2013. 11. 09. közmeghallgatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 36/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 09-én (szombaton) 15.00 órai kezdettel a badacsonytomaji Egry József Művelődési Központban (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                  polgármester

Orbán Péter                            alpolgármester

dr. Magó Ágnes                     képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                        képviselő

Rajzó Ildikó                           képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás          jegyző

Tamás Lászlóné                       Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                        műszaki osztályvezető

Pásztor László                         VN. Kft. ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné               iskolaigazgató

Fodor József                           BVKI igazgató

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Farkas Éva                              NABE elnök

Mórocz István                         PEB elnök

Tóthné S. Zsuzsa                     jegyzőkönyvvezető                      (10 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 47 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a  Képviselő-testület tagjait és mindazokat, akik a 2013. évi közmeghallgatást jelenlétükkel megtisztelték. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Forintos Ervin képviselőtársait megválasztani. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

750/2013.(XI.09.) határozat

-Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás egy olyan Képviselő-testületi ülés, ahol az állampolgárok megjelennek, kérdéseket tesznek, véleményt formálnak az egész évi tevékenységről, ötleteket adnak a jövőhöz. Az ülésnek egy kötött programja van a jogszabály szerint, hogy a Képviselő-testület röviden beszámol az adott évben végzett munkájáról. Ezen kívül egy második pontja van még a közmeghallgatásnak, 17.00 órakor a Rendőrség képviselője egy rövid tájékoztatót fog tartani az állampolgárok számára. Igyekezett a Képviselő-testület beszámolóját röviden megfogalmazni, hogy minél több idő maradjon a kérdésekre, hozzászólásokra.

 

Önkormányzat:

Az önkormányzatunk 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elején röviden idéznék a tavalyi beszámolómból: „Remélem, közel az idő, amikor Badacsonytomaj élete normalizálódhat. A szándékos konfliktusteremtés miatt egymástól elforduló szomszédok, barátok újra beszélni akarnak, s fognak egymással!” Sajnos ez a fordulat nem következett be az idei esztendőben sem a településen, sem a képviselő-testületben. Kis túlzással itt be is lehetne fejezni a beszámolót, mert az előrehaladást, a jövő építését csak a településen élő emberek összefogása teremtheti meg!

 

Gazdálkodás:

Az országban végbemenő jogi-, gazdasági- és szerkezeti átalakítások önkormányzatunkat pozitívan érintették, ezért a nehezedő gazdasági körülmények között is kiegyensúlyozottan gazdálkodhattunk. A gazdálkodás alapját a 2013. évi költségvetés képezte. Az állami normatívák hosszú idő óta (a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően) emelkedtek, illetve bennünket, mivel város vagyunk kedvezően érintettek. A normatívák emelkedése nagyon fontos, hisz – amint azt már többször elmondtuk - az elmúlt évtizedben sok feladathoz kevés pénzt kaptak az önkormányzatok. Csak az iskola fenntartása településünkön évente 40-50 milliós hiányt keletkeztetett, ez volt az egyik oka annak, hogy a fejlődéshez svájci frank alapú hitelt kellett felvenni, amellyel pedig ugyanúgy jártunk, mint sok száz önkormányzat és sok százezer ember az országban….A normatívák tehát emelkedtek, emellett külön meg kell említeni, s nem lehet elégszer megköszönni a kormányzati konszolidációt, amely minden helyi rémhírkeltés ellenére a kapcsolatrendszer és a munkánk eredményeként településünket teljes körűen érintette, azaz a 2012 decemberében meglévő hitelállományt átvállalta a kormányzat. További segítség volt, hogy a megváltozott jogi szabályozás lehetővé tette, hogy induljunk az ÖNHIKI pályázaton. Országgyűlési képviselőnk támogatásával sikerült 22,4 millió forintos támogatást nyernünk. Az emelkedő normatívák, a konszolidáció és ez pénz alapozta meg a gazdálkodásunkat, s ezek tetté lehetővé, mintegy 125 millió forint tartalék képzését is. Az önkormányzat háromnegyedévi beszámolójában a bevételi oldalon a teljesülés 80,26 %-os, a kiadási oldalon a teljesítés: 59,98 %, a tervezett 75%-hoz képest. Adóbevételeink alakulása szeptember 30-án: építményadó: 123,69 %, telekadó: 92,62%, IFA: 86,95 %, iparűzési adó: 158,75 %, gépjárműadó: 70,78 %. A gazdálkodás másik fontos eleme a vagyon alakulása, az azzal való gazdálkodás. Tavaly grafikonon mutattam be, hogy az önkormányzat vagyona nemhogy csökkent az elmúlt tíz év alatt, hanem a többszörösére nőtt! A vagyonunk 2013-ban a korábban végzett beruházások aktiválásával, illetve a konszolidációval ismét nőni tudott, amint azt a kivetített grafikon is mutatja.

 

Turizmus:

A turizmus az idei évben átlagosan teljesített. A Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület adatai szerint mintegy 2,5 % körüli vendégéjszaka szám növekedést mértek. Sajnos a Badacsony kártya fejlődése is megtorpant. Az adóbevétel alakulása is mutatja, hogy az ágazat előző évi dinamizmusa lefékeződött. Érzékelhető, hogy ebbe az ágazatba muszáj invesztálni, hisz a munkahelyteremtésen túl, bevételnövelő hatása is van, illetve az elfogadott Településfejlesztési koncepció ismét világosan megmutatta, hogy a település előrejutásában a turizmusnak meghatározó szerepe van. E területen sokat várunk az új szálloda megnyitásától is. A szakma javaslataira reagálva a közeljövőben: a Badacsony Park melletti illemhelyet megújítjuk, a játszótereken fejlesztéseket hajtottunk végre, illetve Badacsonyban új játszótér kialakítására kerül sor, az egész badacsonyi alsó rész megújítására ötletpályázat került kiírásra a koncepcióban történő megvalósítás érdekében. A strandok látogatottsága a fejlesztések ellenére nem nőtt jelentősen, mindössze 2000 belépéssel volt több, mint tavaly. A parkolóink igénybevétele csökkent, a bevétel kevesebb a tavalyinál, az egyenleget a VNKFT az üzemeltetési kiadások vissza fogásával próbálta javítani.

 

Beruházások:

A 2013. évben elvégzett (elindított) beruházásainkat a kivetített táblázat mutatja. Amíg azt megtekintik, elmondom, hogy az önkormányzat „legkönnyebben” pályázati források megszerzésével tudja a település fejlődését biztosítani. A 2013. évi pályázati munkánkat a kivetített táblázat mutatja, melyet összefoglalva elmondhatom, hogy: direkt pályázati forráshoz (az ÖNHIKI 22,4 millió forintját leszámítva) nem jutottunk. A 22,4 milliót már említettük, itt azért nem mutatjuk, mert az nem beruházási feladatokat támogatott. Több pályázatot benyújtottunk, melyek egy részét sajnos elutasították, egy része elbírálás alatt van. Ez utóbbiak esetében jó esély van a források elnyerésére. A legjelentősebb program a Norvég Alaphoz benyújtott anyag, melyből a régi óvodaudvar egy része tudna megújulni. Tavaly is elmondtam, hogy a pályázati munkát erősíteni kell, hisz jelenleg napi 4 órában látja el 1 kolléga az ezzel kapcsolatos feladatokat. Az egész beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységünkben vállalkozóbarát politikát kell követnünk, a napi feladatainkba lehetőség szerint helyi vállalkozókat, helyi embereket kell bevonnunk.

 

Intézmények:

A megmaradt két intézményünk az óvoda és a kulturális intézmény működőképességét biztosítani tudtuk. Változás, hogy az iskola pedig 2013. január 1-től állami fenntartású lett, így értelemszerűen a beszámoló elején említett 40 millió körüli hiány sem keletkezik, azt más feladatokra tudjuk fordítani. Az intézmények többlet-tevékenységeit, forrásszerző pályázatait folyamatosan támogattuk.

