Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 06. 05. soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2013. 06. 05. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 16/2013.


Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 5.-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott soros, nyílt üléséről.


Jelen vannak:

Orbán Péter                    elnök

Folly Péter                       bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin                 bizottsági tag

Horváth Ferenc                bizottsági kültag                          (4 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:


dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Wolf Viktória                     aljegyző

Horváth Márta                    Műszaki Osztály vezetője

Tamás Lászlóné                  Költségvetési és Adóosztály vezetője

Pásztor László                    VN. Kft. ügyvezetője

Lukács Antalné                   Menü Bt. üzletvezetője

Flamis Mihály                     Nyugdíjas Egyesület elnöke

Tótné Sáfár Zsuzsanna         jegyzőkönyvvezető                         (8 fő)


Távolmaradását előzetesen bejelentette:


Vargáné Szőke Judit             bizottsági kültag

Lakosság részéről megjelent: 1 fő
I. NAPIRENDEK ELŐTT


Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferenc bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

333/2013.(VI.05.)PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Horváth Ferencet jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerint 14 napirendi pontból áll. Plusz napirendi pontként javasolja felvenni a „Nyári napközi szervezése és költségeinek biztosítása” című előterjesztést. Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi sor tárgyalását a 15. napirenddel kiegészítve elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

334/2013.(VI.05.)PüB határozat

-          Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013.06.05. napján megtartott soros ülésének napirendjére 15. napirendi pontként felveszi a „15. Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása” napirendet és módosított napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. MENÜ Bt. átalakulásához kapcsolódóan könyvvizsgáló kiválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető

 1. 2. VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály FEB elnök

 1. 3. Támogatási kérelem – támogatási összeg meghatározása bizottsági átruházott hatáskörben

Előterjesztő: Orbán Péter PüB elnök

Meghívott: Flamis Mihály elnök

 1. 4. Kérelem Dr. Scheller György háziorvos magánrendelés bérleti díjának felfüggesztésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

 1. 5. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Játszóterek felújításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök


II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA1./ Napirendi pont:

MENÜ Bt. átalakulásához kapcsolódóan könyvvizsgáló kiválasztásáról


/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy négy cégtől kért be árajánlatot. Két helyről érkezett be ajánlat, mindegyik cég 80.000 Ft. + áfa összegért vállalná a feladatot.


Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy feltétlenül szükséges-e könyvvizsgáló, mert jogszabály nem írja elő kötelező meglétét.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy az Önkormányzat jogtanácsosának anyagából dolgoztak, mely szerint az átalakuláshoz könyvvizsgáló szükséges. Tájékoztat továbbá arról, hogy a könyvvizsgálónak függetlennek kell lennie, illetve aki ezt a munkát elvégzi, az Önkormányzatnál nem vállalhat további megbízást.


Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e javaslatuk.


Folly Péter elnök-helyettes javasolja a csopaki ajánlatot elfogadni.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javaslatával egyetért, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozza az alábbi határozatot:


335/2013.(VI.05.)PüB határozat

-          MENÜ Bt. átalakulásához kapcsolódóan könyvvizsgáló kiválasztásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MENÜ Bt. átalakítása vonatkozásában a könyvvizsgálattal a PIKO és TÁRSA Kft-t (Csopak) bízza meg, 80.000 Ft. + áfa értéken, mely összeget a 2013. évi általános tartalék terhére biztosítsa.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Pásztor László a VN. Kft. ügyvezetője kiegészítésként javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását kezdeményezhesse a VN. Kft. is, ne csak a tagok. Továbbá, hogy a napirendi pontra is tehessen javaslatot a VN. Kft.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi Flamis Mihály FEB elnököt, hogy mi indokolja a 6. pontot: Határozathozatal ülés tartása nélkül


Flamis Mihály FEB elnök elmondja, hogy ha felderítenek valamit, akkor gyors levélváltással lehetne döntést hozni.


Folly Péter elnök-helyettes véleménye szerint formai okok miatt nem lehet így határozatot hozni.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy a Gt. más, mint az Mötv. Utal a videokonferenciára.


Forintos Ervin bizottsági tag 8,15 órakor megérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem ért egyet a 6. pontban foglaltakkal, javasolja a kivételét. Véleménye szerint rendkívüli, sürgős eset nem fordulhat elő, mert a bizottság feladatköre a gazdálkodás vizsgálata és a működés ellenőrzése.


Folly Péter elnök-helyettes szerint amennyiben a FEB elnöke kézjegyével ellátná a határozatot, azzal igazolná, hogy a megbeszélés megtörtént.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e a bizottság tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint a 6. pont kerüljön ki a FEB ügyrendjéből, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


336/2013.(VI.05.)PüB határozat

-          VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjében a 6. pont elfogadását.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Pásztor László ügyvezető javaslatait elfogadja, szavazzon.

Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


337/2013.(VI.05.)PüB határozat

-          VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendje egészüljön ki az alábbiak szerint:

-          a FEB ülések összehívását a tagok mellett kezdeményezhesse a VN. Kft. is.

-          a FEB ülések napirendjére tehessen javaslatot a VN. Kft.

