Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évben meghozott határozatai I.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évben meghozott határozatai I.

1/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

3/2009 (I.28.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást

Badacsonytomajon 2009. március 02-án 7.30 - 16.00 óráig
2009. március 03-én 7.30 - 16.00 óráig

Badacsonytördemicen:  2009. március 04-én 08.00 – 09.30 óráig
az óvodai felvételt 2009. április 20-21-én 10.30 - 17.00 óráig
2009. április 22-én 08.00 - 14.00 óráig
időpontban határozza meg.

Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.
Felelős: Krisztin N. László polgármester,
Csizmarik Béláné igazgató,
Nagy Lászlóné óvodavezető
Határidő: 2009. január 31.

4/2009. (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

5/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kozári Beáta Badacsonytomaj, Széchenyi u. 5. sz. alatti lakos kérelmét megtárgyalta és az általános iskolában lévő büfé bérleti díját 15.000 Ft./hó összegben határozza meg. A 286/2008. (XII.03.) sz. határozat egyebekben változatlan marad.

Az általános iskola felújítása során a büfé közmű rendszerét külön kell választani a rezsi költségek megállapítása céljából.

Felkéri a jegyzőt, hogy döntésről kérelmezőt értesítse.

6/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófok Város Önkormányzata által megküldött részvény adásvételi szerződések tartalmát megismerte és nyilatkozik, hogy a Fonyód Város Önkormányzata és Balatonvilágos Község Önkormányzata által a BAHART Zrt-ben meglévő részvény tulajdonuk elidegenítése esetére fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat megküldésével Siófok Város Polgármesterét értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

7/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji strand parkoló bővítését – a 71-es úttal párhuzamosan – engedélyezi, felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a parkoló és a járda melletti védőkorlátra külön terveket készíttessen árkalkulációval együtt, és a tervek kerüljenek  vissza a testület elé- további megtárgyalásra. A parkoló kivitelezésére 2010-ben kerüljön sor.

A gyalogosvédelem érdekében azonban a védőkorlátot a tervek engedélyeztetése után 2009-ben kívánja megvalósítani. Megbízza a Badacsonytomaji Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.- ét a beruházás megvalósítására és egyben engedélyezi, hogy annak finanszírozására hitelt vegyen fel.

Felkéri a Kft ügyvezető Igazgatóját, hogy a beruházás megvalósításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

8/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közvilágítás bővítés II. ütem, Móricz Zsigmond utca és környékének ellátása projekt megvalósítására megítélt 15.481.352,- Ft támogatási összegből — a beruházás összköltségének csökkenése miatt — fel nem használt 1.570.970,- Ft támogatási összegről lemond.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy kezdeményezzék a Képviselő-testületi döntés alapján a Támogatói szerződés módosítását.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

9/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az új változatú kilátó megépítését azzal a feltétellel, hogy a közreműködő szervezet engedélyezi annak megvalósítását.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően intézkedjen a további teendőkről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:Folyamatos

10/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatás pályázaton belül a badacsonytomaji 076/7 hrsz-ú külterületen turisztikai parkoló-pihenőhely építésének tárgyában, valamint a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás pályázaton belül a 018 hrsz-ú külterületen található Wallovics kút felújítása tárgyában. Ezzel egyidejűleg a 291/2008 (XII.03) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatokat készíttessék el és határidőben történő benyújtásukról intézkedjenek.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

11/2009 (I.28.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

12/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat, és a Veszprém Megyei Önkormányzat bevonásával részt vesz  az új  Tapolca-i mentőállomás építésében.

Az önkormányzat  Képviselő-testülete  1000 Ft/lakos összeget vállal a fejlesztéshez, mely támogatási összeg 50 %-át 2009-ben, a fennmaradó 50%-ot legkésőbb 2010. december 31. napjáig fizeti meg.

A települést terhelő összeget fele-fele arányban  a 2009. évi és a 2010. évi költségvetésében szerepelteti.

A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a befizetett hozzájárulás arányában tulajdonjogot kapnak az új épületből, míg a régi épület a társulás tulajdonát képezi majd.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

13/2009 (I.28.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen ülésen meghozott javaslatok alapján a Polgármesteri hivatal vezetőségének átdolgozásra ajánlja az Önkormányzat és Intézményei költségvetési tervezetét – annak érdekében hogy a költségvetési egyensúly biztosítható legyen, majd ennek megfelelően további megtárgyalásra a képviselő-testületnek.

14/2009. (II. 11.) számú határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2009. évi költségvetését 37.330.000 Ft. bevétellel és 37.330.000 Ft. kiadással elfogadja.