 

Városüzemeltetés:

A település üzemeltetése jelentősen nem tudott javulni, sőt az idei Napló felmérésen az utolsó helyre csúsztunk. Ezt a felmérést én egyébként nem tartom reálisnak és mértékadónak - ezt többször elmondtam – most csak azért említem, mert valamelyik korábbi közmeghallgatáson egy korábbi talán 6. helyet a szememre vetettek. Az új testület többsége a céget átszervezte, állítólag hatékonyabbá tette, s sajnos mégis ide jutottunk. A források apadtak, a feladatok megmaradtak, sőt, ha a turizmus fejlődési igényére gondolunk, igazából folyamatosan növekszenek, növekedniük kéne. Ez egy komoly ellenmondás, amit fel kell oldani. Annak ellenére, hogy még ma is vannak, akik a cég létezésének fontosságát megkérdőjelezik, az továbbra is a település egyik jelentős foglalkoztatója, és a különböző közfoglalkoztatási programok aktív résztvevője, fogadóhelye. A VNKFT üzemelteti a parkolókat, a strandokat. Annak ellenére, hogy a balcsi.hir24.hu internetes portál szerint a badacsonyi strandunk a Balaton partján az egyik legjobb, olyan portál is volt, amelyik a legutolsó helyekre sorolta őket. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy a turizmus fejlesztése érdekében folyamatos innovációra, fejlesztésekre van szükség. Ezeket a cég jelzi, a mi feladatunk a pályázati források keresése, a munka háttértámogatása. A céget nem megszüntetni, hanem folyamatos fejlesztésekre kell ösztönözni, s ehhez forrásokat kell biztosítani! Források nélkül nem lehet fejleszteni!

 

Kultúra és sport:

A kultúra, a művészetek vonalán elmondhatjuk, hogy nagyon sok kulturális program volt a településünkön ebben az évben is. E feladat támogatására megigényeltük az államtól az Egry József Emlékmúzeumot, mellyel kapcsolatosan döntés az MNV Zrt-nél még nem született.

 

A civil szervezetek, az egyházak, a Collégium Fenno Ugricum saját programokat is szerveztek, amelyek bővítették a kínálatot. Mindig számíthattunk e szervezetekre az önkormányzati programjaink szervezése kapcsán is, melyet településünk lakossága nevében ezúton szeretnék megköszönni. Ennek a köszönetnek az egyik kifejeződése pl. az Idősek Karácsonya, amelyen egyébként egy korábbi szórólappal ellentétben nem a polgármester, hanem a képviselő-testület tart az idős embereknek szeretetvendégséget! A jövő esztendőben egyébként két jelentős jubileumot is ünnepelünk. 10 éve lesz város Badacsonytomaj, illetve a Badacsonyi Szüret 50. jubileuma lesz. Komoly feladatunk ezeknek a programoknak a színvonalas megszervezése.

 

A sport területén az iskola, az óvoda eddig is kiemelkedő munkát végzett, így tette ezt az idén is. Az iskolában önkormányzati támogatással 5 szakkör indulhatott, ahol szakemberek irányításával, mintegy 60 tanuló sportol rendszeresen. Annak ellenére, hogy még a képviselő-testületben is volt ellendrukker a Badacsonytomaj SE, s vele a labdarúgó élet újjászerveződött. Nagy örömünkre újra van bajnokságban szereplő labdarúgó csapatunk, melyben helyi fiatalok, helyi edzővel, egyre növekvő helyi szurkolótábor örömére sportolnak. A jövőben fokozottan kell támogatnunk ezt a tevékenységet is, mert önkormányzati segítség nélkül ez a dolog nem működik (nyáron kiég a fű a pályán, a felszerelés elkopik, stb.). Köszönjük mindazoknak, akik segítették a megújulást, akik korábbi sérelmeket félretéve újra focizni és szórakoztatni jöttek. A sportélet fejlődését segítette az is, hogy állami pénzen ifjúsági- és sportreferenst tudunk foglalkoztatni.

 

Kapcsolatok:

Meg kell érteni valamennyiünknek, hogy emberi és a szakmai kapcsolatok nélkül nem lehet előrejutni! A fogorvos ügy kapcsán megromlott a kapcsolat a környező önkormányzatokkal, a feljelentések okán régi mentoraink kevésbé állnak mellénk, így nehezebb elintézni olyan fontos ügyeket, mint a badacsonyörsi strand, vagy nehezebb pályázati vagy költségvetési forrásokat szerezni. A testületi ülések közvetítése minden tiltakozásunk ellenére megszűnt, így az emberek jelentős részé nem tud tájékozódni a munkánkról. Az emberi kapcsolatok nagyon fontosak az életben, azok nélkül lehetetlen előrehaladni! Úgy kell dolgozni, minél több pozitív emberi kapcsolat alakuljon ki, illetve a meglévőket sikerüljön megőrizni.

 

A jövő:

A Képviselő-testület a Településfejlesztési Koncepció ismételt elkészítésével az elméleti kereteket a jövő építéséhez kidolgoztatta, megbizonyosodhatott, hogy a korábban megfogalmazott célok helyesek. Most a megfogalmazott elvek, mérések, koncepcionális gondolatok apró pénzre váltása következik, mert különben az egész nem ér semmit. Ehhez jelenleg kevés ötletet, segítséget kapunk. Sokszor olyan érzésem van, hogy a testület többsége a fejlesztések tekintetében a saját csapdájában vergődik. Jó dolgokat támogatna, de mivel a fejlesztés során felmerült tevékenységekben (pályáztatás, helyiek bevonása, vagyonrendelet) a korábbi képviselő-testületeket támadták, most félnek, hogy magukat hozzák nehéz helyzetbe. Én arra bíztatom a Képviselő-testületet, hogy tervezzen, valósítson meg minél több olyan dolgot 2014-2020-as fejlesztési ciklusban, ami az emberek érdekét szolgálja, s ehhez vállaljon felelősséget akkor is, ha később – valakik, egyszer – esetleg megkérdőjelezik majd a jóhiszeműségüket! Különben értékes időt vesztegetünk el! Végezetül a képviselő-testület nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik jó szándékkal segítették a munkánkat. Arra bíztatok mindenkit, hogy folyjon bele településünk életébe, ötleteivel, javaslataival, személyes példamutatásával segítsék a közösségi élet és a település fejlődését.

 

Mivel dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úr jelezte, hogy szeretne szólni, átadja részére a szót. Kéri a Képviselőket, hogy amennyiben a beszámolóhoz kapcsolódóan van kiegészítésük, ez után tegyék meg, majd ezt követően a megjelentek kérdései, hozzászólásai következnek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy néhány helyi rendeletről szeretne rövid tájékoztatást adni. Minden évben az Önkormányzatnak kötelező beszámolnia a település környezetének változásáról. A környezetvédelem a föld, a víz, a levegő és a rezgést tartalmazza komplexen. Az idei évben ezen a területen is nagyon sok jogszabályi változás történt, egyik legfontosabb a hulladékszállítás témaköre. A 2012-ben életbe lépett új Hulladékgazdálkodási Törvény a 2013-as évben realizálódott, úgy, hogy az itt közszolgáltatást ellátó Remondis Kft. azokat a törvényi kötelezettségeket, melyeket az új szabályozás előírt, nem tudta becsatolni, ezért a Képviselő-testület kénytelen volt 2013. július 31. napjával az érvényben lévő közszolgáltatási szerződést felmondani, 6 hónapos felmondási idővel. Ennek az a következménye, hogy 2014. január 01-ig még a Remondis Kft. szolgáltat, ezt követően a nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás tájékoztatója alapján a konzorciumban részt vevő másik tag, szolgáltató fogja ezt a tevékenységet ellátni. Tájékoztat arról, hogy a nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás eredményesen pályázott és úgy tűnik, hogy eleget tud tenni annak a jogszabálynak, hogy 2014-től a szelektív hulladékgyűjtés a lakóházaktól fog megvalósulni.

