Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2013. 09. 12. testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 33/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                     polgármester

Orbán Péter                              alpolgármester

dr. Magó Ágnes                        képviselő

Folly Péter                                képviselő

Forintos Ervin                          képviselő

Rajzó Ildikó                              képviselő

Simonné Visi Erzsébet               képviselő                             (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás              jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                         Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                           műszaki osztályvezető

Pásztor László                           ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné                   igazgató

Fodor József                             igazgató

Dr. Gáli Mihály                          ügyvéd

Dr. Szabó József                        ÁNTSZ részéről

Dr. Sellyei Ferenc                       gyermek háziorvos

Tapolcai-Hajdú Veronika            védőnő

Dr. Keskeny Ildikó                     ügyvéd

Pikó László                               könyvvizsgáló

Lukács Antalné                          ügyvezető

Part Andrásné                            jegyzőkönyvvezető                (15 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 3 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselőtársait megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

623/2013.(IX.12.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Csizmarik Bélánét abból az alkalomból, hogy mintegy 10 éves igazgatói tevékenység után nem ebben a minőségben dolgozik a jövőben a gyermekeinkért. A képviselő-testület két alkalommal is köszönetét fejezi ki munkájáért. Elsőként ezt a tanévnyitó ünnepélyen tettük meg, ahol a testület nem tudott teljes létszámban jelen lenni, ezért megbízásukból megköszönte a tevékenységét. Örül annak, hogy az akkori képviselő-testület egy év megbízás után hosszabb időre is neki szavazott bizalmat. Mindvégig napi munkakapcsolatban álltak, vezetői munkáját a gyerekek érdekeit szem előtt tartva végezte. Sokat tett a település és az iskola érdekében. Többek között több 10 milliós, az intézmény felújítását figyelembe véve több száz milliós értékű munka készült el vezetői tevékenysége alatt pályázatok igénybevételével. Az intézmény működése a nevelőtestület közreműködésével folyamatosan javult, kiváló kapcsolatot tartott fenn a szülőkkel. Ritkaságnak számít, hogy az intézményvezető a szülői közösséggel harmonikusan tud tevékenykedni. Az önkormányzat is számíthatott segítségére minden esetben, az önkormányzati programok rendszeres és lelkes segítője volt. Megköszöni javaslatait, melyeket az iskola illetve az önkormányzati munka előre vitele érdekében tett. Még egyszer kifejezi azt az érzését, hogy jó volt együtt dolgozni, örül annak, hogy a közösen kidolgozott elveket a gyerekek érdekében sikerült megvalósítani és továbbfejleszteni annak ellenére, hogy voltak, akiknek ez nem tetszett.  Nagyon örül annak is, hogy nem távozik az intézményből, gratulál igazgató-helyettesi megbízatásához.  A településen élő emberek köszönetét is kifejezve a képviselő-testület nevében egy emléktárgyat ad át és a pedagógusi munkához további sikereket kíván.

 

Krisztin N. László polgármester 14.10 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 14.12 órakor folytatódik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 14.12 órakor érkezett meg a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előző testületi ülésen érintőlegesen gratulált Krisztin N. Lászlónénak az igazgatói kinevezéséhez.  Most ismét gratulál és jó egészséget kíván a feladatához.

 

A napirendek összeállításával kapcsolatosan ismerteti, hogy több indítvány érkezett a bizottsági ülések időszakában illetve azokat követően is. A Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan illetve Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására tárgyú előterjesztéseket a pénzügyi bizottság megtárgyalta. Sürgősségi indítványként érkezett még Simonné Visi Erzsébet képviselőnek az „Angol-ház” helyiségének bérbeadásáról szóló előterjesztése, ezt a bizottság nem tárgyalta.  Ezen túlmenően Simonné Visi Erzsébet képviselő kezdeményezte a badacsonyi és badacsonyörsi gyerekek szállításával kapcsolatos témakör megtárgyalását olyan módon, hogy terjesszem elő sürgősségi indítványként. A kérelem 13.58 órakor érkezett, nem javasolja napirendre tűzni, mert érdemben nem volt idő az anyag előkészítésére. Tisztában van azzal, hogy a jószándék vezette ezt a kérést, ezért a lejárt határidejű határozatok között vagy a két ülés közötti legfontosabb események keretében javasolja a döntéshozatalt. Adatokkal készültünk, de az előterjesztésre nem volt idő. Kérdezi Jegyző urat illetve Aljegyző asszonyt, hogy van-e más napirendi kiegészítés.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a műszaki osztály ügyintézője bemutatón vett részt az akadálymentes strand vonatkozásában, erről készült anyagot a két ülés közötti események keretében szeretné bemutatni. Egy pályázati lehetőségről lenne szó, melyhez a testület előzetes szándéhnyilatkozata szükséges. A meghívóban szereplő 8. napirendet, „A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés” javasolja levenni a napirendről, mivel arról a Humán Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörében már döntött.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ennek a napirendnek csak egy részében dönthetett a bizottság. A koncepcióra vonatkozóan a testület állásfoglalása szükséges.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a kiküldött anyagban az szerepel, hogy a 2014-es koncepció tárgyalására ismételten készüljön előterjesztés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sürgősségi indítványokkal és egyéb indítványokkal együtt 30 napirendi pont elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

624/2013.(IX.12.) határozat

-       Napirendek módosítására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a meghívó szerinti napirendek közé a

„A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan” Sürgősségi indítványát,

„Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására” Sürgősségi indítványát és

„Simonné Visi Erzsébet képviselő Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról” Sürgősségi indítványát

felveszi.

 1. a meghívó szerinti napirendek közül a 8. napirendet A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés” leveszi a napirendek közül, tekintettel arra, hogy a Humán Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva dönt.
 2. a módosított napirendet 30 napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc gyermek háziorvos

Tapolcai-Hajdu Veronika védőnő

 1. 2. Beszámoló  az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 3. BAHART Részvények értékesítéséről tájékoztatás

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 4. MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd

Pikó László könyvvizsgáló PIKÓ és Társa Kft.

Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 6. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda bejárati terasz felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 7. Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 8. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczi Kft.

 1. 9. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 10. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 11. Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsony Balatoni Kapuja Ötletpályázat tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Ibos Ferenc utcai útleszakadás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Sürgősségi indítvány – A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan
 2. 29. Sürgősségi indítvány – Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására
 3. 30. Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet képviselő Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

 1. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a 22. sorszámú napirend „Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban” 5. napirendként történő tárgyalását, miután a napirendhez kapcsolódóan az érintettek jelen vannak. Kéri, hogy aki ezzel a sorrendiség módosítására vonatkozó indítvánnyal együtt a mai munka alapjául szolgáló napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

625/2013.(IX.12.) határozat

-       Napirendek sorrendiségének módosítására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi pontok:

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc gyermek háziorvos

Tapolcai-Hajdu Veronika védőnő

 1. 2. Beszámoló  az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 3. BAHART Részvények értékesítéséről tájékoztatás

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 4. MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd

Pikó László könyvvizsgáló PIKÓ és Társa Kft.

Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. 5. Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 7. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda bejárati terasz felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 8. Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 9. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczi Kft.

 1. 10. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 11. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 12. Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsony Balatoni Kapuja Ötletpályázat tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Ibos Ferenc utcai útleszakadás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Sürgősségi indítvány – A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan
 2. 29. Sürgősségi indítvány – Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására
 3. 30. Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet képviselő Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:    Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc gyermek háziorvos

Tapolcai-Hajdu Veronika védőnő

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az orvosi rendelő állagmegóvásához, a szociális helyiség kialakításához három árajánlat bekérést javasolja a novemberi testületi ülésre, a műszaki osztály közreműködésével. Javasolja a bejárati ajtó tekintetében a garancia érvényesítését is. A Bizottsága a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Tapolcai-Hajdú Veronika védőnőt, Dr. Sellyei Ferenc gyermek háziorvos és Dr. Szabó József tisztifőorvos urakat. Kérdezi, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy a védőnő és a gyermek háziorvos nem kíván szólni.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint itt kellene a fogorvossal kapcsolatos kérdéskörről beszélni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy álláspontja szerint a tisztifőorvos úr azért érkezett, hogy ezzel kapcsolatosan ismertesse gondolatait.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos köszönti a Képviselő-testületet, megköszöni, hogy részt vehet az ülésen. Röviden megpróbálja a legfontosabb kérdéselemeket kiértékelni. Az 1991. évi XI. törvény 6. §-a szerint az egészségügyi államigazgatási szerv a képviselő-testület ülésein részt vehet az egészségügyi döntések kapcsán. Eddig nem volt olyan problémás ügy, mely ezt kívánta volta. A települések életében az egyik legfontosabb az egészségügyi ellátás biztosítása. A 2000. évi II. törvény a praxisjog eladásáról értekezik. Ez nem személyhez kötődő jog, hanem a működtetett praxishoz, onnan el nem vihető. Eladható, ha a tulajdonos arra jelöltet mutat be, ha az önkormányzat ebben partner, akkor elővételi hozzájárulását megadja a 2.§ 4. bek. alapján. Az engedélyt az ÁNTSZ megerősíti, így a praxis terület ellátási kötelezettséggel működhet. A 2000. évi IV. sz. rendelet 2. bek. szerint a fogorvos köteles ellátni a körzetbe tartozó személyeket, a 4-5. bek. pedig arra tér ki, hogy az alapellátás körében milyen feladatokat kell ellátni. Az önkormányzat feladata az alapellátás biztosítása, a körzeti területi fogorvosi ellátás alapellátásnak minősül. Hangsúlyozza, hogy a 8. § 2. bek. szerint a szakmai felügyeletet az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat és a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szervének felügyelő szak főorvosai látják el. Tehát az általa képviselt intézet felügyeli az egészségügyi ellátás szakmaiságát. A szakmai felügyelet olyan kérdés, melyben nem várható el, hogy a képviselő-testületnek teljes mértékben ismeretei legyenek. Ez merész vállalkozás lenne, ha nem egészségügyben jártas személyek döntenek, ezért jó, ha igénybe veszik szakemberek véleményét. A 2004. évi II. törvény értelmében az engedélyezésnél kódok szerepelnek, de ezek mögött szakmák vannak. Az alapellátásban fogászati ellátásra adják ki a működési engedélyt. Korábban még szakorvosi végzettségre volt szükség, azonban ez már 10 éve kikerült a törvényből, tehát frissen diplomázott fogorvos is egyenrangúan elláthatja a körzetet. Tehát a szakvizsga megszerzése nem kötelező, 3-4 szakmában eltöltött év után általában az orvosok törekednek a megszerzésére. Ebből következik, hogy a régebbi gárda rendelkezik szakvizsgával, a fiatalabbak egy része pedig nem. Ez nem befolyásolja a működésük engedélyezését, tehát terület ellátási kötelezettséggel dolgozhatnak.  Egyáltalán nem kötelezhetők a szakvizsga letételére semmiféle határidővel.  Vannak területek, ahol szükséges a szakvizsga, például egy gyermekorvos esetében, de itt nem. Veszprémben fő foglalkozású iskola fogorvosok is dolgoznak,  természetesen  ifjúság és iskola fogorvosi szakképesítés nélkül. Ilyen a megyében nincs, de ez nem okoz problémát. Tapolcán a gyermek és ifjúsági fogorvosi ellátást egy személy látja el, a többi kolléga felnőtt fogászatban dolgozik. Vannak szakmai kötelezettségek, lehetőségek és ajánlások. A 2004. évi II. törvény 1. számú melléklete határozza meg, hogy milyen formában lehet működtetni a fogorvost. Lehet közalkalmazott, alkalmazott illetve a vállalkozás több formája. Ennek meghatározása nem az önkormányzat kompetenciája, hanem annak a félnek a dolga, aki a tevékenységet ellátja, tehát a fogorvos kolléga döntésén múlik. Az önkormányzat csupán azt írhatja elő, ha közalkalmazottként kívánja foglalkoztatni. Az 1996-os rendelet a működési engedélyek kiadásával foglalkozik. Ha egy kolléga egy önkormányzattal szerződést köt, a praxis megvételét az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat engedélyezi, és a hatósági útnak megfelelően a megfelelő helyekre bejelenti ezt. A 96-os törvényben van az is meghatározva, hogy ha az önkormányzat a fogorvossal partnerségi szerződést köt, milyen iratokat kell becsatolni. A törvény 6. § a/2. bek. szerint az egyéni vállalkozó saját nevében és kockázatára nyújtja az egészségügyi szakmához tartozó szolgáltatásokat. Az 1997. évi 26. sz. rendelettel vigyázni kell, az iskolafogászati teendőket attól lehet elvárni, aki csupán azt a feladatot végzi. Veszprémben kizárólag főfoglalkozásban ezt a munkát fogorvosi végzettséggel is végzik. Lesenceistvándon például vegyes gyerek és felnőtt körzetet lát el a háziorvos, és nincs gyermek szakorvosi vizsgája. Nem is szükséges, ez így van az iskola fogászat esetében is. Ott sem iskolafogászatban jártas szakember látja el az alapellátást.  A rendelet 6. §-a írja le az iskola fogászat feladatait. A tapolcai, sümegi körzetben a háziorvosi és védőnői ellátást például mindenütt vegyes körzetben, gyermek és felnőtt ellátás keretében végzik, ez nem okoz sehol gondot, teljesen természetes dolog. Azért bátorkodott ezt elmondani, mert nem baj, ha van a testületnek valami rálátása, mielőtt döntésekbe bocsátkozik.  Nem szándékozik senki mellett korteskedni, de a kolléga átküldte neki az önkormányzattól kapott levelet. Ha több jelentkező lenne, csak abban foglalna állást, hogy ki kaphat működési engedélyt, a választás az önkormányzat joga lenne. Ha nincs jelentkező, akkor hónapokon, éveken keresztül a helyettesítést meg kell oldani, sajnos Kelet-Magyarországon ez a helyzet. Ha van egy jelentkező, aki szakmailag megfelel, akkor nem érdemes gondolkodni. Lehet nemet mondani, de azt ajánlja, hogy akkor hozzanak mielőbb egy fogorvost, mert a lakosságnak ez az érdeke. Lehet barátsággal, tisztelettel kérni, hogy a jelentkező vállalja a szakorvosi végzettség megszerzését, ehhez 3-4 év gyakorlati idő szükséges, de nem írható elő. Így is egyenrangú, ugyanúgy dolgozhat. A fogászati praxisjog társasági formában való működését sem lehet előírni, csupán a közalkalmazotti formát szorgalmazhatja az önkormányzat. A működtetés formája bármikor változtatható. Nem várható el az sem, hogy alkalmazzon fogszakorvost. Tapolcán az ifjúság fogorvosi ellátását Dr. Csonka Cecília látja el.  Badacsonytomaj önkormányzata köthet vele szerződést, ha a doktornő elvállalja. Megjegyzi, hogy a testületnek nonszensz elvárásai vannak. A levelet megosztotta a megyében működő főorvos társaival, akik nagyon mosolygósan vették az előírt feltételeket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előbb felhasznált levelet illetve az arra érkezett választ is megküldtük a képviselő-testületnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi a Jegyző urat, hogy az egyeztetés során miért tette ezeket a javaslatokat, ezek szerint félre értelmezte a jogszabályt. A levélben foglaltakat nem a testület találta ki.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jelenlévők tudják, hogy vegyes körzetről van szó, 5 önkormányzat érintett a praxis jogban. A fogorvos körüli vita több mint fél éve zajlik, több jelölt is volt. Jelenleg egy jelölt van, aki ha megkapná az önkormányzatok hozzájárulását, a praxisjog jogosultjával megállapodhatna. 4 önkormányzat megadta a hozzájárulását, Badacsonytomaj a testület többségének véleménye alapján nem járult hozzá a feladat ellátási szerződés megkötéséhez, mivel többször is elhangzott, hogy fogszakorvossal szeretnék a praxist betölteni. Szeptember 5-én tartott informális ülésen az önkormányzatok jelenlétében ezt a témát áttárgyalták. Azért került sor a tárgyalásra, mert minden érintett érzi, hogy ez az állapot nem jó, mielőbb fogorvosra van szükség a körzetben. A levélben megfogalmazott kompromisszumos megoldás született. Mindenki egyetértett azzal, hogy legyen a 4 önkormányzat által elfogadott fogorvos, de záros határidőn belül valósuljon meg az az irányvonal is, melyet Badacsonytomaj Város Önkormányzata képvisel. A megállapodás ezen pontja nem követelés, hanem kérés volt. A másik két pont azért született, mert az 1997. évi XXVI NM rendelet 6. §. (4) bek. második mondata szerint „kezdő vagy gyermekfogászatban járatlan fogorvos csak továbbképzés után foglalkoztatható.” Kérdezi an ÁNSZ képviseletében jelenlévő doktor úrtól, hogy az idézett rendelet értelmében el kell-e végezni a szakirányú továbbképzést.  A levél 2-3. pontjának az a lényege, hogy a rendelet 6. §. 5. bekezdésében megfogalmazott feltételnek is tudjon eleget tenni. Kérdezi, hogy a tapolcai doktornő megoldhatja-e az óvodások és iskolások fogászati ellátását. Bár ebben az esetben a gyerekek utaztatását az önkormányzatnak kellene felvállalni. A szeptember 5-én született kérések kialakítása során csupán a jó szándék vezette a testületeket, mert mindegyik fél belátta, hogy megoldást kell találni.

