Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015.07.20. rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2015.07.20. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 15/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. július 20-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag (ülésre érkezett 8,10 órakor)

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                  (5 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett              BVÖKI igazgató

Greznár Attila                 Happy New World Kft. ügyvezető

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                       (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

224/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nyilvános ülés meghívó szerinti 7 napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

225/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.07.20-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 2. Önkormányzati projektek előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A Happay New World Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy dr. Simon Sándor ügyvéd jelezte, hogy megkereséssel fognak élni az Önkormányzat felé a Rizling sori szolgalmi jog ügyében. Dr. Gáli Mihállyal egyeztettek is már erről, a szerződés tervezet az előterjesztés melléklete. Az ügyben érintett vállalkozók lényegében azt szeretnék, ha a behajtani tilos tábla alá kiegészítésképpen felkerülne, hogy „kivéve a szolgalmi jog jogosultjai” annak érdekében, hogy bejárhassanak a területre.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szerint ez csak az üzlet tulajdonosaira vonatkozhatna, rendszám alapján kellene meghatározni, az alkalmazottaik gépjárműveire nem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szolgalmi jogot nem lehet rendszámra alapítani.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 8,10 órakor megérkezik a bizottsági ülésre.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Kun István bizottsági tag úgy véli, hogy a szolgalmi jog a parkolást nem engedélyezi, csak a területre történő behajtást. Véleménye szerint a vállalkozók próbáljanak megegyezni a MÁV-val annak érdekében, hogy hátulról tudják megközelíteni az üzletüket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért azzal, hogy a parkolást ne engedjék a területen, csak a behajtást addig, amíg az árut beszállítják. Ha lehet pénzt kérni a szolgalmi jogért, akkor tegyék meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, amint az előterjesztésben is szerepel, hogy a szolgalmi jog körének tisztázása hiányzik a szerződés tervezetből.

 

Kun István bizottsági tag véleménye szerint vagy vegyék le a behajtani tilos táblát és ne foglalkozzanak a szolgalmi joggal, vagy adják meg a jogot, de akkor vegyék be a Rizling sort is a kiemelt övezetbe és fizessenek a vállalkozók az előttük lévő területért, ha használni akarják. Az érintett vállalkozók próbálják meg úgy csinálni a dolgot, hogy másoknak is jó legyen.

 

Orbán Péter alpolgármester egyetért Kun István javaslatával, vegyék le a táblát, jövőre pedig ki kell adni az egész sort, hogy legyen belőle az Önkormányzatnak bevétele.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy a tábla levétele nem lenne jó megoldás. A szolgalmi jog arra jogosít, hogy a tulajdonos megközelítse a saját üzletét.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a két ügyvéd üljön le és egyeztessen az ügyben. Az áruszállításra jelenleg is meg van a lehetősége az üzleteknek 6-10.00 óra között a Dísztér felől.

 

Laposa Bence bizottsági tag is úgy véli, hogy a behajtáson túl a területen történő parkolást nem engedheti meg az Önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az Önkormányzat méresse ki a közterület határát. Nézzenek meg minden olyan dolgot, ami segítheti az ügyet megoldani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint, kérjék fel dr. Gáli Mihály ügyvédet a további egyeztetések lefolytatására. Javasolja ezt kiegészíteni a napirend tárgyalása során elhangzott polgármesteri javaslattal, hogy kerüljön felmérésre és kijelölésre a közterület határa, illetve, hogy a szolgalmi jog csak közlekedési célra, ne pedig a területen történő parkolásra vonatkozzon.

Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

226/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 

 1. a Badacsonytomaj belterület 1289/11 hrsz-ú „közpark” megnevezésű, 7235 m2 térmértékű ingatlan terhére a Badacsonytomaj belterület

a)  1289/2. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 147 m2 térmértékű ingatlannak,

b)  1289/3. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 112 m2 térmértékű ingatlannak

c)  1289/4. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 133 m2 térmértékű ingatlannak

d)  1289/6. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 115 m2 térmértékű ingatlannak,

e)  1289/8. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 72 m2 térmértékű ingatlannak,

f)   1289/9. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 51 m2 térmértékű ingatlannak,

g)  1290. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak,

h)  1291. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 151 m2 térmértékű ingatlannak

i)    1293 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 144 m2 térmértékű ingatlanok,

j)    1292 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak

javára gyalogosan és gépjárművel történő átjárási szolgalmi jog alapításához kapcsolódóan a Dr. Simon Sándor ügyvéd által készített „Szolgalmi jogot alapító szerződés” tervezet alapján kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szerződéstervezetben szabályozott jogosítványok vonatkozásában további egyeztetéseket folytasson le.

 

 1. a 1289/11 hrsz-ú közterület határait méresse fel és jelöltesse ki az önkormányzat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

2./ Napirendi pont

Önkormányzati projektek előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy melyek azok a témák, amelyről dönteni kell, mert pl. úgy véli, hogy a Fő utca felújítása még nincs abban a fázisban.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a terveknek mindenképpen meg kellene lennie.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a gazdasági-, és ciklusprogram mellékletében szereplő fejlesztéseket elfogadta a Képviselő-testület. Pontosan tudják, hogy melyek azok a fejlesztések, amelyeket a polgárok szeretnének. Az EU-s források ebben a ciklusban lesznek elérhetőek, a cikluson túl nyúló fejlesztéseket hazai forrásból és önkormányzati önerőből lehet majd megvalósítani. Azért kezdeményezte ennek a napirendnek a tárgyalását, mert tologatják maguk előtt ezeket a dolgokat. A T.O.P. listában szerepel, hogy a Városkapu projektet támogatni fogja a megye. Három lábon áll ez a program, mely megtekinthető megyei honlapon:

1./ T.O.P

2./ Vidékfejlesztési program

3./ hazai források

07.24-ig véleményezni kell majd a pályázati kiírásokat. Úgy véli, hogy az ősszel azok kiírásra fognak kerülni. Tudja a Képviselő-testület, hogy mit akar, ezért véleménye szerint ezeknek a projekteknek az előkészítésébe bele kell vágni.

–      Határoztak már a Képviselők az új Művelődési Ház terveztetéséről.

–      A Fő utca tekintetében beszéltek már arról, hogy vagy hazai forrásból tudják megvalósítani, vagy pedig minden évben 30 m. Ft-ot félre tesznek és a ciklus utolsó évében saját forrásból valósítja meg a Testület. Két közbeszerzést folytattak le eddig eredménytelenül, tehát itt újból meg kell ezt tenni.

–      Badacsony, Városkapu projektbe tartozna a strand bejárat, park, valamint a felső bazársor is hozzá tartozhatna. A pályázati tanácsadó azt javasolta, hogy a Felső bazársor terveit is készíttessék el. Úgy féli, ha a Testület támogatja, a tervezést bízzák a tervezőre, mivel erre eddig nem volt határozott elképzelés a Képviselők részéről. A strandbejárat kérdését el kell dönteni végre.

–      Telephely pályázatok folyamatosan lesznek a pályázati tanácsadó szerint. Ebben az esetben azt tartaná szerencsésnek, ha a VN. Kft. pályázna.

–      A Halászkert parkoló kapcsán felveti, hogy el kellene dönteni, nem lenne-e jó a terület a rendezvénytér megnövelésére a jelenlegi Borhét területéhez való kapcsolással.

–      Tájház udvar tekintetében történtek egyeztetések. Azért került felfüggesztésre az ügy, mert a jelenlegi üzletek tulajdonosai közül 3-an eladnák az ingatlanjukat 1 személy nem. El kell gondolkodni, hogy milyen irányba menjen a Testület.

–      A komp belekerült a központi programba, de külön a településekre vonatkozó fogadó rész, amelyhez kaphatunk valamennyi támogatást.

