2013. 08. 08. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 32/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus
8-án 14.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet          képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                     Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          műszaki osztályvezető

Pásztor László                        ügyvezető

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Csizmarik Béláné                   igazgató Tatai Sándor Általános Iskola

Kárpáti Lajos                           T.E.T.T. Fórum Egyesület

Pordán Katalin                        intézményvezető

Tóth Mária                               tankerületi igazgató

Tóth Csaba                             társulás elnöke

Krisztin N. Lászlóné                Tatai Sándor Általános Iskola részéről

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                        (13 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 5 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter és Folly Péter képviselőtársait megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

586/2013.(VIII.08.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a meghívóban szereplő 15. napirendi pont „Dr. Bertényi Iván javaslata az 1250. hrsz-ú út ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére” napirendet levenni a napirendek közül.

Javasolja a következő előterjesztések felvételét. Megjegyzi, hogy az első két előterjesztést a bizottságok tárgyalták, a harmadik előterjesztés sürgősségi indítvány.

-          Rózsakő fesztivál 2013.

-          Pályázati ajánlat bontása a 0249/12. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

-          HÉSZ előírásainak értelmezése

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a Rózsakő fesztivállal kapcsolatos anyagot nem kapta meg, azt a Humán bizottság nem tárgyalta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, mely az ülésre készült el, a Tourinform Iroda egy fél oldalas anyagot küldött. Az anyag már volt a bizottságok előtt, most az újratárgyalására kerül sor. A bizottságok csak javaslatot tesznek, a végleges döntést a testület hozza meg.

Kéri, hogy aki a napirend módosítására vonatkozó javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

587/2013.(VIII.08.) határozat

-       Napirendek módosítására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2013. augusztus 8. napi ülésére előzetesen írásban kiküldött meghívó szerinti napirendek közé a

a) „ A Rózsakő fesztivál 2013.” napirendet 24. napirendként felveszi,

b) „Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan sürgősségi indítvány” napirendet 25. napirendként felveszi,

c) „HÉSZ előírásainak értelmezése sürgősségi indítvány” napirendet 26. napirendként felveszi.

 1. 2. a 2013. augusztus 8. napi ülésére előzetesen írásban kiküldött meghívó szerinti napirendek közül a 15. napirendet „Dr. Bertényi Iván javaslata az 1250. hrsz-ú út ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére” leveszi a napirendről.
 2. a módosított napirendet 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.
 3. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sorrendiség tekintetében igyekszik figyelembe venni az egyes témában személyesen megjelentek igényeit. Jelen van Tóth Csaba, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke, aki szeretne bemutatkozni. Jelen van az iskola és óvoda vezetője. Az eredeti 21. napirendi pontot „Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról” javasolja előrehozni, az Óvoda Alapító Okirat módosításáról szóló előterjesztés elé. Javasolja még Kovách Zoltán Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására vonatkozó kérelmének előrehozatalát. Javasolja az óvodai napirendeket követően a közterület használattal kapcsolatos napirend tárgyalását, majd Kocsor Kálmán és Kocsor Kámánné tartós használatba adás iránti kérelmének a tárgyalását. Ezzel jelenlévők napirendjei előtérbe kerülnek.

Kéri, hogy aki az elhangzottak szerinti sorrendiséggel a napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

588/2013.(VIII.08.) határozat

-       Napirendek sorrendiségének módosítása, elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadja:

 

 1. 1. Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerült

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

 1. 4. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Nagy Lászlóné óvodavezető Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 1. 7. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 10. Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné tartós használatba adás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 12. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 13. BAHART Részvények értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Pekker János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelme 1961 hrsz-ú út telekalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A Rózsakő fesztivál 2013.
 2. 24. Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan sürgősségi indítvány
 3. 25. HÉSZ előírásainak értelmezése sürgősségi indítvány

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont

Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Tóth Csabát. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az eredeti tervek szerint Császár László úr, a 2012. december 31-én megszűnt, de június 30-ig továbbélő társulás korábbi elnöke is meghívást kapott a testületi ülésre, de egyéb fontos tárgyalás miatt nem tud jelen lenni. Felkéri Tóth Csabát, a társulás jelenlegi elnökét, hogy mutatkozzon be.

 

Tóth Csaba társulás elnöke elmondja, hogy azért tartja fontosnak a mai találkozást, mert az együttműködés során a személyes ismeretségnek nagy jelentőséget tulajdonít. Elmondja, hogy már a negyedik ciklusban látja el Lesenceistvánd településen a polgármesteri feladatokat. Az önkormányzati rendszert jól ismeri, talán ezért kapott bizalmat a 33 település polgármesterei részéről, a társulás új elnökeként. A társulás a jogszabályi feltételeknek megfelelően 2013. július 1-jétől átalakult, a 33 településből 32 település ügyeit látja el. Kivételt képez Tapolca városa, nagy lakosságszáma miatt. A társulás a változást követően kimondottan a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrál. A feladatok közül kiemelhető a gyermekjóléti és családsegítő munka, a szociális étkeztetés és a házigondozás. Fontos feladat az orvosi ellátás biztosítása a hétvégeken, illetve a Nyárfa utcában található épület komplex üzemeltetése. Az épület fenntartása nehézséget jelent, jelenleg egy része bérbe van adva, azonban a bérleti díj nem kompenzálja a felmerülő költségeket. Az elnökség feladata lesz a bérlők megkeresése a költségvetési egyensúly megteremtése céljából. A Társulási Tanács két munkatársnak a bérét megszavazta, ezt az önkormányzatok lakosságarányosan finanszírozzák meg. Lesenceistvánd az adófizetők terhére nem tudja felvállalni a két dolgozó foglalkoztatásának költségeit. A feladatot azért vállalta el, mert már 7 éve működik a lesencei térségben a gyermek- és családsegítő szolgálat, az állami finanszírozásból a költségeket ki tudták gazdálkodni. Ezt a Társulás területén is szeretné elérni. Célja az optimális költségvetési irányszámok elérése. A Társulás bizottsága megalakult, a bizottság összevont szociális és pénzügyi bizottságként funkcionál. A bizottság elnökhelyettese Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere. Bízik benne, hogy együttműködésük jó lesz. Kéri a testület együttműködését is, hiszen a feladatokat csak közös erővel lehet megoldani. A jövő évi költségvetésben a működéshez szükséges pénzeszközöket – de annál nem többet - biztosítani fogják. Egyenlőre többet nem kíván elmondani, de a testület kérdéseire szívesen válaszol.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a háziorvosok által mintegy fél éve benyújtott kérelemmel kapcsolatosan kérdezi, hogy ebben a témában várhatók-e változások.

 

Tóth Csaba társulás elnöke elmondja, hogy kérésük szinte minden tekintetben kielégítést nyert, az üzemeltetői kör felé jelzett problémák megoldódtak.

 

Krisztin N. László polgármester a testület nevében távollétében is megköszöni Császár László polgármester úrnak a Társulat elnökeként végzett munkáját, az elkövetkezendő időszakban jó egészséget és sok sikert kíván számára. Hasonlóképpen gratulál Tóth Csabának, a testület nevében elmondja, hogy számíthat az együttműködésükre. Átadja a testület „Város bora” ajándékát.

Köszönti Pordán Katalin intézményvezetőt, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy a képviselők az ülés forgatókönyvét megkapták, ez a jövőben is így lesz. A forgatókönyv tartalmazza a bizottságok javaslatát, ezért felveti, hogy a következő ülésen a határozati javaslatok már ne legyenek ismertetve.

Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a következő ülésre a szociális étkeztetés jelenlegi rendszerének átvizsgálása történjen meg és készüljön egy megoldási javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az intézményvezető asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a szociális ebédszállítást kérdését meg kell vizsgálni, miután ez nem kötelező feladata a gondozónőknek.

 

Krisztin N. László polgármester a Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

589/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévében Badacsonytomajon végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja azzal, hogy a következő ülésre a szociális étkeztetés jelenlegi rendszerének átvizsgálása történjen meg és készüljön egy megoldási javaslat.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. szeptember 12. képviselő-testületi ülés

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Pordán Katalin intézményvezető munkáját, és segítségét kéri az elhangzott javaslat szerint.

 

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerült

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Tóth Máriát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületének vezetőjét, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Köszönti az iskola igazgatóját és leendő igazgatóját, akinek kinevezése augusztus 16-tól történik meg.

Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola vagyonkezelésére vonatkozó szerződés tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a tervezetben szereplő fogalmazási hibák kerüljenek javításra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felkéri Tóth Mária tankerület vezetőt, hogy ismertesse a kiküldött anyagban kiemelten szereplő változásokat.

 

Tóth Mária tankerület vezetője elmondja, hogy sajnos eddig nem volt alkalma a testületi ülésen részt venni. A tervezettel kapcsolatosan ismerteti, hogy több helyrajzi szám pontosítására került sor. A helyi iskola különleges helyzetben van, mivel az épületben üzemel a Menü Bt, ellátva a szociális, óvodai és iskolai étkeztetést, mely kifejezetten önkormányzati feladat. Eddig az iskola fenntartása és az étkeztetés megoldása is az önkormányzathoz tartozott, nem volt cél a közművek leválasztása. A KLIK eddig nem tudta megoldani a leválasztást, ezért a megállapodásban külön ki kell térni arra, hogy milyen arányban osztoznak a közműdíjak vonatkozásában. A villany leválasztása valamilyen szinten megtörtént, a KIK még a melegvíz szolgáltatás kapcsán a gázkazán szivattyújának működtetésére használt áramot fizeti.  A gázfogyasztás esetében a konyhának külön almérője van, de a melegvízhez használt gázfogyasztást ez nem méri, saccolt érték alapján történik a fizetés. A hidegvízfogyasztást külön almérő méri, a melegvíznél 173 m3 földgázfogyasztás jelentkezett.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a tárgyalások során elhangzott, hogy ha a technikai feltételek adottak, az önkormányzat a melegvíz ellátást bojlerekkel szeretné megoldani.

 

Tóth Mária tankerület vezetője elmondja, hogy a melegvíz ellátást december 31-ig kellene megvalósítani. Felmerült, hogy az iskolánál a gázfogyasztás magas, a Polgármester úr ígérete szerint szakemberrel felülvizsgáltatják. A közműkezelő véleménye szerint egyenlőre a gázfogyasztás nem választható le. Mivel az üzemeltetést a KLIK átvette, az épület kiadásából származó bevétellel ők rendelkeznek. A tornaterem bérbeadásából, az épületben történő nyári táboroztatásból illetve a büfé üzemeltetéséből származó bevételek a nagy számlára kerülnek. Az önkormányzat határozatban kérte, hogy a táboroztatást folytathassák. Ellenvetésük nincs, de úgy járulnak hozzá, ha a költségek levonása után – a közüzemi költségek, karbantartói és takarítói költségek – a bérbeadásból származó bevétel minimum 50 %-ban az intézményre lesz visszaforgatva. Mivel az iskola az önkormányzat tulajdonában marad, szeretnék, ha az állagmegóvást az önkormányzat felvállalná, minél nagyobb összeget fordítana erre a célra az innen származó bevételekből. Valójában szeretnék, ha a teljes bevétel az intézményre lenne visszaforgatva, a tetőszigetelésre nagy szükség lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság a tervezet elfogadását javasolta. Az önkormányzat vállalásai a következők: Ha technikailag lehetséges, a konyha melegvíz ellátására bojlerek felszerelése. A földgáz esetében a lekötött teljesítményigényt az önkormányzat szakemberrel felülvizsgáltatja, illetve tovább dolgozik azon, hogy a szolgáltató megváltoztassa eddigi véleményét, miszerint egy épületben több mérőóra nem helyezhető el. Most nem került említésre, de a KLIK-nek az volt az igénye, hogy a nyári időszakban ne keletkezzen költség, hiszen nem zajlik pedagógiai munka. Viszont a napközisek az iskolában tartózkodnak. Erre vonatkozóan megjegyzi, hogy inkább máshol kapnak helyet a gyerekek, de emiatt nem szeretne vitatkozni. Ha valóban problémát jelent, tartósan megoldja az önkormányzat az elhelyezésüket másutt.