 

Rajzó Ildikó képviselő tájékoztatja a tisztifő-orvos urat, hogy két jelentkező volt a praxisra. Az egyik 2 szakvizsgával és 17 éves gyakorlattal rendelkezett, a másik alapvizsgával és hónapokban mérhető gyakorlattal, miközben életkoruk hasonló. A két jelölt közül Badacsonytomaj képviselő-testülete az elsőt választotta. Az egyeztetéseket követően szerettünk volna érdeklődni, hogy a többi testület miért nem így döntött. Nem ismerjük a munkáját egyik orvosnak sem, de mivel Badacsonytomaj város, kiemelt turisztikai körzet, az egészségügyi turizmusra is számítani lehetne egy gyakorlott orvos mellett. A múlt heti megbeszélésen döntés született arról, hogy ha a doktornő a levélben foglaltakkal kapcsolatosan pozitív hozzáállást mutat, elfogadjuk. Ha nem, akkor az 5 önkormányzat közösen egy pályázatot ír ki ennek a problémának a megoldására.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a feladat ellátási szerződés keretében a felek bármiben megegyezhetnek, ez a doktornő felé egy gesztus volt. Elfogadja a badacsonytomaji képviselő-testület a személyét, de az önkormányzat elképzelése jelenjen meg záros határidőn belül ebben a feladat ellátási szerződésben.

 

Vella Zsolt Ábrahámhegy polgármestere hozzáfűzi, hogy hatalmas hibát követtünk el, hogy nem az első testületi ülésre hívtuk meg a tiszti főorvos urat, mert úgy ez a 6 hónapos vita már régóta megoldódhatott volna. Krisztin N. László polgármester úr az érintett települések polgármestereit augusztus 30-ra összehívta, kezdeményezte ennek az áldatlan állapotnak a megoldását. Vollmuth Péter Badacsonytördemic polgármesterének javaslatára szeptember 5-én került sor az ismételt egyeztetésre. Salföld kivételével a másik három település polgármestere volt jelen, Badacsonytomaj pedig a 3 képviselő hölgy révén képviseltette magát a megbeszélésen. Sajnos a jogszabályokat nem értelmezték megfelelően, fontosnak tartották, hogy megoldódjon a fogorvosi ellátás problémája. Nagyon jó lenne, ha végre pontot lehetne tenni ennek az ügynek a végére. Véleménye szerint a jelölt a főorvos úr által elmondottak alapján maximálisan megfelel.  A 4 település támogatja, Badacsonytomajról is 700 aláírás érkezett mellette. Ha Badacsonytomaj képviselő-testülete továbbra sem ért egyet személyével, akkor mielőbb legyen kiírva a pályázat, mert a lakosság egészségügyi ellátását biztosítani kell. A testületeknek a lakosság érdekeit kell képviselni, erre esküdtünk fel azoknak a választópolgároknak, akik 2010-ben a szavazatukat ránk adták.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismételten megkérdezi a főorvos urat, hogy a fogorvos asszony alkalmas-e az iskola fogorvosi feladatok ellátására vagy gyermekfogászatban járatlannak tekintendő és el kell végeznie a rendeletben leírtak szerint a továbbképzést.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért polgármester társa által elmondottakkal. Valóban meg kellett volna hívni a tiszti főorvos urat már az első ülésre. Megköszöni a segítségét, az általa elmondottakat. A nyitott kérdésre kéri szíves válaszát.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos az iskolai fogorvoslással kapcsolatosan elmondja, hogy lehetőség van a gyerekeket Tapolcára bevinni vagy az iskolában kialakítani egy orvosi rendelőt, a tapolcai doktornő megbízásával. Ez azonban komoly beruházást jelent.

 

Folly Péter képviselő 15.06 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos megjegyzi, hogy azoknak, akiknek az EU turizmus fontos, megkeresik a legjobb magán fogorvosokat, elsősorban Sopron környékén. Hangsúlyozza, hogy a turizmussal csínján kell bánni, és a város illetve falu lakossága között nem szabad differenciálni. Nemrég még Badacsonytomaj is falu volt. Ismét elmondja, hogy nem kardoskodik valaki mellett, de a megoldást kell megkeresni. Tessék körbefutni az országot gyakorlott, szakvizsgákkal rendelkező orvosért. A gyakorlat megszerzésével kapcsolatosan elmondja, hogy a Népegészségügyi Intézethez gyakran pályakezdőket vesznek fel, akik hozzáállásuk miatt maximálisan megfelelnek. Balatonedericsi fogorvosok jelezték, hogy már hosszú ideje helyettesítenek, nem tudják sokáig felvállalni. A hirdetést már korábban is fel lehetett volna adni, sajnos nincs nagy tolongás e téren, de nem lehetetlen, hogy lesz másik jelentkező. Azért pedig nem lehet elítélni a kolléganőt, mert gyermekei vannak és GYES-en volt. Inkább mindenkit arra kellene buzdítani, hogy szüljön még. Visszatérve a kérdésre, a jogszabály szerint kinevezhető. A sürgősségi, életmentő szakképesítéseket valóban nem menet közben kell megszerezni, de egy fogorvosi alapellátás nem ez a kategória.  A területi alapellátás alapdiplomával végezhető.

 

Folly Péter képviselő 15.11 órakor érkezett vissza a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos elmondja, hogy a gyakorlatot mindenkinek meg kell szereznie valahol, az orvos a fogorvosi alapellátásban egyből dolgozhat. Az iskolafogászatban nincs olyan feladat, amit ne lehetne ellátni. Előfordulhat, hogy van továbbképzés valahol, nyilvánvalóan ezt meg lehet kérni. De az, hogy idevonatkozó végzettséggel rendelkező fogszakorvost kell alkalmazni, ez az óhaj félresikerült. A fogszakorvost az önkormányzat alkalmazhatja, de nem a fogorvos. A testület figyelmébe ajánlja Dr. Somlai Károlyt, a Megyei Kórház fogszakorvosát, hogy mondja el álláspontját a kolléganővel kapcsolatosan. Személyes véleménye szerint az alapellátásban a pályakezdőként dolgozhat, végzettsége a működéséhez elégséges, személye ellen kizáró ok nincs.

 

Németh Sándorné elmondja, hogy örül annak, hogy hozzászólhat a napirendhez. 6 hónapja egy meddő vita folyik a fogorvossal kapcsolatosan. A helyi lakosság, több ezer ember ennek a vitának a károsultjai, hiszen nem vehették igénybe helyben az ellátást, plusz költségeik keletkeztek emiatt, nagy távolságra kellett utazniuk, pedig a szakorvosi rendelő rendelkezésre áll. A testület 3 tagja részéről egy dacszövetség alakult ki, és nagyon reméli, hogy okultak ebből az egész dologból. Bízik abban, hogy a jövőbeni döntéseik előtt igénybe veszik a szakmailag megalapozott iránymutatásokat, és beismerik, ha rossz döntést hoztak.

 

Dr. Szabó József tiszti főorvos elmondja, hogy tanácskozási joggal van jelen. A szakmai véleményét elmondta, a döntés a testület szíve joga. Senkire nem kíván ráerőltetni semmit, de a döntéseknek meg kell felelniük a jogszabályoknak.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a főorvos úr említette, hogy a sürgősségi ellátás egy más dolog. Akkor mire gondolt?

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos hangsúlyozza, hogy az iskolai ellátás nem a sürgősségi fogászat kategóriája. Ott megnézi az orvos, hogyan állnak a fogak, kibújt-e egy adott fog. Ezt egy alapdiplomával rendelkező orvos teljes mértékben el tudja látni. Ha szükséges, továbbküldi a gyermeket.

 

Krisztin N. László polgármester lezárja a vitát. A fogorvosi kérdésben két határozati javaslatot tud megfogalmazni. Elhangzott a tisztifőorvos úr részéről a Veszprém Megyei Kórház osztályvezető főorvosának, Dr. Somlai Károly úr véleményének a kikérése. Amennyiben pozitív a válasza a doktornővel kapcsolatosan, úgy várható pozitív döntés a személyét illetően. Ez lenne az első javaslat.

Másik határozati javaslat, ha mégsem lesz elfogadva a személye, akkor kerüljön sor pályázat kiírására, melyhez csatlakozzon a másik 4 önkormányzat is.  A pályázatok szövegét a képviselő-testületek elé vissza kell hozni. Megköszöni a főorvos úr segítségét.

 

Folly Péter képviselő kéri érintettsége okán a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Folly Péter képviselő szavazásból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a képviselő úr szavazásból történő kizárását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

626/2013.(IX.12.) határozat

- Folly Péter szavazásból való kizárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselőt a Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése napirendhez kapcsolódó szavazásból kizárja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Kórház osztályvezető főorvosának, Dr. Somlai Károly úrnak a véleményét kérje ki a Képviselő-testület Dr. Folly Réka fogorvos végzettségének megfelelőségéről, kézfelemeléssel jelezze. Amennyiben a doktornő végzettsége a területi fogászati alapellátáshoz megfelelő, úgy pozitív döntés várható a személyét illetően.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

627/2013.(IX.12.) határozat

- Vélemény kérése Dr. Folly Réka személyét illetően

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Veszprém Megyei Kórház osztályvezető főorvosának, Dr. Somlai Károly úrnak a véleményét ki kell kérni Dr. Folly Réka fogorvos végzettségének megfelelőségéről. Úgy határoz továbbá, hogy amennyiben a doktornő végzettsége a területi fogászati alapellátáshoz megfelelő, úgy pozitív döntés várható a személyét illetően.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 8 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, ha nemleges lenne a válasz, akkor kerüljön előkészítésre a pályázati kiírás, melyet az 5 önkormányzat együttesen fog kiírni. Ha szükséges, a következő testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

628/2013.(IX.12.) határozat

- Vélemény kérése Dr. Folly Réka személyét illetően

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Krisztin N. László polgármester azon javaslatát, miszerint ha nemleges lenne a – a Veszprém Megyei Kórház osztályvezető főorvosának, Dr. Somlai Károly úrnak – válasz, akkor kerüljön előkészítésre a pályázati kiírás, melyet az 5 önkormányzat együttesen fog kiírni és ha szükséges, a következő testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ha negatív lesz a vélemény, akkor a testület keressen új jelöltet.

 

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy amikor a 4 önkormányzat összeült, volt egy olyan javaslat, hogy minél hamarabb ki kell írni a pályázatot. Ha októberben lennének jelentkezők, akkor lehetne dönteni illetve választani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy most az a döntés született, hogy ha a kért szakvélemény negatív lenne, akkor írjuk ki a pályázatot. Az egyeztetésen a többi polgármester részéről nem született döntés a pályázat  mielőbbi kiírására.

 

Vella Zsolt Ábrahámhegy polgármestere ismét elmondja, hogy a 4 önkormányzat Dr. Folly Rékát támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Humán Bizottság által javasolt formában támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

629/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-           Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja azt a Humán Ügyek Bizottságának azon javaslatával együtt, hogy az orvosi rendelő állagmegóvásához, a szociális helyiség kialakításához történjen meg három árajánlat bekérése a novemberi testületi ülésre a Műszaki Osztály közreműködésével, illetve a elrendeli a bejárati ajtó tekintetében a garancia érvényesítését.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos és határozat szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az ügyvéd asszonyt és a könyvvizsgáló urat érintő napirend előrehozatalát. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

630/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-           Napirend módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott napirendi pontok közül a 4. „MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé” napirendi pontot 2. napirendként tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester és Wolf Viktória aljegyző 15.26 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

 1. 2. Napirendi pont

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd

Pikó László könyvvizsgáló PIKÓ és Társa Kft.

Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

-       a MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) átalakuló vállalkozásnak és a létrejövő Menü Kft. a 2013. június 30-i fordulónapra készített vagyonmérleg tervezetéről és vagyonleltár tervezetéről a társaság tulajdonosai részére a Pikó és Társa Kft. Pikó László bejegyzett könyvvizsgáló (8229 Csopak, Vadvirág utca 2.) MKVK tagsági ig.sz. 000722 által készített Független könyvvizsgálói jelentésének elfogadását javasolja a képviselő-testületnek

-       a MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) feltőkésítését nem javasolja a képviselő-testületnek

-       az átalakuló MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetének elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

-       az átalakuló MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

-       az átalakulással létrejövő Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

-       az átalakulással létrejövő Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonleltár-tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

-       az átalakulással létrejövő egyszemélyes Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) Alapító Okiratának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Menü Bt. átalakítása Kft-vé című előterjesztésben lévő határozati javaslatait az előterjesztésben foglaltak szerint, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e valaki tenni.

 

Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok egy csomagot képeznek, ha ebből egyet nem fogad el a testület, akkor nem valósítható meg az átalakítás.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy csodálkozik a Humán bizottság javaslatain, hiszen mindenki elfogadta, hogy az átalakítást végre kell hajtani.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy amikor az önkormányzat a Menü Bt. átalakításáról döntött, az ügyvezető kérésére elfogadta, hogy az átalakulás költségeit az önkormányzat viseli. A Bt. kül- és beltagja eltérő tulajdoni hányaddal rendelkezik, az előkészítés szerint az önkormányzatnak a feltőkésítés közel 2 millió forintjába fog kerülni. Kérdezi a könyvvizsgáló urat, hogy mennyiben tehető felelőssé a cég beltagja az üzletmenetért, vizsgálni kellene, hogy a hiány miből fakad. Az átalakulás megszavazása nem azt jelentette, hogy az üzleti eredménnyel kapcsolatos pluszköltségeket felvállalja az önkormányzat, hanem azt, hogy a könyvvizsgálói, az ügyvédi díjakat és a cég átalakításával kapcsolatosan jelentkező költségeket vállaljuk fel.

 

Pikó László könyvvizsgáló elmondja, hogy a Bt-nek gyakorlatilag, ha Kft-vé átalakul, minimum 500 eFt tőkéjének kell lennie, ezzel szemben mínusz 1 millió forinttal rendelkezik. Az átalakuláshoz tehát fel kell tőkésíteni, az 1,5 millió forintot be kell tenni. Valakinek korábban kellett volna vizsgálnia a gazdálkodását, lehet hogy sok a költség, nem jók a bevételek, de ez nem az átalakuláshoz tartozó problémakör. Az átalakuláshoz a június 30-i vagyonmérleget vették alapul, ehhez képest előre kell vetíteni, hogy a cégbejegyzés mikorra várható.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy eszerint a könyvvizsgáló még 400 eFt hiánnyal számol a bejegyzés időpontjáig.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság ülésén nem volt lehetőségük a kérdéseiket feltenni a szakember részére. Ha valamit nem ért, akkor azt szeretné megkérdezni a döntés előtt. Ha a könyvvizsgáló úr ott van, akkor másképpen tudtak volna szavazni. A Bt.-nek az önkormányzat felé 322 eFt adótartozása van, illetve mindösszesen 1.985 eFt-os tartozást halmozott fel.

 

Pikó László könyvvizsgáló ismerteti, hogy a cégnek vannak tartozásai és követelései. Június 30-án, a vagyonmérleg készítésekor voltak olyan adók, melyek még nem esedékesek, de elő voltak írva, a bérjellegű járadékok illetve az ÁFA tartozás is itt szerepelnek. Az önkormányzatnak is tartozik, nyilvánvaló, hogy ezt az 1.900 eFt-ből valahogyan rendezni fogja.

 

Folly Péter szerint a beltag a felelős az üzletmenetért teljes vagyonával. Az önkormányzat ezt a követelését érvényesíthetné, ha akarná. Jelenleg van 1,7 millió forint tagi hitele, ehhez képest az önkormányzat még fizet 1,9 millió forintot az átalakításért.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ezek szerint a képviselő úr nem ért egyet az átalakítással.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy jogilag egy veszteséges cég nem alakítható Kft-vé, de az önkormányzatnak vannak bizonyos követelései a céggel szemben.

 

Pikó László könyvvizsgáló megjegyzi, hogy az 1,9 millióból lehet rendezni az 1,7 millió forintos tartozást.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Humán bizottság javaslatai alapján nem lehet átalakítani a Bt-t. Kérdezi, hogy feltegye-e szavazásra  kérdést.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 15.39 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a pénzügyi bizottság határozati javaslatának szavazásra való feltételét. Kérdezi az ügyvéd asszonyt, hogy a cégbejegyzésnél nem fog-e gondot jelenteni, hogy a bizottság döntése egy határozatba van belefoglalva.

 

Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd elmondja, hogy olyan határozat kivonatra van szüksége, melyben nevesítve vannak az egyes pontok, külön felsorolva a döntések.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság határozati javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

631/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) átalakuló vállalkozásnak és a létrejövő Menü Kft. a 2013. június 30-i fordulónapra készített vagyonmérleg tervezetéről és vagyonleltár tervezetéről a társaság tulajdonosai részére a Pikó és Társa Kft. Pikó László bejegyzett könyvvizsgáló (8229 Csopak, Vadvirág utca 2.) MKVK tagsági ig.sz. 000722 által készített Független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
 2. a MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) feltőkésítését a jelentésben szereplő 1.921.000,- Ft erejéig elrendeli, a forrást az önkormányzat 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére vállalja. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az átutaláshoz a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 3. az átalakuló MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetét elfogadja.
 4. az átalakuló MENÜ BT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonleltár-tervezetét elfogadja.
 5. az átalakulással létrejövő Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonmérleg-tervezetét elfogadja.
 6. az átalakulással létrejövő Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) vagyonleltár-tervezetét elfogadja.
 7. az átalakulással létrejövő egyszemélyes Menü KFT. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) Alapító Okiratát elfogadja.

Határidő:         azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 15.42 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 1. 3. Napirendi pont

Beszámoló  az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Dr. Gáli Mihály ügyvéd peres ügyekről szóló beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi az ügyvéd urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy Horváth Ferenc féle perben volt egy tárgyalás, a következőre januárban kerül sor. A Nagy házaspár-féle birtokháborítási ügyben a következő tárgyalás őszre van kitűzve. Várhatóan a bíróság helyt ad keresetünknek, utána azonnali végrehajtásra lesz lehetőség.