15/2009. (II.11.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola költségvetését 89.916.000. Ft. bevétellel és 89.916.000 Ft. kiadással elfogadja.

16/2009 (II.11.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal állományából 1 fő előrehozott öregséginyugdíjba vonulása érdekében szükséges megállapodást a Polgármester és a Jegyző a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal megkösse és az öregségi nyugellátás folyósításáig a megállapított nyugdíj összegét egy összegben átutalják a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számlájára.

17/2009 (II.11.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.000 Ft. összegű támogatást biztosít a Céh Turisztikai Egyesület részére, az Utazás kiállításon való részvétel költségeinek fedezetére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

18/2009 (II.11.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 185/2005. (VI.29.) sz. határozatát és kinyilvánítja álláspontját arról, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, továbbra sem  támogatja Badacsonytomaj „ Világörökség” részévé válását.

19/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 8/2009. (I.28.) számú határozatát az alábbiak szerint:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közvilágítás bővítés II. ütem, Móricz Zs. utca és környékének ellátása projekt megvalósítására megítélt 15.481.352 Ft. támogatási összegből –a beruházás összköltségének csökkenése miatt- fel nem használt 1.568.841,- Ft. támogatási összegről lemond.

20/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

21/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

22/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri  hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

23/2009. (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő és a várható beruházásokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

24/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. tv. 1§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, (9) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt jóváhagyja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tag települése a lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az Önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására, a feladat ellátás összehangolására törekszik.

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, kiegészítését – a módosításokkal , kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglaltan – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Sporttanácsába a Képviselő-testület tagjai közül két főt delegál: Lesz Ferenc és Forintos Ervin képviselőket.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

25/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2556 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződéssel és annak mellékleteivel kapcsolatban a vevő OTP Lakáslízing Zrt. észrevételeit elfogadja és az adásvételi szerződést és annak mellékleteit aszerint módosítja.

Az adásvételi szerződés 2.1. pontja második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen szerződés aláírásával a lízingbevevők megerősítik azon nyilatkozatukat, miszerint vállalják, hogy a Tátika épületének felújítási tervei illeszkedni fognak a Badacsony Móló arculattervébe, amely összhangban van a Badacsony Strandbejárat arculatával.

Az adásvételi szerződés 2. számú mellékletéből kerüljön kivételre az a kikötés, miszerint a lízingbevevőket kötbérfizetési kötelezettség terheli, ha felújítási ütemtervben foglalt kötelezettségüket nem teljesítik.

Kerüljön pontosításra az esetleges jogutódokra vonatkozó kötelezettségvállalás azzal, hogy olyan jogutódlás értendő e kikötés alatt, amikor az nem a lízingszerződés megszűnésével jár együtt, vagy azzal együtt jár, de lízingbeadó egyetért a jogutódlással.

Ki kell egészíteni a megállapodást azzal is, hogy a felújítási munkálatok megkezdése előtt minden alkalommal be kell szerezni a vevő (lízingbeadó) hozzájárulását.

A megállapodásnak tartalmaznia kell azt a rendelkezést is, hogy a lízingbevevők felújítási kötelezettsége csak a lízingszerződés hatályának időtartamára vonatkozik, a szerződés megszűnése esetén a felújítási kötelezettség is megszűnik.

A 2. számú mellékletként kezelt megállapodás 4. pontjában foglalt rendelkezés úgy módosuljon, hogy a Képviselő-testület hozzájárulását csak abban az esetben kell beszerezni, ha a műszaki tartalom esetleges megváltoztatása nem építési engedély köteles.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges módosításokat végezze el, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a módosított okiratokat az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

26/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos László és Sipos Lászlóné kérelmére hozzájárul a Badacsonytomaj 2552 hrsz.-ú strandfürdő ingatlanra vonatkozó Bérleti szerződésnek bérlő személyében történő változtatásához. Az új bérlő Sipos László (8284 Nemesgulács, Simon István lktp 10/4.). Jelen módosítással a szerződés egyéb rendelkezései változatlan érvényben maradnak.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a bérlő figyelmét a nádas eredeti határvonalainak visszaállítására, a nádas kezelésére.

Felkéri a Jegyzőt a Bérleti szerződés módosításának előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. március 31.

27/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolában lévő büfé helyiséget üzemeltetésre meghirdeti 15.000,-Ft/hó bérleti díjjal, 5 év időtartamra a 2009/2010 tanév kezdetétől.