A nem közművel gyűjtött folyékony hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzatnak kötelező volt helyi közszolgáltatást szerveznie, amelynek 2013. július 1-el eleget tett. A közszolgáltató Németh László lett, akivel az Önkormányzat 2 éves szerződést kötött erre a feladatra. Azon háztartásoknak, akiknek nem volt lehetőségük rákötni a vezetékes hálózatra, ők kötelesek a szikkasztott szennyvizet Német úrral elszállíttatni. A témával kapcsolatban tartott lakossági fórumon nagyon sok probléma felmerült, melyekkel az Önkormányzat megkereste a megye összes országgyűlési képviselőjét. Sajnos nem sok érdemleges megoldási javaslat érkezett vissza részükről ezzel kapcsolatban. Az idei évben lehetőség nyílt a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékra állami normatívát igényelni, a mértéke még nem ismert. Ezt azt jelenti, hogy jövő évben a szippantási díj csökkenni fog azoknál a háztartásoknál, akik ezzel a szolgáltatással érintve vannak.

Változás volt a Badacsony kártya, turizmus területen. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy 2014. 01.01-től, aki hivatalosan foglalkozik szálláshely kiadással, annak a rendelet alapján lehetősége lesz bizonyos pénzeszközökhöz hozzájutni. Ennek célja, hogy minden érintett a saját szálláshelyét tudja modernizálni, fejleszteni. Ezzel próbálja az Önkormányzat ösztönözni, segíteni a helyben ezzel foglalkozó személyeket.

A helyi adórendeletben is változás történt, az idei évtől az Önkormányzat úgy döntött, hogy a 2 m. Ft. adóalapot el nem érő kisvállalkozások mentesülnek a helyi iparűzési adó fizetése alól, ez a mostani bevallásoknál lesz majd érezhető.

A szociális rendeletmódosítás egyik oka törvényi változás, a másik, hogy az önkormányzat a helyben élő idős emberek problémáit próbálja meg segíteni. Azon személyek, akik valamilyen szociális ellátási formában részesülnek, igényelhetik az Önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszt a rendeletben meghatározottak alapján. Elmondja, hogy ha bárkit ez a kérdés érint, akkor a Polgármesteri Hivatalban munkatársát, Szántai Ferencné szociális ügyintézőt keresse meg, aki részletes tájékoztatást fog adni.

Tájékoztat arról, hogy 2014.01.01-től fog életbe lépni az új szociális ellátási forma, amely több ellátási forma összevonása eggyé, a temetési segély, átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi ellátás. A rendelet módosítása során figyelemmel lesznek arra, hogy a jövedelmi határok ne változzanak a korábbihoz képest kedvezőtlenül.

A jövő év a választások éve lesz, háromszor kerül sor szavazásra. 2014 áprilisában külön lesz európa parlamenti, majd országgyűlési választás, majd szeptemberben helyi, önkormányzati választásra kerül sor. A választási eljárásról szóló törvény változott, 2013. július 31-ig a helyi választási iroda vezetőinek a szavazó köröket felül kellett vizsgálni, a törvény meghatározza, hogy a szavazó körök kialakítás milyen elvek alapján történjen. A Badacsony Újságban erről részletes tájékoztatást adott. A legutóbbi választáshoz képest nem 2, hanem 3 szavazókörben lehet majd szavazni. A törvény azt mondja ki, hogy a szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy minimum 600 fő választópolgár kerüljön egy szavazókörbe, a maximális pedig 1500 főt határoz meg egy körzetbe. A szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy a választópolgárok száma az alsó küszöb felé tendáljon. Lakosság szám alapján úgy alakítottunk ki 3 szavazókört, hogy mindhárom településrészen lehet szavazni, ezekbe a szavazókörökbe 650 fő körüli szavazójoggal rendelkező állampolgár került besorolásra. Ezen irányelvek mellett figyelemmel voltunk arra, hogy mindenkinek a lakóhelyéhez a legközelebb próbálják tenni a szavazóköröket. Természetesen ezzel kapcsolatban érkezett felé kritika, hogy valakiket ez kedvezőtlenül érint, akik nem fordultak felé ezügyben, azokat pedig pozitívan érinti. Azon személyek, akik életkoruknál, vagy egészségi állapotuknál fogva nem tudnak elmenni szavazni, természetesen részükre a mozgó urna rendelkezésre fog állni. Erről jövőre több alkalommal, részletes tájékoztatás lesz majd, hogy mindenki tudjon élni az Alaptörvényben lévő jogával.  Amennyiben az elmondottakkal kapcsolatban kérdés merül fel, arra szívesen válaszol.

A jelenlévőket tájékoztatja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat azt mondja ki a közmeghallgatásról, hogy a felszólalások a jelentkezések sorrendjében történnek, és egy felszólalás nem haladhatja meg az 5 percet. Arra kéri a megjelenteket, hogy erre legyenek figyelemmel, kéri, hogy adják meg egymásnak a tiszteletet és egyszerre csak egy személy beszéljen.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatását. Képviselői hozzászólások, kiegészítések következnek.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy Badacsonytomaj 8 év alatti csaknem teljes anyagi ellehetetlenedéséért, 800 m. Ft. mínusz keletkezéséért nem gondolja, hogy helyes egymagában az iskola működtetését megemlíteni. A szomszédos településeken is működtettek iskolát, ahol nem történt konszolidáció, ez is okozott feszültséget a települések között. A konszolidáció kétség kívül egy tiszta lapot jelent településünkön. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy szemmel láthatóan elindult egy új irány városunkban: Négycsillagos hotel nyílt meg Badacsonyban, amely sok embernek ad munkahelyet és egyéb vonzatai is vannak. Egy új négycsillagos szálloda megnyitás előtt áll. A Badacsonyi Kemping megújulása folyamatban van. További igényes szálláshelyek nyitották meg kapuikat a településen. A  szálláshelyeken megjelenő vendégek szolgáltatásokat is igényelnek. A cél az, hogy a vendégek a pénzüket itt költsék el Badacsonyban. A szolgáltatások megjelenése munkahelyeket generál és adóforintokat is jelent a településnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a képviselők közül kíván-e valaki még hozzászólni? Megállapítja, hogy a képviselők részéről nincs hozzászólás. Megkérdezi a közmeghallgatáson megjelenteket, hogy kinek van észrevétele, kérdése, javaslata az elhangzottakkal, a település életével kapcsolatban?

 

Domján Tamás elmondja, hogy Képviselő asszony említette a szállodát. Nem biztos, hogy mindenki úgy látja, hogy ez a szálloda mindenkinek jó, mert családjának sok problémája keletkezett ez miatt, ezért is jelentek meg mindannyian a közmeghallgatáson. A szálloda mellett működik az ő tulajdonukban álló telken Greznár Attila működtetésével egy vidámpark, tehát ők, mint bérbeadók vannak jelen. Az ügyükben már kétszer vett részt testületi ülésen. A terület száz éve a családjuk birtokában van, nagyon sok mindent megért, de ilyen arcátlanság, amit a szálloda tett velük nem fordult elő. Elindult a szálloda projekt, ők, -mint sok joggal rendelkező szomszéd- maximálisan támogatták őket, mert úgy gondolták, hogy Badacsonyban a fejlődésre szükség van. A szálloda részéről biztosították őket, hogy nem zavarja őket a területükön végzett tevékenység, a vidámpark. Ők pedig hozzájárultak ahhoz, hogy az építkezés alatt a telküket használják, azon hordták át a sittet. Ennek ellenére, amikor a szálloda felépült, abban a pillanatban, hogy megkapták az engedélyeket, elkezdtek furkálódni, hogy nem adhatják többet bérbe a területüket. Ez a dolog eljutott az Önkormányzathoz is. Majdnem megtörtént tavasszal, hogy a közterület használatáról szóló rendeletben meghatározottak szerint kellett volna működtetni az ő magánterületüket. Szerencsére ez nem történt meg, mivel nem csak a szálloda működik Badacsonyban, hanem egyéb vállalkozók is. Az a személy, aki tőlük bérli a területet, már 23 éve végzi Badacsonyban ezt a tevékenységet. Ha szálloda épül, akkor ne mások eltiprására épüljön. Ha ezt vele megteszik, úgy véli, megteszik mással is. Az ő bérlőjük az, aki nagyon sokszor a saját zsebébe nyúlva intézte a rendezvényeket, segítette a várost. Méltánytalannak érzi a jelenlegi helyzetet. Kéri, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mi lesz ennek a jövője, ha sikerül eltiltani őket attól, hogy ne adhassák bérbe a területet, mert a szállodát zavarja, annak ellenére, hogy ők voltak itt már 100 éve. Úgy véli, hogy a területen a bérlőjük által végzett tevékenységre szükség van, az is profitot termel. Úgy véli, hogy a sokat emlegetett minőségi turizmushoz idő kell még, 10-20 év is eltellhet.. Kéri a Képviselő-testületet, méltányolják helyzetüket, ne legyenek ők eltiporva csak azért, mert másnak az útjában vannak. Úgy gondolja, hogy ez megengedhetetlen.