 

Forintos Ervin képviselő a Szebellédi Ferenc-féle perről kér tájékoztatást, melynek tárgyalása szeptember 4-én volt. Kérdezi, hogy az ÉV. Kft. és társai elleni perben miből adódnak a követelések. A szerződésben meg volt határozva, hogy évente 5 millió forintos beruházást kell végrehajtaniuk.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem volt jelen a tárgyaláson, éppen bizottsági ülésen vett részt. Véleménye szerint a bíróság helyt ad az önkormányzat kérelmének a Szebellédi Ferenc perben. Az ÉV. KFt. ügyével kapcsolatosan elmondja, hogy a felperes az egész szerződést érvénytelenné szeretné nyilváníttatni és visszakövetelni a teljes összeget. Úgy gondolják, hogy az ÁFA felszámítása is jogtalan volt.  A felperesek állításában ellentmondások vannak.

 

Krisztin N. László polgármester 15.45 órakor érkezett vissza az ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a Zelczer Péter féle ügyről kér tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a tárgyalás október közepére van kitűzve. A felperesek alapvetően két kereseti kérelmet fogalmaztak meg. Egyik az önkormányzat által ellenük közigazgatási jogkörben okozott kár, a másik pedig az, hogy az önkormányzat képviselője által tett kijelentés alapján minden érintettet 100 eFt-os kár ért. Együttesen 60 millió forintot perelnek. Álláspontja szerint sem biztatási, sem közigazgatási kár nem történt, a kérelem megalapozatlan. Időközben közigazgatási kárigényüktől elálltak, a biztatási kártérítési igényre vonatkozóan folyik a per.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megköszöni az ügyvéd úrnak, hogy volt olyan per, melyet megnyert, ezzel komoly összeg megfizetésétől mentette meg a települést.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Raiffeisen Bank megszűntette az önkormányzat kötvénnyel kapcsolatos számláját, az eddig követelt 9 millió forintos ügynöki díj megfizetésétől eltekintettek. A per indításától elálltak.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

632/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester az ülés vezetését visszaadja

Krisztin N. László polgármesternek.

 1. 4. Napirendi pont

BAHART Részvények értékesítéséről tájékoztatás

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy dr. Weller-Jakus Tamás jegyző Bahart részvények értékesítésével kapcsolatos tájékoztatását fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr és a jegyző úr a lehetséges megoldási javaslatokat megtárgyalta, ezekről a bizottsági ülésen résztvevők tájékoztatást kaptak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a napirendet a Humán bizottság nem tárgyalta, ezért ismerteti a Pénzügyi bizottság ülésén elhangzottakat. A képviselő-testület azért döntött a részvények eladása mellett annak idején, mert a Badacsony Kempinget pályázat útján szerette volna megszerezni. A szükséges pénzügyi fedezet biztosítására így lett volna lehetőség. Mivel a pályázaton nem az önkormányzat nyert, a részvények eladása okafogyottá vált.  Az a javaslat született, hogy a testület forduljon Siófok önkormányzatához, vonja vissza ajánlatát. Ha Siófok ragaszkodna a részvénycsomaghoz, akkor ugyanilyen mértékben vásároljunk részvényeket Keszthely önkormányzatától. Ha ez sem működne, akkor a Zrt. alapszabálya és szindikátusi szerződése ellentmondásos, ezt kihasználva ne kérjünk, hanem követeljünk.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a két ülés közötti beszámoló tartalmazza a Baharttal történt egyeztetést. Kérdezi, hogy ez a téma is szóba került-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Előzetesen bejelentette, hogy a Polgármester úr fog kapni egy levelet az önkormányzatunktól. Elmondja, hogy ő viszonylag markánsan mindig a részvények eladását képviselte. Az informális ülésen egy stratégiát fogadott el a hajózás új vezetése, melynek kapcsán szerették volna megismerni a részvényesek véleményét. Több kérdésben előzetesen nyilatkozniuk kellett a polgármestereknek, mindenféle kötelezettség nélkül. Illetve egy ingatlanügyletben született egyeztetés, mely Bóka képviselő úr szerint nem volt teljesen szabályos. A megbeszélést minősíthetetlennek ítéli, a 22 részvényesből 10-en vettek részt, többször felálltak, hogy nem kívánják tovább hallgatni. Véleményük szerint a cég ebben a formában nem tudja túlélni a jövőt, átalakításra van szükség. Több lehetőség hangzott el. Nem tudja visszaadni az ülés hangulatát, de megerősítette abban, hogy a részvények tekintetében ingoványos talajon járunk. Az is felmerült, hogy az önkormányzatok vegyék meg a saját kikötőjüket, mivel a közforgalmú hajózás is veszteséges, kivéve talán Badacsony és Fonyód közötti járatot. Problémát jelent az is, hogy több önkormányzat nagyon kicsi résztulajdonnal rendelkezik, de kikötője van.  Valószínűleg el akarják különíteni a személyi hajózást és az egyéb vagyontárgyakat. A hangulat elkeserítő volt.

 

Folly Péter képviselő kérdezi a polgármestert, hogy hozzászólt-e a gyűlésen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felvetette, hogy kezdeményeznék-e annak a tőkejuttatásnak az eltörlését, melyet bizonyos önkormányzatoknak be kell tenni. Mindenki azon volt, hogy igen. Viszont ezzel a belső tulajdoni arányok változhatnak. Az új menedzsment szeretné értékesíteni a rossz állapotú vizibuszokat, melyek állítólag még folyami hajónak megfelelnek. Elhangzott az a kérés, hogy hajlandó-e a tulajdonosi közösség lemondani bizonyos eddigi osztalékról annak érdekében, hogy a telekügyletben Siófok tulajdoni aránya 6 %-kal nőjön. Kérdésként merült fel, hogy milyen osztalék igénye van az önkormányzatoknak. Mi a tulajdonosi közösség véleménye a veszteséges ágazatok megszűntetéséről. Összefoglalva a komp és a vitorlás kikötő ágazat nyereséges, a többi nem, a személyi hajózásnak viszont működnie kell. Veszteséges még a műszaki gárda fenntartása, a Móló hotel üzemeltetése. Vita volt az ingatlanügylettel összefüggésben arról is, hogy a város szívében van egy Bahart terület, a telephely üzemeltetésével gondok vannak. Siófok önkormányzata turisztikai fejlesztési területként szeretné hasznosítani, helyette másik területet ajánlana fel. A testület az idevonatkozó anyagot meg fogja kapni.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy Balatonfüred polgármestere a cserét vagy a csere értékét sérelmezte-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2009-ben a közgyűlés úgy döntött, hogy az ügyletet lebonyolítják. A döntés nem lett végrehajtva. Az új vezérigazgató, Dr. Halmos Gábor kinevezésével a szerződés megköttetett  azzal, hogy a közgyűlésnek azt ratifikálni kell, de a 200 millió forintos előleg kifizetésre került. Ez túlzott az ingatlan 450 milliós értékéhez. A közgyűlés javasolta olyan gazdaságossági számítások elvégzését, hogy az új telephely mennyiben felel meg a cég igényeinek, illetve a fennmaradó és kiürítendő jelenlegi telephely tud-e olyan turisztikai potenciált biztosítani, melyet Siófok elvár.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a szüreti fesztiválon részt vett az új vezérigazgató. Megmutatta neki azt a helyszínt, melynek rendezésében szeretné a testület, ha részt vállalnának. Szó volt arról, hogy a jövőben a rendezvények idején Badacsony és Fonyód között éjszaka is legyen hajóközlekedés. A vezérigazgató úr az ötletet jónak tartotta, javasolja megvizsgálni. A Bahart részvények eladására vonatkozó határozat visszavonását támogatja azzal, hogy erről Siófok önkormányzatát tájékoztatni kell.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy rosszul érintette, hogy az új vezérigazgató megkérdezte a kikötő üzemeltetőjét, hogy az önkormányzat a kikötőben elhelyezett két rendezvény sátor után fizetett-e bérleti díjat. Elmondja, hogy javasolta, hogy a stratégiába kerüljön bele a 2. balatoni komp oly módon, hogy a tagok hozzanak végleges és visszavonhatatlan döntést arra, hogy támogatni fogják. A jelenlévő polgármesterek úgy nyilatkoztak, hogy mivel a komp ágazat nyereséges, támogatják Azt javasolták, hogy Keszthely, Fonyód és a környező települések polgármestereivel, Zala, Somogy és Veszprém megyék önkormányzati képviselőjével tárgyaljunk erről. A Kormány a kompjárat beindítását kiemelt projektként elfogadta, de pillanatnyilag semmilyen politikai fórum nem szorgalmazza az ügyet. Ha ebben ciklusban nem valósul meg, akkor a 2014-2020-es ciklusban a vízi közlekedésen belül nem fog kapni külön prioritást. Az önkormányzat már 7 éve várja a kompátkelő építését, a területet fel kellene újítani. Most ötletpályázat is kiírásra került, ezért fontos lenne tudni, hogy megvalósulhat-e az elképzelés. Javasolja a Miniszterelnök úrtól kérni ezügyben egy meghallgatást. A Jegyző úr három verziót vázolt fel az előterjesztéssel kapcsolatosan, melyből Rajzó Ildikó képviselő kiemelt egyet.  Az általa javasolt megoldást teszi fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy korábbi döntését vonja vissza a testület és erről tájékoztassa Siófok Város önkormányzatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

633/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- BAHART részvények értékesítésének visszavonása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő indítványát elfogadva az 577/2013.(VI.28.) határozatának d) pontját visszavonja és megkeresi Siófok Város Önkormányzatát azzal, hogy elővásárlási jog érvényesítése tárgyában meghozott határozatát vonja vissza. Indokolásul előadja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a részvények értékesítésére vonatkozó cél érvényesítése okafogyottá vált.

A Képviselő-testület felkéri Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy Siófok Város Önkormányzatát a döntésről tájékoztassák.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 5. Napirendi pont

Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Rajzó Ildikó képviselő 16.12 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy dr. Kőműves László képviseletében eljáró Rakics Anna által a Petőfi u. 18. szám alatti lakók képviseletében tett kérelmet fogadja be, kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az érintett ingatlantulajdonosokkal a 248/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése, hasznosítása tárgyában.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Rakics Annát és Rakics Sándornét. Kéri, hogy ha hozzá kívánnak szólni a napirendhez, tegyék meg.

 

Rakics Anna elmondja, hogy az augusztusi Badacsony újságból értesültek arról, hogy néhány önkormányzati ingatlan értékesítésre kerül. A Badacsonytomaj 248/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlan 6 lakóingatlant ölel körbe, a területet az ott lakók évtizedek óta használják. Többen szeretnék a használt ingatlanrészt megvásárolni. Kéri a képviselő-testületet, a Polgármester és a Jegyző urakat, hogy előre egyeztetett, mielőbbi időpontban tekintsék meg a helyszínt, hallgassák meg az érintett lakosokat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő egyetért a pénzügyi bizottság döntésével, ezt a későbbiek során is vitára alkalmat adó rendezetlen helyzetet le kell zárni.

 

Rakics Sándorné megjegyzi, hogy a térképen nem szerepel pld. Szántai Ferencék háza, ezt is egyeztetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a műszaki osztály segítségével a vonatkozó dokumentumok beszerzését az egyeztetésre. Kéri a Jegyző urat és az Aljegyző asszonyt, hogy jogilag vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy értékesítés esetén, pályázat kiírása mellett az ingatlanrészt használók szerezhessék meg a tulajdonjogot. Kéri a Jegyző urat és a Pénzügyi osztályvezetőt, hogy miután érzékelhető volt, hogy nem mindenkinek felel meg a becsült érték, valamiféle pénzügyi konstrukciót készítsenek elő.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az érintetteknek egybehangzó-e a véleménye az ingatlanrészek megvásárlására.

 

Rakics Sándorné elmondja, hogy nem, van aki bérletben gondolkodik, illetve részletfizetést kérne.

 

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Az egyeztetés határidejét október 15-ben javasolja meghatározni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

634/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Dr. Kőműves László képviseletében eljáró Rakics Anna által a Petőfi utca 18. szám alatti lakók képviseletében tett kérelmét

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Kőműves László képviseletében eljáró Rakics Anna által a Petőfi utca 18. szám alatti lakók képviseletében tett kérelmét befogadja és egyeztető tárgyalásokat kezdeményez a Petőfi utca 18. szám alatti ingatlantulajdonosokkal a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítése, hasznosítása tárgyában.
 2. Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a vonatkozó dokumentumokat és térképi állományt az egyeztető tárgyalásig szerezze be,
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Wolf Viktória aljegyzőt, hogy jogilag vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy értékesítés esetén, pályázat kiírása mellett az ingatlanrészt használók szerezhessék meg a tulajdonjogot.
 4. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy dolgozzák ki a hasznosítás pénzügyi konstrukcióját (pl. részletfizetés).

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyeztető tárgyalások megtartására 2013. október 15.

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória aljegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester 16.20 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy megegyezés esetén sem lehet a szerződést október 10-ig a testület elé hozni, ezért a határidővel egyetért.

 

Krisztin N. László polgármester 16.21 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 16.34 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

 

 1. 6. Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán  bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának és Módosító Okiratának a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal történő elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

635/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a törzskönyvi átvezetésnek határidőben tegyen eleget.

Határidő: 1-3. pontban foglaltakra azonnal

4. pontban foglaltakra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 1. 7. Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda bejárati terasz felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítási munkáinak szükségességét fogadja el, a munkához szükséges fedezeti forrást a 2013. évi költségvetésében szereplő fejlesztési alap terhére biztosítsa. A kivitelezést Fedő Róbert vállalkozótól rendelje meg.

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy nem tud dönteni ebben a napirendben, mert rosszul kapta meg az anyagot, a település egészségügyi helyzetével szóló tájékoztatóval összekapcsolva.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármesterrel és Horváth Márta műszaki osztályvezetővel a helyszínt megtekintették. Fedő urat telefonon tudták utolérni. A munka menetét és a megoldás módját megbeszélték.

 

Folly Péter képviselő kéri, hogy a szerződésben a Ptk. szerinti garanciális idő legyen rögzítve.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a bontásból származó törmelék elszállításában a VN. Kft. részt tudna-e venni, a költségek csökkentése céljából. Előfordulhat, hogy a törmeléket hasznosítani is tudnák.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy az iskolai játékok alapjából kikerülő földet a szomszédos ingatlanra helyezték el. A budapesti tulajdonost valaki azonnal értesítette, aki birtokvédelmet jelentett be. Kéri kivizsgálni, hogy a föld valóban a játékok alapjából került-e oda.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a keletkező törmelék csak arra kijelölt helyre rakható le, hulladék nyilvántartó lapot kell kitölteni és befogadó nyilatkozatot kell hoznia a vállalkozónak. A lerakásnak komoly díja van, az árajánlat egy részét ez teszi ki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha megoldható, akkor a VN. Kft. összetörethetné a bontás során kinyert törmeléket és a Major út javítható lenne vele.

 

Folly Péter képviselő szerint nem célszerű külön vállalkozót megbízni a munkával, nem tartja irreálisnak az adott ajánlatot.

 

Orbán Péter alpolgármester egyetért az elmondottakkal.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság által tett javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

636/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítási munkáinak szükségességét elfogadja, a munkához szükséges fedezeti forrást a 2013. évi költségvetésben szereplő fejlesztési alap terhére kívánja biztosítani. A kivitelezést bruttó 346.500,- Ft értéken Fedő Róbert vállalkozótól megrendeli.

Határidő:         vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap, egyebekben szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 1. 8. Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola épületében a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében klíma berendezés beépítését támogassa.

A Bizottsága nem javasolja, hogy a klíma berendezés beépítését a GY-Vill Kft. végezze el.

A Bizottsága nem javasolja , hogy az elvégzendő kivitelezés forrása az Önkormányzat költségvetésében szereplő Fejlesztési Tartalék legyen.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogyan csinálják meg a munkát, ha nincs kivitelező és forrás.

 

Orbán Péter alpolgármester, bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság támogatta a hőmérséklet csökkentésére a klíma beépítését, de a vállalkozóval és a forrás megnevezésével nem értett egyet. Tehát nem tudott döntést hozni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a legmelegebb hónapokban nincs tanítás. A klímának van egy tetemes fenntartási költsége, melyet a KLIK nem biztos, hogy felvállal. Előfordulhat, hogy a fóliázás megoldaná a problémát, ezt javasolja elsőként azt megpróbálni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 1986. óta dolgozott az iskolában, de korábban nem volt annyira meleg, mint most, a felújítást követően. A tervező egy más típusú tetőmegoldást tervezett. Korábban az üvegszerű tető alatt megállt a meleg, most nem így van. A polikarbonát anyag nagyon nyomja be a meleget.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a fólia mindössze 3-5 évet bír ki. El kell dönteni, hogy mennyi időre tervezzünk. A fóliázást ellenzi. A klímával sok szülő nem ért egyet, kérdéses, hogy van-e egészségkárosító hatása. Ezt a megoldást tartja egyedül elfogadhatónak, annak ellenére, hogy vannak pozitív és negatív hatásai is.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a klíma kevesebb áramot használna fel, mint a jelenlegi befúvó rendszer, és valószínűleg a KLIK is támogatná. Az iskolában nyáron nyaraltatás folyik, az irodákban elviselhetetlen meleg van, 40-44 fokban dolgoznak. A klíma az aulába lenne beépítve, az osztálytermekbe nem. A vállalkozó szerint is ez az egyetlen megoldás, a plázákban is így oldják meg a meleg mérséklését.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a fóliázás számára hasonlít az épület szigeteléséhez, amit jó megoldásnak tart.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a szakember szerint az időjárás a fóliát 2-3 év alatt tönkreteszi.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy közép távon az iskolában úgy szeretnék megoldani a nyári üdültetést, hogy a 2014-2020-as pályázati ciklusban – ha lesz rá lehetőség - az iskola területének alkalmas részén faházak épüljenek. Ezeket úgy kellene kialakítani, hogy az önkormányzat partner kapcsolatainak ápolására, a vendégek elszállásolására is alkalmasak legyenek. Egy ilyen faépület ára majdnem megegyezik a testvérvárosi kapcsolatok éves szállásköltségével. A múltkori egyeztetésen a KLIK vezetője azt mondta, hogy a bevétel egy részére igényt tartanak.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a költségek levonása után tisztán 600 eFt bevételük keletkezett a nyári táboroztatásból. A két klíma beépítése 3,3 millió forint, melyet szívesen átadnak, de ne kelljen még három évet eltölteni a kibírhatatlanul meleg iskolában.