Kéri, hogy aki fenti kiegészítésekkel a vagyonkezelési szerződés megkötését el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

590/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Tatay Sándor Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola vagyonkezelésére vonatkozó szerződést az alábbi módosításokkal

 

„VAGYONKEZELÉSI szerződés

amely létrejött egyrészről a

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye: 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

képviseli: Krisztin N. László polgármester”

„1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a Badacsonytomaj 2488/5  hrsz-on levő Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj Kert u. 8.), ingó és ingatlan vagyonelemeket a 2012. december 11-én megkötött átadás-átvételi megállapodásban meghatározottak szerint.”

„26. Badacsonytomaj 2488/5 hrsz-on levő épületben a Tatay Sándor Általános Iskolán kívül üzemel Badacsonytomaj Város Önkormányzata 96 %-os tulajdonában álló Menü Bt., amely az intézményi valamint a gyermek és szociális étkeztetéseket végzi. Az ingatlanon minden közüzem fogyasztásait egy főmérő mutatja, a Menü Bt. fogyasztása csak almérők alapján számolható el. A főmérők kiépítéséről Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a 275/2012. (XI.28.) számú határozatában döntött.

A KIK a vagyonkezelésében levő ingatlan vagyon használatával kapcsolatos közüzemi díjakat, az üzemeltetési költségeket, mivel az intézmény épületét nem kizárólag a KIK használja a következő képen állapítják meg a felek 2013. június 27. napjától:

 • villamos energia: felek megállapítják, hogy 2013. június 27. napjától a Menü Bt. a villamos energia felhasználására a konyhán külön mérőórával rendelkezik, ezért az intézmény villamos energia fogyasztási helyének számlafizetője a KIK, mint vagyonkezelő,
 • Ø meleg víz fogyasztás: az intézményben keletkező meleg víz fogyasztásból a Menü Bt-t havonta 174 m3 földgáz ellenértéke terheli, míg a fennmaradó rész a KIK mint vagyonkezelő kötelezettsége.

a Menü Bt-t terheli a

-     külön cirkulációs meleg vízfogyasztás alapján kiszámított tényleges melegvízfogyasztás (víz- és szennyvízcsatorna díj)

-     meleg vízszolgáltatáshoz kapcsolódó Hőmennyiség költsége.

A meleg víz használat kiszámításának bonyolultságára és pontatlanságára tekintettel 2013. december 31-ig a konyhai meleg vízellátást bojlerek felszerelésével az önkormányzat megoldja.

 • földgáz: az intézményben keletkező földgázfogyasztásból a Menü Bt.-t havi leolvasás alapján a konyhában lévő almérőn szereplő fogyasztás, illetve a havi alapdíj 1/5-e terheli, a fennmaradó rész a vagyonkezelő kötelezettsége. Az önkormányzat a földgáz költségeinek csökkentése érdekében vállalja, a jelenlegi lekötött teljesítményigény szakemberrel történő felülvizsgálatát 2013. december 31-ig.
 • víz- és szennyvízcsatorna díj:  a Menü Bt. a konyhában elhelyezett hitelesített alvízmérőn lévő fogyasztás alapján viseli a költséget, míg a KIK-et a fennmaradó költség terheli.

Felek megállapítják, hogy az intézményben iskola büfé működik, külön üzemeltetési szerződés alapján, melyet a KIK képviselője ír alá, a büfé bérbeadásából származó bevétel a KIK-et illeti. A büfé helyiség külön hitelesített villamos energia és víz almérővel rendelkezik. Az almérőn keletkező költségek a büfé mindenkori üzemeltetőjét terheli. A büfé helyiségben fűtés nincs. A büfé helyiséget a KIK üzemelteti.

Felek megállapodnak abban, hogy az általános iskola épületében az önkormányzat számára – annak kötelező feladata ellátása érdekében – helyet biztosít a nyári napközi és táborok szervezésére, melynek biztosítása során keletkezett személyi (takarítás, karbantartás, pedagógiai feladatok) és energetikai költségei az önkormányzatot terhelik. Az iskolában lebonyolított táboroztatás során keletkezett mindenkori nettó (költségek levonása után keletkezett) bevétel 50%-át az önkormányzat az iskola épületére fordítja.

Ezen feladatok során keletkező energia költségeket Felek egymás között az alábbiak szerint rendezik:

 • a tevékenység megkezdése előtt és végén a Felek képviselői által leolvasott közmű óraállás alapján.”

„28. Az Önkormányzat a KIK-re jutó költséget havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet a KIK a számla kézhezvételét követő 15 banki napon belül köteles az önkormányzat bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól az Önkormányzatot a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.”

„36. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

Önkormányzat: Horváth Márta Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Telefon: 87/571-274

KIK: Tóth Mária, KIK Tapolca Tankerület tankerületi igazgató,

8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

e-mail: maria.toth@klik.gov.hu

„A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.

1. melléklet Az átadott ingatlan adatai

2. melléklet Ingóságok  A Tatay Sándor Általános Iskola 2012.12.31-i leltár”

 

elfogadja.

A Képviselő-testület vállalja ha és amennyiben technikailag lehetséges a konyhában a melegvíz ellátására bojlerek felszereltetését, a földgáz esetében a lekötött teljesítményigény szakemberrel történő felülvizsgálatát, illetve tovább dolgozik azon, hogy a szolgáltató megváltoztassa eddigi véleményét, miszerint egy épületben több mérőóra nem helyezhető el.

Az önkormányzat kötelező feladatait (nyári napközi) a jövőre nézve más épületben kívánja megvalósítani.

Az általános iskolában lévő büfét nem kívánja üzemeltetni.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadja, miszerint a vagyonkezelésére vonatkozó szerződés tervezetben szereplő fogalmazási hibák kerüljenek javításra.

 

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. augusztus 31.

 

Tóth Csaba társulás elnöke megköszöni a bemutatkozás lehetőségét, és a testület üléséről távozik.

 

 

3./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola nyári üdültetésből származó nettó árbevételének, 600.000 Ft-nak a felhasználását a kérelemben foglaltaknak megfelelően.

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata azért nemleges, mert nem volt konkrét árajánlattal alátámasztva a kérelem. Az árajánlatot még most sem kapta meg, de nem szeretné, ha az árnyékolás tekintetében rossz konstrukció lenne kiválasztva egy elhamarkodott döntés kapcsán. Kéri a testületet, hogy támogassák a kérelmét, a legfontosabb feladat az elviselhetetlen hőség miatt az árnyékolás lenne.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az árnyékolást illetően hosszú távú megoldást kell választani, szakemberekkel egyeztetve.

 

Csizmarik Béláné igazgató szerint is a megnyugtató egy végleges megoldás lenne, de ez több millió forintot igényelne.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az iskola felújítása 240 millió forintba került. Nem érti, hogy ezt miért nem csinálták meg ennek keretében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az akkori pályázatban nem volt lehetőség a légkondicionálásra. A tervező a jelenlegi megoldást javasolta, laikusként a testület nem tudhatta, hogy mi lesz a következménye.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a tervezőt meg kellene kérdezni az ismert problémával kapcsolatosan.

 

Folly Péter képviselő konkrét műszaki megoldást javasol bekérni szakemberek bevonásával. Ha a 600 eFt-ot a testület megszavazza az árnyékolásra, attól még nem jut előbbre.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy az intézmény több célra kérte a támogatást, ebből az árnyékolás milliós nagyságrendű. De kerékpártároló, stb. kialakítását is szeretnék.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja három rétegű üveg beépítését, melyből a harmadik réteg belülről hűteni fog.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a többi felvetés helyett célszerűbb lenne erre a célra fordítani a teljes összeget, hiszen a meleg minden érintettnek komoly gondot jelent.

 

Csizmarik Béláné igazgató megjegyzi, hogy a lábazat festésével nem annyira az iskola díszítése, hanem az állagmegóvás a cél, hiszen a fehér lábazat kényesebb.

 

Krisztin N. Lászlóné elmondja, hogy az árnyékolás megoldásához több céggel felvette a kapcsolatot. Javasolták egy napvisszaverő vászon kifeszítését a gerendák alá, belülről pedig két ventilátor kivinné a meleget, így a hőmérséklet 5-6 fokkal csökkenthető lenne. A pontos méretek és elképzelés megadása után árajánlatot adnának. Kéri a testület támogatását az üdültetésből megmaradt 600 eFt felhasználásához. Lehet, hogy kevés lesz az összeg, de meg kell oldani ezt a problémát. A megrendelést követően a cég 1,5 – 2 héten belül megépítené a rendszert.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a testület szeretné tudni, hogy mihez biztosít forrásokat. Nem érti, hogy az elmúlt két hónapban miért nem sikerül az árajánlatok beszerzése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üdültetés folyamatosan zajlik, nehéz így tervezni. Megérti az elhangzott érveket és javasolja, hogy a testület tegye céltartalékba a 600 eFt-ot az árajánlat megérkezéséig.  Ha magasabb lesz az ajánlat, akkor ki kell pótolni. Ha elegendő, akkor a polgármester és a jegyző a testület engedélyével a felhasználást biztosítja.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint az iskola aulájának az a varázsa, hogy felülről bevilágított a központi tér. Javasolja a három rétegű üvegre vonatkozó javaslat vizsgálatát műszaki szempontból és költségvonzat tekintetében is.

 

Csizmarik Béláné igazgató megjegyzi, hogy mobil árnyékoló beépítésében gondolkodtak a nyári időszakban, ami télen eltávolítható.

 

Forintos Ervin képviselő szerint nem szabad elhamarkodottan dönteni. A megoldás műszaki paramétereit meg kell vizsgálni, addig az összeget javasolja félretenni.

 

Tóth Mária tankerület vezető jelzi, hogy a KLIK nem tudja a megrendelést intézni, pénzt nem tudnak elfogadni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy ha a testület a jövőben úgy dönt az adatok ismeretében, hogy a tulajdonában lévő intézményben a beruházásokra a fedezetet biztosítja, a KLIK megadja-e a hozzájárulást a beruházás elvégzéséhez.

 

Tóth Mária tankerület vezető elmondja, hogy ilyen jellegű pozitív döntéshez maximálisan hozzájárulnak, ha szükséges írásban is.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy az iskolára fordítandó összegek tekintetében lehet-e jóváírást kérni.

 

Tóth Mária tankerült vezető elmondja, hogy minden megoldás lehetséges, mely az ügyet előreviszi.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy évek óta azért folyik a nyári üdültetés, hogy a belőle keletkezett eredmény visszafordítódjon az épületre. A pedagógus vállalja a táboroztatás során a felügyeletet, hogy az iskolájának bevétele legyen. A KLIK megadja erre a lehetőséget. Ezért nem érti az itt kialakult vitát.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy arról van szó, hogy ha a megoldás többe kerül, mint a befolyó összeg, akkor az szerepelhet-e az önkormányzat bevételei között.

 

Krisztin N. László polgármester módosító indítványként javasolta az iskola részére történő tartalékképzést. Kérdezi, hogy van-e egyéb módosító javaslat.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a műszaki paraméterek ismeretében hozza meg a testület a döntését, addig az összeget félre kell tenni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a tartalék képzésével oly módon, hogy a műszaki osztályvezető közreműködésével a beruházás többirányú megközelítése történjen meg az ajánlatkérésekkel együtt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

591/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-     Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskolában a nyári üdültetésből származó nettó bevételt, azaz 600.000,- Ft-ot Krisztin N. László polgármester módosító indítványát elfogadva az intézmény részére tartalékba helyezi és Forintos Ervin képviselő módosító indítványára a műszaki paraméterek ismeretében rendkívüli ülés keretében dönt az összeg átadásáról.

A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Osztályt, hogy közreműködésével történjen meg az ajánlatkérés.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal, előkészítésre rendkívüli ülés keretében, de legkésőbb 2013. augusztus 31.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tatay Sándor Általános Iskola igazgatója

 

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy utoljára van jelen igazgatóként a testületi ülésen, magánéleti okokból nem nyújtotta be a pályázatát. Megköszöni az iskola részére az elmúlt 10 évben nyújtott támogatást. Kéri, hogy az új igazgató munkáját is segítsék, véleménye szerint jó kézben lesz a jövőben az iskola vezetése.

