várossá avatásának 10. évfordulója illetve az 50. jubileumi szüret is. Fontosnak tartja kinyilvánítani, hogy ezen rendezvények megünneplése méltóképpen történhessen. A város lakosságát invitálja a Márton napi rendezvényre, a Mikulás napi ünnepségre, illetve az Idősek Karácsonyára és a jótékonysági Adventi Vásárra.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Képviselő-testület mindkét témában kifejezte szándékát, 1 millió forintot különített el a jubileumi városnap szervezésére. A szürettel kapcsolatosan egy Leaderes pályázatot nyújtott be. Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a vitát lezárja. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a Pénzügyi bizottság iránymutatása szerint.  Javasolja, hogy az összes elhangzott javaslat kerüljön előkészítésre a költségvetés készítése során, akkor kerüljön eldöntésre, hogy a 2014. évi költségvetésben mi valósítható meg. Javasolja, hogy az általános tartalékkal a megengedett formában tervezzünk.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri a határozatba belefoglalni, hogy az új törvényi környezetet figyelembe kell venni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Közmű Alap induló összegét a 8. pontban fogadja el a testület, erre a Humán bizottságnak volt javaslata. Kéri, hogy aki ezen gondolatokkal elfogadja a koncepciót a tervezés alapjául, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

757/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint elfogadja:

 1. 2014. évben is biztosítja a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.
 2. a 2013. évben tett kötelezettségvállalások minimalizált vállalását és a 2013. évi bázisérték melletti összeg jóváhagyását.
 3. a szociális kiadások előirányzatát minimum a 2013. évi szinten a rendelet tervezetbe beépíti.
 4. a strandok, fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő díjak emelését azzal, hogy készüljön egy összehasonlító táblázat a környékbeli önkormányzatok által alkalmazott ezen díjtételekről.
 5. a településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges fedezetet önkormányzati támogatásként a költségvetés készítése során a lehetőségekhez mérten biztosítja.
 6. a VN. Kft. ügyvezetőjét felkéri, hogy a 2014. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelet tervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő. Az üzleti terv tartalmazza a közhasznú feladatok ellátásához szükséges létszámigényt, az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.
 7. a köztisztviselők részére járó cafetéria juttatás mértékét 2014. évre a költségvetési törvényben meghatározott mértékben, bruttó 200.000 Ft. összegben biztosítja.
 8. az Önkormányzat és Intézményeinél foglalkoztatott egyéb munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatást az SZJA tv. alapján biztosít, Erzsébet utalvány formájában, havi 8.000 Ft. összegben.
 9. a 2014. évi költségvetés általános tartalékának mértékét a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével a feladat és eredményszemléletű gazdálkodás vonatkozásában 10 m Ft előirányzattal tervezi és azzal, hogy törekedni kell ennek az összegnek a megtartására.
 10. a Közmű Alap induló összegé 3 millió forintban határozza meg.
 11. az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 2014. évi testnevelési és sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetést.
 12. az óvodai játszótér bővítésének kérdését a költségvetés tárgyalásakor újratárgyalásra utasítja azzal, hogy a játszótéri eszközök elhelyezésére készüljön egy vázlatrajz.
 13. a Polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV Zrt. képviselőivel és a Rizling-sori üzletek üzemeltetőivel a peron melletti terület rendbetételéről, használatáról. Elrendeli annak vizsgálatát, hogy a Rizling-sorra a gyalogosok és kerékpárosok által történő behajtás lehetőségét, áruszállítók megállásának lehetőségét dolgozza ki a hivatal.
 14. a rendezvényterület tervezésének megrendelésével megvárja az Ötletpályázat eredményét.
 15. a 2014. évi költségvetési koncepcióba kerüljön be a néptánc oktatás és úszásoktatás fedezete.
 16. óvodai fűtő alkalmazására keressen megoldást a fűtő foglalkoztatásának biztosítása érdekében.
 17. az ifjúsági és sportreferens vizsgálja meg az általános iskolás korosztálynál idősebbek részére az asztali tenisz beindításának lehetőségét, majd tegyen javaslatot a testület felé.
 18. Városnapon az edzők jóváhagyásával és felügyeletük mellett az iskolában oktatott sportágakban résztvevő gyerekek mutatkozzanak be.
 19. a 2014. évi költségvetési koncepcióba a Kert utcai játszótér befejezését és a Bercsényi utcai játszótér felújítását beépíti.
 20. a badacsonyi ABC parkoló bitumenezését feladatként nem határozza meg a 2014. évi költségvetésben.
 21. a strandi üzletek terveinek elkészítésére árajánlatok bekérését rendeli el a hivatalon keresztül. Az engedélyes szintű tervekhez a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére, a kivitelezéshez pedig a 2014. évi költségvetésében biztosítson fedezetet.
 22. a Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú út kialakítására a 2014. évi költségvetésében biztosít fedezetet.
 23. Dr. Magó Ágnes indítványát, mely szerint tervezni kell fedett buszmegállók építését a vasútállomással szemben illetve Badacsonyörsön a kempinggel szemben.
 24. Rajzó ildikó indítványát a Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti közvilágítás, a Római útnak a Kossuth utcától a Badacsonyi leágazásig történő csatornázását, a Bányász strand közművesítésének előkészítését és feladatként a költségvetési tervezését.

 

A Képviselő-testület a 2014. évi koncepciót az előkészítéskor és elfogadáskor hatályos államháztartási szabályok szerint, a feladatfinanszírozás és eredményszemlélet figyelembevételével fogadja el.

 

Határidő: 2014. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy Rádai Attila vállalkozó is ehhez a napirendhez kapcsolódóan van jelen.

 

Krisztin N. László polgármester elnézést kér, köszönti Rádai urat. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság nem javasolja támogatni a kérelmét. A bizottság ülésén részt vett. Ismerteti, hogy a bizottság köszönettel fogadta a megkeresést. A problémát az okozza, hogy az alsó bazársorra illetve a 71-es út alatti területre a Képviselő-testület országos ötletpályázatot írt ki annak érdekében, hogy a nyertes tervező koncepcionálisan az egész alsó rész tervezését végezze el. Ezért tartotta értelmetlennek a helyi vállalkozói kör elképzelésének támogatását. A koncepció mellékletében található a VN. Kft. ügyvezetőjének az a gondolata, hogy ne a 71-es úttal merőleges, hanem a másik épületszárny maradjon meg. A javaslattal a bizottság nem foglalkozott érdemben az ötletpályázat miatt. Javaslat született egy badacsonyi játszótér kialakítására is, de a helyszínt szintén a pályázat miatt nem tudjuk meghatározni. Kérdezi Rádai urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy a bizottság döntését elfogadja. 20 éve vár arra vállalkozó társaival együtt, hogy történjen valami. Véleménye szerint tervek már többször készültek, nem tervezőre, hanem kivitelezőre lenne szükség.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a rendelkezésre álló tervek biztosan nem lesznek felhasználva, a testület az ötletpályázat eredményét várja. Javasolja a kapcsolattartást Rádai úrral, és ha a jövőben tudnak szerepet vállalni a megvalósításban, akár a koncepció keretei között, akkor arról tárgyalni kell. Kérdezi a képviselő társait, kíván-e valaki hozzászólni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság nem tárgyalta a beadványt. Véleménye szerint az ötletpályázat lezárulta után szerencsés lenne, ha érzelmileg érdekelt vállalkozók vállalnának részt a megvalósításban. Szeretné, ha a későbbiek során erről tárgyalnának, a döntésre meghívást kapnának.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a megvalósításhoz az önkormányzat nem rendelkezik a teljes forrással, tehát pályázati pénzre vagy partnerek bevonására van szükség.

 

Forintos Ervin képviselő szerint ha a választásokig nem valósul meg a beruházás, az a Képviselő-testület személyes kudarca lesz, abban az esetben nem kíván a további testületi munkában részt venni. Ezt személyes kudarcának is megélné.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.04  órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület dönthet arról is, hogy Rádai Attila vállalkozó terveztessen, a Pénzügyi bizottság javaslatával ellentétben.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy az ötletpályázat folyamatban van. Az önkormányzatnak el kell döntenie, hogy az alsó bazársort komolyan fel akarja-e újítani. Ehhez a forrás oldal ismert. Az a kérdés, hogy az egyik épületszárny lebontása után a másik szárnyat például két évre bérbe vennék-e.  Vállalkozóként ő nem tenné, de kérdezi az ajánlattevő véleményét.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy hosszú távú bérleti szerződésre vagy vételi szándékra gondolt. Örülne, ha bármi megvalósulhatna a területen, hiszen még a park rendezése is elmaradt. Örülne, ha a tervező kivitelezhető, jó ötletet hozna.

 

Folly Péter képviselő ismerteti, hogy az ötletpályázat kiírásáról már kora tavasszal döntött a testület. Nehezen veszi tudomásul, hogy még semmi eredmény nincs, de a folyamaton nem tudunk gyorsítani. Véleménye szerint az önkormányzatnak nem érdeke a terület eladása, de fejleszteni kell. Ha nem képes rá, akkor lehet az eladáson elgondolkodni.

 

Orbán Péter alpolgármester   9.09  órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Forintos Ervin képviselő egyetért az elmondottakkal. Fontos a folyamat gyorsítása, a testület álljon ki valami mellett, és próbáljon forrást szerezni a megvalósításhoz.

 

Krisztin N. László polgármester szerint reálisan nézve a pályázatot elnyert tervező egy koncepciót állít össze, mely alapján engedélyes és kiviteli tervek készülnek. Ebből a nyár elejéig nem lesz kézzelfogható terv. Annak érdekében, hogy valami mozduljon, javasolja támogatni, hogy a pályázatból az alsó bazársor merőleges szárnyát kiragadjuk, ettől a pályázat le tud futni.

 

Folly Péter képviselő az ott dolgozó és élő vállalkozókat javasolja meghívni a koncepció során tartandó egyeztetésre, hiszen sok érdek ütközik és létezik egymás mellett, melyeket figyelembe kell venni. A testület feladata, hogy felgyorsítsa az eseményeket.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja Rádai Attilával tárgyalásokat kezdeni az objektum hosszú távú bérlete és felújítása tárgyában.  Csatlakozik ahhoz a gondolathoz, hogy a testületnek nem szándéka az ingatlan eladása. Miután a pályázat 4-5 településre volt kiírva, ha nagy hibát nem követünk el, várhatóan megnyerjük. A testület évek óta nem tesz konkrét lépéseket.  Beadtuk a pályázatot, reményeink szerint megnyerjük, a párhuzamos részt elbontjuk. Van egy lehetőség, hogy ne az önkormányzat pénzéből, de igényeinek figyelembevételével valósuljon meg a fejlesztés. Azt nem tudná elfogadni, hogy pld. egy külső meszeléssel történne egy 20 éves hasznosítás. A hosszú távú hasznosításhoz az önkormányzat pár 10 milliós befektetést vár el.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy egy éve az ő kérésére döntött a testület az alsó bazársor egy részének elbontásáról. Kérdezi, hogy ha támogatják ezt a megoldást, akkor a jövő szezonra lehetne-e valami előrelépés.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy a jövő szezonra nem tudna elkészülni, mert az új épülethez a jelenlegit el kellene dózerolni. A pénz nem lenne akadálya annak, hogy ott egy normális épületet hozzanak létre.

 

Folly Péter képviselő szerint az önkormányzat kedvezőbben tud pályázni, ezért ésszerű a szerepvállalása. A tervek elkészítésére a megbízást mielőbb ki kellene adni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az ötletpályázat hogyan áll.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy most van aláíráson. Meg kellett küldeni Budapestre, a vélemény visszaérkezett, át kellet dolgozni, majd minden bíráló bizottsági taggal aláíratni. A főépítészen túl még egy aláírásra van szükség, ezután küldhető meg a Kamarának.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint az ingatlan beépítési százalékát nem szabad csökkenteni, ez értékvesztést jelent. A négycsillagos szállodák megjelenésével kiszolgáló épületekre is szükség van. El kellene gondolkodni azon, hogy a vállalkozók bevonásával hogyan lehetne megtartani a beépítési százalékot. Ő mindig azt az álláspontot képviselte, hogy az alsó bazársor egyik része se legyen elbontva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati vagyon kezelése során aktiválunk vagyonokat és értéktelenednek el vagyonok. Az épületsornak fizikai értéke van, de könyvszerinti értéke nulla. Tehát az önkormányzat vagyona a felújítással nőne. Ezzel kapcsolatosan a kilátó példáját említi.

 

Rajzó Ildikó képviselő hangsúlyozza, hogy ő a telek beépítési százalékáról beszél, mely jelenleg viszonylag magas. Ha az épület egy részét lebontjuk, akkor a beépítési százalék csökkenni fog.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a beépítési százalékot a helyi építési szabályzat szabályozza, az épületrész elbontás után is újra visszaépíthető. A korábbi jogi helyzet megváltozott 2010-ben, a HÉSZ jelenleg építési helyként hozza a területet.

 

Rajzó Ildikó képviselő hangsúlyozza, hogy a testület tagjaiban már korábban is megfogalmazódott, hogy ott egy korszerű nyilvános illemhelynek helyet kell adni.  A jelenlegi megoldás hosszú távon nem tartható fenn.

 

Folly Péter képviselő szerint vizsgálni kell, hogy mennyi az ingatlannak a jövedelemtermelő ereje, ezért nem tartja jó példának a kilátó felújítását.  Itt évente mintegy 10 milliós bevétel várható, tehát egy 100 milliós fejlesztés 10 év alatt megtérülhet. Ennyi idő alatt az épületek nem amortizálódnak le, tehát az önkormányzat vagyona nő, bevételt termelő tevékenység folytatható. Nem támogatja, hogy a központi területeken az önkormányzat eladja az ingatlanait, nagyobb projektekhez viszont nyilván magántőkét is be kell vonni. Fontos, hogy az önkormányzat az érdekeit minden esetben tudja érvényesíteni, a szabályozásra oda kell figyelni. Egyetért azzal, hogy az alsó bazársor elsősorban önkormányzati forrásból megújuljon, a vállalkozók a megvalósításba hosszú távú bérlettel legyenek bevonva.

 

Krisztin N. László polgármester elismeri, hogy az elmúlt időszakban születtek hibás döntések is, sajnos a bevásárló centrum és az egészségturisztikai centrum ügye áll. A Szász Pál telken viszont elkészült a BonVino szálloda illetve Badacsonyörsön a Pálinkaház. Az Alsó bazársor ügyében 6 éve helyben járunk. Kérdezi, hogy most újra döntsön a testület mindkét épületről, és visszavonja-e a pályázat ezen részét.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy mindenképpen maradjon az önkormányzat tulajdonában az ingatlan. A turizmus alakulása előre nem látható, nem biztos, hogy az üzletek kiadhatók lesznek.  Utánanézett annak, hogy Balatonfüreden is történtek olyan hosszú távú bérleti szerződésen alapuló befektetések, melyek az önkormányzat tulajdonában maradtak. Nem tartaná eretnek dolognak, ha a befektetői oldal az önkormányzattal mondjuk 20 éves bérleti szerződést írna alá. Ezután saját érdekükben jól kellene működtetniük a létesítményt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Balatonfüreden nem félt az önkormányzat vagyont ingatlanra váltani. Egy pusztuló épületet tartalmazó területet bevitt egy fejlesztésbe. Már előttünk is volt ilyen megkeresés.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Leader pályázat tartalmazza a bontást és a rendezvénytér kialakítását. Ezzel újra gondolható Badacsony alsó területének funkciója a programok tekintetében is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy igen, de nem teljes körűen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a meglévő és a képbe belenyúló üzleteknek a sorsáról is el kell gondolkodni. Kérdezi, hogy milyen kötelezettségek vannak ezzel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy konkrét ügyvédi megkeresés van az ügyben.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a műszaki osztályvezető tájékoztatása szerint az épületek elbontása után újra beépíthető ugyanebben a %-ban a terület.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy 5 éves fenntartási idő van meghatározva, eddig biztosan nem építhető újra az elbontott rész.