 

Rácz Mária kéri, ha van rá mód a testületi üléseket is közvetítsék a Badacsony TV-ben, mert nagyon sokan szívesen tájékozódnának arról, hogy azon mi történik, de nincs módjuk arra eljönni. Az emberi kapcsolatokon nagyon sok múlik. A nyugdíjasok saját bőrükön tapasztalták, mert addig, amíg volt egy családias helyük, nagyon jól érezték magukat. Onnan átkerültek a rideg irodai környezetbe, ahol lassan megfagyott a jókedvük, a kapcsolatok, ami családiassá tették az összejöveteleiket. Nagyon nagy igény van arra, hogy valahol össze jöjjenek és úgy menjenek a dolgok, mint ahogy régen. Jó lenne, ha mindenki elgondolkodna azon, hogy békésen, egymás mellett éljen, mert fejlődni csak akkor lehet, ha békében vannak.

 

Rajzó Ildikó képviselő a média témával kapcsolatban elmondja, hogy létrejött egy ad-hoc bizottság, melyen megfogalmazódott az a javaslat, hogy a Badacsony TV-ben ismételten kerüljenek adásba a testületi ülések. Elmondja, hogy az ülések internet alapon jelenleg is elérhetőek. A Képviselő-testület novemberi ülésen dönt arról, hogy támogatja-e a bizottsági javaslatot.

 

Domján Balázs a Bonvino Szálloda telekszomszédjaként kíván szólni. Elmondja, úgy érzik, hogy a minőségi turizmus potenciális áldozatai. Úgy gondolja, hogy lehet jövőt építeni, de nem a múlt rovására. Olyan jól működő tevékenységet próbálnak meg bizonyos érdekcsoportok megszüntetni, ami a település életében fontos. A területen olyan típusú szórakoztatás folyt, ami ugyan tömegturizmusra vall, de ide vonzotta az embereket. A minőségi turizmus jövő építési cél lehet. A településfejlesztési koncepcióból nem derül ki, hogy mitől lesz vonzó a település. A minőségi turizmus nem fog munkahelyeket teremteni rövidtávon, viszont a tervezett intézkedés munkahelyeket és bevételeket fog megszűntetni.

 

Németh Sándorné a fogászat témájáról szeretne beszélni, amely érinti a szomszédos négy település lakosságát is. Több alkalommal vett már részt Képviselő-testületi üléseken. Ismét felteszi a kérdés, miért nincs fogászati rendelés Badacsonytomajon? Mi az oka, hogy nincs? Oda jutottunk, hogy nesze semmi, fogd meg jól. Ezzel a kérdéssel már régen nem kellene foglalkozni. Egy augusztusi ülésen a fogászati témánál volt egy olyan Képviselői hozzászólás, hogy ezzel a kérdéssel még ráérünk, mert októberben lesz aktuális. Azon az ülésen a Testület elé került egy közel 700 fő által aláírt aláírásgyűjtő ív, amelyben az állampolgárok azt kérték, hogy legyen ennek a „cirkusznak” vége és legyen egy fogorvosunk, akit úgy hívnak, hogy dr. Folly Réka. Ezen az ülésen Forintos Ervin képviselő megemlítette, hogy figyelembe kellene venni ennek a 700 embernek a véleményét. Erre nem volt semmiféle reagálás, a téma befejeződött. A szeptemberi testületi ülésen egyes Képviselőknek azt volt a kifogása dr. Folly Réka ellen, hogy nem rendelkezik szakmai gyakorlattal, nincs meg a szakmai végzettsége, sem a felnőtt, sem a gyermekfogászathoz. Ezen az ülésen megjelent a járási tisztifőorvos, aki világosan közölte, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy dr. Folly Réka ezt az állást betöltse, elláthatja a gyermekfogászatot is. A Képviselő-testület nem fogadta el ezt az érvelést, megyei szintű szervhez fordult szakmai véleményért. A megyei szakvélemény alátámasztotta az előző szakmai véleményt, tehát egyértelműen arról van szó, hogy semmi akadálya annak nincs, hogy dr. Folly Réka betöltse ezt az állást. Elmondta azon a testületi ülésen is és most is, az az érzése, hogy a Képviselő-testület egyes tagjainak nem a fogorvos szakmai képzettségével van problémája, hanem egy emberről, dr. Folly Rékáról van szó, akit egyszerűen nem akartak, hogy betöltse és elláthassa ezt a fogorvosi állást. Egy előtte szóló is jelezte már, hogy az emberek nem kapnak tájékoztatást a testületi ülésekről, tehát nem tudják figyelemmel kísérni az adásokat. Így elkezdődött az szóbeszéd utcaszinten, arról van szó Badacsonytomajon, hogy hozzájárult ehhez egy másik dolog is, egy Képviselő személyes ellentéte a jelölttel. Ebben bíztatást kapott a képviselő hölgyektől is, ezért állunk itt. Szeptemberben nem született döntés az ügyben. Az októberi testületi ülést követően a Badacsony Újságban megjelent egy cikk, hogy végre van fogorvosa Badacsonytomajnak, de csak addig, amíg a cikk megjelent, mert az elfelejtette a Testület, hogy egy emberről van szó, akit emberként és szakmai önbecsülésében is megsértettek. A helyében ő is nemet mondott volna. A kérdés az, hogy lesz tovább? Kérdése, hogy dr. Szörtsey Zoltán élettársa mikor tudja ezt a praxist meghirdetni? Ha 1 éven belül nem jön ide valaki, akkor átmegy az Önkormányzat kezébe a kérdés és újból meg kell hirdetni, amit a Képviselő-testület vagy elfogad vagy nem? Emlékeztet arra, hogy nem csak Badacsonytomaj, hanem a környező 4 település lakóiról is szó van. Badacsonytomaj népességének 50 %-a 55 év felett van, nem mindenkinek van lehetősége, hogy gépjárműbe üljön és elmenjen Balatonedericsre. Hogy és miként jussanak oda? Nem beszélve arról, hogy ezért fizetni is kell, akkor, amikor itt helyben ingyen is megkaphatná ezeket az ellátásokat. Választ kér arra, hogy miért történt ez, az okra kíváncsi. Nem elfogadható válasz az, hogy szakmailag nem megfelelő. A Képviselő-testületnek nem volt jogi lehetősége arra, hogy a szakmaiságot kétségbe vonja. Akinek erre joga volt, azt mondta, hogy alkalmas. Kéri a Képviselő-testületi ülések közvetítésének visszaállítását, hogy az emberek figyelemmel tudják kísérni azokat a témákat, amelyek érdeklik, s így kizárnák a pletykát.

 

Krisztin N. László polgármester pontosításként elmondja, hogy dr. Folly Réka hivatalosan nem jelezte, hogy nem kívánja betölteni a Képviselő-testület döntése után ezt az állást. A Képviselő-testületi ülés másnapján Jegyző úr a döntésről dr. Folly Rékát értesítette, a következő héten pedig sajnos elhunyt a doktor úr, ami olyan jogi helyzetet teremtett, amiről Jegyző úr röviden tájékoztat.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a pletyka elkerülése érdekében tájékoztat arról, hogy  fogászati alapellátás mindenképpen lesz, mert önkormányzati kötelező alapfeladat. Az más kérdés, hogy meddig nem a településen történik az ellátás. A hozzátartozóknak még 1 éve van arra, hogy a praxis jogot értékesítsék. Az alapellátásról azt kell tudni, hogy a doktor úr halálával a működési engedélyt az illetékes egészségügyi szerv vissza fogja vonni. A feladatellátás kötelezettje az 5 önkormányzat, új működési engedélyt kell benyújtani arra, hogy amíg a praxis nem került betöltésére, ki legyen az a fogorvos, aki a tartós helyettesítést ellátja a körzetben. Előzetesen a környező fogorvosokat megkereste, úgy néz ki, hogy a révfülöpi doktornő vállalná ezt a feladatot, amennyiben a Képviselő-testületek ezt elfogadják.