 

Krisztin N. László polgármester kéri Csizmarik Bélánét, hogy a szeptemberi testületi ülésen vegyen részt, mert akkor szeretné a testület és a hivatal megköszönni a munkáját.

 

Tóth Mária tankerület vezetője megköszöni a támogatást, ígéri, hogy az iskolára fordítják az összeget, majd az ülésről távozik.

 

 

4./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítását fogadja el azzal a pontosítással, hogy az óvodába csak enyhe fogyatékkal élő gyerekek vehetők fel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző urat, illetve az Aljegyző asszonyt, hogy elegendő-e a megfogalmazás ahhoz, hogy ne kerüljön az óvoda olyan helyzetbe, hogy bizonyos gyerekek miatt speciális szakembereket kelljen foglalkoztatni, plusz költségeket keletkeztetve.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyagba szó szerint a jogszabály által meghatározott fogalmak kerültek bele. A fogalmak különböző betegségtípusokra vannak meghatározva, melyhez az állami támogatás igénybevételei is kapcsolódik. Természetesen mód van a változtatásra, de akkor nem biztos, hogy a normatívákat igénybe tudja venni az intézmény. A vezető óvónő ez irányú kérelmét elfogadhatónak tartja, a súlyosan fogyatékos gyerekek ellátásához az óvoda nem rendelkezik megfelelő szakemberekkel. Javasolja megkérdezni a vezető óvónőt, hogy milyen fajta korlátozottságra gondol. Megjegyzi, hogy a normatívák minden évben változnak.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a fogyatékosság mértékét a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság állapítja meg. Azt az intézményt javasolják a gyermeknek, ahol a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A szakvélemény alapján igényelhető le a normatíva.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint pontosan kell fogalmazni, mert következményei lesznek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja az előterjesztés levételét a napirendek közül. A jelenleg hatályos törvények figyelembe vételével az intézmény vezetőjével kerüljön pontosításra az, hogy melyek azok a fogyatékossági típusok, amire jelenleg az intézmény alkalmas.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

 

592/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosításáról napirendet leveszi az ülés napirendjéről Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatát figyelembe véve, miszerint a  jelenleg hatályos törvények figyelembe vételével az intézmény vezetőjével kerüljön pontosításra az, hogy melyek azok a fogyatékossági típusok, amire jelenleg az intézmény alkalmas.

A képviselő-testület utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy az előterjesztést a soron következő ülésre készítse elő.

 

Határidő:    2013. augusztus 27.

Felelős:      Tamás Lászlóné osztályvezető

Nagy Lászlóné óvodavezető

 

 


5./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda terasz felújítási munkáinak elvégzését.

Javasolja viszont, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda dugulás elhárítási munkáinak elvégzésével bízza meg a Képviselő-testület a Badacsonytomaj VN. Kft-t.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a terasz felújítását nem támogatta a pénzügyi bizottság, de a szennyvízzel kapcsolatos probléma megoldását igen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a terasz felújítása az árajánlat szerint 350 eFt. Hiányolja, hogy a beérkezett ajánlatok nem kerülnek a testület elé, így nem ismerik azok műszaki tartalmát. Véleménye szerint a testület elé kerülő anyagok nincsenek megfelelően előkészítve.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint néhány éve lett felújítva a terasz, ezért nem érti, hogy miért kell ismét ezzel foglalkozniuk.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető ismerteti, hogy a teraszt szülői támogatással 10 éve újították fel. Hétvégeken a szülők készítették el a munkát. A nem megfelelő csapadékvíz elvezetés miatt a burkolat 70 %-a felfagyott. A lépcsőszegély balesetveszélyes volt, fel kellett szedni. A szülők kérték fel, hogy a testület felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Kéri pozitív hozzáállásukat a komolyabb balesetek elkerülése miatt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy köszönettel fogadja a testület a szülők támogatását, de bizonyos szakmunkákat nem lehet társadalmi munkában elvégezni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ő is részt vett a terasz javításában, mivel 7 cm-t megsüllyedt és középen egy 4 cm-es repedés volt. Újra bezsaluzták, a kőműves munkában szakember segített. A terasz diletációjáról volt szó.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, ha valóban 10 éve történt a felújítás, akkor a nagy igénybevétel mellett el tudja fogadni az elhasználódását.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy Forintos Ervin képviselő javaslata mentén készüljön előterjesztés ennek a problémának a kezelésére és a lehető legrövidebb időn belül kerüljön a Képviselő-testület elé.

A dugulás elhárítási munkákat a VN. KFT. végezze el. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

593/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda teraszának felújítási munkáiról készítsen – műszaki tartalomra tekintettel – előterjesztést a lehető legrövidebb időn belül – ha a soros ülést megelőzően van rendkívüli ülés, akkor arra –, legkésőbb a szeptemberi soros ülésre.
 2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda dugulás elhárítási munkáinak elvégzésével megbízza a Badacsonytomaj VN. Kft-t.

 

Határidő:       2013. augusztus 27. az előterjesztés leadására (2013. szeptember 12-i soros üléshez igazodóan)

dugulás elhárításra soron kívül

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Pásztor László ügyvezető

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság azért nem támogatta a felújítást, mert úgy gondolták, hogy tisztességesen, hosszú távra kell megoldani ezt a problémát.

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.) 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra válassza meg (újraválassza).

A Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítsa, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének két mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépjenek:

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).

A könyvvizsgálatért személyében felelős Székely István könyvvizsgáló (anyja születési neve: Oltárci Mária, lakcíme: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület).

A határozatban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

A végrehajtás felelősei:

Önkormányzat jegyzője

Önkormányzat jogi képviselője

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

594/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.) 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja (újraválasztja).

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének két mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).

A könyvvizsgálatért személyében felelős Székely István könyvvizsgáló (anyja születési neve: Oltárci Mária, lakcíme: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület).

A határozatban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

 

Határidő:         azonnal, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében)   a törvényes 30 napos határidőn belül végrehajtandó

Felelős:           Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy a 458/2013. (V.16.) és 459/2013. (V.16.) számú határozatok visszavonásáról is dönteni kell.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a fenti határozatok visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

595/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 458/2013.(V.16.) és 459/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozatait visszavonja.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 

 

7./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja a

 

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló

8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

28/2013.(VIII.12.) önkormányzati rendelet

 

 

8./ Napirendi pont

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság a gépjármű használat kidolgozására a 2013. októberi soros ülésig felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési javasolja a Képviselő-testületnek a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottságok alapvetően támogatják az anyagot. További kidolgozást igényel az önkormányzati gépjármű szociális célra történő igénybevételének szabályozása. Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Humán bizottság határozati javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

596/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-        Gépjármű használat kidolgozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezethez kapcsolódóan az önkormányzati  gépjármű használat kidolgozására a 2013. októberi soros ülésig felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Kidolgozásra: 20013. októberi soros ülés

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet-tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

29/2013.(VIII.12.) önkormányzati rendeletet

 

 

9./ Napirendi pont

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága nem javasolja a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását, azt javasolja átdolgozni a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Tv. előírásai szerint.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az elhangzott javaslatok alapján a rendelet tervezetet dolgozza át, a táblázatot a műszaki osztály segítségével egyértelműsítse. A piaci áraknak megfelelő magasabb közterület bérleti díjat nemcsak a Borhétre, hanem az összes kiemelt önkormányzati rendezvényre vonatkozóan javasolja meghatározni.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:

-       A Műszaki Osztály készítsen új táblázatot, melyben kiemelt rendezvények címszó alatt szerepeljenek a Borhét, Rózsakő Fesztivál, Badacsonyi Szüret rendezvények.

-       A minimum 3 hónap közterület bérleti szerződéssel rendelkező vállalkozóknak a kiemelt rendezvények idején 2.500 Ft./m2 felár kerüljön meghatározásra.

-       a Képviselő-testület a Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján elkészített rendeletet tervezetet fogadja el  azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet a közterület felügyeletről szóló törvény fogalmára épüljön és úgy kerüljön elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi bizottság határozatával kapcsolatosan elmondja, hogy a műszaki osztály vezetője küldött egy anyagot, melyben két variációra tesz javaslatot, illetve a közterületeken folyó építési munkák tekintetében is javaslatot tesz. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a Borhéten a közterület foglalási díjakat a piaci értékeknek megfelelően kell meghatározni, az életszerű díjakat kell megtalálni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy bejelentés érkezett, hogy bizonyos közterület bérlők nem a rendeletben előírtaknak megfelelően bérelték a közterületet a Borhét ideje alatt. A helyszínen tárgyalt az érdekeltekkel, az információk igaznak bizonyultak, de pontos adatokat nem sikerült beszerezni arról, hogy mennyiért adták további bérletbe a területeket. A szabálytalanul eljárt cégek ellen a megfelelő szankciót alkalmazni fogja. A közterület használatáról szóló rendelet tárgyalása során beszerezte a Hivatal a környező települések, városok közterületeire vonatkozó árkategóriákat. Elmondható, hogy a badacsonyi árak a felső szinthez közelítenek, ezért csak a kiemelt időszakban tanácsolja a bérleti díjak emelését.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy olyan szabályrendszert kell alkotni, ami nem teszi lehetővé, hogy a területeket harmadik személy részére továbbadják. Erre a műszaki osztályvezető által kiküldött két variáció alkalmas, a kiemelt rendezvények idején javasolja felár fizetésének bevezetését. Ilyen módon elérhetők azok az árak, melyeket Greznár úr a bizottsági ülésen ismertetett.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a további félreértések elkerülése miatt, hogy a következő soros ülésre táblázatos formában készüljön el az anyag, a Jegyző úrhoz érkezett kérdések beépítésével.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Rózsakő fesztiválon már az új bérleti díjak legyenek-e érvényben. Addigra bevezethető-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Borhét után a gesztenyesoron kiadott helyek száma jelentősen lecsökkent, látható, hogy egy-egy fesztiválon megnő az érdeklődés. Ezért a kiemelt rendezvényeken a felár bevezetését tartja követendőnek.

 

Rajzó Ildikó képviselő visszavonja az előző javaslatát, mert rontaná a bevételeket.

 

Krisztin N. László polgármester a szeptemberi ülésen javasolja az anyag újbóli tárgyalását.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a Kormányhivatal állásfoglalásában foglaltakról külön történjen szavazás. Javasolja a Humán bizottság határozatának megfelelően a közterület felügyelettel kapcsolatos törvényre hivatkozva a rendelet átdolgozását, a törvényességi felhívás elfogadása mellett.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Kormányhivatal törvényességi észrevételeit elfogadja, és egyetért azzal, hogy ennek alapján a Jegyző úr dolgozza át a tervezetet a közterület felügyeletről szóló törvény alapján, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

597/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/1463/2013. sz. törvényességi észrevételeit elfogadja és egyben felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását dolgozza ki a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján.

Határidő:         2013. szeptemberi soros ülés

Felelős.           Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az osztályvezető asszony anyagában szereplő „A” javaslatot támogatja, mely egybecseng a Pénzügyi bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

598/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a kiemelt rendezvényeken a havidíjas bérleti lehetőség minimum 3 hónapra legyen meghatározva és ennek díja a 20.400 Ft/m2/hó helyett min. 30.000,- Ft/m2/hó-ra (napi 1.000,- Ft/m2) emelkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős:             Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a „B” javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

30/2013.(VIII.12.) önkormányzati rendeletet

 

 

10./ Napirendi pont

Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné tartós használatba adás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent kérelmezőket, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljanak helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné kérelmét támogassa oly módon, hogy a 248/4 és 245 hrsz-ú területre vonatkozóan, határozatlan időre kössön vagyonkezelési szerződést, vagy ajánlja fel a területek megvásárlásának lehetőségét.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ingatlant az adott társasházban élők használják. Egy zsákutca jellegű közterületről van szó, mely 1996-ban került az önkormányzat nevére, funkciója a hátsó kertekhez való bejárás biztosítása. Az ingatlan vagyonkataszter szerint 206 m2-es gyalogútként szerepel. Javasolja a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását azzal a pontosítással, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló törvény értelmében lehetőség lenne a terület térítésmentes használatba adására is. A megállapodásba bele kellene foglalni, hogy a mindenkori ingatlantulajdonosok a közutat kötelesek rendben tartani. Az ingatlan értéke 500 eFt-nál kisebb, ezért nem kell pályáztatni.