A bérleti díj 2010. évtől minden további évben a KSH által közzétett inflációs rátával emelésre kerül. A bérleti díj 10 hónapra esedékes, július és augusztus hónapokra Bérlő díjfizetés alól felmentést kap. A bérleti díjon felül Bérlő köteles megfizetni az összes felmerült rezsiköltséget a bérleti jogviszony alatt.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a helyiség meghirdetéséről gondoskodjon.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. március 31.

28/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  engedélyezi, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. várható 2008. évi eredménytartaléka terhére bruttó 2.000.000, - Ft keretösszegen belül  az „Iskola utcai raktárépületet” felújítsa.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Ferenczy Károly ügyvezető Igazgató
Határidő: Folyamatos

29/2009 (II.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Alajos Tamás és Takács Lajosné (825/8 Badacsonytomaj, Badacsonyi út 58.) 115/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási szándéknyilatkozatát nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőket a döntésről értesítse.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. március 20.

30/2009. (II.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és az Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást megtárgyalta.

Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

31/2009 (02.25.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fejlesztéséért kitüntetést a Badacsonytomaji Sportegyesületnek adományozza.
Felkéri  a Polgármestert a kitüntetés átadására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2009. március 15.

32/2009 (02.25.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottságának 7/2009. (I.22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és Sipaki Sándorné 8258 Badacsonytomaj, Nagykör u. 31. szám alatti lakost, 2009. évre vonatkozóan a szemétszállítási díj megfizetése alól mentesíti.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről kérelmezőt és a Városüzemeltető Kft-t értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. március 15.

33/2009. (III.10.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő testülete nem kíván a Borút Egyesületnek továbbra tagja lenni. A tagsági viszonyát megszünteti.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kilépéssel járó szükséges intézkedéseket tegye meg.

34/2009. (III.10.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő testülete nem kíván a Községi Önkormányzatok Szövetségének továbbra tagja lenni. A tagsági viszonyát megszünteti.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kilépéssel járó szükséges intézkedéseket tegye meg.

35/2009. (III.10.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi III. törvény 37/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján dönt közfoglalkoztatási terv elfogadásáról.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal

36/2009. (III.19.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő határozatot hozza:

A szerződés egészüljön ki  a hulladékgazdálkodási törvény értelmében a nyaraló ingatlantulajdonosok díjfizetésére vonatkozó rendelkezései alapján az ide vonatkozó díjmegállapításra.

o Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi.

o Meghatalmazza a Polgármestert, hogy az üzemeltetési elvekről készült kiegészítését a Társulási Megállapodásnak az Önkormányzat képviseletében aláírja.

o Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást.

o A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kössön.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

37/2009. (III.19.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő határozatot hozza:

A szerződés egészüljön ki  a hulladékgazdálkodási törvény értelmében a nyaraló ingatlantulajdonosok díjfizetésére vonatkozó rendelkezései alapján az ide vonatkozó díjmegállapításra.

o Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi.

o Meghatalmazza a Polgármestert, hogy az üzemeltetési elvekről készült kiegészítését a Társulási Megállapodásnak az Önkormányzat képviseletében aláírja.

o Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást.

o A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kössön.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

38/2009 (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

39/2009 (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

40/2009 (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja és hozzájárul a badacsonyi strandon a strandfoci pálya kialakításához.

41/2009 (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja, hogy a 2009. évi önkormányzati rendezvények helyszínei az alábbiak szerint kerüljenek kijelölésre:

Március 15.-ei ünnepség Köztemető és Történelmi emlékparkban koszorúzás
Általános iskola — tornaterem

Hajózási évadnyitó (04.18.) Badacsony móló (színpad elhelyezése)
Város és Gyermeknap (05.23.) Általános iskola — udvar
Borhét (07.18. — 08.02.) Alsó bazársor előtti terület (A fel és levonulás + 3-4 napot vesz igénybe.)
Augusztus 20.-ai ünnepség Templom előtti főtér; Badacsony móló
Badacsonyi szüret (09.12. — 09.13.) Felvonulási útvonal, Alsó bazársor előtti terület
Október 23.-ai ünnepség Hősök kertje, Művelődési ház
Adventi napok Művelődési ház, Templom előtti főtér

Továbbá hozzájárul, hogy a Dísztéren a Borhét időtartama alatt a rendezőség területeket biztosítson 20 iparművész részére.

42/2009 (III.25.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Városüzemeltető Kft. tulajdonában lévő faházak 2009. május 1-je után egész szezonra  kerüljenek kihelyezésre a Borhét rendezvényének helyszínére, és azokat üzemeltesse, karbantartásukat, őrzésüket biztosítsa.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: 2009. május 01.