 

Rajzó Ildikó képviselő ebben az esetben akár a következő szezonra mindkét épületrész elbontását javasolja azzal, hogy a követ szét kell válogatni és deponálni, majd újrahasznosítani. Ez a következő szezonra a bontási terv megszerzését követően elvégezhető.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy azért javasolták a móló irányú bontást, mert így a nagyparkoló egy részét beáldozva a móló tövével össze lehetne nyitni a teret. Itt ideiglenes rendezvénytér kialakítható lenne, ehhez kapcsolódna a mostani fedett árok betemetése, ahol kézművesek kaphatnának helyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslat hangzott el pályázat segítségével a párhuzamos rész lebontására, a vállalkozókkal való együttműködés keretében pedig a merőleges rész lebontására. Kérdezi, hogy vagy önkormányzati pénzből történne a merőleges rész bontása is.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy azt kell eldönteni, hogy mit akar a testület elbontani, egyáltalán akar-e bontani. Ő még az úttal párhuzamos rész elbontását is bűnnek tartja, inkább meg kell találni azt a tevékenységet, mely egy ilyen keskeny, hosszú épületben végezhető. Abban sem biztos, hogy a gomba épületét el kell bontani. Az épületek elbontása után sem beszélhetünk rendezvénytérről, ehhez időre és egyéb feltételekre van szükség. Ha pályázati pénzből az épület elbontásra kerül, illetve a pénzt fesztiválokra használja fel a testület, ez nem fejlesztés.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a pályázati csomag 3 részből áll. Építési, bontási feladat, programszervezés és eszközbeszerzés. Ennek keretében a jubileumi szüret rendezésére és színpad készítésére gondoltak, melyhez 100 %-os támogatottságot biztosítanak.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a két épület elavult. Eddig az okozta a gondot, hogy a testület úgy tudta, hogy bontás után a terület nem építhető be a régi építési százalékban.  Tervek nélkül nem lehet előrelépni. Kérdezi, hogy miért maradnak el a HÉSZ tárgyalások, szakemberek meghatározhatták volna a terület hasznosítását. Itt történik a vendégek fogadása illetve történhet a 4 csillagos szállodák megjelenésével a vendégek kiszolgálása. Véleménye szerint ehhez épületekre van szükség.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a rendezési terv utolsó módosítása négy évig tartott. Tegnap a tervezővel és a főépítésszel nagyon barátságtalan megbeszélésen vett részt. A rendszer nagyon lassú, szerződésmódosítást fogunk kezdeményezni.  A településfejlesztési koncepció elkészült, de jogszabályi változások miatt a testületnek lesznek még vele teendői. Valóban helyben járás van az ügyben. Kéri, hogy tegyenek a képviselők olyan javaslatot, mellyel lezárható a téma.

 

Forintos Ervin képviselő szerint végleges döntést kell hozni. Lát-e a testület reális esélyt arra, hogy a szándékai rövid időn belül megvalósuljanak. Ha nem, akkor az ötletpályázatot szét kell szedni olyan értelemben, hogy a terv készüljön el, és legyen elbontva a jelzett rész.  Másik lehetőség azon dolgok megvalósítása, melyre egy vállalkozó szerződés keretében, a testület elképzeléseinek figyelembevételével rövid időn belül képes.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja támogatni Rádai Attila vállalkozó kérelmét.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja mindkét épületrész elbontását, a jelenlegi beépítettség figyelembevételével tervek készíttetését, akár két lépcsőben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy önkormányzati pénzből gondolja-e a képviselő asszony.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy akár megosztva is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja egy pályázat kiírását, a merőleges részre vonatkozóan. A párhuzamos rész a beadott pályázat keretében újul meg. Javasolja erről dönteni.  Ha ezt támogatja a testület, akkor nyilván egyetért azzal, hogy rövidesen lesz ott valami.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az egyik oldalon a Leaderes pályázati célokat kell meghatározni illetve a befektetői hozzájárulást, a másik oldalon viszont a BAHART-tal meg kell kezdeni az egyeztető folyamatot.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a BAHART azért nem lépett, mert nem akarták, hogy a 2/3 részük rendbe legyen, az önkormányzati rész pedig nem. Kérdezi, hogy kinek van még gondolata.

 

Rádai Attila vállalkozó kéri, hogy a BAHART-tal folyó tárgyaláson térjen ki a testület képviselője a benzinkút alatti rész hasznosítására. Cserébe az önkormányzat a kikötő előtti területet hasznosíthatná egyben, rendezvénytérnek vagy egyéb célra.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a felvetés átbeszélését, és kéri Rádai Attilát, hogy kísérje el a tárgyalásra.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a határozatok mellett minden esetben szerepeljen a határidő.

 

Krisztin N. László polgármester összefoglalja az elhangzottakat. A Képviselő-testület a koncepció keretében megtárgyalta Rádai Attila beadványát és támogatja, hogy az általa képviselt befektetői csoporttal maradjunk kapcsolatban.  Az önkormányzat vagyonrendelete előírja pályázat kiírását. Egyenlőre arra tudunk kötelezettséget vállalni, hogy december 5-én tartandó rendkívüli ülésen – ha szükséges előbb - a pályázat szövegét a testület tárgyalni fogja. Ezt követően gyorsan kiírásra kerülhet, hiszen a honlapon illetve a Badacsony újságban jelenik meg a pályázat elsősorban, megyei illetve országos lapban értéktől függően kell megjelentetni. A pályázat eredményéről a merőleges szárnnyal összefüggésben a testület dönt. Az úttal párhuzamos szárny témáját a másik pályázat rendezi. Közben a BAHART-tal a park rendezése ügyében, és a felvetett ingatlancsere kapcsán fel kell venni a kapcsolatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri a lejárt határozatok keretében erről most dönteni, hogy ne legyen plusz egy hónap eltolódás. Javasolja szünetet tartani, addig a Jegyző úr nézzen utána, hogy lehet-e meghívásos pályázatot kiírni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a pályázatot a Hivatal írja ki. A Képviselő-testületnek a minimális bérleti díjat és a bánatpénz összegét kellene meghatározni, a többit jogszabály írja elő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a pályázat a merőleges részre kerül kiírásra. A bánatpénz a vételi és eladási ár 10 %-a, jelen esetben pedig a hasznosítás
10 %-a. Kéri határozatilag állást foglalni, hogy a testület értékesíteni kívánja-e az ingatlant vagy sem. Kéri, hogy aki nem kívánja értékesíteni az ingatlant, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

758/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Alsó bazársor értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor megnevezésű ingatlan 2557/2. hrsz-ú Balatonnal merőleges részét nem kívánja értékesíteni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebből következően tartós bérleti jogviszony kerül a pályázatba. Kéri meghatározni a bérleti díjat.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy Rajzó Ildikó képviselőnek volt egy olyan javaslata, hogy mindkét szárny legyen lebontva. Ha ez többséget kap, akkor felesleges tovább tárgyalni.

 

Folly Péter képviselő szerint időhúzás, ha most nem állapodunk meg.  Kéri, hogy a vállalkozó mondja el most a javaslatát, a határozathozatal előtt, majd az önkormányzat írja ki a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy két nap múlva térjünk vissza erre.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy le van írva az elképzelés.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha az épület jelenlegi paraméterei megmaradnak, a mai előírások szerint nem tarthatók a kis üzlethelyiségek.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy az épület szerkezetileg nem rossz, várhatóan előírnák, hogy az új épület is bazaltkőből legyen. Véleménye szerint nem szabad elbontani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy amíg a testület nem látja a terveket, nem tudja a bérleti díjat meghatározni, addig viszont nem írható ki a pályázat.

 

Folly Péter képviselő szerint a pontos műszaki tartalmat meg kell határozni, addig nem lehet további döntést hozni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzati vagyonrendelet értelmében minden önkormányzati vagyont pályáztatni kell. Alapesetben minden pályázat nyílt. Zárt pályázatot ír ki a testület, ha az adott tevékenység speciális, a pályázók személye meghatározott. Tehát itt nyílt pályázatról van szó. Az alsó bazársor merőleges épülettömegére kell a hasznosítást meghatározni. Javasolja a pályázatban meghatározni a hasznosítás módját, de a pályázóra bízni, hogy milyen módon valósítja meg azt. Nem biztos, hogy a testületnek a legapróbb részletekre ki kell térni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bérleti díj vonatkozásában nincs előrelépés. Mondaná, hogy mutassa be a pályázó, hogy mit akar megvalósítani, és utána legyen egy alku a díjról. De előfordulhat, hogy nem vezet eredményre és feleslegesen dolgozik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a forgalmi értéket a pályázatban meg kell határozni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a hasznosítás célja az üzlethelyiségek kialakítása a szolgáltatások javítása céljából.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az intervallumot is szerepeltetni kell, és üzlethelyiségekre lebontva a hasznosítást.

 

Krisztin N. László hangsúlyozza, hogy nem mindegy, hogy a pályázó miben gondolkodhat. Elképzelhető, hogy a jelenlegi épület kereteiben is megvalósítható az elképzelés. Ha a testület nem dönt az épület bontásáról, akkor szabad lehet a vállalkozó fantáziája, elbontja vagy sem.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a vállalkozóra bízni, hogy elbontja vagy sem, hiszen meg lesznek az elképzelései. Kérdezi, hogy ha a testület a bontás mellett foglal állást, akkor mit ad bérbe.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Rajzó Ildikó képviselőt, hogy fenntartja-e korábbi javaslatát.

 

Rajzó Ildikó képviselő fenntartja a javaslatát, a tervek egyidejű megrendelésével.  Véleménye szerint nem biztos, hogy ilyen alakú épületre van szükség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több felvetés hangzott el, mely alapján a testület javasolja kiírni a pályázatot azzal, hogy a pályázóra bízzuk, hogy milyen feltételekkel szeretné megvalósítani a fejlesztést. A hasznosítás célja az üzlethelyiségek kialakítása a szolgáltatások javítása érdekében.

 

Rádai Attila vállalkozó megjegyzi, hogy Rajzó Ildikó képviselő javaslata tiszta helyzetet teremtene. Ha el kell bontani az épületet, akkor az önkormányzatnak kellene mindkét szárnyat elbontatni, és a tiszta placcra kiírni a pályázatot. Ő most nem tud tervekkel előállni. Előfordulhat, hogy az általa elkészített tervekre kerül kiírásra a pályázat, és esetleg más fogja a beruházást megvalósítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervek elkészítése sok időt vesz igénybe.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás elmondja, hogy az ingatlan hasznosítására kerül kiírásra a pályázat. A pályázó eldönti, hogy hogyan szeretné megvalósítani Simonné Visi Erzsébet képviselő által megfogalmazott célt. Rajzó Ildikó képviselő javaslatáról a pályázat beérkezését követően is lehet dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha Rajzó Ildikó képviselő nem vonja vissza a javaslatát, akkor fel kell tennie szavazásra.

 

Rajzó Ildikó képviselő fenntartja javaslatát az épület bontására.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy az önkormányzat belemegy egy olyan helyzetbe, hogy a vállalkozó kezébe helyezi annak eldöntését, hogy mi lesz Badacsonyban. Így az elmúlt 8 év munkájának nincs értelme.

 

Forintos Ervin képviselő szerint, ha a befektetői oldal megmozdul az ügyben, akkor jövedelemtermelő tevékenységet fog végezni.

 

Folly Péter képviselő ezt elfogadja, de szakemberek döntsék el, hogy mit érdemes megtervezni. Véleménye szerint lehet, hogy gyorsabb lett volna az egész ügy, ha a tervpályázat kiírása helyett néhány tervezőt hívott volna meg a testület.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint fontos, hogy induljon el a folyamat. Ha nem tetszik a beérkezett pályázat, akkor a testület mondhat nemet is.

 

Orbán Péter alpolgármester 10.04  órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Krisztin N. László polgármester Rajzó Ildikó képviselő indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért mindkét szárny elbontásával, - az úttal párhuzamos részt pályázatból, a merőleges részt saját forrásból – a bontásból származó kövek megtartása mellett – kézfelemeléssel jelezze. Ezt követően, aki javasolja pályázat kiírását, azonos beépítési százalék mellett, eltérve a jelenlegi épület struktúrától, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

759/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Alsó bazársor bontása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-bazársor megnevezésű ingatlan mindkét szárnyának elbontását, - az úttal párhuzamos részt pályázatból, a merőleges részt saját forrásból, a bontásból származó kövek megtartása mellett – nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester 10.06  órakor érkezett vissza az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az összefoglalt részelemekkel együtt a pályázat kiírásával, kézfelemeléssel jelezze. A pályázat kiírására csütörtökön kerül sor. Felelős Krisztin N. László, Dr. Weller-Jakus Tamás és Horváth Márta.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy 15 napot kell adni a pályázónak, ezt követően a testületet újra össze kell hívni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

760/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Alsó bazársor – pályázat kiírása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Alsó-bazársor megnevezésű ingatlanhoz kapcsolódóan a koncepció keretében megtárgyalta Rádai Attila beadványát és azt támogatva az általa képviselt befektetői csoporttal kapcsolatban marad.
 2. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján elrendeli az ingatlanra vonatkozó pályázatot ír ki az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2557/2. hrsz. alatt felvett 123 m2 alapterületű, Badacsony központjában található „Alsó – bazársor” hosszú távú bérleti jogának megszerzésére. Az ingatlan hasznosításának módját üzlethelyiségek kialakítása és szolgáltatások bővítésében határozza meg a képviselő – testület.
 3. elrendeli a BAHART ZRt-vel a park rendezése ügyében és ingatlancsere kapcsán a kapcsolatfelvételt.

Határidő: 1. 2013. november 14.

2. 2014. január 31.

3. 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Kovács András urat, kéri hogy mondja el, amit a Bányász stranddal kapcsolatosan szeretne.

 

Kovács András elmondja, hogy egyre több cikk jelenik meg a horgászturizmusról, negyvenezer ember horgászik, a közeljövőben 360 tonna halat telepítenek a Balatonba. A Bányász strand hasznosításával kapcsolatosan javasolja, hogy a strand Badacsony felőli oldalán, a V. osztályú nádas helyén az önkormányzat alakítson ki egy csónak menhelyet. A tároláson túl javasolja lehetőséget biztosítani csónakok bérlésére is. Mindkét tevékenység bevételt eredményez, már 2000-ben a csónakja tárolására 20 e Ft bérleti díjat fizetett ki. Egy csónak bérbevétele napi 1 eFt. Az elképzelés megvalósítását a Horgász Egyesület sem anyagilag, sem emberileg, sem fizikailag nem tudja felvállalni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság a strand hasznosítására hasonló javaslatot fogalmazott meg.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a horgászat, mint versenysport is nagy népszerűségnek örvend. Rövid időn belül meg lehetne teremteni a lehetőségét, stégek kialakítását és csónaktároló megépítését. A horgászhely biztosításának a vendéglátásban is szerepe lehet.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Humán Bizottság javasolta, hogy első lépés mindenképpen a közművesítés legyen, melyhez a terveket el kell készíttetni. Véleménye szerint a strandok komoly bevételi forrást jelentenek. A településnek 5 km-es partszakasza van, a strandok túlterheltek. A Bányász strand barátságos, családias jellegű strand, a szezonban továbbra is strandként javasolja üzemeltetni. Szezonon kívül a rendezési tervben meghatározott funkciókkal hasznosítható, de a horgászat irányába a főszezonban átengedni veszteséget jelentene.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a strand éves bérleti díja 500 eFt, ez 20 csónak kiadásával két hét alatt megtérül. A többi strand színvonalasabb, horgászhelyre pedig igazán szükség van.