 

Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kérdezi a testületet, hogy a határozatlan időre szóló vagyonkezelési szerződést vagy a terület megvásárlási lehetőségének felajánlását támogatja-e.

 

Forintos Ervin képviselő a vagyonkezelési szerződéses formát támogatja.

 

Kocsor Kálmánné kérelmező elmondja, hogy határozatlan időre kérné a terület igénybevételét, ígéri, hogy a jövőben is rendben fogják tartani. Nem kívánják megvásárolni, csak a kert megközelítését szolgálja az út, más célra nem hasznosítható.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a többi tulajdonostársnak fel lehetne-e ajánlani megvételre.

 

Kocsor Kálmánné elmondja, hogy a háza fala mellett húzódik ez a 3 m-es füves út. L alakban közelíthetők meg a hátsó kertek, azt minden résztulajdonos használja, sőt a saját területének egy részét is.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy személyesen megnézte a területet, egyetért a kérelmezőkkel. Javasolja, hogy a Polgármester és a Jegyző úr vegye fel a kapcsolatot Szeremley úrral, hogy a tulajdonában lévő területeket megfelelően tartsa karban, mivel a jelenlegi állapota nem megfelelő egy városhoz képest.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslatnak három eleme van. Elsőként  a Képviselő-testület Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné kérelmére a 245. hrsz-ú területre vonatkozóan határozatlan időre használati szerződés köt. A VN. KFT-vel módosítja a vagyonkezelési szerződést és a jelzett területet kiveszi belőle. Szeremley Hubával a Polgármester illetve a Jegyző tárgyalásokat folytat a tulajdonában lévő területek állapotáról. Kéri, hogy aki fentieket támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

599/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné tartós használatba adás iránti kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 57. és 61.) kérelmét támogatja, az alábbiak szerint:

 1. a Badacsony Újságban történő tájékoztatást követően Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet 15.§ (3) bekezdése alapján 245 hrsz-ú területre vonatkozóan, határozatlan időre használati szerződést köt kérelmezőkkel.
 2. VN Kft-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását elrendeli és a jelzett területet (245 hrsz-ú ingatlan) kiveszi a szerződésből.

 

A Képviselő-testület felkéri továbbá Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy Szeremley Hubával  folytasson tárgyalásokat a tulajdonában lévő területek állapotának vonatkozásában.

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős     Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet tervezet 1.
§-ában szereplő 5 millió forint helyett csak 1 millió forint meghatározását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem.  A Pénzügyi bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a rendelet módosítást elfogadja oly módon, hogy az 1. §-ban szereplő 5 millió forint helyett 1 millió forintot határoz meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testületének

31/2013. (VIII.12.) önkormányzati

r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

12./ Napirendi pont

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását 1 évvel javasolja elhalasztani a Képviselő-testületnek. Javasolja a következő egy évet adatgyűjtésre felhasználni, majd a konkrét számok birtokában visszatérni a rendelet kidolgozására.

A bizottság szerint a csatornázást folytatni kell. Amíg nem valósulhat meg, a kompenzációs kérdésekben minden lehetséges módon kérni kell az országgyűlési képviselők támogatását, mely munkához a képviselők is szívesen társulnak.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a Badacsony Újságban jelentessen meg egy tájékoztatást a rendelet tervezettel kapcsolatban.

Nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet tervezetből kikerüljön a 3. §, mely tartalmazza a kedvezményre jogosultak körét.

Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével készítette el a rendelet tervezetet. A 2. §-ban olyan korrekciós tényezők szerepelnek, melyek egy háztartásban előfordulhatnak és nem keletkeztetnek szennyvizet. Az itt leírtak véleménye szerint mielőbb bevezethetők, további pontokkal kiegészíthetők. A DRV. állásfoglalása szerint 10 %-os párolgási veszteség is leírható. A településen jelentős számú medence van, a medencék vize szintén nem minősül szennyvíznek, ezekben az esetekben akár 30 %-os korrekciós tényező is megállapítható. A 3. §. a jövedelmi viszonyokhoz kapcsolódik, melynek további vizsgálata szükséges. Az önkormányzat nem rendelkezik kellő információkkal a szociálisan rászorulókról, így nem tudható, hogy milyen mértékben terhelnék meg a pluszköltségek a költségvetést. A rendelet tervezet többi részét javasolja elfogadásra, így segíthetők lennének azok a háztartások, akik nem tudnak a szennyvízhálózatra rákötni. A szippantó autóval elszállított szennyvízért fizetendő díj nagyon sok. A médiában elhangzott, hogy a rezsicsökkentés 2013. július 1-től erre a szolgáltatásra is kiterjed, a 2013. január 1-től hatályban lévő közszolgáltatási díjak 10 %-kal csökkennek. Településünkön ez nem értelmezhető, mivel a közszolgáltatás bevezetésére 2013. július 1-jétől kerül sor.  A testület határozatának megfelelően az összes országgyűlési képviselő, a kompetens szervek megkeresése megtörtént. A visszaérkezett válaszok a szeptemberi ülésen kerülnek a testület elé. A hálózaton illetve szippantó autóval beszállított szennyvíz árában lévő nagy eltérésről a DRV-től nem kaptunk elfogadható választ, az ártalmatlanítás eltérő technikájára hivatkoztak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselő társaival e témában folytatott megbeszélésen egyetértettek abban, hogy fontos lenne a nagyjából azonos feltételek megteremtése. Ehhez számításokat végeztek. Állandó lakos esetében 237.600 Ft/év, nyaralótulajdonosok esetében nagyjából ennek fele lenne a kompenzáció mértéke.  Ezért ért egyet a Humán bizottság javaslatával, hogy a csatornázás folytatásához minden lehetőséget meg kell keresni. Az V. ütem csatornázási terveinek, engedélyeinek megújítása szükséges, ennek költségeiről a műszaki osztály tájékoztatását kéri. Ezekre mindenképpen szükség lesz a pályázaton való részvételhez.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a lakosság egy része a jelenlegi gazdasági helyzetben nem fogja tudni kifizetni szippantási költségeket, nagyon fontosnak tartja a csatornázás befejezését a településen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Nemesgulács melletti illetve a Badacsonyörsi út mellett átemelő használható-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy ezekben nem tudják fogadni a szennyvizet.

 

Krisztin N. László polgármester a Humán bizottság által megfogalmazottakat teszi fel szavazásra. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását 1 évvel javasolja elhalasztani, ezt az időszakot  adatgyűjtésre javasolja felhasználni. Ezzel párhuzamosan a csatornázáshoz a tervek aktualizálását, érvényesítését javasolja.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a kompenzációs keret pillanatok alatt elfogyna, ez így nem fogadható el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kompenzáció megszavazása nem azt jelenti, hogy az önkormányzatnak kell kifizetni a különbséget, hanem arról szól, hogy a vizet felhasználó lakosság különböző tényezőkkel csökkenti az elszámolandó mennyiséget. 100 m3 vízből előfordulhat, hogy akár 40 %-ot is le tud írni, tehát az igazolást 60 m3-ről kell benyújtania, ha arra sor kerül. Forintálisan ez az önkormányzatot nem érinti, viszont a lakosság szempontjából pozitívnak ítéli.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő egyetért azzal, hogy a lakosság a 2. §-ban szereplő korrekciós tényezőket figyelembe tudja venni, de az egyéb kompenzációra vonatkozó paragrafusban foglaltakra a pontos adatok és fedezet hiányában az önkormányzat ne vállaljon kötelezettséget.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a 2. §. tekintetében elfogadni a módosítást, mert ez a lakosság részére azonnali segítséget jelent. A rendelet-tervezet további részeinek elfogadásával javasolja 1 évet várni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő - testületének

32/2013. (VIII.12.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Domján Tamás Badacsonytomaj Római u. 176. szám alatti lakos kér szót. Elmondja, hogy a 1241. hrsz-ú telek egyik tulajdonosaként van jelen. A területüket 20 éve a nyári szezonban bérbe adják Greznár Attila vállalkozó részére. A Képviselő-testület ezévi döntései miatt kért szót. Az ingatlanuk felett épült szálloda tulajdonosai gátolni kívánják telkük szabad felhasználását, azzal érvelve, hogy vendégeikre nézve zavaró a vidámpark jelenléte. Családja nem gátolta a szálloda megépítését, sőt az ő telküket használták az építkezés alatt tárolási célokra. Édesapja minden alkalommal hangsúlyozta, hogy akkor támogatja a szálloda megvalósítását, ha nem szólnak bele telkük hasznosításába, ezt jegyzőkönyv is tartalmazza.  Véleménye szerint a BonVino szálloda nem tud annyi turistát idevonzani, hogy abból a település is megéljen. Badacsony több száz éve kirándulóhely, szórakoztató centrum. Ha teljesen lecsendesítik, nem fognak idejönni az emberek. Tudomásul kell venni, hogy a bor mellé szórakozás is kell. A testület álláspontja szerint erre nincs szükség, de a vendégek nem csak inni és aludni jönnek ide. A képviselők dolga a választók érdekeinek a képviselete. Vállalkozásukkal minden törvényi előírásnak megfelelnek, törekednek arra, hogy másokat ne károsítsanak soha. Ellentétben az őket támadó vállalkozókkal, akik bizonyítottan több törvénytelenséget követtek el. Területüket a szálloda tulajdonosának is felajánlották megvételre, de ezzel nem kívántak élni. Kéri a testületet, hogy mérlegelje elképzeléseit a döntések meghozatala előtt, a döntéseik pedig Badacsony érdekeit szolgálják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az eddig elhangzottak kifejezetten a csatornázással voltak összefüggésben, mert az üdülőövezetekben lévő területek csatornázását nem támogatja az Európai Unió. Domján úr által elmondottak a testületi határozat szintjén nem merültek fel.

 

13./ Napirendi pont

BAHART Részvények értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a BAHART részvény értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás tudomásul vételét a Képviselő-testületnek.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a nyilatkozatok megérkezése után, Siófok Városával a részvények értékesítéséhez szükséges intézkedést tegye meg, a részvény átruházási szerződést a szindikátusi szerződésben foglaltaknak megfelelően írja alá.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy milyen testületi határozat alapján került megkötésre a szerződés Siófokkal. Utalás történt arra, hogy ha a pályázat eredményes lesz, akkor az egyik forrás a Bahart részvények eladása lehet, de nem látott konkrét felhatalmazást a tárgyalások folytatására. Nem támogatja a részvények eladását, több érvet tud ellene hozni. A határozat viszonylag csonka rendkívüli ülésen született arra, hogy az önkormányzat a Bahart részvényeket sikeres kemping pályázat esetén, mint lehetséges pénzügyi forrást felhasználja. De ez önmagában nem volt felhatalmazás az eladásra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendkívüli ülésen 4 fő vett részt. A testület illetve a pénzügyi bizottság is azt javasolta, hogy mivel az önkormányzatnak a Badacsony kemping megvásárlására a felszámoló által kért összeg nem állt rendelkezésére, a forrást meg kell jelölni. A pályázatban szerepeltek a fizetési kondíciók. Egy részvénycsomag értékesítése hosszabb időt vesz igénybe. Mivel a testület megjelölte, hogy elsősorban a Bahart részvények ellenértékét kívánja felhasználni a kemping megszerzésére, a folyamat elindításra került annak érdekében, hogy ha az önkormányzat megnyeri a pályázatot, a fizetési kondíciókat biztosítani tudja. A határozat szerint elsősorban ezt kellett megpróbálni.

