Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 06. 27. rendkívüli PÜB Jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2013. 06. 27. rendkívüli PÜB Jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 18/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 27-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                    elnök

Forintos Ervin                 bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit         bizottsági kültag                                     (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

dr. Weller-Jakus Tamás      jegyző

Tamás Lászlóné                Költségvetési és Adóosztály vezetője

Horváth Márta                  Műszaki Osztály vezetője

Tótné Sáfár Zsuzsanna       jegyzőkönyvvezető                         (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

 

Folly Péter                        bizottsági tag

Horváth Ferenc                 bizottsági kültag

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását Folly Péter és Horváth Ferenc bizottsági tag előzetesen jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

357/2013.(VI.27.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Forintos Ervint jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerint 4 napirendi pontból áll. Kéri, hogy aki a napirendi javaslatot elfogadja, szavazzon.

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a kiegészített napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

358/2013.(VI.27.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 06.27. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc kérelme a 041/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. CLUB 67. Bt. kérelme bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Alsó-Bazársor tervezésére tervpályázat kiírására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az Önkormányzatnak jelenleg egyetemleges szerződése van az E.ON-nal a villamos energia beszerzésére. Lehetőség lenne Fonyód Város Önkormányzatához – mint gesztor ajánlatkérőhöz – és több önkormányzathoz csatlakozni a csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása ügyében. Az előterjesztésben szerepel, hogy több város esetében jelentős megtakarítást (20-25 %) lehetett elérni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint meg kell nézni, hogy a jelenlegi szerződésnek milyen felmondási feltételei vannak.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy amíg a közbeszerzési eljárás zajlik, addig le lehetne bonyolítani a jelenlegi szerződés felmondását.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy ismerete szerint általában 3 hónap a felmondási idő.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2  igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül,  meghozza az alábbi határozatot:

 

359/2013.(V.08.) PüB határozat

- Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegyen részt a csoportos energia beszerzésben és bízza meg a Polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei vonatkozásában a 2014. villamos energia évre, az előterjesztéshez mellékelt ajánlatok elfogadó nyilatkozatát írja alá, illetve az energia kereskedelmi szerződéseket kösse meg.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc kérelme a 041/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a HÉSZ-ben szerepel, hogy parkoló lesz azon a területen?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy ez már a 2007-es HÉSZ-ben szerepelt. Kétféle módon végezték el a szakértők az értékbecslést, mely során 17.500.000 Ft-ban határozták meg az ingatlan forgalmi értékét. Bizonyos kötelezettsége van az Önkormányzatnak, melyről az Étv. rendelkezik. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan minősítése parkoló maradjon az Étv. értelmében, ha az ingatlan megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított öt éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani.

Orbán Péter elnök  megkérdezi, hogy mikortól számít az 5 év?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy a kérelem benyújtásától kell számítani az 5 évet.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a kérelemben szerepel, hogy lenne komoly érdeklődő az ingatlanra, ehhez azonban az Önkormányzatnak módosítania kellene a HÉSZ-t, hogy a terület ne parkolóként szerepeljen

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület által elfogadott programterv tartalmazza ennek az ingatlannak a lakóövezetté nyilvánítását. A HÉSZ készítője más alternatívát is megjelölt a parkolóra.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint A probléma megoldására 3 alternatíva lehetséges: Az ingatlant megvásárolja az Önkormányzat, kisajátítási eljárást kezdeményez, vagy módosítja a rendezési tervet.

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy tudomása szerint nagyon kicsi az ingatlan területe.

Horváth Márta osztályvezető tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az ingatlan nagysága 549 m2, amely mindösszesen csak kb. 10 gépjármű elhelyezésére lenne alkalmas.

Orbán Péter elnök javasolja, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kívánja parkolónak használni az ingatlant, akkor módosítsa a HÉSZ-t abba az irányba, (tehát II. határozati javaslat, szándéknyilatkozat), ha az a döntés születik, hogy parkolónak szeretné, akkor pedig azonnal vegye meg. Kéri, hogy aki javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

360/2013.(VI.27.) PüB határozat

- Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc kérelme a 041/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kívánja parkolónak használni az ingatlant, akkor módosítsa a HÉSZ-t, amennyiben parkolónak szeretné, akkor pedig azonnal vegye meg.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

3./ Napirendi pont:

CLUB 67. Bt. kérelme bérleti szerződés módosítására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Kérelmező mivel az üzlethelyiség nem szerepel a tulajdoni lapon, hozzájárulást kér, hogy az alrészletként szerepeljen, tartós földhasználati szerződést szeretne kötni az Önkormányzattal. Amennyiben a Testület nem járul hozzá a tartós földhasználati jog bejegyzéséhez, kérné a területbérleti díj csökkentését.

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a kérelemben szerepel, hogy ezt már 14 éve kérik.   Biztosan van valami oka, hogy ez miért nem történt meg eddig, valószínű azért, mert önkormányzati területre nem akartak ilyen bejegyzést.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy olyan szerződés van a felek között, ha az Önkormányzatnak a Felső-bazársorra valamilyen beruházása lenne, akkor Kérelmező üzlethelyiségét el kell bontania. Ezért nem javasolja ő maga sem a földhasználati szerződés megkötését.

