Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.02.14 rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2018.02.14 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 2/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. február 14-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Bolla József                 NV. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            igazgató

Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

Hartai Béla                   vállalkozó

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

37/2018. (I.29) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 4 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vonatkozóan van-e javaslat.

Wolf Viktória jegyző 5. napirendként javasolja megtárgyalni a „Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában” című napirendet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirend felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

38/2018. (II.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. február 14-i rendkívüli ülésének napirendjéhez 5. napirendi pontként felveszi

-        Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában című napirendet.

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az 5 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2018. (II.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. február 14-i rendkívüli ülésének módosított napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (II. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódó ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. A Központi Háziorvosi Ügyelet átszervezésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 5. Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (II. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző forduló óta több egyeztetés történt. Az intézményvezetők körében és a képviselői fórumon elhangzott javaslatok beépítésre kerültek. Az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi oldala jelenleg megegyezik. A gazdálkodás egyensúlya a korábbi időszakban ismertetett takarékossági elvek követésével tartható. Előirányzat módosítást csak akkor javaslunk, ha az feltétlenül szükséges, illetve az államháztartási jogszabályok által kötelezővé tett esetekben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

40/2018. (II.14) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (II. forduló)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

41/2018. (II.14) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (II. forduló)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

„Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódó ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügy előmenetelét mindenki ismeri. TOP-os pályázaton 5,3 millió forint támogatást nyertünk. Az ajánlatok bekérése a projektmenedzsmenti feladatok ellátására, a nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása és a személyépjárműbeszerzés tárgyában megtörtént, ezekről kell most állást foglalni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy személygépjármű beszerzés tárgyában három ajánlat érkezett, a legelőnyösebb a Marsal’ Kft. bruttó 3.999.000,- Ft összegű ajánlata. A projektmenedzsmenti feladatokra 3 ajánlatot kértünk be, mely bruttó 132 eFt összegben számolható el a projektben. Megjegyzi, hogy csak 100 %-os önkormányzati cégek pályázhatnak. Javasolja az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel a szerződés megkötését bruttó 132.000 Ft összegben.  A nyilvánosság és tájékoztatási feladatok projektben elszámolható mértéke 22 eFt. Itt a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ajánlata a legelőnyösebb, 3.400 Ft összegben.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető kérdezi, hogy mikor érkezhet meg a gépjármű.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződéskötés 3 napon belül megoldható. A szerződésben foglalt feltételek teljesülése alapján mondható meg, hogy mikor.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a gépkocsi árán felül megmaradó mintegy 1 millió forint mire költhető. Az eszközbeszerzés mit jelent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy többek között fiókos szekrény, Wifi erősítő, nyomtató, laptop, tálca, stb. szerezhető be. Az elszámolható költség 4.845 eFt,, durván 846 eFt marad fenn eszközbeszerzésre. A projekt lefolyási ideje gyors, május 31-ig le kell zárulnia.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot Jegyző asszony által elmondottakkal kiegészítve elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

42/2018. (II.14) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódó ajánlatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-     a személygépjárműbeszerzés tárgyában a Marsal’ Kft-vel (8500 Pápa, Küső-Veszprémi út 23.) kössön szerződést bruttó 3.999.000,- Ft (azaz bruttó hárommillió-kilencszázkilenvenkilencezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.

-     a projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (Ukk, Kossuth utca 32.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) kössön szerződést bruttó 132.000,- Ft (azaz bruttó százharminckettőezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.

-     a nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása tárgyában a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatallal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; képviseli: Wolf Viktória jegyző) kössön szerződést bruttó 3.400,- Ft (azaz bruttó háromezer-négyszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.

-     Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 3. és 4. napirendet a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás február 15-i ülésén fogja tárgyalni. Mivel fontos napirendekről van szó, ezért azokat a Képviselő-testület elé terjesztette. A Társulás költségvetése meghatározza azt, hogy az önkormányzatoknak mennyi költségvetési támogatást kell adni. Fontosnak tartja, hogy a testület lássa, hogy a Társulás milyen költségvetési számokkal fog gazdálkodni. Az orvosi ügyelet átszervezése is felelősségteljes döntést igényel, amit egyszemélyben nem szeretne eldönteni.  Kéri, hogy a testület foglaljon állást, hogy az ügyelet témájában milyen álláspontot képviseljen.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