 

Faragó Györgyné elmondja, hogy támogatja a Képviselő asszony álláspontját. Évek óta a Bányász strandra jár, azt közéleti emberek, politikusok használják főként, ők nem is akarnak másutt, túlzsúfolt strandokon pihenni. Sokan azt mondják, hogy nincs meg a szükséges infrastruktúra. Ha 1-2 évre adja bérbe a testület egy-egy vállalkozónak, akkor természetes, hogy nem ruház be komolyabb összeget.  Ha megszűnne a strand funkció, nem menne másik strandra, ezzel valószínűleg az odajárók is így vannak. Az mellékes szempont számára, hogy ki üzemelteti a strandot, a jelenlegi lehetőségekkel meg van elégedve.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a strand funkció megszűntetése nem hangzott el.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a kétfunkciós lehetőséget kell vizsgálni. Középen hasznosítható egy 50 m-es sáv strandként, a két oldalon az iszap miatt nem lehet fürödni.

 

Kovács András elmondja, hogy 10-20 politikus jár a strandra. Egyébként pedig nem esett szó a fürdési lehetőség megszűntetésről, ő a nyugati oldalon, a benőtt nádas helyén javasolja a csónaktároló kialakítását. Amikor a Horgász Egyesület vezetőjévé választották, a horgászhely kialakítása azért nem valósulhatott meg, mert a Bányász strand a politikusok strandja.

 

Faragó Györgyné támogatja a kettős funkciót, de nem szeretné, ha ennek a lehetősége átcsúszna abba, hogy csak egyfajta megoldás marad, a csónakkikötő. A politikusok pihenni jönnek ide.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy állást lehet foglalni – bár a koncepcióba már bekerült - a közművesítésre, mely mindkét funkcióhoz elengedhetetlen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő az 1 millió forintos tervezési díjat soknak tartja. A koncepcióból kimaradt a megvalósítás költsége. Ha nem ismert a beruházás költsége legalább nagyságrendileg, akkor nehéz tovább gondolkodni. Párhuzamosan kell futtatni az elképzeléseket, és a lehetőségek függvényében válogatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a koncepció a közművesítés terveit tartalmazza. A tervek ismeretében határozható meg a megvalósítás költsége. A strand funkciójában nincs változás, a testület álláspontja szerint megkértük a HÉSZ tervezőt az elhangzott gondolatok beépítésére. Az ügyben most nem szükséges határozathozatal.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a HÉSZ jelenleg is kettős funkciót javasol.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg a Bányász strand nyugati részén stégek és csónaktároló létesítésének lehetőségét. Ezt követően hozza meg a döntést a testület, a kivitelezéssel bízza meg a VN. Kft-t.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a kérdés nem ilyen egyszerű. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a műszaki osztály a Bányász strand nyugati részén csónakkikötő tervezésére kérjen be három árajánlatot arra jogosult tervezőktől, majd azt előterjesztés formájában terjessze be a testület elé, kézfelemeléssel jelezze.

 

Kovács András megjegyzi, hogy a csónakkikötő közel 50 millió forint lenne, egy csónak megőrző létesítését kéri.

 

Krisztin N. László polgármester a megnevezést javasolja a tervezőre bízni. Több, a jogszabályok által megengedett alternatíva bekérését támogatja.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

761/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strandon csónakkikötő kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki osztályt, hogy a Bányász strand nyugati részén csónakkikötő tervezésére kérjen be három árajánlatot arra jogosult tervezőktől – a jogszabályban megengedett alternatívák figyelembevételével - , majd azt előterjesztés formájában terjessze be a testület elé.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester 10.28  órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

 1. 4. Napirendi pont

Menü Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot. Elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza a napirend tárgyalására.

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy már tevékenysége megkezdésekor, az első alkalommal is kifogásolta, hogy az ilyen összeállítású üzleti terv nehezen követhető. Kérdezi, hogy a terv a tavalyi tényadatokra épül, vagy a tavalyi üzleti terv sémája.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a mostani tényleges adatokat tartalmazza.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy jelenleg még BT-ről beszélhetünk.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a hónap elején a papírok a Cégbíróságra be lettek nyújtva, ha megérkeznek, a Jegyző urat értesíteni fogja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a szociális étkeztetés kiadási oldalát nem látja, a VN. Kft. üzleti terve jóval részletesebb. Javasolja lebontani szociális és egyéb étkeztetésre. Úgy látja, hogy ez a terv a tavalyival nagyjából megegyezik.

 

Rajzó Ildikó képviselő 10.31 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy az érvényben lévő szerződésen egyoldalúan nem változtathat. Tett javaslatokat a Társulás felé, de úgy nyilatkoztak, hogy nincs anyagi fedezetük.

 

Orbán Péter alpolgármester arra kéri a választ, hogy mennyi a szociális étkeztetés kiadási oldala.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 99 %-ban jövőre már Kft-ként működik a jelenlegi Menü Bt. A testület az elmúlt ülésen hozott egy olyan döntést, hogy a szociális étkeztetés rendszerének felülvizsgálatát kéri, mely Pordán Katalinnal illetve a Kistérséggel folyamatban van. A másik javaslatot pontosítja, miszerint a Menü Kft. 2014. évi üzleti tervét feladatonkénti bontásban - kiadási és bevételi oldalon is – kéri a testület. Így láthatók a konkrét adatok.

 

Rajzó Ildikó képviselő 10.35  órakor érkezett vissza az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6 fő

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy 632 eFt hiánnyal tervez az üzleti terv. Az átalakítás a mínuszok eltűntetése érdekében történt, de nem változott a helyzet. Kérdezi, hogy ha megtörténik a közműhálózat leválasztása illetve a testület a normaemeléshez hozzájárul, akkor eltűnik-e a hiány.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy jelezte már, hogy nem tudható, hogyan alakul nyáron az iskolai táboroztatás. A KLIK-től elhangzott, hogy nyárra be szeretnék zárni az iskolát, ez neki bevétel kiesést eredményezne, ellehetetlenítené a működésüket, hiszen nem tud kézmosási lehetőséget sem biztosítani. Készített egy kimutatást, amiből kitűnik, hogy a KLIK alapdíjként 885.500 forintot számláz felé, minden hónapban 27.200 Ft átalányt fizet a gázért, 35.000 Ft-ot pedig a vízmelegítésért. Ha a vízrendszert különválasztanák, vagy társasházzá alakítanák az iskolát, akkor ezek a díjak nem jelentkeznének.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a leválasztás milyen stádiumban van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy amit az önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben vállalt, tartani tudja. A bojlerek december 31-ig kialakításra kerülnek. A MAGÁZ-zal a fűtéssel kapcsolatosan felvettük a kapcsolatot, úgy lehetséges a leválasztás, ha külön hrsz-ra kerül a konyha. Javasolja társasházzá nyilvánítani, így kisfogyasztónak minősül a Menü Kft. Megjegyzi, hogy erről történt testületi döntés 2011. év végén, de leállításra került a folyamat a törvényi változások életbe lépése miatt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a Jegyző úr javaslatát feltenni szavazásra az üzleti terv feladatokra való lebontásáról. Most nem javasolja az üzleti terv elfogadását.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a Menü Kft. 2014. évi üzleti tervét feladatonkénti bontásban - kiadási és bevételi oldalon is - készítse el, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

762/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját nem fogadja el.

Felkéri a Menü KFT. ügyvezetőjét, hogy a 2014. évi üzleti tervet feladatonkénti bontásban - kiadási és bevételi oldalon is - készítse el,  majd a Képviselő-testület a  költségvetés tárgyalásakor térjen vissza a napirend tárgyalására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Lukács Antalné üzletvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a társasházzá nyilvánítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

763/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Társasházzá nyilvánításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetési feladatot ellátó Menü Bt. dologi kiadásainak csökkentése érdekében a Badacsonytomaj, kert utca 8. szám alatti 2488/5. hrsz-ú iskola megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan Társasházzá nyilvánítását támogatja. Felkéri a hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2014. február 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Lukács Antalné üzletvezető

 1. 5. Napirendi pont

Rendelet tervezet a 2014. évi étkezési térítési díjakról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi étkezési térítési díjakra vonatkozó rendelet tervezet elfogadását azzal kiegészítve, hogy az étel érzékeny gyerekek normaemelése + 20 Ft/fő összeggel kerüljön meghatározásra.

Lukács Antalné egyszerűbbnek tartaná, ha a Képviselő-testület a normákhoz adagonként 20 Ft-ot határozna meg az étel érzékeny gyerekek esetében, mely 3 glutén és 2 laktóz érzékeny gyereket érint. Minden hónap végén külön számlázva adná ezt le az önkormányzatnak. A rendelet értelmében egy felügyelő biztosítását kéri, – ez nem kerül külön pénzbe – mivel diétás étkeztetésről van szó.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság által javasolt kiegészítéssel, a 2014. évi étkezési térítési díjakra vonatkozó rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

37/2013. (XI.13.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjai kaptak egy levelet, melyben Kárpáti Lajos a T.E.T.T. Fórum Egyesület elnöke felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy a korábbi ülésen tett megjegyzéséért a testület jelen ülésén kérjen elnézést tőle.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem kér elnézést, az újságba fog írni egy cikket. A bíróság nem mentette fel Kárpáti urat, csak mérsékelte a büntetését.

 

Krisztin N. László polgármester 10.44  órakor érkezett vissza az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7 fő

 

 1. 6. Napirendi pont

VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját fogadja el az alábbiak figyelembevételével:

-        a Sportpálya hasznosítására a VN. Kft. készítsen elő tárgyalásra alkalmas anyagot.

-        a VN. Kft. költséghatékonyabban gazdálkodjon, valamint végezzen több olyan munkát, amelyekkel bevételeit növelni tudja.

-        a VN. Kft. veszteséges tevékenységeit vizsgálja felül.

-        10 napon belül kerüljön sor a strandok bejárására, annak megbeszélésére és áttekintésére, hogy milyen fejlesztések lennének szükségesek a jövőben.

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a tavalyi üzleti tervhez képest a közvilágítás átkerült az önkormányzathoz, azonban sehol nem történt korrigálás. Kérdezi, hogy ez milyen összeget jelent.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy kb. 18 millió forintról van szó. Tavaly a Kft. még kapott 10 millió forint támogatást az önkormányzattól, melyből a közvilágítás egy része fedezve lett, a többit nekik kellett kigazdálkodni.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a rossz idő miatt a strandbejárás elmaradt. Kéri ezt pótolni, majd az üzleti tervbe beépíteni az ott meghatározott feladatokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat kiírója a Norvég pályázatból kivette a telephely megvásárlásának lehetőségét, így azt saját erőből vagy más konstrukció keretében kell megoldani. Ezt ebben az évben koncepcionálisan javasolja megpróbálni tervezni. Véleménye szerint sem maradhat a városközpontban a telephely, az objektumnak egy kijjebb eső részen kell helyet találni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a 8 milliós mínusz eredményt nehezen tudja elfogadni. Naponta járja az utcákat, véleménye szerint nem történt meg a fűnyírás tíz alkalommal, a műtrágya sem lett kiszórva. Sokkal reálisabb tervezést szeretne látni, minden munkafolyamatra tíz alkalom van megjelölve, miért nem szerepel más számadat is.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a 10 alkalom egy átlagadat, de pontosan meg tudják mondani, hogy például egy adott helyen hányszor vágták le a füvet. Például Badacsonyban már áprilisig négy alkalommal, ott éves szinten jóval többször kellett füvet nyírni. A kritikát elfogadja, a felső hegyi utakon valóban nem volt meg a 10 alkalom. Viszont nemcsak műtrágyát, de trágyát is vettek és kiszórták a területekre.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja áttekinteni, hogy milyen ingatlanok vannak az önkormányzat tulajdonában, ahol a Kft. telephelye kialakítható. Egy csarnok építése viszonylag kedvező áron megvalósítható lenne. A jelenlegi helyet fel kell szabadítani, ezért lépni kell az ügyben.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a lehetőségek vizsgálatát és a 2014. évi költségvetésben való szerepeltetését.  Kéri, hogy aki támogatja Forintos Ervin képviselő javaslatát a strandi bejáráson feltárt feladatok koncepcióba történő beépítésére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

764/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. igazgatóját, hogy a 2014. évi koncepcióba a strandi bejáráson feltárt feladatokat építse be.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2014. január 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja felülvizsgálni az üzemanyag fogyasztást és a munkaerő gazdálkodás hatékonyságát a koncepció keretében.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a veszteséges üzleti ágak felülvizsgálatát a Pénzügyi bizottság is javasolta. Kérdezi a Jegyző úr véleményét a javaslatról.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a hatékonyság vizsgálatába a javasolt témakörök beletartoznak.

 

Orbán Péter alpolgármester a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

765/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját az alábbiak figyelembevételével elfogadja:

 1. 1. a Sportpálya hasznosítására a VN. Kft. készítsen elő tárgyalásra alkalmas anyagot.
 2. 2. a VN. Kft. költséghatékonyabban gazdálkodjon, valamint végezzen több olyan munkát, amelyekkel bevételeit növelni tudja.
 3. 3. a VN. Kft. veszteséges tevékenységeit vizsgálja felül.

Határidő: azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 1. 7. Napirendi pont

A VN. Kft. karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi  bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervének tervezetét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-            A Műszaki Osztályon keresztül fel kell szólítani azon ingatlantulajdonosokat, akik nem tartják rendben az önkormányzati útra kilógó növényzetüket. Amennyiben a felszólítást követően nem történik meg a növényzet karbantartása, a VN. Kft. végezze el a munkát és számlázza le az ingatlantulajdonosnak.

-            Az óvoda melletti útszakaszon a csapadékvíz elvezetését a VN. Kft. oldja meg.

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy előfordulhat, hogy az ÉDÁSZ-nak is le kell vágnia a vezetékekbe benyúló ágakat.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy január 1-ig kerüljenek vissza a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek az eredeti helyükre.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy erre a lejárt határidejű döntések keretében kell visszatérni. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

766/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. karbantartási terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

 1. 1. A Műszaki Osztályon keresztül fel kell szólítani azon ingatlantulajdonosokat, akik nem tartják rendben az önkormányzati útra kilógó növényzetüket. Amennyiben a felszólítást követően nem történik meg a növényzet karbantartása, a VN. Kft. végezze el a munkát és számlázza le az ingatlantulajdonosnak.
 2. Az óvoda melletti útszakaszon a csapadékvíz elvezetését a VN. Kft. oldja meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 45 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 1. 8. Napirendi pont

A VN. Kft. közbeszerzési szabályzata (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. közbeszerzési szabályzata tervezetének elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ki kíván-e valaki hozzászólni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy szerencsésebbnek találta volna, ha a Humán bizottság is tárgyalja az anyagot, így láthatták volna, hogy mi változik az előzőhöz képest.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem volt előzmény, az önkormányzat szabályzata alapján került előkészítésre a tervezet.

 

Orbán Péter alpolgármester a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

767/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. közbeszerzési szabályzata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. közbeszerzési szabályzatát elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

 1. 9. Napirendi pont

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a VN. Kft. 3 millió forintos tagi kölcsönét alaptőke emelésre fordítsa.

- a 2014. évre vonatkozó finanszírozás egy pénzügyi számítással kerüljön alátámasztásra, januártól júniusig milyen banki költségek merülnének fel, és ez alapján szülessen döntés a folyószámla hitelszerződésről.