 

Rajzó Ildikó képviselő a vendégek fogadására illetve a táboroztatásra az un. „angol házat” illetve annak udvarát javasolja. Ebbe az irányba kellene elmozdulni és hasznosítani az épületet.

 

Krisztin N. László polgármester ezt is el tudja fogadni. Az iskolánál viszont van hőközpont is, a téli időszakban lehetne fűteni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a KLIK ma kérte be, hogy milyen munkálatokat tervez az iskola a következő évben. Betervezték a festést is. Egyértelműen az a cél, hogy minél költségtakarékosabban üzemeltessék az iskolát.

 

Folly Péter képviselő a festéssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a vagyonkezelési szabályzat tartalmazza, hogy mi a fenntartó és a tulajdonos kötelezettsége.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az épület vagyonkezelési szerződés alapján 2013. január 1-el átadásra került. Úgy gondolja, hogy ezen nem kell vitatkozni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megállapodás kötését a KLIK-kel arra vonatkozóan, hogy a következő két évben a klíma beszerelése esetén az üdültetésből származó bevételre nem tart igényt, úgy tekinti, mintha az iskolára fordítottuk volna.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mi lesz, ha nem lesznek hajlandóak a megemelkedett villanyszámlát kifizetni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a befúvó rendszernek és a felső részen elhelyezett szívórendszernek nagyobb az elektromos áram szükséglete, mint a klímának.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint újabb árajánlatot kell kérni a klímára, nagy verseny van e vonatkozásban, figyelni kell e területen a mozgást.

 

Forintos Ervin képviselő áthidaló megoldásként a 2014-es költségvetésben egy bizonyos összeg beállítását javasolja e célra.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató el tudja fogadni, ha a következő év májusáig megoldódik a probléma. Szerencsés lenne pályázat igénybevételével a beruházást megvalósítani.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy február környékén olcsóbban hozzá lehetne jutni a klímához, akkor lenne célszerűbb megrendelni és beszereltetni. Javasolja a 2014. évi koncepcióba beépíteni, hogy a testület ezt a problémát meg kívánja oldani. Egyenlőre számszaki döntés nem szükséges.  Javasolja a nyári táboroztatásból befolyt összeg tartalékba helyezését 2014-ben, megjelölve, hogy további döntésig nem használható fel.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri a kiküldött anyagban a határozatot javítani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az iskolában a levegő két klímaegységgel történő hűtésével, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja felkérni a Jegyző urat, hogy a beruházást a 2014. évi koncepcióban fejlesztési feladatként szerepeltesse. A 2014. évi költségvetésben a testület az akkor bekért ajánlatok alapján különítse el a szükséges forrást. A 2013. évi nyári bevételből származó 600 eF-ot e célra helyezze tartalékba. Fentiekről kéri a testületi szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

637/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javításával és a levegő két klímaegységgel történő hűtésével egyet ért.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott beruházást a 2014. évi koncepcióban fejlesztési feladatként szerepeltesse és a 2014. évi költségvetésben az akkor bekért ajánlatok alapján elkülöníti a szükséges forrást.
 3. elrendeli a 2013. évi nyári üdültetésből származó 600 eF-os bevétel e célra történő tartalékba helyezését.

Határidő:         2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 1. 9. Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczi Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót nem tárgyalta meg, mivel az anyag előkészítője nem jelent meg, a mellékletek megküldését pótlólag kéri a döntéshozók felé. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szintén vegye le napirendjéről.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Horváth Ferenc bizottsági kültag azon indítványát elfogadásra, miszerint a 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló anyagot vissza kellene adni újabb vizsgálatra, továbbá a törvényi megfelelést is vizsgálni kellene.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülés óta a mellékleteket megkapták. Miután nem ez az első eset, hogy az anyagokat nem kapják meg időben, nyomatékkal hívná fel a Jegyző figyelmét, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő. Határozati javaslata - miután a Lánczi Kft. képviselője most sem tartózkodik körünkben – nem javasolja, hogy ebbe a témába mélyebben belemenjen a testület. Kéri, hogy az októberi testületi ülésen jelenjen meg, és a beszámolót egészítse ki a hivatali gépjármű vonatkozásában az összevont napok tekintetében a naptár szerint, mivel erősen látható, hogy a hivatali gépjárművek magáncélra is használva voltak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző urat, hogy mit kell most tennie. A bizottság javaslata volt, hogy ne tárgyaljuk. Ehhez képest érkezett a következő javaslat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottsági javaslatot kell feltenni először szavazásra, ez egy módosító javaslat volt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót a Képviselő-testület ne tárgyalja meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  2 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

638/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottságának javaslatát nem fogadja el és  a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót tárgyalja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy őt is meggyanúsították korrupcióval, névtelen leveleket kapott, melyekben foglaltakat ezennel elutasítja. 2010-es építési beruházást vizsgálta a Lánczi Kft. Az APEH véletlenszerűen szintén vizsgálta a vállalkozását, azonban senki nem talált semmiféle szabálytalanságot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyag felett a vitát megnyitottuk. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a könyvvizsgáló kapott-e meghívást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy természetesen igen. A bizottsági ülésen felolvasta 2013. szeptember 3-i levelét, melyben jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottsági, illetve testületi üléseken.

 

Forintos Ervin képviselő szerint, ha nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, az üléseken nem tud jelen lenni, akkor nem kellett volna elvállalnia a feladatot.

 

Krisztin N. László polgármester tényként jegyzi meg, hogy a képviselőkkel is előfordul, hogy valamiért egy-egy testületi ülésről távol maradnak.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a könyvvizsgáló sehol nem írta le, hogy a gépjármű magáncélra lett használva. Egyes menetlevelekre nem volt minden ráírva, hanem egy mellékletben voltak feltűntetve az adatok.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő sajnálja, hogy a könyvvizsgálónak nem tudnak kérdéseket feltenni. A Menü BT-vel kapcsolatosan is párhuzamot lát, nem hozzáértő a testület, ezért adta ki a belső ellenőrzést egy könyvvizsgálónak. A tisztázatlan kérdésekre a szakember tudna válaszolni. Nem lát semmi gyanúsítást és becsületsértő dolgot. Egy APEH ellenőrzés során is vizsgálják a menetleveleket, hogy hivatalos volt-e az adott út. Ezzel, mint vállalkozónak, tisztában kell lenni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a MOL állomásokon a legdrágább az üzemanyag, ezért nem ért egyet azzal az előírással, hogy csak ezeken a kutakon üzemanyag kártyával lehessen tankolni. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy ez nem az önkormányzat érdekét szolgálja.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy saját autóknál mindig üzemanyag kártyával tankoltunk. A menetleveleknél látszik, hogy a sorszámozás folyamatos, ahol a menetlevélen nem szerepel, ott a mellékletben található meg az útnyilvántartás. A belső ellenőr tájékozódott erről, ezek az utak hivatalos utak voltak, nem merült fel a jármű magáncélra való használata. A belső ellenőri jelentésben az olvasható, hogy mindent a menetlevélre kell ráírni.

 

Folly Péter képviselő azt tanácsolja a Polgármester úrnak, hogy vannak olyan célok, melyek politikai lobbi címszóval szerepelnek, legalább egy képviselőt vigyen magával az önkormányzatot érintő tárgyalásokra. Ez jó néhány félreértést elkerülhetővé tenne. Ha tárgyal egy partnerrel, pld. az SCD-vel, akkor a képviselőknek küldjön egy kör-emailt, hogy ki kívánja elkísérni. Ha többen képviselik az önkormányzatot, akkor erősebben tudja érvényesíteni az érdekeit.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a politikai lobbi megjegyzés sok esetben azt jelenti, hogy egy politikussal arról kellett beszélni, hogy tud-e segíteni egy adott ügyben. A múltkor valaki azt mondta, hogy a településről többen nehezen tudják felmérni a politikai megítélését. Van bal oldali barátja is, aki megtiltotta, hogy a szerepéről beszéljen, hogy elmondja, mit tett a településért. Megjegyzi, hogy az összes pályázati forrást az ő közreműködésével kaptuk meg. Ha erre gondol a képviselő úr, hogy ezekre a tárgyalásokra valakit vigyen magával, aki ezt fel is vállalja, akkor nincs ellenvetése. Ha arra gondol, hogy ezeken a tárgyalásokon őt korrumpálták, azt visszautasítja. Kérdezi, hogy a Raiffeisen Bank által elengedett 9 milliós ügynöki díj a testület szerint minek a következménye.  Véleményük szerint oda lehetett volna menni többen is tárgyalni? A szüreti rendezvénnyel kapcsolatosan elmondja, hogy a képviselői munka ilyen esetekre is szól. Kevesen jelentek meg annak ellenére, hogy írt egy majdnem utasítást, hogy kit hová várna, hol lenne szükség a segítségére.

 

Folly Péter képviselő szerint ezekben a kérdésekben egyeztetni kell. A szüreti hétvégével kapcsolatosan is korábban kellett volna egyeztetni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha a testület 80 %- a nem válaszol az emailekre, akkor egy idő után mindenki elvesztené a kedvét. Feltételezte, hogy a testület igyekezni fog az év egyik legnagyobb rendezvényén részt venni.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a Bahartban is csak 3 % tulajdonrésze van az önkormányzatnak, de ebbe a témakörbe most nem akar belemenni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy Rajzó Ildikó képviselő fenntartja-e korábbi javaslatát. Erről kér szavazást, kiegészítve azzal, hogy a polgármester tárgyalásain mindig vegyen részt egy képviselő.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy javaslatát fenntartja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a fajsúlyos tárgyalásokon vegyen részt a polgármester mellett egy-egy képviselő. Egy kötetlenebb megbeszélésen súlyozzák a tárgyalási témákat. A polgármesteri levelekre történő válaszadásokkal kapcsolatosan megjegyzi, hogy Forintos Ervin képviselőtől illetve Orbán Péter alpolgármestertől sem látott még egyetlen válaszlevelet sem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek az az oka, hogy az alpolgármester minden nap bejön és megbeszélik az aktuális ügyeket. Forintos Ervin képviselő pedig a szomszédja, szintén napi kapcsolatban vannak. A legutóbbi esetben a Humán bizottsági ülésen kellett megkérni egy képviselő hozzájárulását az Itthon vagy, Magyarország szeretlek határidős pályázat benyújtásához, mivel a képviselők nem válaszoltak korábbi megkeresésére.

 

Forintos Ervin képviselő a szürettel kapcsolatosan elmondja, hogy a rábízott feladatot ellátta. Folly Péter képviselőt viszont egyik nap sem látta, neki is kellett volna segítenie.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a Szőlészek, Borászok házánál koszorúzott, Forintos Ervin képviselő helyett.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja ezt a vitát befejezni, mindenkinek a lelkiismerete diktálja, hogy részt vesz-e a közösségi rendezvényeken. Úgyis a négy képviselő dönt, a képviselő asszony ki is jelentette, hogy „azt csinálunk, amit akarunk.”.

 

Krisztin N. László polgármester Rajzó Ildikó képviselő módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

639/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő módosító indítványát elfogadja és felkéri a Lánczi Kft. képviselőjét, hogy az októberi testületi ülésen jelenjen meg, és a beszámolót egészítse ki a hivatali gépjárművek vonatkozásában az összevont napok tekintetében a naptár szerint, mivel erősen látható, hogy a hivatali gépjárművek magáncélra is használva voltak.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben októberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Rajzó Ildikó képviselő részéről olyan mérvű ellenszenvet tapasztal, melyet eddig próbált normálisan kezelni, de ettől a pillanattól kezdve csak hivatalos ügyben hajlandó vele tárgyalni.

 

 

10. Napirendi pont

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni a leírtakat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az alpolgármester választással kapcsolatosan történt egy törvényességi észrevétel. Kérdezi, hogy van-e fejlemény e vonatkozásban és minden rendben van-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület által elfogadott SZMSZ módosítását megküldtük a Kormányhivatalnak. A törvényességi észrevétellel kapcsolatosan is elment a levél, melyre nem érkezett válasz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 10/A. számú melléklete/

11. Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosításának, a 3. sz. melléklet vonatkozásában a közterület igénybevételéért fizetendő díj tízszeresére emelésének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el:

 1. 1. szezon időtartama: május 01. – szeptember 15.
 2. 2. a rendelet 3. mellékletében a közút területének építési munkaterület céljából történő igénybevételéért fizetendő napi díjtételek kerüljenek tízszeres emelésre.
 3. 3. közterület felbontási kérelem benyújtásával egyidőben a kérelmezőnek a kivitelezést követő helyreállításra vonatkozó megrendelőt be kell mutatnia a Műszaki Osztályon.

Krisztin N. László polgármester kéri a kiegészítő anyagot figyelembe venni. Folly Péter javasolta egy korábbi tárgyaláson, hogy a helyreállítást, ha van rá lehetőség, a saját cégünk végezze. Megfontolásra ajánlja, hogy az ilyen típusú helyreállítások felelőse a VN. Kft. legyen saját érdekünkben. 6. pontként ezt a tervezetbe kéri beledolgozni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy pontosan szabályozva van, hogy a rendelet hatálya mire terjed ki. Ennek ellenére a Jegyző úr működési engedélyt adott magánterületre illetve a Bahart tulajdonát képező területre hinta, légvár, stb. üzemeltetésére a nyári időszakban. Véleménye szerint ez jogellenesen történt, nem követte a testület határozatának szellemét. A Kormányhivatal törvényességi észrevételével kapcsolatosan megjegyzi, hogy amíg a Törvényszék ki nem mondja, hogy a testület határozata nem megfelelő, addig a határozat érvényben van. Tehát ezeket a kérelmeket el kellett volna utasítani, nem lett volna kiadható az engedély. Elfogadhatatlannak tartja, hogy egy magánokirattal a testület határozatát felülírják, a jövőben ezt fegyelmi következmények nélkül nem tudja elfogadni.  Elfogadhatatlan, hogy a város vezetői nem veszik figyelembe a testület többségének a véleményét, ha a testület olyan határozatot hoz, hogy ilyen célra nem szeretné kiadni a területet, akkor ezt az akaratot kell a polgármesternek és a jegyzőnek képviselnie.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterületek vonatkozásában átadott hatáskörben ő az engedélyező. Ha a testület egyetért az előbb elmondottakkal, akkor vonja el a hatáskörét és adja, akinek akarja. A Bahart terület és a Domján féle terület nem közterület ilyen szempontból, tőle engedély nem kértek és nem is kaptak.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy Folly Péter képviselő működési engedélyről beszélt, ennek kiadása nem a hivatal hatásköre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a hivatal csak közterületre adhat ki engedélyt, magánterületekre nem. A rendelet hatálya azt jelenti, hogy közforgalom számára megnyitott magánterület, a rendeletben foglaltakat a terület tulajdonosának kell betartani. A két területre a hivatal nem adott ki közterület foglalási illetve működési engedélyt sem. A Bahart területre vonatkozóan élő szerződésekről volt szó, melyek az idén lejártak, tehát jövőre már nem köthetnek ilyen típusú szerződést. Jogszabályoknak olyan visszaható hatálya, mellyel kötelezettséget állapít meg, nem lehet. A hivatal a jogszabályokat betartva járt el.

 

Krisztin N. László polgármester 17.42 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

Folly Péter képviselő szerint ezekben az esetekben nem jogszerű 1 éven túli szerződést kötni. Az önkormányzat rendelete felsőbb rendű jogszabály, mint a Bahart és a magánvállalkozó között köttetett szerződés.  Rendeletünk szerint nem jogszerű az ott végzett tevékenység, a szerződést fel kellett volna bontaniuk egymás között. Ez olyan jogi kérdés, melyben nem szeretne vitatkozni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy jogászként ez a véleménye, melyet a testületnek nem kötelező elfogadni. A témával kapcsolatosan már elmondta, hogy a végső megoldást a HÉSZ módosítása fogja jelenteni. Úgy gondolja, hogy a közterület felügyelet a jogszabály alapján eljárhat, büntetést róhat ki. A rendelet átdolgozása a közterület felügyeletről szóló rendelet alapján megtörtént. A törvény él azzal az iránymutatással, amit a Kormányhivatal leírt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi az ügyvéd urat, hogy igaz-e, hogy egy önkormányzati rendelet mindaddig érvényben van, amíg a testület vissza nem vonja vagy a kúria ki nem mondja, hogy az jogszabály ellenes.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy így van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő hangsúlyozza, hogy a rendelet szerint egész nyáron illetve a szüreti rendezvény alatt sem lehettek volna ott a magánterületeken a vállalkozók. A testületi akarattal szemben mégis ott voltak.

 

Krisztin N. László polgármester 17.48 órakor érkezett vissza a testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §-át. Megjegyzi, hogy a helyi rendelet be volt tartva, csak ez a furcsa állapot alakult ki.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a Jegyző úr megválaszolta Folly képviselő úr kérdését. Az önkormányzati rendeletekkel a magánjogi szerződéseket összhangba kell hozni, ha nem így történik, akkor szankcionálásra van lehetőség.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ez akkor is él-e, ha a magánjogi szerződés előbb köttetett, mint ahogy a rendeletalkotás történt.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint mindegy, hogy mikor köttetett a szerződés, ha a hatályos rendeletet sérti, akkor szankcionálható. A rendelettel nem lehet a magánjogi szerződés ellentétes.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a polgárjogi szerződés kötést követően módosult a törvény, semmilyen törvénynek nincsen visszaható hatálya.