 

Rajzó Ildikó képviselő nem érti, hogy miért lett ebből a kérdésből politikai ügy, hiszen dr. Folly Réka már az első alkalommal elmondta, hogy októbernél előbb nem tudja ellátni a feladatot, mert hiányzik az ehhez szükséges gyakorlata. A másik fogorvos 17 éves fogszakorvosi gyakorlattal és szakvizsgával rendelkezett, pedig közel azonos korúak. Az egyik fogorvos hozzáállása szerény és visszahúzódó volt, míg a helyi fogorvos flegma módon tárgyalt velük. Amikor ő egy döntést meghoz, akkor nem csak saját nevében, hanem a település érdekében dönt. Úgy gondolta, hogy az a fogorvos, akire voksol, jó lesz a település lakosságának is. Elmondja, hogy októberben lakossági nyomásra a Testület asszisztált dr. Folly Réka megválasztásához. A 7 fős testületből 2 fő kiment az ülésről, így az ülés még határozatképes maradt ahhoz, hogy egyszerű többséggel döntést hozzon név szerinti szavazással. Ő maga továbbra is kitart amellett, hogy olyan szakembert szeretett volna, aki a dolgokat több alázattal tudta volna kezelni.

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy akkor érezte már ennek a helyzetnek a fontosságát, amikor az együttes ülést követően, -amely elég felfokozott hangulatban zajlott- a szomszédos polgármesterekkel beszélt. Ha van egy petíció, amit több száz ember aláír, akkor egy települési képviselőnek kötelessége figyelembe venni az állampolgárok véleményét.

 

Domján Anna szintén a korábban említett telek kapcsán szeretne szólni. Sajnálattal hallotta, hogy a nagyon régóta a családjuk tulajdonában álló telek kisajátítása is szóba került. Elmondja, hogy minden törvényes eszközt meg fognak ragadni, hogy a családjukat hátrányosan érintő kisajátítás ne történhessen meg. Úgy szeretnék, ha fejlődne a település, hogy ne az ő családjukat érintse hátrányosan.

 

Krisztin N. László polgármester pontosításként elmondja, hogy a kisajátítás, mint fogalom elképzelhető, hogy abban az értelemben szóba került, hogy milyen jogi lehetőségek vannak arra, hogy azon a területen az a tevékenység megváltozzon, de ez testületi határozatban nem került rögzítésre, vásárlási szándékot jelentett be a Testület. Ezzel kapcsolatban Domján Tamással tárgyaltak, erről a Testületet tájékoztatta, nem tud élni a Képviselő-testület a vásárlás lehetőségével.

 

Farkas Éva elmondja, hogy ő ült dr. Folly Réka fogorvosi székében, megnyugtatja a Képviselő asszonyt, hogy rendkívül precíz, nyugodt és hozzáértő módon járt el kezelése során. Nincs senkinek az oldalán, ezt tényként szerette volna elmondani. Nyugodt szívvel ajánlja mindenkinek. Azzal kapcsolatban, hogy nincs valakinek meg a gyakorlata visszás kérdés, mert lehet, hogy egy pályakezdő nagyobb affinitással rendelkezik, mint egy többéves gyakorlattal rendelkező. Úgy véli, hogy valahol mindenkinek el kell a munkát, ezért kell megadni a lehetőséget.

 

Domján József kérdezi, igaz-e hogy Folly Péter képviselő szájából hangzott el, hogy az ő ingatlanukat ki kell sajátítani? Tudja-e, hogy mit jelent kisajátítani? Állami erővel, valakitől valamit elvenni, úgy hogy ez az ő érdekeivel nem biztos, hogy egyező.

 

Folly Péter képviselő válaszában elmondja, hogy úgy, ahogy Domján úr mondta nem igaz. A szó elhangzott szájából, olyan szövegkörnyezetben, hogy a helyi építési szabályzat és településfejlesztési koncepció lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat területeket sajátítson ki. Kéri Jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást a témában. A családot régóta ismeri, nem ellenségük. Ebben az esetben figyelembe kell azt venni, hogy az érintett terület közterületként van nyilvántartva, amiből az Önkormányzatnak bevétele nincsen. Ezzel szemben az önkormányzati pénztárba a szálloda nagy befizető. Egyetért azzal, hogy diktatórikus eszközökkel valaki egy állapotot megszűntessen, senkinek nem érdeke. Képviselőként azt tudja mondani, hogy hosszú távon az Önkormányzatnak érdeke az, hogy az ilyen típusú tevékenység Badacsony központjából kijjebb kerüljön. Természetesen a többségi döntést elfogadja. Elmondja, hogy ez nem Domjánék ellen irányul, hanem ő pl. személyesen így képzeli el Badacsony fejlődését.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző pontosításként elmondja, hogy a szóban forgó terület nem közterület, hanem magánterület, amely minden évben a közforgalom számára meg van nyitva. Az a szó, hogy kisajátítás az Alaptörvényben is úgy szerepel, hogy kivételesen és legvégső esetben alkalmazható állami kényszer. Ami annyit jelent, hogy kivételesen, közérdekből, azonnali kártalanítás mellett. A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata folyamatban van a településen. Badacsony központjával kapcsolatosan egy olyan elképzelés fogalmazódott meg a Testület részéről, hogy ezt a központi részt más övezetbe kell sorolni. Ezt vizsgálja az a cég, aki megbízást kapott a feladatra. Lesznek lakossági fórumok, amelyek a rendezési terv felülvizsgálatával foglalkoznak majd, kéri, hogy azokon jelenjenek meg az érdeklődők és mondják el véleményüket, aggályaikat. Előfordulhat, ha a Képviselő-testület úgy dönt, úgy határozza meg, hogy Domjánék ingatlanának a jelenlegi hasznosítási módja esetlegesen a jövőben nem lesz véghezvihető. De kisajátításról szó nem esett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az SZMSZ szerinti 5 percet úgy szerettük volna, hogy egy témában mindenki elmondja a kérdését, megkapja a választ és abból levonják a következtetést, mert különben egy adott probléma kör körül 1,5 órás oda-vissza párbeszéd alakult ki.

Domán József elmondja, hogy a rendezési terv kapcsán az a kérésük, a terv úgy készüljön, hogy az ingatlanuk önálló hasznosítására lehetőségük nyíljon. Mivel elég nagy a terület pl. vendéglátóhely létesítése céljából. Saját rendelkezési jogukat ne szűntesse meg.

 

Orbán Dezsőné elmondja, hogy Kárpáti úr irományait tűrhetetlennek tartja. A település olyan helyzetben van, hogy idős létére el kellett jönnie ezt elmondani, mert nem tudja elnézni, elhallgatni, hogy bántja az embereket. Kérdezi, hogy miért bántja a Polgármestert? Hallott arról, hogy a Polgármester valakit is bántott, vagy piszkolt volna? Arra kéri, hogy ezt hagyja abba, mert már elég volt. Azt mondja egy közmondás, hogy minden embernek van vaj a fején. Lehet, hogy aki kiabál, annak a fején van a legnagyobb. Kérdése, hogy mi a baja alpolgármester úrral, az hogy nem állt a csicskásai közé? Orbán Péter képviselő az ő fia, aki megtiltotta, hogy eljöjjön, de ő ezt akkor is szerette volna ezeket elmondani. Igaz, hogy nincs egyeteme, jachtja és kétszázmilliós házai, de van három gyermeke, akiket becsülettel felnevelt a feleségével együtt. Annyit szeretne mondani, hogy eddig és ne tovább. Ez az ember egy ülésen megkérdezte valakitől, aki az ajtóban állt, hogy kicsoda, a válasz után és se szó, se beszéd odébb taszította. Milyen polgármester lenne az ilyen ember? A település fele félre lenne taszítva? Kéri a tisztelt hallgatóságtól, hogy gondolkodjanak el a dolgon, ezt ne tűrjék tovább azt, ami itt van.