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a bizottság határozata alapján részletesen utánanéztek a dolgoknak. A tagi kölcsönt 2013-ban egy új törvény alapján teljesen másként kell kezelni, mint a korábbi években. Két variációt dolgoztak ki. Amikor a 3 millió forint átkerült a VN. Kft-hez, tagi kölcsönként vételezték be. A korábbi határozatot meg lehetne változtatni, nem tagi kölcsönt, hanem más meghatározást tenni. Az egyik variáció az alaptőke emelés lehet, a másik, hogy az önkormányzat támogatásként átadja az összeget.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő egyetért a határozat visszavonásával, mert nem lehet a tagi kölcsönt átfordítani alaptőke emelésre.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő ismét elmondja, hogy alaptőke emelés vagy támogatásként való átadás jöhet szóba. Az is megoldás lehet, hogy a tagi kölcsönt a Kft. visszafizeti, és az önkormányzat támogatásként átutalja a 3 millió forintot, konkrét feladatra, támogatási szerződés mellett.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy ha a testület visszavonja a korábbi határozatot, és azt mondja, hogy tőkeemelést hajt végre, akkor nincs adófizetési kötelezettség. Ha minden nélkül elengedi a tagi kölcsönt, az a legrosszabb verzió, mert mindkét oldalon kell fizetni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a korábbi határozat visszavonásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

768/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az 551/2013. (VI.13.) számú határozatát, melyben a VN. Kft. részére 3 millió forint tagi kölcsönt biztosított.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat támogatásként adja át a VN. Kft-nek a 3 millió forintot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 tartózkodással, igen szavazat és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

769/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a VN. Kft. részére 3 millió forint támogatásként kerüljön átadásra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat alaptőke emelésként adja át a VN. Kft-nek a 3 millió forintot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

770/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a VN. Kft. részére a 3 millió forint alaptőke emelésként kerüljön átadásra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat adott feladatra adja át a VN. Kft-nek a 3 millió forintot, kézfelemeléssel jelezze.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mi legyen az adott feladat. Hangsúlyozza, hogy ez a 3 millió forint nincs, tehát nem mondhatja ki a testület, hogy mely feladatot csinálják meg belőle. Ezért javasolta az alaptőke emelést.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ha vissza kellene utalniuk az összeget az önkormányzatnak, akkor az hogyan érintené a Kft. működését.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy ebben az esetben nem tudnák finanszírozni a kiadásaikat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnál tilos a bruttó elszámolás. Mindegy, hogy milyen konstrukció mellett foglal állást a testület, ha visszavonja a határozatot és támogatásként kívánja átadni a Kft-nek az összeget, a pénzmozgásnak a bankszámlán meg kell történnie, csak így könyvelhető le.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a határozat visszavonásával a pénz visszautalásáról is döntött a testület. A konkrét feladat meghatározása rossz megoldás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az önkormányzatnak van 120 millió forint lekötött pénze, ezért vicces, ha a Kft. milliós hitelt vesz fel.  Javasolja, hogy az önkormányzat segítse ki a saját cégét, hogy túlélje az évből vissza lévő néhány hónapot. Az önkormányzat járjon el úgy, mint egy bank.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Képviselő asszony által elmondott verziót nevezzük tagi kölcsönnek. Ebben az esetben az 50 % után a 10 % társasági adót be kell fizetni, az egész összeget figyelembe kell venni, így 450 eFt fizetési kötelezettség keletkezik.  Ha a felvett kölcsönt időarányosan használja fel, nem biztos, hogy a kamat összege eléri az adókötelezettség mértékét.  Nem biztos, hogy az az olcsóbb verzió, ha az önkormányzat támogatja a cégét.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő ismerteti, hogy a folyószámla hitelkeretet július 16-ig vették igénybe, 183.130 Ft kamatot és egyéb költséget fizettek. A tagi kölcsön 450 eFt-ot jelentene.

 

Orbán Péter alpolgármester ezt figyelembe véve javasolja a folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról szavazni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a 3 millió forintról is szavazni kell, a 2013. évi költségvetésbe közhasznú feladatok elvégzésére javasolja átadni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez is támogatásnak minősül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a testület módosítsa a VN. Kft. 2013. évi költségvetését úgy, hogy 3 millió forinttal növeli a közhasznú feladatok kiadási oldalát azzal, hogy utólagos beszámolással tartoznak a zárszámadásnál.  Ez adóköteles támogatás, a pénzmozgásnak meg kell történnie.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Jegyző úr által megfogalmazott konkrét feladatra adja át az önkormányzat a támogatást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő kéri, hogy a határozatban szerepeljen, hogy a testület kézfizető kezességet vállal, erre eddig is szükség volt.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1  tartózkodással, és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

771/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. részére átadott 3 millió forinttal a közhasznú feladatok kiadási előirányzatát megnöveli, azt módosítja. A Vn Kft. köteles 2013. évi költségvetésének felhasználásáról szóló beszámolóban a támogatási összegről, utólagos beszámolással tartozik.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2014. március 16.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő azt támogatná, hogy a testület adjon támogatást a Kft-nek, és ne forduljon a bankhoz.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy ne a hitelkeretet módosítsa a testület, hanem támogatásként adjon át bizonyos összeget a Kft-nek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

772/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy ezévben a VN. Kft. részére az önkormányzat támogatásként adja át a működéséhez szükséges összeget.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az önkormányzat kézfizető kezessége mellett a hitelszerződést meghosszabbítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 tartózkodással, és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

773/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az önkormányzat kézfizető kezessége mellett a VN. Kft. hitelszerződésének meghosszabbítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a testület döntése azzal jár, hogy a VN. Kft. tavaszi működését ellehetetlenítette, mivel semmit nem szavazott meg. Javasolja, hogy ha a VN. Kft. igazgatója úgy látja, újra állon elő a kérésével.

 

 

 1. 10. Napirendi pont

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítására 2014. tavaszán kerüljön sor, addig az üzlet tulajdonosával a lépcsők beljebb vitelét el kell végeztetni.

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a tulajdonostól kaptak egy megkeresést. Kérdezi a szakembereket, hogy valóban ennyire megoldhatatlan-e a helyzet.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint meg kell vizsgálni a födém vastagságát, ettől függ a megoldás lehetősége. Emlékei szerint gyermekkorában befelé volt megoldva a lépcső. Javasolja, hogy a műszaki osztály végezze el a vizsgálatot.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy pontos számításokra van szükség arra vonatkozóan, hogy a födém mit bír el. Ezt statikus szakember végezheti el.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja megköszönni a tulajdonos pozitív hozzáállását, és megkérni, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy statikus véleményezhesse az ügyet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a témát harmadszor tárgyalja a testület. Javasolja három pontban összefoglalni a teendőket. Alapvetően a testület elhatározta, hogy a két lépcső eltűntetésével a járdát és a szegélyt megújítja. Az első lépcső esetében megköszöni a tulajdonos felajánlását a lépcső elbontására. A másik lépcsővel kapcsolatosan statikus bevonására van szükség. Ha megoldható, akkor a testület ragaszkodik a lépcső befordításához, ha nem, akkor elfogadja, hogy ott egy lépcső megmarad.

 

Folly Péter képviselő javasolja, hogy a tulajdonos hozza a szakértőt, ne a testület tegye ezt meg. Nehezen tudja elképzelni, hogy a lépcső nem kerülhet be.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság a járda megújítását 2014. évre javasolja áttenni. Erről kéri a testület véleményét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslata három pontból áll. Azért vette külön, mert szeretnénk, ha 2013-ban megvalósulna egy része. Ez volt az alapjavaslat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 11.27 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Polgármester úr három pontos javaslatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

774/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz és szegély megújításáról az alábbiak szerint határoz:

 1. az első lépcső esetében megköszöni a tulajdonos felajánlását a lépcső elbontására.
 2. a másik lépcsővel kapcsolatosan statikus bevonását látja szükségesnek azzal, ha műszakilag kivitelezhető a lépcső befordítását kéri. Az esetben, amennyiben ennek műszaki szempontból akadálya van, egy lépcső jelenlegi helyén való maradását tudomásul veszi.

 

Határidő: 1. pont esetében azonnal

 1. pont esetében 2013. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki azt javasolja, hogy 2014. tavaszán kerüljön sor a felújításra, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

775/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz és szegély megújítására 2014. tavaszán kerüljön sor.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki azt támogatja, hogy még 2013-ban legyen a járda felújítva, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

776/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz és szegély még 2013. évben fel legyen újítva.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy az ajánlatok közül a Pénzügyi bizottság Fedő Róbert helyi vállalkozó ajánlatát támogatta, mivel az ő ajánlata volt a legolcsóbb.

 

Forintos Ervin képviselő kiegészítésként elmondja, hogy oda kell figyelni a minimális járdaszélesség betartására.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a szegély kijjebb helyezésével a megfelelő szélesség tartható akkor is, ha a lépcső megmarad a jelenlegi formában. Kérdezi, hogy mennyi a legkisebb járdaszélesség a jogszabályok szerint.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy az OTÉK szerint 1,5 méter, kivételt képeznek a régóta fennálló járdák. Az úttestbe nem vihető be a járda.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy 70-80 cm-es járda alakítható ott ki. Kéri, hogy aki Fedő Róbert 833.150 Ft-os bruttó ajánlatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

777/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz és szegély felújítására Fedő Róbert vállalkozó 833.150 Ft-os bruttó ajánlatát elfogadja, a munka megrendelésére és a fenti tartalmú vállalkozói szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 11.31 órakor érkezett vissza a  Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

 1. 11. Napirendi pont

Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Klastrom út aszfaltozására a 2014. évi költségvetésben biztosítson fedezetet.

A bizottság a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról szóló tájékozatót nem fogadja el, javasolja további vizsgálat indítását az alábbi szempontok szerint:

-       Az árajánlatokat a Hivatalnak kellett volna bekérnie, miért Molnár Zsolt tette ezt meg.

-       Miért nem történt a Hivatal részéről munkaterület átadás-átvétel.

-       Molnár Zsolt levelében szereplő ősz ember kérését a VN. KFT. kátyúzás címén megoldotta, ennek kivizsgálását is kéri a bizottság.

-       A Hivatal minden esetben köteles felhívni a képviselők figyelmét a vonatkozó jogszabályokra.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról szóló tájékoztatót.

Kérdezi Folly Péter képviselőt, hogy amit pluszban leaszfaltozott a Kft., arra véleménye szerint szükség volt-e.

 

Folly Péter képviselő megerősíti, hogy az utat szükséges volt felújítani. Meg kell vizsgálni, hogy volt-e jogköre saját hatáskörben megoldani a munkát a Kft-nek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy írásban az ülést követő 15 napon belül a testület részére a választ megküldi. Ha igénylik, akkor az ülés végére megadja az adatokat.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a napirend felfüggesztését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

778/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felfüggesztéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató című napirend tárgyalását felfüggeszti. A napirend további tárgyalására az ülés végén tér vissza. Felkéri a Jegyzőt, hogy addig vizsgálja meg, hogy a VN. Kft-nek volt-e jogköre saját hatáskörben megoldani a plusz igényként jelentkező aszfaltozást.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester

11.34 órakor az ülés vezetését visszaveszi.

 1. 12. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított, 4/2012. (III.09.) költségvetési rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági ajánlások alapján el tudja fogadni a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

779/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított, 4/2012. (III.09.) költségvetési rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 13. Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Intézményvezetők

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági ajánlások alapján el tudja fogadni a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

38/2013. (XI.13.) önkormányzati

rendelete

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 1. 14. Napirendi pont

A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását nem javasolja.

A Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy a Közműfejlesztési Alap létrehozásának rendeleti kereteit alakítsa ki.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a Humán bizottság javaslatához kapcsolódóan elmondja, hogy az előterjesztések nagy száma miatt az ülés napirendjét fontossági sorrend szerint szelektáltuk, most nem tárgyalja a testület. A közműfejlesztési alapra vonatkozó rendelet tervezet elkészült, kiküldése megtörtént.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közműfejlesztési alap létrehozásának szándékát nem biztos, hogy befolyásolja az adócsökkentésre vonatkozó eltérő bizottsági vélemény.

 

Folly Péter képviselő 11.39 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a Humán bizottság javaslata arra irányult, hogy az adómérték változatlanul hagyása esetén a plusz adóbevétel a közmű alapba elhelyezhető lenne.  Az önkormányzat valamivel most jobb helyzetben van, mint amikor az adóemelést megszavazta, de nem biztos, hogy rögtön ilyen „húzd meg, ereszd meg játékot” kellene játszani. Nem javasolja az évenkénti változtatásokat, mivel a bevételek alakulása nem látható előre. Bátran mondja, hogy az 50 forintos építményadó emelés egy átlag lakás költségeit figyelembe véve Badacsonytomaj lakosai közül nagyon keveseket érint oly módon, hogy a megélhetésében fennakadást okozna. Akiket viszont igen, annak minden további nélkül támogatást tudunk adni, hogy a megélhetése ne legyen veszélyben.

 

Orbán Péter alpolgármester nem érti a Humán bizottság javaslatát, miszerint maradjon változatlanul az adómérték. Az előző testületi ülésen a testület hozott egy határozatot az adó csökkentésére. Azzal kapcsolatosan, hogy kit hogyan érint az adóemelés, elmondja, hogy nagyon sok nyugdíjas maradt egyedül, sokak megélhetése nehézségekbe ütközik. Nemcsak a lakást, hanem a garázsokat is érinti az adóemelés. Nem támogatja, hogy az idős embereket segély kérésére kényszerítse a testület.  Nem érti a javaslatot, hiszen a testület meghozta a határozatot az adó csökkentésére.

 

Folly Péter képviselő 11.41 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkor többségi akarattal az adó mértékének csökkentésére született döntés, a rákövetkező ülésen kerül sor a rendelet elfogadására. Most az a helyzet állhat elő, hogy a határozatot nem tudjuk rendeletté emelni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az előző testületi ülésen az adók felülvizsgálata során az a döntés született, hogy az építményadó mértéke változzon. Ez rendeleti hatáskör, most került rendeleti formában előkészítésre.  A döntés a rendelet tervezet elfogadásával válik véglegessé. A stabilitási törvény kimondja, hogy az adórendeletek módosítását a tárgyévet megelőzően minimum 30 nappal meg kell tenni adóemelés esetében, de csökkentést az adott évben is végre lehet hajtani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e olyan helyzetben a testület, hogy a múlt havi döntésétől visszalépjen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy minden döntést meg lehet változtatni, de a rendelet tervezet a testület előző döntése alapján készült el.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot az adó csökkentésére.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Humán bizottság a helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását nem javasolta, az adómértéket a jelenlegi szinten javasolta helybenhagyni.