 

Folly Péter képviselő ismét elmondja, hogy mindaddig, amíg a bíróság a testület határozatát nem nyilvánítja törvénytelennek, függetlenül minden más fórumtól, a testület határozatát kell végrehajtani.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ha a magánvállalkozó tevékenységét betiltjuk, akkor indíthatott-e volna kártérítési pert az önkormányzat ellen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen.

 

Dr. Magó Ágnes elmondja, hogy sokan szóvá tették, hogy a nyári rendezvények alatt Badacsonyban a posta épülete mögötti felújítás nagyon zavaró volt. Kérdezi, hogy van-e lehetősége az önkormányzatnak meghatározni, hogy ilyen jellegű, hangos, porral járó tevékenység bizonyos időszakban és helyeken nem végezhető.

 

Folly Péter képviselő  17.56 órakor távozott a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy erről határozat is született, a környezetvédelmi rendeletben szabályozható. A nyár folyamán nem tiltható meg teljes mértékben az építkezés, viszont korlátozni lehet a zaj határértékét illetve időkorlátot lehet meghatározni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a rendelettervezetet az elhangzott módosításokkal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete

a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

 

 

Folly Péter képviselő  17.58 órakor érkezett vissza az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

Krisztin N. László polgármester a testületi ülés vezetését visszaveszi.

 1. 12. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

-       Badacsonytomaj Település környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát határozza el. A program részét képező települési szennyvízkezelési programot alkossa meg.

-       A település üdülő területein mérje fel az állandó, életvitelszerűen ott élő lakosok számát és figyelembe véve a lakósűrűséget, a hatályos településrendezési tervnél – ha a felmérés alapján arra lehetőség van -  vonja belterületbe.

-       A 2. pontban szereplő felmérés alapján, amennyiben szükséges a 26/2002. február 25-i Kormányrendeletben foglalt eljárás szerint kezdeményezze a szennyvíz elvezetési agglomerációk köréből történő kikerülést a Nemzeti Környezetügyi Intézet Dunántúli Kirendeltségén annak érdekében, hogy a 2014. – 2020. közötti időszakban pályázati lehetőségek az önkormányzat számára elérhetővé váljanak.

-       Azon településrészeken, ahol az elkészült TSZP. alapján a közműves szennyvízcsatorna hálózat kiépítése gazdaságosan nem valósítható meg, a Balatoni Fejlesztési Tanács által megvalósított, egyedi szennyvízkezelési rendszer kialakítását támogassa, (lásd: melléklet) mely kialakítására a 2014. – 2020. közötti időszakban pályázati források bevonását, felkutatását határozza el.

-       A szociálisan hátrányos helyzetben lévő ingatlantulajdonosok esetében vizsgálja meg az önkormányzati szociális támogatás lehetőségét.

-       Szezon végén ismételten legyenek megkeresve személyesen vagy írásban azok a képviselők, akik nem reagáltak a korábbi megkeresésre.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémái tárgyban a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Forintos Ervin képviselő a DRV. Zrt. levelével kapcsolatosan megjegyzi, hogy ha almérőt szerelnek fel az érintettek, melyre rá lesz írva, hogy locsolóvíz, akkor ez nem számít bele a mért mennyiségbe, így nem lesz vízfogyasztás. Ez olvasható ki a levélből.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy télen nem kell locsolni.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a szüreti rendezvényen jelen volt Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő és Budai Gyula államtitkár, akiket részletesen tájékoztatott erről az ügyről. Mindketten megígérték, hogy utánanéznek, és lehetőségük szerint segítenek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Humán bizottság által megfogalmazott határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

640/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva

 1. Badacsonytomaj Település környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát elhatározza. A program részét képező települési szennyvízkezelési program megalkotását elrendeli.
 2. a település üdülő területein elrendeli felmérését az állandó, életvitelszerűen ott élő lakosok számának és figyelembe véve a lakósűrűséget, a hatályos településrendezési tervnél – ha a felmérés alapján arra lehetőség van – kezdeményezi belterületbe vonását.
 3. a 2. pontban szereplő felmérés alapján, amennyiben szükséges a 26/2002.(II.25.) Kormányrendeletben foglalt eljárás szerint kezdeményezi a szennyvíz elvezetési agglomerációk köréből történő kikerülést a Nemzeti Környezetügyi Intézet Dunántúli Kirendeltségén annak érdekében, hogy a 2014-2020. közötti időszakban pályázati lehetőségek az önkormányzat számára elérhetővé váljanak.
 4. azon településrészeken, ahol az elkészült TSZP alapján a közműves szennyvízcsatorna hálózat kiépítése gazdaságosan nem valósítható meg, a Balatoni Fejlesztési Tanács által megvalósított, egyedi szennyvízkezelési rendszer kialakítását támogatja, (lásd: melléklet) mely kialakítására a 2014-2020. közötti időszakban pályázati források bevonását, felkutatását határozza el.
 5. a szociálisan hátrányos helyzetben lévő ingatlantulajdonosok esetében elrendeli az önkormányzati szociális támogatás lehetőségének vizsgálatát.
 6. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy szezon végén ismételten legyenek megkeresve személyesen vagy írásban azok a képviselők, akik nem reagáltak a korábbi megkeresésre.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

13. Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja,  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

35/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

14. Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

641/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- 2013.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N László polgármester

 

15. Napirendi pont

BVKI intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BVKI intézményvezetői pályázatot írja ki, a bizottság által tett javaslatok beépítésével:

-        A bizottság javasolja a pályázat elbírálásánál előnyként kezelni a turisztikai jártasságot.

-        Képviselő-testület tartsa fenn a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja kihúzni a pályázati kiírás 9. pontjának 6. pontját, a benyújtandó iratok közül a „pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolatát”, megfogalmazást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatával, illetve aljegyző asszony javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

641/A/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbiak szerint:

 1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 2. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 3. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2014. február 01. napjától 2019. január 31. napjáig szól.
 4. A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69. és Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
 5. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
 6. Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók.

 1. Pályázati feltételek:
  1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 6/A.§ (1) bekezdésében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés,
  2. büntetlen előélet,
  3. cselekvőképesség,
  4. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  5. magyar állampolgárság.
  6. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
   1. legalább 3 éves közművelődési, könyvtári, illetve múzeumi területen szerzett vezetői tapasztalat,
   2. idegen-nyelv ismeret,
   3. műszaki technikai szakvégzettség, hang-, fény- és színpadtechnikai ismeretben való jártasság,
   4. turisztikai jártasság.

9.   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 2. szakmai gyakorlatról szóló igazolás,
 3. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 4. a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 5. az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,
 7. nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 8. nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul.
 9. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. február 01. napjától tölthető be.
 10. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
 11. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.
 12. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton és zárt borítékban, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
 13. A borítékra kérjük ráírni: „BVKI Intézményvezetői pályázat”

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória aljegyző

16. Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozzon arra, hogy az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél, hivatalánál, támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az intézmény tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntsön a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.

A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörben:   belső ellenőr 1 fő

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását támogassa.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzat Társulás létszámcsökkentési pályázatához szükséges nyilatkozatot az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban megfogalmazottak szerint fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Társulás továbbra is igényt tart a belső ellenőrrel összefüggésben áprilisig az önkormányzat hozzájárulására. Az erre vonatkozó számlát több alkalommal megküldték, melyet visszaküldtünk. Ebből jogvita várható. Egyébként a belső ellenőrt december 31-én elbocsátják.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy mi az indoka.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Társulás tavaly október körül egy szándéknyilatkozatot kért az önkormányzatoktól. Képviselő-testületünk úgy nyilatkozott, hogy bizonyos feladatok tekintetében nem kíván részt venni a társulásban, így például a belső ellenőrzésben, illetve több pontban feltételesen döntött. Emiatt úgy gondoltuk, hogy ismét a testület elé fog kerülni ez a téma. A Társulás nem vette figyelembe, hogy a testület nem erősítette meg a döntését, hanem úgy értelmezték, hogy kifejeztük szándékunkat arra, hogy mégis részt kívánunk venni az együttműködésben. Ennek viszont ellentmond az, hogy a normatívát nem tervezték. Tehát áprilisig az önkormányzat hozzájárulását kérik annak ellenére, hogy személy szerint folyamatosan érdeklődött arról, hogy a belső ellenőrzési munkatervben hol szerepel Badacsonytomaj igénye. A pályázati nyilatkozattal kapcsolatosan elmondja, hogy egyszer megadta a testület, de formai okok miatt vissza kellett hozni. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Az előterjesztésben lévő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és  ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

642/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél , hivatalánál , támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél   a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az intézmény tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.

 

A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörben:   belső ellenőr 1 fő

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását támogatja, azzal egyetért.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, megvalósításra 2013. szeptember 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

17. Napirendi pont

A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balaton-felvidéki Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője által leírt javaslatok kerüljenek kidolgozásra, majd 2014-től legyen bevezetve a változás.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslata egészüljön ki egy 4. javaslattal, mely szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezzen egyeztetést Pordán Katalinnal, a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjével.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Pordán Katalin intézményvezető leírta, hogy az ebédszállításhoz a Szolgálatnak anyagi, tárgyi és személyi feltételei nem biztosítottak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő nem érti, hogy most kötelező vagy nem kötelező feladatról van szó. A szöveges részben olvasható, hogy a Társulás lekéri a normatívát, hogyan lehetséges, hogy ebből Badacsonytomaj önkormányzata nem részesül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Balaton-felvidéki Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra kéri le a normatívát. Aki szerényebb jövedelemmel rendelkezik, az ételt olcsóbban kapja meg.  Akinek a gondozási szükséglete nem haladja meg a napi 4 órát, ott a gondozónő elvégzi a feladatokat.  A szociális étkeztetéshez kapcsolódóan a házhozszállítás kérdése jelenleg nem tisztázott. Az anyag azt taglalja, hogy a szállítás egy részét önkormányzat végzi, egy részét a Társulás vállalja fel, azonban ez nem kötelező feladat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Menü Bt. átalakítása folyamatban van, igaz hogy személyi változás nem lesz, de a gazdálkodás és odafigyelés más szemszögből kell hogy történjen. Az ebben résztvevő személyeknek át kell beszélni ezt a problémát és a szükségleteknek és a jogosultságnak megfelelően kezelni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a házhozszállítást Pordán Katalin intézményvezető javaslata szerint az vehesse igénybe, aki háziorvosi igazolással alátámasztja, hogy az ebédjéért nem képes elmenni. Téli időjárási viszonyok között nem várható el az idős emberektől, hogy elmenjenek az ebédért. Ők végigdolgozták az életüket, ennyit megérdemelnének. A testület milliók sorsáról vitatkozik, itt fejenként 100-150 forintról lenne szó.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem korrekt az alkalmazásban lévő sofőr bérét erre levetíteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy elvárható, de nem kötelező önkormányzati feladat az ebéd házhozszállítása. Ha a testület kíván erre anyagiakat fordítani, akkor a szociális rendeletben van erre lehetőség. A feladatot többen végzik, nincs leszabályozva, ezért került a testület elé.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy az intézményvezető asszony által leírtaknak megfelelően egyeztető megbeszélésre kerüljön sor, melyre kapjon meghívást a Menü Bt. ügyvezetője is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság határozati javaslatának 4. pontja is erről szól.  Számára a Humán bizottság javaslata nem igazán értelmezhető.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy milyen összegről van szó nagyságrendileg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 8-10 gondozott esetében a szállítási költség éves szinten mintegy 600 eFt.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy azért sem tudunk bevételi oldalt konkrétan produkálni egy előterjesztéshez, mert az intézményvezető állapítja meg a kedvezmény összegét, melyet  Ábrahámhegy község önkormányzatának rendelete szabályoz. Tapasztalati adatokat tudunk bekérni. Azért lenne szükséges a bevételi oldalt is ismerni, hogy az ellátottak személye vonatkozásában mennyi, ami a normatívából keletkezik és mennyi a kedvezmény.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a tárgyaláson olyan szintig el kell-e menni, hogy ki legyen a vállalkozó, milyen gépjárművel és végzettséggel rendelkezzen, stb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat három dolgot körvonalaz. A szállítási feladatot a Társulás oldja meg, melyhez pénzt kell szereznie. A különbözetet vagy az igénybevevőtől tudja beszedni vagy az önkormányzatra terheli rá. A másik lehetőség, hogy a szállítási feladatot a Menü Bt. végzi, erre a Szolgálat megállapodást köt vele, de a finanszírozás kérdése itt is felmerül. A Társulás valakire rá akarja terhelni a költségeket, vagy az adott önkormányzatra vagy az ebéd árába beszámolva. A harmadik lehetőség, hogy Badacsonytomaj önkormányzata bizonyos különbözetet fizetne, de ezt a pontot nem látja tisztán. Fontosnak tartja a további egyeztetést, célszerű lenne ezzel január 1. után foglalkozni. Addig a rendszer a jelenlegi formában működne, az egyeztetések lezajlanának, Ábrahámhegy önkormányzata is meghozná a vonatkozó szabályokat illetve az orvossal is tisztázható lenne, hogy milyen igazolásokat adjon ki.

Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi bizottság javaslatával, miszerint kezdeményezzünk egyeztetést Pordán Katalin intézményvezetővel a Menü Bt. ügyvezetőjének jelenlétében, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

643/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Szociális étkeztetés jelenleg működő rendszerének felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés jelenleg működő rendszerét megvizsgálta, és egyeztetést kezdeményez Pordán Katalinnal intézményvezető asszonnyal, a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjével a MENÜ Bt. képviselőjének jelenlétében, az előterjesztésben szereplő tárgykörben.

Határidő:         2013. november 30.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

18. Napirendi pont

Badacsony Balatoni Kapuja Ötletpályázat tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

a Badacsony Balatoni Kapuja ötletpályázat ne meghívásos, hanem nyílt pályázati kiírás legyen.

Badacsony Balatoni Kapuja ötletpályázat pályázati dokumentációját az alábbi módosítással fogadja el:

Az ötletpályázat jellege: nyílt

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottsági javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

644/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor terület rendezése nyílt ötletpályázati felhívás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében nyílt ötletpályázati felhívást tesz közzé az előterjesztésben szereplő tartalommal.

Határidő:         folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Simonné Visi Erzsébet képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a kipontozott részekre vonatkozóan dönteni kell.

 

Rajzó Ildikó képviselő  18.25 órakor távozott a képviselő-testület üléséről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy arról kell dönteni, hogy mikor írjuk ki a pályázatot. Október 1-i határidő meghatározását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Alsó-bazársor területének rendezése érdekében az ötletpályázati felhívás közzétételének határideje október 1. legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

645/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor terület rendezése nyílt ötletpályázati felhívás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében ötletpályázati felhívást tesz közzé, az ötletpályázati felhívás közzétételének határideje október 1. legyen

Határidő:         2013. október 1.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

19. Napirendi pont

Ibos Ferenc utcai útleszakadás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó képviselő  18.28  órakor érkezett vissza az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az Ibos Ferenc úti támfal kivitelezési technológiájaként a bazaltkő-beton támfalszerkezet építését.

A bizottság a támfal kivitelezési technológiájaként a Gabion támfal építését javasolja. Javasolja 3 árajánlat bekérését a kivitelezésre vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vitában nem vett részt, de úgy értesült, hogy az út a használattól ment tönkre, melybe az ott folyó építkezés is közrejátszik, egyes vélemények szerint túlterjeszkednek a telekhatáron is.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy jelenleg nem folyik az útszakasz mellett építkezés, kész épületek vannak. A problémát az jelenti, hogy a csapadékvíz alámosta az utat és a löszfal leszakadt.

 

Forintos Ervin képviselő szerint nem biztos, hogy teljes mértékben az önkormányzat hibájából van ilyen állapotban az út. Azt magánerőből töltögették fel, a korábban kilátszó kútgyűrűn 1 méteres töltés van. Az önkormányzat valóban nem volt gondos gazdája.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az út életveszélyes jelenleg.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a vis maior alapból megcsináltatni. Elmondja, hogy a nagy esőzések miatt a föld megcsúszott, ezért az út életveszélyessé vált. Kéri, hogy a testület tekintse úgy, hogy havária helyzet alakult ki, ennek kezelésére indítson gyors eljárást. 3 ajánlat bekérésével határozza el gabion támfal építését. Egyúttal kérje fel a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy próbálja érvényesíteni a vis maior helyzetet.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Kéri továbbá a testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy ha egy meghatározott formátumú szöveget kellett volna elfogadni, akkor annak megfelelően megfogalmazva a nyilatkozatot megtehesse. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

646/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Badacsonytomaj Ibos Ferenc utca 057 hrsz utat alátámasztó földszakasz megcsúszott, ezáltal leszakadt. Az amúgy is keskeny egysávos út keresztmetszete beszűkült, élet- és balesetveszélyessé vált.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2013. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

1.500.000 Ft

30

Biztosító kártérítése

0Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Vis maior támogatási igény

3.500.000 Ft

70

Források összesen

5.000.000 Ft

100

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.000.000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.

 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

 

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

 

A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.27.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

A képviselő-testület felkéri a Műszaki Osztályt a gabion támfal építéséhez kapcsolódó 3 árajánlat bekérésére.