 

Folly Péter képviselő szerint úgy kellett volna a határozatot megfogalmazni, hogy ha sikerrel pályázik az önkormányzat, akkor indítsa el a Bahart részvények eladását. Ettől függetlenül tájékozódó megbeszéléseket lehetett volna folytatni. Mivel a pályázat nem volt sikeres, teljes mértékben indokolatlan a részvények értékesítése, mivel a kívánt cél nem valósul meg. Nem érti, miért nem lehet visszalépni, Siófoknak ebből nem származik kára. Indokoltnak tartaná a határozat visszavonását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülésen törvényes döntés született. Annak érdekében kellett a forrást megteremteni, hogy a Badacsony kemping felszámolója felé teljesíteni tudja az önkormányzat a vállalást. A Ptk. 213. §-a értelmében érvényes az ajánlat, ha az ajánlatot tevő a határidőn belül az ajánlatot megteszi. Ezt Siófok városa megtette, tehát a kötelem fennáll. Ha a testület meggondolja magát, akkor kéréssel fordulhat Siófokhoz, hogy közös megegyezéssel álljon el a szándékától. Másik lehetőség, hogy ha a testület továbbra is ugyanilyen értékben szeretne  részvénycsomag tulajdonos lenni, akkor pld. Keszthelytől vásárolhat részvényeket, ők is el kívánják adni.

 

Folly Péter képviselő szerint azért sem megfelelőek a Jegyző úr által elmondottak, mert Siófok által önhatalmúlag megszabott ár nem elfogadható. Az adás-vétel folyamatában amíg nincs megegyezés az árat érintően, addig nincs érvényes adás-vétel. Érdemes végiggondolni, hogy az előző csomag értékesítésekor mennyi pénzt kapott az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ugyanennyit.

 

Folly Péter képviselő 18 ezerre emlékszik. Elmondja, hogy információi szerint Siófok és Balatonfüred önkormányzata között jogvita áll fenn, ezért vásárolja fel Siófok a részvényeket.  Ugyanolyan problémát lát ez ügyben, mint az SCD esetében. A többségi tulajdonos önkormányzatnak végső fokon célja lehet a Bahart tulajdonrészek eladása, ami extrém magas profitot hozhat. Amíg a gazdasági kérdéseket nem látja tisztán, sötétben botorkál az önkormányzat, megbízható adatokat kell szerezni. E fontos döntés meghozatala előtt a Bahart vagyonáról tájékozódni kell. Azért sem támogatja az eladást, mert nincs olyan projekt, jövedelemtermelő beruházás, ahová beinvesztálható lenne.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az önkormányzat 3 %-os csomagjával nem tudja befolyásolni Siófok és Balatonfüred vitáját. Ha az összeg rendelkezésre áll, akkor nyertes pályázat esetén az önkormányzaté lehetett volna a kemping. Megfelelő pályázat esetén az alsó bazársor felújítására, a Fő utca rekonstrukciójára az önkormányzat nem tudja biztosítani a szükséges önrészt. A részvények ellenértékét a bankba betéve évente 10 millió forint kamatot lehetne elérni.

 

Orbán Péter alpolgármester 16.29 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a Bahart részvények nincsenek bevezetve a tőzsdére. A Bahartnál szindikátusi szerződésben határozzák meg a tulajdonosok, hogy egy részvénynek mennyi az ára. Az ajánlat ennek megfelelő, nem Siófok állapította meg. Az előbb általa elmondott megoldások lehetségesek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy jelen volt azon az ülésen, ahol megszavazásra került a részvénycsomag értékesítése. Elsősorban fejlesztési hitelből, másodsorban a részvények értékesítéséből történt volna a kemping ellenértékének kifizetése. Kérdezi, hogy a fejlesztési hitel felvételének is utánajárt-e a hivatal. Nyugodtabb lenne, ha a döntéssel megvárná a testület, hogy a nyertes pályázóval a szerződéskötés létrejön-e.

 

Orbán Péter alpolgármester 16.31 órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint igen is van az önkormányzatnak lehetősége beleszólni a 3 % részvénye kapcsán a folyamatokba. Az alsó bazársor felújítását pedig a Baharttal együtt kell megvalósítani, mivel a terület is közös, illetve az épületnek a hajóval érkező vendégeket is ki kell szolgálni. A beruházást közösen kell megvalósítani. A 165 millió forint soknak hangzik, de a rengeteg tennivalóhoz viszonyítva nagyon kevés.

 

Folly Péter képviselő szerint át kell gondolni azt is, hogy a közösségi érdek nem az, hogy a döntési jogkört átruházzuk egy önkormányzatra. Ezzel az a tendencia erősödik, hogy Siófok megszerezze az 51 %-ot. Az önkormányzat stratégiai vagyonát célszerű lenne megőrizni. Tájékozódni kell a részvény értékével kapcsolatosan, és hosszú távon a Bahart közösségi tulajdonban tartását kell szorgalmazni. Nem biztos, hogy Siófok akarja nyereséggel működtetni, előfordulhat, hogy mint az SCD esetében is, jelentős haszonnal továbbadják. A kamatok drasztikusan estek, a banki költségek emelkedtek. Ezeket is végig kell gondolni a döntés előtt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a szindikátusi szerződés 6. pontja értelmében az érték rögzítve van.

 

Forintos Ervin képviselő szerint Siófok bárhonnan meg tudja szerezni azt a részvénycsomagot, melyre szüksége van. Véleménye szerint nem sok beleszólása van a folyamatokba önkormányzatunknak.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ha nem Badacsonytomajtól, akkor máshonnan fogja megszerezni Siófok a kívánt részvényeket.

 

Folly Péter képviselő egyetért ezzel, de Badacsonytomajnak megmaradnak a részvényei. A 3 %-ért 165 millió forintot kapnánk, ezt figyelembe véve a Bahart vagyona nagyon alacsony szinten van meghatározva. Ha Siófok a többségi tulajdont megszerzi, majd értékesíti a céget, akkor busás haszonra tehet szert. Ha önkormányzatunknak megmaradnak a részvényei, akkor többet fognak érni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a pénzügyi rész vonatkozásában más információi vannak.  Siófok a Bahart ingatlant régóta szeretné megszerezni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy első pontként valóban a fejlesztési hitel volt megjelölve, a felvétel lehetőségét vizsgáltuk. A jogszabály szerint egy adott évben március 15-ig megtörténik a fejlesztési hitel igények elbírálása. Év közben is van lehetőség a hiteligény jelzésére a kormányrendeletben feltüntetettek szerint, de az elbírálás elhúzódása miatt talán év végére kaphatta volna meg az önkormányzat a hitelt. Így a pályázati kiírásban foglaltaknak nem lehetett volna eleget tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szindikátusi szerződés szerint ha van vevő, akkor a részvények értékesítése a körön belül történik. Még nem vizsgálták, hogy mi történik, ha nincs jelentkező. Ezt figyelembe véve esetleg lehetnek valós dolgok Folly Péter által elmondottakban.

 

Folly Péter képviselő kéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg Dr. Gáli Mihály ügyvéddel közösen, hogyan lehet a részvények eladásától visszalépni.

 

Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt megtette. A vételi ajánlat létrejött, ebből közös megegyezéssel lehet visszalépni. Ha ezt Siófok nem fogadja el, akkor más önkormányzatoktól a szindikátusi szerződésben meghatározott áron vásárolhat ugyanilyen mértékben Badacsonytomaj részvényeket. Tehát kérelemmel fordulhat a testület Siófokhoz, hogy ne vásárolja meg a részvényeket. Utoljára Keszthely ajánlotta fel eladásra, ha vásárolni kíván a testület, akkor tőlük lehetősége van rá. Így kerülhet olyan helyzetbe, mintha semmi nem történt volna.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrnak más a véleménye. Kéri, hogy tárgyaljon vele.

 

Krisztin N. László polgármester tanulságként elmondja, hogy az ügyvéd úrnak a testület ülésein itt kellene lennie, hogy el tudja mondani a véleményét és az érveit. Így miatta kellemetlen helyzetbe kerülnek azok, akik meghozták a döntést. Megjegyzi, hogy úgy néz ki, mintha a jelen témában adott 4 szavazat nem érne annyit, mint más üléseken 4 szavazattal hozott döntések. Összegezi, hogy Folly Péter képviselő módosító indítványa arra vonatkozik, hogy a Jegyző úr Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogyan lehet a Jegyző úr által szerződéses kötelemnek tartott helyzetből kihátrálni.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum képviselője felszólal, hogy a Polgármester rosszul végzi a munkáját, rosszul vezeti az ülést, nem kérdezte meg, hogy van-e hozzászólás.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem adta meg a szót.

 

Krisztin N. László polgármester 16.48 órakor szünetet rendel el.

A testület ülése 17.02 órakor folytatódik.

 

Krisztin N. László polgármester Folly Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőtársai módosító javaslatait teszi fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy pillanatnyilag csak annyit mozduljunk, hogy várjunk ki, és a Jegyző úr és Dr. Gáli Mihály ügyvéd vizsgálják meg a szerződés kötelem keletkezésének és meghiúsulásának lehetőségét, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi

 

600/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-            BAHART Részvények értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy vizsgálják meg a BAHART részvények eladásával kapcsolatosan létrejött szerződéses kötelem keletkezésének és meghiúsításának lehetőségét.

 

Határidő: 2013. szeptemberi soros ülés

Felelős:    Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

14./ Napirendi pont

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága nem támogatja, hogy Dr. Folly Réka részére kerüljön értékesítésre a fogorvosi praxisjog.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Folly Péter bizottsági tagot személyes érintettsége okán, kérésére a szavazásból kizárta. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy dr. Folly Réka a fogorvosi praxist megvásárolja.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy érintettsége okán a szavazásban nem kíván részt venni.  Kéri kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Folly Péter képviselő kizárást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi

 

601/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-                                                              Follyi Péter szavazásból való kizárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselőt a Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése napirendhez kapcsolódó szavazásból nem zárja ki.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a település lakossága aláírásgyűjtő íveket juttatott el hozzá, ezért hozta újra a testület elé ezt a témát.  Úgy érezte, hogy ezt meg kell tennie.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy betegpanasz jutott tudomására, mely nagyban befolyásolhatja a testület döntését. Szeretné, ha erről szó esne. Véleménye szerint ez megalapozza az általuk hangoztatott - de sokak által kétségbe vont – szakmai döntést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy három hete két hölgy kereste meg azzal, hogy Balatonedericsen a doktornő a jó fogát húzta ki a rossz helyett az idősebb hölgynek Ebben az egy esetben keresték meg személyesen. Az illetőt tájékoztatta jogairól és arról, hogy hová fordulhatnak panasszal.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem tudja mennyi aláírás van a doktornő mellett, de a többség akaratát kell szem előtt tartania egy képviselőnek, szemben az egy panaszossal.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e joga a testületnek a doktornő a szakmaiságát megállapítani, megkérdőjelezni és ilyen alapon nemmel szavazni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testületnek ilyen kompetenciája nincs, erre a Magyar Orvosi Kamarának illetve az ÁNTSZ-nek van jogosultsága.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy e mögött a mondat mögött mindig csúsztatás van. Kénytelen elmondani, hogy a polgármestertől is elhangzott, hogy bizonyos állás betöltésekor hiányolta a szakmai gyakorlatot. Az egészségügy területén fokozottan fontos a gyakorlat, egy pályakezdő alkalmazása veszélyekkel járhat, ennek következményeivel számolnia kell a lakosságnak. Nem látja kellő értéken képviselni ezeket a dolgokat. A fiatal egészségügyi dolgozók alkalmazása szerencsésebb, ha van mellettük valaki, és nem önállóan kénytelenek dolgozni. Alkalmazásuk nagy felelősség azoknak is, akik bevállalják.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja más indok megfogalmazását, mert a szakmaiságot nincs joga a testületnek megkérdőjelezni és meghatározni. Három hónapja nincs a településen fogorvos, mert a testület nagyobb része úgy döntött, hogy nem támogatja Folly Réka részére a praxisjog eladását.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a lakosságnak sok pénzbe és időbe kerül Balatonedericsre járni a fogorvoshoz. Tisztában van azzal, hogy melyik képviselő hová jár fogászatra, de az emberek jelentős része nem tudja kifizetni a magán orvosi ellátást. A testületben folyó szórakozás a helyi emberek zsebére megy.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 11 éves polgármestersége alatt kétszer fordult elő, hogy valaki bejött hozzá megköszönni valamit. Ehhez képest órákig tudná mondani azokat az eseteket, amikor negatívan minősítettek dolgokat. Több száz ember elégedett volt a fogorvossal, a hivatalban is tudna több példát mondani.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint október közepéig semmiképpen nem tud a doktornő itt munkába állni, amikor megkérdeztük, így nyilatkozott. Előfordulhat, hogy addig más is jelentkezik.

 

Németh Sándorné elmondja, hogy Badacsonytomajon lakik 50 éve, soha nem szólt bele a város közügyeibe, de bizonyos témák miatt most szólni kíván. Nem szóvivője senkinek, saját véleményét mondja el. Mint állampolgár kérdezi, hogy milyen alapon fosztja meg a testület attól az állampolgári jogától, hogy itt, a felszerelt rendelőben vegye igénybe a fogorvosi ellátást. A testület egyik része az egyéni álláspontjára hivatkozik, de a lakosságnak más a véleménye. El kell menniük Edericsre, sokuknak nincs autója, időpontot kell kérni, szabadságot kivenni, mert elmegy az egész nap egy-egy alkalommal. Az emberek jogosan jöhetnének be az önkormányzathoz azzal, hogy térítse meg az útiköltséget, mert rajtuk kívülálló okok miatt voltak kénytelenek más településen igénybe venni a fogorvost. Vagy az önkormányzat oldja meg a szállításukat. Három hónapja húzódik ez az ügy, és rosszul teszik az állampolgárok, hogy emiatt nem reklamálnak. A képviselőknek az állampolgárok érdekeit kell képviselni, azért lettek megválasztva, hogy a város és a lakosság javát szolgálják. Az emberek nincsenek jó véleménnyel erről a testületről, hiszen óhatatlanul a lakosságot két részre osztották. Ennek nincs értelme, ezekkel a döntésekkel, vitákkal hátráltatják a polgármester, jegyző és a hivatal munkáját is. Úgy döntöttek, hogy megszűntetik a testületi ülések közvetítését pénzügyi okokra hivatkozva. Ezentúl az interneten lehet követni az eseményeket. A település felének nincs erre lehetősége, az idősek nem értenek az internethez, nem rendelkeznek hozzáféréssel, illetve bátorságuk sincs beülni a testületi ülésekre.  A döntéssel elvették az állampolgárok jogát attól, hogy a testület munkáját figyelemmel kísérjék, kizárták őket abból, hogy első kézből értesüljenek az őket érintő döntésekről. A játszótérrel kapcsolatosan valóban uniós szintű játékok kerültek elhelyezésre, de nem figyeltek az egész nap tűző Napra. Mivel sehol nincs árnyék, a játszóteret csak kora reggel, vagy este veszik igénybe. A Kert utcai játszótér másik részén felszedték a padokat, az emberek szerint ezt a területet lakóterület címén kívánja az önkormányzat értékesíteni.  Ha ez igaz, kéri, hogy fontolják meg ezt a döntést. Ott csodálatos hársfák vannak, és nincs még egy olyan hely a településen, ahol egy szép park kialakítható lenne. Megjegyzi, hogy az egyetlen komolyabb élelmiszerüzletben 3 napja rossz a hűtőpult, ez nem megengedhető egy városban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzlet állapotáról nem tudott, Jegyző úrral intézkedni fognak. A játszótér millenniumi oszloptól jobbra eső részével kapcsolatosan felvetődött, hogy esetlegesen a szabályozási tervben javasolja a testület 1-2 lakótelek kialakítását, mert ekkora játszótérre nincs szükség. Azonban erről még nincs végleges döntés.

Elmondja, hogy a két bizottság különböző álláspontot képvisel. A jelenlegihez képest a változást teszi fel módosító indítványként szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület változtassa meg korábbi döntését és az időközben visszalépett Dr. Tóth Attila helyett Dr. Folly Réka praxisjog megvásárlási szándékát támogassa, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

602/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítéséhez nem járul hozzá Dr. Folly Réka részére.

 

Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester 17.27 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Németh Sándorné megköszöni a hozzászólás lehetőségét. Még egyszer elmondja, hogy saját véleményét mondta el. Érzése szerint ez a testület nem látja el a feladatát, javasolja, hogy oszlassa fel magát. Így mindenki mentesülne az egész tragikomikus cirkusz alól.

 

Orbán Péter alpolgármester 17.29 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

15./ Napirendi pont

Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan sürgősségi indítvány

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörs 0249/12 hrsz-ú ingatlanra Várnai Tamástól beérkezett vételi ajánlatot fogadja el, amennyiben az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket teljesíti.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint a vételár 10 %-át letétbe kell helyezni, illetve pályázónak nem lehet az önkormányzat felé hátraléka. A letétbe helyezés igazolása bemutatásra került. Az ivóvízhálózat felé Várnai úrnak tartozása van.

 

Várnai Tamás elmondja, hogy a DRV.-t megkereste, hogy a vízelfolyás miatt keletkezett tartozását velük szeretné rendezni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő  megjegyzi, hogy a tartozás tavaly január óta fennáll, a kiegyenlítés módja pedig a tulajdonosi közösség felé történő megfizetés. Jelenleg a tulajdonosi közösség nincs jogviszonyban a DRV-vel, ezt már elmondta a pályázónak is.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a pályázati kiírás szerint nem állhat fenn semmiféle tartozás, ezért nincs más lehetősége a testületnek, mint elutasítani a pályázatot vagy feltételes döntést hozni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázati feltételeket teljesíteni kell.

 

Várnai Tamás megjegyzi, hogy a vízelfolyásról számlát szeretett volna kapni, ennek ellenében hajlandó fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a felvetés jogos, de nem életszerű, ismerve a tulajdonosi közösség jogi helyzetét. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa eredménytelennek a pályázatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

 

603/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozón (sürgősségi indítvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várnai Tamás  Badacsonytomaj 0249/12. hrsz-ú ingatlanra benyújtott pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

16./ Napirendi pont

Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény 3. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Települési Értéktár létrehozását támogatja.

A bizottság önálló Települési Értéktár Bizottság felállítását nem támogatja, a feladatokat a Humán bizottság hatáskörébe javasolta beépíteni.

Az Ad-hoc Bizottság létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátására a következő személyeket javasolja:  Rajzó Ildikó képviselő, Dr. Magó Ágnes képviselő, Folly Péter képviselő.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek önálló Települési Értéktár Bizottság létrehozását, a feladat ellátásával a Humán Ügyek Bizottságát javasolja megbízni.

Javasolja a Képviselő-testületnek a helyi médiára vonatkozó Etikai Kódex létrehozása, elkészítése céljából ideiglenes bizottság létrehozását, az alábbi személyi összetétellel: Rajzó Ildikó elnök,  Folly Péter bizottsági tag,  Dr. Magó Ágnes bizottsági tag,  Csiszka Antal bizottsági tag,  Kovács Krisztián bizottsági tag.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fontosnak tartja a települési értéktár létrehozását, de nem önálló bizottság keretében, hanem a Humán bizottság hatáskörében – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

604/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság önálló bizottsági keretben történő létrehozását nem támogatja, azt a Humán Ügyek Bizottságának hatáskörébe utalja.

 

Határidő:     azonnal

SZMSZ módosításra 2013. szeptember

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az etikai kódex létrehozása tekintetében megnevezett három képviselő személyével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi

 

605/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi médiára vonatkozó Etikai Kódex létrehozása, elkészítése céljából ideiglenes bizottságot, Ad-Hoc Bizottságot hoz létre, melynek tagjai sorába Rajzó Ildikó, Folly Péter és Dr. Magó Ágnes képviselőket választja meg.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Csiszka Antal személyével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi

 

606/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi médiára vonatkozó Etikai Kódex létrehozása, elkészítése céljából ideiglenes bizottságot, Ad-Hoc Bizottságot hoz létre, melynek tagjai közé Csiszka Antalt megválasztja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Kovács Krisztián személyével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

607/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi médiára vonatkozó Etikai Kódex létrehozása, elkészítése céljából ideiglenes bizottságot, Ad-Hoc Bizottságot hoz létre, melynek tagjai közé Kovács Krisztiánt megválasztja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Rajzó Ildikó képviselő hangsúlyozza, hogy a Humán bizottság feladatkörének módosítása miatt az SZMSZ módosítása is szükséges lesz.

 

 

17./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy keresse meg az Észak-Balatoni Térség Regionális Település Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsot és kérje fel a tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítására vonatkozó pályázat benyújtására.

 

Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

608/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pályázatokról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

A Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva felkéri Krisztin N. László polgármestert és és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy keresse meg az Észak-Balatoni Térség Regionális Település Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsot és kérje fel a tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítására vonatkozó pályázat benyújtására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

 

18./ Napirendi pont

Pekker János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Pekker János 0257 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelmét támogassa, továbbra is egyben javasolja az ingatlan értékesítését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy megkereste Pekker úr, és elmondása szerint most is ő használja a területet. Amikor az önkormányzat megpályáztatta, nem volt rá jelentkező.  Támogatja a kérelmet, így legalább nem az önkormányzatnak kell karbantartania.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Pénzügyi bizottság miért nem támogatta a kérelmet.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bizottság az ingatlant egyben szeretné értékesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát teszi fel szavazásra. Függetlenül attól, hogy nagyobb területről van szó, a kérelmezett résznek az értékesítésével kapcsolatosan kéri a testület állásfoglalását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással meghozza az alábbi

 

609/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pekker János ingatlan vételi szándéka

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát, illetve Pekker János 0257 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelmét nem támogatja.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy egyben kerüljön az ingatlan értékesítésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi

 

610/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Pekker János ingatlan vételi szándéka

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pekker János (2377 Örkény, Táncsics Mihály u. 12.) kérelmét elutasítja és a 0257 hrsz-ú ingatlant egyben kívánja értékesíteni. Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

19./ Napirendi pont

Dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelme 1961 hrsz-ú út telekalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Glatz Edina képviseletében dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelmét támogassa. A településrendezési célok megvalósítása érdekében kezdeményezze az 1961 hrsz-ú út megosztását, a HÉSZ-ben szabályozott módon. A telekalakítási eljárás után kezdeményezze az újonnan kialakult útszakasz megszüntetését a Közlekedési Hatóságnál. Az eljárások lefolytatása után kérelmezővel kerüljön megkötésre az adásvételi szerződés a kialakult ingatlanrészre vonatkozóan. Az eljárások során felmerülő költségek fedezésére kérelmező helyezzen letétbe 200.000 Ft-ot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság határozati javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

611/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelme 1961 hrsz-ú út telekalakítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Glatz Edina képviseletében Dr. Legeza Tibor ügyvéd (5701 Gyula, Béke sugárút 56.) kérelmét támogatja. A településrendezési célok megvalósítása érdekében kezdeményezi az 1961. hrsz-ú út megosztását, a HÉSZ-ben szabályozott módon. A telekalakítási eljárás után kezdeményezi az újonnan kialakult útszakasz megszüntetését a Közlekedési Hatóságnál. Az eljárások lefolytatása után kérelmezővel adásvételi szerződést köt a kialakult ingatlanrészre vonatkozóan. Az eljárások során felmerülő felmerülő költségek fedezeteként felkéri kérelmezőt 200 ezer forint azonnali letétbe helyezésére.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

20./ Napirendi pont

Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő lakossági kérelmek alapján az útjavítási munkák elvégzését az Útalap terhére.

Javasolja a Képviselő-testületnek a badacsonyörsi Major út Fejlesztési Alap terhére történő helyreállítását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a műszaki osztályvezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az Ibos Ferenc utcában van egy útbeszakadás, ahol támfal építése szükséges. Gyors megoldás lehet egy gabion támfal megépítése, mely 30 m-es hosszban, 3 méter magasságban 3.542 eFt-ba kerülne. Árajánlatot fognak kérni kőtámfal építésére is, de véleménye szerint ez sem lesz olcsóbb.

 

Folly Péter képviselő ismerteti, hogy a gabion támfal egy drótkeret, mely kővel van feltöltve, majd egymás mellé helyezve.

 

Krisztin N. László polgármester Kovách Zoltán kérelmével kapcsolatosan kérdezi a műszaki osztályvezető asszonyt.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a Herczeg Ferenc utca a többi úthoz viszonyítva jó állapotban van.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy milyen összeg van jelenleg az útalapban.

 

Horváth Márta elmondja, hogy 2.800 eFt van az útalapban.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint feltétlenül meg kell csinálni a támfalat, mert az út mellett mély szakadék van, nagyon balesetveszélyes.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Heczeg Ferenc utcában hogyan lehetne megoldani a vízelvezetést, mert emiatt csúszós az útszakasz. Nem az egész út felújításáról lenne szó.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az Ibos Ferenc útról beszélünk, ez nem szerepel az előterjesztések között.

 

Rajzó Ildikó képviselő tudomása szerint a Palackozó utcában még nem épült meg a közmű. Ha pályázattal sikerülne az V. ütem csatornázását megcsinálni, akkor ennek keretében az út is megújulhatna.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ehhez a blokkhoz kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki az 1,5 millió forint biztosításával egyetért a VN. KFT. bevonásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

612/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján elrendeli, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. a következő útszakaszok aszfaltozását, javítását végezze el:

a)     Kőfejtő út:             60 m x 2,5 m = 150 m2

b)     Palackozó út:       12 m x 1,5 m = 18 m2

c)     Kossuth utca:      27 m x 1,5 m = 40,5 m2

d)     Muskotály u.:        12x3 m + 4x4 m = 52 m2

e)     Szőlőhegyi u. zsákutca:  50 m x 2,5 m = 125 m2

Összesen:                             385,5 m2

A Képviselő-testület a munkák kivitelezéséhez 1.566.672 Ft összegű forrást biztosít az önkormányzati útalap terhére, mely összeg átcsoportosításáról gondoskodik a Badacsonytomaj VN. Kft. részére.

 

Határidő:              elfogadásra azonnal, egyebekben 2013. szeptember 30.

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, Kovách Zoltán kérelmét tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kovách Zoltán kérelmét támogassa.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az alpolgármester úrral a helyszínt megtekintették, nagyobb szakaszon beszakadt az út.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az előkészítőt, hogy önálló előterjesztést állítson össze.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az útalapban volt 2,8 millió forint, melyből az előző döntéssel 1,5 millió forint lekötésre került. Most pedig ebben az égető helyzetben nem tud a testület segíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a probléma nem az útalappal, hanem más módon oldható meg. Továbbra is egy ajánlatokkal alátámasztott előterjesztés előkészítését kéri. Kérdezi, hogy más műszaki megoldás szóba jöhet-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ez a leggyorsabb.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Herceg Ferenc utca 482.600 forintért történő megújítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi

 

613/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovách Zoltán (8261 Badacsonytomaj, Herczeg Ferenc u. 39.) kérelmét elutasítja, nem javíttatja meg a Herczeg Ferenc u. 39. szám előtti 95 m2-es útszakaszt.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javasolja a régi Major út felújítását is.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a felvetést. Kérdezi, hogy az előbb elfogadott utcák kátyúzását milyen határidővel tudja vállalni a VN. Kft.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy szeptember végéig megcsinálják a munkát.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a testület a szeptember végi határidőt el tudja fogadni. Kérdezi, hogy a Major úttal mi a probléma.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a VN. KFT. elvégezte a bozótirtást, a földmérő kitűzte a területet. A vállalkozó ezt követően 1.950 eFt-os ajánlatot adott, mely tartalmazza a murvás zúzalékot és a földmunkát. Megjegyzi, hogy a  02-es zúzalék jól tömörödik.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a dolomit a legjobb.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a Csiki féle parkolóból kiszedett anyagot is felhasználják. Az ajánlatban murva szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az út javításához a bruttó 1.950 eFt fejlesztési tartalék terhére történő biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

614/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Régi Major utca javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a régi Major út javítását bruttó 1.950 eFt-ért a fejlesztési tartalék terhére elrendeli.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az alábbiak mellett:

-       nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Horváth Ferenc javaslatát, mely szerint az Önkormányzat vonjon el 3 m. Ft-ot a BVKI-tól a Rózsakő Fesztivál támogatására.

-       nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Folly Péter javaslatát, mely szerint utófinanszírozott legyen a rendezvény, a befolyt közterület használati díjak kerüljenek támogatásként átutalásra.

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez az alábbiak szerint biztosítson támogatást:

-            1 m. Ft. önkormányzati támogatás a kamatbevételek terhére,

-            a borászok közterület használat bérleti díjából befolyó bevétel,

-            1 m. Ft. a 23 közterületi hely értékesítéséből,

-            a program csökkentéséről és további vállalkozói támogatásról Greznár Attila és a vállalkozók döntsenek.

-       nem javasolja a Képviselő-testületnek a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítását a fejlesztési alap terhére.

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a VN. Kft-t a Stimmel üzlet előtti járdaszegély javításával, melléaszfaltozással

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Céh Turisztikai Egyesülettel szemben lépjen fel határozottabban a Badacsony Újságban megjelenő szakmai beszámolóval kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület ragaszkodik a komplett beszámoló megjelentetéséhez.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő nem tudja elfogadni azt, hogy az Egyesület feltételeket próbál szabni a testületnek, hogy megjelenjen az, amire évek óta kíváncsiak voltak. A testület annyit kért, hogy írják le, mire fordították a 11,5 milliós támogatást. Maximum azt tudja elfogadni, ha egy írásos tájékoztatót is adnak mellé.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság is azt kérte, hogy dióhéjban írják le.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a tervpályázatokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy az alsó és felső bazársorra vonatkozóan a következő ülésre kaphatnak-e tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester  17.56 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a főépítész szabadságon van, ezért az anyag nem készült el.

 

Krisztin N. László polgármester  17.58 órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy történt-e előrelépés a felső bazársor tulajdonviszonyainak rendezésében. A tulajdonviszonyok rendezetlensége elriasztja a befektetőket. Valamilyen irányba el kell indulni, mert ez egy kritikus pont.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy emlékei szerint Dr. Magó Ágnes képviselő javasolta a Csülök csárda megvásárlását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Horváth úr a vételi ajánlatot nagyon alacsonynak találta. Eredeti ajánlatunk 1,5 millió forint volt, kérte, hogy ezt küldjük meg számára. Véleménye szerint ezt el fogja fogadni.

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy Domján Tamás úgy nyilatkozott, hogy esetleg ők is eladnák a területüket, a HÉSZ-ben a kisajátításra is van lehetőség. Ha a felső bazársor felújításában gondolkodik a testület, így már meg lehetne valósítani a terveket.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki támogatja Horváth úr részére az 1,5 millió forintos ajánlat megküldését, az ingatlan megvásárlását, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

615/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Üzlet felépítmény megvásárlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1,5 millió forinttal ajánlatot tesz a Club 67. Bt. tulajdonát képező üzlet megvételre. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő:         30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki támogatja tárgyalások kezdeményezését Domján Tamással a területük megvásárlása ügyében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

616/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Domján Tamással tárgyalás kezdeményezése ingatlanuk megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy folytasson Domján Tamással tárgyalásokat felső-bazársori ingatlana értékesítése tárgyában.

 

Határidő:         30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napokban derült ki, hogy a sportpálya üzemeltetése nem került bele a VN. Kft.  üzleti tervébe.  A pályán a fű lassan teljesen kiszárad, a locsolást mielőbb meg kell kezdeni. A sportköri elnök számít arra a közmunkásra, akit a Kft. vezetője az üzleti tervbe be is tervezett.  Az 500 eFt-ot egy másik keretből elutalta, mivel többségi igen választ kapott a testület részéről erre vonatkozóan. A pályaüzemeltetést meg kell oldani.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a testületnek kötelessége fenntartani a település ezen dolgait. A VN. Kft. igazgatója írjon egy előterjesztést, ha nincs rá fedezete. Ha a testület úgy dönt, hogy nincs szüksége a településnek a pályára, akkor vállalja fel a döntését.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja ezt a kérdést a következő negyedéves pénzügyi beszámolóval egyidejűleg rendezni. Addig az ügyvezető végezze el a szükséges feladatokat.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a Sportpálya víz, villany és gázszámláit a Kft. fizeti. A locsolás vízdíja viszont gondot jelent, mert egy locsolás 150 -200 eFt-ba kerül. Kéri az önkormányzat döntését arra vonatkozóan, hogy a jövőben a vízdíjat kompenzálja.

 

Folly Péter képviselő szerint egy fúrt kút megoldaná ezt a problémát. Olyan kutat kell fúratni, amiben elegendő víz van. Belekerül 2,5 millió forintba, de 5 év alatt megtérül. Erre vonatkozóan felajánlja segítségét.

 

Orbán Péter alpolgármester maximálisan egyetért az elmondottakkal, de amíg a testület nem biztosít fedezetet a kútfúráshoz, addig is karban kell tartani a létesítményeket. Utoljára 3 millió forintot szavazott meg a VN. Kft. részére a testület ennek okán, tagi kölcsönként.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezen összeget ki akartuk venni a Kft-ből.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja ebből az összegből fedezni a költségeket. 4 órás közfoglalkoztatott alkalmazását javasolja a sportpályán.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy heti két alkalommal Csala Ferenc látja el a teendőket. Jelentős különbség van a pályafenntartás költségeiben, ha üzemelő pályáról beszélünk. A locsolás intenzitása, a szertáros alkalmazása, a pályák felméretése, meccsek tartása többe kerül. Nincs megfelelő öntözőrendszerük, a talaj minőségével is probléma van. Tavasszal még senki nem tudta, hogy összeáll-e a csapat.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a felújítás 10 millió forintba került, nem szabad hagyni tönkre menni a pályát.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a szeptemberi ülésre a tervek aktualizálását, és december 31-ig terjedő időszakra a fenntartáshoz szükséges fedezet elfogadását.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

617/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-           Sportpálya üzemeltetés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportpálya üzemeltetése okán felkéri a VN Kft-t, hogy 2013. szeptemberi ülésre aktualizálja a 2013. évi Karbantartási és Üzemeltetési Tervek aktualizálását és egyben elrendeli 2013. december 31. határnappal a fenntartáshoz szükséges fedezet elfogadását.

Határidő:           2013. augusztus 27.

Felelős:             Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Szebellédi Ferenc úrral a peres ügyek rendezésére vonatkozó megállapodás tekintetében mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szebellédi Ferenc nem vállalta az üzlete előtti terület burkolását, így az egész megállapodás meghiúsult.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület megalakulását követően a jogi ügyek vitelére Dr. Gáli Mihály ügyvéd kapott megbízást. Kérdezi, hogy havonta mennyit fizet neki az önkormányzat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy 284 eFt a havi díja.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy fél éve nem látta az ügyvéd urat, a testületi üléseken nem vesz részt. Véleménye szerint eseti megbízásokat kellene adni, ügyenként. Szükség lenne a testületi ülésen arra, hogy a jogi dolgokban tanácsot adjon.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy kap-e meghívót az ülésekre az ügyvéd úr.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az ügyvéd úr munkájának hatékonysága nem megfelelő, a Nagy János féle ügyben sem történt előrelépés. Véleménye szerint nem viszi következetesen az önkormányzat ügyeit.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos nem kommunikálnak az ügyvéd úrral, de tudomása szerint nem itt él a településen. Útiköltség térítést kért, ha a településre kell jönnie. Mivel a szerződés átalányárasnak tekinthető, nem fizetünk útiköltséget.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy azért lett ő az önkormányzat ügyvédje, mert itt élt a településen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szeptemberben napirendként szerepelnek a peres ügyek, akkor biztosan jelen lesz a testületi ülésen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a játszótér műszaki átadása megtörtént-e. A Menü Bt. ügye hogyan áll.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy még nem, mert kifogással éltünk a gumiburkolat miatt. Holnap javítják a hiányosságokat.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy a Menü Bt. átalakítása folyamatban van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a könyvvizsgáló a vagyonmérleget elkészítette. Az átalakításhoz a gazdasági társaságot fel kell tőkésíteni. A szeptemberi ülésen ebben az ügyben a testület meghozhatja a döntését.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Nagy János féle ügyben miért nem történik semmi.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy vannak olyan pereskedő felek, akiknek az az érdeke, hogy a lehető legkésőbb kerüljön sor a döntésre. A bíróság az újonnan felhozott tényeket kénytelen újratárgyalni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a TÁMASZ ügyben mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghatalmazást elküldtük az ügyvéd úrnak a per megindítására.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy olyan információ birtokába jutott, hogy a hivatal nem találja a Badacsonyörsi Kisörshegyi Vízitársulat átadásával kapcsolatos anyagot. Ha ez igaz, kéri, hogy a hivatal vezetése indítson vizsgálatot ez ügyben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez valóban így van. Az ügy előbbre vitelét szolgáló iratokat ismételten beszereztük. A vízvezeték rendszer értéke 55.238 eFt, a vagyonátadási szerződésben ez az összeg fog szerepelni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

618/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

-           Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László a testületi ülés vezetését visszaveszi.

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

619/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

 

23./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a Sziget fesztiválon miért vett részt a Polgármester úr.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonyban megismerkedett a fesztivál marketing igazgatójával, beszélgettek arról, hogy Badacsonyban milyen irányban lehetne a rendezvények terén továbbmenni. Tett néhány javaslatot, melyet élőben megtekintettek a fesztiválon is.  Konkrétan azt javasolta, hogy érdemes lenne az utcaszínház irányába elmenni. Meg tudná tenni, hogy a fellépőket átirányítja, így az útiköltséget nem kellene újra kifizetni. Építész társa pedig felajánlotta, hogy az ötletpályázati kiírást szakmailag átnézi az elfogadás előtt. Fodor úr is részt vett a fesztiválon, javaslataikat a testület felé továbbítani fogják.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miről tárgyalt Csala Lajossal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy lakossági észrevételeket beszéltek meg, Avedik úr előtti vízellátási gócpontról tárgyaltak illetve az öntözéssel kapcsolatosan is tájékozódott arról, hogyan tudna a DRV. segíteni, de ezek a lehetőségek egyre korlátozottabbak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Tapolcai Gáborral miről beszéltek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Tapolcai Gáborral az életében bekövetkezett változásokról beszélt és ennek hatásairól. A védőnő hamarosan szülni fog, a pályázatot a munkakörre kiírtuk.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a bank automatával mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy kaptunk egy levelet a Takarékszövetkezettől, hogy a rendőrség mellett bank automata átmenetileg nem üzemel. Az emberek nehezen találják meg, a rendőrség épületébe pedig sok esetben nem tudnak bejutni, így nem tudják feltölteni az automatát.  Az ügyben értekezletet hívtunk össze, többirányú megoldás lehetséges. Egy bankautomata elhelyezésre került a Takarékszövetkezet előtt. Az önkormányzatnak 5 évig fenn kell tartani a jelenlegi automatát is.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy egy változás bejelentővel megoldható, hogy a rendőrség épülete elől a hivatalhoz kerüljön át, így a feltöltés nem jelent gondot.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a kínai gyerekekkel kapcsolatosan mi történt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kínai ügyek referense Újhelyi István, a Parlament alelnöke. Az általa támogatott Konfuciusz alapítványból a földrengéskárosult gyerekek Zánkán pihentek. Élmény volt velük találkozni.

Ha nincs több kérdés, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

 

620/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

 

 

24./ Napirendi pont

A Rózsakő fesztivál 2013.

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta  Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

-            nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Horváth Ferenc javaslatát, mely szerint az Önkormányzat vonjon el 3 m. Ft-ot a BVKI-tól a Rózsakő Fesztivál támogatására.

-            nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Folly Péter javaslatát, mely szerint utófinanszírozott legyen a rendezvény, a befolyt közterület használati díjak kerüljenek támogatásként átutalásra.

-            javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez az alábbiak szerint biztosítson támogatást:

-            1 m. Ft. önkormányzati támogatás a kamatbevételek terhére,

-            a borászok közterület használat bérleti díjából befolyó bevétel,

-            1 m. Ft. a 23 közterületi hely értékesítéséből,

-            a program csökkentéséről és további vállalkozói támogatásról Greznár Attila és a vállalkozók döntsenek.

 

Folly Péter képviselő 18.33 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testülethez eljuttatott fél oldalas beszámolóban két borász szerepel, kik a Dísztéren kapnak helyet. Tehát a borászok nem fogadták el a Pénzügyi bizottság javaslatát. A Pénzügyi bizottsági ülésen megfogalmazottakon túl az önkormányzat nem tud továbbiakat bevállalni.  1 millió forintot adnánk a várható kamatbevétel terhére, 1 millió forint lenne a 23 helyről befolyó bérleti díj. Ezen kívül kértük, hogy 500 eFt-tal csökkentse a vállalkozó a program összköltségvetését. Időközben már plakátokat is látott a rendezvényre vonatkozóan.

 

Folly Péter képviselő 18.35 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a legutóbb kapott anyag szerint a villanyszekrénynek komoly költsége van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vállalkozó a szekrény használatát kérte, a költségeket ő fizetné.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az önkormányzatnak sok problémája lesz akkor, ha a zeneszolgáltatást három napon keresztül éjjel két óráig engedélyezi.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Borhét alatt 16 napon keresztül szólt a zene éjjel.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a Borhét helyszínén a borászok részt vesznek-e ezen a rendezvényen, a jelzett két pavilon pluszként jelentkezik-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a borászokkal a rendezvény utolsó napján beszélt, elmondásuk szerint duplájára emelt közterület foglalási díjat fizettek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Greznár Attila hozzá eljuttatott leveléből az olvasható ki, hogy két borász vesz részt a Rózsakő fesztiválon, akik a Dísztéren kapnak helyet.  Greznár úr 3 millió forintos támogatást kért a rendezvényhez. Ezt az önkormányzat nem tudja biztosítani. Elhangzott, hogy a résztvevő borászatok 120 eFt-os támogatást adnak, ezt javasoltuk 150 eFt-re megemelni. Kértük, hogy a program költségvetését 500 eFt-tal csökkentse. Az önkormányzat 1 millió forintot biztosít a kamatbevételek terhére, 1 milliót pedig a 23 közterület értékesítéséből. Kérdezi, hogy ha a borászok nem jelennek meg, a szervezők vállalják-e a különbözetet, mert az önkormányzat nem tudja. A szervező a Dísztéren lévő villanyóra szekrény használatát is kéri. Megjegyzi, hogy a zeneszolgáltatást két óráig kérték engedélyezni. A Borhéten hét közben éjfélig, a hétvégeken 2 óráig szólt az engedély.

 

Ifj. Greznár Attila elmondja, hogy édesapja kórházban van. Az EON felé bejelentették igényüket, egy mérőpont ki lesz számukra építve.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Badacsony Cég Turisztikai Egyesületnek megtörtént-e a 4,5 millió forint utalása. A fennmaradó részt a park rendbetételére kell fordítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy igen, a fennmaradó 500 eFt utalása a park visszavétele után lesz átutalva. A programtervezet szerint 2 színpad lesz.

 

Ifj. Greznár Attila elmondja, hogy a szökőkút  környékén lesz az egyik, illetve ott lesz elhelyezve még színpad, ahol a Borhéten is volt.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ott támogatja a színpad felállítását, ahol a Borhéten volt.

 

Krisztin N. László polgármester 18.46 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Orbán Péter alpolgármester veszi át a testületi ülés vezetését.

 

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy feltétlenül szükség van-e a másik színpadra.

 

Ifj. Greznár Attila elmondja, hogy a másik színpadon fúvósok szerepelnének, néhány ember szórakoztatásáról lenne szó. A Benkó Dixieland Band nagykoncertet ők finanszírozzák, a többi program az önkormányzati támogatásból lesz finanszírozva.

Krisztin N. László polgármester 18.48 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Greznár Attila kérte, hogy a fele önkormányzati támogatást előre kaphassa meg, ez nagy segítséget jelentene számára.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a programok nem ütköznek-e az önkormányzat rendezvényével.

 

Ifj. Greznár Attila elmondja, hogy nem.

 

Orbán Péter alpolgármester szavazásra teszi fel a pénzügyi bizottság javaslatát, 2 x 1 millió forint támogatásáról. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

621/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

Rózsakő fesztivál 2013.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Rózsakő Fesztivál megrendezését 2 millió forinttal támogatja.

A támogatás egy részét, 1 millió forintot a kamatbevételek terhére, 1 millió forintot a 23 db közterület értékesítéséből befolyó pénzösszeg előirányzatának terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az előirányzat módosításáról a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításánál az gondoskodjon.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú, az Áht. szabályai szerinti támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2013. augusztus 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Orbán Péter alpolgármester szerint át kellene gondolni, hogy az önkormányzat kulturális intézménye alkalmas-e ilyen rendezvények szervezésére, akkor nem merülne fel, hogy Fodor úr mire költi a pénzt. Javasolja, hogy a jövőben keressük meg őket, és saját dolgozóink végezzék el ezt a munkát.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy a vállalkozóktól mennyi adó folyik be.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy összesen 1,3 millió forint, ebből egy adózó fizet 400 eFt-ot.

 

 

25./ Napirendi pont

HÉSZ előírásainak értelmezése sürgősségi indítvány

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés sürgősségi indítvány, a bizottságok nem tárgyalták.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a jelenlegi HÉSZ-szel a Tapolcai Építéshatóságnak gondja volt, a főépítész véleményét kikértük. Javasolja a módosítás elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás  nélkül meghozza az alábbi

 

622/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ előírásainak értelmezése sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályozásról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendeletének 28.§ (7) bekezdés b) pontját a főépítészi javaslatnak megfelelően értelmezi, annak tartalma szerint kívánja szabályozni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni képviselőtársainak, ha bárhol helyettesítették őt az elmúlt időszakban. Bejelenti, hogy hétfőtől kisebb műtéten esik át, táppénzen lesz. Megköszöni Rajzó Ildikó, Forintos Ervin és Folly Péter képviselőtársainak, hogy az augusztus 20-i ünnepségen helyettesítik. A Borhét értékelésére szeretne találkozni a Céh Egyesülettel a Képviselő-testület. Ennek időpontját javasolja meghatározni.

 

Forintos Ervin képviselő szeretné az értékelést a TV. nyilvánossága előtt megtartani, a szeptemberi ülésen.

 

Rajzó Ildikó képviselő a két bizottsági ülés közötti időpontot javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pontos időpontról a testület tagjai értesítést kapnak. Az ünnepekkel kapcsolatosan a Fodor úr adott tájékoztatást. Elmondja, hogy a szelektív szemétgyűjtőkből elszállított szemét plusz 4 millió forintba került, kéri a hulladékgyűjtő szigetek célzott ellenőrzését.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a közterület felügyelő hányszor bírságolt ezért. Véleménye szerint, akik odarakják a szemetüket, nincs szerződésük.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy lehetetlen tetten érni a szemetelőket.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az a gond, hogy a vállalkozók nem hajlandók többet fizetni akkor sem, ha nem elegendő a tároló edényzetük.

 

Folly Péter képviselő javasolja bekamerázni a gyűjtőszigeteket, majd bírságként a maximálisan kiszabható összegeket kivetni. Kérdezi, hogy kivetett bírságból adható-e törvényesen jutalék.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 6 gyűjtőszigetünk van. Kéri ebben a témában a testület javaslatait. Kérdezi, hogy mit kezdjen azokkal a levelekkel, melyeket azért kapott, hogy rossz volt a Borhét, minősíthetetlenek voltak a programok. Felveti, hogy a 71-es út mellett az iskola oldalán hiányzik a buszmegálló. Meg kellene fontolni egy ugyanolyannak a megépítését, mint ami a másik oldalon van.  Felvetődött még a Fő utca és Petőfi utca kereszteződésében lévő közterület rendezése. A településen több apró kis sarkot, kis költséggel ötletesen fel lehetne újítani, erről már volt szó.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy szeptember elején ezzel kapcsolatosan kerüljön sor egy bejárásra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő hiányolja, hogy nincs a település szélein egy-egy köszöntő tábla. Ez minden kistelepülésen megtalálható.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 19.00  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                       jegyző

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!