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a VN. Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadásával, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


338/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága


 1. nem javasolja, hogy a VN. Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadását.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

3./ Napirendi pont:

Támogatási kérelem – támogatási összeg meghatározása bizottsági átruházott hatáskörben

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök elmondja, hogy egy hónappal ezelőtt már tárgyalta a bizottság a Nyugdíjas Egyesület kérelmét. Akkor Flamis Mihály, az egyesület elnöke azt mondta, hogy nincs szükség a támogatásra. Ő maga már akkor is támogatta a kérelmet, mert a nyugdíjasok az önkormányzati rendezvényeken részt vesznek, segítik azokat.


Flamis Mihály a Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondja, nem azt mondta, hogy nincs szükség a támogatásra, hanem abban a pillanatban a pénzügyi helyzet nem indokolta, hogy olyan módon történjék a kérelem beadása, amelyről az elnökség nem tudott. Ezt követően a vezetőség megtárgyalta a kérdést. Megvizsgálták, hogy mire kérjenek támogatást, hiszen erről az Önkormányzat felé el kell számolni. Ezt követően történt az újabb kérelem beadása. Pályázatot nyújtottak be a NAV-hoz 2 alkalommal is működési kiadásra, azonban sajnos pénz hiányában nem nyertek támogatást.

Orbán Péter elnök szerint presztízskérdést csináltak ebből a kérdésből. Tudomása szerint meg volt beszélve, hogy ki adja be az egyesület részéről a támogatási kérelmet. Személy szerint támogatja az egyesület kérelmét.


Forintos Ervin bizottsági tag 8,24 órakor kimegy az ülésről.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő


Rácz Mária a Nyugdíjas Egyesület alelnöke elmondja, hogy a kérelmet a tagok kérése alapján írta meg. A tagok egyenként is aláírták volna a levelet, a nevükben alelnökként írta alá a kérelmet. Változatlanul kérnék a támogatást, mert úgy érzik, hogy megérdemelnék, hiszen bármikor rendelkezésre álltak akár szemétgyűjtésben, akár rendezvényeken.


Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az Egyesület 70.000 Ft-os támogatási kérelmét támogatja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


339/2013.(VI.05.) PüB határozat

-       Támogatási kérelem – támogatási összeg meghatározása bizottsági átruházott hatáskörben

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

 1. átruházott hatáskörében eljárva a Nyugdíjas Egyesület kérelmére, éves működésük támogatására 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.


Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 8 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Pusztai Lászlóné pénztáros


4./ Napirendi pont:

Kérelem Dr. Scheller György háziorvos magánrendelés bérleti díjának felfüggesztésére

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki el tudja fogadni a kérelmet, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


340/2013.(VI.05.)PüB határozat

-            Kérelem Dr. Scheller György háziorvos magánrendelés bérleti díjának felfüggesztésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Badacsony-Med” Egészségügyi Bt-t a magánrendelés tényleges megkezdéséig mentesítse a bérleti díj megfizetése alól.


Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök


5./ Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület eddigi döntései alapján történik a módosítás.


Orbán Péter elnök: megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni a módosítást, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


341/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását.


Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök


6./ Napirendi pont:

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


342/2013.(VI.05.)PüB határozat

-            Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámolót.

Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök
7./ Napirendi pont:

Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.


Berecz Nikolett sport- és ifjúsági referens elmondja, hogy az írásbeli anyagban Varga Roland szerepel, mint labdarúgó edző, de ez módosul Barcza Bencére.


Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdez a táblázatban szereplő sportágakkal kapcsolatban, hogy hány gyereket, hány felnőttet, milyen korcsoportokat ölel fel?


Berecz Nikolett sport- és ifjúsági referens tájékoztat arról, hogy a jelenlegi előterjesztésnek már van egy előzménye, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója, melyet a Képviselő-testület a 2013. május 16-i ülésén elfogadott. A jelenlegi előterjesztés azért készült, mert a Humán Ügyek Bizottságának ülésén kérték, hogy készüljön az anyaghoz egy kiegészítés, amely tartalmazza az egyes sportágakhoz kapcsolódóan, milyen költséget jelentene az edzők megbízása. A felmérés és sporteredmények alapján igény mutatkozik a labdarúgás, kézlabda, atlétika, sakk és néptánc foglalkozásokra. A gyerekek atletizálni jelenleg is járnak Tapolcára, mivel a feltételek ott adottak, a szülők fizetik az ezzel kapcsolatos költségeket. Minden sportágban az lenne az ideális, ha heti 2 edzésre kerülhetne sor.


Folly Péter elnök-helyettes javasolja támogatni a kezdeményezést. Szeretné látni, hogy a költségvetésből milyen összeget emésztene fel ennek a biztosítása.


Berecz Nikolett sport- és ifjúsági referens tájékoztat arról, hogy augusztusban fog eldőlni, hogy milyen a tornaterem foglaltsága és milyen a délutáni foglalkozások miatti órarendi leterheltség az iskolában. Egy iránymutató anyagot tud addig is elkészíteni. A sakkedzéssel kapcsolatban elmondja, hogy heti 1 alkalommal tudná vállalni Heiligerman Gábor az edzői feladatot, alkalmanként 2 órában.


Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványt tesz, a határozati javaslatból kerüljön ki a költségvetés elfogadása, csak a megvalósítási terv elfogadását javasolja a bizottság a Testületnek. Amikorra már meglesznek a biztos adatok, akkor fogadják el a költségvetés részét.


Folly Péter elnök-helyettes úgy gondolja, hogy a kosárlabda sportág iránti igényt is fel kellene mérni.


Berecz Nikolett sport- és ifjúsági referens elmondja, hogy a környéken egy kosárlabdaedző van, aki jelenleg Körmenden kapott állást.


Orbán Péter elnök tájékoztatja a bizottság tagjait arról, hogy négyszer próbálkoztak már a Labdarúgó Egyesület közgyűlésének összehívásával, melyeken sajnos nagyon kevesen vettek részt. Sok fiatal jelezte szándékát, hogy szívesen focizna, de nem értek rá a megbeszélésen megjelenni. 06.07-én 18.00 órára hirdették meg az újbóli közgyűlést. Ha ezen a napon sem sikerül előre lépni, akkor nem fogják tovább erőltetni az ügyet.


Forintos Ervin bizottsági tag 8,38 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Berecz Nikolett sport- és ifjúsági referens elmondja, hogy Barcza Bence azokkal a gyerekekkel foglalkoznak, akik nem tudnak részt venni a Bozsik-programban.


Folly Péter elnök-helyettes úgy gondolja, hogy elsősorban a gyermeksportra kellene fókuszálni, ha valamire van igény, akkor azt támogassa a Testület.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető szerint 1-2 edzéssel számolva kb. 100-150.000 Ft./hó lenne egy edző megbízási díja.


Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc módosító indítványával egyetért, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


343/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó – előterjesztés szerinti – megvalósítási terv elfogadását.

Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

Határidő: azonnal

Felelős:           Orbán  Péter PüB elnök8./ Napirendi pont:

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások


/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban Németh Barnabás által írt levelet tanulmányozzák át. Jó ötletnek tartja, hogy a honlapon legyen egy menüpont a befektetők számára, illetve az ingyenes országos portálokon történő megjelenést ahol csak egy hivatkozás jelenne meg.


Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy az informatikussal kell ezt megbeszélni. A pályáztatást az önkormányzati rendelet szabályozza, lehetőséget ad a rövidített hirdetésre.


Folly Péter elnök-helyettes kéri határozatba foglalni az általa elmondottakat és felelősnek dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt megjelölni.


Forintos Ervin bizottsági tag tudomása szerint vannak olyan ingatlanok, amelyek nem megközelíthetők. Kérdezi, hogy történt-e megkeresés a szomszédok felé, hogy ezeket a területeket megvásárolhatnák?


Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy voltak olyan ingatlanok, amelyekről a Testület úgy határozott, hogy keressék meg a szomszédokat. A 248/9 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban elmondja, hogy a szakértői vélemény II. számú javaslatában tévesen szerepel, hogy a terület lehetővé teszi három beépíthető terület kialakítását, mert csak kettő lehetséges a HÉSZ alapján.


Horváth Ferenc bizottsági kültag megjegyzi, furcsának tartja, hogy a Veszprém megyei AK érték magasabb a Vas megyeinél.

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Folly Péter képviselő javaslatát elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

344/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kerüljenek közzétételre – a jogszabályi előírások megtartása mellett – országos hirdetési portálokon és a település honlapján. Felelősként kéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt megjelölni.

Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

Határidő: azonnal

Felelős:        Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

345/2013.(VI.05.)PüB határozat

-            Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 23/2012.(VI.24.) önkormányzati rendelet alapján az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítésére a pályázati felhívásokat írja ki.

Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

Határidő: azonnal

Felelős:        Orbán  Péter PüB elnök9./ Napirendi pont:

Játszóterek felújításáról


/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.


Horváth Márta műszaki osztályvezető tájékoztat arról, hogy kb. 100 ajánlatot kértek be, azokat áttekintették és ez alapján készült az előterjesztés. Többféle szempontot vizsgáltak meg, elsődlegesen, hogy mindegyik korcsoport számára legyen megfelelő játszóeszköz. Elmondja, hogy az eszközök kiválasztása során a felnőttekre is gondoltak.


Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az előterjesztés előkészítésében részt vett, elég sok időt és energiát rászántak. Az anyagban szereplő cég referenciáinak utána járt. A helyszíni bejárás alkalmával felmérték, hogy mely játszóeszközök azok, melyeket a VN. Kft. által javíthatóak. Úgy csoportosították a játszóeszközöket, hogy minden fajta eszközből jusson mindegyik játszótérre. A 2. helyszínnél javasolja kivételre az ugráló dombot, mert annak használata felügyelethez kötött. Javasolja, hogy a kavicsos részt csökkentsék le, helyette füvesítsenek.