Határidő: azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető és Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

20. Napirendi pont

CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 1. 1. kötelezze a bérlőt, hogy az elmaradt bérleti díj összeg 30 napon belül történő megfizetéséről gondoskodjon a bérleti szerződés 3. pontjában foglaltak szerint, amennyiben nem fizetik meg fel kell mondani a szerződést,
 2. 2. amennyiben nem tudják méltányossági alapra helyezni a Keresztúry Ház bérleti szerződésének ügyét, akkor egy iroda helyiség létesítésének a lehetőségét meg kell vizsgálni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, az előterjesztésben szereplő összeg éves vagy havi díjat jelent-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Keresztúry ház vonatozásában havi bérleti díjról beszélünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság határozati javaslatának 2. pontját ő javasolta. Ha a testület egy új szerződés keretében nem kíván méltányosságot gyakorolni, akkor se üldözzük el a településről a CFU-t, hanem az önkormányzat vagy az iskola épületében ajánljunk fel egy helyiséget a professzor úrnak.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő feltételezi, hogy az önkormányzat épületében egy kiürült helyiség megfelelő lenne. Az elmúlt időszakban a fiatalok részéről több észrevétel érkezett, kérték egy klubhelyiség biztosítását. Javasolja a Keresztúry házat erre a célra hasznosítani, erről a fiatalokkal egyeztetést kezdeményezni. Nyújtsák be, hogy milyen elképzeléseik vannak, a hivatal pedig mérje fel a várható rezsiköltségeket. Viszont először szívesen látná azt a listát, hogy ők miben segítik a települést, mikor és mit tesznek érte. Jó lenne, ha a segítségnyújtás kölcsönös lenne. Látja azt a lehetetlen helyzetet, hogy a gyerekek az utcán lődörögnek, szívesen támogatja egy kulturált helyiség biztosítását, de nagyon körültekintő megállapodás legyen ennek az alapja, behatárolt költségekkel.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a napirend nem erről szól, de a javaslatot jónak tartja. A fiatalok a település központjában szeretnének egy helyiséget, a kultúrházat egyszer már elutasították. De a tárgyalást kezdeményezni fogjuk.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a testület tegyen javaslatot a felújított épület további hasznosítására, az ne álljon üresen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén is kifejtette, hogy a CFU tevékenységét értékesnek tartja, jelentősen hozzájárulnak a település kulturális és marketing értékeihez. Nem szeretné, ha távozna a településről. Abban biztos, hogy egyösszegben nem tudja kifizetni a bérleti díjat, akkor a szerződést fel kell mondani. Ekkor két lehetőség van. Vagy újabb szerződést köt a Képviselő-testület Pusztai János magánszeméllyel, meghatározott feltételek mellett a rendelet szerint vagy méltányossági alapon. A másik út, hogy akkor sem engedjük elmenni, ha nem tud fizetni, hanem egy másik helyiséggel segítjük. A kiürülő Keresztúry ház hasznosításáról ebben az esetben gondoskodni kell.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság határozati javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

647/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottsága javaslatát elfogadva felhívja a bérlőt, hogy az elmaradt bérleti díj összegének 30 napon belüli megfizetéséről gondoskodjon a bérleti szerződés 3. pontjában foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a bérleti díj nem kerül megfizetésre a szerződést felmondja.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben határozat és szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester ettől függetlenül javasolja Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatát megvizsgálni. Kéri, hogy az októberi ülésre készüljön előterjesztés a badacsonytomaji ifjúság találkozási helyének kialakításáról, a fiatalok és az önkormányzat elvárásainak megjelölésével. Addig kerüljön sor egy beszélgetésre a fiatalokkal a testületi tagok jelenlétében. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

648/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Ifjúság találkozási helyének kialakításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatát elfogadja és felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy az októberi ülésre készüljön előterjesztés a badacsonytomaji ifjúság találkozási helyének kialakításáról, a fiatalok és az önkormányzat elvárásainak megjelölésével azzal, hogy addig kerüljön sor egy beszélgetésre a fiatalokkal a testületi tagok jelenlétében.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben októberi soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

21. Napirendi pont

Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi  bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme alapján a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatásával kapcsolatban felmerült kérdések a Képviselő-testületi ülésig kerüljenek tisztázásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, felmerült, hogy kérelmezők rendelkeznek-e építési engedéllyel. Tisztázódott, hogy nem. Beszélt Lasztovicza képviselő úrral arról, hogy vannak-e a Megyei Közgyűlésnek közüzemi rendszerek kiépítésére forrásai. Elmondta, hogy nincsenek, de várhatóan az ősz folyamán komoly forrásokat fognak kapni.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a Föld utcában ki van-e építve a csatornahálózat.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ezen a szakaszon igen.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy ezek szerint a többi részen nincs megoldva.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ezt a szakaszt vizsgálta, nem tud válaszolni a kérdésre.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az ő olvasata szerint az körvonalazódik, hogy az egyik oldalon a csatornát felfelé folyatjuk, a másik oldalon pedig nem megoldott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha valaki nem járult hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez, akkor a tervezőnek más megoldást kellett találnia, előfordulhat, hogy csak így lehetett megoldani. Kérelmezők az előterjesztésben látható teljes bekerülési összeghez kérnek támogatást. Megjegyzi, hogy korábban volt egy olyan önkormányzati rendelet, ha a lakók 50 %-ban hozzájárulnak egy ilyen típusú fejlesztéshez, akkor a rangsorban előrekerülnek. Kérdezi, hogy ez életben van-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendelet hatályos, a magánerős utak kiépítésére vonatkozik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület egyenlőre nem tud forrást biztosítani az ivóvízvezeték kiépítésének támogatására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

649/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elutasítja, mely szerint egyenlőre nem tud forrást biztosítani az ivóvízvezeték kiépítésének támogatására.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester javaslatot kér arra, hogy mekkora legyen az önkormányzati támogatás összege.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az önkormányzat kötelessége az egészséges ivóvíz biztosítása. Kérdezi, hogy az építményadó elengedése lehetséges-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyik terület üres, a másikon egy régi romos épület van. Nem tudunk arról, hogy volt-e építési engedély, nincs ilyen papír a birtokunkban.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy most szeretnék-e felújítani az épületet.

 

Krisztin N. László polgármester szerint biztosan. Kérdezi, hogy fel lehetne-e fogni környezetvédelmi beruházásnak, és a környezetvédelmi alapból finanszírozni. A kérelmezők elsősorban saját érdekükben építenék ki az ivóvízvezetéket, de ezzel önkormányzati feladatot vállalnak át. Valamilyen gesztust kellene gyakorolni feléjük, aminek a forrását meg kellene keresni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ivóvízhálózat kiépítésére közvetlenül nem használható fel az alap, csak környezetvédelmi beruházások finanszírozhatók belőle.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy egy lajtos kocsiból is biztosítható az ivóvíz, így az önkormányzat teljesíti a kötelezettségét. Nem érzi, hogy ezt az önkormányzatnak át kellene vállalnia a jelen körülmények között.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja a VN. Kft. szakmunkáját felajánlani a kiépítés vonatkozásában, így az önkormányzat hozzá tudna járulni a kivitelezéshez.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy sajnos nincsenek ehhez megfelelő eszközeik.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint a helyreállításban is közreműködhetne a Kft.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a DRV. előzetes tájékoztatása alapján került kiszámításra az előterjesztésben szereplő összeg, mely nem biztos, hogy reális.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a környezetvédelmi alapot a VN. KFt-n keresztül fel lehetne-e használni.

 

Folly Péter képviselő  18.54  órakor távozott a képviselő-testület üléséről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a csatornázás körülményeit nézve több probléma is van. Támogatást jelenthetne, ha az önkormányzat építményadó kedvezményt adna, rendeletben határozná meg a kedvezmény mértékét.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy jelen esetben nincs építmény, tehát építményadó sincs.

 

Folly Péter képviselő  18.56  órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a kérelem elutasítását azzal, hogy a 2013. évi költségvetésben nincs rá fedezet.  Viszont a hasonló problémák kezelésére a 2014. évi költségvetésben hozzon létre a testület egy közmű alapot. A szennyvíz tekintetében is sok probléma várható. Jegyző úr gondolatmenetét továbbfejlesztve javasolja a befolyó építményadó x százalékát a közműalapba helyezni. Aki a kivitelezés bekerülési költségének 50 %-át átvállalja, annak az önkormányzat adjon támogatást az alapból.

 

Folly Péter képviselő jónak tartja az ötletet, kiegészítve azzal, hogy az adott ingatlanon lévő építmény rendelkezzen használatbavételi engedéllyel, vagy legyen arra egy kötelezvény, hogy meghatározott időn belül beépítésre kerül a telek.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ennek kidolgozására még van idő. Egyenlőre javasolja arra hivatkozni, hogy jelenleg nincs forrás a támogatáshoz, de a szándék tiszteletreméltó, a testület egy támogatási szisztémát ki fog dolgozni. Kérjük a Jegyző urat, hogy a koncepcióban szerepeltesse a közmű alapot. Megjegyzi, hogy egy egészségügyi alapot is el tudna képzelni, amiből pld. a szűrővizsgálatokat lehetne biztosítani. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

650/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Böröczk Anita (2600 Vác, Edison u. 3.) és Dr. Németh Emőke (1182 Budapest, Brassó u. 43.) kérelmét 2013. évben forráshiány miatt nem tud támogatást nyújtani a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítéséhez.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióban szerepeltessen egy ún. Közmű Alapot a támogatási szisztéma kidolgozása mellett.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

tájékoztatásra 15 nap

egyebekben költségvetési koncepció szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

22. Napirendi pont

Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nyár utcai ingatlantulajdonosok nevében Brédáné Kis Gabriella (1114 Budapest, Hamzsabégi út 30.) kérelmét ne támogassa a 2013. évi Útalap forráshiánya miatt. Kérje fel a Költségvetési és Adóosztályt, hogy a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítése során a felhalmozási kiadások között a kivitelezés költségeit szerepeltesse.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a Nyár utca közművesített-e és jelezték-e az ott lakók, hogy az aszfaltozáshoz hozzá kívánnak járulni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utca közművesített és a lakók nem jelezték ezirányú szándékukat.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az anyag előkészítetlennek tűnik. Kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy pontosan mire kértek árajánlatot. Véleménye szerint több ajánlatot kellett volna bekérni.

 

Folly Péter képviselő szerint is legalább 3 árajánlat bekérése szükséges. Javasolja megkérdezni az ingatlantulajdonosokat, hogy hajlandóak-e hozzájárulni az aszfaltozáshoz, majd a 2014. évi költségvetésbe javasolja betervezni a munkát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az összes úttal kapcsolatos kérdés az útalapba került, ennek a kezelését is így tudná elképzelni. Javasolja most elutasítani a kérelmet, majd a VN. Kft-t megkérni az információk begyűjtésére. Javasolja a költségvetési koncepció illetve a költségvetés megalkotása során az útalapot úgy formálni, hogy ez a feladat beleférjen. Külön felhalmozási kiadásként feltűntetni logikai hibának tartja.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a költségvetés készítésekor plusz összeget betenni az útalapba esetleges útfelújításokra.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal. Most javasolja a kérelem elutasítását és kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a koncepció készítése előtt sorolja fel, hogy milyen utak karbantartása, felújítása nem halasztható tovább.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a Nyár utca a sor végére kerülne, vízszintes, murvás, jó állapotú utcáról van szó, autóval is járható. Sokkal rosszabb állapotú utak vannak a településen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint nemcsak az utak állapotát, hanem azok elhelyezkedését is figyelembe kell venni.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a Római út a Hősök kertjétől a Torma féle házig nagyon rossz állapotban van. Az út többi része is felújításra szorulna.

 

Krisztin N. László polgármester ismét kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét az utak állapotára vonatkozó felmérés elkészítésére, hogy a 2014. évi költségvetésben az útalapban kezelhető legyen ez a kérdés. Kéri, hogy a Jegyző úr tekintse át a magánerős építésről szóló rendeletet, hogy az 50 %-os kedvezmény az ott szereplő formában megfelelő-e.  Ha nem, akkor módosítani szükséges. Javasolja egyeztető tárgyalások kezdeményezését a Római út vonatkozásában a Közútkezelő Kht-vel. Kéri, hogy aki az összefoglalt javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

651/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. ismételten felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét az utak állapotára vonatkozó felmérés elkészítésére, hogy a 2014. évi költségvetésben az Útalapban kezelhető legyen a támogatásra vonatkozó kérelem.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy tekintse át a magánerős építésről szóló önkormányzati rendeletet, hogy az 50 %-os kedvezmény az ott szereplő formában megfelelő-e. Ha szükséges, a módosítást készítse elő.
 3. javasolja egyeztető tárgyalások kezdeményezését a Római út vonatkozásában a Magyar Közútkezelő Kft-vel.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

1. pontban foglaltakra 15 nap

egyebekben költségvetési koncepció szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester 19.07 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 19.17 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

23. Napirendi pont

Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Marsi Attila kérelmét elviekben támogassa, készíttessen értékbecslést a Badacsonytomaj 0290/9 és 0292/6 hrsz-ú ingatlanokról. Az értékbecslés elkészültét követően tárgyalja újra a beadványt Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy ha a bizottság elviekben sem támogatja a kérelmet, akkor mi értelme van a további vizsgálatnak. Véleménye szerint jópofa dolog lenne ez a létesítmény, ha a Nemzeti Park illetve az illetékes szervek engedélyeznék.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a strand meghosszabbításával egyetértene. Javasolja kikérni a Nemzeti Park véleményét.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a Vízpart Rehabilitációs Terv nem tartalmazza ezen a részen a parti sétány kialakítását. A strand meghosszabbításához is 4 ingatlant kellene megvásárolnia az önkormányzatnak, melyből 2 a Magyar Államé, 2 pedig magántulajdonban van.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy egy csereingatlan érdekelné-e a kérelmezőket. Javasolja egy értékbecslés bekérését, hogy miben lehet gondolkodni.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy Badacsonytomaj önkormányzatának összességében 5 km-es partszakasza van, tudomása szerint ennek 30 %-a a jelenlegi ciklusban elvileg parti sétányként valósítható meg.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy parti sétány egyedül a mólónál van kialakítva, illetve Badacsonyörsön az L alakú terület. Másutt nincs parti sétány a védett nádasok miatt.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a nádas védelmével egyetért, de azzal nem, hogy mellette Badacsonyhoz méltatlan, gondozatlan területek legyenek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a térképen látható, hogy három állami tulajdonban lévő terület van egymás mellett, melyek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását lehetne kérvényezni. Illetve két felajánlott ingatlan is van az önkormányzati ingatlan mellett. Az esetlegesen így kialakítható összefüggő óriási területet lehetne hasznosítani.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja elviekben támogatni az ingatlan értékesítésére, hasznosítására tett javaslatot, ennek értelmében javasolja elfogadni a Pénzügyi bizottság határozati javaslatának második részét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

 

651/A/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja az ingatlan értékesítésére, hasznosítására tett javaslatot és értékbecslés készítését rendeli el a Badacsonytomaj 0290/9 és 0292/6 hrsz-ú ingatlanokról. Az értékbecslés elkészültét követően tárgyalja újra a beadványt Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:                        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

24. Napirendi pont

Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing Intézete által meghirdetett Országos Városmarketing Versenyhez csatlakozzon, a

-       A hatékony városkommunikáció új megoldásai alkalmazási programjának kidolgozása

-       A helyi gazdaság fejlesztését támogató marketing program megalapozása, kidolgozása

-       A belvárosi kereskedelem- és turizmusfejlesztés összehangolt marketingprogramjának kialakítása

-       A kulturális alapú városfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata és marketing stratégiai támogatása

témakörök kidolgozását tekintve.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Humán bizottság által tett javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

652/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-        Országos Városmarketing Verseny – Miskolci Egyetem GK Marketing Intézete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing Intézete által meghirdetett Országos Városmarketing Versenyhez csatlakozik

 1. A hatékony városkommunikáció új megoldásai alkalmazási programjának kidolgozása;
 2. A helyi gazdaság fejlesztését támogató marketing program megalapozása, kidolgozása;
 3. A belvárosi kereskedelem- és turizmusfejlesztés összehangolt marketingprogramjának kialakítása
 4. A kulturális alapú városfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata és marketing stratégiai támogatása

témakörök kidolgozását tekintve.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

25. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

-     szelektív hulladékgyűjtő szigetek mielőbbi megszűntetését

-     a testület korábbi határozata értelmében a Rizling sori illemhely felújításának megkezdését a műszaki tartalom felülvizsgálata mellett.

-     kérje fel a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy műszakilag és költség szempontjából vizsgálja meg az edzőpálya körül egy futópálya kialakításának lehetőségét, a pálya szélén, 1,5 m-es sávban.

-     772 eFt támogatás biztosítását azzal, hogy a pálya jobb kihasználtsága és bevételt hozó tevékenységek beindítása érdekében a nyári futballtáborok szervezését kell szorgalmazni.

-     A településen lévő árkokat meg kell vizsgálni, szükség esetén mielőbb kitisztítani.

-     a helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítását oly módon, hogy július és augusztus hónapokban Badacsony központi részén ne lehessen építési tevékenységet végezni. Kivételt képezhet 1 napos, halaszthatatlan esemény.

-     a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló és a Badacsonytomaj VN. KFT. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadását.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-     a településen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 2013. december 31-gyel szüntesse meg.

-     a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását.

-     a VN. Kft. által a Sportpálya II. félévre szóló üzemeltetési költségtervezetét szeptember végén a tagi kölcsön témájának tárgyalását követően tárgyalja újra.

