2013. 09. 27. rendkivül tetületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 34/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én 10.00 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Simonné  Visi Erzsébet          képviselő                           (6  fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                             képviselő                            (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás          jegyző

Wolf Viktória                           aljegyző

Tamás Lászlóné                      pénzügyi osztályvezető

Bozzay Balázs                        ügyvezető

Kurucz Szabolcs                     építész

Gerencsér Tamás                   pályázati referens

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

(7 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a meghívott vendégeket és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Rajzó Ildikó képviselő jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőtársait megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

670/2013. (IX.27.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Orbán Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

671/2013. (IX.27.) határozat

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 

 1. 1. Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

 1. 2. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László VN. Kft.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. II.
 2. III. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ NAPIRENDI PONT

Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a meghívott vendégekkel, a pályázatot előkészítő cég ügyvezetőjével és a tervezővel 2 órán át, alaposan áttárgyalta a napirendeket. Az ülésen részt vett két képviselő is, aki nem tagja a bizottságnak. Kéri, hogy kétszer ne mondják el ugyanazt a jelenlévők. Az 1. napirend tekintetében javasolja a jegyzőkönyvben rögzíteni azokat a számokat, melyek szükségesek a pályázathoz. Az összköltségvetés 1.208.416,02 €, rögzített árfolyamon számolva 283,4 Ft-os áron 342.465.100 Ft. Ehhez 5 %-os önerőt kell mozgósítani, mely 60.420,80 €, azaz 17.123.255 Ft az előbb említett átszámítási áron. Ezt levonva kapjuk a pályázandó összeget. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen a pályázat szakmai szerkezete ismertetésre került. A feltett kérdésekre a képviselők a választ megkapták. Ettől függetlenül kérdezi, hogy azóta felmerült-e újabb kérdés.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslatokat nem kellene-e határozatba foglalni. Kerüljenek beépítésre a pályázatba például a családbarát dolgok, a szőlőmag olaj feldolgozás, stb.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság ülésén elhangzottak összefoglalását, mert ez határozati formában nem történt meg.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy szó volt arról, hogy a látogatóközpont kínáljon gyerekprogramokat, a szőlőmag feldolgozás, préselés szintén szerepeljen a lehetőségek között. Az ingatlan és telekvásárolásokról el kell gondolkodni. A DRV. telephely megvásárlásának, véleménye szerint jelen pályázathoz kapcsolódóan nincs esélye, az állami szervekre vonatkozó ügyintézés miatt ez csak távlati dolog lehet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy elhangzott-e már, hogy az önrészt miből biztosítjuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem. Javasolja a fejlesztési tartalékot megnevezni. Kérdezi, hogy itt rendelkezésre áll-e a szükséges összeg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja úgy elkülöníteni, hogy áthúzódó kötelezettségvállalás legyen ebben az összegben.

 

Bozzay Balázs ügyvezető szerint figyelembe kell venni, hogy ezeket a forrásokat Badacsonytomajon kell elkölteni, ebből konkrét mérhető bevételek fognak származni. A helyben tartás eszköze lehet, hogy az önkormányzati létesítményekben valósulnak meg a rendezvények, ezeknek konkrét bevételei lesznek. Ezt érdemes átgondolni forrásgazdálkodás szempontjából a következő két év tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról is beszélgettek a BFH Európa Kft. ügyvezetőjével, hogy olyan szempontból is érdemes átnézni a projektet, hogy hogyan lehet ebből minél többet a helyieknek juttatni. Kiemelték a konferenciaszervezést, melynek szállásigényét helyben kell megoldani. Beszéltek arról is, hogy egyes részfeladatokat bizonyos civil szervezetek is bevállalhatnának.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a nyugdíjasok körében felmerült az értéktár létrehozásának vonatkozásában, hogy a még élő, tapasztalt, helyi értékeket ismerő időseket meg kell keresni, a régi tudást, recepteket összegyűjteni. Ez ehhez a témához is kapcsolható. A projektbe beleteszik a civil szervezetek a saját munkájukat, melyből bevétel képződik, ebből a későbbiekben részükre támogatás adható. Esetleg kiadvány is megjelentethető, pld. helyi receptkönyv címmel. Így a civil szervezetek saját munkájuk révén jutnak támogatáshoz.