 

Mészáros Éva, elmondja, a szomszédok megnyugtatására, hogy a hotel fennmaradási engedélye egyelőre per alatt van. A megépítése elég vitatható körülmények között történt, ez a bíróságon most terítékre kerül. Úgy véli, hogy a sokat emlegetett minőségi turizmus nyomdokán nem kellene olyan mélyen elszaladni. A fogorvos kérdésben az kéri a Képviselőktől, hogy viseltessenek nagyobb alázattal azok felé a szavazók felé, akik őket megválasztották.

 

Németh László megkérdezi Orbán Dezsőnét, hogy járt-e már Bíróságon, mert ő már 1 éve odajár. Oda fog vinni Folly Péternek egy jogerős bírói végzést, hogy ki a Kárpáti.

 

Horváth Béla kérdést tesz fel azokhoz a Képviselőkhöz, akik miatt ez a fogászati dolog húzódik: Miért az emberek szenvedjenek az miatt, hogy valaki családi perpatvart csinál egy fogászati dologból? 75.000 Ft-ot kellett fizetnie maszek rendelésen, hogy a fiának megcsinálják a fogát. Ezt az összeget ők majd kifizetik, vagy miért ülnek itt? Ők, amikor neki álltak a szakmájuknak egyből mindent tudtak?

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, kénytelen valamennyire helyre tenni a dolgokat. A folyamatot többször elmondták világosan a fogadóórájukon a megjelenteknek. Valóban nem fogorvosok, ez tény. Kéri azt elfogadni, hogy az egészségügyben gyakorlatra van szükség, hogy valaki önállóan dolgozhasson. Amikor elvégezte az egyetemet, ő maga sem dolgozhatott önállóan. Minden fiatal azt hiszi, hogy ő fogja megváltani a világot. Ez nem így működik. Gyakorlatot kell szerezni, különböző nagy gyakorlattal rendelkező segítők mellett. Az egyetem nem ad akkora gyakorlatot, hogy önállóan ilyen munkát lehessen végezni. A település érdekében tette ezt a magatartást, igenis szükség van gyakorlatra. Jó pár évvel ezelőtt több éves gyakorlatra volt ahhoz szükség, hogy valaki önállóan végezhesse tevékenységét. Attól, hogy a jogszabályok így rendelkeznek, az emberi szervezet nem változott meg. Amikor a járási tisztifőorvos itt volt ő is megemlítette, de ez fölött elsiklottak, hogy a sürgősségi fogászati ellátás más kérdés. Gyakorlott fogorvossal is előfordult, hogy pl. átszakította a fia arcüregét, akivel sürgősen a veszprémi szájsebészetre kellett menni. Kéri, gondolják át, nem olyan területről van szó, hogy majd belejön.

 

Horváth Béla szerint az, hogy egy fiatalnak hogyan kell elindulnia egy pályán az egy dolog. Kérdezi, hogy mi a megoldás, mert már több hónapja nincs fogorvos? Akinek van pénze, az el tud menni maszekrendelésre. A nyugdíjasok hova menjenek? A balatonedericsi rendelőben 2 hónapra adnak időpontot. Ő 75.000 Ft-ot fizetett és ennyi? Akkor nyalják ki a seggemet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy ez szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe.

 

Krisztin N. László a fogorvos témával kapcsolatban úgy érzi, hogy meg kell szólalnia. Adott egy helyi fiatal, aki elvégzi a fogorvosi szakot és vissza szeretne jönni a településre dolgozni. Lehet, hogy pedagógusként hibája, hogy nagy bizalommal van a fiatalok iránt. Nagyobb bizalommal volt dr. Folly Réka iránt, mint a Képviselő asszony által említett Tóth úrral kapcsolatban, akinek éppen 9 munkahelye volt addig az időpontig. Leírtuk az újságban is, hogy 2 önkormányzathoz is benyújtotta a pályázatát. Egyik helyen megkötötte a szerződést, majd élve az azonnali felmondás lehetőségével 2-3 nap múlva vissza is mondta. A másik önkormányzattal pedig meg sem kötötte a szerződést, pedig a képviselők megválasztották. Ez volt, ami visszatartott bennünket igazából. A korukkal kapcsolatban elmondja, hogy igaz, hogy közel azonos korúak, de Folly Réka közben szült 3 gyermeket, amíg a másik a gyakorlatát szerezte.

 

Mórocz István György úgy érzi, hogy a város közélete a padlón. A Képviselő-testület október 10-i ülése véleménye szerint botrányos volt. Úgy látja, hogy egymást járatják le a Képviselő urak és hölgyek. Egyetlen normális hozzászóló volt, Folly Péter, akinek gratulált is. Rengeteg per van folyamatban, ezért mondta első mondatát. Úgy vette észre, hogy az alpolgármester választás is a zsarolás mintapéldája volt. Úgy véli, hogy rengeteg beruházás elmaradt. Meg lehet nézni, hogy mennyi terv volt: Idősek Otthona, stb. Kb. 120 m. Ft-ra jön ki a büntetés, amiért az Önkormányzat nem jól működött. Ebből az összegből rengeteg dolgot lehetett volna csinálni, fiatalokat támogatni, hogy elinduljon az életben. Az aláírásgyűjtést ő indította el a testületi ülések közvetítése érdekében. Elmondja, hogy egyedül ő volt, aki jelentkezett Polgármester úr felhívására a rendkívüli téli időjárás miatt, az idősek megsegítésére. Nagy szégyennek tartja, hogy ekkora településen nincs más ember aki jelentkezett volna segíteni. Az a helyzet, hogy az emberek már félnek a városban egymással is beszélni. Derítsék már ki, hogy mi ennek az oka? Kéri, hogy legyen már béke ebben a városban. Mindenkinek legyen joga hozzászólni, mindenkinek legyen véleménye, bármilyen, ne ócsárolják egymást, ezért harcol régóta.

 

Krisztin N. László polgármester az idősek segítésével kapcsolatban elmondja, hogy többször megköszönte Mórocz úr segítését. Nagyon szomorúan élte meg akkor azt a helyzetet. A közmeghallgatást szeretné arra is felhasználni, mivel az előrejelzések alapján hasonlóan kemény télnek nézünk elébe, mint tavaly, ha ilyen megkeresés érkezik, akkor a férfiak nagyobb számban jelentkezzenek segíteni. A polgári védelmi rendszer 50 fő mozgósítását teszi lehetővé, de ennek meg vannak a minősített esetei.

 

Nagy Leopold a beruházásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Képviselő-testület nem minden esetben találja meg a helyi vállalkozóknak azon körét, akik ebben részt vehetnek. Mi ennek az oka? Kik azok a képviselők, akik vidékieket hoznak ide? Miért érdekük, hogy többüket elfelejtik, kihagyják? A településen lévő Bt-k, Kft-k különböző tevékenységi körökkel rendelkeznek. Az ő cégüknek is van 16 tevékenységi köre, tehát bármikor lehet őket hívni, nem szükséges rokonokat, barátokat ide hívni a szomszédos településekről. A Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatban kérdezi, hogy miért nem működik a településen?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület legutóbbi ülésén csatlakozott a Bursa Hungarica programhoz.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy a részletes pályázati kiírás meg jelent már a Badacsony Újságban és a település honlapján is elérhető. Kétfajta változat van, az „A” típusú a már felsőoktatásban részt vevő tanulóknak, a „B” típusú pályázat azok számára elérhető, akik a következő szemeszterben kezdik meg tanulmányaikat. Akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, a Polgármesteri Hivatalban részletes tájékoztatást kap. Felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázatban jogvesztő határidők vannak. Röviden ismerteti a pályázati rendszer működését.