 

Forintos  Ervin képviselő kérdezi, hogy a Borhét elszámolása megtörtént-e. A testület döntött arról, hogy a Céh Turisztikai Egyesület részére nyújtott támogatásról el kell számolni, ez jelenjen meg a Badacsony újságban. Az Egyesület az éves munkáról szóló beszámolójukkal együtt járul hozzá a megjelentetéshez, mely komoly pluszköltséget jelentene. Kéri, hogy a beszámolóból kapjon a Képviselő-testület is egy példányt.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztatja a testületet, hogy a Borhét elszámolása megtörtént.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy természetesen a testület meg fogja kapni a tájékoztatást. Ismerteti, hogy az Egyesület által megjelentetni kívánt teljes anyag pluszköltsége 240 eFt, erről döntést kell hozni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a testület közlekedési eszköz vásárlását határozta el, kérdezi, hogy a határozat végrehajtása megtörtént-e. Javasolja a Stimmel bolt előtti járda terület rendezésére árajánlatot kérni. A Badacsony Kemping vásárlása kapcsán felmerült és határozatba is foglalta a testület, hogy meg kell keresni a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Társulást az SCD-vel való szerződés lejártával kapcsolatosan. Kérdezi, hogy ez megtörtént-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a levelet a Hivatal elküldte. Azt a választ kaptuk, hogy a szerződés még érvényben van. Ha nem teljesítik a szerződésben foglaltakat, akkor annak lejártát követően kárigénnyel lépnek fel. Azóta egyéb idevonatkozó értesítést nem kaptunk. A közlekedési eszköz vásárlására nem került sor. A meghirdetett közterület felügyelői állást a harmadik pályázati kiírást követően sikerült betölteni, augusztus végén.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy motorról lett volna szó. Abban a tervezési fázisban, amikor a döntés született, még nem volt meg a peugeot. A két jármű már el tudja látni a feladatot.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a jövőben az önkormányzati rendezvényeket, a Borhetet a saját intézményünk szervezze és bonyolítsa.  Nem támogatja, hogy ezeket a feladatokat bárki más végezze. Ha valaki tartani akar egy rendezvényt, akkor finanszírozza le saját maga. Ha a borászok Borhetet akarnak rendezni, akkor tartsák meg saját költségükön.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a Római út elmaradt szakaszának, a Panoráma utcától a 141-es házszámig történő csatornázását a környezetvédelmi alapból megvalósítani. Többen jelezték felé, ha a főnyomvonal meg lenne építve, akkor megoldanák az ingatlanuk bekötését. Kérdezi, hogy a 15/2-es útlejegyzés hogyan áll, mikor kerülhet sor az út megnyitására. A lomtalanítás december 13-14-15.-re előrejelzett időpontjával nem ért egyet, javasolja legkésőbb november közepéig megtartani. Érdeklődik, hogy a Badacsony Kempinget ki vásárolta meg, és milyen szándékai vannak az illetőnek. Megjegyzi, hogy a készülő rendezési tervről mostanában keveset hall a testület annak ellenére, hogy jelezték, hogy szeretnének a tárgyalásokon részt venni. A kilátó esetében javasolja a garancia érvényesítését mielőbb elindítani, mert ott komoly problémák kezdenek felmerülni. A kilátás csak Badacsonytomaj felé lehetséges, már nincs meg a körpanoráma. Megjegyzi, hogy korábban szó volt a magasítás lehetőségéről. Felhívja a VN. Kft. vezetőjének a figyelmét arra, hogy a Hableány Étterem hátsó részén lévő útszakaszt illemhelyként használják, ezt az állapotot meg kell szűntetni. Elmondja, hogy a Molnár családnak volt egy útaszfaltozással kapcsolatos kérelme, melyet a testület egyhangúlag támogatott, mivel jelentős adót fizet az önkormányzatnak. Az aszfaltozás óta mintegy 2 év telt el, hogyan lehetséges, hogy ismételten a testület elé került a kérelem.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja Orbán Péter javaslatát alternatívaként a koncepcióba beépíteni. A csatornázás és a környezetvédelmi alap összefügg, de számszaki problémák vannak. A csatornázás milliós nagyságrendű, a környezetvédelmi alapban pedig jelenleg 100 ezer forint van. A közmű alapban lehetne a szakasz csatornázásának feltételeit megteremteni.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a HÉSZ programterve a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló rendelet szerint kiküldésre került. Ha visszaérkeznek a vélemények, akkor kezdődhet a munka, melyről a testület értesülni fog. Meg kell vizsgálnia, hogy a kilátónál milyen problémák vannak, egyszer már kilazultak a csavarok a használat következtében. Más hibát még nem jeleztek felé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti események között kívánt beszámolni a Badacsony kempinggel összefüggésben.  Egyebekben pedig a Jegyző úr válaszát kéri.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2-es úttal kapcsolatos útlejegyzést a Kormányhivatal jóváhagyta. Az egyik rész munkaterület átadása megtörtént, a kisajátítás ellenértékét az önkormányzat kifizette. A másik rész vonatkozásában az egyik tulajdonos valószínűleg a bírósághoz fordul. A Bazaltkő KFt. kérte, hogy a szezonban ne történjen munkavégzés. Ha az idő engedi, az ősz folyamán megvalósulhat a beruházás. A Molnár család kérelmével kapcsolatosan ismerteti, hogy tavaly nyáron aszfaltoztatta le az önkormányzat az utat. A problémát az jelenti, hogy nem készült útszegély, a víz az aszfalt melletti földet kimosta, az út széle letöredezik.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ilyen jellegű munkák esetében ki határozza meg a műszaki tartalmat.  Nem bízható rá a kivitelezőre, jobban oda kell figyelni a jövőben arra, hogy ne felszínes munkák készüljenek, hiszen így többe kerül.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy aszfaltozási munkák esetében célszerű a szegély építésének költségeit is kalkulálni. A víz lejtős területeken az aszfalt melletti földet mindig kimossa, így hamar tönkremegy az út.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért nem készült szegély, mert sokba került. Erre a jövőben oda kell figyelni. Kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy tegyen javaslatot a megoldásra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a polgármester úr nem javasolta a badacsonyi és badacsonyörsi iskoláskorú gyerekek szállítását előterjeszteni, de beszélni kellene róla. Elmondja, hogy a testület határozata értelmében lépéseket kell kezdeményezni politikai vonalon a badacsonyörsi strand vonatkozásában az önkormányzatot ért károkozás miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jogszabály létrehozása sem történt még meg. Ezt a problémát folyamatosan jelzi Budai államtitkár úrnak, bízik benne, hogy evidenciában tartja.

 

Folly Péter képviselő a badacsonyi WC kérdésköréről szeretne tájékoztatást kapni. Kérdezi a Polgármestert, hogy Domján Tamással tárgyalt-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Domján Tamással még nem tudott egyeztetni. Örülne, ha valaki részt venne ezen a megbeszélésen a testületből, például Folly Péter.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy rendben.

 

Pásztor László ügyvezető kéri, hogy a sportpálya üzemeltetéséről döntsön a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szavazni fognak a kérdésben. A lomtalanítással kapcsolatosan ismerteti, hogy a Szolgáltató korábbi ügyvezetője leváltásra került. Az új ügyvezető aláírásával minősíthetetlen leveleket kapunk, ezt Császár Lászlónak, Tapolca polgármesterének is szóvá tette, aki elmondta, hogy  a többi településsel is hasonló a viszonyuk. Császár László jegyzőkönyvbe mondta, hogy vele is így tárgyal, az a feladata, hogy felszámolásba vigye a Kft-t. Badacsonytomaj felé 4,5 millió forintos fizetési meghagyást helyeztek kilátásba, mely a kapcsolatot tovább rontja. Az igazgató először a karácsonyi időszakot javasolta a lomtalanításra. Jegyző úr kérte, hogy ezt írja le, így tette ezt a kompromisszumos javaslatot. A településen két konténert kíván elhelyezni, semmi egyéb. Ezzel a kötelezettségének igazából eleget tett. Megjegyzi, hogy tanácstalan, mit tudna tenni, attól tart, hogy az idén nem lesz lomtalanítás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja írásban jelezni feléjük, hogy másik időpontot kérünk.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy joga van bármikorra tenni a lomtalanítás időpontját.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a BÖÉE közgyűlésén a Jegyző úr önkormányzati kérdésekben segítette a munkát. Felmerül az évek óta problémát jelentő közvilágítás. A lakosságot leginkább az foglalkoztatja, hogy Badacsonyörsön nincs egy bolt sem.  Javasolja erről önkormányzati szinten egyeztetni a bolt tulajdonosával, ebben kéri a Jegyző úr segítségét. A lakosság kérdezi az örsi stranddal kapcsolatosan, hogy ki tárgyalt és milyen eredménnyel. Annyit tudott mondani, hogy a polgármester úr, de erről írásos tájékoztatást kér, melyet az egyesület tagságának továbbítana.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos a tárgyalások elakadtak. Az előzményeket le fogja írni. Javasolja az iskolás gyerekek szállítására vonatkozó témára áttérni. Kérdezi, hogy Simonné Visi Erzsébet képviselő beadványát megkapták-e a képviselők. Ismerteti, hogy a Humán bizottsági ülésen már beszámolt arról, hogy a Káptalantóti és Badacsonytomaj közötti autóbusz járat indításáról szóló tárgyalások sikerrel jártak. A Volántól emailben kapott értesítés viszont valamiképpen a levélszemétbe került, így meglepetést okozott, hogy a gyerekeket a buszok szállították. A miniszteri mentelmi jog a bérletekre vonatkozóan 1 hétre érvényes, illetve nem akartuk, hogy az önkormányzat busza üresen menjen. A testületi határozat visszavonása szükséges a Káptalantóti gyerekek utaztatásáról. Az óvodások kísérete is megoldott a pedagógiai asszisztens és egy dajka közreműködésével. A kisbusz így felszabadult, így született a javaslat a település peremén élő gyerekek szállítására. Egyéni kérelmekre több elutasító határozat született korábban. Mérlegelni kell, hogy milyen távolságról kívánja a  testület biztosítani a gyerekek szállítását. Erre vonatkozóan előzetes számítást készítettünk.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy összesen 34 km-t jelentene a gyerekek szállítása naponta, napi 1 órában. Ha a gépkocsivezető 4 órakor indul a gyerekekkel az iskolából, akkor napi fél óra pluszideje keletkezik, illetve pénteken készenléttel kell számolni.  Bérköltséggel, annak járulékaival, illetve az üzemanyag fogyasztással  heti viszonylatban 13.678 Ft-ot, éves szinten 506 ezer forintos költséget jelentene az önkormányzatnak. A Káptalantóti gyerekek szállítása korábban szintén ennyibe került.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha hétfőtől indulna a rendszer, akkor ebben az évben kb. 200 eFt-os költséget jelentene.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy Badacsonyörs felé 6 iskolás, Badacsony felé pedig 4-6 iskolás gyerek szállítását kell megoldani. A 9. órának 3.45 órakor van vége, a gépkocsivezetőnek így nem kell napi fél órát pluszban dolgoznia.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a gyerekeknek az iskolában kell lenniük 16.00 óráig.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a tanulóidőnek már vége van, a gyerekeket elengedik. Ezen felül az óvodások szállítását kell még megoldani.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy teljes biztonsággal megoldható a járat indítása. Mivel egy sofőr van, az autónak is lehet egyéb hivatalos útja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Káptalantóti járat is működött. Az a kellemetlen, hogy a köztisztviselő részére nem fizethető túlóra, így lecsúsztathatja a túlmunkát. Ennek következtében időszakonként hosszabb ideig nem dolgozik.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a település közigazgatási területén belül a szülők kötelessége eljuttatni a gyerekeket az iskolába. Át kell gondolni ezt a témakört. Elmondja, hogy több szülő távolabbi iskolába vitte a gyermekét, mivel itt a szállításukat nem tudta megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a jármű egy lista alapján szállítja a gyerekeket, a szülők hozzájárulása mellett. A gyerekek szállítása nagy felelősséget jelent.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint abban az időben, amikor az alsó tagozatos gyerekek Badacsonytördemicre jártak iskolába, a buszozás miatt a szülők jelentős részének komoly aggályai voltak.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a szülőket megkérdezték, örültek a lehetőségnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a Káptalantóti gyerekek szállítására mindig volt pénz, ezt is meg lehetne oldani. Az önkormányzat nincs annyira rossz helyzetben, hogy az évi 500 eFt-os költséget ne tudná biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Káptalantóti gyerekek utaztatására azért volt érdemes áldozni, mert az iskola kihasználtsági mutatói javultak.  2,8 millió forint normatívát kaptunk a gyerekek után illetve a kistérségi normatívához is hozzájutottunk. Pénzügyileg rentábilis volt a rendszer. A mondat második felével egyetért. Korábban a jármű foglalt volt, nem volt  a szállításra kapacitás.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja az első félévben kísérleti jelleggel megpróbálni a gyerekek szállítását. Így nem lesz probléma, ha a későbbiekben az önkormányzat nem tudja biztosítani ezt a segítséget. Fél év alatt láthatóvá válik, hogy valóban kihasználják-e a lehetőséget.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

 

Rajzó Ildikó képviselő felhívja a testület figyelmét, hogy a gépjárművet szociális célra is hasznosítani kívánta. A településen sok nyugdíjas korú ember él, aki esetleg vásárlásra vagy orvosi vizsgálatokhoz szívesen igénybe venné az autót.  Felmerült, hogy így is nagyon leterhelt a jármű és a vezetője is.  A gyerekek szállítása nem kötelező feladat, felvállalása esetén az időseknek ígért segítséget nem tudjuk megadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Káptalantóti gyerekek szállítása a jövőben elmarad. Testületileg nem történt döntés soha az idősek ilyen irányú segítéséről, a szociális rendeletben van utalás arra, hogy ennek a részleteit dolgozzuk ki. Ez sem kötelező feladat. Attól tart, hogy kezelhetetlenné válna a rendszer, olyan mértékben akarnák igénybe venni az idősek a járművet, hogy az egyéb feladatok, pld. az ebédszállítás, meghiúsulna.

Dr. Magó Ágnes képviselő módosító javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint kísérleti jelleggel ebben a félévben, december 31-ig a gyerekek szállítását biztosítsa az önkormányzat. A pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. A szolgáltatás eredményességét értékelve döntsön arról a testület, hogy a továbbiakban fenntartja-e a gyerekek szállítását. Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

653/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Iskolás gyermekek szállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Magó Ágnes képviselő módosító javaslatát elfogadja, miszerint kísérleti jelleggel ebben a félévben, 2013. december 31-ig a gyerekek szállítását biztosítja az önkormányzat.
 2. tudomásul veszi, hogy a pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
 3. a szolgáltatás eredményességét értékelve dönt arról, hogy az 1. pontban rögzített időpontot követően fenntartja-e a gyerekek szállítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató kéri Rajzó Ildikó képviselőt, hogy ne állítson olyat, hogy nem azért vitték el a gyerekeket az iskolából, mert nem oldottuk meg a buszkérdést, különben is elvittek 65 gyermeket. Ennek utánanézett. 24 gyermek nem a badacsonytomaji iskolába jár azok közül, akik állandó lakosként ide vannak bejelentve. Ebből 17 gyermek ide van bejelentve, de nem itt lakik. Tehát 7 gyermek nem jár ide valamilyen okból. 2 gyermeket egyházi iskolába járatnak a szülei, egy gyermek Diszelbe jár egészségügyi okok miatt. Tehát 4 gyerek van, aki egyéb ok miatt nem itt tanul. Kéri a képviselő asszonyt, hogy valótlanságokat ne terjesszen, mert ezzel az iskolát járatja le.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a 17 ide bejelentett gyermek elgondolkodtató, a strandbelépők miatt is érdemes lenne mérlegelni a helyzetet.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Humán Bizottság ülésére kérte az adatot a Hivataltól, a statisztikában ez szerepel. Mindkét gyermekét ebbe az iskolába járatja, pedig több alkalma lett volna arra, hogy ne így legyen. Mindig elmondja, hogy a környék legfelszereltebb iskolája, a tantervbe nem lehet beleszólni, esetleg a személyi oldalon lehet olyan dolog, mely befolyásolhatja ezt a tényt. A régió többi önkormányzatával tartott közös ülésen beszámoltak a polgármesterek arról, hogy náluk is előfordul, hogy nem minden gyerek a saját iskolájukba jár.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselő asszonyt, hogy a kapott táblázatot alaposabban tanulmányozza át. A bizottság arról kapott tájékoztatást, hogy a környező településekről hány gyerek nem jár ide.

A lejárt határidejű határozatok tekintetében rész szavazásokat kér.

Elmondja, hogy a Humán bizottság a szelektív hulladékgyűjtő szigetek azonnali megszűntetését, a Pénzügyi bizottság december 31-el történő megszűntetését javasolja. Kéri, hogy aki az azonnali megszűntetést támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

654/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva elrendeli a településen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek azonnal megszüntetését.

Felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatosan ismerteti a bizottságok javaslatát. A Pénzügyi bizottság szerint végezze a feladatát a Kft. a benyújtott költségvetés alapján. A tagi kölcsön esetleges visszafizetéséről szeptember végén döntsön a testület. Ezzel szemben a Humán bizottság a 772 eFt-os támogatás biztosítását javasolja azzal, hogy bevételeket is termeljen, illetve az árkok tisztítását is javasolja a bizottság. Először a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

655/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva úgy határoz, hogy a VN. Kft. által a Sportpálya II. félévre szóló üzemeltetési költségtervezetét szeptember végén a tagi kölcsön témájának tárgyalását követően tárgyalja újra.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolja a Rizling sori illemhely felújításának megkezdését a műszaki tartalom felülvizsgálata mellett.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő hangsúlyozza, hogy a belső ajtóknak nem szükséges faajtónak lenniük. A műszaki tartalmat javasolja felülvizsgálni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a műszaki osztályvezető határozza meg a műszaki tartalmat, és arra kérjen árajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre két hét áll rendelkezésre. Kéri, aki egyetért azzal, hogy ezt a műszaki osztályvezető a határozat szellemében, az itt elhangzottak szerint, a 3 műszaki képviselő mentorkodása mellett végezze el, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

656/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva úgy határoz, hogy korábbi határozatát fenntartva a Rizling sori illemhely felújításának megkezdését javasolja a műszaki tartalom felülvizsgálata mellett és Forintos Ervin, Folly Péter és Orbán Péter képviselők bevonásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin, Folly Péter és Orbán Péter képviselők

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Humán bizottság javaslatára egy futópályát alakítsunk ki az edzőpálya mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

657/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát nem támogatja, miszerint az edzőpálya körül egy futópálya kerüljön kialakításra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy az edzőpályán és mellette a füvet vágják le.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint valamit ki kell találni annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtők helyére ne rakja le a lakosság a szemetet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről nem nyit vitát, már szavaztak a témáról. Egyébként sokat javult a helyzet a szezont követően. Előfordulhat, hogy az idevonatkozó rendelettel is probléma van. El kellene gondolkodni a szemétszállítási szerződésekről. 2014. január 1-től meg kellene indulnia a háztól történő szelektív gyűjtésnek, valószínűsíthetően ismét a testület elé kerül ez téma.