 

Pásztor László ügyvezető javasolja a hallal összefüggésbe hozható tevékenységek felvételét is, a gasztronómia, a gyerekek szórakoztatását szolgáló akvárium, stb. vizsgálatát.

 

Bozzay Balázs ügyvezető jó ötletnek tartja a felvetést.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja.

Ismerteti, hogy az előkészítés költségeiről a múltkori megbeszélésen már volt szó, de nem mindenki tud róla. Az sem került kidomborításra, hogy a külső szakértő, projektmenedzser és pénzügyi menedzser a BFH Európa KFt. lenne, aki végigviszi és elszámolja az egész folyamatot.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy az előkészítő munkát bruttó 200 eFt-ért tudnák vállalni. Egy hónap múlva derül ki, hogy befogadják-e a pályázatot. Az építészeti munkarészről az építész urat javasolja megkérdezni. A kivitelezési szakasz egyes részeit felvállalnák, például az akcióterv munkarészt. Ezen túlmenően a külső menedzseri szolgáltatást tudnák biztosítani, felelősséggel végigkoordinálnák az egész folyamatot. Ha pozitív döntés születik, a pályázat részletes tartalmát meg kell határozni. Az idősek tudásának átvitelét, illetve a hallal kapcsolatos lehetőségeket be fogják építeni. A kivitelezést alapvetően a helyiekkel oldanák meg, azonban vannak olyan munkarészek, melyek profizmust igényelnek, így szükség lesz külső szereplőkre is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a 200 eFt-ot a pozitív döntést követően fogjuk kifizetni. Kérdezi, hogy mikor kerül sor a szerződéskötésre.

 

Bozzay Balázs ügyvezető kéri, hogy a szerződéskötésre most kerüljön sor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem látta a tervezetet.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy nem volt ideje az előkészítésére. Véleménye szerint a tervezőkkel is szükséges lenne a szerződést megkötni. A támogatási döntés novemberre várható. A szerződéskötéshez szükséges az építészeti tervek megléte. Engedélyezésre akkor javasolja benyújtani, ha a támogatásról a döntés megszületik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, elfogadja-e a testület, hogy pillanatnyilag szerződés nélkül dolgozzunk, és úgy nyújtjuk be a pályázatot. Október 10-i testületi ülésre javasolja a szerződéstervezetet behozni.

 

Bozzay Balázs ügyvezető megjegyzi, hogy az eljárás jogszerű. Szóbeli megegyezést követően utólag is megköthető papíron a szerződés.

 

Kurucz Szabolcs építész véleménye szerint a jogi formula így rendben van. A pályázat beadásáig néhány mérnöknapnak a költsége merült fel. Látatlanban elfogadja az összeget. Kérdezi, hogy az előkészítés az engedélyezésig tart-e.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy a formai döntésnek október 30-ig, a tartalmi döntésnek november 30-ig kell megtörténnie. Ezt követi a tényleges döntés. Javasolja, hogy a projekt előkészítés induljon el, a tervezési munka akkor is hasznos lesz, ha ebből a forrásból nem kap támogatást, hiszen egy következő pályázatban felhasználható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy személy szerint nem kívánja ingyen az elvégzett munkát,  két mérnöknapot fizetnének ki egyenlőre. Az október 10-i ülésen kapna a testület egy szerződéstervezetet, és eldöntené a testület, hogy a tervezési költséget pályázat nélküli is vállalja-e. Kérdezi, hogy közbeszerzést nem érinti-e.

 

Bozzay Balázs ügyvezető megjegyzi, hogy részükről nem, véleménye szerint a tervezők részéről sem. Ha összetartozó, akkor egybeszámítási kötelezettség van. Ha volt magasépítési tervezés, akkor merülhet ez fel elvi szinten.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az idén nem volt magasépítés.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy van még másik három terv az anyagban.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy az adott pénzügyi évet kell nézni. A program 2014. január 1-jei indítással számol. Csodálkozna, ha eddig a szerződéskötésre sor kerülne, tapasztalatai szerint ez nem reális. Véleménye szerint nem egybeszámítandó az előkészítési, tervezési költség.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a szerződéseket az október 2-i bizottsági ülésekre előkészíteni. Kérdezi, hogy a pályázati dokumentációban meg kell-e jelölni, hogy igénylünk-e előfinanszírozást.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy nem, csak a szerződéskötéskor. Megjegyzi, hogy a pályázatot digitálisan kell benyújtani. Ismerteti ennek folyamatát.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a pályázat beadásának határideje szeptember 30-a, hétfő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat benyújtását a Pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta. Kéri, hogy aki a kiegészítésekkel együtt, az elhangzott peremfeltételek mellett támogatja a pályázat benyújtását, – bruttó 200 eFt előkészítési költséggel, két mérnöknap költségével – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