 

Kun István emlékeztet, hogy a Művelődési Ház tekintetében azért nem döntöttek, mert más volt az ajánlatok műszaki tartalma.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat, hogy a műszaki tartalom miatt pontosítást kértek. A tervezők vállalták azon az áron, amit akkor benyújtottak. A legelőnyösebb ajánlatot a Masszi Építész Iroda Kft. nyújtotta be.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság a tervezésekkel kapcsolatban hozza meg döntéseit.

Kéri, hogy aki az új Művelődési Ház tervezésére beérkezett árajánlatok alapján egyetért azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Masszi Építész Iroda Kft-t bízzák meg nettó 1.750.000 Ft. + Áfa összegért, kézfeltartással jelezze.

.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

227/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. az új Művelődési Ház tervezésével a beérkezett árajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Masszi Építész Iroda Kft-t bízza meg 1.750.000 Ft + Áfa összegért.
 2. tervezési díj kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsa.
 3. hatalmazza fel a Polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a Képviselő-testület dönthet, hogy a Fő utca rekonstrukció projekthez szükséges tervezéshez közbeszerzési eljárást kezdeményez, és hirdetmény közzététele nélkül indított eljárást ír ki a Kbt. 122/a § alapján.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke véleménye szerint javaslatokat kellene megfogalmazni, hogy kik kerüljenek meghívásra.

 

Kun István bizottsági tag úgy érzi, hogy ezzel csak megint tolnák maguk előtt az ügyet, de mihamarabbi döntés lenne szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési szabályzat szerint ez polgármesteri hatáskör, de kéri, hogy amelyik képviselőnek javaslata van, 3 napon belül küldje meg részére.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Fő utca rekonstrukció projekthez szükséges tervezéshez hirdetmény közzététele nélkül indított eljárást írjanak ki a Kbt. 122/a § alapján, a meghívásos eljárásra a javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül küldjék meg a Képviselők a Polgármester részére.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

228/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fő utca rekonstrukció projekthez szükséges tervezéshez hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra, a Kbt. 122/a §-a alapján. A tervezési munkára vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a Polgármester részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást kér, hogy a park terveztetése esetében hogyan kell eljárni, a tervezésre ajánlatokat kérünk be és azt hozzák be a Képviselő-testület elé, amennyiben 8 m. Ft. feletti az összeg, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy a park esetében a múlt héten már kiküldött egy anyagot, amelyre várja a képviselői válaszokat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ebben az esetben is 3 napon belül tegyék meg a képviselők javaslataikat felé. Felhívja a figyelmet arra, hogy a terület 2/3 része a Bahart Zrt. tulajdona, ezért az ő tervezőjüket is meg kell majd keresni a tervezésre vonatkozó árajánlatkéréssel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Polgármester úr által elmondottak szerint egyetért a tervezési ajánlatok bekérésével, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

229/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Alsó bazársoron lévő park tervezésére vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, köztük a Bahart tervezőjétől is.

A tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a Polgármester részére.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottsági elnök javasolja, hogy a Felső bazársorra vonatkozóan is tegyenek több javaslatot.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, számára nem tiszta, hogy mi a globális terv.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a lehetőségeket; értékesítjük az ingatlant (ezt az előző 2 testület kizárta), vagy az Önkormányzat fejleszti az ingatlant. Terv mindenképpen kell, akkor is, ha befektetővel valósítjuk meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy véleménye szerint az Önkormányzatnak kell ezt a fejlesztést megvalósítani, akár saját forrásból is.

 

Kun István bizottsági tag egyetért az elnökkel, javasolja a terveztetést.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy ebben az esetben is a terveztetésre vonatkozóan ajánlatokat kell bekérni. Javasolja, hogy 3 napon belül juttassák el a Képviselők javaslataikat felé.

 

Horváth Márta osztályvezető megkérdezi, hogy a közbeszerzésre vonatkozóan van-e javaslat?