A Humán bizottság javasolta, hogy július és augusztus hónapokban Badacsony központi részén ne lehessen építési tevékenységet végezni. Ez az idevonatkozó rendelet módosítását igényli, melyre a Jegyző urat fel kell kérni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

658/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva Badacsony központi részén július és augusztus hónapokban az építési tevékenység végzésének rendjét szabályozza. Elrendeli azon önkormányzati rendelet(ek) módosítását, melyek  ezt szabályozzák és ezek előkészítésére felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelet előkészítésére folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória aljegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekek utaztatásáról szóló határozatot vissza kell vonni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozat visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

659/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 378/2013.(IV.11.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

660/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

26. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

661/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

27. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Turi Istvánnak hívják azt az urat, aki megvásárolta a Badacsony Kempinget. Jó benyomást keltett benne, nagyon ellenőrizhető beruházásokat hajtott végre. Azt ígérte, hogy a testület ülésére is eljön. A jövő szezonra egy minőségi kempinget hoz létre, melyhez a forrásai megvannak. Azt tanácsolta neki, hogy akkor jelentkezzen, ha a tervek elkészültek. Azt ígérte neki, hogy megpróbálja a testülettel megbeszélni, hogy amennyiben a szavát tartja, akkor a szezonra az önkormányzat megcsináltatja a közvilágítást és a járdát. A kemping meghatározó az IFA tekintetében is. Kérte, hogy helyi vállalkozókkal dolgoztasson és helyi alkalmazottakat foglalkoztasson.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a testület a területre változtatási tilalmat rendelt el. Ahhoz, hogy a vállalkozó a terveit meg tudja valósítani, ezt vissza kell vonni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről a vállalkozó tud.  Elmondta neki, ha az engedélyes tervek meglesznek, a képviselő-testület azonnal le fogja venni a területről a változtatási tilalmat.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint ezzel a beruházással a kapcsolódó fejlesztések is megvalósulhatnak. Kéri megvizsgálni Badacsonyörs felé is a közvilágítás kiépítésének lehetőségét.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy a koncepcióban szerepeljenek a közvilágítás címén teendő lépések. Addig is a fejlesztési alap terhére érdemes lenne a tervezéshez az ajánlatokat bekérni. Helyi vállalkozók rendelkezésre állnak a közvilágítás témájában. Megjegyzi, hogy ez több milliós nagyságrendű fejlesztés lenne. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miről tárgyalt Sall Csabával illetve Greznár Attilával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Sall Csaba a 7 fős lengyel testvérvárosi küldöttséget vendégül  látta, így itt tartózkodásuk az önkormányzatnak csupán 2 ebédbe és 1 vacsorába került, melyet a marcellházi csoporttal együtt oldottunk meg. Megköszönte a Sall házaspárnak, hogy lehetővé tették, hogy a testvérvárosi kapcsolat ne szakadjon meg. Greznár Attilával a Rózsakő fesztiválról, annak elszámolásáról tárgyalt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a testület arra kérte a polgármestert, hogy tárgyaljon Greznár Attilával arról, hogy a szüreti rendezvényre az általa üzemeltetett szórakoztató eszközöket távolítsa el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tájékoztatta a vállalkozót a testület kéréséről, aki úgy reagált, hogy ez túl nagy kérés. Vállalta, hogy Fodor József művelődési ház igazgatóval egyeztetve meghatározott időszakokban a zeneszolgáltatást leállítja.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy az iskolában induljon el a lengyel és az orosz nyelv oktatása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gyerekek angolul kommunikálnak egymással.  Viszont egyetért azzal, hogy az orosz nyelv újra kezd divatba jönni, egyre nagyobb haszna van. Ismerteti, hogy Újhelyi úrtól, a parlament alelnökétől, aki a kínai kapcsolatokért felelős személy is egyben, olyan felajánlás érkezett, hogy alapítványon keresztül lehetővé tudná tenni a kínai nyelv oktatását iskolánkban, ha a felmenő rendszert tudjuk biztosítani. Ebben a tapolcai gimnázium és a keszthelyi egyetem is partnernek tűnik. Az oktatás ingyenes lenne, nyelvtanárt az alapítvány biztosítana. Jelezni fogjuk, hogy az orosz nyelv oktatására is érkezett javaslat. Ismerteti, hogy München mellől egy Illing nevű település jelezte, hogy testvérvárosi kapcsolatot szeretne kialakítani velünk.  Kéri, hogy ennek lehetőségét a Képviselő-testület gondolja át, vizsgálja meg. Elmondja, hogy a strand akadálymentesítésére 100 %-os támogatással pályázatot lehet benyújtani. 5 millió forintot meg kellene előlegezni, majd ezt teljes mértékben visszatérítenék. Egy strandon lehet a beruházást megvalósítani.

 

Horváth Márta osztályvezető a badacsonyi strand akadálymentesítését javasolja.

 

Pásztor László ügyvezető a berendezés üzemeltetése felől érdeklődik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ajánlatot adó cég üzemeltetné, évi 100 eFt-ért.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy ez nem üzemeltetést, hanem karbantartást jelent.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy hol van ilyen akadálymentesített strand.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy például Balatongyörökön. A szándéknyilatkozatot a jövő hét elején be kell adni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a pályázat benyújtásának határideje november 29.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a szándéknyilatkozat nem jelent kötelezettséget a pályázat beadására, de hétfőn meg kellene tenni.

 

Rajzó Ildikó képviselő támogatja az elképzelést, ez a strandon pozitívumként jelenne meg.

 

Folly Péter képviselő  20.54  órakor távozott a képviselő-testület üléséről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Krisztin N. László polgármester szerint a strandok tekintetében folyamatos fejlesztésre van szükség. Nem szokott foglalkozni a felmérésekkel, de az utolsó helyre sorolták a strandunkat, a felsorolt szempontok szerint nem feleltünk meg a követelményeknek. Javasolja kifejezni szándékunkat a strand akadálymentesítésére, és a vonatkozó anyagot hétfőn benyújtani. A témához kapcsolódó információkat be kell kérni és az októberi ülésre a testület elé terjeszteni. Megjegyzi, hogy az üzletek bérleti szerződése lejárt, új tervek készítéséről is szó esett. Kérdezi, hogy ez a folyamat hol tart.

 

Folly Péter képviselő  20.56  órakor érkezett vissza az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a pénzügyi lehetőségek vizsgálata folyik, ősszel elkezdik a tervezést, a megvalósításhoz szerencsés lenne pályázat felkutatása.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy volt olyan pályázatunk 2006-ban, mely 2010-ben valósult meg. Hasonló eset most is előfordulhat.

 

Folly Péter képviselő javasolja a strandokon helyszíni szemlét tartani, végiggondolva, hogy milyen fejlesztéseket lehetne csinálni. Megjegyzi, hogy az idén magas volt a belépő díj, erre jobban oda kell figyelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a harmadik strand szerződése is lejárt, ott is van teendő. Érdemes lenne a büfésekkel és Pásztor úrral egyeztetni, kisebb adminisztratív jellegű intézkedésekkel is jobb lehet a turisták közérzete.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy nagy sikere volt a koktélokat készítő vállalkozónak, a bohócnak, a Katus Tamás féle tornának. A vendégeknek fontosak a strandi programok.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a javaslatokat összegyűjteni, melyeket egy meghatározott időpontban ki fognak értékelni és elemezni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy Simicskó államtitkár beszélt arról, hogy a sport létesítmények fejlesztéséhez pályázatok kerülnek kiírásra. Kéri, hogy erre a pályázati referens figyeljen oda.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

662/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-       Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy egyetért a badacsonyi strand akadálymentesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat megadásával azzal, hogy a nyitott kérdésekre az októberi testületi ülésen visszatérünk, majd ezt követően döntünk a pályázat benyújtásáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

663/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-       "Mozgássérült vizi bejáró"

Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) részkérelmet nyújt be a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához "Mozgássérült vizi bejáró" címmel a Badacsonyi strand 2553. hrsz-ú ingatlanon történő beruházásra.

Az önkormányzat az ingatlanon az egységes arculati elemeken változásokat nem végez a fenntartási kötelezettség ideje (5) év alatt.

Sikeres pályázat esetén az előfinanszírozást biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

28. Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Kocsis Endre Zsolt (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 3.) kérelmét nem támogatja.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Zsolt kérelmét támogassa, és engedélyezze az Ice’N’Go pavilon korábbi helyen történő felállítását. A bizottság javasolja, hogy a pavilon 2014-ben is a jelenlegi helyen kerüljön felállításra. (71-es út melletti árok és Gomba üzlethelyiség közti terület)

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a vállalkozó tud-e arról, hogy az alsó bazársor egy része elbontásra kerül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vállalkozó azt kérdezi, hová tegye át a pénztárgépét. A testület korábbi határozata nem volt egészen pontos, arra vonatkozott, 2013-ban nem engedjük a pavilon megjelenését a két virágágyás között. Ezért kérdezte meg, hogy 2014-ben lesz-e erre lehetőség. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Icen”Go pavilon maradjon az idei évben biztosított helyén, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

664/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

-       Sürgősségi indítvány – A Kolumé Bt. képviseletében, Kocsis Endre Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kocsis Endre (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 3.) kérelmét megtárgyalta és kizárólag azt engedélyezi a 2014. évi szezonban, hogy az ICE’n’GO pavilon a 2013. évben biztosított helyszínen (71-es út melletti árok és Gomba üzlethelyiség közti terület) legyen felállítva, a hatályos közterület használatról szóló rendeletben foglaltak alapján.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal;

Egyebekben 2014. évi szezon

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

29. Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. rendelje el a 068/2 hrsz-ú ingatlan felújítását a VN. Kft. által adott 86.660 Ft. értéken azzal, hogy dr. Magó Ágnes képviselő tiszteletdíj felajánlását köszönettel elfogadva, nettó járandóságának összegét – 44.337,- Ft-ot – Képviselő asszony előzetes, írásbeli nyilatkozata alapján adja át a VN. Kft. részére
 2. 2. a fennmaradó összeget, 42.323 Ft-ot az Útalap terhére biztosítsa.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kicsit magasnak tartja az árat az elvégzendő munkához viszonyítva. Kéri, hogy a víz által kimosott anyagot töltse vissza a kivitelező, ez is erősíti az utat, mely jelenleg nem járható autóval. Nyugdíjasok laknak ott, akiktől nem várható, hogy hozzájáruljanak az út javításához.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottsági javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

665/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Dr. Magó Ágnes képviselő kérelme a Petőfi utca meghosszabbításának úthibáinak kijavítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Badacsonytomaj 068/2 hrsz-ú ingatlan felújítását a VN Kft. által adott A-30/2013. árajánlat alapján bruttó 85.660,- Ft értéken azzal, hogy Dr. Magó Ágnes képviselő tiszteletdíj felajánlását köszönettel elfogadva a nettó járandóság összegét – 43.337,- Ft-ot – a képviselő asszony írásbeli és előzetes nyilatkozata alapján a felújításhoz átadja a VN Kft. részére. A fennmaradó összeget, 42.323,- Ft-ot az útalap terhére biztosítja.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, átutalásra a teljesítésigazolást követő 5 nap

felújításra 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 

 

30. Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet  Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita az építkezésük idejére az un. „angol ház” garázsát szeretnék bérbe venni bútoraik tárolására. Az építési engedély kiadásával gondok merültek fel, az engedélyezés folyamata leállt, ettől függetlenül egy elvi nyilatkozatot kérnek a Képviselő-testülettől.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ehhez előzetesen a Jegyző úrral hozzájárultak. Kéri, hogy a testület határozza meg a bérleti díjat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem tudja, hogy konkrétan mikortól vennék igénybe a helyiséget, egy havi bérleti díj megállapítását javasolja.  Jelenleg az „angol ház” bevételt nem hoz.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy az önkormányzat vagyonrendelete értelmében az önkormányzat vagyonát csak pályázat útján lehet hasznosítani.

 

Folly Péter képviselő szerint ez technikai kérdés, a bérbeadással az önkormányzat csak jól járhat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi a Jegyzőt urat, hogy ezt miért nem mondta el két héttel ezelőtt, amikor először elmondta neki ezt a kérést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy valóban ezt nem mondta el.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja a minimum összeg és a bánatpénz megállapítását.

 

Folly Péter képviselő 5 ezer forint bánatpénzt és havi 20 ezer forint bérleti díjat javasol meghatározni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy 6 gyerekes családról van szó, és valószínűleg minimális mennyiségű bútort kívánnak tárolni. Soknak tartja ezt az összeget.

 

Folly Péter képviselő 7.440 Ft bérleti díjat javasol havonta.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint 10.000 Ft/hó bérleti díj is sok lenne a bútortárolásért.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja összhangba hozni az önkormányzati rendelettel. Ha valaki tüzelőt tárol a közterületen, akkor naponta fizeti a díjat. Így is lehetne kalkulálni. Előfordulhat, hogy más is bérelni kíván önkormányzati helyiségeket. Erre is oda kell figyelni.

 

Rajzó Ildikó képviselő egyetért Forintos Ervinnel, ha egyszer valamit m2 árban a testület meghatároz, akkor azt kell alkalmazni.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy van olyan ingatlan, amit piaci áron bérbe lehet adni bármikor, van amit nem. Ebben az esetben meg kell határozni egy összeget. Kérdezi az előterjesztőt, hogy mit talál elfogadhatónak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 6.000 Ft/hó bérleti díj meghatározását javasolja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a rendelet értelmében a szükséglakás bérleti díja 90 Ft/m2/hó.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a garázs 40-50 m2-es. Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat. Kéri, hogy aki az un. „angol ház” garázsának bérletére a 6.000 Ft/hó bérleti díjat el tudja fogadni, kézfelemeléssel  jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

666/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita kérelmét megtárgyalta és az „angol-ház” egy helyiségét 6.000 Ft összegben nem adja bérbe bútorok tárolása céljából szeptembertől májusig.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 7.500 Ft/hó bérleti díjat el tudja fogadni, kézfelemeléssel  jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 tartózkodással, 2 ellenszavazattal, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

667/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita kérelmét megtárgyalta és az „angol-ház” egy helyiségét 7.500 Ft összegben nem adja bérbe bútorok tárolása céljából szeptembertől májusig.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 10.000 Ft/hó bérleti díjat el tudja fogadni, kézfelemeléssel  jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 tartózkodással, 2 ellenszavazattal, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

668/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita kérelmét megtárgyalta és az „angol-ház” egy helyiségét 10.000 Ft összegben nem adja bérbe bútorok tárolása céljából szeptembertől májusig.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendeletben meghatározott 90 Ft/m2 árat, 50 m2-rel számolva 4.500 Ft/hó bérleti díjat el tudja fogadni, kézfelemeléssel  jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

669/2013.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat

- Sürgősségi indítvány – Simonné Visi Erzsébet Az „angol-ház” helyiségének bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ailer Balázs és Nógrádiné Ailer Zita kérelmét megtárgyalta és az „angol-ház” egy helyiségét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet szabályai szerint 90 Ft/m2 x 50 m2/hó összegben bérbe adja bútorok tárolása céljából szeptembertől májusig.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni minden résztvevő munkáját, aki a Badacsonyi szüret előkészítésében és bonyolításában segített illetve jelenlétével emelte a rendezvény színvonalát.

Bejelenti, hogy Kiss József úrnak a temetésére szeptember 25-én 14.00 órakor kerül sor Badacsonyörsön. Kiss József az önkormányzatnak két ingatlant is ajándékozott, a jelenlegi pálinka ház épületét, melyet 6-7 millió forintért értékesítettünk, illetve az un. „angol ház” felét. Ezen kívül létrehozott egy jelenleg is működő alapítványt. Kéri, hogy aki teheti, a temetésén vegyen részt, az önkormányzat biztosítson egy koszorút.

Ismerteti, hogy szeptember 17-én 16.00 órakor Veszprémben a szemétszállítással kapcsolatos ügyekben tárgyalásra kerül sor. Kérdezi, hogy a testületi tagok közül ki igényli, hogy a hivatali autó szállítsa.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület nem fogadta el a Nagytérségi Társulási Megállapodás módosítását, ennek az egyeztetésére kerül sor.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a munkahelyére, Tapolcára menjen érte az autó.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki igényli még a szállítást. Megállapítja, hogy Rajzó Ildikó képviselő. Megjegyzi, hogy Jegyző úr is ezzel a járművel fog menni.

Kérdezi, hogy kíván-e még valaki bejelentést tenni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szeretné, ha a testület a település kereskedelmi ellátottságával, az élelmiszer üzlettel valamilyen módon foglalkozna, mert nagyon sok panasz érkezett ezügyben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri felvenni ezt a témát az októberi testületi ülés napirendjei közé.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri a testületi ülésre meghívni az üzlet üzemeltetőjét is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a badacsonyörsön lévő üzlet üzemeltetőjének a meghívását is.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja mindhárom településrészen lévő üzletek üzemeltetőjének a meghívását, ilyen szempontból a strandi témáról is tárgyalni kell.

Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 21.25  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                        Orbán Péter                            dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                         alpolgármester                                      jegyző

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!