43/2009. (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

44/2009 (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lovászi Péterné (8380 Hévíz, Kodály Zoltán u. 15.) szám alatti lakos 105 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási szándéknyilatkozatát nem fogadja el, az ingatlant nem kívánja megvásárolni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

45/2009 (III.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete portrérajzolás és festés használati jogcímen 2 fő részére a badacsonyi mólón 165.000 Ft./m2, 2 fő részére a badacsonyi dísztéren 250.000 Ft./m2 áron biztosít közterületet.

46/2009 (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

47/2009 (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:

1. Módosítja a kötvényforgalmazási szerződést olyan tartalommal, hogy a bank 2009. évre vonatkozóan a kötvény névértékének 2,3%-ára jogosult kifizető ügynöki szolgáltatások címén. A díj mértéke a kötvény névértékének – 2.990.000 CHF – évi 2,3 %-a, félévente a kamatfizetési napokon megfizetve. A díjfizetésekre 2009. június 30-án és december 15-én kerülne sor, melyeknek összege mai árfolyamon számolva 6.636.300 Ft lesz.

2. A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 1,6-os EUR/CHF árfolyam felett a Bank tanácsára kezdeményezze a CHF kötvény visszafizetését és új EUR kötvény kibocsátását.

3. A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló megállapodásokat aláírja.

4. A további szerződéskötések alkalmával saját szakértő bevonását kezdeményezi, aki elsődlegesen az Önkormányzat érdekeit képviseli.

5. Felül kívánja vizsgálni a tresury szolgáltatásokra vonatkozóan kötött szerződését, annak tartalma pontosítása érdekében.

Határidő: 2009. március 31. ill. folyamatos
Felelős: Krisztin N László Polgármester

48/2009 (III.25.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj VN Kft. módosított közhasznúsági szerződését elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

49/2009 (IV.21.) sz. határozatot


1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009/7.sz pályázatán részt vesz és felhatalmazza Badacsonytomaj Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2./ A konzorciális szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A  szükséges önrészt, 1.075.041,-Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja.

3./ Az előfinanszírozáshoz 1 havi előleget 1.493.113,- Ft összegben biztosít a Probio Zrt részére. Az utolsó havi elszámolást követően, a támogatás jóváírásakor a Probio Zrt ezt az összeget visszautalja.

4./ A Városüzemeltető Kft. ügyvezetője a meglévő 20 fős állandó létszámon felül alkalmazza a programban résztvevő 12 főt.

Felelős: Krisztin N László polgármester
Határidő: azonnal

50/2009. (IV.21.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi közbeszerzési tervet elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési terv nyilvánossá tételéről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

51/2009 (IV.24.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város középtávú Testnevelési – és Sportfejlesztési koncepcióját elfogadja.

Az Önkormányzati miniszter 15/ 2009 (III. 17.) ÖM rendeletében  közzétett, a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatása céljából kiírt pályázaton az önkormányzat tulajdonát képező városi sportpálya öltözőjének felújítása, akadálymentesítése érdekében részt kíván venni. A megpályázni kívánt összeg 10.000.000 Ft. Kötelezettséget vállal  arra, hogy a folyó évi költségvetésben a sport támogatására előirányzott 6.180.000 Ft. összeget biztosítja .

A 6.180.000 Ft. és a megpályázott 10.000.000 Ft. közötti különbözetet a településen működő helyi szakvállalkozók közösségi felajánlásként természetben (munkavégzés) biztosítják.

A következő években pedig a sportról szóló helyi rendeletben meghatározott támogatási mértéket az éves költségvetésében előirányozza.

Kötelezettséget vállal arra is , hogy a támogatásból megvalósuló felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja , és a feladat ellátási helyet 5 évig  nem szünteti meg, illetve fenntartói jogát nem adja át nem állami fenntartó részére.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatot a jogszabályban előírt tartalommal adják be a pályázatkiíró szervezethez

Határidő: Azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

52/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

53/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

54/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról készített zárszámadást elfogadja.

