Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK Adatkezelési tájékoztató
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

weboldalára

2020.03.16

1.         Bevezetés


Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme tekintetében, ezért kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Rendkívül fontos számunkra, hogy az Ön magánszférája védelmet élvezzen honlapjaink használata során.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

1.1.                                         Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

Képviselője: Wolf Viktória jegyző

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

E-mail címe: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefonszáma:             +36 87 571 270

Weboldal címe: www.badacsonytomaj.hu

1.2.

1.3.                                         Adatvédelmi tisztviselő neve: Itjump Kft

Képviseli:   Tóth Szilárd

Mobil: +36 30 4115217

Mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
2.         A hivatali adatbiztonsági intézkedésekről való tájékoztatás

A Hivatal fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében autentikációs és logolási eljárásokat alkalmaz.

Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

2.1.                                         Adatfeldolgozási folyamatba épített adatvédelem


A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal adatkezelői tevékenységét Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR Rendelet)

6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében és

c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés gyakorlásának keretein belül végzi. A feladatok elvégzéséhez olyan szervezetet működtet, amely feladat-specifikusan a legkisebb erőforrásból a hatékony és számonkérhető feladat-, és felelősség megosztására épül.

Az adatkezelés és továbbítás során a rögzítéstől a riportálásig minden munkafolyamat kiosztását a munkakörökhöz illesztett jogosultsági rendszerrel támogatja, folyamatosan vizsgálja, felülvizsgálja a strukturált adatkezeléssel megbízott kollégák jogosultságait és a belső (szervezeten belüli adatáramlás) hatékonyságát és kockázatát.

3.         A weboldal működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató


Az Önkormányzat és a Hivatal a www.badacsonytomaj.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembevételével jár el.

Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon szereplő személyes adatokat a Hivatal által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra, ehhez a Hivatal semmilyen más szervezet szolgáltatását nem veszi igénybe.

A kezelt adatok:

A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatás során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldaltól, az oldal látogatottságát mérő külső, független szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics

Az adatkezelés célja:

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A weboldali adatkezelés időtartama

: Az Érintett által önként megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük, (amíg nem kéri az általa megadott adatok törlését) A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Az adatkezelő szervezet működésével kapcsolatos megkeresések esetében az érintett személyes adatainak önrendelkezési jogát a rendeletben meghatározott módon biztosítja az adatkezelő.

Panaszkezelés

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal a panaszokat az incidens-kezeléssel analóg módon nyilvántartja és a saját tevékenységére vonatkozó panaszokat, saját hatáskörben válaszolja meg, a panasz beérkezésétől számított -legkésőbb- 30 napon belül.

Adatkezelői partnerei tevékenységére hozzá beérkezett panaszokat az adatkezelőnek továbbítja panaszkezelésre.

Az adatkezelő szervezet működésével kapcsolatos megkeresések esetében az érintett személyes adatainak önrendelkezési jogát a rendeletben meghatározott módon biztosítja az adatkezelő.


4.         Az adatkezelés adatkategóriái:

Személyes adatkategóriák

Az adatkezelő a személyes adatokat a NAIH incidens bejelenési rendszerével megegyezően módon sorolja kategóriákba.

-        Személyazonossághoz kapcsolódó adatok

-        Személyi szám

-        Elérhetőségi adatok

-        Azonosító adatok

-        Gazdasági, pénzügyi adatok

-        Képfelvétel

-        Hangfelvétel

-        Hivatalos okmányok

-        Helymeghatározó adatok

-        Biometrikus adatok

-        Különleges adatok

-        Büntetett előélettel, bűncselekményekkel vagy büntetéssel, intézkedéssel kapcsolatos adatok


Érintettek kategóriái


Az adatkezelő az Érintetteket a NAIH incidens bejelenési rendszerével megegyezően módon sorolja Érintetti kategóriákba.

-        Alkalmazottak

-        Felhasználók

-        Feliratkozók

-        Diákok

-        Katonai állomány tagjai

-        Ügyfelek (jelenlegi és potenciális)

-        Páciensek

-        Kiskorúak

-        Kiszolgáltatott személyek

-        Hatósági eljárás vagy intézkedés alá vont, vagy azok által érintett személyek

-        Még nem ismert

-        Egyéb


5.         A közigazgatási hatósági eljárásokban történő adatkezelés


Az adatkezelés szabályai

A hivatal az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges - más kapcsolódó jogszabályi környezetben - meghatározott személyes adatokat kezeli. Gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. A hivatal az eljárások során azok lefolytatásához - jogszabályban meghatározott módon és körben - kezeli azokat az adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.


Adatkezelési folyamatok felsorolása

Adatkezelési folyamat Adóigazgatási ügyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Adóalanyok nyilvántartása

Adatkezelés célja: Adóbevételek biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Önkormányzati rendelet

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat Egészségügyi igazgatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatások megszervezésével biztosításával kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés célja: preventív és reparatív egészségügyi szolgáltatás

Adatkezelés jogalapja:2015. évi CXXIII. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Szociális igazgatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Segélyezésre, szociális ellátásokra jogosultak nyilvántartása

Adatkezelés célja: Segélyezés, szociális ellátások biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályok

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Helyi jelentőségű természetiértékek megóvása, fenntartása, védelme.

Adatkezelés célja: a jogszabályi környezetben meghatározott kötelező önkormányzati feladok

Adatkezelés jogalapja: 1995. évi LIII törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat Településrendezés, területrendezéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése. Egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése. A karbantartási feladatok ellátásának irányítása.

Adatkezelés célja: A település fejlesztési stratégiáinak megvalósítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályok

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama:


Adatkezelési folyamat Építési ügyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Építésügyi hatósági feladatok ellátása

Adatkezelés célja: Jogszabályban meghatározott esetekben szakhatósági hozzájárulás kiadása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. Részvétel a település rendezési tervének előkészítésében.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályok

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Kommunális ügyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: közvilágítás, temető és útfenntartás, lakásgazdálkodás, városüzemeltetés

Adatkezelés célja: az állampolgárok kommunális igényeinek biztosítása

Adatkezelés jogalapja: 1990. évi LXV. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Közlekedés igazgatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: a település közúthálózatával és közlekedésével, tömegközlekedéssel kapcsolatos adatok kezelése.

Adatkezelés célja: A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak szervezése

Adatkezelés jogalapja: 1990. évi LXV. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Vízügyi igazgatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Vízgazdálkodással, települési ivóvíz ellátás, vízkár elhárítással, árvízvédelem szervezésével kapcsolatos adatok kezelése

Adatkezelés célja: Az állampolgárok és a természeti környezet fenntartható vízellátásának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: 1995. évi LVII. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Anyakönyvi és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések biztosítása. Családi eseményeket (házasságkötés, névadó) megelőző eljárás adatkezelése. Anyakönyvi kivonat és másolat biztosítása.

Adatkezelés célja: Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.

Adatkezelés jogalapja: 1910. évi I. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Polgárok adatait tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás biztosítása. Közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról. Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről, lakcímlétesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Adatkezelés célja: személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás biztosítása

Adatkezelés jogalapja: 1992. évi LXVI. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Választásokkal kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Közreműködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

Adatkezelés célja: A zökkenőmentes választói akaratnyilvánítás biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: 2013. évi XXXVI. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Telephely engedélyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Telephely engedély bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységek engedélyezésével és nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés célja: Engedélyek kiadása és nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: 57/2013 (II.27) Kormány rendelet

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Óvodai, bölcsődei ellátással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú nyilvántartási adatok kezelése

Adatkezelés célja: Gyermekvédelmi, családtámogatási szolgáltatások biztosítása

Adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Lakás- és helyiséggazdálkodás, vagyongazdálkodással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Az önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok adatainak nyilvántartása

Adatkezelés célja: Az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása, vagyon megóvása

Adatkezelés jogalapja: helyi rendelet

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelemmel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelemmel nyilvántartások

Adatkezelés célja: jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátása

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CLXXXIX

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Közfoglalkoztatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: A közfoglalkoztatással kapcsolatos munkavállalói és foglalkoztatási, segélyezési adatok kezelése

Adatkezelés célja: Az önkormányzati vagyon karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, közterületek, parkok karbantartása, gondozása önkormányzati alkalmazottak és közfoglalkoztatottak igénybevételével.

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CVI. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva


Adatkezelési folyamat: Közterület-felügyelettel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: A közterületek rendjének, tisztaságának vonatkozó jogszabályok betartásának biztosítását, a tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszüntetését, szankcionálását biztosító adatkezelési folyamat.

Adatkezelés célja: A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: 1999. évi LXIII. törvény

Adatkezelés helye: szakrendszer és papír alapú nyilvántartások

Adatkezelés időtartama: 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározva6.         A személyes adatok folyamatos bizalmas jellegének, integritásának és rendelkezésre állásának biztosítása

A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő folyamatosan biztosítja az általa kezelt adatok tekintetében azok bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását.

7.         Különleges személyes adatok rögzítésének kizárása

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal az adatfeldolgozási tevékenysége során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 8. cikk (A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások) vonatkozásában, valamint 9. cikk (A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése) tekintetében adatokat nem vesz át a megbízóktól, tevékenysége során nem rögzít és az Érintettek figyelmét felhívja az ilyen adatok rögzítési tilalmára.


