Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Közérdekű Hirdetmények VMKH közlemény Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

VMKH közlemény Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal

 

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi járási Hivatala


Ügyiratszám: VE-09Z/5356-3/2018.                   Tárgy: Közlemény

Ügyintéző: Tyukodiné Mikó Györgyi                   Hív. szám:     -

Telefon: 88/885-900                                             Melléklet:       -


KÖZLEMÉNY


A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45,, KSH száma: 11906522-4211-114-01, KÜJ szám: 100365768), mint ügyfél megbízásából, a TRENEGON Tanácsadó és Tervező Kft, (1133 Budapest, Váci út 76.) áítal 2018. június 15. napján benyújtott kérelem és mellékelt „Balatoni Bringakor kerékpáros Útvonal Balatonederics- Ábrahámhegy közötti szakasz” című előzetes vizsgálati dokumentáció alapján VE- 09Z/5356/2018. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult, melyről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.),

valamint__ a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet). 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgya: Balatoni Bringakor kerékpáros Útvonal Balatonederics-Ábrahámhegy közötti szakasz előzetes vizsgálata Az ügy iktatási száma: VE092/5356/2018.

Az eljárás megindításának napja: 2018. június 15.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint (5) az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének

időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Tvukodiné Mikó Györgyi, 88/550-903


KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY
8200 Veszprém, József Attila u, 36., Levelezési cím: 8210 Veszprém, PL: 1307
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


 


 

-2-


Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 8200 Veszprém, József A. u. 36.

Telefon: 06-88-550-878, telefax: 06-88-550-848,

Központi e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Honlap cím: http://www.kormanyhivatai.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8—-16—, péntek: 8— -12— kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2018. június

Az ügy rövid ismertetése: A tervezéssel érintett szakasz Balatonederics - Ábrahámhegy tervezési szakaszon Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Szigliget és Balatonederics települések közigazgatási területén halad. Az építés várható kezdése 2019, a forgalomba helyezés várható időpontja: 2019-2020.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az érintett települések megnevezésével:

Az Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Szigliget és Balatonederics települések

nyomvonalak esetében a közvetlen hatásterület vélelmezett határa a kerékpárút tengelyétől mérve mindkét oldalon 10 m-en belül várható.

Az építés által közvetlenül érintett ingatlanok az előzetes vizsgálati dokumentáció 5. számú mellékletében kerültek felsorolásra.


Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Veszprémi Járási Hivatal közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Veszprémi Járási Hivatalnál észrevételt lehet tenni.

A projektet Kormány a 345/2012. (XII.6.) Korm.rendelet 1. melléklete 198.pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági üggyé nyilvánította.

A Veszprémi Járási Hivatal által hozható döntések á Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése

alapján:

A Veszprémi Járási Hivatal a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú 

-3-


melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély-iránti kérelem tartalmi követelményeit,                    7------------ r

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8, számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a eb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

eb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély Iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Korm.rendelet 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál, valamint Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivataí Jegyzőjénél, Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, Lesencetomaji Közös önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél tekinthető meg, a betekintés módjáról a Veszprémi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.


Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye:

http://89.135.56,93/zoldhatosag/20180620 2/Balatonederics Ábrahámhegy 201806 EVD foszoveg.pdf

http://89.135.56.93/zoldhatosaq/20180620 2/Mellekletek.zip

Ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás:

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire 

-4-


(amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. A (2) bekezdés szerint törvény-vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

Az ügyfélre vonatkozó alapelvek (Ákr. 5. §)

(1)    Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

(2)    A hatóság biztosítja

a) az ügyfél, továbbá

b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője)

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv (Ákr. 6. §)

(1)   Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.

(2)   Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

(3)   Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. A (4) bekezdés szerint az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 63. §-a szerint ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. A 64. § (1) bekezdés alapján pedig, ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Az eljárás akadályozásának következményei (Ákr. 77. §)

(1) Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. 

-5-


(2)     Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb — összege - ha _tÖrvény_másként nem rendelkezik - természetes- személy esetén-

Ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint,

(3)     Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi

a) a jogellenes magatartás súlyát,

b) ~ ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak - az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá

c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét.

Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége (Ákr. 105. §)

(1)     A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.

(2)    Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995, évi Lili, törvény (továbbiakban Kvt) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi

----------- államígazgatási-eljárásokban-a müködési4er-ületükön az ügyfél jogállása ilíeti meg. Az---------------

(1) bekezdés alkalmazásában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásnak minősülnek különösen a Kvt 66. § (1) bekezdésében és a 66/A. § (1) bekezdésében foglalt eljárások.

A szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Veszprémi Járási Hivatalhoz történő benyújtásával igazolhatja.

Veszprém, 2018. június 21.


Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Bognár József,
osztályvezető


 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!