 

Krisztin N. László polgármester 3 részre bontaná a dolgot. Az egyik a közműalap kérdésköre. A Jegyző úr elmondta, hogy a korábbi döntésnek megfelelően elkészítette a rendelet tervezetet, de anyagtorlódás miatt nem került a testület elé. A közműfejlesztési alapról egyik esetben sem kell lemondani. A Humán bizottság ülésén markánsan megfogalmazódott, hogy a közműfejlesztési alapba kerülő összegek nagysága indokolja a bizottság döntését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság ülésén elhangzott javaslat alapvető célja volt, hogy az adómérték változatlanul hagyása esetén keletkező 16 millió forinttal töltsük fel az alapot. Az utak rossz állapotban vannak, nincsenek normális ivóvízvezetékek a hegyen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a közműfejlesztési alapot ebben a formában nem szavaztatná, arról, hogy miből és milyen összeg kerül bele, a rendelet elfogadása során lehet tárgyalni.  A Humán Bizottság módosító indítványát teszi fel szavazásra, miszerint a testület korábbi döntésének revideálását javasolják. Ne legyen adócsökkentés, a testület tartsa meg a 2013. évi adómértéket a helyi lakosok és a nyaralóingatlanok esetében is. Ez azt jelentené, hogy a korábbi határozatot vissza kell vonni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

780/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletét nem módosítja, ezt alátámasztandó, hogy a 714/2013. (X.10.) és 715/2013. (X.10.) számú önkormányzati határozatokat visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 15. Napirendi pont

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a változtatásnak az a lényege, hogy 2014. január 1-től minden idelátogató vendégnek, aki legalább 3 napot tölt itt, lehetősége lesz a Badacsony kártya kiváltására függetlenül attól, hogy a szállásadó tagja-e a Céh Turisztikai Egyesületnek. 2014. január 1-től életbe lépnek az idegenforgalom fejlesztésére, támogatására vonatkozó rendelkezések is. A lakosság a rendeletről a Badacsony újságban is részletes tájékoztatást fog kapni.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2014. január 1-től vissza lehessen igényelni a befizetett idegenforgalmi adót a rendeletben foglaltak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

781/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi adó visszaigénylése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2014. január 1-jétől a befizetett idegenforgalmi adó visszaigényelhető, a rendeletben foglaltak szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a témát két részletben fogja szavaztatni. Egyik része a kártya kiváltására vonatkozó változtatás, a másik pedig az idegenforgalmi adó visszaigénylésének témája. Kéri, hogy aki az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

39/2013. (XI.13.) önkormányzati

rendelete

az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról,

a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló

13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 16. Napirendi pont

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága - mivel a családdal nem történt előzetes egyeztetés és a hagyatéki eljárás sem fejeződött be - nem támogatja az előterjesztés mellékletében foglaltakat.

Felhívja a Képviselő-testület figyelmét a Humán bizottság ebben a témában hozott 57/2013.(II.06.) számú határozatára, miszerint a Humán Ügyek Bizottsága a Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására tárgyú előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzügyi bizottság javaslata szerint, az alábbi módosításokkal:

-       A közterületek elnevezését megelőzően a lakosság véleményét ki kell kérni.

-     Udvardi Erzsébet festőművészről egy közterületet vagy épületet nevezzen el az önkormányzat.

A bizottság javasolja, hogy december 27-én – Udvardi Erzsébet születésnapja alkalmából – egy méltó megemlékezésre kerüljön sor, Földi atyával és Tóth Mariannal egyeztetve. A megemlékezés szervezésére Fodor József igazgató kapjon megbízást.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Udvardi Erzsébet festőművész emlékének ápolása érdekében a fejlesztési tartalék terhére biztosítson 5 millió forint támogatást a Szent István kápolna építési munkáinak megkezdésére, a Badacsonytomaji Egyházközség részére.

Krisztin N. László polgármester mint a téma egyik előterjesztője elmondja, hogy a melléklet 2. pontjában található felsorolást ötletként, javaslatként kell értelmezni. Lényegesnek tartja Udvardi Erzsébet emlékének ápolását, melyben eddig jelentős előrelépés nem történt, kivéve talán a Szent István kápolna ügyét. Kérdezi, hogy az egyházi pályázattal mi a helyzet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Földi atya úgy tájékoztatta, hogy a püspök úr nem támogatja a pályázat benyújtását.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy kifejezetten egyházaknak 100 %-os támogatottsággal került kiírásra a pályázat, 40 millió forint elnyerésére. Egyenlőre a testület hozzájárulása nélkül felajánlotta a pályázat elkészítéséhez a Hivatal segítségét, Földi atya pedig vállalta a püspök úr hozzájáruló nyilatkozatának beszerzését. Azt javasolta volna, hogy az önkormányzat 5 millió forinttal támogassa a munkák megkezdését azzal, hogy sikeres pályázat esetén ezt visszatérítendő támogatásnak tekintsék. Kérdezi, hogy kinek van javaslata.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja megkeresni az örökösöket, hogy ki fogja kezelni a hagyatékot és mi az elképzelésük vele. A közterület vagy épület elnevezéssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a méltó helyszínt meg kell találni, ehhez nem szükséges mindenáron határidőt meghatározni és betartani. Javasolja a kápolna megépítésétől függővé tenni, melyhez tavaly már a tiszteletdíját átutalta.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy a közterület elnevezés vonatkozásában a családdal egyeztetni kell, de nem szeretné úgy érezni, hogy rosszat tett azzal, hogy a Képviselő-testület figyelmét felhívták arra, hogy egy éve lassan nem történt előrelépés. Rajzó Ildikó képviselő ott volt a Szent István kápolna ügyében tartott megbeszéléseken. A munka megkezdődhetne, a tervező szerint ebben az évben még sok mindent meg lehetne csinálni. A kápolna építése 20-25 millió forintba kerülne. Azt ígérték, hogy közmunkával – tereprendezés, bozótirtás, hasonlók - az önkormányzat hozzájárul a beruházás megvalósításához. A testület előtt lévő javaslat arról szól, hogy anyagilag is támogassuk a programot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a közterületek elnevezésének folyamatát az 5/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet szabályozza. Végső döntést ma nem lehet hozni, a közterülettel érintett területen élőket meg kell kérdezni. A 2. javaslat szerint egy útszakasz nem nevezhető el külön, a teljes út Római útként szerepel. Csak az első javaslat működhetne.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy miért nem támogatta a pályázatot a püspök úr.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a püspök úr azt szeretné, ha havária helyzetekre lenne az összeg felhasználva, beázott, felújításra szoruló templomokra.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további észrevétel nincs. A javaslat két részét külön teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a családdal a közterület elnevezés vonatkozásában egyeztetni kell, majd ennek megfelelően, a rendeletben foglaltak szerint lépjünk előre, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

782/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Udvari Erzsébet művésznő örököseivel és a hagyaték kezelőjével a közterület elnevezés vonatkozásában egyeztetést kell lefolytatni és beleegyezésük esetén az önkormányzat 5/2003.(II.13.) rendeletében meghatározottak szerint eljárva Udvardi Erzsébet emlékére a közterület elnevezésére vonatkozó eljárást lefolytatja és azt követően hoz döntést az ügyben.

 

Határidő: azonnal, egyebekben hagyatéki eljárástól függően folyamatos

Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a jelzett hír ellenére is egyetért azzal, hogy az önkormányzat 5 millió forinttal támogassa a Szent István kápolna munkálatainak megkezdését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

783/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 millió forinttal támogatja a Szent István kápolna munkálatainak megkezdését. A támogatás összegét a 2013. évi költségvetés fejlesztési alap terhére biztosítja.

A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy akkor támogatjuk, ha a megvalósulás valóban létrejön.

 

Krisztin N. László polgármester akkor javasolja átutalni a pénzt, ha arra ténylegesen szükség lesz, nem pedig holnap. Tudomása szerint eddig 5 millió forint adomány gyűlt össze. Amennyiben az egyházközség megkezdi a beruházást, kéri, hogy Földi atya jelezze, hogy mikor fogyott el az adomány, akkor számíthat az önkormányzattól az 5 millió forint támogatásra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a beruházás tényleges megkezdésével egy időben kerüljön folyósításra az összeg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Jegyző úr javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

784/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 millió forint önkormányzati támogatást biztosít Szent István kápolna felújítása céljából kizárólagosan akkor, ha a beruházás ténylegesen megkezdődik. A munkálatok megkezdésével egyidejűleg elrendeli az összeg átutalását támogatási szerződés szerint.

Határidő: azonnal, egyebekben a beruházás megkezdése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy Badacsonyörsön további életveszélyes fák vannak, a balesetveszélyes ágakat a VN. Kft. mielőbb vágja le. Kéri, hogy erről a Lejárt határidejű döntések között a testület foglaljon állást.

 

Krisztin N. László polgármester 12.08 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 13.00 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Hiányzik Forintos Ervin képviselő.

 

 

 1. 17. Napirendi pont

A Keresztury-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítás újratárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye dolgozza ki az együttműködés feltételeit a Collegium Fenno Ugricummal és készítsen előterjesztést a klub formában való együttműködés érdekében.

-       a Nemzetek Háza-CFU  kerüljön megkeresésre annak érdekében, hogy a badacsonytomaji kulturális életet tudnák-e támogatni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, mivel az első körben csupán pénzügyi kérdés volt. A Nemzetek házának tartozása van illetve szóba került a szerződés felmondása. A Professzor úr által írt levelet a képviselők megkapták. A Pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy a Kulturális Intézményünk kapja meg a Keresztury-házat üzemeltetésre, együttműködve a CFU-val annak érdekében, hogy ne veszítse el a település a szervezet munkáját. A Vagyonrendelet értelmében ingyenesen megkaphatja az Intézmény az épületet, de harmadik személynek nem adhatja bérbe.  Kettőjük között köthető egy együttműködési megállapodás egymás kölcsönös segítésére, ezzel párhuzamosan pedig a Nemzetek Háza is segíteni fogja a település kulturális életét egy meghatározott összeg erejéig.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a további együttműködés kérdésében tárgyalási alapot képez az elmaradt bérleti díj kifizetése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Pusztai professzor úr leírta, hogy erre pillanatnyilag nem képes. A tartozás abból adódik, hogy a felek másként értelmezték a szerződés lejártának idejét, ebben kér méltányosságot.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy együttműködés esetében milyen működtetési költségek várhatók, ezek hogyan jelennek meg a Kulturális Intézmény költségvetésében. Javasolja átgondolni, hogy milyen rendezvényeket lehetne a Keresztúry - házba áthelyezni az épület használata esetén. A kötelezettségvállalás éves hatását vizsgálni kell, ehhez jó lenne az adatokat látni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az lenne a legtisztább megoldás, ha Fodor úr tovább adhatná bérbe a Nemzetek Házának az épületet, de ezt a vagyonrendelet tiltja.  A Pénzügyi bizottság javasolta megkeresni a Nemzetek Házát, hogy a helyi kultúrát tudná-e támogatni egy meghatározott összeggel. A megkeresés megtörtént, úgy nyilatkoztak, hogy igen.  Ha a testület a korábbi döntését kívánja végrehajtani, akkor a Pusztai professzor úr méltányosságból kéri megengedni, hogy 2-3 hónapig ne kelljen bérleti díjat fizetnie. Ezen idő alatt kipakol az épületből. A 100 eFt-os rezsin túl bérleti díjat nem tud fizetni. Személy szerint továbbra is azt képviseli, hogy az intézmény a település kulturális életéhez hozzá tud járulni. Rajzó Ildikó képviselő módosító indítványát nem teszi fel szavazásra, mert az az alap helyzet. Módosító javaslatként a Pénzügyi bizottság javaslata értelmezhető. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

785/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A Keresztury-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítás újratárgyalása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét, hogy dolgozza ki az együttműködés feltételeit a Collegium Fenno Ugricummal és készítsen előterjesztést a klub formában való együttműködés érdekében.
 2. 2. felkéri Nemzetek Háza-CFU szervezetet, hogy a badacsonytomaji kulturális életet évente meghatározott összeggel támogassa lehetőségei szerint.

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató

 

 1. 18. Napirendi pont

Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztató elfogadását, a meglévő testvérvárosi kapcsolatok fenntartását. A bizottság javasolja hasonló adottságú, közelben található településsel – pld. Lendva -  újabb testvérvárosi kapcsolat kialakítását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. A Humán bizottság határozati javaslatában foglaltakat külön-külön teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadja, és egyetért azzal, hogy a testvérvárosi kapcsolatrendszer a 2013. évinek megfelelően legyen megszervezve, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

786/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata a 712/2013. (X.10.) határozat alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadja. Egyetért azzal, hogy a testvérvárosi kapcsolatrendszer a 2013. évinek megfelelően legyen megszervezve.

 

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy keressünk további testvérvárosi kapcsolatokat hasonló adottságokkal rendelkező településekkel, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

787/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

További testvérvárosi kapcsolatok keresése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hasonló adottságokkal rendelkező településekkel további testvérvárosi kapcsolatok kereséséről, kezdeményezéséről dönt.

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Napirendi pont

Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Baranyai Zoltánné igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közoktatási Intézményi Tanácsba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 73. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

 1. 1. Tatay Sándor Intézményi Tanács tagjai közé Forintos Ervin képviselőt,
 2. 2. Szín-Vonal Intézményi Tanács tagjai közé Forintos Ervin képviselőt delegálja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

788/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Közoktatási Intézményi Tanácsba tag delegálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási Intézményi Tanácsba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 73. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

 1. 1. Tatay Sándor Intézményi Tanács tagjai közé Forintos Ervin képviselőt,
 2. Szín-Vonal Intézményi Tanács tagjai közé Forintos Ervin képviselőt delegálja.

 

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Forintos Ervin képviselő elfogadja-e a jelölést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen.

 1. 20. Napirendi pont

Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse  a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonyi Média Etikai Kódexében a következő változtatásokat javasolja:

-        Mindenütt a következő formában szerepeljen a megnevezés: „Badacsony” Újság

-        Az I./3. pont maradjon változatlanul, a bizottság az évente történő felülvizsgálatot támogatja.

-        A bizottság az I/10. pont kivételét javasolja, mivel az a választási törvényben szabályozva van. – „Politikai hirdetésre kizárólagosan a kampányidőszakban van lehetőség. A kampányidőszakot a hatályos jogszabályok határozzák meg.”

-        II/1. pont változtatását javasolja a bizottság oly módon, hogy a Képviselő-testületi ülésről készített televíziós felvételt a Badacsony TV-ben az ülést követő legközelebbi adásnapon kell leadni.

-        Bizottsága az AD-Hoc bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexéről szóló tájékoztatót a korábbi határozatban foglalt módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy jól értelmezi-e, hogy visszatérne az a helyzet, hogy a mindenkori polgármester a felelős kiadó.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy így van. Jelzi, hogy a honlap megújulásáról nem volt szó, de ennek a munkának az előkészítése is folyamatban van. Faragó úrral december második felére beszélték meg a következő találkozót, addigra a kívánság listát összegezni fogja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a munka viszonylag a háttérben zajlik, neki is kevés ismerete van. Az ötletpályázatot Faragó György nyerte el. Tudomása szerint ha a munkában eléri azt a pontot, amit a testület kíván, onnantól kezdve a Hoffer Péter úr fogja az üzemeltetést végezni, mint eddig is tette.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy ez is egy kérdés még.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez fontos kérdés, Hoffer Péterrel ez szerződésmódosítást is igényelne.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy Faragó úrral tartott megbeszélésen sokan részt vettek. Badacsonytomajon jelenleg négy honlap működik, ezeknek az admin oldalát kezelő személyek is meghívást kaptak. Ott volt a Tourinform Irodából két fő, Hoffer Péter rendszergazda, Fodor József igazgató, a könyvtáros többek között. A megjelenési formát egységesíteni szeretnék, a feladatokat decemberre összegezni fogják, mert csak a követelmények ismeretében tudja kialakítani Faragó úr a belső felépítését a honlapnak. Arról volt szó, hogy Hoffer Péter lesz az üzemeltető, illetve a tartalmak feltöltését minden szervezet maga végzi. A kezdeti időszakban, amikor a problémák megmutatkoznak, javasolja Faragó úr megbízását, hogy az átmenet zökkenőmentes legyen. Egy fél éves időszak elegendő lehet az új rendszer feltöltéséhez.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy tehát Faragó úr a szellemi termékét át fogja adni az önkormányzatnak.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy igen, így van. Viszont fél évre javasolja a segítségét kérni, ez valószínűleg ingyen nem kívánható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Hoffer úrral volt egy pályázat, nem ment volna bele egy újabb procedúrába.