55/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2008. évi pénzmaradványát 271.884 e/Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből: - Badacsonytomaj Város  Önkormányzat 246.173  eFt
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 25.711  eFt
A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:
- Önkormányzat 48.471 eFt
- Művelődési ház és Könyvtár 1.419 e Ft
- Turinform Iroda- Tájház  445 e Ft
- Óvoda 2.955 eFt
- Általános Iskola  5.399 eFt
- Tűzoltóság:  25.711 e Ft
Összesen: 84.400 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen: 187.484 eFt
Ebből: - Badacsonytomaj Város  Önkormányzat 187.484 eFt
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ---- eFt

Az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság pénzmaradványát a felosztási javaslat szerint elfogadja,  a részben önálló intézményeinek előirányzat maradványát elvonja, és az Önkormányzat szabad pénzmaradványával együtt  céltartalékba helyezi úgy, hogy az óvadéki betétnek megfelelő 180.000 e/Ft az elkülönített céltartalékba kerül.

Felkéri a Jegyzőt a rendelet módosítását,  a döntésnek megfelelően a  következő Testületi-ülésre készítse elő.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Soron következő képviselő-testületi ülés

56/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatát és Intézményeit érintő,  az Állami Számvevőszék által lefolytatott átfogó vizsgálat által megállapított hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről készített beszámolót elfogadja.

57/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményeinél  2008. évi belsőellenőrzés  megállapításairól és azok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a  Nevelési-Oktatási Intézményirányító és Fenntartó Társulás megállapodása tartalmazza az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást a társulás döntésétől függően az azonnali beszedési megbízás – inkasszó – alkalmazását.

58/2009 (IV.29.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

59/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

60/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonban lévő LIAZ vízszállító gépjármű értékesítéséhez hozzájárul. A gépjármű irányára 1.500.000 Ft., amelyet hirdetés útján (Badacsony újság, Veszprém megyei Napló, internet) kíván értékesíteni és a befolyt összeget tartalékba helyezi.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 30 nap

61/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A badacsonytomaji egészségház fejlesztése, egészségközponttá alakítása” című, KDOP-5.2.1/A-2008-044 számú elnyert projekt kötelező elemként előírt közfinanszírozott szakellátás megoldásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy vegyék fel a kapcsolatot Dr. Pintér Orsolyával és a fentiek értelmében módosítsák a szerződését azzal, hogy 2009. május 04-től bruttó 20.000 Ft/hó megbízási díjat fizet havi 4 alkalom, heti 4 órában a neurológiai és pszichiátriai szakrendelés ellátásáért.

Továbbá felkéri a szociális bizottságot a település egészségügyi fejlesztési koncepciójának kidolgozására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a megbízási díj fedezetére vonatkozó rendeletmódosítást a soron következő testületi ülésre terjessze elő.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal ill. a soron következő testületi ülés

62/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 150.000,-Ft forrást biztosít az Egészségház mozgássérült parkolóból a bejáratig haladó járda kiépítéséhez, felújításához.

Továbbá a korábbi beruházást tervező és véleményező szakmérnököt  az ellenőrzés során kifogásolt hibáról tájékoztatja és felszólítja a mozgássérült parkolótól a bejáratig haladó járda kiépítési költségének megtérítésre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a munkák elvégzéséről a VÁTI Kft.-t tájékoztatassa.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

63/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés és az elhangzott észrevételek, javaslatok alapján elfogadja a Város Településfejlesztési Koncepciójának kiegészítését,  amelynek alapján a Város Településrendezési Tervének módosítását kezdeményezni kell. A fejlesztési döntés elemei az alábbiak:
- a településrendezési eszközöket vizsgálni kell az Országos Területrendezési Terv    (OTrT)  és a módosított hatályos Balaton törvény  által  történő érintettség szempontjából;
- a 2488/2 hrsz-ú ingatlan Má-3 övezetből a Vt-2 övezetbe kerülhet átsorolásra az építendő gazdasági- kereskedelmi beruházás teljes projektének megvalósításához;
- az un. 6 hektáros területnél vizsgálni kell a szabályozási paraméterek módosítási lehetőségét a turisztikai fejlesztés érdekében:
K-tuk* övezet beépíthetőségének növelése 10%-ra, „beültetetési kötelezettségű tér” és „fásított magánparkoló” jelölések törlése
- vizsgálni kell a Nagykörút 677 hrsz-ú  belterületi ingatlan lakásfejlesztési lehetőségét tájba illesztési, település képi szempontból, a rendezési terv szükség szerinti módosításával is;
- Badacsonyörsi  Kempingnél vizsgálni kell a zöld terület bővítését a parti sétány kialakításához, meghosszabbításához, és az ehhez kapcsolódó szabályozási paraméterek változtatási lehetőségét az ingatlan- fejlesztés szempontjából;
- a 099/6 és a 096/1 hrsz-ú ipartelep megnevezésű ingatlanok övezeti átsorolása K-bt övezetből Gksz-3 övezetbe, segítve egy modern szőlőfeldolgozó, irodák, pince komplexumának megvalósítását.