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint akkor van értelme terveztetni, ha eldöntik, hogy az Önkormányzat akarja megvalósítani a fejlesztést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt az élet fogja eldönteni. A pályázati anyagban szerepel a fejlesztés, elképzelhető, hogy a Városkapu projekt mérete akkora, hogy ez is beleférne.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy ne építész, hanem településfejlesztő tervezőt vonjanak a feladatba, hogy segítséget nyújtson mit érdemes ott megvalósítani.

 

Nagy Miklós bizottsági tag véleménye szerint gondolkodni kellene még, hogy mit érdemes azon a területen megvalósítani, mi a hiányzó funkció a településen. Javasolja, hogy a terület nagy részét parkként kellene kialakítani.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy bízzanak meg egy tervezőt azzal, hogy nulladik pontként készíttessen egy koncepciót a területre vonatkozóan egy tanácsadó céggel.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a képviselők figyelmét, arra kell törekedniük, hogy az Önkormányzat bevételei stabilak legyenek, vagy növekedjenek. Véleménye szerint inkább értékesíthető, kiadható dolog kerüljön a területen megvalósításra. Javasolja, hogy a korábbiakban elhangzottak szerint kerüljenek tervezői árajánlatok bekérésre azzal, hogy a tervezési folyamat nulladik lépése egy koncepció készítése legyen. Ezt követné a Képviselő-testület döntése. Kéri, hogy akinek javaslata van, hogy kit kérjenek fel tervezői árajánlat készítésére, 3 napon belül küldje meg részére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Polgármester úr által elmondottak szerint egyetért a tervezési ajánlatok bekérésével, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

230/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Felső bazársoron lévő ingatlan fejlesztésére vonatkozóan kérjen be tervezői árajánlatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a tervezési folyamat „nulladik” lépése egy koncepcióterv készítése legyen.

A tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a Polgármester részére.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy fogalmazzák meg a bizottsági tagok véleményüket a badacsonyi strandbejárattal kapcsolatban El kell dönteni, hogy melyik verziót támogatják. Kéri, hogy aki az „A” verziót támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

231/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi strandbejárat az „A” verzió szerint kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki az „D” verzió elfogadását javasolja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

232/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi strandbejárat az „D” verzió szerint kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy ebben az esetben is 3 napon belül tegyék meg a képviselői javaslatokat a Polgármester felé. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

233/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a badacsonyi strandbejárat tervező cégére vonatkozóan a Képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a Polgármester részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a VN. Kft. új telephelyére vonatkozóan terv készüljön, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

234/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. új telephelyére vonatkozóan készíttessen terveket.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottsági elnök úgy véli, hogy a Halászkert parkoló kicsi ahhoz, hogy azzal bővítsék a Borhét jelenlegi területét.

 

Kun István bizottsági tag feleslegesnek tartja ezt egy 2 hetes rendezvény miatt.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a Borhét rendezvény területét a vasút felé lehetne bővíteni, vagy ha megvalósul az alsó bazársoron a park, azzal kiegészíteni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy más településeken nem az a cél a rendezvények esetében, hogy egy helyre koncentrálják, hanem azt, hogy széthúzzák.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki a Halászkert parkoló, Tájház udvar tervezésével egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

235/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a badacsonyi Halászkert parkoló és Tájház udvar terveztetésére kérjen be árajánlatokat.