Folly Péter elnök-helyettes szerint át kellene gondolni, hogy a játszóterek számának csökkentésére nincs-e szükség? Életszerű-e, hogy az óvodában van játszótér, plusz fejlesztik a Kert utcai játszóteret, de egyik sem olyan színvonalú, mint amilyennek lennie kellene. Úgy gondolja, hogy beszélni kellene a Kert utcai játszótér szükségességéről, annak érdekében, hogy a gyerekek minőségi helyen és minőségi játszótéren játszhassanak. Javasolja, hogy mérjék fel a lakosság igényét, mit mondanak erről.


Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ez már megtörtént. Mindenki a saját közvetlen környezetében szeretne játszóteret. Elmondható, hogy az önkormányzatok anyagi lehetőségeikhez mérten mindenhol fejlesztenek. Nagyon sok mindenkivel egyeztetett, köztük turisztikai szakemberekkel is, akiknek az a véleménye, hogy a strandi játszóteret kellene fejleszteni.


Folly Péter elnök-helyettes véleménye szerint is a strandi játszótereket kellene fejleszteni, mert az bevételként is jelentkezik valamilyen formában. Ha meg tudnának egyezni, hogy a Központi parkban lévő játszótér a Borhét miatt legyen, akkor a zöldfelületet növeljék és az ottani meglévő eszközöket vigyék át a strandra.


Orbán Péter elnök elmondja, hogy a bejárás során arról volt szó, hogy a Kert utcai játszótér felső részét le lehetne választani és ott telket kellene kialakítani.


Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a megmaradt játszóeszközöket a VN. Kft. azonnali hatállyal szakértői vélemény alapján javítsa meg.


Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy néztek-e játszóterekkel kapcsolatos pályázati forrás után?


Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy utána néztek, sajnos nincs ilyen tartalmú pályázati kiírás.


Folly Péter elnök-helyettes szerint vissza fele kellene gondolkodnia a bizottságnak, mi az az összeg, amit erre a célra rá tudnak szánni. Furcsának tartja, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyvet nem tartalmazza az árajánlat.


Orbán Péter elnök kérdése, hogy mekkora összegről van szó, ha kiveszik az ugráló dombot és a homokozót?


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető válaszában elmondja, hogy így bruttó 6.700.000 Ft. lenne a végösszeg.


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a VN. Kft. az eszközök után az áfát leírhatja?


Folly Péter elnök-helyettes véleménye szerint az áfa visszaigényelhető. Kérdése, hogy mennyi az amortizációs ciklusa a játszóeszközöknek.


Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy kb. 7 év.


Forintos Ervin bizottsági tag szerint azzal, hogy a strandi játszótereket fejlesztenék, ösztönöznék a strandi belépéseket.


Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint a játszóeszközöket telepítéssel együtt kell megrendelni a garancia miatt. Arra kellene a bizottságnak javaslatot tennie a Képviselő-testület felé, hogy mekkora összeget szánjanak a fejlesztésre és milyen forrásból.


Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztatást ad, mely szerint a 62 m. Ft-os fejlesztési tartalék már az Egészségház napelemes pályázatával van terhelve, így kb. 60 m. Ft-os összeggel lehet számolni.


Horváth Ferenc bizottsági kültag a határozati javaslatot javasolja kiegészíteni, hogy a játszóterek fejlesztése az Önkormányzat fejlesztési tartalékából történjen.


Forintos Ervin bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban 35-40 nap van megjelölve a megvalósításra. Véleménye szerint akkor áldozzanak erre, ha a cég június 30-ig meg tudja valósítani a fejlesztést.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint úgy fogadják el az ajánlatot, hogy az tartalmazza minőség ellenőrzési jegyzőkönyvet is.


Pásztor László a VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a játszóeszközök felújítására nincs a költségvetésükben összeg tervezve.


Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy ezen felújítás alatt festést, csiszolást kell érteni, ami egyébként a VN. Kft. feladata.


Forintos Ervin bizottsági tag felajánlja, hogy a játszótéri homokozóhoz térítésmentesen biztosítja az I. osztályú faanyagot.


Orbán Péter elnök Kéri, hogy aki a napirenddel kapcsolatban elhangzott javaslatokkal egyetért, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


346/2013.(VI.05.)PüB határozat

- Játszóterek felújításáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. az árajánlatban szereplő ugráló-domb és homokozó ne kerüljön megrendelésre,
  1. a megmaradt játszótéri eszközöket a VN Kft. azonnali hatállyal és a szakértői vélemény szerint újítsa fel a vagyonkezelésre átadott ingatlanokról szóló szerződésben foglaltak alapján,
  2. a 2. helyszínen a homokozót készítse el a VN Kft.,
   1. megvalósításra 2013. június 30-cal szerződjön bruttó 6.700.000 Ft összegben azzal, hogy a játékok minősítését a kivitelező az árajánlatban elfogadott költségértéken (saját költségén) végeztesse el és az összeget az önkormányzat a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítsa.


Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

Határidő: azonnal

Felelős:            Orbán  Péter PüB elnök10./ Napirendi pont:

Pályázatokról tájékoztató


/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv10. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy tegnap kaptak egy anyagot a Leader pályázatokról, melyet röviden ismertet. Sajnos nagyon szűk határidő, a pályázatokat beérkezés sorrendjében bírálják el.