Vizsgálni kell továbbá:

az Mk-4 megjelölésű övezetben ne csak szőlő hanem gyümölcsös művelés esetén is lehessen építeni (Badacsonyörsön); a badacsonyi strand  új bejáratának megvalósíthatóságát, a 2553 és a 2555 hrsz.-ú telkek  összevonásával, Kstr-2 övezeti besorolásával,  a beépíthetőség érdekében.; a Badacsony 988/3 hrsz-ú  területen az  építési hely  jelölésének  megszüntetését, pincesor építési lehetőségének biztosításához; a Badacsonyörs, Arborétum utca  szabályozását ( az 1925 hrsz-ú területen szabályozás nem kell, a 2003 hrsz-on a kiszélesítés nem indokolt) ; a Badacsonyörs, Mandulás Arborétum kereszteződésénél lévő 1945 hrsz-ú telek    minimum 1500 m2 –es  oszthatóságát, beépíthetőségét; a Kert utca, Iskola melletti árok közlekedési használatát,  a Takarékszövetkezet és az Óvoda közötti út szabályozási szélességét. a Bacchus étterem feletti területen (043/69-043/72; 043/75; 043/77 hrsz.) az építési hely jelölés levételét, a 021/69 hrsz.-ú  külterületi ingatlannál az elkerülő út nyomvonalának módosítását, a 2900 hrsz.-ú Káptalantóti úti iparterülethez kapcsolódó szerviz út „nem kötelező” elemként történő ábrázolását, a Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca végén a 483/9 és a 483/11 hrsz.-ú ingatlanok közötti út megszüntetését, a Badacsonytomaj, Hársfa utca alatt a tervezett új lakótelkek közötti út főútra történő kicsatlakozását, a Badacsonyörs, Hegyalja út 0257. hrsz-ú  önkormányzati telek Mk-4 övezetbe sorolását (jelenleg Ev. övezetbe tartozik).

Pontosítani , javítani kell az álabbikat:

  • a  szabályozási  tervlapokon a történeti táj jelölést kérjük pontosítani,
  • a Badacsony Móricz Zsigmond, Pauler Ákos utcákat műszaki és gazdasági megvalósíthatóság hiányában nem lehet a Római úttal közvetlenül összekapcsolni,
  • a Badacsony Füge köz és Strand utca között meglévő árok úttá történő kiszabályozását törölni kell,
  • a Badacsony 1192 hrsz-ú út törlése (nem út, magán telek),
  • a Badacsonyi út végén kiszabályozott út műszaki okokból nem megvalósítható,
  • a Badacsonyörs Csigáskúti út és Major út között valaha meglévő út jelenleg vízmosás,  a közlekedési övezetből törlendő,
  • a Badacsony Helbeck útnál a tervlapon jelölt 1600/2 ingatlan helyrajzszáma helyesen:1603/2.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

64/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Busch Jánosné elleni perben meghozott ítéletet fellebbezze meg. Amennyiben az alperes a megítélt összeget megfizeti, és nem nyújt be fellebbezést, a benyújtott fellebbezés kerüljön visszavonásra.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fellebbezés benyújtására az intézkedést tegyék meg.
Határidő : 15 nap
Felelős: Krisztin N László polgármester

65/2009 (IV.29.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony régiós kártya működtetésében, kedvezményadóként részt vesz.

A Városüzemeltető Nonprofit Kft által üzemeltetett strandok esetében,  belépésnél a kártyával érkező vendégeknek 20% kedvezményt biztosít az árból.
A kieső bevétel összegét :A Városüzemeltető Nonprofit Kft a strandok nyereségének a terhére kell hogy elszámolja.

66/2009 (IV.29.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Polgármesteri Hivatal feladatellátásával kapcsolatos személyi intézkedésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Egyetért azzal, hogy a folyamatos és zavartalan feladat ellátás érdekében 1 fő ügyviteli munkatárs kerüljön alkalmazásra lehetőség szerint alkalmi munkavállalói foglalkoztatás rendszerében, továbbá 1 fő középfokú végzettségű műszaki ügyintéző köztisztviselő felmentésre kerüljön a jogszabályi változások miatt.

A személyi intézkedések pénzügyi kihatásairól szóló jelentést elfogadja, egyidejűleg a jelenlegi szervezeti struktúra és feladatellátás fenntarthatósága   érdekében 3,6 m. Ft. összeget és annak járulékait biztosítja a folyó költségvetés általános tartaléka terhére.
Felkéri a Jegyzőt , hogy az előirányzat módosításról szóló rendelettervezetet  terjessze a Képviselő – testület soron következő ülésére .
Határidő: folyamatos, ill. a soron következő ülés
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

67/2009 (IV.29.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is elvégezteti a szúnyogirtást. A fedezet biztosítása érdekében megkeresi a társzervezeteket, hozzájárulások begyűjtése érdekében.

A feladat elvégzéséhez az 564.360 Ft-ot, a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal

68/2009 (IV.29.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Teszlák Józsefné 8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 49. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja.
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indoklás
Teszlák Józsefné badacsonytomaji lakos szemétszállítási díjfizetés alóli mentesítés iránt nyújtott be kérelmet a Szociális Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottsághoz. A bizottság a kérelmet elutasította, mivel kérelmező nyugdíjának havi összege 72.845 Ft. , amely meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 2009. évben 57.000 Ft-ot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14.§ (11) bek. a.) pontja értelmében a Szociális, Egészségügyi, Oktatás és Sport bizottság az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott átmeneti segély megállapítására vonatkozó feltételek fennállása esetén az olyan 70 éven felüli badacsonytomaji állandó lakos magánszemélyek kérelmére, akik jövedelmi vagyoni viszonyaik miatt a szemétszállítási díjat részben vagy egészben nem képesek megfizetni, a díj megfizetése alól a kötelezetteket mentesítheti vagy a díjat mérsékelheti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2009 (III.03.) rendelet 23.§ (2) bek. szerint átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2009. évben 42.750 Ft.) egyedül élő esetén annak 200%-át (2009. évben 57.000 Ft.).

Teszlák Józsefné a határozat kézhezvételét követően, ismételten kérte a szemétszállítási díj elengedését, tekintettel arra, hogy egyedül él, nincs kukája, így szemetet sem szállítanak tőle.

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2008 (XII.29.) rendelettel módosított 28/2007 (XII.28.) rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében „ a rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken, (a település közigazgatási területén) az ingatlan tulajdonosok (használók) nem vonhatják ki magukat a díj fizetése alól, az összegyűjtött szemét mennyiségére, a szemét más irányú hasznosítására illetőleg arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem vagy csak időszakosan veszik igénybe.

Fentiek alapján a Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport bizottság határozatát helyben hagyta és Teszlák Józsefné Badacsonytomaj Nagykör út 49. sz. alatti lakos kérelmét elutasította.

69/2009 (IV.29.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete, a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottsága 26/2009.(III.19.) számú, 2009. március 23-án kelt határozatát hatályon kívül helyezi és Illés Lajosné 8257 Badacsonytomaj, Major u. 51. szám alatti lakos 2009. évre vonatkozó szemétszállítási díját 50 %-kal csökkenti.

Felkéri a Jegyzőt gondoskodjon a 2009. évi szemétszállítási díj 50 %-os összegének a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére történő átutalásáról.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. május 31.

70/2009 (IV.29.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Nevelésügyéért kitüntetést Csala Ilona Badacsonytomaj, Kisörsi u. 12. szám alatti lakos részére adományozza.
Felkéri a Polgármestert a kitüntetés átadására a várossá nyilvánítás 5. évfordulója alkalmából 2009. május 22-én rendezendő .
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2009. május 22.

71/2009 (IV.29.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltető Kht. közhasznúsági jelentését a 2008. gazdasági évről megtárgyalta.

A Városüzemeltető Kht. mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja és úgy dönt, hogy a mérleg szerinti eredményt a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Non profit Kft. eredménytartalékába helyezi és dönt arról, hogy az eredménytartalékba helyezett összeget az Iskola úti raktárépület tetőfelújítására kell fordítani.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyvezető igazgató munkáját értékelve, úgy dönt, hogy az ügyvezető 2008. évi munkateljesítményét – az üzleti terv teljesítését – a mérlegbeszámolóban előzetesen kalkulált 25%-os mértékű juttatással megegyezően ismeri el.

72/2009 (V.18.) sz. határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi ház és rendezvénytér I. ütem közbeszerzési eljárását eredménytelennek nyilvánítja, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat az ajánlattevők csak részlegesen teljesítették.

Felkéri a közbeszerzési bizottságot, hogy a közbeszerzési pályázatot a lehető legrövidebb időn belül ismételten írja ki.