A tervező cégére vonatkozóan a Képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a Polgármester részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnök kéri a véleményeket a komp fogadórészének terveztetésével kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ajánlatkérés szintjén próbáljanak bevonni külső szervezetet, ha nem sikerül, akkor vegyék fel a kapcsolatot azzal a tervezővel, aki az előző programot tervezte, mert vélhetően szerzői joga van.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki a komp fogadórészének terveztetésével egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

236/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Komp badacsonyi fogadórészének tervezésére vonatkozóan árajánlat kérés szintjén külső szervezet kerüljön megkeresésre. Ha ez nem jár eredménnyel, akkor a program eredeti tervezője kerüljön megkeresésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Orbán Péter alpolgármester visszatérve a VN. Kft. telephely terveztetés témájára felveti, hogy mi történik akkor, ha érkezik egy befektető a 6 hektáros területre?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor majd olyan áron kell eladni az ingatlant, hogy a terveztetés költsége megtérüljön.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja, hogy a VN. Kft. terveztessen, hiszen ők tudják, hogy mit akarnak megvalósítani. Elképzelhetőnek tartja, hogy elegendő lenne egy belső átépítés.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy ha építési engedélyezési eljárást von maga után az ingatlan felújítása, akkor arra vonatkozóan kérjen be árajánlatot a Kft., amennyiben nem, akkor felmérési tervdokumentáció készüljön.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki Jegyző asszony javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

237/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy ha a Badacsonytomaj VN. Kft. új telephelyének felújítása építési engedélyezési eljárást von maga után, akkor arra vonatkozóan kérjen be árajánlatot a VN. Kft., amennyiben nem, akkor felújítási terv alapján ütemezze a munkát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

3./ Napirendi pont

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem látja értelmét annak, hogy 1 m. Ft.-ért hívjunk ide neves előadókat. Véleménye szerint nem ezzel kell a vendégeket ide vonzani, hanem rendezett közterületekkel. Úgy véli, hogy inkább készítsenek 200 méter járdát, minthogy előadókra kifizetnek jelentős összegeket. Javasolja továbbá, hogy vásároljanak trambulint, ugrálóvárat, mert ezekért az eszközökért minden városi rendezvényen fizetni kell azoknak a vállalkozóknak, akik ezt biztosítják, hiszen egy bizonyos idő után megtérülne az ára. Javasolja továbbá, hogy aki részt vesz a Borhéten, legyen jelen a Badacsonyi Szüret rendezvényen is.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyetért az utóbbi javaslattal. Úgy gondolja, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvény a borászatokról kellene, hogy szóljon. Az lenne a jó, ha minél több borász lenne jelen.

Kun István bizottsági tag úgy véli, hogy a rendezvény látogatottságát az azt megelőző marketing határozza meg.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint a probléma a rendezvények ingyenessége. Szigligetet említi példaként, ahol belépőt szednek a koncerteken. Régóta javasolja, hogy próbálják megoldani a belépődíj szedését, amelynek egy részét pl. le lehetne fogyasztania a vendégnek. Ilyen értelemben nem ért egyet azzal, hogy nem kellenek neves fellépők. Véleménye szerint azoknak a vállalkozásoknak kellene az ő díjaikat megfizetni, akik a rendezvények direkt hasznát veszik.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért azzal, hogy az egyes rendezvényeken belépődíjat szedjenek.

 

Berecz Nikolett BVÖKI igazgató elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő javaslatára került fel az intézmény facebook oldalára egy közvéleménykutatás, hogy mely előadókat szeretnék a legtöbben. Véleménye szerint kordon létesítése többe kerül, mint a jegyeladásból származó bevétel.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a 70-es években sikertelen volt, amikor belépőjegyet szedtek a rendezvényre. Javasolja, hogy a felvonulók étkeztetését a vállalkozókra át lehetne ruházni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem tartja jónak, hogy az Önkormányzat egy 2 napos rendezvénybe bele tesz több millió forintot. Aki műsort akar, az fizessen érte. Úgy gondolja, ha Szigligeten működik a dolog, akkor működhet nálunk is.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy volt már kezdeményezés arra, hogy a vállalkozók vállalják a felvonulók étkeztetését, sajnos nem járt eredménnyel, ők elvárják, hogy az Önkormányzat finanszírozza a rendezvényt. Egyetért azzal, hogy belépőt szedjenek.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ő azt gondolta, hogy a felvonulók saját örömükre vesznek részt a rendezvényen, nem azért, hogy kifizessék az útiköltségüket és étkezést biztosítsanak részére.