8.         Általános adatkezelési elvek


A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal adattárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását a személyes adatok kezelése céljainak a célokhoz rendelt jogalapoknak megfelelő és szükséges idő figyelembevételével lehetővé teszi és biztosítja az alábbi elvek megvalósulását.

Ugyanakkor, a tárolt és kezelt adatok szempontjából mindent meg kell tenni az adatok védelmében adatkezelőként. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben érvényesíteni kell azokat az elveket és elvárásokat, amely tekintetében az adatok sérülésének kockázata minimalizálható.A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal - mint adatkezelő – csak a jogszabályi környezetben meghatározott, kötelezően nyilvántartott személyes adatok tekintetében végez különleges kategóriába tartozó adatkezelést.

Elszámoltathatóság

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal - mint adatkezelő - felelős a GDPR 5. cikk 1. bekezdésben meghatározott elvek megvalósulásáért, adatkezelőként adatkezelőnek képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kell végezni, biztosítva az érintetti jogok gyakorlásának zökkenőmentes megvalósulását.

Célhoz kötöttség

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal a személyes adatok gyűjtése tekintetében csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű céllal tárol adatokat, és nem kezel adatokat a célokkal nem összeegyeztethető módon.

Adattakarékosság

A tárolt adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából relevánsnak és megfelelőnek kell lennie, és a szükséges adatokra kell korlátozódnia, ugyanakkor folyamatosan igazodnia kell a változó technológiai és jogi szabályozási környezethez. A változásokról az érintetteket a változás mértékének, kockázatának megfelelő módon tájékoztatókon vagy személyes megkeresés útján kell tájékoztatnia.

Pontosság

A tárolt adatoknak az észszerűség határain belül pontosnak, naprakésznek kell lenni. A szervezet által tárolt és kezelt adatok tekintetében az adatmódosítási kérelmeket a jogszabályi környezetnek megfelelően kell kezelni. A nyilvántartások vezetése során a saját rögzítésű adatokat az adatváltozás-bejelentők alapján kell módosítani, ugyanakkor az átadás - átvétel keretében átvett adatok tekintetében az adatváltozás bejelentéseket a közhiteles nyilvántartás vezetőjének-a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően- át kell adni. A pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlendők vagy helyesbítendők.

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyannak kell lennie, amely az érinttettek azonosíthatóságát, azonosítását csak az adatok tárolási céljainak megfelelő mértékben és a célok eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Amennyiben az Érintett él adatkorlátozási jogával, a tárolt adatok tekintetében a kezelést fel kell függeszteni és a tárolás fenntartásával párhuzamosan, a korlátozás végéig biztosítani kell azok változatlanságát és sértetlenségét.

Integritás, bizalmasság

Az Adatkezelő biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságos tárolását és kezelését, ugyanakkor gátolja a jogosulatlan vagy jogellenes kezelést, a véletlen elvesztést, vagy megsemmisítést.9.         Az Érintettek jogai:

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal első számú vezetője biztosítja, hogy az Érintett, -a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal által kezelt adataival kapcsolatban- élhessen az Uniós rendeletben és a tagállami szabályozásban meghatározott jogaival. Az érintettek jogaikat egyszerűsített, írásban benyújtott kérelem útján érvényesíthetik. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát - ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Az Érintett tájékoztatása, annak kérelme esetén - korlátozások kivételével - kiterjed a kezelt adatok és a forrásának megjelölésére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, a szervezet adatvédelmi felelősének nevére, elérhetőségi adataira. Külön kérésre az Adatkezelő tájékoztatja az Adatfeldolgozók- és címzettek adatairól az Érintettet. Az Érintett ingyenesen élhet alapvető jogaival, de a felmerülő valós és arányos költségek tovább terhelhetők.


10.                      Az érintettek jogai, jogérvényesítés

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

  • tájékoztatás kéréséhez való jog
  • helyesbítéshez való jog
  • törléshez való jog
  • zároláshoz való jog
  • tiltakozáshoz való jog


10.1.                               Az érintetti jogok gyakorlásának módja:

Az érintetti jogok gyakorlásának lehetőségeit az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete határozza meg. Az érintett természetes személy írásban (a Hivatal címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat a Hivatal felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.


10.2.                               Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye:           1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacíme:           1530 Budapest, Pf. 5.

e-mail címe:        Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

telefonszáma:      +36 1 391-1400

fax száma:           +36 1 391-1410

honlap címe:       www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely per elbírálása a Veszprémi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.Badacsonytomaj 2020.03.16