 

Krisztin N. László polgármester az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatban elmondja, hogy nem volt még példa arra, hogy ne támogatták volna a jelentkező gyermek részvételét. Ezzel az általános iskolások középiskolába jutását segíti az Önkormányzat. Az első felvetéssel kapcsolatban elmondja, utalt a beszámolóban arra, hogy saját csapdájában vergődik a Képviselő-testület. Valahogy így van ez a helyi vállalkozókkal is, hiszen egy ilyen kis településen kevés bizonyos kategóriákban a vállalkozók száma. Saját szakmájából kiindulva elmondja, hogy van gyengébb és jobb tanár is. Ez előfordulhat a vállalkozók között is. Ha van olyan vállalkozó, akinek nincs meg az apparátusa, az kizárja magát az egyes helyzetekből. A csapda az, hogy annyira tisztán és tisztességesen akar dolgozni a Képviselő-testület, hogy pl. a testületben ülő vállalkozókat határozatilag kizárta az önkormányzati munkákból. Ez okozhat olyan helyzetet, ha a maradék építőipari vállalkozó esetleg beteg, vagy telítve van munkával, akkor külső ajánlatokat is hozni kell. Olyan szabályzata is van az Önkormányzatnak, hogy 3 árajánlatot kell beszerezni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a közmeghallgatásra Éder Zoltántól érkezett írásban, két témában kérdés, melyeket ismertet és röviden megválaszol:

 

1.)    Az alsó-bazársorral kapcsolatban az Önkormányzatnak milyen tervei vannak?

Egy pályázatot adott be az Önkormányzat az Alsó-bazársorral kapcsolatban. Ez a Leader pályázat a 2014. évi Badacsonyi Szürethez kapcsolódik, ha támogatást nyer, akkor a 71-es úttal kapcsolatos épület tömeg elbontásra kerül, egy rendezvénytér kerülne ott kialakításra. Az ügyben érintett bérlők ezzel kapcsolatban tájékoztatásra kerültek.

 

2.)    23/2013. sz. helyi rendelet alapján a társadalmi együttélés szabályait megsértőkkel szemben a bírságot milyen módon és hogyan állapítja meg az Önkormányzat?

A törvényben foglalt szempontokat kell az Önkormányzatnak figyelembe venni.

Éder Zoltánnak elmondja, hogy írásbeli megkeresésére a közmeghallgatástól számított 15 napon belül fog választ kapni.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Jegyző úr tájékoztatását. Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a közmeghallgatáson megjelentek részéről?

 

Tóth Mariann köszönti a megjelenteket. Mint a Kulturális Tanács elnöke köszönetet mond a Képviselő-testületnek az egyes rendezvények támogatásáért, illetve, hogy azokon megjelentek. Buzdítja, őket, hogy mondják el azoknak, akik ezt nem teszik, hogy érdemes ezekre a programokra elmenni. Meghív minden megjelentet a december 21-i Pásztorjátékra. A Himfy Irodalmi Kör vezetőjeként megköszöni a tagok és Fodor József igazgató közreműködését. Magánemberként elmondja, hogy 48 éve van Badacsonytomajon családjának nyaralója, életvitelszerűen nem itt él, de ezt tekinti otthonának. Egyre kevésbé érzi itt jól magát, az előtte szólók által elmondottak miatt. Az egyetemen többek között vezetéselméletet tanított. Az egyik alapvető tétele a vezetés elméletnek, hogy egy vezető testület csak akkor működhet jól, ha az ellentéteket önmaguk között oldják meg, és amikor kilépnek a nyilvánosság, a vezetetteik elé, onnantól ellentéteik már nincsenek, a vezetetteik érdekét szem előtt tartva kell megnyilvánulni. Forintos Ervin képviselőt megdicséri azért a mondatáért, hogy független az ő magánemberi véleménye, ha 700 ember kér valamit, akkor azt egy Képviselőnek tudomásul kell vennie. Egy dolgot sokféleképpen lehet értelmezni. Nem mindegy, hogy egy vesszőt hova teszünk ki egy mondatban. Rendkívül fontos, hogy egy ügyet hogyan értelmeznek, lehet jó és lehet rosszindulattal. Azt látja, hogy egy ideje, 2010 óta sokak számára a megítélés mindig a rosszindulat oldaláról szólal meg és ennek hol írásban, hol szóban úgy adnak hangot, hogy nem veszik észre, hogy ezzel embereket taposnak a sárba. Sajnos az írott és szóbeli média ma olyan, hogy bárkiről bármit el lehet mondani. Annak a bizonyítása nagyon hosszú folyamat és az mindig a színfalak mögött történik, és ha valaki hosszú idő után az igazságát kivívja, arról utána már nem szól sem az írott sajtó, sem a média. Olvasott egy cikket 2010-ben, ami arról szólt, hogy a cikk írója azért választotta a mi térségünket élete alkonyára, mert ez a béke szigete. Azt szeretné kérni, hogy valóban lehessen ez a továbbiakban a béke szigete.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kíván-e szólni valaki. Megállapítja, hogy nem. Javasolja, hogy 5 perc szünetet tartsanak a rendőrségi beszámoló megkezdése előtt.

 

Rajzó Ildikó 17.06 órakor távozik a közmeghallgatásról.

Az ülésen jelenlévő képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester köszönti Horváth József századost, a Tapolcai Közrendvédelmi Osztály vezetőjét, valamint köszönti és bemutatja Pálinkásné Herczeg Henrietta őrnagyot, a Badacsonytomaji Rendőrőrs új parancsnokát, akinek a település valamennyi lakója nevében jó egészséget, kitartást, türelmet és sok sikert kíván.

 

Horváth József osztályvezető, r.szds. köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy Rausz István alezredes, rendőrkapitány egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a közmeghallgatáson. Örül, hogy sikerült betölteniük az őrsparancsnoki beosztást, mert a nyár nehézkes volt parancsnok nélkül. Bízik abban, hogy jól tudja a 16 település közbiztonságát szolgálni. Tájékoztat arról, hogy a badacsonytomaji őrs 2 fős létszámhiánnyal működik. Nyáron 12 fővel volt erősítve a munkájuk. Röviden beszámol a közrendvédelmi tevékenységükről. Év elején komolyabb problémával nem találkoztak, elmondható, hogy a szezon is zökkenőmentesen lezajlott, de pár esemény beárnyékolja ezt. Sajnos visszatértek a korábbi bűnelkövetők, akik a gépjárműlopásra szakosodtak. Az elkövetőket a bűnügyi osztály felderítette, olyan csoporttal kellett szembesülniük, akik nem környékbeliek és külföldi kapcsolódási pontokkal is rendelkeztek és a nyitott határokon keresztül, szabadon közlekednek. Összességében elmondható, hogy mind a közrendvédelmi, mind a bűnügyi helyzet jó, a Tapolcai Rendőrkapitányság területén 138 bűncselekménnyel történt kevesebb, mint a tavalyi évben. Az őrs tevékenysége a szezon után sem szűnik meg, hiszen jönnek az őszi rendezvények, programok. Sajnos megérkeznek a téli nyaraló feltörők is. Közlekedésrendészeti témában elmondja, hogy szerencsére körzetükben a 71-es főközlekedési úton emberéletet követelő baleset nem történt. Valaki azonban, engedély nélkül zebrát festett fel a badacsonytomaji strand bejárójával szemben. Ez a cselekmény jogszabályt sért, el kell járniuk az elkövetővel szemben. Az, hogy nem jellemző a bűnelkövetés a környéken véleménye szerint köszönhető az új szabálysértési törvénynek, amely lehetőséget ad gyorsított bírósági eljárás lefolytatására is. Úgy véli ez komoly visszatartó erőt jelent. Az idegenrendészeti tevékenységükkel kapcsolatban elmondja, hogy a fegyvertartási engedéllyel rendelkezők fegyelmezettsége nagyon jó. Kiemeli a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységét minden területen. Ahol ők nem tudtak megjelenni, ott nagy számban jelen voltak az Egyesület tagjai. Nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy közbiztonságban élhetünk. A Rendőrség a Polgárőrséget stratégiai partnerként kezeli. A Közterület-felügyelővel nagyon sok közös intézkedést hajtottak végre. Elmondható, hogy az együttműködés ezen a téren is nagyon jó. Ezúton szeretnék megköszönni mind a Polgárőrség, mind a Közterület-felügyelő munkáját. Tájékoztat arról, hogy a lakossági fórumokat az előző évben kezdték el. A Belügyminisztérium határozta meg, hogy minden félévben tartani kell annak érdekében, hogy a lakosságot érintő problémák felszínre kerülhessenek. Megpróbálnak abban segíteni, hogy az illetékes hatóságok felé továbbítják az egyes problémákat, hogy megoldás születhessen. Ezen fórumok elsődleges célja, hogy a Rendőrség és a lakosság kapcsolata közelebb kerüljön egymáshoz. Szükséges lenne, hogy a Rendőrség irányába közvetlenebbül forduljanak, mert úgy lehet hathatós intézkedést kifejteni. Napjainkban egyre nehezebb az anyagi javak megszerzése, a munkahelyek megtartása. Bármilyen problémája van a lakosságnak, zöldséglopástól a rongálásig és tudják, hogy ki az elkövető, jelezzék feléjük, vagy a körzeti megbízottnak, aki megpróbálja megkeresni azt a módot, ahogyan a leghatékonyabban tudja ezt kezelni. Az ünnepek előtt nagybevásárlások előtt felhívja különösen a hölgyek figyelmét, hogy ne hagyják a kézi táskájukat az első ülésen, amíg ők a csomagtartóba pakolnak, mert ellopják, valamint vásárláskor ne a bevásárlókocsi tetején tartsák a pénztárcát. a Ismételten megjelentek a trükkös tűzifa szállító személyek, akik töredéke árért kínálják az árut, mint a Tüzép telepeken. Jellemzően az idősebb embereket csapják be, akik sajnos nem jegyzik meg a gépjárművük rendszámát. Arra kér mindenkit, hogy figyeljenek egymásra. Ha idegen autót, embert látnak, akkor a helyi körzeti megbízottat értesítsék. A közműszolgáltatók részéről nincs olyan, hogy valaki pénzt ad vissza személyesen. Több bűnelkövető ezzel jut be az idős emberekhez, és amíg egyikük eltereli a figyelmet, a másik ellopja a pénzt és egyéb értékeket. Megköszöni a figyelmet, kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel.