 

Bolla József elmondja, hogy a közmeghallgatáson Rajzó Ildikó képviselőtől értesült arról, hogy ad-hoc bizottság állítja össze az etikai kódexet. A napirendeket átnézve tapasztalta, hogy a honlapra ugyanazok az etikai megoldások vonatkoznak, mint az újságra, értelemszerűen az olvasói levelek kivételével. A záró rendelkezéseknél szintén meg van említve, hogy az olvasói levelekre az előírások nem vonatkoznak. Nem érti, hogy ez mit jelent. Jónak tartja az etikai kódexben megfogalmazott gondolatokat, de miért képeznek kivételt ez alól a honlapon az olvasói levelek. Kérdezi, hogy ezt figyelembe véve ismét elkezdődhet a régi mocskolódás. Ezt senki nem szeretné.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy más szabályok vonatkoznak a két médiumra, erre a Jegyző úr hívta fel a figyelmet.  A 16-os pontot célozza meg, nem pedig azt, hogy az legyen, ami korábban volt.

 

Bolla József kérdezi, hogy eszerint nem kerülhet vissza a fórum rovat, nem ez a szándék.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy nem ez.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy „kivéve az olvasói levelek” azért szerepel, mert a testület arról döntött, hogy a jövőben nem lesz fórum. Ez a szabályozás nem volt értelmezhető a honlapra, de a többi igen.  A kiírást elnyerő pályázó egyszeri feladatot nyert el. Feladata a honlap szerkezeti összeállítása.  Most az általa elkészített honlap testre szabása folyik. Az üzemeltetés nem a nyertes feladata.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság által megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

789/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az Ad-Hoc Bizottság munkájáról és a Badacsonyi Média Etikai Kódexről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Média Etikai Kódexét a következő módosításokkal elfogadja.

 1. Mindenütt a következő formában szerepeljen a megnevezés: „Badacsony” Újság
 2. Az I./3. pont maradjon változatlanul, az évente történő felülvizsgálat történjen meg.
 3. Az I/10. pont kerüljön kivételre, mivel az a választási törvényben szabályozva van. – „Politikai hirdetésre kizárólagosan a kampányidőszakban van lehetőség. A kampányidőszakot a hatályos jogszabályok határozzák meg.”
 4. II/1. pont írja elő, hogy a Képviselő-testületi ülésről készített televíziós felvételt a Badacsony TV-ben az ülést követő legközelebbi adásnapon kell leadni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a döntés a Képviselő-testület 364/2013. (IV.11.) számú, a Képviselő-testületi ülések televíziós közvetítésének megszűntetéséről szóló határozatának visszavonását igényli. Kéri, hogy aki a határozat visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

790/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

364/2013. (IV.11.) Képviselő-testületi határozat visszavonása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 364/2013. (IV.11.) számú, a Képviselő-testületi ülések televíziós közvetítésének megszűntetéséről szóló határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy volt egy javaslata a fél éves átfutási időre vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ehhez a januári vagy a decemberi ülésen tudunk forrást rendelni, ezért most nem szavaztatja. Elmondja, hogy temetésre kell mennie, ezért felkéri Orbán Péter alpolgármester, hogy távollétében vezesse a képviselő-testületi ülést.

 

Krisztin N. László polgármester 13.21 órakor távozik a  Képviselő-testület üléséről.

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

 1. 21. Napirendi pont

Orvosi rendelő szociális helyiség kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert, hogy az orvosi rendelőnél kialakítandó új szociális helyiség kialakításához szükséges munkát bruttó 245.000 Ft összegben, a beérkezett árajánlat alapján rendelje meg.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a munkához szükséges fedezeti forrást a 2013. évi költségvetésben szereplő Fejlesztési Alap terhére biztosítsa.

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a témát a Humán bizottság a lejárt határidejű döntések között tárgyalta. Ismerteti a határozati javaslatot, miszerint a bizottság a szociális helyiség kialakításával kapcsolatosan mielőbbi egyeztetést javasol a doktor urakkal és a felújításba a VN. Kft. bevonását javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az egyeztetésbe eddig nem lettek bevonva az orvosok.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a bizottság tagjaiban is ez a kérdés merült fel.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy egy helyszíni bejárást tartott a műszaki osztály, ahol a doktor úr mellett dolgozó asszisztens volt jelen. Előtte Scheller doktor úrral beszélt arról, hogy más megoldás nincs, mint az ablak helyett ajtó legyen beépítve, abban a helyiségben mást nem lehet csinálni.  Illetve a hátsó bejárónál a jobb oldali fal fel van vizesedve, ott szárító vakolatot kell feltenni. A hátsó részen, a virágágyás mellett meg kell akadályozni a beázást.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy a túlsó vizesblokknak nincs értelme. Egyeztetni kell, hogy mit szeretnének az ott dolgozók kialakítani.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy függetlenül attól, hogy a vállalkozó milyen szöveget írt, szociális helyiségről lenne szó.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy korábban felvetette, hogy a bejárati ajtó rossz állapotban van. Vagyonvédelmi szempontból is fontos lenne a felújítása. A betegváró felé lévő ajtók hangszigetelése is fontos. Tisztában van azzal, hogy minden pénzbe kerül, de ezeket a napi problémát okozó gondokat meg kell oldani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a bizottság határozata szerint a szociális helyiség kialakítására kellett árajánlatokat kérnie, ezért nem szerepel más az árajánlatban.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy nem emlékszik arra a kérésre, hogy a zuhanyzó helyén legyen a szociális helyiség.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a szárító helyiséget csupán raktározásra használják.  Az itt lévő ablak helyére javasolta az ajtó beépítését, melyet Scheller doktor úrral egyeztetett. A zuhanyzó létét jogszabály írja elő.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja az egyeztetés ismételt lefolytatását.

 

Horváth Márta osztályvezető kérdezi, hogy milyen szempontból és mit egyeztessen. Határozza meg a testület, hogy mire kérjen árajánlatot.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért Rajzó Ildikó képviselő javaslatával arra vonatkozóan, hogy történjen egyeztetés a doktor urakkal és ez alapján kérjen be a műszaki osztály árajánlatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

791/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Orvosi rendelő szociális helyiség kialakítása, árajánlat ismételt bekérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy folytasson újabb egyeztető megbeszéléseket az orvosi rendelőben kialakítandó új szociális helyiségről és egyéb elengedhetetlen felújításokról a doktor urakkal és kérjen be a módosított műszaki tartalom szerinti újabb árajánlatokat.

A testület a kivitelezéshez (felújításhoz) szükséges fedezeti forrást a 2013. évi költségvetésben szereplő fejlesztési alap terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2013. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 1. 22. Napirendi pont

A Kisörshegyi Viziközműről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

- kizárólag a műszaki kivizsgálás, javítás önkormányzatra – tulajdoni hányada arányában - eső része kerüljön kifizetésre,

-   amíg nincs megvizsgálva, hogy az ivóvízvezeték hálózaton milyen bekötések vannak, addig ne hozzon a napirendi ponttal kapcsolatban további döntést a testület.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri hogy aki azt el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

792/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

A Kisörshegyi Viziközműről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kisörshegyi Viziközművel kapcsolatos műszaki kivizsgálás, javítás költségeiből kizárólag az önkormányzatra – tulajdoni hányada arányában – eső rész kerüljön kifizetésre. Amíg nincs megvizsgálva, hogy az ivóvízvezeték hálózaton milyen bekötések vannak, addig a testület további döntést nem hoz.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2013.december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 23. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, felkéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő Szervezet egyházi támogatásokra vonatkozó pályázati felhívásáról értesíteni a református egyház képviselőjét is.

A pályázatokról szóló tájékoztatás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztatót.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy több határozati javaslat is volt. Kéri ezeket is ismertetni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy azok hatályukat vesztették. Be kellett volna adni a pályázatokat, ehhez rendkívüli ülést kellett volna összehívni. Ismerteti, a Pénzügyi bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a nagyobb méretű műfüves focipálya megvalósítására pályázat benyújtását. A bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kisebb méretű pályára (14 x 26 m.) nyújtson be pályázatot. Nem javasolja a nagyobb méretű műfüves focipálya megvalósítására pályázat benyújtását sem az MLSZ Országos Pályaépítési Program IV. üteme keretében, tekintettel a magas önrészre.

Kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. A két bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azokat el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

793/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő Szervezet egyházi támogatásokra vonatkozó pályázati felhívásáról a református egyház képviselője kapjon értesítést.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2013. november 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 1. 24. Napirendi pont

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne kerüljön sor az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sára Gergely Áron kérelmére az 1315 hrsz-ú, 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész az Önkormányzat által felkért, független értékbecslő véleményének figyelembe vételével kerüljön értékesítésre.

Javasolja a Képviselő-testületnek a Vagyonrendelet átdolgozását, mely szerint, ha az Önkormányzathoz megkeresés érkezik önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására, akkor az Önkormányzat által felkért, független értékbecslő véleménye legyen az irányadó, amelyet az ügyfél fizet.

Elmondja, hogy úgy emlékszik, hogy a bizottság nem javasolta az eladást, a gépelésbe még egy nem szó belekerült.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy megnézte a helyszínt. Minden be van kerítve, valaki használja az ingatlanrészt, így előbb-utóbb megszerezheti a tulajdonjogot is.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy osztatlan közös tulajdonról van szó, melynek 2/24-ed része az önkormányzaté.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mivel a terület be van kerítve, elbirtoklás lehetséges-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy osztatlan közös tulajdonban nincs elbirtoklás.

 

Folly Péter képviselő úgy emlékszik, hogy a bizottság támogatta az eladást. A Polgármester úr ezzel kapcsolatosan megjegyezte, hogy ha valaki az önkormányzat tulajdonát akarja megvásárolni, akkor az értékbecslést ő fizesse. Ezt a vagyonrendeleten át kell vezetni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy az ingatlanrészt az önkormányzat ne értékesítse, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

794/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja értékesíteni az 1315. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészét. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2013. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javasolta a Vagyonrendelet átdolgozását oly módon, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásakor az önkormányzat rendelje meg az értékbecslést, de a vevő fizesse ki az értékbecslőt.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

795/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Vagyonrendelet átdolgozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás Jegyzőt Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének átdolgozására oly módon, hogy ha az Önkormányzathoz megkeresés érkezik önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására, akkor az Önkormányzat által felkért, független értékbecslő véleménye legyen az irányadó, amelyet az ügyfél fizet.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 1. 25. Napirendi pont

Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, felkéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a badacsonyörsi stranddal kapcsolatos tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy a csatornázás ügyében megkezdett tárgyalásokat a jövőben ő folytassa tovább.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyörsi strand ügyében forduljon a vagyonkezelő szervezethez.

Kerüljenek megkeresésre az országgyűlési képviselők, továbbá fel kell venni a kapcsolatot az SCD ügyben érintett önkormányzatokkal.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mire gondolt a Pénzügyi bizottság.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Megyei Közgyűlés átadta a Vagyonkezelőnek ezt a kérdést, ezért a bizottság javasolta megkeresni a Vagyonkezelőt abból a célból, hogy az SCD nem hajtotta végre a vállalt beruházásokat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a testület erre vonatkozóan már fél éve hozott határozatot. A Vagyonkezelőhöz is fordultunk, azt mondták, hogy visszatérünk majd rá.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Megyei Közgyűlésnek elküldtük a határozatot, de visszaírták, hogy nem illetékesek. A korábbi határozat lejárt, javasolja még egyszer megkeresni a Vagyonkezelőt.  Javasolja megkeresni a környező érintett településeket is - ahol az SCD szintén nem hajtotta végre a beruházásokat - annak érdekében, hogy közösen próbáljunk fellépni.

 

Forintos Ervin képviselő 13.40 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy már ez is határozati javaslat volt. Javasolja a korábbi határozatok határidejét december 15-re módosítani folyamatos megfogalmazásról. Nem tartja jónak, hogy minden határozat határideje folyamatos.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint az a probléma, hogy Magyarországon a törvények jelentős részét nem tartják be.

 

Orbán Péter alpolgármester Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a vonatkozó határozatok határidejének december 15-re történő módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Forintos Ervin képviselő jelzi, hogy nem fog szavazni, mivel a napirend tárgyalásán nem volt jelen.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

796/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyörsi strand – a testület keresse meg a vagyonkezelő szervezetet, valamint kerüljenek megkeresésre az országgyűlési képviselők, továbbá fel kell venni a kapcsolatot az SCD ügyben érintett önkormányzatokkal – tárgyában elfogadott 2013. évi határozatok végrehajtási határidejét december 15-re módosítja.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 2013. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a meghívó szerinti 29., 30. és 31.és 32. napirendi pontok előrehozatalát, mivel Heinrich István még nem érkezett meg, és a következő napirend tárgyalása során fontos lenne a jelenléte.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

797/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 29. napirend „Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről”, a 30. napirend „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” és a sürgősségi indítványok, a 31. napirend „Kötelező felvétel biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete” és a 32. napirend „Tapolca környéki Társulási megállapodás módosítása” előrehozataláról dönt, azt a következőkben tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 26. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

798/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 27. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Polgármester úr távollétében a napirend nem tárgyalható, a kérdéseiket a testületi tagok nem tudják feltenni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a Polgármester úr a következő ülésen ismételten adjon tájékoztatást a testület részére.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

799/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy távolléte miatt a következő ülésen ismét terjessze a testület elé az októberi és novemberi ülés között eltelt időszak fontos eseményeiről szóló tájékoztatóját.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 28. Napirendi pont

Kötelező  felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 50. §. (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogassa a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – 2014/2015. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Salföld települések teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.

A bizottság javasolja megfontolni Ábrahámhegy és Káptalantóti esetében a körzethatár módosítás lehetőségét.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy  kérdés, hozzászólás van-e.

 

Folly Péter képviselő kérdezi a Jegyző urat, hogy az előző években is így voltak-e az iskolai körzethatárok. Történt-e előzetes konzultáció. Véleménye szerint nem túl előnyös számunkra ez a körzethatár megállapodás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a jogszabályi rendelkezés 2013-ban lépett életbe, a következő tanévre vonatkozik a tervezet. A KLIK tette a javaslatot oly módon, hogy megvizsgálták, hogy a fenntartásukban lévő iskolákból hány gyerek jár ide.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Humán bizottság által tett javaslatot elfogadja,

kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

800/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Kötelező  felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 50. §. (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – 2014/2015. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Salföld települések teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.

Javasolja megfontolni Ábrahámhegy és Káptalantóti esetében a körzethatár módosítás lehetőségét.

 

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 29. Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az előterjesztés mellékletét képező, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, a Társulási Megállapodás 6-7. mellékleteinek módosítására vonatkozó határozatát az abban foglalt tartalommal elfogadásra javasolja, a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca és Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, Társulási Megállapodás 6-7. mellékletének módosítására vonatkozó határozatát fogadja el, a Társulási Megállapodás módosítását hagyja jóvá, továbbá hatalmazza fel a polgármestert a Belügyminisztérium felé címzett levél aláírására.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A két bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki  azokat el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

801/2013.(XI.12.) határozat

Társulási Megállapodás módosítása

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, a Társulási Megállapodás 6-7. mellékleteinek módosítására vonatkozó határozatát az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a révfülöpi székhelyű Szociális Szolgálat ellátási területébe tartozó társulási tag települések, nevezetesen Balatonhenye, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Szentbékkálla közigazgatási területén 2014. január 1. napjától a kötelező önkormányzati feladatkörbe tartozó családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás alapszolgáltatásokat a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában álló Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat lássa el a Társulási Megállapodásban, valamint a mindenkori éves költségvetési határozatban meghatározott feltételek mellett.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz is, hogy a révfülöpi Szociális Szolgálat költségvetési intézmény figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §. (2) (3) bekezdéseiben foglaltakra – egyesítéssel beolvadjon a Balaton-felvidéki Szociális és Alapszolgáltató Intézménybe, és a jelenleg határozatlan időtartalmú közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalói – figyelemmel a Kjt. vonatkozó rendelkezéseire – áthelyezésre kerüljenek a Társulás által fenntartott intézményhez.
 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosított feladatokra szóló Társulási Megállapodás aláírására.
 5. Felkéri további a Polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat kivonatot 2013. november 15. napjáig a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal részére küldje meg.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. november 15.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja visszatérni a korábban felfüggesztett „Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató” tárgyú napirend tárgyalására.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a Jegyző urat, tegye meg hozzászólását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy még nem találta meg, amit a testület kér. 15 napon belül le fogja írni, hogy melyik dokumentumban és milyen formában van meghatározva az értékhatár.

 

Rajzó Ildikó képviselő a december 5-i testültei ülésen javasolja a tájékoztatást megadni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint két különböző dologról van szó. A két millió forintos aszfaltozás elkészültét senki nem vitatja. Amit vizsgálni szeretnénk, az a Németh Barnabás előtti útszakasz felújítása. Az anyagban úgy szerepel, hogy a műszaki osztályvezető megrendelte a munkát a VN. Kft-n keresztül. Kérdezi, hogy kinek van erre jogosultsága, ki adhat utasítást, ez hogyan működik.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy történt-e aszfaltozás a Németh Barnabás előtt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzati úton igen, talán 15 m2-en az út folytatásaként, a kátyúk eltűntetésére. A munkát indokoltnak találta, megbeszélte a VN. Kft. vezetőjével. Az összes vonatkozó papírt a Jegyző úrnak átadta. A közúttal szerződést kötöttek, a munka így lett elvégezve.

 

Pásztor László igazgató ismerteti, hogy a munkát a Magyar Közút felmérési naplója is tartalmazza, 3 kátyúról van szó.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a feltett kérdésre Jegyző úr a december 5-i rendkívüli ülésen fog válaszolni. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

802/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a december 5-én tartandó rendkívüli ülésen adjon választ a testület kérdésére, arra, hogy melyik dokumentumban és milyen formában van meghatározva az értékhatár.

 

Határidő: 2013. december 5.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 1. 30. Napirendi pont

Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja személyes konzultáció keretében megkérdezni a már világörökség részét képező települések vezetőit tapasztalataikról, arról, hogy milyen féket és előnyt jelent számukra a besorolás.

Javasolja felkérni Heinrich Istvánt, hogy személyes kapcsolatai révén Ausztriában illetve az unió területén is tájékozódjon a világörökség részét képező települések tapasztalatairól.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Polgármester úr érdeklődött az ügyben, tudomása szerint az érintett települések tapasztalatai rosszak.  Köszönti Heinrich István urat, kéri, hogy tegye meg hozzászólását.

 

Heinrich István elmondja, hogy a világörökség fontos dolog. Az üggyel párhuzamosan, jogszabály alapján készül a települési értéktár. A Polgármester úr tapasztalata egy megkérdezésen alapul. A világörökséghez tartozó településen elmondták, hogy a védett épületek terén nehézségek okoz, hogy nem a saját döntéseik alapján fejleszthetnek.  Az a meglátása, hogy középtávon elképzelhető, hogy vannak ilyen döccenők, de hosszú távon mindenképpen előnyös egy település részére, ha világörökség várományosa lesz. Meggyőződése, hogy Magyarországon és másutt is érdeklődni kell, további tapasztalatokat szerezni az előnyökről és hátrányokról. Előfordulhat, hogy a hátrányok csak első pillanatban látszanak annak, hiszen elkötelezettségünk az utódok felé, hogy bizonyos szépségeket megőrizzünk számukra is. Vállalta, hogy a környező országokban, Ausztriában és Németországban megpróbál egy-egy világörökségben résztvevő helyet meginterjúvolni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a másik javaslat arra irányult, hogy a Polgármester úr is érdeklődjön Magyarországon a tapasztalatokról.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a világörökség várományos helyek felé konkrét elvárás az infrastruktúra elsődleges fejlesztése. Ez nem lehet hátrány.  Abban látja a hibát, hogy a szokásos magyar módon értelmezünk mindent, az előírásokat túllihegjük. Könnyen elképzelhető, hogy kicsit sajátos eljárási móddal találkozunk szemben.  Nem javasolja a korábbi elvető határozatot érvényben tartani, hiszen nem véletlen, hogy a világon rohamosan emelkedik azon települések száma, akik a világörökség várományosaként felsorakoznak. Az idegenforgalom terén is más célterület egy világörökségi értékeket tartalmazó település.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy eddig senki nem javasolja, hogy utasítsuk el, arról van szó, hogy érdeklődjünk. Személyes véleménye a világörökségi és nemzeti parki besorolásokról, hogy csak kötelezettségekkel járnak, előnyökkel nem igazán. Kíváncsian várja a tapasztalatokról szóló tájékoztatást.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a természeti adottságaink változatosak, de a műemléki védelem alatt álló épületeinket megnézve nincs két hasonló épület sem. Ilyen szempontból elég lenne az értéktárat is létrehozni.

 

Orbán Péter alpolgármester szavazásra teszi fel a Humán bizottság javaslatát. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

803/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Világörökség várományos helyszínekről tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. 1. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy személyes konzultáció keretében kérdezze meg a már világörökség részét képező települések vezetőit tapasztalataikról, arról, hogy milyen féket és előnyt jelent számukra e besorolás.
 2. 2. felkéri Heinrich Istvánt, hogy személyes kapcsolatai révén Ausztriában illetve Németországban tájékozódjon a világörökség részét képező települések tapasztalatairól.

Határidő: 1. pontban 2014. február 15. 2.pont esetén 2014. április 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja

-       az orvosi rendelőben a legszükségesebb felújítások és a szociális helyiség kialakítása tárgyában mihamarabbi egyeztetés megtartását, a felújításba a VN. KFT. bevonását.

-       az előterjesztés mellékletét képező, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, a Társulási Megállapodás 6-7. mellékleteinek módosítására vonatkozó határozatát az abban foglalt tartalommal elfogadásra javasolja, a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek.

-       a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a Tapolca és Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, Társulási Megállapodás 6-7. mellékletének módosítására vonatkozó határozatát fogadja el, a Társulási Megállapodás módosítását hagyja jóvá, továbbá hatalmazza fel a polgármestert a Belügyminisztérium felé címzett levél aláírására.

-       a szelektív hulladékgyűjtő edények azonnali beszedésére vonatkozó 654/2013. (IX.12.) számú határozatának visszavonását.

-       kérje fel a Jegyzőt, hogy a Badacsony Újságban adjon tájékoztatást arról, hogy milyen szankciókkal jár, amennyiben valaki a szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe háztartási hulladékot helyez el.

-       a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadását.

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen kérte egy korábbi határozat helyesbítését. A 639/2013. (09.12.) számú belső ellenőrzéssel kapcsolatos határozatban a „látható” kifejezetést „vélelmezhetőre” kérte javítani, mivel az hangzott el. A javításról a testület nem szavazott, kéri ezt most pótolni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Rajzó Ildikó képviselő kérését támogatja a határozat javítására vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

804/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

639/2013. (09.12.) képviselő-testületi határozat javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 639/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő módosító indítványát elfogadja és felkéri a Lánczi Kft. képviselőjét, hogy az októberi testületi ülésen jelenjen meg, és a beszámolót egészítse ki a hivatali gépjárművek vonatkozásában az összevont napok tekintetében a naptár szerint, mivel erősen vélelmezhető, hogy a hivatali gépjárművek magáncélra is használva voltak.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy szerette volna, ha az Öregek Otthona témájában az előterjesztés jelen ülésre elkészül. Kéri a Jegyző urat, hogy a következő testületi ülés napirendjeként szerepeljen az anyag. Elmondja, hogy októberi ülésén felkérte a testület az alpolgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a Jobbik Szervezetével és kérjen tájékoztatást.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy a kapcsolatfelvétel megtörtént, de kérték, hogy ebben az időszakban ne mondjon semmit.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az Idősek Otthonával kapcsolatosan kérdezi, hogy a beszámoló mire terjedjen ki. Az a cég, akivel a szerződés megköttetett, felszámolásra került, a területnek másik tulajdonosa van. Egyenlőre ennyit tud mondani.  A fogorvos kérdés a közmeghallgatáson is szóba került. Szörtsey doktor úr elhalálozott, a fogászati alapellátásra vonatkozó működési engedélyt az ÁNTSZ hamarosan visszavonja. A járási tiszti főorvos tájékoztatása szerint amíg a praxis nem kerül betöltésre, az öt önkormányzatnak kell megkérnie a működést engedélyt. A közelben lévő településeket megkereste a helyettesítés ügyében. Balatonedericsen nem vállalják a továbbiakban, amennyiben valaki más elvégzi az alapellátási feladatokat.  Ha senki nem vállalná el, és az ÁNTSZ őket jelöli ki, akkor a helyettesítést elvégzik. Megkereste a révfülöpi doktornőt, aki amíg szükséges vállalja a helyettesítést, ha anyagi kár nem éri. Megjegyzi, hogy az OEP finanszírozni fogja ezt a tevékenységet számára. A működési engedély kérelem benyújtásához együttes ülés összehívására van szükség.  Az iskolafogászati feladatokat ebben az évben Balatonedericsen látják el. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megkeresés érkezett az önkormányzathoz azzal kapcsolatosan, hogy a Bíró és Társa Kft-vel 2000-ben megkötött bérleti szerződés semmis, anyagi kárpótlást kérnek az önkormányzattól. 1999. augusztusban alapítottak egy földhasználati jogot, majd bérleti szerződést kötöttek egy olyan hrsz-ú ingatlanra, mely akkor már nem létezett. Az ügyvéd úrral felvették a kapcsolatot, az önkormányzat jogi képviselőjével is egyeztetni fognak, próbálnak megoldást találni. Ismerteti, hogy a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény igazgatói pályázata kiírásra került, november 5-ig öt pályázat érkezett. A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet kimondja, hogy a pályázatokat véleményeztetni kell. Egyéb okok miatt is szükségesnek tartották egy független szakértő bevonását, ezért a napirend a decemberi ülésen lesz megtárgyalva. A Menü Kft. átalakítása a cégbíróság felé október 31-én benyújtásra került. A koncepció tárgyalásakor a Bányász strandra vonatkozóan nem született határozat a tervezés megrendelésére. A tervezéshez több ajánlat érkezett. Ha szeretné a testület, hogy a jövő évi költségvetésbe bekerüljön a közművesítés bekerülési összege, akkor a terveket meg kell rendelni.  A koncepcióhoz kapcsolódóan javaslat született a sporttevékenység beépítésére, ehhez az edzőkkel meg kell kötni a szerződést, a testületnek ehhez a polgármester urat fel kell hatalmaznia. A Petőfi utcai, un. Majorban lévő ingatlantulajdonosokkal az egyeztetés megtörtént, erről az emlékeztetőt a képviselők megkapták. Az ingatlan ráeső részét mindenki meg szeretné vásárolni, részletfizetés biztosításával.  A testület döntött a településfejlesztési koncepció elfogadásáról. A területi főépítész augusztusban tett egy észrevételt arra vonatkozóan, hogy 2013. január 1-én változott az építési jogszabály, ezért az eljárást ismételten le kell folytatni. Ez a folyamat azonban akkor megakadt. Tegnapi napon tárgyaltak arról, hogy a vonatkozó határozatot hatályon kívül kellene helyezni, és a 314/2012. kormányrendelet alapján célszerű lenne ismételten lefolytatni az eljárást annak érdekében, hogy a későbbiek során le legyenek jogi viták.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja az elmondottakról visszamenőlegesen szavazni. Kérdezi, hogy a Petőfi utcai ingatlantulajdonosok milyen feltételekkel vállalják az ingatlanrészük megvásárlását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az 1.450 Ft/m2-es értékbecslői ár 15 %-os csökkentésével, 10 év futamidőre kamatmentes részletfizetés mellett. A területet ki kell méretni, a vevők között ez alapján lesz megosztva a vételár. Az önkormányzat a felmérés költségét vállalja.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az elhangzott feltételekkel elfogadja az ingatlanértékesítést, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

805/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Petőfi utcai ingatlanértékesítés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 248/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről dönt

-     Gerencsér Györgyné 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 18.

-     Hegyi Mariann 8258 Badacsonytomaj Petőfi u. 24.

-     Zsitróné Hegyi Viktória 8258 Badacsonytomaj Petőfi u. 24.

-     Rakics Sándor 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 26.

-     Rakics Eszter 8258 Badacsonytomaj Petőfi u. 18.

-     Dr. Kőműves László 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 18.

-     Dr. Kőműves Balázs 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 18. szám alatti lakosok részére

az 1.450 Ft/m2-es értékbecslői ár – értékbecslésben szereplő - 15 %-os csökkentésével. A vevők részére 10 év futamidőre kamatmentes részletfizetést biztosít. Az ingatlan geodétával történő felmérését és a jelenlegi tényleges használat felmérésének költségét az önkormányzat viseli. A Vevők felé a vételár az ingatlan jelenlegi használata alapján kerül felosztásra.

A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti tartalmú ingatlan adás-vételi szerződések aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester a bányász strand közművesítésével kapcsolatosan kéri a testület állásfoglalását. Egyik árajánlat 80 eFt + az engedélyeztetéssel kapcsolatos eljárási díjak, a másik pedig 340 eFt-ról szól.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a tervező beállított egy összeget, hogy mennyi a várható bekerülési költsége a kivitelezésnek.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az csak egy becsült összeg. Megjegyzi, hogy két tervezőt talált a feladatra, de 300 eFt alatt nem előírás a három árajánlat bekérése.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó, Lasancz Tamás tervező megbízását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

806/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Bányász strand közművesítésének tervezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bányász strand közművesítésének tervezésére bekért ajánlatok közül Lasancz Tamás tervező ajánlatát fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a településfejlesztési koncepció elfogadására hozott korábbi testületi határozatot hatályon kívül kell helyezni és a 314/2012. Kormányrendeletnek megfelelő szabályok szerinti lebonyolításról dönteni. Ezzel kapcsolatosan tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a héten a tájékoztató levelek kiküldésre kerülnek, Karácsony előtt a második körös egyeztetés megkezdődik, áprilisban pedig a testület elé kerülhet a rendezési tervvel kapcsolatos anyag.  Kezdeményezték a tervezési szerződés határidejének módosítását is.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki településfejlesztési koncepció elfogadására hozott korábbi testületi határozat hatályon kívül helyezésével és a 314/2012. Kormányrendeletnek megfelelő szabályok szerinti lebonyolítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

807/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – településfejlesztési koncepció

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 214/2013. (II.27.) számú határozatát - a településfejlesztési koncepció elfogadásáról - hatályon kívül helyezi, és az eljárás 314/2012. Kormányrendeletnek megfelelő szabályok szerinti lebonyolításáról dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a sportélettel kapcsolatos megbízási szerződésekről is dönteni kell, december hónapra vonatkozóan.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a sportélettel kapcsolatos edzői megbízási szerződések december hónapra történő megkötésével, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

808/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – településfejlesztési koncepció

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenleg hatályba lévő város sportélettel kapcsolatos edzői megbízási szerződések érvényességét 2013. december 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a Bányász strand bérlőjének szerződése májusban lejárt. Ki fogja kezelni a strandot, mi lesz a további sorsa. A VN. Kft.-nek nem adott a testület megbízást. Elmondja, hogy az ifjúsági klub olyan lehetőséget kapott, hogy egyesület létrehozása esetén a volt pártházban a foglalkozásaikat megtarthatják, ehhez támogatást kapnak. Kérdezi, hogy történt-e erre vonatkozó írásos megállapodás illetve az egyesület bejegyzése hogyan áll.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2014. január 31-ig kapták meg a helyiséget azzal, hogy addig az egyesületi bejegyzés megtörténik. Egyszemélyi felelős lett megnevezve.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő ismerteti, hogy ehhez kapcsolódóan érkezett a Nyugdíjas Egyesület kérelme. Az ifjúsági klub is azzal a feltétellel kapta meg a helyet, hogy a pályázat elnyerése esetén megszűnik ez a lehetőség. Kérdezi, hogy ezt tudják-e a nyugdíjasok. Hogyan történik az üzemeltetés és milyen költségkihatása lesz.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint nem lenne etikus a Bányász strand vonatkozásában több cikluson átívelő szerződést kötni. Javasolja még egy szezonra bérbe adni a jelenlegi bérlőnek vagy pályázatot kiírni az épület felújítására illetve fejlesztésére.