672/2013. (IX.27.) határozat

- Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Norvég Alap keretében a - „Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel” –pályázat benyújtását elrendeli.
 2. a projekt összköltségét 1.208.416,02 €-ban (283,4 Ft/€ árfolyamon számítva 342.465.100 Ft-ban) határozza meg az alábbiak szerint:

a)  pályázati támogatás: 1.147.995,22 (283,4 Ft/€ árfolyamon számítva 325.341.845 Ft)

b)  saját erő: 60.420,80 (283,4 Ft/€ árfolyamon számítva 17.123.255 Ft)

 

 1. a projekt megvalósításához szükséges saját erőt – 60.420,80 – 2013. évi fejlesztési kerete – költségvetési éven túli, áthúzódó kötelezettségvállalással – terhére biztosítja.
 2. A BFH Európa Kft. részére a pályázati dokumentáció elkészítését 200.000 Ft-tal és a Forma Zrt. részére két mérnöknap költséggel a projektanyag elkészítését megrendeli utólagos szerződéskötés kötelezettsége mellett.
 3. tulajdonosi jogkörében eljárva kéri a pályázat készítőjét, hogy a projektdokumentációban és a megvalósítás során vegye számba, hogy a látogatóközpont kínáljon gyerekprogramokat, a szőlőmag feldolgozása és a préselés szintén szerepeljen a lehetőségek között, valamint a hallal összefüggésbe hozható tevékenységek felvételét is javasolja a gasztronómia, a gyerekek szórakoztatását szolgáló akvárium, stb. vizsgálata mellett. Javasolja továbbá, hogy a tapasztalt, helyi értékeket ismerő időseket is keressék meg tudásuk átadása, a birtokukban lévő receptek összegyűjtése céljából.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő:        azonnal, legkésőbb 2013. szeptember 30.

2./ NAPIRENDI PONT

Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László VN. Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi bizottság vizsgálta, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter bizottság elnöke elmondja, hogy  a pénzügyi bizottság a pályázat benyújtását egyhangúlag támogatta.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a napozóstégekre engedély van, tehát nem lehet változtatni a formán. A pályázat összköltsége 2.200 eFt, ennek a felét kell saját erőből biztosítani, a javaslat szerint 1.350 eFt-ot, a fejlesztési keret terhére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a teljes kivitelezést meg tudja-e oldani a VN. Kft. A megjelenésnek formásnak kell lennie, olyan kezeléssel, hogy ne legyen gomba tenyészet rövid időn belül.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a fémmunkát elvégzik, a deszkaborítás megoldásához segítséget kérnek. A pályázat szerint ebben az évben be kell fejezni a stégeket és el is kell számolni a támogatással. A munkát gyorsan el kell végezniük.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Az anyagban szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

673/2013. (IX.27.) határozat

- Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása pályázat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Fejlesztési Tanács Által a vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton részt vesz és a „B” pályázati cél vonatkozásában „Új part-víz kapcsolat létrehozása” címen pályázat benyújtását rendeli el.
 2. a projekt összköltségét 2.700.000,- Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a)    pályázati támogatás: 1.350.000,- Ft

b)    saját erő: 1.350.000,- Ft.

 1. a projekt megvalósításához szükséges saját erőt – 1.350.000,- Ft-ot – 2013. évi fejlesztési kerete terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        azonnal, egyebekben 2013. október 2.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a BFT-hez a Céh Turisztikai Egyesület is nyújtott be pályázatot, visszamenőleges jelleggel. Ehhez nyilatkozatot kellett kiadnunk arról, hogy a Borhetek szervezésével megbíztuk őket. A peremfeltételeket nem ismeri, de ha eredményesen pályáznak, akkor érdemes lesz elgondolkodnia a testületnek azon, hogy az önkormányzat által átadott támogatási összeggel mit lehet kezdeni. Vannak megoldási lehetőségek, de erről most nem javasol vitát nyitni.

 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 10.25 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                              Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                               jegyző

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!