 

Nagy Lajos bizottságit tag kérdezi az intézményvezetőt, hogy milyen együtteseket hívnának meg a szüreti rendezvényre?

 

Berecz Nikolett BVÖKI igazgató válaszában elmondja, hogy a Bikini, Halott pénz és a Honeybeast együtteseket, valamint egy mulatós zenekart.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, javaslatot várnak a BVÖKI-tól, hogyan tudná megoldani azt, hogy a szüreti rendezvény neves előadóinak koncertjeire belépőjegyet szedjenek. Meg kell találni ehhez a megfelelő helyszínt. (pl. 6 ha. terület, badacsonyi strand, badacsonytomaji sportpálya, badacsonyörsi kemping) Javasolja, hogy 1-2 hét múlva térjenek vissza a témára, addig mindenki gondolja át.

 

Nagy Lajos bizottsági tag a badacsonyi strand hátsó részét alkalmasnak találja erre a célra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja Polgármester úr javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

238/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye készítsen javaslatokat 2 héten belül arra vonatkozóan, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvény koncertjeire belépőjegyet lehessen szedni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Nagy Miklós távozik a bizottság üléséről.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

4./ Napirendi pont

A Happy New World Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a Happy New World Kft. ügyvezetőjét Greznár Attilát. Megkérdezi Berecz Nikolett igazgatót, hogy az augusztus 20-ra a BVÖKI milyen programmal készül?

Berecz Nikolett BVÖKI igazgató röviden ismerteti a programtervezetet, mely annyiban tér el az előző évekétől, hogy 08.20-án az ünnepség nem a templom előtt, hanem a Szent István Király kápolnánál kerül lebonyolításra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke visszatérve a napirendhez elmondja, ragaszkodik ahhoz, hogy a Rózsakő Fesztiválon közterületeket az Önkormányzat adja ki. Megkérdezi, hogy mennyi a bekerülési költsége az 5 napos programnak?

 

Greznár Attila a rendezvény szervezésével megbízott vállalkozó elmondja, hogy 7,5 m. Ft. Az Önkormányzattól 3 m. Ft. támogatást kérnek, a fennmaradó összeget a vállalkozók adják, általában 50.000-250.000 Ft.-ot. Természetesen elfogadják, hogy a közterületeket az Önkormányzat adja ki. A rendezvényhez szeretnék, hogy a Dísztér posta előtti részen 5 borász faházzal megjelenhetne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, szeretné, ha az önkormányzati színpadot ellátnák a jövőben tetővel és az egyes rendezvényeken hasznosítani tudnák, így idővel visszahozná az árát.

 

Kun István bizottsági tag kéri Greznár Attilát, hogy jövőre a 2016. évi költségvetés tárgyalásakor történjen meg a Rózsakő Fesztivállal kapcsolatos egyeztetés, ne a rendezvényt megelőzően pár héttel kelljen rendkívüli ülést összehívni, költségvetést módosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy amennyiben lehetséges hasznosítsák az önkormányzati színpadot a költségek csökkentése érdekében. A támogatási kérelemben foglalt 3 m. Ft. helyett módosító indítványként 2 m. Ft. támogatást javasol. A szervezőnek a támogatással 1 hónapon belül el kell számolnia. A közterületeket az Önkormányzat kezelje.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy ne 2 helyszínen, hanem csak a Dísztéren legyen a program.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja az általa tett módosító indítványt, az elszámolási határidőt, illetve a közterületek önkormányzat általi bérbeadását  Laposa Bence javaslatával kiegészítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