Orbán Péter elnök véleménye szerint az Alsó-bazársor előtti teret lehetne megújítani.


Horváth Márta osztályvezető szerint számításba kellene venni a mólóig vezető aszfaltburkolat megújítását.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes úgy gondolja, ha lenne egy koncepció, akkor a jelenlegi pályázattal annak egy részét meg lehetne valósítani.


Horváth Márta osztályvezető az országos hírű rendezvény kapcsán megemlíti, hogy a Borhetek, illetve a Badacsonyi Szüret rendezvényt lehet számításba venni.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, nem ismer olyan tervet, ami a Bahart-tal közös területre vonatkozik.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a II. Balatoni Komp a Kormány 2014-2020. tervében szerepel. Az ezzel kapcsolatos tervek nem tartalmazzák az Alsó-bazársori területet. Véleménye szerint a Badacsonyi Szüret rendezvényhez kapcsolódóan az épületet el kellene bontani és a tér kialakítására lehetne pályázni.


Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy amennyiben bontás mellett dönt a Testület, akkor bontási tervet kell készíttetni, mely kb. 150.000 Ft. költséget jelent. Mivel a pályázatot június 17-től lehet beadni, nincs sok idő a gondolkodásra.


Orbán Péter elnök kérdezi, hogy ha elbontják az Alsó-bazársort, ott marad még a Bíróék féle pavilon.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, a létesítményre vonatkozó bérleti szerződés azt tartalmazza, hogy amennyiben az Önkormányzat ott fejleszteni akar, akkor a bővítményi részt kötelesek elbontani, az épületet pedig meg kell vásárolnia az Önkormányzatnak.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, a funkciót kellene meghatározni elsőként és ehhez a tervet elkészíttetni.


Orbán Péter elnök szerint, amire megjelennek az uniós pályázatok az Alsó-bazársorra vonatkozóan már tervvel kellene rendelkeznie az Önkormányzatnak.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes úgy gondolja, hogy egyeztetni kellene egyéb szervezetekkel az ügyben.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint első fázis a dózerolás, következő lépés lehet a rendezvénytér tervének elkészíttetése. Úgy gondolja, hogy külön kellene választani a koncepció kérdését.


Horváth Márta osztályvezető javasolja a kisebb rendezvényeknél, 800.000 Ft-tal a jövő évi városnapot betervezni, mivel 2014-ben lesz 10 éves a város.


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a Leader pályázat beadásával egyetért, szavazzon


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


347/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       Pályázatokról tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a LEADER 2013. pályázat benyújtását.


Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök


11./ Napirendi pont:

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása


/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, arra lenne kíváncsi, hogy a 158 Önkormányzat közül ki vette észre az anyagban a hibákat. Az alapvető probléma az, hogy a Kormány rezsicsökkentésről határozott, az anyag pedig emelésről szól. Tehát ez nem áll összhangban a kormányzati szándékkal, mert 25 év alatt fokozatosan akarják emelni a díjakat. A 6. számú melléklet arról szól, hogyan képezik a díjat. Ebben a díjképzésben az szerepel, hogy az értékcsökkenési leírást 15 éves élettartammal kalkulálják, ugyanakkor leírják, hogy a 15 % nem elég, ezért 25-öt határoznak meg. Itt tehát ellentmondás van! Így a megállapodás módosítását támogatni véleménye szerint nem lehet. Továbbá azért sem mert a kormányzati szándékkal ellentétes döntéseket tartalmaz.


Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy 158 önkormányzat minősített többsége dönt majd az ügyben.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Hgt. megmondja, hogy a díjat nem az önkormányzatok állapítják meg, hanem a MEH. Azt, hogy egy-, vagy kéttényezős a díj, hány alkalommal, milyen módon történik a gyűjtés, továbbra is az önkormányzatok mondják meg. A VII. 1.1 pontja tartalmazza a Tanács kizárólagos feladat- és hatáskörét. Felhívja a figyelmet arra, hogy most lehet egy féket beletenni a dologba. Véleménye az, hogy ezeken érdemes lenne elgondolkodni. Javasolja tehát a kizárólagos hatáskörből kivenni a VII. 1.1 pont egyes pontjai.


Horváth Ferenc bizottsági kültag felolvas a 6. pontból: A település önkormányzatok – ezzel együtt a Társulás – hatásköre kizárólag a miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettségre, a megfizetés rendjére és az esetleges kedvezmények eseteire, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételekre terjedhet ki. Itt van az, hogy a kéttényezős díjat ránk akarják erőltetni. Véleménye szerint a 67/2008. Kormányrendeletre hivatkozva lehetne változtatni. Úgy gondolja, hogy erről hosszabban kellene tárgyalni és azt követően kellene döntést hozni.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szedje össze ezeket a pontokat és a Társulásnak, valamint az összes érintett önkormányzatnak kerüljön megküldésre, nehogy a többi önkormányzat időközben aláírja a megállapodás módosítását.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző egyetért a javaslattal, hogy keressék meg  az érintett 157 települést.


Horváth Ferenc bizottsági kültag felhívja a figyelmet, hogy az anyagban szereplő lakos és ingatlantulajdonos között különbség van.


Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javaslatával egyetért, mely szerint dr. Weller-Jakus Tamás jegyző keresse meg az érintett önkormányzatokat és a Társulást annak érdekében, hogy ne kerüljön aláírásra az előterjesztésben szereplő megállapodás módosítása, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


348/2013.(VI.05.) PüB határozat

-            Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása előterjesztés szerinti tartalommal ne kerüljön elfogadásra, mivel a hulladék szállítására, begyűjtésére, díjfizetési kötelezettségre, a díjmegállapításra, a Tanács feladat- és hatáskörére vonatkozó rendelkezéseivel nem ért egyet. Felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a módosító javaslatokat készítse elő és a 157 tagtelepülés részére küldje meg.

Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
12./ Napirendi pont:

Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre


/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12.. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Ferenc bizottsági kültag megjegyzi, hogy az előterjesztésből nem derül ki, hogy nem élő lovakról van szó.


Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a határozati javaslatban szerepel, hogy játék pónilovakról van szó.


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a bizottság tagjainak van-e ellenvetése, hogy a közterületet erre a célra bérbe adják? Véleménye szerint, mivel az Alsó-bazársori rész kihasználatlan, az idei évre adják bérbe a területet.


Forintos Ervin bizottsági tag emlékeztet arra, hogy Badacsonyban a korábbi években sok konfliktus volt az miatt, hogy az árufeltöltő gépjárművek behajtottak az egyes területekre. Ebben állást kellene foglalni.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy van behajtani tilos tábla, ehhez kellene egy kiegészítő tábla melyen szerepel, hogy kivéve árufeltöltés 9.00 – 10.00 óra között

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztésben szereplő kérelmet támogatja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


349/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(VII.14.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva a ifj. Mózer Károly (8300 Tapolca, Barackvirág u. 20.) kérelmét támogassa és részére

a)     adja bérbe az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsony Alsó Bazársoron lévő ún. volt „játékterem üzlethelyiséget”, 5.000 Ft/m2/szezon áron raktározás céljából 2013. szeptember 30. napjáig tartó bérleti szerződés keretében.

b)     az 1. a) pontban körülírt üzlethelyiség előtti területből 30 m2-t játék póni lovakkal történő lovagoltatás céljából közterület használatát engedélyezi  2.800 Ft/hó/m2 x 30 m2 x 3 hó összegben, azaz 252.000,- Ft-értéken.

2.     felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztassonHatáridő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök13./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy Istvándy Gergely több képviselőt megkeresett, hogy a Központi Park játszóterén a Borhetek ideje alatt ökojátszóteret szeretnének működtetni egy helyi vállalkozóval, a balesetveszélyes játékokat pedig lebontanák.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy két hete még arról volt szó, hogy az ökojátszótér üzemeltetője nem vállalja a Borheteken való részvételt.


Wolf Viktória aljegyző felolvassa a Céh Turisztikai Egyesület a tárgyban aznap reggel érkezett megkeresést.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint az Önkormányzat szempontjából nem előnytelen az ajánlatuk.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a játszótér az Önkormányzat tulajdona, az azon lévő eszközök az Önkormányzat vagyonát képezik. A vagyon kezelését külön kell választani. Ha igény van arra, hogy valaki a rossz állapotban lévő játszótér helyén valamit csinálni szeretne, akkor azt célszerű megállapodásba foglalni. Egy vegyes szerződésről lehet szó, bérleti díj fejében az Önkormányzat vagyonában értéknövekményt hajtanának végre.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a VN. Kft. az üzemeltető, tehát velük kellene a megállapodást megkötni.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a VN. Kft-nek nem a Céh Turisztikai Egyesülettel, hanem az ökojátszóteret működtető vállalkozóval kellene szerződést kötnie, mint vagyonkezelővel, minden részletre kiterjedően, a kérelmező és a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.


Pásztor László ügyvezető szerint ilyen alapon, ha a Céh Turisztikai Egyesület kibérli a Központi Park egy részét, akkor velük kellett volna szerződést kötni.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Központi park esetében a VN. Kft. karbantartási feladatokat lát el, a játszóteret pedig üzemelteti, ez két különböző dolog.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy a badacsonytomaji Stimmel üzlet előtti részen hiányzik a szegély, árajánlatokat kellene bekérni a pótlásra, mert nagyon ronda képet mutat az a szakasz. Mivel az üzlet lépcsője a járdára ér ki, meg kellene vizsgálni, hogy van-e lehetőség ennek a problémának a kezelésére.


Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy érkezett egy vételi ajánlat a 0249/2 hrsz-ú, badacsonyörsi ingatlanra. A vagyonrendelet alapján értékbecslést kellene készíteni.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy abban az esetben támogassák a kérelmet, amennyiben a vevő a településen már meglévő ingatlanán közműtartozással nem rendelkezik.


Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja, hogy a Városháza és a Tájház közötti terület kerüljön virágosításra, mert nagyon sivár képet mutat.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az ún. Csiki ABC előtti terület térkövezése során felmerült az az igény, hogy az út szegélye is legyen kirakva bazalt kockakővel. Ez br. 393.000 Ft. plusz költséget jelent. Ismerteti az erre vonatkozó árajánlat tartalmát.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes felhívja a figyelmet arra, hogy a bazalt kockakő miatt csökkenni fog a térburkoló kő mennyisége, ezt le kell majd vonni.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy 15 m2-ről van szó.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a területen van egy nagy hársfa, amely meg van dőlve, belelóg a villanyvezetékbe, balesetveszélyt jelent, ezért megkérte rá a Műszaki Osztály a fakivágási kérelmet.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy a Kolumé Bt. részéről a pavilon biztonságos áthelyezésével kapcsolatban kérelem érkezett.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy időközben megoldották a műszaki problémát.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy a badacsonyörsi, Kisörshegyi Vizitársulattal  az MNV Zrt-től érkezett levél, amely alapján át kell vennie a DRV-nek a rendszert. Tulajdonosi közgyűlés került összehívásra 05.31-én, azonban nem jelent meg a tulajdonosi közösség több mint fele. Az önkormányzatnak, mint résztulajdonosnak, állást kell ebben a kérdésben foglalnia. Javasolja, hogy a Pénzügyi bizottság tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé, annak érdekében, hogy a hálózat minél előbb átkerüljön oda, ahova jogszabály szerint tartozik, a Magyar Államhoz. Felolvassa a Kisörshegyi Vizitársulat 05.31-i határozatait.


Forintos Ervin bizottsági tag furcsának tartja, hogy az embereket ennyire nem érdekli a saját vízellátásuk, hogy nem mennek el egy ilyen közgyűlésre.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, sajnos a társulatnak több olyan tagja sem jelent meg, aki állandó lakos.


Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a badacsonyi strandon a frissen füvesített területen keresztül ment egy gépjármű. Döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy ki mehet be a területre.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy lecserélik a zárakat. Ezzel szeretnék azt is megakadályozni, hogy emberek ingyen járjanak be a strandra. Felháborodva tapasztalta ő is, hogy amikor semmi nem indokolta, ráhajtottak a füvesített területre. Támogatást kér ahhoz, hogy a Móló teraszt leválaszthassák és kialakíthassanak egy új lehetőséget az árufeltöltésre. Leszabályoznák, hogy az árufeltöltés milyen időpontban történhet, kulcsot a bérlők közül nem kapna senki.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja a figyelmet, hogy a lekerítés csak földmérő bevonásával történhet, mert van egy peres ügye az Önkormányzatnak ebben a kérdésben. Dr. Gáli Mihály ügyvédnél van a kimérés anyaga, amelyből kiderül, hogy a strand részéből még tartozik a Tátika Üzletházhoz.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint felületesek a strandi bérlőkkel kötött szerződések. A bérlő nevezzen meg 3 embert, akik bejárhatnak a területre, ha ezen felül járnak be, az szerződésbontást vonjon maga után. Emlékeztet arra, hogy Forintos Ervin egy korábbi ülésen kérte, hogy a Hész módosításra vonatkozó egyéni igényekről készüljön egy lista.


Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a napirendi pont kapcsán elhangzott javaslatokkal egyetért, azokat elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


350/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóhoz javaslatok megfogalmazása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy

 1. a VN Kft. az önkormányzat által szerződésben átruházott vagyonkezelői jogkörében eljárva kössön szerződést Csík-Vastag Tímeával az ÖKO játszótér üzemeltetése tárgyában a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.
 2. Stimmel üzlet előtti járdaburkolat pótlására a Polgármesteri Hivatal kérjen be árajánlatot,
 3. Dr. Tóth Regina megbízott ügyvéd által Várnai Tamás és neje kérelmét megtárgyalva a Polgármesteri Hivatal készítesse el a 0249/12 hrsz-ú – szőlő, árok megnevezésű Badacsonyörs, Orgona utca – ingatlan értékbecslését. Az ingatlan értékesítését kizárólag azzal a feltétellel támogassa, hogyha a vevő adó- és közműtartozással nem rendelkezik és azt hitelt érdemlően bizonyítani tudja,
 4. a Városháza és a Tájház közötti terület virágosítása történjen meg,
 5. Csiki ABC előtti közterület pótmunkáit bruttó 393 ezer Ft értéken a VN Kft. rendelje meg és a hársfák kerüljenek kivágásra veszélyességük okán.
 6. Badacsonytomaj város Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő – testület felé javasolja, mint a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat résztulajdonosa, a DRV Zrt. által az ivóvízhálózat átvételével kapcsolatosan leírt technikai feltételeket nem kívánja megvalósítani, mivel a vízi létesítmény megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.) leírt követelményeknek.A javasolja továbbá, hogy a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése alapján – tulajdon átadáshoz szükséges – a rendszer jelenlegi piaci forgalmi értékének megállapításához kötelező vagyonértékelésnél az ivóvíz hálózat megvalósításkori bekerülési költségének - a tulajdonosi közösség számára kedvezőbb - az inflációval vagy az ipari árindexxel növelt értékét vegye figyelembe.