 

Forintos Ervin képviselő szerint ha a csónakház is odakerül, akkor célszerűbb lenne a VN. Kft. kezelésébe adni. A Stimmel üzlet előtti járdánál véleménye szerint egy mobil lépcső is megoldást jelenthetne, ha más lehetőség nincs. Dönteni kell a badacsonyi nyilvános illemhelyről is.

 

Orbán Péter alpolgármester a mobil lépcsőre vonatkozó felvetés kapcsán elmondja, hogy a statikus véleményét mindenképpen meg kell várni.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a Bányász strandi üzemeltető váltásnak az alapfeltétele, hogy a közművesítésnek előtte el kell készülnie. Kérdezi, hogy a beruházás a következő szezonra megvalósulhat-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vízjogi létesítési engedély megérkezése minimum 3 hónap. Ehhez képest a kivitelezés elkészülhet.

 

Rajzó Ildikó képviselő egyetért azzal, hogy a strandok üzemeltetése egy kézbe kerüljön.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy a Bányász strand a VN. Kft. kezelésébe kerüljön át, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

809/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Bányász strand kezelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bányász strand bérleti szerződésének lejártát követően az ingatlant a VN Kft. vagyonkezelésébe átadja. A képviselő – testület felkéri a Jegyzőt, hogy a gazdasági társaság vagyonkezelési szerződését módosítsa és az elkészített szerződés tervezetet terjessze a képviselő – testület elé.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Nyugdíjas Egyesület kérelmével kapcsolatosan nem tudható előre, hogy milyen költségkihatások lesznek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja elővenni a 2011. évi beszámolót, akkor az épületben még folyt tevékenység, így látható az akkori fogyasztás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint amíg a testület nem tudja, hogy mit tartalmaz a megállapodás, amit az önkormányzat az Ifjúsági klubbal az épület használatára kötött, nem lehet dönteni. Tudni kell, hogy ha az épületet a testület átadja valakinek, az hogyan fog működni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki támogatja a Nyugdíjas klub kérelmét Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatával együtt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

810/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Nyugdíjas klub kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugdíjas Egyesület kérelmét a volt pártház épületének használatára nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a döntés értelmében a Nyugdíjas Egyesület az épületet nem használhatja, mivel a pályázat eredménye még nem tudható.  Kérdezi, hogy a Berlini szüret mit jelent.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy a borok Budapestre szállítását kellene megoldani illetve 1 fő útiköltségét támogatni 50 eFt értékben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a Hegyközséget lenne célszerű támogatni ezzel az egyszeri pénzösszeggel, a meghatározott célra.

 

Orbán Péter alpolgármester a Jegyző úr javaslatát teszi fel szavazásra. A támogatást a kamatbevételek terhére javasolja biztosítani. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

811/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Berlini szüret támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Berlini szüret keretében a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa részére 50.000 Ft egyszeri támogatást biztosít a kamatbevételek terhére, 1 fő útiköltségére, illetve a borok Budapestre szállítására.  A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú támogatási szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2013. november 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a testület szerint szükség van-e a továbbiakban is a születésnapi köszöntőkre.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy több visszajelzés érkezett, hogy nem mindenki kapja meg.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a jövőben is küldjön az önkormányzat születésnapi köszöntőt a 60. évet betöltött helyi lakosoknak, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

812/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – születésnapi köszöntőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a jövőben is kapjanak a 60. életévüket betöltött helyi lakosok születésnapi köszöntő lapot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a badacsonyi illemhellyel összefüggő  napirend tárgyalását a Pénzügyi bizottság azért vette le a napirendjéről, mert akkor még nem volt elég árajánlat. Közben az árajánlatok beérkeztek.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy hat árajánlat érkezett, azokat a testületi tagoknak kiosztotta. Ebből két helyi vállalkozó, a többiek környékbeliek. A legolcsóbb ajánlatot egy diszeli vállalkozó nyújtotta be, bruttó 5.471 eFt összegben. A következő ajánlat 6.516 eFt, egy helyi vállalkozótól. A másik 4 ajánlat 8 millió feletti.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy valóban szükség van-e fotocellás öblítő rendszerre.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy igen.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint ha a testület a felújítást támogatja, akkor úgy kell megcsinálni, hogy az valóban jó legyen. Elmondja, hogy szándékosan nem nézte át az ajánlatokat. A műszaki osztályvezető szerint a legolcsóbb ajánlatba olyan műanyag ajtókat tervezett be a vállalkozó, melyek talán még egy évet sem bírnak ki.

 

Krisztin N. László polgármester 14.35 órakor érkezett vissza a  Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Horváth Márta osztályvezető a legolcsóbb ajánlatot nem javasolja elfogadásra, mivel abban vannak annyira irreálisan alacsonyan beárazott tételek, melyek a minőség rovására mennének. A legnagyobb különbség a nyílászárókban mutatkozik, több mint egymillió forintos eltérés van. Szintén nagy az eltérés a villanyszerelésre vonatkozó ajánlatban, a legalacsonyabb 300 eFt, a legmagasabb pedig 2,5 millió forint. A vízre szintén érkezett 600 eFt-os és 1,5  milliós ajánlat is.  A reális összeg valójában 7-8 millió között van.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy nem volt idő az ajánlatok átnézésére, ezért javasolja decemberben tárgyalni ezt a témát.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat kivétele után a többi ajánlat mérlegelését. A döntés halasztásával nem ért egyet.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a kiírásban szerepel-e a nyílászárók minőségének meghatározása.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy műanyag belső ajtók beépítését kérte, középárú és minőségű ajtók használatát támogatná. Javasolja a szerződésbe belefoglalni, hogy beépítés előtt minden anyagot egyeztetni kell.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a kiírásban szerepeltetni kellett volna, hogy milyen minőséget várunk el. Az árban már nincs jogunk a számonkérésre.

 

Folly Péter képviselő szerint az kérhető számon a vállalkozón, ha például egy 33 eFt-os ajtót épít be a 80 eFt-os helyett. Nem akarja bonyolítani az ügyet, csak segíteni próbál.

 

Rajzó Ildikó képviselő a második legolcsóbb ajánlat elfogadását javasolja, 6.516.448 Ft bruttó összegben.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja referencia kérését.

 

Orbán Péter alpolgármester Rajzó Ildikó képviselő javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a 6.516.448,- Ft-os bruttó ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

813/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Badacsonyi nyilvános illemhely felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Badacsonyi nyilvános illemhely felújítására a Naelokit KFt. (8258 Badacsonytomaj, Béke u. 3.) ajánlatát fogadja el, 6.516.448 Ft bruttó összegben. A vállalkozói szerződés előkészítésére felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, a szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, az ellenjegyzésre Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy a következő testületi ülés december 5-én legyen megtartva. Javasolja reggel 8.00 órakor kezdeni az ülést.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a testület nagyobb részének javaslatára, a ti javaslatotokra került át délutánra a kezdési időpont.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy december 5-én 8.00 órakor kezdődjön a testületi ülés, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

814/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – december 5-i testületi ülés kezdési időpontja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Képviselő-testület december 5-én tartandó rendkívüli ülése reggel 8.00 órakor kezdődjön el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Dr. Magó Ágnes képviselő nevet kér mondani a badacsonyi nyilvános illemhely felújítására történt szavazás kapcsán.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a Naleokit Kft. Badacsonytomaj adta az ajánlatot.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a napirenden belül kinek van még kérdése.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Rizling sori illemhely felújításával kapcsolatosan határidő nem hangzott el.

 

Folly Péter képviselő legkésőbbi időpontként május 1.-et javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester április 15-i határidőt javasol a befejezésre. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

815/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Rizling sori nyilvános illemhely felújításának határideje

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rizling sori nyilvános illemhely felújításának határidejét április 15-tel határozza meg.

 

Határidő: azonnal, illetve 2014. április 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatos 654/2013. számú határozat visszavonását, az edényzet azonnali visszahelyezését javasolja a Pénzügyi bizottság.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint nincs szükség az összes hulladékgyűjtő visszahelyezésére.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy január 1-től más lesz a rendszer. Az év még hátralévő részére javasolja a hulladékgyűjtők visszahelyezését.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy a Halászkertnél a hulladékgyűjtő sziget ne kerüljön vissza, mert az borzalmas állapotú volt.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Halászkertnél lévő hulladékgyűjtő szigetet kivéve támogatja a szelektív hulladékgyűjtők visszahelyezését, a 654/2013. (IX.12.) számú határozat visszavonását, kézfelemeléssel jelezze.  Javasolja felkérni a Jegyzőt, hogy a Badacsony Újságban adjon tájékoztatást arról, hogy milyen szankciókkal jár, ha valaki az edényzetben háztartási hulladékot helyez el. Kéri erről is a képviselők szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

816/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – szelektív hulladékgyűjtők visszahelyezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 654/2013. (IX.12.) számú határozatát visszavonja és egyidejűleg elrendeli a Halászkertnél lévő hulladékgyűjtő szigetet kivéve a szelektív hulladékgyűjtők visszahelyezését 2013. december 31-ig.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Badacsony Újságban adjon tájékoztatást arról, hogy milyen szankciókkal jár, ha valaki az edényzetben háztartási hulladékot helyez el.

Határidő: azonnal, illetve soron következő Badacsony Újságban való közzététel Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatást kér az Öregek Otthona ügyében a szerződési kötelezettségekről, a jelzálog bejegyzésről, stb. Elmondja, hogy a VN. Kft.-t érdekes helyzetbe hozta a testület a döntése kapcsán, javasolja, hogy kapjon útmutatást az ügyvezető, hogy mit tegyen, mert annak nincs értelme, ha a következő ülésen tovább kell tárgyalni az ügyet.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a testület egyik javaslatot sem támogatta. Ha a Kft. ügyvezetője úgy látja, hogy nem tudják a működésüket biztosítani, akkor ismételten forduljon a testülethez.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja az ügyvezetőnek azt a segítséget megadni, hogy mit várunk el tőle.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a költségvetésükben jelentkező mínusz lefaragására kell megoldást keresni. Valamiféle szerkezet átalakítást kell végrehajtani, az utóbbi három évben nem történt változás.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a testület határozatban kérte, hogy a működést vizsgálja át, a veszteséges tevékenységeket szűntesse meg, vagy alakítsa át.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát el tudta volna fogadni, de a folyószámla hitelnek van egy olyan kényszerítő ereje, hogy az önkormányzat kézfizető kezességgel áll a cég mögött, de arra serkenti a vezetést, hogy igyekezzen a kamatszintet alacsonyan tartani. Úgy érzékelte, hogy a folyószámla hitel nagysága is okozott egyes képviselőkben rossz érzést. Ha nem 9 millióra, hanem 5 millióra állítanánk be a keretet, így elfogadható lenne-e. Kérdezi az ügyvezetőt, hogy ezen összeg lefedi-e a hátralévő időszakot.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy egyértelműen nem.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy bánja már, hogy nem szavazta meg Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát, mert így a Kft. nehéz helyzetbe került.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy nem ez volt a cél egyik részről sem.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mennyi az a szám, amellyel a rendszer finanszírozható.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az idén 15 millió forinttal kezdték az évet, az első bevételek jelentkezéséig 9 millió kellett. Most gyakorlatilag nulláról indulnak, tehát még a 9 millió is kevés.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő nem tudja elfogadni, hogy évek óta minden ugyanúgy történik. A munkaszervezés módosításával sok minden változtatható lenne. A Kft. ügyvezetőjét azért támogatták, hogy változás történjen. Példaként említi, hogy rendszeresen megkérdezik tőle, hogy mit csinál a Kft. autója Tapolcán.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a testület kérte az ügyvezetőt, hogy a Kft. működését vizsgálja felül.

 

Rajzó Ildikó képviselő 10 millió forint folyószámla hitel felvételének biztosítását javasolja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy kétszer ugyanarról nem lehet szavazni. Más összegről már igen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a folyószámla hitelt továbbra sem tudja elfogadni. Olyan támogatási szerződés keretében javasolja a szükséges összeg átadását az önkormányzat költségvetéséből, melyben kikötésre kerül, hogy bevétel érkezése esetén a pénz visszakerül az önkormányzathoz. Ezt okosan kell megfogalmazni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy rendben van az, hogy a testület nem ért egyet, de meg kell próbálni alternatív megoldást találni.

 

Orbán Péter alpolgármester Rajzó Ildikó képviselő javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a 10 millió forint folyószámla hitel felvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

817/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – VN. Kft. folyószámla hitel felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a VN. Kft. 10 millió forint folyószámlahitelt vegyen fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

 

Orbán Péter alpolgármester Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki olyan támogatási szerződés keretében javasolja a szükséges összeg átadását az önkormányzat költségvetéséből, melyben kikötésre kerül, hogy bevétel érkezése esetén a pénz visszakerül az önkormányzathoz, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

818/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – VN. Kft. támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséből a működéséhez szükséges összeggel támogatja a VN. Kft-t olyan támogatási szerződés keretében, melyben kikötésre kerül, hogy bevétel érkezése esetén a pénzt köteles visszafizetni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy pénzügyi szakemberek vizsgálják meg, hogy ez lehetséges-e. A testület nem követhet el szabálytalanságot. Véleménye szerint számtalan megoldás létezik, ami szabályos, törvényes, célravezető és olcsó.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a problémát az jelenti, hogy nem klasszikus Kft-ről van szó.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy tudni kell azt, hogy most 180 eFt-ról folyik a vita.

 

Pásztor László ügyvezető azt érzékeltetve, hogy mennyit jelent a 9 millió forint, elmondja, hogy a Kft. multikárjának – mely a legfontosabb eszközük – a működőképessé tételét helyben elvégezték, kályha, szerelőakna és megfelelő szerszámok nélkül a dolgozók. Most viszont szakszervízbe kell vinni, ahol a javításra 1.558 eFt-os árajánlatot adtak.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy megérti, hogy szükség van a támogatásra, ezzel mindenki egyetért.

Elmondja, hogy a Humán Bizottság tárgyalta a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal” történő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság támogatja az együttműködési megállapodás aláírását azzal, hogy csak tanácsadói szerepkört tölthet be az Alapítvány, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásába nem folyik bele. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

819/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések – Badacsony Hegyért Alapítvánnyal együttműködési megállapodás aláírása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Badacsony Hegyért” Alapítvány közhasznú jogállású szervezettel az előterjesztés szerinti együttműködési megállapodást aláírja azzal, hogy csak tanácsadói szerepkört tölthet be az Alapítvány, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásába nem folyik bele.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri a Jegyző urat, hogy az Öregek Otthonával kapcsolatosan a következő ülésen számoljon be.

 

Folly Péter képviselő 15.02 órakor távozott a  Képviselő-testület üléséről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

820/2013. (XI.12.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 15.05  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                       jegyző

Simoné Visi Erzsébet

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Orbán Péter

alpolgármester

levezető elnök

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!