 

Nagy Leopold kérdése, hogy a jogos önvédelemnek hol van a határa?

 

Horváth József osztályvezető, r. szds. válaszában elmondja, hogy bírói állásfoglalások nem állnak rendelkezésre, a a Btk. Leírja, hogy ittas és szellemi fogyatékos ember elől ki kell térni. A magántulajdon védelme érdekében előrelépés történt. Ha valaki bemegy egy ingatlanra és fenyeget, erőszakot alkalmaz, önmagának kell felmérnie, hogy nagyobb sérülés érheti, mint amit ő okozna. Az elektromos kerítés nem okozhat halált, azt megfelelően ki kell táblázni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy közel egy éve próbálják elérni, hogy Badacsonytomajon 2 helyen is zebra létesülhessen.

 

Horváth József osztályvezető, r. szds. elmondja, egy zebra kialakításának megvannak a feltételei, előtte bejárást kell tartani a Közútkezelő Kht-val. A zebra 2 járdaszakaszt köthet össze, a közvilágításnál meg van határozva, hogy milyen fényerő szükséges.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő tudomása szerint megtörtént a bejárás.

 

Krisztin N. László polgármester szerint azért nem felelnek meg az előírásoknak, mert nincs járda a másik oldalon.

 

Horváth József osztályvezető, r. szds. elmondja, hogy a Rendőrség részéről támogatnák ezt a kérdést, mert javítaná a közlekedés biztonságot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a januári testületi ülésre kerüljön kimutatásra a zebra kialakításához szükséges költségeket.

 

Dér Tibor kérdése, hogy a kábítószer jelen van-e a településen, volt-e ezügyben rendőri intézkedés? Belterületen, ha kiskorúak vandálkodnak mit lehet tenni? Elmondja, hogy a belterületeken megjelentek a vadak, mit lehet ellenük tenni?

 

Horváth József osztályvezető, r. szds. szerint alapjában véve nincs jelen a településen a kábítószer, azt nem lehet elmondani, hogy a középiskolások parti drogokat nem használnak. Abban történt rendőri intézkedés, amikor valaki füves cigarettát szívott. Az iskolában előadásokat tartanak a témában, felhívják a figyelmet e szerek veszélyeire. Ha valaki ilyennel találkozik, akkor ne fenyegetéssel próbálja elejét venni, hanem beszélgetéssel tisztázza, hogy ez mennyire káros és ártalmas. Ilyen probléma felmerülése esetén, szakembert tudnak ajánlani. Sajnos évről-évre megjelenik a motiválatlan rongálás, ezek az emberek a közösségi normákat nem tudják betartani. Történtek ilyen esetben elfogások. 50.000 Ft. érték alatt szabálysértési eljárást kell lefolytatni, ha valaki notórius visszaeső, akkor őrizetbe vehetik. A vadakkal kapcsolatban elmondja, hogy a Rendőrségnek nincs kilövési jogköre. A vadásztársaságok a kilövéseiket már 150 %-kal tervezik. Véleménye szerint, ha az egyes belterületek megfelelően karban lennének tartva, akkor kevesebb lenne a vadak száma. Természetesen, ha ez miatt valakinek a testi épsége lenne veszélyben, hívja a Rendőrséget.

 

Nagy István badacsonyi lakos elmondja, hogy „Repülős Gizivel” találkozott, aki elég agresszíven viselkedett, amikor felszólította, hogy hagyja el az ingatlanát. Figyelmezteti a megjelenteket, hogy számolni kell a jelenlétével.

 

Németh László kérdése, hogy a Fő utcán nem lehetne-e traffipaxozni, mert a fiatalok nagyon gyorsan közlekednek.

 

Horváth József osztályvezető, r. szds. válaszában elmondja, hogy tudomása szerint a Fő utcán mértek már a kollégái.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megköszöni a Rendőrség együttműködését, elsősorban, hogy segítették a közterület-felügyelő munkáját a nyári időszakban. Kérése, hogy az Önkormányzat kezelésében lévő súlykorlátozással ellátott utak ellenőrzésében segítsenek, mert ezek műszaki tartalma nem a nehézgépjárművek számára készült, a közterület-felügyelő pedig nem tud mindenhol ott lenni. A jogos védelemmel kapcsolatban röviden ismerteti a Btk. ide vonatkozó szakaszát.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Rendőrség tájékoztatóját. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy további közérdekű témában kíván-e valaki még szólni?

 

Füzes Istvánné kérdése, hogy miért van az, hogy a megválasztott Képviselők sok esetben tartózkodnak a szavazás során?

 

Nagy Leopold elmondja, hogy régen, aki tanulót tartott, annak százalékos arányban sem kellett iparűzési adót fizetnie.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy 2004 óta, amióta Magyarország tagja az Európai Uniónak, kevés lehetősége van az önkormányzatoknak adókedvezményt nyújtani. Tájékoztat arról, hogy a Képviselő-testület döntése alapján, a helyi vállalkozásoknak 2,5 m. Ft. összeghatárig, mindenkire egységesen lehet kedvezményt adni. Ha a vállalkozó vállalja, hogy az általa alkalmazottak statisztikai létszámát megemeli és x évig fenntartja, akkor a törvényben meghatározott összeggel csökkenthető az adóalapja.

 

Mórocz István György kérdése, hogy a település közlekedési rendje mikor lesz felülvizsgálva? Véleménye szerint a Petőfi utca egyirányúsítása lenne szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, vizsgálja meg, hogyan lehetne ezt megoldani.

Budai Tiborné fájlalja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények összeszedésre kerültek. Tudomása szerint ezt a szolgáltatást és az évi egyszeri lomtalanítást tartalmazza a szemétszállítási díj. Furcsának tartja, hogy decemberben lesz a lomtalanítás.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy mivel a Remondis Kft. nem tudta teljesíteni a törvényi kötelezettséget, fel kellett mondani a szerződést, ezért a cég új vezetője furcsa módon reagált. A lomtalanítással kapcsolatban a Képviselő-testület nem tud mit tenni, kényszerhelyzetben van. Pillanatnyilag nem tudjuk, hogy ki lesz a jövőben a településen a közszolgáltató, az biztos, hogy a szelektív hulladékszállítást januártól háztól kell biztosítaniuk.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén határozatban rögzítette, hogy kerüljenek vissza január 01-ig a szelektív hulladékgyűjtő edények.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e a megjelentek részéről további észrevétel, hozzászólás? Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni  a részvételt, az ülést több napirendi pont nem lévén, bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                              jegyző

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!