Javasolja továbbá, hogy a képviselő – testület kérje az ellátásra kötelezettet – a Magyar Állam képviseletében eljáró – MNV Zrt-t, hogy a jelen határozat 6.1. pontjában megfogalmazottak szerint a Vksztv. 6.§ (6) bekezdése értelmében a Badacsonyörs, kisörshegyi ivóvíz hálózatnak a viziközművekre vonatkozó minősítésének a kérdésében forduljon kérelemmel a Magyar Energetikai- és Közmű szabályozási Hivatal felé, hogy az külön eljárás keretében állapítsa meg a vízilétesítmény besorolását, amennyiben vitatja a rendszernek a Vksztv. szerinti megfelelését vagy annak értékét.


Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

Forintos Ervin bizottsági tag a szennyvíz szállítással kapcsolatos rendelettel kapcsolatban elmondja, hogy ismét körbe kell járni a témát. Minden lehetséges lépést meg kell tenni az ügyben.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy erről a Képviselő-testület már döntött a 05.16-i ülésén.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a VN. Kft. bővítse profilját és vegyen egy szennyvízszállító gépjárművet.


Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyben elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


351/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök14./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, emlékezete szerint a reklámtáblákkal kapcsolatban döntés született, hogy ne lehessen kihelyezni.


Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy a döntés a badacsonyi Dísztérre vonatkozik.


Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint tájékoztatást kellene kérni a Bahart Zrt-től, hogy az óriáskerék kihelyezésére milyen szerződést kötöttek.


Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy a szerződést a vállalkozó már tavaly novemberben megkötötte. Akkor még nem volt meg a jelenleg hatályos közterület használatra vonatkozó rendelete az Önkormányzatnak. Elmondja, az  önkormányzati rendelet megküldésre került a Bahart részére. Azóta minden egyes megkeresést véleményeztetnek Önkormányzatunkkal. Egy e-mailben leírták, hogy mikor kötöttek szerződéseket. Nagyon korrektül viselkedik a Bahart Zrt.


Orbán Péter elnök Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e a bizottság tagjai részéről. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


352/2013.(VI.05.)PüB határozat

-       Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök15./ Napirendi pont:

Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?


Wolf Viktória aljegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az iskola igazgatójától érkezett egy megkeresés, hogy 11 gyermek számítana nyári napközis ellátásra. Ezt említette a tankerületi igazgató május 23-án, azzal a kitétellel, hogy a június 17. - 22. időtartamra eső napközi biztosításához pedagógus kollégát térítésmentesen biztosítanak. A nyári napközi kötelező önkormányzati feladat. Az iskola igazgatójának tájékoztatása szerint 13 fő részére igényelnék az ellátást, de 2 fő esetében az édesanya GYED-en van, így ők ezt nem vehetik igénybe. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének tájékoztatása alapján a 32 napból ők hetente 1-2 napot tudnának úgy ellátni, hogy munkatársakat biztosítanak és megpróbálják a lehető legkevesebből kihozni a gyermekfelügyeletet a napi 7 óra időtartamban. Az összes többi napon az Önkormányzatnak kell a költségeket biztosítani. 25 napról van szó, ebből mennének le azok a napok, melyeket a szolgálat biztosítani tud.


Orbán Péter elnök kérdése, hogy mekkora összegről van szó?


Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy étkezési normatívát nem tud az Önkormányzat leigényelni, mert a minimum létszám a költségvetési törvényben rögzítve van. Az előterjesztésben szerepel, hogy 150.000 Ft. bevétel mellett 334.000 Ft. lenne a kiadás. Pedagógusi óradíjátalányára kért be az Önkormányzat javaslatot az igazgató asszonytól, aki azt írta levelében, hogy átlag 14.000 Ft./nap, de inkább egy átalánydíj meghatározását javasolná 6.000 Ft./nap összegben.


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy mi történik akkor, ha ezt nem biztosítja az Önkormányzat?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy nem javasolja, hogy ezt ne támogassa az Önkormányzat. A Családsegítő Szolgálatot kellene a lehető legtöbb időintervallumba bevonni, az 1997. évi XXXI. törvényt idézi, amely a gyermekjóléti ellátásokra vonatkozik és megmondja, hogy mikor kell az Önkormányzatnak ilyen feladatot szerveznie. A 41. § tartalmazza, hogy mikor, milyen esetben kell az ellátást biztosítani.


Horváth Ferenc bizottsági kültag sokallja a pedagógus óradíjat napi 6.000 Ft-tal számolva. Javasolja, hogy minimálbér körüli összeggel kellene számolni.


Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy kerüljön elfogadásra a KLIK Tankerület igazgatójának május 23-i felajánlása, mely szerint június 17-22. közötti 5 napra biztosítja a gyermekek felügyeletét.

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


353/2013.(VI.05.)PüB határozat

- Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a nyári napközi biztosítását 2013. június 17. – 2013. július 31. napja közötti időtartamban a KLIK és a Családsegítő Szolgálat bevonásával. A megbízási díjak tekintetében a minimál órabért javasolja.

Felkéri Orbán Péter elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök
Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 10,48  órakor bezárja.
K.m.f.Orbán Péter                                                     Horváth Ferenc

elnök                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 19., hétfő, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!