73/2009 (V.18.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete A „ holnap iskolája” megnevezésű közbeszerzési eljárásban -  figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. tv. 94.§ (2.) bekezdésében foglaltakra- az eljárás eredményhirdetését harminc nappal elhalasztja, azzal az indoklással, hogy a Támogató szervezettel a támogatói szerződés még nem került aláírásra.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az ajánlattevőket haladéktalanul értesítse.

74/2009 (V.18.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Minőség és hatékonyság Badacsonytomaj Város Polgármesteri hivatalában „ című nyilvános egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a BFH Európa Kft.-t (9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 4.-6. I.em.6.) jelöli meg.
Felkéri a jegyzőt az eredményhirdetésről, gondoskodjon.
Felelős:Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

75/2009 (V.18.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a közfeladat ellátás módját szervezeti szempontból, a jelenlegi  intézményrendszerén keresztül felülvizsgálta.
Az intézmények működését 2009. június 01 után is indokoltnak tartja.

Felkéri a hivatalt, hogy az új törvényi előírásnak megfelelően, az önkormányzat költségvetési szerveit sorolja be, majd az alapító okiratok módosítását készítse elő azzal, hogy  Tourinform irodáról kerüljön leválasztásra a tájház, amely a továbbiakban az önkormányzat által működtetett múzeumokhoz kapcsolódjon, és a működtetése ezen szakfeladaton kerüljön megjelenítésre. Továbbá felül kívánja vizsgálni a Tourinform Iroda jövőbeni működtetését.
Határidő: 2009 június 01.
Felelős: Dr Gelencsér Ottó jegyző

76/2009 (V.18.) sz. határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgárőr Egyesület részéről beadásra kerülő „Parlagfűmentes Magyarországért” című pályázat beadását támogatja.

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

77/2009 (V.18.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csala Lajos badacsonytomaji lakost a Badacsonytomaj város érdekében végzett munkájáért elismerésben részesíti.

Az emlékplakett átadására a Badacsonytomaj várossá nyilvánításának 5 évfordulója alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésén kerül sor.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2009. május 22.

78/2009 (V.18.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete prof. dr. Tóth József részére a Badacsonytomaj fejlődése érdekében kifejtett tevékenységéért köszönetét fejezi ki és részére a várossá nyilvánítás 5. évfordulója emlékére készített plakettet adományozza.

Az emlékplakett átadására a Badacsonytomaj várossá nyilvánításának 5 évfordulója alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésén kerül sor.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2009. május 22.

79/2009. (V.27.) sz. határozatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola  2008. évi CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát  elfogadja.

80/2009. (V.27.) sz. határozatot.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Társulási Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatát megtárgyalta és azt elfogadja.
A felülvizsgálat költségfedezetét 100.000 Ft+ÁFA összeget a céltartalék terhére biztosítja.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. június 01.

81/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

82/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

83/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

84/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.                     

85/2009 (V.27.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
A védőnői szolgálatra vonatkozó beszámolót a következő soros ülésén tárgyalja meg.

86/2009 (V.27.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Bt. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

87/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság két személygépkocsijának cseréjéhez.

88/2009 (V.27.) sz. határozatot:                                                                                       

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó módosítást elfogadja.

89/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár  2008. évi CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát elfogadja.
Felelős: Dr Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. június 1.

90/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Turinform Iroda Badacsonytomaj  2008. évi CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát elfogadja.
Felelős: Dr Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. június 1

91/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2008. CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát  elfogadja.
Felelős: Dr Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. június 1.

92/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát  elfogadja.
Felelős: Dr Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. június 1.

93/2009 (V.27.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálat  2008. évi CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát  elfogadja.

94/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete  2008. évi CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát , valamint az Együttműködési Megállapodást  elfogadja.

95/2009 (V.27.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfelvidéki Közösségi  szolgálat  2008. évi CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát  elfogadja.

96/2009 (V.27.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Támogató szolgálat  2008. évi CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát  elfogadja.

97/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Somogyi Mária 2072 Zsámbék, Csillagerdő u. 8.sz. alatti lakos közterület használati díj csökkentési kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. június 15.

98/2009 (V.27.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hidvéginé Mejlinger Anita (8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 13.) szám alatti lakos kérelmét nem támogatja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

99/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Pipitér”Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda  2008. évi CV. Tv előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát  elfogadja.

100/2009 (V.27.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelettel meghirdetett „Mérés, értékelés és ellenőrzés támogatása” című pályázaton részt kíván venni.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően intézkedjen a pályázat elkészíttetéséről és határidőre történő beadásáról.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2009. május 29.

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!