Orbán Péter elnök kérdése, hogy a közterület használati díj milyen arányban van a jelenlegi rendeletben meghatározottakkal.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy az üzlet előtti 10 m2 közterület bérleti díjat lehetne úgy módosítani, hogy a mindenkori közterület használatra vonatkozó rendeletnek megfelelő áron.

Horváth Márta osztályvezető szerint az üzlet alatti terület is mehetne a közterület rendelet alapján. Ha új szerződés köttetne, akkor ezt is figyelembe kell venni. A jelenlegi díj az épület alatti területre 8.503 Ft/m2/év x 38 m2 = 323.000 Ft. Az üzlet előtti terület 2.800 Ft/m2/hó x 12 hónappal = 336.000 Ft.

Vargáné Szőke Judit bizottsági tag elmondja, hogy akkor rosszabbul járna kérelmező.

Horváth Márta osztályvezető szerint a közterület használatot nem egész évvel kell számolni, hanem csak a szezonban.

Forintos Ervin bizottsági tag szerint határozza meg a Képviselő-testület, hogy 5 hónap közterület használatot engedélyez.

Orbán Péter elnök javasolja, hogy a közterület bérbeadására vonatkozó hatályos rendelet szerint kerüljön módosításra a Club 67 Bt. szerződése. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

361/2013.(VI.27.) PüB határozat

- CLUB 67. Bt. kérelme bérleti szerződés módosítására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Club 67 Bt. kérelme alapján a közterület bérleti díjat a hatályos rendeletben foglalt díj alapján határozza meg és a szerződést e szerint módosítsa.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatával, mely szerint ne javasolja a bizottság a földhasználati jog bejegyzését, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

362/2013.(VI.27.) PüB határozat

- CLUB 67. Bt. kérelme bérleti szerződés módosítására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a Club 67 Bt. kérelme alapján a földhasználati jog bejegyzését.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

 

4./ Napirendi pont:

Alsó-Bazársor tervezésére tervpályázat kiírására javaslat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy részletesen kidolgozták az előterjesztésben, hogyan működik a pályázat, röviden összefoglalva úgy, mint egy közbeszerzés. A tervpályázati kiírás lehet egyszerű, nyílt, meghívásos, ötletpályázati eljárás. Ő maga az ötletpályázatot javasolja, mert olcsóbb és kötetlenebb eljárás, nem ró akkora kötelezettsége az Önkormányzatra, nincs szerződéskötési kötelezettség utána. A Mérnöki Kamara ajánlása szerint kell kiszámolni a költségeket a díjazásokra. A Bíráló Bizottság kötelező, 3 fő É-1 jogosultságú tervezőből egyet a Kamara jelöl ki. A bizottságnak lehet egy tagja akár a Képviselő-testületből, akár egy civil szervezetből is.

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy milyen pályázatot írjanak ki, meghívásos, vagy nyílt pályázatot.

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy mivel nem éri el a beruházás a 25 m. Ft-os értékhatárt egyszerű tervpályázat lehet. A meghívásos pályázat egy 2 lépcsős eljárás, amely során pályázhatnak mások is.

Orbán Péter elnök javasolja a meghívásos tervpályázati eljárást.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy most arról kellene dönteni, hogyan készítsék el az anyagot, ötletpályázat szerűen-e. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat arról szól, hogy készüljön egy pályázati felhívás, és amikor tudják a pontos költségeket, újból előterjesztés készülne, és akkor lehetne eldönteni a kiírást. Kérése, hogy tegyenek javaslatot a bíráló bizottság tagjaira, mert jó lenne, ha részt vennének már a pályázati felhívás előkészítésében.

Orbán Péter elnök kérdezi a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy kiírják a pályázatot, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

363/2013.(VI.27.) PüB határozat

- Alsó-Bazársor tervezésére tervpályázat kiírására javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.javasolja a Képviselő-testületnek az Alsó-bazársor tervezésére tervpályázat kiírását.

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy tegyenek javaslatot a Bíráló Bizottság tagjaira. Javasolja Horváth Bélát, valamint Klie Zoltán főépítészt. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Horváth Márta osztályvezető felhívja a figyelmet arra, hogy komoly szakmai munkáról van szó.

Forintos Ervin bizottsági tag Krisztin N. László polgármestert és Orbán Péter képviselőt javasolja a bizottságba.

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a személyi javaslatokkal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  meghozza az alábbi határozatot:

 

364/2013.(VI.27.) PüB határozat

- Alsó-Bazársor tervezésére tervpályázat kiírására javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. javasolja a Képviselő-testületnek az Alsó-bazársor tervpályázati kiíráshoz kapcsolódón a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Klie Zoltán főépítész

- Horváth Béla

- Krisztin N. László polgármester

- Orbán Péter képviselő

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, ha egyetértenek azzal, hogy ötletpályázat kerüljön kiírásra, kézfeltartással jelezzék.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  meghozza az alábbi határozatot:

 

365/2013.(VI.27.) PüB határozat

- Alsó-Bazársor tervezésére tervpályázat kiírására javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek az Alsó-bazársor tervpályázati kiírása ötletpályázati eljárás legyen.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 8,40  órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                      Forintos Ervin

elnök                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!