43/2018. (II.14) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

A Központi Háziorvosi Ügyelet átszervezésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke Tapolca város vezetésének február 9-én tartott tárgyalásáról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs információja. Alapvetően arról van szó, hogy egyre kevesebb az ügyeletet vállaló orvos. Ezt a Társulás korábban úgy próbálta meg kezelni, hogy az óradíjakat 3,5 eFt-ra emelte, fenntartva a két orvosos ellátást. Egy orvos Tapolca várost, egy pedig a környező településeket látja el 16.00 óra és 8.00 óra között, illetve hétvégén. Előfordult, hogy csak egy orvos tudott ügyeletet vállalni, ezért dupla összeget számlázott le. Az orvoshiány miatt a Társulás szeretne áttérni az egyorvosos ellátásra, ezért kell foglalkozni a kérdéssel. Ennek a felelősségét egyedül nem kívánja felvállalni Badacsonytomaj részéről. Fenntartásai vannak, hogy egy orvossal hogyan lehet ellátni a járást. A Társulás arra hivatkozik, hogy március 1-től feláll az aktív ágyas belgyógyászat, illetve a mentőszolgálat is megerősítésre került, az ügyeletben lévő orvosok terhelése ezért csökkenni fog. A Társulás a legutóbbi javaslat szerint 4.500 Ft/óra díjat javasol biztosítani, egy orvosos ellátás keretében, így ez nem jelentene többletköltséget az önkormányzatoknak. A jogszabályok szerint 40 ezer fős körzet ellátható így. Az ügyeleti ellátás folyamatos problémát jelentett. Amikor egy adott önkormányzat megkötötte a szerződést az orvosával, annak része volt az ügyelet folyamatos ellátása is. Az önkormányzatok létrehoztak egy Társulást annak érdekében, hogy segítsék a saját orvosukat, így lényegesen kevesebb ügyeletet kellett ellátniuk, 2-3 éjszakát havonta. Nehéz úgy egyezségre jutni, hogy az orvosok folyamatos nyomást gyakorolnak az önkormányzatokra. Az egyeztetéseken szomorúan állapította meg, hogy vannak olyan orvosok – elsősorban a fiatalok között – akik üzleti kérdésként tekintenek a szakmájukra. Az ügyeleti díjak mindenütt 3 – 4,5 eFt között mozognak. A Balaton parton szezonban megnövekedett igénybevételre kell számítani, felvetődött, hogy az egyorvosos rendszer ezt nem lesz képes kezelni. A vizimentő szolgálat a turisztikai szezonban működik, ők bevonhatók lennének. Tény, hogy az idős orvosok betegségekkel küzdenek, ez is oka az orvosok rossz hozzáállásának. Várhatóan holnap döntés születik az egyorvosos rendszer bevezetéséről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a 4.500 Ft-os óradíjat elfogadják-e az orvosok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meglátása szerint átmenetileg elfogadják. Vannak olyan vállalkozás alapon dolgozó szervezetek, akik ezt a tevékenységet leszervezik. Sajnos a beteg érdeke sérülhet, nem tudni milyen minőségű ellátást kaphatnak, nem saját orvossal fognak találkozni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint az lenne megoldás, hogy a helyi körzeti orvosok kapjanak kompenzációt, és ők lássák el a településen az ügyeletet. Nem fogadható el, hogy a mintegy 50 települést ellátó ügyeletes orvos több óra után érjen ki a helyszínre, mivel emberéletekről van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az orvosok a havi 2-3 napos ügyeletet nem akarják vállalni, nem fogadják el egész évben a 24 órás ügyeleti ellátást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. vízimentő szolgálatot működtet 4 hónapon keresztül. Nyáron a város lakossága 5-6 szorosára nő, egy orvos jelenléte kevés. A vízimentéssel párhuzamosan működik egy mentőtiszti szolgálat ambuláns autóval 24 órás szolgálatot biztosítva. Vállalkozásokkal, szállodákkal is kapcsolatban állnak, méltányos térítési díj ellenében. Badacsonytomaj ellátásába szélesebb körben is be tudnának kapcsolódni. Javasolja, hogy az önkormányzat is vegye fel velük a kapcsolatot a település nyári ellátása érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyeztetésre sor került. Egyrészt szeretnének pénzügyi támogatást kapni az önkormányzattól. Most a rendőrségi helyiséget használják Badacsonyban, ennek a meszelését kérik. Ezen kívül központi helyen valamiféle szálláslehetőséget kérnek. Eddig a betegektől nem kértek pénz, saját maguk béreltek szállást, mindent saját költségükre végeztek a vízimentői tevékenység kivételével.

 

Bolla József ügyvezető kérdezi, hogy a Keresztúry házat lehet-e erre a célra használni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a biztosító fizetett-e.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy tavaly erről előterjesztés készült. Emlékezete szerint 900 eFt-ot fizetett a biztosító, a teljes költség 1.480 eFt volt. Egy helyen történt beázás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a testületi ülésre készüljön egy anyag arról, hogy a felújítás mennyibe kerülne.

 

Wolf Viktória jegyző kéri előkészíteni a műszaki osztály bevonásával a soros testületi ülésre. A műszaki ellenőr már volt kint a helyszínen a testület előző ülésén hozott döntésének megfelelően.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy továbbra is kétorvosos ügyelet legyen, 4.500 Ft/óra díjjal.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy egy autó vásárlása történt, de ez kevés. Kérdezi, hogy az önkormányzati autót lehetne-e biztosítani, amikor éppen nincs rá szükség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez felmerült, de nem tartották jó megoldásnak.  Ha marad a két orvosos ellátás 4.500 Ft-os óradíjjal, ez többlet költséget fog felvetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ügyeleti rendszer ellátása a jövően is két háziorvossal történjen, 4.500 Ft/óra díjjal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

44/2018. (II.14) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Központi Háziorvosi Ügyelet átszervezésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatban foglaltakat 4.500 Ft/ óra díjjal vegye tudomásul.

A bizottság javasolja továbbra is két háziorvossal az ügyeleti rendszer ellátását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Hartai Béla urat. Megköszöni, hogy a települést több alkalommal is támogatta. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Hartai Béla vállalkozó elmondja, hogy az un. három fenyő alatti területet megvásárolta az önkormányzattól, turisztikai fejlesztés céljából, egy pincesor megvalósítását tervezve. A tervek alapján 1,5 milliárdos beruházásról van szó, ehhez a Kisfaludy program keretében 55 %-os pályázati forrást lehetne szerezni. Akadályt jelent, hogy az ingatlannak teher és igénymentesnek kell lennie. Az önkormányzat részére a visszavásárlási garancia be van jegyezve. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem teljesül a turisztikai fejlesztés, az önkormányzatnak lehetősége van a telket visszavásárolni a meghatározott áron, illetve, ha elindult a fejlesztés, a megvalósítás mértékére eső költség is az önkormányzatot terheli. Kéri a testületet a visszavásárlási garancia levételére, hogy pályázni tudjon. Szerződés keretében vállalná, hogy ha határidőn belül nem történik meg a fejlesztés, akkor a garancia visszakerülhet a tulajdoni lapra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ügyvéd úrral egyeztetett, ennek jogilag nincs akadálya. A fejlesztés az önkormányzat érdekét is szolgálja, a látványterveket kiosztottuk. Ügyvéd úrral történt egyeztetés során az az álláspont alakult ki, hogy a tulajdonos részéről külön megállapodás keretében kötelezettségvállalás szükséges. A pályázat beadásának határideje március 15, addig a szerződést az ügyvéd úr el tudja készíteni. A Földhivatalban sürgősségi felár ellenében a bejegyzés törölhető és egy per, teher és igénymentes tulajdoni lap biztosítható a pályázat beadásáig.

 

Hartai Béla vállalkozó elmondja, hogy a jogerős építési engedély 10-12 hónap múlva várható. A kivitelezés mintegy 1,5 év. Úgy gondolja, hogy bőven a vállalt határidőn belül  teljesíthető a projekt.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy nyertes pályázat nélkül is elindulhat-e a beruházás.

 

Hartai Béla vállalkozó elmondja, hogy igen, a szerződésben vállalt kötelezettségének valamilyen formában eleget tesz.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a tervben szereplő funkciókat a Kisfaludy program nem támogatja.

 

Hartai Béla vállalkozó elmondja, hogy a program 70 %-ban szálláshelyek kialakítását, 30 %-ban kiszolgáló rendszer építését támogatja. A tervezett programja megfelel a feltételeknek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyi a meghiúsulási kötbér.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a beruházás elmaradásának arányában állapítható meg.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a reklámtáblák kihelyezését engedélyezi-e az új tulajdonos.

 

Hartai Béla vállalkozó elmondja, hogy a beruházás elindításáig igen, a korábbi időszaknak megfelelően parkolóként is lehet használni a területet. A beruházást követően nem, akkor egységesített reklámfelületet tervez. Megadja a telefonszámát, melyen elérhető 14.00 óra után. Egyedi megállapodás alapján történhet a reklámtábla helyek bérbe adása.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szerepel-e a szerződésben, hogy az ingatlan nem elidegeníthető. Az ügyvéd úr által előkészített szerződéstervezetet a végleges aláírás előtt a Képviselő-testületnek kéri megküldeni emailben. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez hozzájárul abban az esetben, ha a tulajdonos a beruházás elmaradása vagy részbeni meg nem valósulása esetére külön megállapodást köt, és meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezettséget vállal a beruházás elmaradásának arányában, egyben vállalja, hogy harmadik fél részére nem idegeníti el az ingatlant, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

45/2018. (II.14) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  1. 1. járuljon hozzá a Badacsonytomaj 988/3 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra a javára bejegyzett visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez.
  2. 2. a határozat 1. pontjában foglaltakhoz kizárólag az esetben járuljon hozzá, ha Hartai Béla tulajdonos a TFC-1.2.1-2018 kódszámú „Szálláshelyek létesítése – Balaton és Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” című pályázatban benyújtott és vállalt beruházás megvalósításának elmaradása vagy részbeni meg nem valósulása estére az önkormányzattal külön megállapodást köt és meghiúsulási kötbér (átalánykártérítés) megfizetésére vállal kötelezettséget a beruházás elmaradásának arányában. Tulajdonos vállalja továbbá ezen megállapodásban, hogy az ingatlant nem idegeníti el harmadik fél részére.
  3. 3. a megállapodás előkészítésére kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat azzal, hogy annak aláírását megelőzően azt a képviselő-testület részére elektronikus formában küldje meg.
  4. 4. a megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 9.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                        Nagy Miklós

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő