Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások 2551/9 hrsz-ú badacsonytomaji strandon található épületegység
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2551/9 hrsz-ú badacsonytomaji strandon található épületegység

Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

8258 Badacsonytomaj Fő út 14.

Telefon: 36 87/571-048 Fax: 36 87/571-057

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

www.bvu.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I Általános felhívás

A Badacsonytomaj VN Kft bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő 2551/9 hrsz-ú Badacsonytomaj strandon található épületegységet (3db üzlethelyiség)

Az ingatlan együttes adatai:

 • 3 db üzlet alapterülete: 116,21 m2
 • pergolás üzlet előtti terület: 139 m2
 • térburkolt üzlet előtti terület: 118 m2

Az üzletek berendezés, felszerelés és szerelvények nélküli üres helyiségek.

Az épületegyüttes kizárólag vendéglátó egységként üzemeltethető.

Bérbe vevőnek vállalnia kell az üzlet előtti előtető szerkezetének felújítását a Bérbeadóval történő előzetes egyeztetés, és engedélyezése után. A számlával igazolt költség (maximum 1,5 millió Ft)  az éves bérleti díjba előzetes egyeztetés alapján beszámításra kerülhet.

A bérleti szerződés időtartama: Határozott időtartamra, 5 év.

A bérleti díj évi rendszerességgel adott évre vonatkozóan egy összegben esedékes.

 

II. Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. Pályázók köre és rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei, e-mail cím:

A pályázaton érvényes ajánlatot tehet:

-          egyéni vállalkozó – a pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles másolata vagy azon igazolás, hogy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vették. Csatolni kell az utolsó lezárt üzleti évnek beszámolóját.

-          gazdasági társaság – pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön a hatályos létesítő okirat másolata, harminc (30) napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban, aláírási címpéldány (aláírási-minta) vagy annak hiteles másolata és utolsó lezárt üzleti évének beszámolója.

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel.

 1. NAV adóigazolást, hogy a pályázónak lejárt köztartozása nincs. Érvénytelen a pályázat abban az esetben, ha a pályázónak lejárt köztartozása van.
 2. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló lejárt tartozása nincs, illetve az önkormányzattal szemben perben soha nem állt, és jelenleg sem áll. Érvénytelen a pályázat abban az esetben, ha a pályázónak a helyi adók körében lejárt köztartozása van.
 3. Nyilatkozat a bérleti díj összegéről, amely nem lehet kevesebb 6.000.000.- Ft/év. A bérleti díjon felül a Pályázónak vállalnia kell a rezsi költségek megfizetését is.  A bérleti díj az általános forgalmi adótól mentes.
 4. A pályázó azon kötelezettségvállaló nyilatkozata, hogy az évi 6.000.000.- bérleti díjat számla ellenében megfizeti ( további években az inflációval növelt összeget ), illetve az első évre vonatkozó bérleti díjat a szerződéskötéssel együttesen, de kiállított számla ellenében indított banki utalással teljesíti, illetve hogy a rezsi költséget (víz- és csatornadíj) havonta a Badacsonytomaj VN KFT által kiállított számla ellenében határidőben megfizeti.
 5. A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetniük. Az óvadék összege a minimálisan megajánlható éves bérleti díj 10 %-a, azaz 600.000.- Ft. Az óvadékot Badacsonytomaj VN KFT a Takarékbanknál vezetett 72800030-10000960-00000000 számú számlájára átutalással vagy banki befizetéssel kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő vagy kizárásra kerülő pályázók részére az óvadék az elbírálást követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Abban az esetben, ha az óvadék megfizetésére banki befizetéssel került sor, akkor a pályázatban meg kell jelölni azon bankszámlaszámot, ahova az óvadék visszautalása megtörténhet sikertelen pályázat esetén.

A pályázat visszavonása vagy eredménytelennek nyilvánítása esetén az óvadékot a Badacsonytomaj VN Kft. nyolc napon belül visszautalja a pályázónak.

Az óvadék összege sikeres pályázat esetén a bérleti díjba közvetlen módon beszámításra kerül. Abban az esetben, ha a sikeres pályázó a bérleti szerződés megkötését megtagadja vagy azt elmulasztja, akkor az óvadékot elveszíti és ezen összeget a Badacsonytomaj VN Kft bánatpénz jogcímén jogosult megtartani.

 1. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 2. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
 3. A pályázó egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselőjének nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaj VN KFT számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez és tárolásához.

10.  Pályázó igazolása arról, hogy a pályázó tevékenységi körébe a 5610’08 TEAOR szám alatt legalább 2015. január 1. napjától nyilvántartásba vételre kerültek. Egyéni vállalkozó erre vonatkozó vendéglátó-ipari végzettség benyújtásával, míg a gazdasági társaság törvényes képviselőjének, tagjának vagy alkalmazottjának vendéglátó-ipari végzettségét igazoló okirat vagy azzal egyenértékű végzettséget igazoló okirat benyújtásával igazolhatja. Az okiratot hiteles másolatban kell benyújtani.

11.  Pályázó igazolása arra nézve, hogy 2015. év január 1. napja és 2020. január 1. napja közötti időszakban legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik strandbüfé üzemeltetésére. Az igazolás módja a működéshez szükséges illetékes szerv engedélyének másolatban történő benyújtása, vagy ha a működéshez elegendő volt a bejelentési kötelezettség teljesítése, akkor ezen bejelentésre vonatkozó nyomtatvány illetékes hivatal által érkeztetett másolati példánya vagy egyéb más hitelt érdemlő módon történő igazolás ezen szervhez történő benyújtásról.

III. Licittárgyalás

A Badacsonytomaj VN Kft. azonos pontszámú és érvényes pályázat beérkezése esetén licittárgyalást tart.

 1. 1. A licittárgyalás időpontja:  2020. március 18.   13 óra
 2. 2. A licittárgyalás helyszíne: Badacsonytomaj VN Kft irodaépülete
 3. 3. A licittárgyaláson pályázó részéről törvényes képviselője vagy egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó vehet részt. Ezen személyek képviseletében meghatalmazott kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett- vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással vehet részt. A meghatalmazás tartalmilag akkor érvényes, ha az kötelezettségvállalásra is kiterjed, illetve tartalmazza a meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát a meghatalmazásra.
 4. 4. A licittárgyaláson a licitlépcső 150.000 Ft. A licitálás a pályázat benyújtásakor megajánlott legmagasabb bérleti díjról indul. A negatív licit érvénytelen.
 5. 5. A licittárgyalást az a pályázó nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja meg. A licittárgyalás nyertese kötelezettségvállaló nyilatkozatott kell, hogy tegyen a licit lezárásával a licittárgyaláson megajánlott bérleti díj pályázati felhívásban meghatározott módon történő megfizetésére.

 

IV. A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. Az öt éves bérleti időszak alatt a bérleti díj mérték 6.000.000,- Ft/év                 50 pont
 2. A 6.000.000 Ft/évnél magasabb bérleti díj mértéke esetén minden 500.000 Ft/év bérleti díj az 50 ponton felül további                                                                       1 pont
 3. Pályázó székhelye vagy fióktelepe legalább 2019. január 1. napja óta Badacsonytomaj város közigazgatási területén van.

Ennek vizsgálatára a kötelezően benyújtott okiratok vizsgálata alapján kerül sor. Erre vonatkozóan a pályázói nyilatkozat nem elfogadható.                                      10pont

 1. Abban az esetben, ha a pályázó a tevékenységét 2015. január 1. napja és 2020. január 1. napja között legalább egy éves időtartamra 5610’08 TEÁOR szám,  az 561005 TEÁOR szám /Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé/vagy 561007 TEÁOR /Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)/ tevékenységet folytatott Badacsonytomaj Város közigazgatási területén. Erre vonatkozóan a pályázónak nyilatkozatot kell tenni és egyben csatolni kell a pályázathoz Badacsonytomaj Hivatalának jegyzője által kiadott működési engedély másolatát vagy ha a működéshez elegendő volt a bejelentési kötelezettség teljesítése, akkor ezen bejelentésre vonatkozó nyomtatvány Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatala által érkezetett másolati példánya vagy egyéb más hitelt érdemlő módon történő igazolás ezen bejelentés benyújtásáról.               10 pont
 2. Abban az esetben, ha a pályázó a tevékenységét 2018. január 1. napja és 2020. január 1. napja között legalább egy éves időtartamra az 561005 TEÁOR szám /Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé/vagy 561007 TEÁOR /Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)/ tevékenységét Badacsonytomaj Város közigazgatási területén működtett strandok területén strandbüfé üzemeltetetett. Erre vonatkozóan a pályázónak nyilatkozatételi kötelezettsége áll fenn az üzemeltetési időszak és annak pontos helyének megjelölésével.                                                                                                           10 pont

 

A pályázat nyertese az a pályázó, aki határidőben érvényes pályázatot nyújtott be és a pályáztatási eljárásban a legmagasabb pontszámot éri el.