239/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 1. a Happy New World Kft., az Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Céh Egyesület együttes kérelme alapján a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez a Happy New World Kft. részére a 2015. évi tartalék terhére 2.000.000,- Ft támogatást biztosítson.
 2. A rendezvény lebonyolításának helyszínéül a badacsonyi Díszteret jelölje ki.
 3. A rendezvény ideje alatt a közterületeket az Önkormányzat adja bérbe.
 4. A költségek csökkentése érdekében amennyiben lehetséges az Önkormányzat színpadát használja a szervező.
 5. A Támogatott a rendezvény lebonyolítását követő 1 hónapon belül a támogatással köteles elszámolni.
 6. A támogatási szerződés előkészítését a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

5./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az iskola igazgatója előzetesen tájékoztatott minden Képviselőt a kérelemmel kapcsolatban. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az iskola a nyári üdültetés eddig beérkezett nettó bevételének terhére 10 db. faágyat és 10 db. ágynemű garnitúrát vásároljon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

240/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nyári üdültetés eddig beérkezett nettó bevételének terhére engedélyezze 10 db faágy és 10 db ágynemű garnitúra és lepedő vásárlását a szálláskiadás előzetes tervezetében foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

6./ Napirendi pont

VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a VN. Kft. június havi tájékoztatója alapján támogatási kérelmet nyújtott be a következő ütemezéssel: július 31-ig 3 m. Ft., augusztus 15-ig 3 m. Ft., augusztus 31-ig 2.215.806 Ft.

 

Laposa Bence bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy a badacsonytomaji strandon plusz ember lenne szükséges a beléptetéshez a pénztáros mellett.

 

Bolla József ügyvezető megköszöni a javaslatot. A környékbeli strandokon azt tapasztalta, hogy külön jegykezelőket alkalmaznak, ezért jövőre ők is így fognak tervezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban foglaltak szerint a VN. Kft. támogatását I, II, III. ütemezéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

241/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét támogassa és a strandi kerékpár tároló építési költségeihez illetve a működési feladatokhoz 8.215.806,- Ft támogatást nyújtson az önkormányzat 2015. évi tartalék keret terhére.
 2. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előző támogatással való elszámolást követően írja alá.
 3. Kérje fel a költségvetési és adóosztályt, hogy a kifizetésről a kérelemben szereplő ütemezésben, három részletben, gondoskodjék az alábbiak szerint

 

 1. támogatási részösszeg 2015. július 31-ig 3.000.000 Ft.

II. támogatási részösszeg 2015. augusztus 15-ig 3.000.000 Ft.

III. támogatási részösszeg 2015. augusztus 31-ig 2.215.806 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Nagy Miklós bizottsági tag 10,30 órakor visszaérkezik az ülésre,

Laposa Bence bizottsági tag elhagyja a termet.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

7./ Napirendi pont

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy vannak-e még olyan cégek, akiktől tudunk árajánlatokat kérni, lehetnek-e jobb árajánlatot tevők?

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy az elmúlt 2 évben is ilyen formában szerezte be az Önkormányzat a villamos áramot. A cég csak a csoportos közbeszerzést bonyolítja le, nem tudjuk, hogy ki lesz a nyertese, aki a villamos energiát fogja biztosítani. Jelen esetben a csatlakozási szándékról van szó, a korábbiakban Fonyód város volt a gesztor település, most Isaszeg Város Önkormányzatáé lenne ez a feladat.

 

Kun István bizottsági tag magasnak tartja a díjazásra vonatkozóan a nettó megtakarítás 30 %-át. Kérdése, hogy nem lehetne-e összekötni ezt  ESCO programmal?

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint nem lehet összekötni. Az előterjesztést azért kellett behozni rendkívüli ülésre, mert augusztus 17-e a határidő.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja az csatlakozást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja, hogy az Önkormányzat és Intézményei vonatkozásában 2016-2017. villamos energia évre az előterjesztés mellékletét képező ajánlat elfogadását, az elfogadó nyilatkozatok Polgármester által történő aláírását, majd az energia kereskedelmi szerződések aláírását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

242/2015. (VII.20.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2016. – 2017. villamos energia évre az előterjesztéshez mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat írja alá.

Ezt követően hatalmazza fel a Polgármestert az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 10,45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő