2013. 07. 31. rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 31/2013.


Készült: 2 példánybanJ E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 31-én 13.00 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.


Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő                           (6  fő)


Távolmaradását bejelentette:

Simonné Visi Erzsébet          képviselő                            (1 fő)


Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

(2 fő)


Lakosság részéről megjelent: 0 fő  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat és a munkájukat segítő alkalmazottat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébet képviselő jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Forintos Ervin  és Rajzó Ildikó képviselőtársait megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


583/2013. (VII.31.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot. Kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

584/2013. (VII.31.) határozat

–      Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:


  1. 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ NAPIRENDI PONT

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hulladékkezelési Konzorciummal a Képviselő-testület 263/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata alapján 2012. decemberében 2013. január 1-i hatállyal megkötött közszolgáltatási szerződést a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 90. §. (5) bekezdése alapján 2013. július 31. napjával – 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával – mondja fel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy mi lesz ezután a következő lépés.


Dr. Magó Ágnes képviselő 13.10 órakor érkezett meg az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy 2013. december 31-ig a Remondis KFt. köteles ellátni a szolgáltatást. Utána valószínűleg a konzorciumon belül lévő, engedéllyel rendelkező szolgáltatók között a gyűjtőkörzet újrafelosztásra kerül.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy van-e lehetőség a szemétszállítással összefüggésben pályázat benyújtására.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás keretében nyertes 5 tagú konzorciumból 1  tag kiesett, a feladatot a megmaradó 4 tagnak kell ellátnia.Folly Péter  képviselő 13.12 órakor érkezett meg az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főDr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a pénzügyi bizottság javasolta, hogy a pályázati lehetőséget a Nagytérség vizsgálja meg, amennyiben lehetőség van rá, adják be a pályázatot.


Krisztin N. László polgármester összegezi az elmondottakat, miszerint a Társulási Tanács vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a jövőben milyen egyéb módon lehetne ellátni a szemétszállítást a gyűjtőkörzetünkben. Vizsgálja meg ehhez a pályázati lehetőségeket is. Kéri, hogy aki egyetért a javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

585/2013. (VII.31.) határozat

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal a Képviselő-testület 263/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata alapján 2012. decemberében 2013. január 1-i hatállyal megkötött közszolgáltatási szerződést a Remondis Tapolca KFT-vel – mint konzorciumi taggal – a gyűjtés, szállításra vonatkozóan a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 90. §. (5) bekezdése alapján 2013. július 31. napjával – 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával – felmondja.

Felkéri az  Észak-Balatoni Térség Regionális Település Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jövőben milyen egyéb módon lehetne ellátni a szemétszállítási feladatokat a tapolcai gyűjtőkörzetben, erről az önkormányzatot tájékoztassa. Vizsgálja meg ehhez a pályázati lehetőségeket is.

A  Képviselő-testület felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a felmondást az érintettekkel – Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium valamint a Remondis Tapolca KFt. – közölje.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Határidő:         2013. augusztus 5.

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 13.15 órakor bezárja.K.m.f.


Krisztin N. László                                                              Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                               jegyző

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!