 

V. Egyéb feltételek:

 1. Pályázat elbírálására a licittárgyalás lefolytatását követő azonnal sor kerül. Amennyiben licittárgyalásra nem kerül sor és csak egy érvényes pályázat érkezett, akkor a pályázat beérkeztét követő 1 napon belül kerül sor.
 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: A pályázat elbírálását követően 14 munkanapon belül. Az üzlethelyiség birtokbavételére a szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor, birtokbavételi jegyzőkönyv felvétele mellett, amennyiben az első évre vonatkozó bérleti díj a Badacsonytomaj VN Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.

 

VI. Bérleti szerződés alapvető feltételei:

 1. 1. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavételtől számított öt év.
 2. 2. A Badacsonytomaj VN Kft. mind addig a birtokba adást megtagadja, míg a szerződéses bérleti díj a bankszámláján jóváírásra nem kerül.
 3. 3. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó a szerződéskötést követően a birtokbavételt megtagadja, akkor 1.200.000 Ft bánatpénzt köteles megfizetni a Badacsonytomaj VN Kft-nek.
 4. 4. A bérleti díjat minden tárgyév január 31. napjáig az adott évre vonatkozóan egyösszegben előre köteles a Bérlő számla ellenében megfizetni.
 5. 5. Bérlő a rezsiköltség megfizetésére számla ellenében köteles a számlában meghatározott határnapig.
 6. 6. Bérlő a bérleményt a pályázati feltételeknek megfelelő funkcióra veszi bérbe, a funkcióváltáshoz a bérbeadó engedélye szükséges.
 7. 7. Bérbeadó a bérlői beruházást kizárólag a pályázati felhívás első mondatában meghatározott esetben téríti. Sem az értéknövelő, sem az egyéb más beruházást a bérbeadó a bérleti jogviszony lejártával nem téríti meg.
 8. 8. Abban az esetben, ha a Bérlő minden tárgy év május 1. napjától szeptember 30. napjáig a bérlemények összességét nem üzemelteti folyamatosan, akkor Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására a már eltelt időszakra, illetve a szerződésszegéssel érintett évre eső bérleti díj megtartása mellett.
 9. 9. Bérlő a bérlemény üzemeltetésének jogát nem adhatja át, illetve a bérlemény albérletbe adását sem engedi meg a Badacsonytomaj VN. Kft.
 10. 10. Bérbeadó a felek közötti bérleti szerződésben további kikötéseket is tehet, de az itt felsorolt  kikötésekhez Bérbeadó kötve van.

 

VII. A pályázat benyújtásának határideje és további követelmények:

 1. 1. A Pályázati ajánlatokat zárt és sértetlen borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaj VN Kft.-hez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) kell benyújtani, legkésőbb 2020. március 18. 12,00 óráig. Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie. A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázatok bontását 12.01 perckor jegyzőkönyv felvétele mellett megkezdi és mindaddig nem fejezi be, míg az összes benyújtott pályázat felbontását be nem fejezte. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a pályázó nevét és a megajánlott bérleti díj összegét. A bontást ABC sorrendbe kell lefolytatni.
 2. 2. A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Badacsonytomaj strand üzletegyüttes”
 3. 3. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok kizárólag önállóan és saját nevükben tehetnek ajánlatot.
 4. 4. Határidőn túl benyújtott pályázatokat a Badacsonytomaj VN Kft. nem veszi át.
 5. 5. A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan, de bontás mentesen össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni. A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (egyéni vállalkozó: saját kezű aláírással és bélyegzővel, gazdasági társaság: aláírási címpéldányon megadott módon történő aláírás) kell ellátni!

VIII. Egyéb lényegi információk:

A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázat során hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A hiányosan vagy formai okokból nem megfelelően benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. Pályázni érvényesen kizárólag a pályázatban feltüntetett bérlemények együttes bérleti jogára lehet.

 

A pályázati dokumentációt minden pályázó saját költségén és veszélyére állítja össze. Badacsonytomaj VN Kft. a pályázati felhívás visszavonása vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázóknak semmilyen kompenzációt, kártérítést vagy egyéb költséget nem térít meg.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívását bármikor visszavonja vagy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Badacsonytomaj, 2020. február 25.

 

Rakics Anna

ügyvezető

 

 

 
BaBi BadacsonyBadacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2020. április 09., csütörtök, Erhard napja van. Holnap Zsolt napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!